Hoc ve hinh voi geogebra

446 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoc ve hinh voi geogebra

 1. 1. TiÕt 51:
 2. 2. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra 1. Em biÕt g× vÒ GeoGebra?-PhÇn mÒm GeoGebra dïng ®Ó vÏ c¸c h×nhh×nh häc ®¬n gi¶n nh­ ®iÓm, ®o¹n th¼ng, ®­êng th¼ng. quan träng nhÊt cña phÇn mÒm- §Æc ®iÓmlµ t¹o ra sù g¾n kÕt gi÷a c¸c ®èi t­îng h×nhhäc, ®­îc gäi lµ quan hÖ nh­ thuéc, vu«ng gãc,song song.
 3. 3. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra 2. Lµm quen víi phÇn mÒm GeoGebra tiÕng ViÖta)Khëi ®éng:-Nh¸y chuét t¹i biÓu t­îng ®Ó khëi ®éng ch­¬ng tr×nh b) Giíi thiÖu mµn h×nh GeoGebra tiÕng ViÖt- Mµn h×nh lµm viÖc chÝnh cña phÇn mÒmbao gåm: b¶ng chän, thanh c«ng cô vµ khuvùc thÓ hiÖn c¸c ®èi t­îng.
 4. 4. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra B¶ng chän Thanh c«ng cô Khu vùc c¸c ®èi t­îng h×nh vÏ
 5. 5. TiÕt 43: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra 1. Em biÕt g× vÒ GeoGebra? 2. Lµm quen víi phÇn mÒm GeoGebra tiÕngViÖt chän: Lµ hÖ thèng c¸c lÖnh chÝnh cña•B¶ngphÇn mÒm GeoGebra.- Chó ý c¸c lÖnh trªn b¶ng chän kh«ng dïng ®ÓvÏ c¸c ®èi t­îng h×nh, c¸c lÖnh t¸c ®éng trùctiÕp ®èi t­îng h×nh häc ®­îc thùc hiÖn th«ngqua c¸c c«ng cô trªn thanh c«ng cô.
 6. 6. TiÕt 43: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra HÖ thèng b¶ng chän vµ c¸c lÖnh b»ng tiÕng ViÖt
 7. 7. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra 1. Em biÕt g× vÒ GeoGebra? 2. Lµm quen víi phÇn mÒm GeoGebra tiÕngViÖt•Thanh c«ng cô: Chøa c¸c c«ng cô lµm viÖcchÝnh – chÝnh lµ c«ng cô dïng ®Ó vÏ, ®iÒuchØnh vµ lµm viÖc víi c¸c ®èi t­îng.-Khi nh¸y chuét lªn 1 nót lÖnh sÏ thÊy xuÊt hiÖnc¸c c«ng cô kh¸c cïng nhãm.- Mçi c«ng cô cã biÓu t­îng riªng t­¬ng øng víic«ng dông cña c«ng cô ®ã.
 8. 8. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra
 9. 9. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra3) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:* C«ng cô di chuyÓn:- Kh«ng dïng ®Ó vÏ vµ khëi t¹o h×nh mµ dïng ®Ódi chuyÓn h×nh, ta kÐo th¶ chuét lªn ®èi t­îng®Ó di chuyÓn ®èi t­îng nµy.- Cã thÓ chän nhiÒu ®èi t­îng b»ng c¸ch nhÊngi÷ phÝm Ctrl khi chän.+/ Chó ý: Khi ®ang sö dông 1 c«ng cô kh¸c,nhÊn E C ®Ó trë vÒ c«ng cô di chuyÓn. S
 10. 10. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:* C¸ c c«ng cô liªn quan ® ® t­îng ® : Õn èi iÓm- Dïng ®Ó t¹o 1 ®iÓm míi, ®iÓm ®­îc t¹o cã thÓlµ ®iÓm tù do trªn mÆt ph¼ng hoÆc ®iÓmthuéc 1 ®èi t­îng kh¸c (®­êng th¼ng, ®o¹nth¼ng). Chän c«ng cô vµ nh¸y chuét lªn 1- C¸ch t¹o:®iÓm trèng trªn mµn h×nh hoÆc lªn ®èi t­îng ®Ót¹o ®iÓm thuéc ®èi t­îng ®ã.
 11. 11. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh: * C¸ch t¹o: Chän c«ng cô vµ nh¸y chuét lªn 1 ®iÓm trèng trªn mµn h×nh hoÆc nh¸y chuét lªn 1 ®èi t­îng ®Ó t¹o ®iÓm thuéc ®èi t­îng nµy.- C«ng cô dïng ®Ó t¹o ra ®iÓm lµ giao cña2 ®èi t­îng ®· cho trªn mÆt ph¼ng. C¸ch t¹o;chän c«ng cô vµ nh¸y chuét chän 2 ®èi t­îng- mÆt ph¼ng.trªn
 12. 12. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:* C¸ c c«ng cô liªn quan ® ®Õn o¹n, ® ­êng th¼ng: - C¸c c«ng cô , , dïng ®Ó t¹o ®­êng, ®o¹n, tia qua 2 ®iÓm cho tr­íc. Thao t¸c: chon c«ng cô sau ®ã nh¸y chuét chän 2 ®iÓm trªn mµn- C«ng cô h×nh. t¹o ra ®o¹n th¼ng qua 1 ®iÓm víi®é dµi nhËp tõ bµn phÝm.
 13. 13. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:- Thao t¸c: Chän c«ng cô, chän 1 ®iÓm cho tr­ícsau ®ã nhËp gi¸ trÞ vµo cöa sæ cã d¹ng:- Sau khi ®· nhËp ®é dµi ®o¹n th¼ng, nh¸y nót¸p dông.
 14. 14. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:* C¸ c c«ng cô t¹o m quan hÖ h×nh häc: èi - C«ng cô: dïng ®Ó t¹o ®­êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm vµ vu«ng gãc víi 1 ®­êng hoÆc ®o¹n th¼ng cho tr­íc. Chän c«ng cô - Thao t¸c: sau ®ã lÇn l­ît chän ®iÓm, ®­êng (®o¹n, tia) hoÆc ng­ îc l¹i.
 15. 15. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:* C¸ c c«ng cô t¹o m quan hÖ h×nh häc: èi-C«ng cô t¹o ra 1 ®­êng th¼ng song song víi1 ®­êng (®o¹n) vµ ®i qua 1 ®iÓm cho tr­íc.-Thao t¸c: Chän c«ng cô sau ®ã lÇn l­ît chän®iÓm, ®­êng (®o¹n, tia) hoÆc ng­îc l¹i.
 16. 16. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:* C¸ c c«ng cô t¹o m quan hÖ h×nh häc: èi-C«ng cô dïng ®Ó vÏ ®­êng trung trùc cña 1®o¹n th¼ng hoÆc 2 ®iÓm cho tr­íc.-Thao t¸c: Chän c«ng cô sau ®ã chän 1 ®o¹nth¼ng hoÆc 2 ®iÓm cho tr­íc trªn mÆt ph¼ng.
 17. 17. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebrac) Giíi thiÖu c¸c c«ng cô lµm viÖc chÝnh:* C¸ c c«ng cô t¹o m quan hÖ h×nh häc: èi-C«ng cô dïng ®Ó t¹o ®­êng ph©n gi¸c cña1 gãc cho tr­íc, gãc x¸c ®Þnh bëi 3 ®iÓm trªnmÆt ph¼ng.-Thao t¸c: Chän c«ng cô sau ®ã lÇn l­ît chän 3®iÓm trªn mÆt ph¼ng, ®iÓm chän thø 2 chÝnhlµ ®Ønh cña gãc nµy.
 18. 18. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra? H· y nh¾ c l¹ i nh÷ ng c « ng c ô lµ m viÖ c c hÝnhc ña p hÇn m Ò m G e o G e bra m µ e m ® · ® ­îc hä c ?-Tr¶ i: Lê + / C« ng c ô d i c huy Ó n. + / C¸ c c « ng c ô liªn q ua n ® Õ n ® è i t­îng® iÓ m . + / C¸ c c « ng c ô liªn q ua n ® o ¹ n, ® ­ê ngth¼ ng .
 19. 19. TiÕt 51: HäC vÏ h×nh víi phÇn mÒm geogebra- ¤ n tËp l¹ i c hø c n¨ng c ña p hÇn m Ò m , c ¸ c hkhë i ® é ng p hÇn m Ò m vµ c ¸ c c « ng c ôc hÝnh c ña p hÇn m Ò m G e o G e bra m µ e m® · ® ­îc hä c – c huÈn bÞ g iê s a u vËn d ô ngvµ o thùc hµ nh.

×