Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bảng đánh giá kỹ năng làm việc nhóm

4,601 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bảng đánh giá kỹ năng làm việc nhóm

  1. 1. BẢNG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓMNhóm :..........................................................................................................Lớp:.............................................................................................................. Những gì chúng tôi đã Thỉnh Không bao Kỹ năng Luôn luôn làm thoảng giờThảo luận Nhóm chúng tôi cùng thảo luận nội dung và mỗi người chứng minh cho câu trả lời của mình.Quyết định Chúng tôi đã cùng nhau đưa ra các quyết định.Bình chọn Chúng tôi bình chọn theo từng quyết định.Nhất trí Chúng tôi nhất trí theo bình chọn này.Lắng nghe Chúng tôi lắng nghe từng thành viên.Chia sẻ ý Các thành viên đều chia sẻkiến ý kiến với nhau.Làm việc Chúng tôi cùng làm việccùng nhau theo nhóm.Giải quyết Chúng tôi cùng giải quyếtvấn đề vấn đề trong nhóm.Tập trung Chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ.Khuyến Chúng tôi động viên lẫnkhích nhau.Chứng minh Chúng tôi chứng minh câu trả lời của mình bằng các luận chứng, luận cứ cụ thể.

×