Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Akademos    SALVGARDAREA                          memoriei culturale, patrimoniul este una d...
Strategii şi politiciMuzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti8        apărare (ziduri, valuri, şanţuri etc...
Akademosateliere, fântâni, stâne, poduri, punţi; locuinţele cu   monumentală, statuile, busturile şi reliefurile,toate ...
Strategii şi politicinoi – inclusiv prin integrarea patrimoniului cultural     - Evaluarea, conservarea şi restaurare...
Akademos  - Registrul monumentelor militare şi cimitire-    ştiinţific al patrimoniului cultural care, înlor din Repub...
Strategii şi politicila contextualizarea mai amplă a PC şi, respectiv,     restaurare şi restaurarea obiectelor vulner...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Salvagardarea patrimoniului cultural national al republicii moldova

1,355 views

Published on

SALVGARDAREA
PATRIMONIULUI
CULTURAL NAŢIONAL
AL REPUBLICII MOLDOVA Gheorghe Postica

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Salvagardarea patrimoniului cultural national al republicii moldova

 1. 1. Akademos SALVGARDAREA memoriei culturale, patrimoniul este una dintre cele mai importante surse de cunoaştere a trecutului şi PATRIMONIULUI prezentului. Dincolo de valenţele sale identitare, CULTURAL NAŢIONAL etice, estetice şi cognitive, în condiţiile gestionării adecvate, patrimoniul cultural poate deveni, aşaAL REPUBLICII MOLDOVA cum arată experienţa ţărilor civilizate, un factor de dezvoltare durabilă şi coeziune socială. Valeriu CAVRUC, Gheorghe POSTICĂ1 În contrast cu normele şi practicele europene privind patrimoniul cultural, în ultimii douăzeci PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE OF de ani patrimoniul cultural al Republicii Moldova THE REPUBLIC OF MOLDOVA este supus unei agresiuni fără precedent şi se află The article presents the project of the national în continuă degradare. Una dintre cele mai nefaste program of preservation, research and involvement consecinţe ale stării deplorabile a patrimoniului of cultural heritage of the Republic of Moldova in cultural şi a cunoaşterii precare a acestuia este different fields of public services. penuria unor repere identitare certe la mulţi The authors define the basic notions and concepts cetăţeni ai Republicii Moldova, astfel încât o of cultural heritage, as well as of that of its protection. parte semnificativă a populaţiei cu uşurinţă se The modern concept of the cultural heritage protection lasă manipulată de diverşi născocitori de entităţi implies not only restrictive and punitive measures, but also the comprehensive measures to ensure the false şi imaginare. În toată această perioadă heritage’s integration in urban plans, and those of autorităţile statului şi comunitatea ştiinţifică au local development etc. This approach ensures new asistat neputincios – şi nu rareori cu nepăsare – human and economic resources. At the same it la distrugerea şi degradarea patrimoniului. De encourages implication of the civil society and local aceea, în ultimele luni, în ceasul al doisprezecelea, administration. conducerea Ministerului Culturii şi a Academiei de Major objectives of the program include the Ştiinţe a Moldovei au iniţiat elaborarea Programului entire inventory of the heritage of the Republic Naţional Salvgardarea patrimoniului cultural of Moldova, the mapping in GIS system of all al Republicii Moldova, pentru perioada 2011 – monuments and sites, the creation of cultural heritage 2014, care ulterior va putea fi extins şi integrat în archives and electronic databases, as well as making strategia naţională de dezvoltare. Acest program the mechanisms and instruments of monitoring and vizează cele mai vulnerabile şi ameninţate categorii rescue research. The necessary resources for this program can be ale patrimoniului cultural – arheologic, etnografic, ensured from two sources: from the state budget, as imaterial, artistic imobil, cinematografic şi teatral the main funding source of the entire program; and – şi este inclus în lista priorităţilor Ministerului from the European funds, in case the program will be Culturii şi a Academiei de Ştiinţe. divided in distinct projects. Programul a fost elaborat sub egida Ministerului Culturii şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de un Introducere colectiv de cercetători de la Institutul Patrimoniului Patrimoniul cultural constituie componenta Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei2, Muzeulmoştenită a culturii, prezentă în viaţa de astăzi sub Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei3,forma unor vestigii materiale şi imateriale, precum Muzeul Naţional de Istorie Naturală şi Etnografie4,şi în tipare culturale. El cuprinde toate domeniile Universitatea de Stat a Moldovei5 şi Universitateaculturii, întrucât acestea – chiar şi cele mai de Stat Ion Creangă6. Şi-au adus contribuţii laavangardiste dintre ele – au la temelie experienţa această lucrare şi colegii de la Universitatea Al. Ionculturală acumulată, asimilată şi adaptată. Cuza (Platforma de Cercetare „Arheoinvest”), Iaşi7;Patrimoniul cultural este cea mai importantă 2 Vasile Chiseliţa, Vlad Vornic, Oleg Leviţki, Larisa Ciobanu,mărturie a legăturii dintre fenomenele culturale ale Svetlana Procop, Raisa Osadcii, Tudor Stăvilă, Tamara Neste-trecutului cu cele din prezent. În virtutea acestei rova, Victoria Fedorenco, Silviu Tabac, Dumitru Olărescu, Ser-legături, el reprezintă unul dintre factorii definitorii gius Ciocanu, Violeta Tipa.ai identităţii culturale şi mărturia cea mai importantă 3 Eugen Sava, Ion Tentiuca genezei şi evoluţiei culturale. Depozitar al 4 Varvara Buzilă 51 Andrei Nicic Valeriu Cavruc, dr. în istorie, director-interimar al Institutului 6Patrimoniului Cultural al AŞM; Gheorghe Postică, dr. hab. în Sergiu Musteaţă, Octavian Munteanu 7istorie, viceminstru al Culturii. Vasile Cotiugă38 - nr. 2(17), iunie 2010
 2. 2. Strategii şi politiciMuzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti8 apărare (ziduri, valuri, şanţuri etc.), de înmormântareşi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (cimitire sau morminte izolate), de cult (sanctuare,al României9. Autorilor prezentului articol, în temple, biserici etc.).virtutea atribuţiilor lor, le-a revenit privilegiul de a A.1.b. Peisaje arheologice sunt peisaje naturalefi iniţiatorii acest program, precum şi sarcina de a modelate şi/sau adaptate de om în trecut la nevoilecoordona elaborarea acestuia. întreţinerii vieţii umane (de ex. terase de origine Noţiuni şi concepte naturală şi/sau antropică, utilizate pentru cultivarea plantelor; relief adaptat şi/sau modelat în scopul Dată fiind varietatea şi complexitatea locuirii, apărării etc.; cursuri de ape adaptate şi/patrimoniului cultural, dar şi din cauza diferenţelor sau modelate pentru navigare, irigare, pescuit etc.;de ordin teoretico-metodologic de abordare, în trecători, pasuri sau vaduri, utilizate pentru deplasăriliteratura de specialitate nu există consens asupra etc.).noţiunilor şi conceptelor de bază privind patrimoniul A.1.c. Ansambluri arheologice reunesc situricultural şi salvgardarea acestuia. Însă, în scopul interconectate, reciproc complementare, dispusearticulării cât mai clare a Programului, a fost relativ compact şi integrate unor peisaje naturalenecesară depăşirea diferenţelor de opinii. Astfel, unitare (de ex., aşezări urbane înconjurate de aşezăriaceste concepte şi noţiuni au fost convenite, uneori rurale şi cimitire, toate integrate unui peisaj naturalchiar în dezacord cu viziunile şi abordările autorilor, unitar şi conectate prin căi de comunicare).determinante în acest sens fiind raţiunile practice A.2. Patrimoniul arheologic mobil (PAM) cu-şi conjunctura dată de prevederile documentelor prinde artefacte (obiecte portabile create şi/sauoficiale internaţionale10 şi naţionale11 în domeniu. utilizate de om: unelte, ustensile, arme, obiecte dePrin urmare, în urma dezbaterilor şi ţinându-se cont cult, de podoabă, de vestimentaţie etc.) şi ecofactede realităţile din Republica Moldova, s-a ajuns la (vestigii portabile ale mediului natural asociate cuurmătoarele convenţii. urme de origine antropică: polen, seminţe, oase ani- A. Patrimoniul arheologic este definit ca maliere, cochilii de melci etc.).totalitatea vestigiilor materiale ale existenţei B. Patrimoniul etnografic (PE) cuprinde totali-umane din trecut, reprezentând un tezaur esenţial al tatea creaţiilor materiale şi spirituale ale societăţilormoştenirii culturale, constituind o punte de legătură tradiţionale din prezent sau din trecutul recent. Peîntre prezentul şi trecutul uman. Patrimoniul măsura modernizării societăţii, elementele constitu-arheologic cuprinde două categorii majore: tive ale PE îşi pierd funcţiile de bază care le-au con-patrimoniul arheologic imobil (PAI) şi cel mobil sacrat în cultura tradiţională. Din acest moment, ele(PAM). fie dispar, fie capătă sensuri noi: cel de deşeu cultu- A.1. Patrimoniul arheologic imobil (PAI) ral, sau – în cazul societăţilor preocupate de men-este definit ca totalitatea vestigiilor materiale ale ţinerea şi valorificarea acestui patrimoniu – cel deexistenţei umane din trecut, asociate peisajelor sursă de cunoaştere, educaţie, inspiraţie, dezvoltarenaturale. PAI cuprinde diverse construcţii, situri turistică şi economică. Uneori, PE capătă valoareaarheologice, peisaje arheologice şi ansambluri simbolică identitară ridicată. PE se împarte în douăarheologice. categorii majore: patrimoniul etnografic material A.1.a. Situri arheologice sunt urme de habitat (PEM) şi cel imaterial (PCI). B.1. Patrimoniul etnografic material (PEM)(staţiuni şi aşezări), de exploatare a resurselor cuprinde bunuri culturale materiale ale societăţilornaturale (mine de extragere a zăcămintelor etc.), tradiţionale, mărturii ale evoluţiei mediului naturalde producţie meşteşugărească (ateliere etc.), de şi a habitatului, ale relaţiilor omului cu mediul8 Corina Borş ambiant şi ale potenţialului creator uman care sunt9 semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia Mihaela Simion10 naţională şi universală. PEM este alcătuit din două Convenţia culturală eurpeană (Paris, 1954), Convenţia subcategorii: imobil şi mobil.UNESCO privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şinatural (Paris, 1972), Convenţia europeană privind protecţia B.1.a. PEM imobil cuprinde creaţii materialepatrimoniului arhitectural (Granada, 1985), Convenţia europea- imobile: peisaje culturale (peisaje naturale modelatenă pentru protecţia patrimoniului arheologic (Valletta, 1992), şi/sau adaptate antropic, localităţi etnografice, cen-Convenţia europeană a peisajului (Florenţa, 2000), Convenţia tre ale meşteşugurilor tradiţionale adaptate activită-UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial ţilor şi practicilor tradiţionale umane etc.); habita-(Paris 2003), Convenţia UNESCO privind protecţia şi promo- tul (vetre de locuit ale satelor, târgurilor şi oraşelor;varea diversităţii de expresii culturale (Paris, 2005).11 moşii cu terenuri arabile, păduri, iazuri şi păşuni, Legea privind ocrotirea monumentelor (1993), Legea despre crame; edificii de cult, cimitire, anexe gospodăreşti,cultură (1999), Legea Muzeelor (2002). nr. 2(17), iunie 2010 - 39
 3. 3. Akademosateliere, fântâni, stâne, poduri, punţi; locuinţele cu monumentală, statuile, busturile şi reliefurile,toate componentele etc.); instalaţii tehnice (mori, frescele, pictura murală, iconostase, mozaice, vitraliioloiniţe, roţi pentru irigare etc.). etc.). Din această categorie fac parte: B.1.b. PEM mobil cuprinde obiecte portabile C.2.a. Monumente de for public (monumentecreate prin mijloace tehnice tradiţionale şi utilizate cu caracter memorial, sculpturi, troiţe etc. integrate– în trecut sau/şi prezent – în cadrul unor activităţi spaţiilor publice)de întreţinere a vieţii comunităţilor umane (unelte, C.2.b. Opere de pictură monumentală (picturăustensile, piese de port, textile, obiecte de cult, piese murală, rupestră etc.)de mobilier, mijloace de transport etc.). D. Patrimoniul Cinematografic (PCn) include B.2. Patrimoniul Cultural Imaterial (PCI) producţia cinematografică de filme documentare, decuprinde totalitatea creaţiilor tradiţionale, autentice, cronică, de ficţiune şi de animaţie. Graţie implicăriiexprimate în forme verbale, muzicale, coregrafice filmului în toate domeniile vieţii: fie cu scopurişi teatrale, precum şi ansamblul obiceiurilor, ştiinţifico-cognitive (filmul de nonficţiune), fie cupracticilor, reprezentărilor, expresiilor, cunoştinţelor impact estetico-artistic (filme de ficţiune şi deseneşi abilităţilor – împreună cu instrumentele, obiectele, animate) Patrimoniul Cinematografic a devenit oartefactele, vestimentaţia specifică, accesoriile componentă importantă a Patrimoniului Culturalşi spaţiile culturale asociate acestora – pe care Naţional.comunităţile, grupurile şi, după caz, indivizii le E. Patrimoniul teatral (PT), este constituit dinrecunosc ca parte imanentă, indispensabilă şi opere scenice create în teatre, semnificative pentruintegrantă a tezaurului lor cultural, ele exprimând istoria culturii naţionale şi universale. Importanţafundamentele spirituale identitare, valorile morale, rolului şi locului artei scenice în cultura fiecăruietice şi estetice ale poporului, mărturia esenţializată popor denotă nivelul lui artistic şi filozofic îna gândirii, activităţii, sensibilităţii şi imaginaţiei conştientizarea vieţii omului, societăţii, lumii.creatoare a oamenilor, din trecutul istoric şi până în Specificul acestui gen de artă constă în faptulprezent. că spectacolul are o viaţă scurtă şi există atâta C. Patrimoniul artistic imobil (PArtI) este timp, cât este prezentat spectatorului. Aceastăconstituit din construcţii şi opere de artă plastică particularitate determină forme specifice de păstraremonumentală, cu valoare arhitecturală, urbanistică, a mărturiilor existenţei lui în istoria artei teatrale şiestetică, istorico-memorială şi eclesiastică, integrate culturii naţionale: programele de sală cu informaţiiunor spaţii şi peisaje publice, semnificative pentru privind echipa de creaţie (autor, regizor, scenograf,istoria şi cultura naţională şi universală. PArtI compozitor, coregraf, personaj/actor etc.), afişele,cuprinde două categorii majore: recenziile din presa timpului, fotografiile. C.1. Patrimoniul arhitectural (PArht) C.2. Monumente de artă plastică monumentală Conceptul de salvgardare a patrimoniului(MArt) cultural C.1. Patrimoniul arhitectural cuprinde: Salvgardarea (din fr.: ocrotirea, protejarea) C.1.a. Monumente arhitecturale – orice patrimoniului cultural, este un concept mult maiconstrucţii remarcabile prin interesul lor istoric, larg decât cel de protejare/ocrotire propriu-zisăarheologic, artistic, ştiinţific, social sau tehnic care, în accepţiunea sa tradiţională, se limita, pe(clădiri, biserici etc.). de o parte, la măsuri juridice şi administrative cu C.1.b. Ansambluri arhitecturale – grupuri caracter restrictiv şi punitiv, iar pe de altă parte –omogene de construcţii urbane sau rurale, la cele de conservare. Experienţa internaţională înremarcabile prin interesul lor istoric, arheologic, domeniu arată însă că o astfel de abordare este puţinartistic, ştiinţific, social sau tehnic şi suficient eficientă pentru că se bazează exclusiv pe resursede coerente pentru a face obiectul unei delimitări şi instrumente de stat, întotdeauna şi pretutindenitopografice (fortificaţii, complexe monastice etc.). insuficiente şi gestionate în mod defectuos. C.1.c. Situri arhitecturale – opere combinate ale În schimb, conceptul modern de salvgardareomului şi naturii, parţial construite şi care constituie a patrimoniului cultural presupune prezervarespaţii suficient de caracteristice şi omogene integrată şi activă care, dincolo de resursele şipentru a face obiectul unei delimitări topografice, instrumentele de stat, apelează la cele private şi aleremarcabile prin interesul lor istoric, arheologic, societăţii civile, capacitând totodată comunităţileartistic, ştiinţific, social sau tehnic (complexe rurale locale. Conceptul de salvgardare implică,sau urbane). totodată, cercetarea patrimoniului şi valorificarea C.2. Monumente de artă plastică monumentală potenţialului economic, social şi educaţional al(MArt) cuprind compoziţiile de sculptură acestuia, generalizând resurse economice şi umane40 - nr. 2(17), iunie 2010
 4. 4. Strategii şi politicinoi – inclusiv prin integrarea patrimoniului cultural - Evaluarea, conservarea şi restaurarea PCîn diverse sfere ale serviciilor publice –, pe care apoi vulnerabille investeşte în cercetarea, conservarea şi protejarea - Realizarea parteneriatului dintre instituţiilepatrimoniului. Prin urmare, conceptul modern de statului, sectorul privat şi societate civilă în domeniulsalvgardare a patrimoniului cultural presupune salvgardării PCprezervare integrată într-un context de activităţi cucaracter social, economic şi educaţional şi implică Rezultate estimate ale Programuluiun complex de măsuri ştiinţifice, legislative, A. Lucrări ştiinţifice fundamentalemanageriale, administrative, sociale, economice, - Strategii şi politici privind patrimoniul cultu-educaţionale şi culturale menite să asigure ral al Republicii Moldova în perioada 1946-2010prezervarea (evidenţa, ocrotirea, conservarea, - Perspective strategice ale patrimoniului cul-restaurarea), cercetarea şi integrarea acestuia în tural din Republica Moldovadiverse sfere ale vieţii sociale (turism, educaţie, - Patrimoniul cultural al Republicii Moldova înamenajarea teritoriului etc.). Astfel, prezervarea, contextul metodologiilor contemporanecercetarea şi integrarea patrimoniului sunt - Patrimoniul cultural-natural al Republiciicomponente esenţiale interconectate şi Moldova în context internaţionalinterdependente ale salvgardării patrimoniului - Repertoriul Arheologic al RMcultural. În viziunea modernă, stipulată printre - Repertoriul monumentelor istorice (arhitectu-altele şi de prevederile Convenţiei Consiliului ră) din Republica MoldovaEuropei privind protecţia patrimoniului arheologic - Repertoriul monumentelor de for public din(Valletta, 1992), salvgardarea patrimoniului Republica Moldovatrebuie să fie armonizată cu activităţile de - Repertoriul monumentelor militareamenajare a teritoriului şi integrată dezvoltării - Repertoriul cimitirelor din Republica Moldovadurabile. - Repertoriul patrimoniului cultural intangibil al Republicii Moldova Obiectivele Programului - Atlasul etnografic al Republicii Moldova - Elaborarea strategiei naţionale de salvgardare - Cartea Neagră a PC al Republicii Moldovaa PC - Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova - Evaluarea riscurilor la care este supus PC - Arheologia Moldovei - Adaptarea normelor şi practicilor de prezer- - Etnografia Republicii Moldovavare, cercetare şi integrare/valorificare a PC al Re- - Harta etnoculturală a Republicii Moldovapublicii Moldova la cele ale Uniunii Europene - Patrimoniul artistic al Republicii Moldova - Generarea resurselor materiale şi umane ne- - Patrimoniul arhitectural al Republicii Moldovacesare salvgardării PC - Arta monumentală din Republica Moldova - Crearea instrumentelor, mecanismelor, de - Arta plastică din Republica Moldovasalvgardare a PC - Arta teatrală din Republica Moldova - Crearea cadrului instituţional pentru asigura- - Arta cinematografică din Republica Moldovarea cercetărilor preventive a PC - Armonizarea salvgardării PC cu activităţile B. Proiecte de documente oficiale în domeniuleconomice care ameninţă PC PC - Expertizarea şi clasarea PC - Strategii şi politici de stat privind patrimoniul - Integrarea PC în sfera serviciilor publice cultural al Republicii Moldova - Integrarea datelor privind PC în planuri urba- - Plan de management al patrimoniului culturalnistice (PUG, PUZ, PAT); al Republicii Moldova - Valorificarea potenţialului cognitiv, educaţio- - Codul de legi al patrimoniului cultural alnal şi economic al PC Republicii Moldova - Inventarierea PC în conformitate cu standar- - Metodologii privind clasarea, cercetarea,de europene protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului - Actualizarea Registrelor patrimoniului cultural al Republicii Moldovacultural - Registrul siturilor arheologice din Republica - Elaborarea lucrărilor ştiinţifice fundamentale Moldovaprivind PC (Atlase, Repertorii etc.) - Registrul monumentelor istorice (arhitectură) - Crearea arhivelor patrimoniului cultural din Republica Moldova - Asigurarea condiţiilor adecvate de prezervare - Registrul monumentelor de for public din Re-a PC în muzee şi colecţii publice publica Moldova nr. 2(17), iunie 2010 - 41
 5. 5. Akademos - Registrul monumentelor militare şi cimitire- ştiinţific al patrimoniului cultural care, înlor din Republica Moldova conformitate cu legislaţia în vigoare, va putea fi luat - Registrul patrimoniului cultural imaterial al la evidenţa de statRepublicii Moldova - Societatea, în ansamblu, va beneficia de - Registrul zonelor etnografice ale Republicii repertorii ştiinţifice, care vor oferi date exacte privindMoldova patrimoniul cultural de rang naţional şi local - Norme metodologice privind salvgardarea - Vor fi ameliorate riscurile de distrugere a PCPC - Proceduri standard de Salvgardare a PC Activităţi în cadrul Programului - Coduri deontologice în domeniul PC Conform specificului fiecărei categorii ale PC, - Dosare de expertiză a PC activităţile din cadrul Programului (peste 200 în total) au fost grupate pe 7 subdomenii: I. Patrimoniul C. Instrumentele salvgardării arheologic imobil (PAI); II. Patrimoniul arheologic - Arhivele PC mobil (PAM); III. Patrimoniul Etnografic Material - Cinemateca filmului moldovenesc (PAM); IV. Patrimoniul Cultural Imaterial (PCI); V. - Baza electronică de date a siturilor arheolo- Patrimoniul Artistic Imobil (PArtI); VI. Patrimoniulgice din Republica Moldova Cinematografic (PCn); VII. Patrimoniul Artei - Baza electronică de date a monumentelor is- Teatrale (PAT).torice (arhitectură) din Republica Moldova Pentru toate subdomeniile sunt prevăzute - Baza electronică de date a monumentelor de workshopuri cu caracter organizaţional, managerialfor public din Republica Moldova şi metodologic, precum şi monitorizarea sistematică. - Baza electronică de date a monumentelor Sunt prevăzute activităţi de elaborare a modelelorgloriei militare şi cimitirelor ostăşeşti din Republi- documentelor cadru de evidenţă a patrimoniuluica Moldova (fişe de sit, fişe de obiect, chestionare, hărţi etc.) - Baza electronică de date a patrimoniului cul- şi stabilire a modalităţilor de gestionare a acestora.tural imaterial al Republicii Moldova La toate subdomeniile sunt prevăzute identificarea, - Baza de date a zonelor etnografice ale Repu- sistematizarea şi securizarea documentaţiei rezultatăblicii Moldova din cercetările anterioare. - Laborator Naţional de conservare-restaurare Vor fi realizate, de asemenea, transcrieria PC coregrafice, filologice, ale reprezentărilor teatralizate, descrieri ale obiceiurilor, credinţelor, Impactul aşteptat contextelor, accesoriilor etc. În plan ştiinţifico-cultural În vederea sistematizării patrimoniului - Vor fi create standardele de descriere, cinematografic vor fi analizate şi pasportizate filmelesistematizare şi analiza PC de toate genurile din după genuri (filmele de nonficţiune, de ficţiune, deRepublica Moldova animaţie). Acest domeniu mai reclamă elaborarea - Republica Moldova va obţine un documentar Filmografiei Patrimoniului Cinematografic Naţional,ştiinţific complet al PC transpunerea filmelor de pe peliculă cinema pe - Republica Moldova va obţine un set de suport electronic, precum şi crearea Cinemateciipublicaţii ştiinţifice fundamentale în care vor fi filmului moldovenesc.prezentate toate genurile de patrimoniu cultural Cea mai mare pondere în activităţilenaţional programului vor avea cercetările de teren, atât în - Societatea moldovenească în ansamblu se va vederea identificării obiectivelor PC cât şi pentruîmbogăţi spiritual, dat fiind că va obţine un tablou verificarea informaţiilor existente. Se preconizeazăgeneral sistematizat privind patrimoniul cultural că cercetările de teren se vor desfăşura cu echipenaţional mixte formate din cercetători cu expertize în diverse În plan practic domenii al PC, pe zone: Nord, Centru şi Sud. - Autorităţile statului vor obţine suportul În cazul Patrimoniului material imobil suntştiinţific al normelor juridice privind patrimoniul deosebit de importante localizarea şi cartareacultural al Republicii Moldova obiectivelor cu ajutorul dispozitivelor GPS şi în - Autorităţile publice vor fi informate deplin sistem GIS (Geographic Information Sistem), ceeacu privire la starea reală a patrimoniului cultural al ce va fi foarte util în eventualitatea disputelor cuRepublicii Moldova, cu recomandările de rigoare proprietarii şi/sau administratorii terenurilor în ceeaprivind salvgardarea acestuia ce priveşte regimul de protecţie a obiectivelor PC. - Republica Moldova va dispune de inventarul Totodată, integrarea PC imobil în GIS va contribui42 - nr. 2(17), iunie 2010
 6. 6. Strategii şi politicila contextualizarea mai amplă a PC şi, respectiv, restaurare şi restaurarea obiectelor vulnerabile deva spori în mod substanţial potenţialul cognitiv al patrimoniu.patrimoniului. O importanţa deosebită Programul acordă di- Indiferent de subdomeniu, căruia îi aparţin verselor forme de educaţie a publicului în spiritulobiectivele PC cercetate, documentaţia aferentă pro-patrimoniu. Totodată se preconizează organiza-cercetării acestora va fi arhivată şi introdusă în baze rea expoziţiilor etnografice în satele cercetate pen-electronice de date administrată în regim de maximă tru a consolida statutul PC în comunităţi, precum şisiguranţă. achiziţionarea obiectelor de patrimoniu pentru com- Cercetătorii, experţii în diverse domenii ale pletarea colecţiilor muzeale.PC, în colaborare cu specialiştii de la Ministerul Va fi acordată asistenţă de specialitateCulturii, vor elabora în cadrul Programului învăţătorilor de educaţie tehnologică şi altornormele metodologice de clasare a PC şi vor categorii de intelectuali din mediul rural.declanşa procedurile de clasare propriu-zisă. Dateleidentificate şi cercetate privind PC al Republicii Resurse necesareMoldova vor servi la actualizarea Registrului Volumul de lucru preconizat necesită resurse peArheologic Naţional. Programul mai prevede măsură.instituirea cadastrelor privind PC şi includerea Resursa umană. Se preconizează că în diverseacestora în planurile de urbanism şi de amenajare activităţi ale Programului vor fi implicaţi în totala teritoriului. Obiectivele cele mai valoroase, în cel puţin 60 de cercetători şi personal auxiliar de lacolaborare cu administraţia locală, vor fi marcate AŞM, 15 cadre didactice de la universităţi, 40 deprin însemne şi indicatoare tipizate. studenţi, 5 specialişti independenţi, 5 specialişti- Programul prevede realizarea unei serii de consultanţi din afara Republicii Moldova.publicaţii fundamentale. În scopul diseminării Trebuie subliniat însă cu regret că resursa umanărezultatelor Programului şi în vederea creării disponibilă, deşi are calificarea ridicată în domeniulclimatului public favorabil, este prevăzută o serie cercetării, de cele mai multe ori este depăşită înde activităţi adresate publicului larg. Printre acestea ceea ce priveşte noile tehnologii de cercetare şimenţionăm realizarea unor expoziţii temporare utilizarea echipamentelor moderne. În acest sens,itinerante cu genericul Patrimoniul Cultural al este necesară pe de o parte atragerea specialiştilorMoldovei în pericol. din afara republicii, cât şi formarea profesională a Depozitarul şi administratorul cel mai important cadrelor locale.al patrimoniului mobil sunt muzeele, cărora le re- Echipamente. Standardele moderne în domeniulvine sarcina prezervării, cercetării, evidenţei şi va- salvgardării patrimoniului cultural nu pot fi atinselorificării publice şi ştiinţifice a acestuia. Având în fără tehnologii înalte, echipamente corespunzătoarevedere starea deplorabilă a patrimoniului gestionat (staţii totale, aparate de prospecţiune), precum şi ade muzee, Programul prevede numeroase activităţi mijloacelor de transport. Toate acestea, la fel ca şide salvgardare a PC administrat de aceste institu- costurile pentru motivarea personalului implicat,ţii: salubrizarea depozitelor; instalarea şi punerea în necesită fonduri considerabile (conform estimărilor,funcţiune a echipamentelor de monitorizare şi men- peste 15 milioane lei).ţinere a microclimatului optim în depozite (termo- În condiţiile subfinanţării cronice a domeniului,grafe, hidrografe, camere de luat vederi, stingătoare această sumă pare uriaşă. Pe de altă parte, pierderilede foc etc.); reamenajarea şi reorganizarea depozite- pe care le va suferi ţara vor fi incomparabil mailor; redepozitarea PC în conformitate cu normele de mari dacă acest Program nu se va realiza. Rigorileconservare; pasportizarea PC redepozitat; ordonarea legislaţiei europene, iar în perspectivă şi a celeişi securizarea documentaţiei originale şi a copiilor naţionale vor împiedica investiţii importanteacesteia privind PC aflat în administrarea muzeelor; tocmai din cauza nerezolvării problemelor legatecompletarea Registrelor de Inventar; fotografierea de gestionarea corectă a patrimoniului culturalPC aflat în administrarea muzeelor; crearea arhi- în timp util, nemaivorbind de pierderi de ordinvei digitale a materialului documentar privind PC; identitar, cultural, estetic etc. De aceea, avemcompletarea fişelor standard a PC aflat în adminis- speranţa că statul va acorda patrimoniului culturaltrarea muzeelor; instalarea unui program modern de importanţa cuvenită şi va identifica sursele deevidenţă computerizată a PC şi introducerea infor- finanţare. Totodată, în paralel, după ce Programul vamaţiilor privind PC în Baza de date computerizată; fi împărţit în proiecte distincte, finanţarea poate săînzestrarea cu echipamente moderne a laboratoare- vină şi din fonduri europene. Aici totul va depindelor de conservare, asigurarea activităţilor de conser- de abilităţile manageriale ale titularilor proiectelorvare a PC din muzee; organizarea laboratoarelor de şi voinţa politică. nr. 2(17), iunie 2010 - 43

×