Successfully reported this slideshow.
Anexa14.                         Strategia             sectorială de cheltuieli în do...
Comparativ cu anii precedenţi în anul 2012 se constată o uşoară creştere a mijloacelor alocate pentru subprogramele din do...
Ponderea sectorului Cultură din PIB în perioada 2009-2011 s-a aflat în scădere de la 0,83 % la 0,63 %, în anul 2012 fiind ...
2. Descrierea structurii instituţionale  2.1. Structura instituţională curentă                      ...
Instituţii care sînt monitorizate:        Instituţii publice (funcţii de  Agenţia de inspectare şi restaurare a ...
3. Analiza programelor de cheltuieli pentru sectorul „Cultura”, 2013-2015                         ...
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)     Indicatori de monitorizare      Probleme-cheie / politici       ...
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)    Indicatori de monitorizare       Probleme-cheie / politici       ...
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)       Indicatori de monitorizare      Probleme-cheie / politici     ...
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)    Indicatori de monitorizare       Probleme-cheie / politici       ...
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)     Indicatori de monitorizare    Probleme-cheie / politici        ...
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)     Indicatori de monitorizare       Probleme-cheie / politici      ...
4. Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli pentru sectorul Cultură, pe anii 2013-2015     Denumir...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul Culturii, 2013-2015

519 views

Published on

Strategia
sectorială de cheltuieli în domeniul Culturii, 2013-2015

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul Culturii, 2013-2015

 1. 1. Anexa14. Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul Culturii, 2013-20151. Analiza sectorului şi tendinţe principale1.1. Prezentarea generală a sectorului Cheltuielile sectorului Cultură întrunesc activitatea instituţiilor de cultură din subordinea MinisteruluiCulturii şi autorităţilor administraţiei publice locale din teritoriu, a televiziunii şi radiofuziunii publice. Organul central de specialitate în domeniul culturii este Ministerul Culturii, care la modul direct,administrează 49 de instituţii şi organizaţii înregistrate. În acelaşi timp, ministerul monitorizează din punct devedere metodic activitatea a 35 de direcţii/secţii cultură, 1228 case şi cămine de cultură cu 2779 meşteripopulari, 1383 biblioteci, 119 muzee (inclusiv 114 muzee în teritoriu), 108 instituţii de învăţământ artisticextraşcolar, 4000 formaţii artistice de amatori, dintre care 788 cu titlul „model”, ţine la evidenţă şi monitorizeazăpeste 12000 monumente de patrimoniu cultural imobil şi peste 700 de elemente de patrimoniu cultural imaterial,ceea ce constituie un volum enorm de resurse umane şi materiale implicate. Programul din sectorul cultură pe anii 2013-2015 include următoarele subprograme:  Subprogramul I. Elaborarea politicii de management în domeniul culturii  Subprogramul II. Dezvoltarea culturii  Subprogramul III. Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional  Subprogramul IV. Susţinerea de stat a televiziunii şi radiodifuziunii publice  Subprogramul V. Susţinerea culturii scrise Distribuirea finanţării pe subprograme din ultimii ani, denotă disproporţii (fig. 1), cu o predominareabsolută a subprogramului II – „Dezvoltarea culturii”, care reprezintă unul dintre cei doi piloni de bază aisectorului. În anul 2012 cota acestui subprogram constituie 78,8 % (484.510,8 mii lei) din volumul total alfinanţării sectorului Cultură. Totodată, sub orice nivel se află cota subprogramului III – „Protejarea şi valorificarea patrimoniuluicultural naţional”, cu toate că domeniul în cauză reprezintă unul din cei doi piloni de bază ai sectorului Cultură.În anul 2012 cota acestui subprogram a constituit doar 0,3 % (1.588,8 mii lei) din volumul total al finanţării de614.943,4 mii lei. Figura 1. Distribuţia finanţării pe subprograme 1-
 2. 2. Comparativ cu anii precedenţi în anul 2012 se constată o uşoară creştere a mijloacelor alocate pentru subprogramele din domeniul culturii. În acelaşi timp, insuficienţa mijloacelor prevăzute pentru sectorul cultură nu permit de a prevedea pentru subprogramul III mijloace suficiente, ceea ce perpetuează starea gravă a domeniului patrimoniului cultural. Coraportul finanţării sectorului Cultură în anul 2011 a constituit: 41,10 % - bugetul de stat şi 58,90 % - bugetul UAT. În consecinţă, sectorul Cultura necesită o susţinere financiară mai sporită pentru a se înscrie în programele de modernizare şi dezvoltare durabilă a ţării.1.2. Indicatori de performanţă ai sectorului: Figura 3. Rata numărului de spectatori în teritoriu Figura 4. Rata numărului de vizitatori în muzeele naţionale În anii 2009-2010, este atestată o scădere a alocaţiilor bugetare pentru sectorul Cultură, situaţia fiind parţial remediată în anul 2011 şi depăşită în anul 2012 (fig. 5). Figura 5. Dinamica cheltuielilor în sectorul Cultură Ponderea sectorului Cultură în bugetul public naţional în perioada 2009-2011 s-a aflat în scădere de la 2,13 % la 1,72 %, în anul 2012 fiind programată la menţinerea cotei anului precedent. Figura 6. Ponderea cheltuielilor în sectorul Cultură (fără aparatul administrativ) -2-
 3. 3. Ponderea sectorului Cultură din PIB în perioada 2009-2011 s-a aflat în scădere de la 0,83 % la 0,63 %, în anul 2012 fiind programată o creştere de până la 0,66 %.1.3. Probleme şi obiective prioritare pentru 2013-2015 Schimbările politice din Republica Moldova au condus la diverse modificări de ordin administrativ, legislativ, care în final au afectat, în mod direct sau indirect, moştenirea culturală. În perioada unor transformări sociale importante, obiectivul principal al politicii de stat în sfera culturii îl constituia conservarea şi ocrotirea moştenirii culturale, de rînd cu menţinerea sistemului de instituţii care asigură cadrul de dezvoltare a vieţii spirituale. La momentul actual se resimte o criză de sistem în toate domeniile, inclusiv în cel al culturii. S-a ajuns la concluzia că este nevoie de reforme structurale esenţiale, care ar exclude barierele ce nu permit dezvoltarea domeniului. Drept rezultat al analizei rapoartelor pentru perioada anterioară, Ministerul Culturii a identificat următoarele probleme-cheie de rezolvat:  Managementul problematic al instituţiilor culturale;  Stimularea insuficientă a creaţiei artistice contemporane, în special a tinerilor artişti;  Capacităţile limitate de resurse umane în domeniul culturii  Lipsa inventarelor şi bazelor electronice de date referitoare la cultură şi la patrimoniul cultural naţional  Lipsa programelor de stat privind salvgardarea patrimoniului cultural naţional şi a mecanismelor de finanţare a acestora  Deteriorarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de cultură, lipsa de utilaj modern;  Lipsa mijloacelor financiare pentru dezvoltarea colecţiilor bibliotecilor naţionale şi publice din teritoriu duce la limitarea accesului populaţiei la valorile culturale prin resursele informaţionale;  Lipsa resurselor financiare pentru procurarea echipamentelor tehnologice în scopul digitizării resurselor informaţionale duce la accesul limitat al populaţiei din teritoriu la cultură;  Lipsa unui sistem instituţional pentru dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor din domeniul culturii. Pentru perioada 2013-2015 în concordanţă cu Programul de activitate al Guvernului „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerul Culturii şi analiza situaţiei în sector, Ministerul Culturii a determinat următoarele obiective prioritare: • Dezvoltarea artei contemporane ca mijloc de promovare şi afirmare a culturii naţionale, atît pe plan intern, cît şi pe plan internaţional. • Restabilirea activităţii şi infrastructurii culturale, în special în zonele rurale. • Finanţarea activităţilor culturale în conformitate cu priorităţile stabilite şi pe bază de proiecte. • Promovarea culturii ca factor primordial al păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale. • Promovarea valorilor culturale naţionale ca parte componentă a patrimoniului cultural european. -3-
 4. 4. 2. Descrierea structurii instituţionale 2.1. Structura instituţională curentă CulturaMinisterul Culturii este organul central de Unităţile Administrativ – Consiliul Coordonator alspecialitate, responsabil de elaborarea şi Teritoriale* Audiovizualuluipromovarea politicilor în următoarele Structura teritorială culturalădomenii: arte profesioniste (literatura, teatru, se constituie de Administraţia Biroul Relaţii Interetnicemuzica, coregrafie, arte plastice, Publică Locală (APL) încinematografie, circ), învăţămîntul artistic şi coordonare cu MC.industrii culturale, patrimoniu cultural şi arte Activitatea direcţiilor/secţiilorvizuale, arta populară, meşteşuguri artistice cultură este subordonată în(artizanat), activitatea artistică de amatori, plan administrativ –cultura scrisă. Consiliului raional/municipal, iar în plan metodologic – Ministerului Culturii.Instituţii publice ce prestează servicii: Instituţii ce prestează Instituţii ce prestează servicii:  16 instituţii teatral-concertistice: servicii: - 12 teatre  108 instituţii de învăţămînt  Compania „Teleradio-Moldova”; - 4 instituţii concertistice artistic vocaţional  Compania „Teleradio-Găgăuzia”. (extraşcolar);  9 instituţii de învăţămînt artistic, care sunt  7 teatre locale; finanţate prin Planul strategic de cheltuieli  114 muzee locale/ în domeniul educaţiei; departamentale;  1383 biblioteci;  2 Biblioteci Naţionale:  1228 case/cămine de - Biblioteca Naţională; cultură; - Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion  8 filiale ale muzeelor Creangă”; naţionale;  Camera Naţională a Cărţii.  4000 colective artistice.  4 muzee naţionale cu 11 filiale: - Muzeul Naţional de arheologie şi Istorie a Moldovei cu filiale; - Muzeul Naţional de Artă; - Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală cu filiale; - Casa-Muzeu „A.S.Puşkin”, mun. Chişinău;  Rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi”.Instituţii subordonate si monitorizate(ÎS,SA):  2 edituri: - Editura de Stat „Cartea Moldovei” - Editura Didactică de Stat „Lumina”  2 întreprinderi poligrafice: - Întreprinderea de Stat „Combinatul Poligrafic” - Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”Alte instituţii subordonate si Alte instituţii supravegheate Alte instituţii supravegheate (ÎS, SA):monitorizate(ÎS, SA): (ÎS, SA):  S.A. “Moldova-film”  S.A. “Moldcinema”  2 librării, care de facto nu  S.A. “Circul din Chişinău” activeazăMonitorizează 10 instituţii municipale, 9instituţii private -4-
 5. 5. Instituţii care sînt monitorizate: Instituţii publice (funcţii de  Agenţia de inspectare şi restaurare a supraveghere): monumentelor  Întreprinderea de Stat „Agenţia de  35 direcţii/secţii cultură impresariat”  Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii  Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial  Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO  Întreprinderea de Stat Publicaţia Periodică Revista Social-Culturală „Moldova”Comisiile şi consiliile care activează pelîngă Ministerul Culturii:  Consiliul Naţional pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial  Comisia Naţională a Muzeelor şi colecţiilor  Comisia Naţională Arheologică  Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice  Consiliul de experţi pentru estimarea, omologarea şi achiziţionarea operelor de artă  Consiliul Biblioteconomic Naţional  Consiliul artistic în domeniul cinematografieiUniunile de creaţie cu care MinisterulCulturii colaborează (monitorizareasurselor financiare acordate în bază deproiecte):  7 uniuni de creaţie: - Uniunea Teatrală - Uniunea Scriitorilor - Uniunea Muzicienilor - Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor - Uniunea Artiştilor Plastici - Uniunea Meşterilor Populari - Uniunea Cineaştilor 2.2. Schimbările instituţionale recente şi cele planificate În cadrul acţiunii Perfecţionarea capacităţii de gestionare a patrimoniului cultural naţional prin crearea unui management adecvat planificate pentru următorii ani vor fi create următoarele structuri:  Agenţia Naţională Arheologică (Trimestrul II, 2012);  Institutul Naţional al Monumentelor Istorice (Trimestrul IV, 2013);  Centrul de formare şi perfecţionare a specialiştilor în conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural (Trimestrul IV, 2014);  Muzeul Naţional de Literatură ”Mihail Kogălniceanu” (2012-2013);  Institutul de promovare a culturii naţionale (2014-2015). -5-
 6. 6. 3. Analiza programelor de cheltuieli pentru sectorul „Cultura”, 2013-2015 Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2013 2014 2015 SUBPROGRAMUL I. Elaborarea politicii de management în domeniul culturii, include activitatea organelor administrative ce ţin de elaborarea si promovarea politicilor în domeniul culturii ale unităţilor administrativ-teritoriale, a aparatului Ministerului Culturii şi activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Scopul subprogramului: Asigurarea unui sistem managerial adecvat în ramură A. Probleme-cheie A. Acţiuni curente Ineficienţa managementului în instituţiile  Activitatea autorităţilor administrative centrale în  10 persoane instruite anual culturale; elaborarea politicilor publice privind 27 270,8 25 788,6 26 096,2 eficientizarea managementului în domeniul  5 proiecte de acte normative şi Insuficienţa cadrelor profesioniste de culturii; legislative elaborate anual specialitate, în special cu pregătire în domeniul managementului cultural;  Sporirea capacităţilor aparatului central al  cadru metodologic privind Ministerului Culturii prin perfecţionarea şi modernizarea instituţiilor de Lipsa unui sistem instituţional pentru pregătirea continuă a cadrelor din domeniul cultură din teritoriu elaborat în dezvoltarea profesională continuă a culturii prin crearea condițiilor de perfecționare în 2015 angajaţilor din domeniul culturii; cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte plastice, cît și în instituțiile de învățămînt mediu  2 regulamente privind Imperfecţiunea cadrului legislativ şi normativ de specialitate; implementarea noii Legi a în domeniul culturii: Legea Culturii; Legea cu culturii elaborate în 2015 privire la biblioteci; Legea privind  Elaborarea cadrului legislativ şi normativ de meşteşugurile artistice populare; management în domeniul culturii;  ponderea instituţiilor din teritoriu în care s-a îmbunătăţit Lipsa mecanismului de promovare a politicii  Consolidarea capacităţii instituţionale a sistemul de management în în domeniu pe sectorul finanţat din bugetele Consiliului Coordonator al Audiovizualului prin 1 494,9 1 494,9 1 494,9 creştere cu 6% anual unităţilor administrativ-teritoriale. majorarea personalului cu 22 unități. B.Obiective de politici pe termen mediu B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi Dezvoltarea capacităţilor pentru elaborarea şi eficientă a resurselor monitorizarea politicilor în sector, prin  Elaborarea cadrului metodologic privind instruirea anuală a circa 10 angajaţi; modernizarea prin transformare a instituţiilor de cultură din teritoriu. Implementarea unui sistem eficient de  Îmbunătăţirea managementului în instituţiile de management în 20% de instituţii culturale cultură prin implementarea unui sistem de (subordonate şi din teritoriu) gradual pînă în management bazat pe performanţă; 2015. C. Acţiuni noi identificate  Asigurarea cadrului normativ privind implementarea politicii publice în instituţiile teatral-concertistice în baza managementului bazat pe performanţe (pct. 421 din Planul de acțiuni al 6-
 7. 7. Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2013 2014 2015 Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 7 mai 2012)  Elaborarea cadrului normativ de implementare a noii Legi a culturii (pct. 420 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 7 mai 2012): - Regulamentul privind valorificarea potenţialului cultural; - Regulamentul-cadru cu privire la funcţionarea Casei de Cultură.  Elaborarea cadrului normativ privind implementarea Legii cu privire la activitatea editorială şi a Legii privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;  Elaborarea Regulamentului privind industriile culturale; (pct. 421 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 7 mai 2012 )  Ajustarea mecanismului de finanţare a culturii per capita în funcție de diferențele dintre structura demografică a populației și numărul instituțiilor de cultură, al colectivelor artistice; (pct. 424 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012)  Majorarea salariilor angajaților, conform politicii 48,8 280,6 1 391,1 noi salariale. SUBPROGRAMUL II. Dezvoltare a culturii include activităţile ce ţin de susţinerea de către stat a bibliotecilor, muzeelor, caselor de cultură, formaţiilor artistice de amatori, centrelor de meşteşuguri, teatrelor, organizaţiilor concertistice, altor organizaţii culturale, desfăşurarea acţiunilor culturale naţionale şi de nivel local, finanţarea programelor/proiectelor culturale desfăşurate de asociaţii obşteşti, minorităţi naţionale, susţinerea diasporei moldoveneşti, etc. Scopul subprogramului: Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a instituţiilor de cultură. Promovarea valorilor culturale, prin asigurarea respectării libertăţilor şi drepturilor fundamentale privind libertatea de expresie şi de creaţie, acordarea de şanse egale şi acces liber la cultură şi la participarea la viaţa culturală. A. Probleme-cheie A. Acţiuni curente Limitarea accesului populaţiei la valorile  Organizarea evenimentelor culturale la nivel  24 acţiuni culturale la nivel culturale prin resursele informaţionale - lipsa naţional şi internaţional (pct. 423 din Planul de acțiuni al 7 031,4 7 031,4 7 031,4 naţional şi 17 acţiuni culturale la parțială a conexiunii bibliotecilor la internet; Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea nivel internaţional Guvernului nr.289 din 7 mai 2012) ; organizate anual -7-
 8. 8. Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2013 2014 2015 Rata joasă de completare a fondurilor şi colecţiilor de stat cu bunuri culturale;  Organizarea turneelor instituţiilor teatral- 3000,0 3000,0 3000,0  750 de turnee şi evenimente concertistice în teritoriul ţării (pct. 423 din Planul de teatral-concertistice organizate Diminuarea indicatorilor de lectură şi a acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin anual Hotărîrea Guvernului nr.289 din 7 mai 2012) utilizatorilor bibliotecilor;  10 tîrguri şi saloane naţionale şi  Organizarea şi participarea la tîrgurile şi saloanele 400,0 900,0 1460,0 Lipsa mecanismelor privind dezvoltarea internaţionale organizate anual naţionale şi internaţionale; industriilor culturale;  10 opere literar-dramatice şi  Achiziţionarea operelor literar dramatice şi 200,0 200,0 200,0 Deteriorarea bazei tehnico-materiale a muzicale şi 50 de opere de muzicale, operelor de patrimoniu cultural; instituţiilor de cultură, lipsa de utilaj patrimoniu cultural achiziţionate modern şi mijloace de transport; 50,0 50,0 50,0 anual  Achiziţionarea obiectelor de artizanat; Stimularea insuficientă a creaţiei artistice  30 obiecte de artizanat  Digitizarea colecţiilor de bibliotecă şi includerea achiziţionate anual contemporane, în special a tinerilor artişti; acestora în baza de date internaţională; Promovarea insuficientă a valorilor culturale  digitizarea a 10 mii documente  Asigurarea cu mijloace de transport a instituţiilor anual naţionale pe plan regional şi internaţional; teatral-concertistice din subordinea Ministerului 500,0 500,0 500,0 Culturii; Dezvoltarea insuficientă a colaborării între  1 unitate de transport asociaţiile diasporei moldoveneşti şi achiziţionată anual  Acordarea Premiilor anuale ale Ministerului autorităţile Republicii Moldova în realizarea Culturii pentru cele mai reprezentative creaţii în 100,0 100,0 100,0 acţiunilor culturale.  10 premii acordate anual; domeniul literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, cinematografiei, artelor plastice,B. Obiective de politici pe termen mediu  10 proiecte ale asociaţiilor conservării/restaurării patrimoniului cultural, Stimularea oamenilor de creaţie şi angajaţilor obşteşti finanţate anual; biblioteconomiei şi al muzeografiei; din domeniul culturii care au obţinut performanţe în activitate prin acordarea a 10  5% din casele de cultură şi premii ale Ministerului Culturii anual;  Susţinerea proiectelor/programelor culturale biblioteci reparate anual desfăşurate de asociaţii obşteşti; 4164,7 4164,7 4164,7 Creşterea numărului de turnee naţionale cu  1 proiect de parteneriat public- 5% comparativ cu anul 2012;  Reparaţii capitale a caselor de cultură şi 25537,4 25537,4 25537,4 privat lansat pînă în 2015 bibliotecilor din teritoriu; Majorarea numărului de utilizatori ai  sistem de management bibliotecilor publice cu 5% anual pînă în  Implementarea Programului Naţional privind 2397,6 2400,6 2417,8 implementat în cele 16 instituţii 2015, inclusiv ai bibliotecilor virtuale; Informatizarea sferei culturii pentru anii 2012- teatral-concertistice pînă în 2015: 2020. (pct. 416 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din - creşterea numărului de Sporirea fondului operelor literar-dramatice şi 7 mai 2012 ) spectatori cu 20% (550,1 muzicale cu 10 opere anual şi a fondului spectatori) pînă în 2015: -8-
 9. 9. Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2013 2014 2015 muzeistic cu 50 de opere de patrimoniu 2013 – 5 % cultural anual; C. Acţiuni noi identificate 2014 – 5%  Implementarea parteneriatelor public-privat 2015 – 10% Realizarea conexiunii la internet a 20% de pentru dezvoltarea culturii; - sporirea gradului de biblioteci gradual pînă în 2015; ocupare a sălii:  Resubordonarea Muzeului Naţional de Literatură 2013 – 5 % Îmbunătăţirea infrastructurii culturale în ”Mihail Kogălniceanu”; 482,1 482,1 482,1 2014 – 5% teritoriu cu 20% gradual pînă în 2015; 2015 – 10%  Îmbunătăţirea managementului în instituţiile de - 2 premiere anual per teatru Promovarea culturii naţionale pe plan cultură prin implementarea unui sistem de internaţional prin organizarea a 22 acţiuni management bazat pe performanţă; culturale la nivel internaţional anual;  Majorarea salariilor angajaților, conform politicii Implementarea în cele 16 instituţii teatral- noi salariale. 9472,8 28926,0 63112,4 concertistice subordonate MC a sistemului de management bazat pe performanţă pînă în 2015. SUBPROGRAMUL III. Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional include activităţile ce ţin de susţinerea de către stat a politicilor de protejare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural din Republica Moldova, precum şi activitatea Agenţiilor din subordinea Ministerului Culturii în acest domeniu. Scopul subprogramului: Valorificarea patrimoniului cultural naţional, prin asigurarea accesului liber al cetăţenilor la valorile culturale moştenite. A. Probleme-cheie A. Acţiuni curente Lipsa parţială sau totală a instrumentelor,  Inspectarea, monitorizarea şi documentarea 538,8 538,8 538,8  400 monumente inspectate şi capacităţilor şi resurselor necesare pentru obiectivelor de patrimoniu cultural construit, documentate anual conservarea, protejarea şi punerea în valoare incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat; a patrimoniului cultural naţional;  3 monumente restaurate anual  Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, Capacităţi limitate de resurse umane în incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat; 250,0 250,0 250,0  150 expoziţii vernisate anual la domeniul conservării şi a restaurării muzeele naţionale şi 400 la monumentelor istorice;  Activitatea de conservare, valorificare şi muzeele locale promovare a patrimoniului cultural muzeal; Lipsa inventarelor şi bazelor electronice  200 mii vizitatori anual la muzee de date referitoare la patrimoniul cultural  Monitorizarea şi promovarea elementelor de naţionale şi 400 mii la muzee naţional; patrimoniu cultural imaterial, incluse în registrul locale naţional; Lipsa programelor de stat privind  200 elemente de patrimoniu salvgardarea patrimoniului cultural naţional  Inspectarea, monitorizarea şi documentarea monitorizate anual şi a mecanismelor de finanţare a acestora; siturilor arheologice, incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat;  400 situri arheologice inspectate anual -9-
 10. 10. Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2013 2014 2015 Lipsa sistemelor tehnice performante  Formarea dosarelor siturilor arheologice pentru privind securitatea colecţiilor de patrimoniu completarea Cadastrului arheologic naţional şi  200 dosare de patrimoniu cultural din cadrul muzeelor naţionale; actualizarea Registrului arheologic naţional (pct. arheologic elaborate anual 416 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012- 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 7 mai Nivelul şi conţinutul insuficient al Registrului 2012);  5 situri arheologice salvate anual monumentelor Republicii Moldova ocrotite 800,0 800,0 800,0 de stat;  Salvarea patrimoniului cultural din cadrul siturilor  30 de expertize/clasări efectuate arheologice supuse distrugerii de factori antropici anual Lipsa Cadastrului Arheologic naţional; sau naturali;  30 avize a documentelor şi Starea deplorabilă a monumentelor şi siturilor  Elaborarea proiectelor de conservare-restaurare a proiectelor elaborate anual istorice ocrotite de stat şi a arhitecturii obiectelor de patrimoniu cultural construit, incluse populare de lemn, care necesită în regim de în Registrul monumentelor ocrotite de stat;  1 dosar de patrimoniu cultural urgenţă măsuri de salvgardare, în special de elaborat anual conservare-restaurare şi punere în valoare;  Activitatea de expertiză şi clasare a patrimoniului cultural naţional, de avizare a documentelor şi Capacităţi limitate de protejare a proiectelor din domeniu, desfăşurate de către patrimoniului cultural imaterial; Comisiile/Consiliile naţionale de specialitate; Rata joasă de completare a fondurilor  Elaborarea proiectelor de promovare a celor mai colecţiilor de stat cu bunuri culturale. însemnate obiecte de patrimoniu cultural naţional în Lista patrimoniului Mondial UNESCO. B. Obiective de politică pe termen mediu Inspectarea, monitorizarea şi documentarea a 400 situri arheologice anual, incluse în C. Acţiuni noi identificate Registrul monumentelor ocrotite de stat;  Asigurarea cadrului normativ privind crearea Formarea anuală a 400 de dosare a siturilor Institutului Naţional al Monumentelor Istorice (pct. arheologice pentru completarea Cadastrului 419 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012- arheologic naţional şi actualizarea Registrului 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din 7 mai arheologic naţional; 2012); Salvarea anuală a patrimoniului cultural din  Actualizarea Registrului monumentelor ocrotite cadrul a 5 situri arheologice supuse distrugerii de stat (pct. 417 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.289 din de factori antropici sau naturali; 7 mai 2012); Inspectarea, monitorizarea şi documentarea  Instituirea Registrului monumentelor de for public anuală a 400 de obiective de patrimoniu ocrotite de stat; cultural construit, incluse în Registrul - 10 -
 11. 11. Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2013 2014 2015 monumentelor ocrotite de stat;  Elaborarea proiectului de lege privind mormintele și operele comemorative de război (pct. 417 din Conservarea şi restaurarea a 3 monumente Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, istorice, incluse în Registrul monumentelor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012); ocrotite de stat pînă în 2015; Monitorizarea anuală şi promovarea a 200  Majorarea salariilor angajaților, conform politicii 21,7 78,3 223,3 elemente de patrimoniu cultural imaterial, noi salariale. incluse în Registrul naţional; Asigurarea anuală a activităţii de expertiză şi clasare a patrimoniului cultural a 5 Comisii/Consilii naţionale de specialitate. SUBPROGRAMUL IV. Susţinere a de stat a televiziunii şi radiodifuziunii publice include activităţile ce ţin de susţinerea de către stat, în temeiul Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27 iulie 2006, a unicului radiodifuzor public naţional –Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” şi a radiodifuzorului regional Compania „Teleradio- Găgăuzia”. Scopul subprogramului: Sporirea accesului populaţiei la informatizarea prin intermediul mijloacelor de informare în masă. A.Probleme cheie: A. Acţiuni curente Compania „Teleradio-Moldova” Compania „Teleradio-Moldova” Mijloacele alocate acoperă cheltuielile pentru  Desfăşurarea activităţii radiodifuzorilor publici  Volumul orelor de emisie televizată arenda circuitelor şi emiţătoarelor pentru 7 naţional şi regional întru asigurarea accesului 87 346,5 84 346,5 84 346,5 şi radiofonică la IPNA Compania luni ale anului pentru difuzarea programelor populaţiei la informatizare; „Teleradio – Moldova” către anul televizate în volum de 24 ore zilnic şi 2014 va constitui 24 ore pe zi radiofonice – 24 ore zilnic;  Menţinerea emisiei televizate zilnice în volum de Necesitatea stringentă de reutilare a 6 ore şi a emisiei radiofonice în volum de 24 ore  Costul unei ore de emisie procesului de producere a programelor zilnice la Compania „Teleradio-Găgăuzia”; televizată / radiofonică la IPNA televizuale şi radiofonice. Compania „Teleradio – Moldova” Compania „Teleradio-Găgăuzia”  Procesul continuu de retehnologizare a procesului va rămâne la nivelul anului 2012 Fondurile bugetare alocate pentru anul 2012 de producere a programelor televizuale şi 12 000,0 15 000,0 15 000,0 (2 mil. lei) acoperă doar 75% din cheltuielile radiofonice.  Volumul orelor de emisie a pentru remunerarea forţei de muncă; companiei „Teleradio-Găgăuzia”: Aproape toată baza tehnică este uzată, fiind B.Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 1.radiofonică: 24 ore/zi necesară renovarea completă a televiziunii şi eficientă a resurselor 2.televizată: 6 ore/zi renovarea parţială a radiodifuziunii.  Utilizarea emiţătoarelor în diapazonul FM şi unde B.Obiective de politici pe termen mediu medii şi refuzul de la emiţătoarele în diapazonul -1 896,9 -1 896,9 -1 896,9 Asigurarea calităţii tehnice a difuzării de unde ultra scurte; programelor TV şi RD pe întreg teritoriul  Refuzul de la canalele transport programe radio. -575,4 -575,4 -575,4 Republicii pînă în anul 2015. - 11 -
 12. 12. Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) Indicatori de monitorizare Probleme-cheie / politici Acţiuni prioritare de politică 2013 2014 2015 SUBPROGRAMUL V. Susţinerea culturii scrise include activităţi ce ţin de susţinerea din bugetul statului a editării cărţii naţionale, a revistei social-culturale „Moldova” şi revistelor pentru copii „Noi”, „Alunelul”, „Florile dalbe”, precum şi achiziţionarea cărţilor şi abonamentelor la reviste culturale. Scopul subprogramului: Dezvoltarea accesului populaţiei la cultura scrisă, resurse informaţionale, încurajarea şi stimularea lecturii publice. A. Probleme-cheie A. Acţiuni curente Sursele financiare alocate către APL pentru  Desfăşurarea acţiunilor de promovare a culturii completarea fondurilor de carte în bibliotecile scrise prin: din teritoriu acoperă doar parţial cheltuielile; a) editarea de carte la comanda de stat; 1 050,0 1 050,0 1 050,0  creşterea numărului titlurilor de carte editate la comanda de stat cu Numărul mic de ediţii periodice de titluri de 10 titluri anual carte achiziţionate. b) completarea fondurilor bibliotecilor publice; 2 000,0 4 000,0 12 000,0  renovarea fondului de carte a B. Obiectivele de politici pe termen bibliotecilor naţionale cu 3% mediu: anual Creşterea numărului titlurilor de carte editate c) susţinerea ediţiilor periodice din domeniul la comanda de stat cu 10 titluri anual pînă în culturii şi celor destinate copiilor. 2 542,1 2 542,1 2 542,1  6 numere ale revistei „Moldova” 2015; editate anual Creşterea costului abonamentelor la reviste de cultură şi pentru copii pînă la 830 mii anual pînă în 2015; Renovarea fondului de carte al instituţiilor bibliotecare cu 20% gradual pînă în 2015. - 12 -
 13. 13. 4. Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli pentru sectorul Cultură, pe anii 2013-2015 Denumirea programului Total cheltuieli publice Ponderea fiecărui program in suma totala a Prognoza (mii lei) (mii lei) cheltuielilor din sector (%) 2011 executat 2012 aprobat 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Programul I "Elaborarea politicii de management în domeniul culturii" 14 415,6 16 924,0 22937.9 23 287,8 24 601,8 3,5 3,4 3,4 Programul II "Dezvoltarea culturii" 419 164,4 484 945,7 520794.5 559 935,7 577 860,0 80,1 81,2 80,6 Programul III "Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional " 7 670,0 1 588,8 3 871,4 1 575,9 1 747,4 0,6 0,2 0,2 Programul IV "Susţinerea de stat a televiziunii şi radiofuziunii publice" 88 603,6 98 410,2 96 874,2 96 874,2 96 874,2 14,9 14,1 13,5 Programul V "Susţinerea culturii scrise" 9 726,3 13 509,6 5 592,1 7 592,1 15 592,1 0,9 1,1 2,3 TOTAL pe sector 539 579,9 615 378,3 650070.1 689 265,7 716 675,5 100,0 100,0 100,0 Finanţate de la : Bugetul de stat, total 221 769,3 251 512,0 264158.9 291 394,0 305 452,1 40,6 42,2 42,6 inclusiv: Cheltuieli de baza 208 915,4 243 902,3 254651.8 282 185,0 296 185,1 96.4 96.8 97.0 Fonduri si mijloace speciale 12 853,9 7 609,7 9507.1 9 209,0 9 267,0 3.6 3.2 3.0 Proiecte investiţionale finanţate din surse externe Bugetele UAT 317 810,5 363 866,3 385 911,2 397 871,7 411 223,4 59,4 57,7 57,4 Bugetele asigurărilor sociale de stat Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţa medicală TOTAL pe sector 539 579,8 615 378,3 650070.1 689 265,7 716 675,5 100,0 100,0 100,0Preşedintele grupului de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale - Postică Gheorghe, viceministru, Ministerul Culturii - 13 -

×