Anexăla Hotărîrea Curţii de Conturinr.17 din 28 martie 2013RAPORTULde audit al regularităţii gestionării patrimoniului pub...
II. PREZENTARE GENERALĂActivitatea institu iilor teatral-concertisticeț este reglementată de Legea nr.1421-XVdin 31.10.200...
 efectuarea turneelor interne (cel puţin 15-20 pe an), cu prezentarea integrală arepertoriului în localităţile din ţară, ...
 neprezentarea către fondator a rapoartelor cu privire la activitatea economico-financiară a instituţiilor teatral-concer...
2. Cu privire la regularitatea realizării de către institu iile teatral-concertisticeța obiectivelor legale în coraport cu...
bugetul de stat au fost achitate integral (17,4 mil.lei); Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”nu a realizat 61 de spectacole,...
de către Ministerul Culturii, nu a realizat nici un turneu în ară; Î.S. Teatrul Naţionalț„Mihai Eminescu” - 17 turnee în a...
prezentate, numărul de montări noi de spectacole, precum i de numărul de turneeșefectuate în tară i peste hotare.șRecomand...
Operă şi Balet„Maria Bie u”ș2. Î.S. FilarmonicaNa ionalăț„SergheiLunchevici”2910,7 8175,8 11086,5 11631,9 -545,4 73,73. Î....
cre tere cuș 6,0 mil.lei, sau cu 10,3% fa ă de anul precedent, iar pierderile neacoperite laț31.12.2012 au însumat 28,6 mi...
Totodată, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș a procurat de la 18persoane fizice, în numerar i, par ial...
3.1.2. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” n-a organizat proceduri de achizi ii relevante.țAstfel, Ministerul Culturii a contrac...
Recomandări Ministerului Culturii:8. Să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării Consiliilor de administra iețale i...
precedentă de gestiune, cu 5,1%. Acest fapt a generat formarea unor economii alefondului de salarii subvenţionat din buget...
Bie u”ș a cheltuit mijloace în sumă de 359,1 mii lei, care nu au fost aprobate ișplanificate în fondul de retribuire a mun...
10. Să stabilească i să aprobe statele de personal în func ie de necesită ile realeș ț țale teatrului, în vederea desfă ur...
angaja i a func iilor identice cu cele de bază, precum: actor-actor, costumieră-ț țcostumieră, recuzitor-recuzitor, fiind ...
Concluzii: Sistemul neeficient de management financiar şi control intern a dus lagenerarea unor cheltuieli suplimentare pe...
 Cu nerespectarea Condiţiilor unice de salarizare, aprobate prin pct.2 i pct.3 dinșAnexa nr.4 i Anexa nr.19 la Hotărîrea ...
17. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal; săstabilească i să aprobe statele de person...
19. Să excludă pe viitor faptele de neonorare a obliga iunilor fa ă de bugetulț țasigurărilor sociale de stat, cu achitare...
Din lipsa elementelor i procedurilor aferente sistemului de control intern,șunele entită i auț aprobat norme majorate de c...
22. Să asigure raportarea veridică a cheltuielilor, în baza documentelorjustificative, respectînd cu stricteţe disciplina ...
2.Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat„A.P.Cehov”4436,6 4944,5 507,93.Î.S. Filarmonica Na ionalăț „SergheiLunchevici”980,2 40...
proprietăţii de stat transmisă în gestiune, astfel nerespectîndu-se clauzele contractuale ișart.6 alin.(2) lit.f) din Lege...
Registrul bunurilor imobile două clădiri: sec ia de producere i sta ia de transmitereț ș ța energiei electrice.Î.S. Teatru...
Notă: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș iș Î.S. FilarmonicaNaţională „Serghei Lunchevici” au ini iat ...
loca iune şi obţinerea unor avantaje financiare, în vederea asigurării raportului optimțîntre preţul solicitat şi cel ofer...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
RAPORTUL  de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-conce...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RAPORTUL de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii

1,018 views

Published on

RAPORTUL
de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
216
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

RAPORTUL de audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 de către unele instituții teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii

 1. 1. Anexăla Hotărîrea Curţii de Conturinr.17 din 28 martie 2013RAPORTULde audit al regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012de către unele institu ii teatral-concertistice din subordinea MinisteruluițCulturiiI. INTRODUCEREBaza auditului. Auditul regularităţii gestionării patrimoniului public în anul 2012 decătre unele institu ii teatral-concertistice din subordinea Ministerului Culturii a fostțefectuat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi peanul 2012 (aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011), tranzitoriu înanul 2013.Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptulcă gestionarea mijloacelor financiare i administrarea patrimoniului de stat s-au efectuatșlegal i regulamentar, cu formularea opiniei de audit privind regularitatea.șResponsabilitatea conducerii institu iilor teatral-concertisticeț din subordineaMinisterului Culturii este de a întocmi şi de a prezenta în termenele stabilite şi înconformitate cu cadrul legal raportul financiar privind situaţiile financiare, de a asigurarespectarea prevederilor legale în activitatea economico-financiară, elaborarea şiimplementarea unui sistem de management financiar şi control eficient, avînd şiobligaţia de a asigura prevenirea şi descoperirea erorilor şi fraudelor, înregistrareaveridică în registrele contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate, precum şiutilizarea eficientă şi conformă a subvenţiilor din bugetul de stat.Responsabilitatea echipei de audit a constat în auditarea operaţiunilor şi tranzacţiilorfinanciare conform cerinţelor stabilite, pentru obţinerea probelor de audit suficiente şiadecvate în vederea susţinerii concluziilor şi opiniilor de audit asupra regularităţiigestionării mijloacelor financiare şi a patrimoniului de stat. Totodată, auditorii nu sîntresponsabili de prevenirea faptelor de fraudă şi eroare.Metodologia de audit. Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de auditale Curţii de Conturi1. Probele de audit s-au colectat la faţa locului, cu aplicareaprocedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, printre care: examinareacadrului regulator, rapoartelor financiare, contractelor încheiate, precum şi a registrelorcontabile şi documentelor justificative primare relevante; examinarea fizică a activelor,inclusiv intervievarea angajaţilor.În funcţie de abordarea auditului, au fost auditate următoarele entită i:ț Î.S. TeatrulNaţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”,ș Î.S. Filarmonica Naţională „SergheiLunchevici”, Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”,Î.S. Sala cu Orgă, Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, Î.S. TeatrulRepublican de Păpu iș „Licurici” iș Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”.1Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 „Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelorauditului regularităţii”.1
 2. 2. II. PREZENTARE GENERALĂActivitatea institu iilor teatral-concertisticeț este reglementată de Legea nr.1421-XVdin 31.10.2002 „Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice”2, Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”3, Legea nr.845-XII din03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat i întreprinderi”ș 4, Regulamentul teatrelor,circurilor şi organizaţiilor concertistice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din15.10.20035, precum şi de statutele înregistrate la Camera Înregistrării de Stat.Teatrele şi organizaţiile concertistice sînt instituţii publice de cultură şi artă, caresatisfac cerinţele culturale ale societăţii şi întrunesc activitatea de creaţie, de producţie,economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire, în vederea creării şi prezentării pe viu înfaţa publicului a spectacolelor teatrale, desfăşurării unor alte activităţi culturale de masă.Instituţiile teatral-concertistice, în funcţie de sarcini, de nivelul creativităţii şiimportanţei activităţii artistice, se clasifică în naţionale, republicane, municipale,departamentale şi regionale. Conform statutului aprobat de fondator, teatrele, circurile şiorganizaţiile concertistice pot avea diverse forme de activitate: dramatice, muzical-dramatice, de comedie, muzicale, de operă, de concert, coregrafice, de circ etc.În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009 „Pentru aprobareaRegulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şiefectivului-limită ale aparatului central al acestuia”6, în subordinea Ministerului Culturiise află 16 instituţii teatral-concertistice, inclusiv 5 instituţii teatral-concertisticenaţionale şi 11 – republicane.Auditul a constatat neconformarea denumirii reale a 2 instituţii teatral-concertistice: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet iș Î.S. Teatrul-Studio „C улицыРoз” cu cea din Lista instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Ministerului Culturii,conform Anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009.Competenţele principale ale instituţiilor teatral-concertistice sînt: elaborarea şi coordonarea cu fondatorul a strategiilor culturale şi educaţionalecurente şi de perspectivă, vizînd toate categoriile sociale şi de vîrstă alespectatorilor; educarea şi menţinerea unei trupe întemeiate pe criteriile profesionalismului,moralei şi eticii; elaborarea unui program repertorial, bazat pe dramaturgie (literatură) şi muzicăde valoare, clasică şi contemporană, naţională şi universală; prezentarea a cel puţin 20 de spectacole pe lună publicului spectator într-ostagiune, care durează pe parcursul a 9 luni ale anului în curs; montarea a 3-6 spectacole noi pe parcursul unei stagiuni;2Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 „Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice” (cu modificările şicompletările ulterioare; în continuare - Legea nr.1421-XV din 31.10.2002).3Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 „Cu privire la întreprinderea de stat” (cu modificările şi completările ulterioare; încontinuare - Legea nr.146-XIII din 16.06.1994).4Legea nr.845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat i întreprinderi”ș (cu modificările şi completărileulterioare).5Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din15.10.2003 „Despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice” (cumodificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din15.10.2003).6Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia ” (cu modificările şi completărileulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19.11.2009).2
 3. 3.  efectuarea turneelor interne (cel puţin 15-20 pe an), cu prezentarea integrală arepertoriului în localităţile din ţară, în baza unui program coordonat cu MinisterulCulturii; participarea, cu acordul fondatorului, la festivaluri, concursuri, treceri în revistă,simpozioane, laboratoare de creaţie etc., în ţară şi peste hotare; darea în arendă a sălilor de spectacole, holurilor, terenurilor aferente, clădirilorauxiliare, decorurilor, costumelor etc., ţinînd cont de prevederile legislaţiei, ișalte activită i.țPotrivit art.16 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002, sursele de finanţare aleinstituţiilor teatral-concertistice sînt: subvenţiile de la bugetul de stat; subvenţiile pentruîndeplinirea comenzilor de stat; veniturile din activitatea de bază; veniturile dinprestarea de servicii contra plată; alte venituri neinterzise de lege i ajutorul acordat deșpersoane juridice şi fizice.III. CONSTATĂRI, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI1. Cu privire la cadrul normativ i cel instituţionalșCadrul normativ i cel institu ional existente conţin unele deficienţe, care, înș țopinia auditului, influenţează asupra activită ii relevante aț instituţiilor teatral-concertistice. Conform prevederilor art.3 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 şi pct.1 dinRegulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003, teatrele şiorganizaţiile concertistice sînt instituţii publice de cultură şi artă. În acela i timp,șacestea au fost constituite cu forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat şiînregistrate la Camera Înregistrării de Stat începînd cu anul 1992, eviden a contabilățfiind inută în conformitate cuț Standardele Na ionale de Contabilitate,ț aprobate prinOrdinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.19977. Entită ile prezintă MinisteruluițCulturii rapoarte financiare privind utilizarea subven iilor alocate de la buget pe articolețde cheltuieli, iar altor autorită i, rapoarte financiare ca activitate de antreprenoriat.ț Auditul denotă că Ministerul Culturii nu a întreprins măsurile necesare, conformprevederilor Legii cu privire la întreprinderea de stat, în vederea constituirii la toateîntreprinderile de stat a Consiliilor de administra ie, iar cele constituite nu au activatțconform competen elor i responsabilită ilor stabilite.ț ș țNeexercitarea de către Consiliile de administraţie a atribu iilor prevăzute deț art.7 dinLegea nr.146-XIII din 16.06.1994, a condiţionat: neaprobarea programelor de perspectivă ale dezvoltării şi a planurilor anuale aleinstituţiilor teatral-concertistice, care să asigure prioritizarea cheltuielilor în scopuldezvoltării entităţilor; neaprobarea devizelor anuale de venituri şi cheltuieli i a dărilor de seamășcontabile; lipsa măsurilor privind asigurarea integrită ii şi folosirii eficiente a bunurilorțîntreprinderilor;7Standardele Na ionale de Contabilitate,ț aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997.3
 4. 4.  neprezentarea către fondator a rapoartelor cu privire la activitatea economico-financiară a instituţiilor teatral-concertistice, precum şi neini ierea auditurilor activităţiițeconomico-financiare, cu prezentarea rezultatelor acestora Ministerului Culturii etc.În aceste circumstan e, se denotă că managementul Ministerului Culturii a redusțposibilităţile de monitorizare şi control asupra gestionării conforme a patrimoniuluide stat, activităţii întreprinderilor în folosul fondatorului, relaţiilor financiare aleacestora, modului de raportare financiară i executării regulamentare a obligaţiunilorșmanagerilor. Ministerul Culturii n-a aprobat Regulamentul atestării lucrătorilor de creaţie dinteatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, iar Consiliile artistice n-auactivat conform competen elor i responsabilită ilor, prin ce n-au fost respectateț ș țprevederile art.23 alin.(8), art.26 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 i ale pct.25 dinșRegulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003.În lipsa Regulamentului nominalizat, pe parcursul perioadei auditate, precum i înșanii preceden i, nu s-a efectuat atestarea regulamentară a gradului de calificare ațpersonalului de creaţie al instituţiilor teatral-concertistice, astfel nerespectîndu-seprevederile legale8. Mecanismul de stabilire a gradelor de calificare în cadrul unorinstitu iiț teatral-concertistice iș , respectiv, a categoriilor de salarizare contravineactelor normative, ceea ce creează riscul stabilirii incorecte a acestora, cu efectuareaunor cheltuieli neconforme. Pînă în prezent n-au fost elaborate i aprobate: reglementări privind modul deșefectuare a achizi iilor de mărfuri, lucrări i servicii pentru necesită ile institu iilorț ș ț țteatral-concertistice; metodologii sau modalită i unice de stabilire a plă ii pentru chiriaț țsălilor de spectacole pe termen scurt (o oră) i reglementări privind stabilirea pre urilorș țla bilete, precum i a modului de eviden ă a lor. La momentul actual,ș ț instituţiile teatral-concertistice stabilesc în mod diferit taxa pentru chiria sălilor de spectacole, precum ișpre ul biletelorț .Concluzii: Incertitudinea cadrului regulator în ce prive te statutul juridic alșinstitu iilor teatral-concertistice în raport cu specificul activită ii acestor institu iiț ț țdenotă necesitatea unei conformită i.ț Deficien ele constatate privindț neconstituireaConsiliilor de administra ieț i celor artistice, neaprobarea Regulamentului atestăriișlucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat,precum i a metodologiei de stabilire a plă ilor atestă faptul că caș ț drul institu ional iț șcel normativ existente necesită a fi actualizate şi perfecţionate, întru funcţionareaeficientă a domeniului respectiv.Recomandări Ministerului Culturii:1. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea constituirii Consiliilor deadministra ieț i Consiliilor artisticeș ale instituţiilor teatral-concertistice, asigurînd oactivitate conformă a acestora, cu responsabilizarea lor.2. Să elaboreze i să aprobe Regulamentulș atestării lucrătorilor de creaţie dinteatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat.8Art.26 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002; art.24 alin.(4) din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 i pct.32 lit.(e)șdin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003.4
 5. 5. 2. Cu privire la regularitatea realizării de către institu iile teatral-concertisticeța obiectivelor legale în coraport cu subven iile alocate de la bugetul de statțPlanificarea, aprobarea i executarea subven iilor de la bugetș ț (transferuri înscopuri de producere) nu se efectuează în func ie de programul activită ii institu ieiț ț ți de obiectivele stabilite prin actele normative.șConform pct.11 lit.j) iș pct.13 lit.c), lit.d) i lit.j) din Regulamentul aprobat prinșHotărîriea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003, fiecare institu ie teatral-concertisticăț ,avînd drept scop promovarea valorilor spirituale şi etico-estetice, urma să prezinte celpu inț 20 de spectacole pe lună într-o stagiune (care durează pe parcursul a 9 luni aleanului în curs), să monteze 3-6 spectacole noi pe parcursul unei stagiuni i săș efectuezecel puţin 15-20 de turnee interne pe an, cu prezentarea integrală a repertoriului înlocalităţile din ţară, în baza unui program coordonat cu Ministerul Culturii. În acestcontext, auditul a constatat că institu iileț teatral-concertistice auditate au activat în bazaindicatorilor anuali privind numărul de spectacole realizate, numărul de turnee interneefectuate, de montări noi de spectacole, aproba i deț Ministerul Culturii, ace tia fiindșinferiori plafonului stabilit de Regulamentul aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr.1242din 15.10.2003.De asemenea, auditul denotă că, în evolu ie, numărul de spectacole prezentate dețcătre institu iile teatral-concertistice în anul 2012, în ară i peste hotare, fa ă de aniiț ț ș țpreceden i, este în scădere cu 114 unită i i, respectiv, cu 41 unită i, iar numărul deț ț ș țturnee în ară - cu 87 de unită i. Situa ia dată se prezintă grafic în Diagrama nr.1.ț ț țDiagrama nr.1Sursa: Formularele nr.15 pe anii 2010-2012 ale institu iilor teatral-concertisticețAstfel, în anul 2012, numai 3 institu ii teatral-concertistice auditate i-auț ș realizatobiectivul privind desfă urarea numărului de spectacole stabilit de Regulamentulșaprobat prin Hotărîriea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003. Î.S. Teatrul Republican dePăpu iș „Licurici” a prezentat 391 de spectacole (217,2%), fa ă de 180 de spectacolețstabilite de Regulament, Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - 205spectacole, sau 113,8%, iar Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” -186 de spectacole,sau 103,3% fa ă de plafonul stabilit.țÎn acela i timp, uș nele institu iiț teatral-concertistice n-au îndeplinit nici indicatoriianuali, aproba i de către Ministerul Culturii, privind numărul de spectacole realizate.țAstfel, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u” nu a realizat 32 deșspectacole (din 100 spectacole aprobate de minister), în timp ce subven iile de laț5
 6. 6. bugetul de stat au fost achitate integral (17,4 mil.lei); Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”nu a realizat 61 de spectacole, din 165 de spectacole aprobate de minister (subven ii dețla buget - 1,0 mil.lei); Î.S. Filarmonica Na ionalăț „Serghei Lunchevici” nu a realizat 2spectacole (subven ii de la buget -ț 8,2 mil.lei) etc. Evolu ia executăriiț obiectivelor,suma veniturilor încasate i volumul subven iilor acordate de la bugetul de stat seș țreflectă în Tabelul nr.1.Sursă: Regulamentul aprobat prin Hotărîriea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003 iș Formularele nr.15 pe anul 2012 aleentităţilor auditateDe iș pct.11 lit.j) i pct.13ș lit.j) din Regulamentul aprobat prin HotărîreaGuvernului nr.1242 din 15.10.2003 stipulează că teatrele şi organizaţiile concertistice,inclusiv naţionale, urmau să efectueze cel puţin 15-20 de turnee interne pe an, cuprezentarea artei naţionale în ţară, creînd condiţii pentru accesul maselor largi la operelede artă, în realitate ace ti indicatori nu au fost executa i de către 4 entită i. Astfel,ș ț ț Î.S.Teatrul „Eugene Ionesco”, din 15 turnee regulamentare i 10 aprobate pentru anul 2012ș6Nr.d/oDenumireainstituţieiNumărul despectacole prezentateNumărul demontări noide spectacoleNumărul deturnee efectuate înţară Venituride larealizareabiletelor(mii lei)Subven iți de labugetulde stat(mii lei)ConformRegulamentuluiIndicatoriaprobai dețMCExecutatConformRegulamentuluiIndicatoriaproba ițdeMCExecutatConformRegulamentuluiIndicatoriaproba ițdeMCExecutat1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12Total: 1440 1252 1229 24/48 25 21 135 189 215 7642,2 47924,81. Î.S. TeatrulRepublicande Păpu iș„Licurici”180 350 391 3-6 4 4 15 150 179 597,0 3810,02. Î.S. Teatruldramatic Rusde Stat„A.P.Cehov”180 198 205 3-6 4 5 15 15 7 1987,5 3700,03. Î.S. TeatrulNaţional„MihaiEminescu”180 170 186 3-6 3 3 Celpu inț203 3 526,8 6800,04. Î.S. TeatrulNaţional deOperă şiBalet „MariaBie u”ș180 100 68 3-6 3 3 Celpu inț203 1 2158,1 17439,05. Î.S. Teatrul„EugeneIonesco”180 30 90 3-6 2 2 15 10 0 1053,7 3000,06. Î.S.FilarmonicaNa ionalăț„SergheiLunchevici”180 120 118 3-6 3 3 Celpu inț204 15 507,4 8175,87. Î.S. Teatrul-Studio „Cулицы Рoз”180 165 104 3-6 6 4 15 4 9 471,0 1000,08. Î.S. Sala cuOrgă180 119 134 3-6 0 0 15 0 0 340,7 4000,0
 7. 7. de către Ministerul Culturii, nu a realizat nici un turneu în ară; Î.S. Teatrul Naţionalț„Mihai Eminescu” - 17 turnee în ară; Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Baletț „MariaBie u” - 19 turnee în ară;ș ț Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”- 8 turnee înară etc., entită ile nominalizate invocînd drept motiv lipsa mijloacelor financiare pentruț țdeplasări i a unită ilor de transport. Indicatorul respectiv a fost executat numai de cătreș țÎ.S.Teatrul Republican de Păpu i „Licurici”, care a realizat 179 de turnee interne,șdepă ind de 11,9 ori plafonul regulamentar,ș iș Î.S. Filarmonica Na ionalăț „SergheiLunchevici”, care a realizat 15 turnee în ară.țPentru realizarea obiectivelor respective conform prevederilor art.17 din Legeanr.1421-XV din 31.10.2002, instituţiile cu statut naţional urmau să beneficieze desubven ii de la bugetul de stat în proporţie deț 80% faţă de cheltuielile totale, restulinstituţiilor - în proporţie de 60% din cheltuielile întreprinderii, precum şi înconformitate cu calculele normativelor de cheltuieli, prevăzute în Regulamentul aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.20049.Subven ionarea activită iiț ț institu iilor teatral-concertistice din subordineațMinisterului Culturii a constituit 79,3 mil.lei, din care 47,9 mil.lei - celor 8 institu iițauditate, alocate preponderent pentru retribuirea muncii, contribu ii de asigurări socialețde stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten ă medicalăș ț .În acela i timp, veniturile încasate de la realizarea biletelor la spectacole de cătreș 8institu ii auditateț au constituit 7,6 mil.lei, sau 16,1% din subven iile alocate de lațbugetul se stat. La Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, pondereaveniturilor încasate de la realizarea biletelor la spectacole, comparativ cu subven iilețalocate, constituie 6,2%, la Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” - 7,7%, Î.S. Sala cuOrgă - 8,5%, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u” - 12,4%,ș Î.S. TeatrulRepublican de Păpu iș „Licurici” -17,7%, Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”-35,1%, Î.S.Teatrul-Studio „C улицы Рoз”-47,1% iș Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”- 53,7%.Probele de audit denotă că, în medie, încasările de la un spectacol variază de la 1,5mii lei pînă la 31,7 mii lei i sînt influen ate de numărul spectacolelor prezentate (ș ț Î.S.Teatrul Republican de Păpu iș „Licurici” - 1,5 mii lei, Î.S. Sala cu Orgă - 2,5 mii lei, Î.S.Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” - 2,8 mii lei, Î.S. Filarmonica Naţională „SergheiLunchevici” - 4,3 mii lei, Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - 9,7 mii lei,Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”- 12,7 mii lei, Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”- 15,2mii lei iș Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u” - 31,7 mii lei). Celeșconstatate denotă că planificarea i aprobarea subven iilor de la bugetș ț nu se efectueazăîn func ie de programul activită ii institu iei i de obiectivele stabilite prin acteleț ț ț șnormative, iar veniturile ob inute de la realizarea biletelor nu sînt în corela ie cuț țsubven iile alocate, după cum prevede cadrul legal.țConcluzii: Planificarea, aprobarea i utilizarea subven iilor de la bugetul de statș ț înscopuri de producere nu se efectuează în func ie de programul activită ii institu iilor iț ț ț șde obiectivele stabilite prin actele normative. De i ministerul a achitat integralșsubven iile de la bugetul de stat aprobate, 5ț institu ii teatral-concertistice (din 8țauditate) nu i-auș realizat obiectivele regulamentare ce in de numărul de spectacoleț9Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare acheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget(cu modificările ulterioare; în continuare – Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004).7
 8. 8. prezentate, numărul de montări noi de spectacole, precum i de numărul de turneeșefectuate în tară i peste hotare.șRecomandări institu iilor teatral-concertisticeț i Ministerului Culturii:ș3.Să planifice i să utilizeze mijloacele acordate ca subven ii de la bugetul deș țstat în func ie de programul activită ii institu iei i de obiectivele stabilite prinț ț ț șactele normative.3. Cu privire la regularitatea veniturilor/cheltuielilorÎn anul 2012, faţă de anul 2011, veniturile/cheltuielile institu iilor teatral- concertisticețau înregistrat o creştere cu 9,8 mil.lei, iar faţă de anul 2010 - cu 10,7 mil.lei. Pe fundaluldescre terii, fa ă de anul 2010, a veniturilor proprii cuș ț 1,7 mil.lei i, respectiv,ș 8,1 mil.lei, în anul 2012 subven iile de la bugetul de stat s-au majorat cuț 3,4 mil.lei faţă de anul2011 şi, respectiv, cu 12,4 mil.lei faţă de anul 2010. Astfel, pentru efectuareacheltuielilor aferente activităţii în anul financiar 2012, celor 16 institu ii teatral-țconcertistice din subordinea Ministerului Culturii le-au fost precizate venituri/cheltuieliîn sumă totală de 116,5 mil.lei, inclusiv venituri proprii - 37,2 mil.lei (31,9%), situa iațprivind evolu ia acestora în perioada 2010-2012 fiind prezentatăț în Diagrama nr.2.Diagrama nr.2Sursă: Raportul generalizat pe Ministerul Culturii privind veniturile/cheltuielile precizateVeniturile/cheltuielile de casă gestionate de către cele 8 institu ii teatral- concertisticețauditate constituie 71,1 mil.lei, din care 47,9 mil.lei (67,3%) - subven ii de la bugetul dețstat, entită ile auditate generînd pierderi în perioada de gestiune în sumă deț 3,7 mil.lei.Situa ia dată este reflectată în Tabelul nr.2.țTabelul nr.2.Nr.d/oDenumireainstituţieiMijloaceproprii,inclusivaltetransferuride la MCSubven iițde labugetul destatTotalvenituri/cheltuielide casăTotalvenituri/cheltuieliefectivePierderi /profitînregistrat(+ -)Pondereasubven iilorțde la bugetîn veniturile/cheltuielilede casă (%)1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=4:5Total: 23180,4 47924,8 71105,2 74823,2 -3718,0 67,41. Î.S. TeatrulNaţional de7352,4 17439,0 24791,4 25935,4 -1144,0 70,38
 9. 9. Operă şi Balet„Maria Bie u”ș2. Î.S. FilarmonicaNa ionalăț„SergheiLunchevici”2910,7 8175,8 11086,5 11631,9 -545,4 73,73. Î.S. TeatrulNa ionalț „MihaiEminescu”2522,4 6800,0 9322,4 9649,9 -327,6 72,94. Î.S. Sala cu Orgă 1624,1 4000,0 5624,1 5829,8 -205,7 71,15. Î.S. TeatrulDramatic Rus deStat„A.P.Cehov”2810,4 3700,0 6510,4 6543,5 -33,1 56,86. Î.S. TeatrulRepublican dePăpu iș„Licurici”2203,4 3810,0 6013,4 6222,8 -209,4 63,47. Î.S. Teatrul„EugeneIonesco”2702,3 3000,0 5702,3 6815,0 -1112,7 52,68. Î.S. Teatrul-Studio „Cулицы Рoз”1054,7 1000,0 2054,7 2194,9 -140,2 48,6Sursă: Formularele nr.15 i nr.16 privind veniturile i cheltuielile pe anul 2012 ale entităţilor auditateș șAuditul a constatat că, la 31.12.2012, pierderile neacoperite din anii preceden ițînregistrate de către 7 institu ii teatral-concertistice auditate constituieț 28,6 mil.lei,inclusiv Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u” - pierderi în sumă deș13,7 mil.lei; Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”- de 7,5 mil.lei; Î.S. FilarmonicaNaţională „Serghei Lunchevici”- de 4,0 mil.lei; Î.S. Teatrul Republican de Păpu iș„Licurici”- de 1,0 mil.lei; Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”- de 1,1 mil.lei; Î.S. TeatrulDramatic Rus de Stat „A.P.Cehov” - de 0,9 mil.lei, iș Î.S. Sala cu Orgă - de 0,4 mil.lei,rentabilitatea vînzărilor fiind sub 0.Potrivit datelor din rapoartele financiare, în anul 2012 cheltuielile generale ișadministrative ale entită ilor auditate au constituitț 58,3 mil.lei, fiind în cre tere cuș 6,0mil.lei, sau cu 10,3%, fa ă de anul precedent. Cele mai semnificative majorări dețcheltuieli generale i administrative au înregistrat 4 entită i:ș ț Î.S. Teatrul Dramatic Rusde Stat „A.P.Cehov” - cu 1,9 mil.lei; Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „MariaBie u” - cu 1,4 mil.lei;ș Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”- cu 1,2 mil.lei, iș Î.S. Sala cuOrgă - cu 0,7 mil.lei, restul 4 institu ii înregistrînd cre teri nesemnificative de cheltuieli.ț șAuditul concluzionează că în structură predomină cre terea cheltuielilor pentrușpersonalul administrativ i de conducere, cheltuielilor pentru deplasări i deș șreprezentare, iar analiza efectuată demonstrează că întreprinderile auditate dispun derezerve întru reducerea acestor cheltuieli.Concluzii. Potrivit datelor din rapoartele financiare, cheltuielile generale ișadministrative ale institu iilor teatral-concertistice auditate în anul 2012 au fost înț9
 10. 10. cre tere cuș 6,0 mil.lei, sau cu 10,3% fa ă de anul precedent, iar pierderile neacoperite laț31.12.2012 au însumat 28,6 mil.lei.Recomandări institu iilor teatral-concertistice auditate iț ș Ministerului Culturii:4.Să întreprindă măsuri de austeritate pentru optimizarea cheltuielilorgenerale i administrative ale institu iilor teatral-concertisticeș ț administrate, întruasigurarea profitului net i a unei activită i economico-financiare viabile.ș ț3.1. Cu privire la regularitatea achiziţiilor de mărfuri, lucrări i serviciișAnaliza probelor documentare ce ţin de achiziţionarea de către institu iile teatral-țconcertistice a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru desfăşurareaactivităţii denotă că acest domeniu este afectat de neregularităţi, datorită neasigurăriitransparenţei, obiectivită ii şiț economicită iiț procedurilor de achiziţii.De iș gestiunea institu iilor teatral-concertisticeț constituie obiectul controlului dinpartea autorităţii publice centrale, acestea n-au fost calificate ca autorită i contractante,țconform art.12 alin.(2) i alin.(5) dinș Legea nr.96-XVI din 13.04.200710, care ar fi avutobligaţia de a efectua achiziţii în condi iile legii nominalizate,ț iar Consiliile deadministra ie ale entită ilor auditate n-au luat nici o decizie în acest sens.ț ț Uneleinstitu ii teatral-concertistice nu respectă nici prevederile art.ț 11 din Legea nr.146-XIIIdin 16.06.1994, care stipulează că întreprinderile procură resurse pe piaţa de mărfurinemijlocit de la producători, în unităţile comerţului angro, la burse, iarmaroace, licitaţii,de la organizaţiile de aprovizionare tehnico-materială. Entită ile auditate nuț au elaborati n-au aprobat reglementări privind modul de efectuare a achizi iilor de mărfuri, lucrăriș ți servicii pentru necesită ile sale, nuș ț au instituit grupuri de lucru pentru achiziţii, nudispun de planuri anuale de achiziţii, nu publică anunţuri privind achizi iile etc.ț3.1.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”,ș în perioada degestiune, a cheltuit 7,2 mil.lei pentru achizi ii de mărfuri, lucrări i servicii, înregistrîndț șdatorii privind facturile comerciale în sumă de 1,2 mil.lei (pentru energia termică -999,4 mii lei, i penalită i - în sumă de 196,4 mii lei, pentru neachitarea în termen aș țplă ilor).țContrar prevederilor art.210 alin.(1) din Codul civil, în lipsa unor contracte deachizi ii, în anul 2012, entitatea a transferat la 4 operatori economici suma de 496,9 miițlei, pentru achiziţia unor mărfuri şi servicii, inclusiv 262,6 mii lei - pentru banere ișinstala ii metalice, 500 de agende; 234,0 mii lei - pentru esături i materiale deț ț șconstruc ie.țÎntreprinderile de stat sînt obligate să consemneze mijloacele băneşti în instituţiilefinanciare, iar decontările dintre întreprinderi pe angajamente se efectuează, de regulă,prin virament. Entitatea, încălcînd prevederile punctelor 1, 2, 7, 8 i 12 din Normeleșpentru efectuarea opera iunilor de casă în economia na ională a Republicii Moldovaț ț 11, aachizi ionat mărfuri i servicii contra numerar în sumă de 279,0 mii lei, fără caț șmijloacele băne ti încasate din chirie i comercializarea biletelor să fie depuse la contulș șbancar în termen de trei zile de la încasarea lor. Încălcări similare au fost admise i înșperioada precedentă de gestiune, fiind achizi ionate mărfuri i servicii contra numerarț șîn sumă de 475,7 mii lei.10Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007).11Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992 „ Privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă îneconomia naţională a Republicii Moldova” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare – Normele pentruefectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova).10
 11. 11. Totodată, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș a procurat de la 18persoane fizice, în numerar i, par ial, prin transfer, în baza unor acte de achizi ii,ș ț țbunuri i servicii în sumă de 502,7 mii lei ( esături din bumbac, păpu i marionete,ș ț șinstrumente muzicale, grim etc.), fiind re inute în prealabil, ca parte a impozitului, 7%țdin plă ile efectuate în folosul persoanei fizice.țLa 29.12.2011, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș a încheiat cu unagent economic un contract privind prestarea serviciilor de pregătire i servire a meseișpentru invita i în sala VIP, a banchetelor corporative organizate de teatru, serviciilor dețcazare etc. Auditul a constatat că pînă la 31.12.2012 agentul economic- „Prestatorul” aprezentat facturi fiscale privind serviciile de alimenta ie i de deservire în sumă totalăț șde 322,5 mii lei, pentru care s-au achitat 363,4 mii lei, înregistrînd crean e aferentețfacturilor comerciale în sumă de 41,0 mii lei. Serviciile de alimenta ie au fost atribuitețla cheltuieli în lipsa unor ordine ale conducătorului, scopului i programului recep iei,ș țdevizului de cheltuieli.Cu toate că Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș a transmis, la22.09.2008, Î.S. Teatrul Republican „Luceafărul”, mun. Chi inăuș imobilul din str.Mihai Eminescu 50, pînă la momentul efectuării auditului aceasta achita plata pentruserviciile de transportare a de eurilor menajere aferente imobilului respectiv, efectuîndșcheltuieli nejustificate în sumă de 16,4 mii lei.Concluzii: În legătură cu faptul că Consiliul de administra ie al teatrului n-a luat nici oțdecizie privind calificarea entită ii ca autoritate contractantă,ț care ar fi avut obligaţia dea efectua achiziţii conform Legii nr.96-XVI din 13.04.2007, managementul achiziţiiloreste afectat de nereguli, care au impact negativ asupra unor procurări de bunuri încondiţii de economicitate; entitatea nu a respectat disciplina contractuală, înregistrînddatorii privind facturile comerciale în sumă de 1,2 mil.lei, inclusiv penalită i de 196,4țmii lei; în lipsa unor contracte de achizi ii, entitatea a transferat la 4 operatori economicițsuma de 496,9 mii lei, pentru achiziţia unor mărfuri şi servicii; 279,0 mii lei (anul 2011- 475,7 mii lei) s-au utilizat pentru achizi ionarea mărfurilor i serviciilor contraț șnumerar, fără ca mijloacele băne ti încasate din chirie i prestarea de servicii să fieș șdepuse la contul bancar; s-au achizi ionat servicii de alimenta ie i de deservire în sumăț ț șde 322,5 mii lei, care au fost trecute la cheltuieli în lipsa unor ordine ale conducătorului,scopului i programului recep iei, devizului de cheltuieli, înregistrîndu-se crean eș ț țaferente facturilor comerciale de 41,0 mii lei; au fost admise cheltuieli nejustificate însumă de 16,4 mii lei, pentru achitarea serviciilor de transportare a de eurilor menajereșneaferente imobilelor de inute.țNotă: În cadrul auditului a fost revizuit cuantumul plă ii, dinț contractul încheiatcu „Prestatorul”, pentru serviciile de transportare a de eurilor menajere aferenteșimobilelor de inute.țRecomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș :5. Să asigure achizi ionarea mărfurilor, lucrărilor i serviciilor pentruț șnecesită ile entită ii în condiţii de economicitate, ţinînd cont de prevederileț țregulamentare în vigoare, precum i să respecte disciplina contractuală.ș11
 12. 12. 3.1.2. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” n-a organizat proceduri de achizi ii relevante.țAstfel, Ministerul Culturii a contractat servicii pentru desfă urarea FestivaluluișInternaţional al artelor scenice „Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”, edi ia a X-aț , cudevizul de cheltuieli estimat de 300,0 mii lei. Institu ia, neavînd surse de acoperirețfinanciară, a elaborat un nou deviz de cheltuieli în sumă de 5,1 mil.lei. Totodată, teatruln-a respectat prevederile specifica iei contractului nr.78/12 din 15.05.2012, acceptîndțalte bunuri i servicii decît cele contractate de minister, iar în rezultatul desfă urăriiș șFestivalului în cauză a cheltuit 2,1 mil. lei, formînd la 31.12.2012 datorii creditoare însumă de 1,8 mil.lei, inclusiv de 1,5 mil.lei - pentru achizi ionarea utilajului scenic,țbunurilor i serviciilor (de 0,5 mil.lei - create în rezultatul desfă urării Festivaluluiș șnominalizat). În aceste circumstan e, entitatea auditată se află în proces de judecată cuțun agent economic, pentru neonorarea obliga iunilor de plată la prestarea serviciilor dețcazare în sumă de 356,3 mii lei.Concluzii: Managementul necorespunzător al achizi iilor de mărfuri, lucrări iț șservicii a determinat efectuarea achizi iilor în condi ii de netransparen ă i în lipsa uneiț ț ț școncuren e efective, inclusiv în lipsa surselor de acoperire financiară, ceea ce a dus lațformarea datoriilor privind facturile comerciale în sumă de 1,5 mil. lei.Recomandări Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”:6. Să asigure organizarea şi desfăşurarea procesului de achiziţii în strictăconformitate cu prevederile cadrului legal, precum şi să efectueze monitorizareaexecutării contractelor de achiziţie.3.1.3. Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, în baza a 7 contracte deachizi ii publice dintr-o singură sursă, a achizi ionat bunuri i servicii în valoare deț ț ș857,7 mii lei, pentru organizarea unor manifestări culturale de amploare la nivel de stat,inclusiv Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor" şi Festivalul-concursInternaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, beneficiarul fiind Ministerul Culturii. Încadrul executării contractelor men ionate, la achitarea cu agen ii economici iț ț șpersoanele fizice prestatori de bunuri i servicii, Ministerul Culturiiș nu a respectatclauzele contractului nr.21/12 din 05.03.2012 i n-a transferat integral la contulșîntreprinderii suma prevăzută în contract, dar numai 728,0 mii lei, restul sumei de 129,7mii lei, pentru bunurile i serviciile recep ionate, fiind achitată din mijloace proprii.ș țTotodată, entitatea nu a reflectat în eviden a contabilă crean a respectivă a Ministeruluiț țCulturii, astfel încălcînd prevederile art.19 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.113-XVIdin 27.04.2007.Concluzii: N-au fost respectate clauzele contractuale privind transferul sumei de129,7 mii lei, iar achizi iile de bunuri i servicii pentru ac iunile culturale urmau a fiț ș țefectuate prin organizarea nemijlocită a procedurilor de achizi ii.țRecomandări Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”:7. Să asigure organizarea şi desfăşurarea relevantă a procesului de achiziţiiconform prevederilor cadrului legal, precum şi să efectueze monitorizarea executăriicontractelor de achiziţie.12
 13. 13. Recomandări Ministerului Culturii:8. Să întreprindă măsuri în vederea responsabilizării Consiliilor de administra iețale institu iilor teatral-concertistice laț utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv prinsolu ionarea situa iei privind calificarea entită ilor ca autorită i contractante, inîndț ț ț ț țcont de multiplele neregularită i la efectuarea procedurilor de achiziţii.ț3.2. Cu privire la executarea cheltuielilor pentru remunerarea munciiSalarizarea personalului institu iilor teatral-concertistice s-a efectuat în bazaț Legiinr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”12;Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.200213, Hotărîrii Guvernului nr.381 din13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”14,precum şi conform actelor interne. Estimarea i aprobarea cheltuielilor pentrușretribuirea muncii s-au efectuat reie ind din statele de personal aprobate i dinș șcuantumul drepturilor salariale (salariul de func ie, sporurile, ajutorul material).țNeasigurarea unui control intern adecvat la planificarea i executareașcheltuielilor pentru retribuirea muncii a determinat admiterea unor deficien e iț șneregularită i.ț3.2.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”,ș în anul 2012,ini ial i-au fost aprobate cheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de 12,8 mil. lei,țulterior fiind precizate în sumă de 14,4 mil. lei, sau 82,8% din subven iile alocate de lațbugetul de stat, acestea executîndu-se în aceea i sumă.ș Contrar prevederilor pct.25 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernuluinr.1242 din 15.10.2003, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș a activatpînă în anul 2010 în lipsa Consiliului artistic, a cărui componen ă urma a fiț aprobată defondator, iar Consiliul artistic aprobat prin Ordinul directorului general al teatrului din14.01.2010 n-a activat conform competen elor i responsabilită ilor regulamentare.ț ș ț În lipsa Regulamentului atestării lucrătorilor de creaţie din teatre, circuri şiorganizaţii concertistice naţionale şi de stat, care urma a fi aprobat conform art.26 dinLegea nr.1421-XV din 31.10.2002 de către Ministerul Culturii, pe parcursul stagiuniiteatrale 2011-2012, nu s-a efectuat atestarea regulamentară a gradului de calificare apersonalului de creaţie al instituţiei, astfel nerespectîndu-se pct.32 lit.e) dinRegulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003. Mecanismulde stabilire a gradelor de calificare i, respectiv, a categoriilor de salarizare în cadrulșteatrului a fost fixat prin ordinul conducătorului institu iei i prevedea stabilireaț șgradelor de calificare i a categoriilor de salarizare în baza cererilor sau a demersurilorșefilor de subdiviziuni, unor comisii formate din 3 persoane, numiteș „consilii artistice”,din cadrul teatrului, instituirea i activitatea cărora nu este reglementată.ș Auditul a constatat că, din 592,5 unită iț de personal aprobate prin schema deîncadrare, la 01.10.2012, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș aînregistrat 131,5 unităţi de personal vacante (22,2%), fiind în cre tere, fa ă de perioadaș ț12Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” (cu modificărileulterioare; în continuare - Legea nr.355-XVI din 23.12.2005).13Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002 (cu modificările ulterioare).14Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţilebugetare”(cu modificările ulterioare; în continuare - Condiţiile unice de salarizare aprobate prin Hotărîrea Guvernuluinr.381 din 13.04.2006).13
 14. 14. precedentă de gestiune, cu 5,1%. Acest fapt a generat formarea unor economii alefondului de salarii subvenţionat din bugetul de stat, care au fost utilizate pentrusalarizarea angaja ilor cumularzi, prin contract de muncă, i achitarea sporului pentruț șintensitatea muncii. Suplinirea funcţiilor vacante s-a efectuat prin cumularea a 72,5func ii de către 128 de angaja i titulari ai teatrului, a 19 func ii - de către angaja iț ț ț țnetitulari, precum i 9 angaja i prin contract individual de muncă. În acest scop, teatrulș ța cheltuit 1251,6 mii lei, inclusiv 972,9 mii lei - pentru angaja ii titulari, i 278,7 mii leiț ș- pentru angaja ii netitulari.ț Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș i s-au alocat mijloace dincontul subven iilorț de la bugetul de stat pentru acordarea ajutorului material, în sumă de1,2 mil.lei, auditul constatînd că în realitate aceste mijloace nu au fost valorificate ladestina iile preconizate. Astfel, personalului existent conform statelor de func ii laț ț01.10.2012 nu i s-a acordat ajutorul material în sumă de 642,0 mii lei, în mărimea unuisalariu lunar alocat din subven iile primite de la bugetul de statț . Totodată, din sumamijloacelor alocate (1,2 mil.lei), unui număr redus de personal angajat i s-a acordatajutor material în sumă de 103,6 mii lei, pentru probleme de sănătate, în caz deaccidente, la decesul rudelor apropiate i în cazuri excep ionale, conform Contractuluiș țcolectiv de muncă la nivel de Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”șpentru anii 2010-201515, precum i altor reglementări interne.ș De asemenea, din mijloacele primite de la bugetul de stat în sumă de 1,2 mil.lei,pe parcursul anului 2012, angaja ilor teatrului li s-a achitat spor pentru intensitateațmuncii, eficien ă înaltă i volum majorat de lucru în sumă deț ș 998,7 mii lei, în lipsa unuiRegulament privind modul de acordare a sporurilor, premiilor şi altor plăţi unice, care arstabili temeiul şi sursele de acoperire a acestora. Astfel, cuantumul sporurilor s-a stabilitde către o comisie instituită prin Ordinul directorului general al Î.S. Teatrul Naţional deOperă şi Balet „Maria Bie u”ș din 05.01.2012. Totodată, modalitatea de calculare asporului pentru intensitatea muncii, eficien ă înaltă i volum majorat nu este clarț șdefinită, prin stabilirea unor criterii i coeficien i în func ie de munca îndeplinită, careș ț țsă corespundă cerin elor legale aferente retribuirii muncii. Calcularea sporului pentruțintensitatea muncii i eficien ă înaltă se efectuează în baza a trei coeficien i (K1, K2,ș ț țK3), atribuindu-le, în unele cazuri, acelea i valori procentuale (10%, 20%, 25%, 30% iș ș50%) de la salariul de func ie sau în sume concrete, fapt ce nu asigură o diferen iereț țcorectă i transparen ă la acordarea sporului indicat, în func ie de careva criterii aleș ț țmuncii îndeplinite.De asemenea, prin coeficientul (K1) de acordare a sporului pentru intensitate, seatribuie i sporul pentru merite deosebite în mărime de 30%. În acest context, e necesarșde men ionat că, în baza a 6 ordine, la 17 angaja i titulari (51 de cazuri) a fost anulatț țsporul pentru intensitatea muncii, dar real s-a anulat neregulamentar sporul pentrumerite deosebite în mărime de 30%, sau în sumă totală de 25,7 mii lei. Modalitatea de estimare i aprobare a cheltuielilor necesare pentru retribuireașmuncii nu este în concordan ă cu prevederileț Regulamentului aprobat prin HotărîreaGuvernului nr.643 din 09.06.2004, respectiv estimarea i aprobarea cheltuielilor nu e înșcorela ie cu retribuirea efectuată de facto. Astfel, pentru retribuirea muncii lucrătorilorțnetitulari, pe parcursul anului 2012, Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria15Contractul colectiv de muncă la nivel de Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș pentru anii 2010-2015, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Chi inău, cu nr.143/10 din 27.07.2010 (în continuare –șContractul colectiv de muncă la nivel de Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș pentru anii 2010-2015).14
 15. 15. Bie u”ș a cheltuit mijloace în sumă de 359,1 mii lei, care nu au fost aprobate ișplanificate în fondul de retribuire a muncii. La contractarea serviciilor pentru realizarea biletelor, entitatea a aplicat condi iițde salarizare neuniforme i necorelate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.381 dinș13.04.2006. Astfel, pentru comercializarea biletelor teatrului, la 2 persoane netitularerealizatori de bilete, angajate prin contract individual de muncă, li s-a achitat salariul înmărime de 121,1 mii lei, sau 20% fără TVA de la valoarea încasată ( în anul 2011-227,0mii lei), iar salariul casierului angajat al teatrului constituie 1245 lei. În acela i timp,șpentru serviciile de realizare a biletelor de concert în sumă de 188,0 mii lei, prin re eauațde casierii ce apar inț Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș , un agenteconomic a achitat teatrului pentru serviciile prestate 2,1 mii lei, sau 1,1% de la valoareaîncasată. Cu nerespectarea prevederilor pct.12 din Hotărîrea Guvernului nr.622 din31.05.2006 „Privind reglementarea cuantumului plăţilor şi modalitatea de achitare aonorariilor în cadrul acţiunilor culturale”, la 5 persoane nerezidente au fost achitateonorarii în sumă de 29,2 mii lei, depă indu-se plafonul maxim prevăzut pentru unșspectacol de 5,0 mii lei. Contrar prevederilor pct.83 lit.a) din Regulamentul privind completarea, păstrareaşi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din24.12.200716, nu s-au respectat cerin ele de eviden ă a carnetelor de muncă, inclusivț țlipse te Registrul de evidenţă a formularelor de carnete de muncă, iar eviden aș țcircula iei carnetelor de muncă s-a efectuat în 2 registre, unul dintre care nu estețnumerotat i semnat regulamentar.șConcluzii: Managementul teatrului nu a asigurat totalitatea procedurilor aferentecontrolului intern la capitolul retribuirea muncii personalului, fapt ce a condi ionatțadmiterea mai multor nereguli. Astfel, în lipsa Regulamentului atestării lucrătorilor decreaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat, pe parcursulstagiunii teatrale 2011-2012, nu s-a efectuat atestarea regulamentară a gradului decalificare a personalului de creaţie al instituţiei; la situa ia din 01.10.2012, personalulțefectiv încadrat n-a beneficiat de ajutor material în sumă de 642,0 mii lei, în mărimeaunui salariu lunar, mijloacele fiind alocate din subven iile primite de la bugetul de statț ;în lipsa unui regulament privind acordarea sporurilor, angaja ilor teatrului li s-a acordatțspor pentru intensitatea muncii în sumă de 998,7 mii lei; pentru cumularea a 72,5func ii de către 128 de angaja i titulari ai teatrului, a 19 func ii - de către angaja iț ț ț țnetitulari, precum i 9 angaja i prin contract individual de muncă, teatrul a efectuatș țcheltuieli în sumă de 1251,6 mii lei, din care 359,1 mii lei nu au fost aprobate ișplanificate în fondul de retribuire a muncii conform schemei de încadrare, aprobată defondator; la 17 angaja i titulari (51 de cazuri) li s-a anulat neregulamentar sporul pentruțmerite deosebite în mărime de 30%, sau în sumă totală de 25,7 mii lei; la 5 persoanenerezidente le-au fost achitate neregulamentar onorarii în sumă de 29,2 mii lei.Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș :9. Să asigure consolidarea sistemului de control intern la capitolulretribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal;16Regulamentul privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernuluinr.1449 din 24.12.2007.15
 16. 16. 10. Să stabilească i să aprobe statele de personal în func ie de necesită ile realeș ț țale teatrului, în vederea desfă urării eficiente a activită ii de bază.ș țRecomandări Ministerului Culturii:11. Să asigure aprobarea componen ei Consiliului artistic alț Î.S. Teatrul Naţionalde Operă şi Balet „Maria Bie u”ș i a Regulamentului privind atestarea lucrătorilor deșcreaţie din teatre, circuri şi organizaţii concertistice naţionale şi de stat.3.2.2. Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, în anul 2012, a cheltuit pentruremunerarea muncii 3,7 mil. lei, sau 56% din totalul cheltuielilor efectuate. La31.12.2012, la entitate activau 138 de persoane, sau 88% din statele de personalaprobate, restul func iilor sînt cumulate pe intern de către personalul angajat.țVerificarea regularită ii salarizării personalului, efectuată pe un e antion din 25 deț șpersoane, denotă achitarea onorariilor în sumă de 35,0 mii lei angaja ilor entită ii,ț țpentru montarea spectacolelor noi, ceea ce contravine pct.15 din Hotărîrea Guvernuluinr.622 din 31.05.200617. De asemenea, au fost calculate neregulamentar contribu ii dețasigurări sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten ăș țmedicală în sumă de 9,3 mii lei, aferente calculului neregulamentar.Concluzii: Ineficien a unor elemente ale sistemului de control intern a afectatțregularitatea cheltuielilor suportate pentru retribuirea muncii în sumă de 53,6 mii lei.3.2.3. Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”. Cheltuielile pentru retribuireamuncii, la 31.12.2012, au constituit suma de 4,5 mil.lei. Totodată, entitatea a înregistrat93 de unită iț de func ii vacante, sau 39,2%, din cele 237 de unităţiț din statele depersonal aprobate de către Ministerul Culturii, func iile vacante fiind cumulate de cătrețpersonalul angajat. Acest fapt denotă o planificare neadecvată a statelor de personal ișindică asupra necesită ii de revizuire a acestora, în vederea conformării la situa iaț țreală, inîndu-se cont de specificul activită ii i de obiectivele aprobateț ț ș . De i conducătorul entită ii are stabilit de către Ministerul Culturii un adaos laș țsalariul de func ie de 50%, printr-un ordin intern (necoordonat cu Ministerul Culturii),ți-a fost stabilit un adaos la salariul de bază în mărime de 100%, fa ă de celțregulamentar18de 50%. Concomitent, în baza altui ordin intern, a fost stabilit i unșsupliment pentru lucrări deosebit de importante în sumă de 3,5 mii lei, fa ă de celțregulamentar de 2,4 mii lei, astfel conducerea beneficiind de 28,9 mii lei. În lipsa unui regulament intern privind modul de achitare a anumitor lucrări, înanul 2012, unor administratori din cadrul teatrului, care sînt remunera i cu salariu dețfunc ie, li s-au achitatț 39,0 mii lei pentru realizarea biletelor, sau 20% din sumeledepuse în casierie. Contractele individuale de muncă încheiate, prin prisma prevederilor art.267alin.(1) din Codul muncii, cu angaja ii entită ii care cumulează func ii în afara orelorț ț țde program nu specifică tipul de muncă prestată, drepturile, obliga iile iț șrăspunderea personală. În aceste circumstan e, se efectuează cumularea de cătreț17Hotărîrea Guvernului nr.622 din 31.05.2006 „Privind reglementarea cuantumului plă ilor i modalitatea de achitareț șa onorariilor în cadrul ac iunilor culturaleț ” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - HotărîreaGuvernului nr.622 din 31.05.2006). Abrogată la 15.02.2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.118 din 11.02.2013.18Pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angaja ilor din unită ile cuț țautonomie financiară” (cu modificările şi completările ulterioare); pct.12 din Regulamentul intern cu privire la modulde salarizare a personalului cu func ii de conducere, personalului activită ii de bază i personalului auxiliar.ț ț ș16
 17. 17. angaja i a func iilor identice cu cele de bază, precum: actor-actor, costumieră-ț țcostumieră, recuzitor-recuzitor, fiind plătite, în lipsa tabelei de pontaj, 375,3 mii lei,precum iș 117,4 mii lei - contribu iile de asigurări sociale de stat obligatorii iț șprimele de asigurare obligatorie de asisten ă medicală.ț În lipsa unor reglementări exhaustive i precise ce ar descrie indicatorii pentrușcare se motivează/achită plă i suplimentare, la 7 angaja i li s-au achitat suplimente laț țsalariu pentru lucrări deosebit de importante i de o extremă răspundere în sumă deș140,0 mii lei, iar la 32 de angaja i - un adaos la salariul de bază de la 25% pînă laț100%, pentru înaltă eficien ă i intensitate a muncii, în sumăț ș 581,8 mii lei.Notă: In timpul efectuării auditului, contractele individuale de muncă au fostajustate la cadrul legal, s-au întocmit tabelele de pontaj, iar acordareaneregulamentară a suplimentelor i adaosurilor la salariu conducătorului, altorșpersoane i remunerarea administratorilor au fost corectate prin emiterea ordinelorșinterne nr.48-p din13.12.2012 i nr.46 p-1din 01.12.2012.șConcluzii: Auditul a relevat unele abateri de la actele normative la calcularea şiachitarea retribuirii muncii, cheltuielile aferente acestor nereguli constituind 560,6mii lei, inclusiv contribu iile de asigurări sociale de stat obligatorii i primele deț șasigurare obligatorie de asisten ă medicală -ț 117,4 mii lei. Totodată, 39,2% dinfunc iile aprobate în statele de personal sînt cumulate de către angaja ii entită ii,ț ț țceea ce denotă o planificare neadecvată a statelor de personal.Recomandări Î.S. Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”:12. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii încorespundere cu cadrul legal, precum i să revizuiască statele de personal i săș șasigure o planificare adecvată.13. Să aprobe reglementări care ar stabili indicatorii pentru care semotivează/achită plă i suplimentare (lucrări deosebit de importate i de o extremăț șrăspundere, eficien ă i intensitate a muncii etc.)ț ș3.2.4. Î.S. Sala cu Orgă, în anul 2012, a executat cheltuieli pentru remunerareapersonalului în sumă de 3,1 mil. lei, înregistrînd 52 de unită i vacante (ț 38,5%), din135 de unită i aprobate în statele de personalț de către Ministerul Culturii, 23,7% dinacestea fiind cumulate de către personalul angajat. Conducătorului întreprinderii i-au fost achitate 20,7 mii lei, cu titlu de adaos lasalariul de bază în mărime de 100%, depă indu-se plafonul cu 50%, precum iș ș 5,0 miilei, pentru achitarea convorbirilor telefonice mobile în scop de serviciu, stabilite înbaza contractului cu fondatorul contrar prevederilor legale. Nerespecîndu-se prevederile pct.12 din Hotărîrea Guvernului nr.622 din31.05.2006, pentru participare în cadrul concertelor proprii, care reprezintăactivitatea de bază, unor angaja i ai entită ii le-au fost achitate onorarii în sumă deț ț125,9 mii lei. La plă ile achitate au fost calculate contribu iile de asigurări sociale deț țstat obligatorii i primele de asigurare obligatorie de asisten ă medicală în sumă deș ț40,6 mii lei.17
 18. 18. Concluzii: Sistemul neeficient de management financiar şi control intern a dus lagenerarea unor cheltuieli suplimentare pentru retribuirea muncii, contribu ii dețasigurări sociale de stat obligatorii i prime de asigurare obligatorie de asisten ăș țmedicală. Totodată, situa ia în care 38,5% din func iile aprobate în statele deț țpersonal sînt vacante i cumulate de către angaja ii entită ii denotă o planificareș ț țneadecvată a statelor de personal.Recomandări Î.S. Sala cu Orgă:14. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii încorespundere cu cadrul legal i să revizuiască statele de personal, întru asigurareașunei planificări adecvate i reducerea cheltuielilor.ș3.2.5. Î.S. Teatrul Republican de Păpu iș „Licurici” a cheltuit, în anul 2012,pentru remunerarea muncii personalului 2,3 mil. lei, iar la 01.10.2012 la entitateactivau 110 persoane (89,4%), din 123 de unită i conform statelor de func ii,ț ținclusiv 10 cumularzi. Analiza unui e antion din 35 de persoane a relevat că unorșadministratori care realizează bilete i sînt remunera i cu un salariu de func ie laș ț țentitate li s-a acordat un adaos lunar de 15% din sumele depuse în casieria teatrului,pentru realizarea biletelor, în aceste condi ii fiind achitateț 36,5 mii lei. La plă ilețmen ionate, au fost achitate contribu iile de asigurări sociale de stat obligatorii iț ț șprimele de asigurare obligatorie de asisten ă medicală în sumă deț 16,3 mii lei.Concluzii: Nerespectarea cadrului legal la calcularea şi achitarea plă ilor pentruțretribuirea muncii a condi ionat executarea de cheltuieli suplimentare în sumă deț52,8 mii lei, inclusiv contribu ii de asigurări sociale de stat obligatorii i prime deț șasigurare obligatorie de asisten ă medicală în sumă deț 16,3 mii lei.Recomandări Î.S. Teatrul Republican de Păpu iș „Licurici”:15. Să asigure efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii încorespundere cu cadrul legal.3.2.6. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”. Pentru retribuirea muncii personalului s-auaprobat 2,6 mil. lei, iar din 120 de unită i de personal aprobate prin schema de încadrarețs-au înregistrat 74 de unităţi de personal vacante (61,6%), care au generat formarea unoreconomii ale fondului de salarii subvenţionat din bugetul de stat în sumă de 934,4 miilei, aceste mijloace fiind utilizate pentru retribuirea muncii angaja ilor cumularzi, prințcontract de muncă i pentru achitarea de onorarii persoanelor nerezidente.ș Entitatea n-a elaborat şi n-a aprobat un regulament privind modul de acordare asporurilor, premiilor şi altor plăţi unice, care ar stabili temeiul şi sursele de acoperire aacestora. De i retribuirea muncii persoanelor nerezidente urma a fi efectuată înșconformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004,persoanele nerezidente care au participat în cadrul Festivalului Internaţional al artelorscenice „Bienala Teatrului „Eugene Ionesco”, edi ia a X-a au fost remunerate cu sumațde 863,8 mii lei - mijloace neplanificate i neaprobate în fondul de retribuire a muncii.ș18
 19. 19.  Cu nerespectarea Condiţiilor unice de salarizare, aprobate prin pct.2 i pct.3 dinșAnexa nr.4 i Anexa nr.19 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006, angaja ilorș țaparatului administrativ li s-au calculat i achitat salarii în sumă deș 117,6 mii lei. Înacela i timp, angaja ii titulari ai teatrului nuș ț au beneficiat de ajutorul material în sumăde 70,3 mii lei, în mărimea unui salariu lunar, astfel încălcîndu-se art.32 din Legeanr.355-XVI din 23.12.2005 i pct.7 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 dinș13.04.2006.Concluzii: Nerespectarea cadrului legal a condi ionatț utilizarea mijloacelorpentru retribuirea muncii persoanelor nerezidente în sumă de 863,8 mii lei; achitareasalariilor angaja ilor aparatului administrativ în sumă deț 117,6 mii lei, precum ișneacordarea angaja ilor titulari ai teatrului a ajutorului materialț în sumă de 70,3 mii lei,în mărimea unui salariu lunar, mijloacele fiind alocate din subven iile de la bugetul dețstat.Recomandări Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”:16. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal,planificarea reală a necesită ilor de personal, cu examinarea unei posibile revizuiri ațschemei de încadrare, întru ajustarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii.3.2.7. Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, în anul 2012, pentruretribuirea muncii personalului i-au fost aprobate 7,6 mil. lei, inclusiv 6,4 mil.lei(84,2%) - subven ii de la bugetul de stat. Entitatea a activat cu 50 de unităţi vacanteț(17,5%), din 286 de unită i aprobate în statele de personal. Suplinirea func iilor vacanteț țs-a efectuat prin cumularea a 29 de func ii de către angaja ii titulari i a 21 de func iiț ț ș ț-de către angaja ii netitulari.ț Contrar prevederilor pct.6 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernuluinr.643 din 09.06.2004, entitatea a admis efectuarea cheltuielilor neplanificate din fondulde retribuire a muncii în sumă de 213,2 mii lei pentru remunerarea muncii persoanelorangajate prin contract. Angaja ii titulari ai institu iei concertistice nuț ț au beneficiat de ajutor material înmărimea unui salariu lunar în sumă totală de 390,3 mii lei, planificat din subven iile dețla bugetul de stat, astfel încălcîndu-se art.32 din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 ișpct.7 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006. În condi iile alocării pe deplin a mijloacelor pentru remunerarea muncii, precumți în cazul salarizării personalului prin cumul, pentru care s-au cheltuitș 833,4 mii lei,entitatea a trimis în omaj tehnic 103 angaja i, cărora li s-au achitat indemniza ii deș ț țomaj în sumă deș 122,8 mii lei, sau 75% din salariul de func ie.țConcluzii: Entitatea a admis efectuarea cheltuielilor neplanificate din fondul deretribuire a muncii în sumă de 213,2 mii lei, pentru remunerarea persoanelor angajateprin contract; angaja ii titulari ai institu iei concertistice nuț ț au beneficiat de ajutormaterial în mărimea unui salariu lunar în sumă totală de 390,3 mii lei, planificat dinsubven iile de la bugetul de stat; trimiterea în omaj tehnic (103 angaja i) i achitareaț ș ț șindemniza iilor de omaj tehnic în sumă deț ș 122,8 mii lei (75% din salariul de func ie).țRecomandări Î.S. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”:19
 20. 20. 17. Să asigure retribuirea muncii personalului de bază conform cadrului legal; săstabilească i să aprobe statele de personal în func ie de necesită ile entită ii i săș ț ț ț șasigure încadrarea deplină a personalului în activitatea de bază.Recomandări Ministerului Culturii:18. Să revizuiască schemele de încadrare a angaja ilor institu iilor teatral-ț țconcertistice în func ie de necesită ile acestoraț ț .3.3. Privind calcularea i achitarea contribuţiei de asigurări socialeșUnele entită i nu i-au onorat obliga iunile privind achitarea în termeneleț ș țstabilite a contribu iilor de asigurări sociale, acumulînd restan e fa ă de bugetulț ț țasigurărilor sociale de stat.3.3.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș . Potrivit art.25 dinLegea privind sistemul public de asigurări sociale19, angajatorul calculează contribuţiade asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat şi o vireazălunar, împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la angajaţii săi asiguraţi. De ișentitatea beneficiază de subven ii de la bugetul de stat, auditul a constatat că laț31.12.2012, din insuficien ă de mijloace, aceasta a înregistrat datorii fa ă de bugetulț țasigurărilor sociale de stat în sumă de 4,9 mil. lei, acumulate în perioada anilor 2009-2012. Pentru neplata contribuţiei de asigurări sociale în termenele stabilite conformart.10 alin.(2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 201220, CompaniaNa ională de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS) a calculat entită ii majorăriț țpentru fiecare zi de întîrziere de 0,1%, pînă la data plăţii sumei datorate, care auconstituit 2,2 mil. lei.Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u” a dispus anual de veniturișdin chirie de la 2,7 mil.lei pînă la 3,5 mil.lei, însă nu a respectat prevederile art.17 alin.(7) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea şi deetatizareaproprietăţii publice”21, care stipulează că mijloacele financiare obţinute din locaţiuneaactivelor neutilizate, după acoperirea cheltuielilor aferente locaţiunii lor, sînt folositeprioritar la plata restanţelor întreprinderii faţă de bugetul public naţional.Notă: La 18.01.2013, restan ele înregistrate la 31.12.2012 fa ă de bugetulț țasigurărilor sociale de stat, în sumă de 4,9 mil.lei, au fost achitate din contulsubven iilor de la bugetul de stat alocate entită ii de către Ministerul Culturii.ț țConcluzii: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș nu i-a onoratșobliga iunile privind achitarea în termenele stabilite a contribu iilor de asigurări sociale,ț țacumulînd restan e fa ă de bugetul asigurărilor sociale de stat, la 31.12.2012, în sumăț țde 4,9 mil.lei, formate preponderent în perioada anilor 2009-2012, pentru care CNAS acalculat majorări de întîrziere în sumă de 2,2 mil. lei.Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș :19Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 (cu modificările şi completărileulterioare).20Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (cu modificările şi completările ulterioare).21Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 ”Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (cu modificările şicompletările ulterioare).20
 21. 21. 19. Să excludă pe viitor faptele de neonorare a obliga iunilor fa ă de bugetulț țasigurărilor sociale de stat, cu achitarea contribuţiilor individuale reţinute de laangajaţii asiguraţi.3.4. Privind regularitatea cheltuielilor efectuate pentru deplasări în interesde serviciu. În anul 2012, cheltuielile pentru deplasări în interes de serviciu la Î.S.Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș au constituit 262,1 mii lei, cu ocre tere deș 2,6 ori (161,4 mii lei) fa ă de anul 2011, care au fost supuse testării,țreie ind din natura cheltuielilor, respectarea normelor de cazare, transport i diurnă,ș șstabilite regulamentar22. Din suma totală a cheltuielilor suportate pentru deplasări pestehotare, majoritatea acestora apar in deta ărilorț ș directorului general. Controlul selectival dărilor de seamă (deconturilor de avans) privind cheltuielile efectuate în 9 luni aleanului 2012 a constatat că compensarea cheltuielilor de deplasare s-a efectuatpreponderent în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10din 05.01.2012. Concomitent, pentru deplasarea, în perioada 13.09-18.09.2012, adirectorului general al teatrului la Viena (Austria), s-au efectuat cheltuieli cudepă irea limitelor stabilite în sumă deș 11,9 mii lei (6,1 mii lei - pentru cazare; 1,4mii lei - pentru diurne, i 4,4 mii lei - cheltuieli legate de stabilirea rela iilorș țculturale), care urmau a fi atribuite la salariu i impozitate în modul stabilit.șPentru realizarea Proiectului de colaborare culturală cu „France Concert”, care aavut loc în perioada 22.03-14.04.2012, conducerea teatrului a delegat 32 de angaja i, cuțmen inerea salariilor tarifare, i a exportat temporar din ară 1,2 tone de bunuriț ș țmateriale (decor i costume) în valoare de 81,6 mii lei pentru 2 spectacole. Teatrul, înștemeiul contractului de colaborare nr.22 (fără dată, lună) din anul 2012, a transmis„France Concert” în chirie decorul i costumele, ultimul garantînd plata chiriei pentrușrealizarea a 10 spectacole - cîte 130 euro pentru fiecare spectacol (1300 euro).Concomitent, entitatea a realizat 3 spectacole (din 10 preconizate), fiind încasa i pentruțchirie 260 euro, care constituie veniturile totale pe anul 2012. În cadrul auditului,entitatea nu a prezentat declara iile vamale de export/import temporar pe anul 2012,țastfel persistînd riscul nerepatrierii integrale a proprietă ii de stat exportate peste hotare.țConcluzii: Cheltuielile pentru deplasări în interes de serviciu au constituit 262,1mii lei, înregistrînd o cre tere deș 2,6 ori fa ă de perioada precedentă de gestiune,țnefiind întreprinse măsuri privind optimizarea lor; entitatea a admis cheltuielineregulamentare pentru deplasări în sumă de 11,9 mii lei, care n-au fost atribuite lasalariu i impozitate în modul stabilit.șRecomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș :20. Să asigure respectarea prevederilor legale privind utilizarea mijloacelorfinanciare pentru deplasări în interes de serviciu.3.5. Corectitudinea trecerii la cheltuieli a combustibilului, carburanţilor şilubrifianţilor22Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilorentităţilor din Republica Moldova” (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din05.01.2012).21
 22. 22. Din lipsa elementelor i procedurilor aferente sistemului de control intern,șunele entită i auț aprobat norme majorate de casare a combustibilului pentruautoturisme, faţă de cele stabilite regulamentar.3.5.1. Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”,ș în anul 2012, potrivitinforma iei prezentate Ministerului Culturii, a efectuatț cheltuieli pentru combustibil la2 automobile închiriate în sumă de 55,2 mii lei. Auditul a constatat că, potrivitcontractelor de loca iune nr.8 din 21.01.2011 i nr.85 din 10.10.2012, dț ș irectorulgeneral al teatrului a luat în loca iune automobilele propriiț BMW X5, apoiMERCEDES W212 E200CDI, pentru transportarea în interes de serviciu adirectorului general, iar conform contractului de loca iune nr.16 din 16.03.2012 -țautomobilul MERCEDES 108d, de la directorul administrativ. Cu referinţă laOrdinele directorului general al teatrului din 19.01.2012 i din 27.03.2012ș 23, aprobatepentru închirierea autoturismelor în scopul transportării acestuia, au fost aplicatenorme de casare a combustibilului majorate cu 60-100%, faţă de cele stabilite prinOrdinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din09.12.200524. Astfel, pe perioada de 9 luni ale anului 2012, pentru parcursul a 10,5 miikm, au fost casate şi trecute neregulamentar la cheltuieli 707,6 litri de combustibil însumă de 11,3 mii lei; foile de parcurs nu sînt completate la rubricile - marcacombustibilului, cantitatea i mi carea lui, prin ce nu s-au respectatș ș prevederilenormative25.3.5.2. Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”, pe parcursul anului 2012, a cheltuit pentruserviciile de transport 42,7 mii lei, inclusiv 29,0 mii lei - pentru achiziţionareaproduselor petroliere. Auditul a constatat că, în lipsa prezentării foilor de parcurs, aufost casate 1,7 mii litri de combustibil în valoare de 29,0 mii lei, astfel nerespectîndu-seprevederile regulamentare, ceea ce prezintă riscul de utilizare şi casare neregulamentarăa combustibilului.Concluzii: Unele entită i auț aprobat norme majorate de casare a combustibiluluipentru autoturismele închiriate, faţă de cele stabilite prin Ordinul MinisteruluiTransporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, trecînd neregulamentar la cheltuieli 707,6litri de combustibil în sumă de 11,3 mii lei. În lipsa foilor de parcurs, au fost casateneregulamentar 1,7 mii litri de combustibil în valoare de 29,0 mii lei.Recomandări Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș :21. Să intensifice controlul intern şi să optimizeze la maximum cheltuielilepentru întreţinerea mijloacelor de transport închiriate, precum i să revizuiascășnormele de consum al combustibilului, cu racordarea lor la prevederile OrdinuluiMinisterului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005.Recomandări Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”:23Ordinele directorului general al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș nr.7-AB din 19.01.2012 ișnr.30-AB din 27.03.2012 „Cu privire la stabilirea normei de consum al combustibilului”.24Ordinul Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005 „Cu privire la aprobareaNormelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto” (în continuare - Ordinul MinisteruluiTransporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005).25Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin OrdinulDepartamentului Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova nr.108 din 17.12.1998.22
 23. 23. 22. Să asigure raportarea veridică a cheltuielilor, în baza documentelorjustificative, respectînd cu stricteţe disciplina financiară, cu economisirea mijloacelor.4. Cu privire la regularitatea capitalului propriuPatrimoniul de stat inclus în capitalul social al instituţiilor teatral-concertistice nueste descifrat ţinînd cont de componenţa bunurilor transmise în gestiunea acestora şi nueste ajustat la valoarea lor de piaţă. Contrar prevederilor pct.15 din Anexa nr.2 laHotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994 „Pentru aprobarea unor acte normativevizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat”26, statutele întreprinderilor,aprobate de către fondator, nu sînt racordate la prevederile statutului-model alîntreprinderii de stat referitor la datele despre componenţa bunurilor transmise îngestiune întreprinderilor. Ca urmare, valoarea capitalului propriu nu reflectă valoareareală a patrimoniului. Capitalul social la 4 instituţii teatral-concertistice, la 31.12.2012,constituia 29,5 mil.lei, iar valoarea activelor nete ale acestora - 127,7 mil.lei, valoareapatrimoniului de stat fiind mic orată cu 98,2 mil.lei (ș Î.S. Teatrul Na ionalț „MihaiEminescu” - 63,0 mil. lei; Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” - 31,0 mil.lei; Î.S. Sala cu Orgă- 4,1 mil.lei).În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.42 din 23.01.2008 „Cu privire latransmiterea unui imobil”27, s-a efectuat transmiterea cu titlu gratuit a imobilului situatpe bd.Renaşterii 15, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii,la balanţa Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco”, valoarea lui însumînd 32,4 mil. lei. Pînă înprezent în statutul întreprinderii n-au fost efectuate modificările necesare ce in dețincluderea imobilului în capitalul social, astfel nerespectîndu-se prevederile legale28. Înacela i timp, valoarea capitalului social indicată în statutul Î.S. Teatrul „EugeneșIonesco” (484,3 mii lei) nu corespunde cu cea din eviden a contabilă (135 lei).țCorelarea capitalului propriu (activele nete) al instituţiilor teatral-concertistice cucapitalul social este reflectată în Tabelul nr.3.Tabelul nr.3Denumirea instituţieiCapitalulpropriu(active nete)(mii lei)Capitalulsocial(mii lei)Devieri,+/ -(4-3)(mii lei)1 2 3 4 51.Î.S. Teatrul Na ionalț „MihaiEminescu”91514,7 28495,9 -63018,82.Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” 31075,7 0,1 -31075,73.Î.S. Sala cu Orgă 5115,5 1004,9 -4110,64.Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз” 20,8 0,0 -20,8Total: 127726,7 29500,9 -98225,91.Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet„Maria Bie u”ș35551,2 49691,7 14140,526Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cuprivire la întreprinderea de stat” (cu modificările şi completările ulterioare).27Hotărîrea Guvernului nr.42 din 23.01.2008 „Cu privire la transmiterea unui imobil”.28Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 „Privind înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali” (cumodificările şi completările ulterioare).23
 24. 24. 2.Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat„A.P.Cehov”4436,6 4944,5 507,93.Î.S. Filarmonica Na ionalăț „SergheiLunchevici”980,2 4033,2 3053,04.Î.S. Teatrul Republican de Păpu iș„Licurici”49052,8 50000,0 947,2Total: 90020,8 108669,4 18648,6Sursă: Rapoartele financiare ale entităţilor auditate pe anul 2012Auditul denotă că unele întreprinderi nu au asigurat respectarea prevederilor art.13alin.(6) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994, în care se stipulează că dacă, la expirareaoricărui an financiar ulterior, valoarea activelor nete ale întreprinderii, potrivit bilanţuluianual al acesteia, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, Consiliul deadministraţie va informa fondatorul despre necesitatea modificării capitalului social alîntreprinderii, fapt de care nu s-a inut cont. Ca rezultat, valoarea activelor nete de 90,0țmil.lei a fost mai mică cu 18,6 mil.lei fa ă de valoarea patrimoniului de stat inclus înțcapitalul social (108,7 mil.lei). Cele mai mari devieri între valoarea activelor nete şi ceaa capitalului social s-au constatat la Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „MariaBie u”ș (14,1 mil.lei), Î.S. Filarmonica Na ionalăț „Serghei Lunchevici” (3,1 mil. lei),Î.S. Teatrul Republican de Păpu iș „Licurici” (0,9 mil. lei) i la Î.S. Teatrul DramaticșRus de Stat „A.P.Cehov” (0,5 mil. lei), care se datorează înregistrării anuale apierderilor neacoperite.Concluzii: Patrimoniul de stat inclus în capitalul social al instituţiilor teatral-concertistice nu este descifrat ţinîndu-se cont de componenţa bunurilor transmise îngestiunea acestora şi nu este ajustat la valoarea lor de piaţă. Lipsa descifrăriicomponenţei bunurilor transmise de către fondator în gestiunea instituţiilor teatral-concertistice subordonate, precum i nș eexercitarea de către Consiliile de administraţie aatribu iilorț regulamentare au dus la necorelarea capitalului social cu activele nete laexpirarea anului financiar.Recomandări Ministerului Culturii:23. Să asigure racordarea statutelor instituţiilor teatral-concertistice cuprevederile statutului-model al întreprinderii de stat iș coordonarea cu Consiliile deadministraţie a mărimii capitalului social cu valoarea activelor nete, conform normelorlegale.5. Privind regularitatea gestionării i administrării patrimoniuluiș de statVerificarea regularităţii utilizării patrimoniului de stat a relevat că bunurileimobile aflate în administrarea instituţiilor teatral-concertistice nu sînt gestionate lanivelul cuvenit. Unele bunuri imobile administrate de către entită i, precumțconstruc iile, terenurile aferente, nu sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobileți în eviden a contabilă, prin ce se menţine riscul de neasigurare a integrităţiiș țpatrimoniului public.Auditul a constatat că la contractele privind transmiterea proprietăţii de stat îngestiune operativă, încheiate de către Ministerul Culturii (fondator) cu administratoriiinstituţiilor teatral-concertistice, nu este anexată Lista privind componenţa şi valoarea24
 25. 25. proprietăţii de stat transmisă în gestiune, astfel nerespectîndu-se clauzele contractuale ișart.6 alin.(2) lit.f) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994. Unii administratori, lamomentul numirii în funcţie de către fondator, nu au efectuat inventarierea generală apatrimoniului de stat în ziua primirii-predării în gestiune, conform prevederilor legale29.Examinarea regularităţii utilizării patrimoniului de stat s-a efectuat pe un eşantion de 8instituţii (din 16 instituţii teatral-concertistice), care la 31.12.2012, potrivit datelor dinrapoartele financiare, gestionau patrimoniu de stat în valoare de 238,9 mil.lei, inclusivactive pe termen lung în valoare de 217,5 mil.lei (91,0%), cu uzura de 57,2 mil. lei(26,3%).S-a constatat că Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș n-a înregistratregulamentar30la organul cadastral imobilul amplasat pe bd. tefan cel Mare i SfîntȘ ș152, cu valoarea ini ială de 56,0 mil.lei. Totodată, pe lîngă clădirea teatrului mai sîntțamplasate 2 construc ii, inclusiv un bloc auxiliar cu suprafa a de 389ț ț m2i un garaj cușsuprafa a de 32,8 mț 2, care nu sînt evaluate i înregistrateș în eviden a contabilă,ț laorganul cadastral i în Lista bunurilor imobile, aprobată prin Hotărîrea Guvernuluișnr.351 din 23.03.2005, ca proprietate publică a Ministerului Culturii; suprafa a la sol ațclădirii teatrului din dosarul cadastral nu corespunde cu cea indicată în HotărîreaGuvernului nominalizată.În acela i timp, bunurile imobile ale Î.S.ș Teatrul Naţional de Operă şi Balet „MariaBie u”ș din str. Băcioi 14, cu valoarea ini ială de 1089,8 mii lei, privatizateț 31în anul2008, contra unei plăţi de 710,0 mii lei, aflate în litigiu, decizia instan ei fiind înțdefavoarea teatrului, precum iș cele din str. Mihai Eminescu 50 i 52,ș cu valoarea de947,7 mii lei, transmise cu titlu gratuit Î.S. Teatrul Republican „Luceafărul”,mun.Chi inăuș la 31.12.2012, nu au fost radiate din Lista bunurilor imobile, aprobatăprin Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005, i se numără ca proprietate publică așMinisterului Culturii, aflate în gestiunea economică a Î.S. Teatrul Naţional de Operă şiBalet „Maria Bie u”ș . De men ionat că înstrăinarea,ț la 08.05.2009, fără acordulMinisterului Culturii şi al Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”,ș abunurilor imobile din str.Băcioi 14 a avut efect negativ asupra activită ii economico-țfinanciare a entită ii, exprimat prin neob inerea veniturilor din locaţiune în sumă de 3,9ț țmil. lei i prinș cauzarea de prejudicii statului în sumă de 2,6 mil. lei (valoareacadastrală).Potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile, eliberat de către Oficiulcadastral teritorial Chişinău, la 31.12.2012 Î.S. Filarmonica Naţională „SergheiLunchevici” n-a înregistrat la organul cadastral i în eviden a contabilă 2 bunuriș țimobile (din 4 bunuri) aflate în gestiune, inclusiv un depozit cu suprafa a de 164,8țm2i un garaj cu suprafa a de 213,5 mș ț 2, documentele aflîndu-se în proces deperfectare. La Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”, n-au fost înregistrate în29Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 (cu modificările ulterioare; în continuare – Legea contabilită ii); pct.6țlit.d) din Regulamentele privind inventarierea, aprobate prin Ordinele Ministerului Finan elor nr.27 din 28.04.2004 iț șnr.60 din 29.05.2012.30Art.4 i art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.2008 (cu modificările ulterioare; înșcontinuare - Legea nr.1543-XIII din 25.02.2008).31Art.15 alin.(3) din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002; art.50 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007; HotărîreaGuvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi latransmiterea unor bunuri imobile” (cu modificările ulterioare); Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28.03.2008 ,,Pentruaprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate aleîntreprinderilor”.25
 26. 26. Registrul bunurilor imobile două clădiri: sec ia de producere i sta ia de transmitereț ș ța energiei electrice.Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”,ș nerespectînd cadrul legal32i de inînd titluri de autentificare a dreptului de inătorului de teren, nu a evaluat şi n-aș ț țînregistrat în evidenţa contabilă 2 terenuri cu suprafaţa totală de 3,12 ha i valoareaș(estimată la 01.06.2009 de către Î.S. „Cadastru”) de 57,8 mil.lei, analogic Î.S.Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” - terenuri cu suprafa a de 0,541 ha iț șvaloarea cadastrală de 9,6 mil. lei; Î.S. Teatrul „Eugene Ionesco” - 0,432 ha (3,7mil.lei); Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз”- 0,156 ha (1,4 mil.lei) i Î.S.ș Sala cu Orgă -0,14 ha (1,2 mil.lei). De men ionat că laț Î.S. Sala cu Orgă s-au constatat divergen ețprivind înregistrarea suprafe ei terenului: în dosarul cadastral al entită ii figureazăț țsuprafa a de 0,2575 ha, înț Registrul bunurilor imobile, eliberat de către Oficiulcadastral teritorial Chişinău, suprafa a este de 0,13 ha, iar în statutul entita ii - deț ț0,2603 ha.Auditul a constatat că la unele institu ii terenurile s-au înregistrat în eviden aț țcontabilă la pre uri care nu exprimă valoarea lor reală. Astfel,ț Î.S. Teatrul Naţional„Mihai Eminescu” dispune de titlu de autentificare a drepturilor deţinătorului de terencu suprafaţa de 0,497 ha i valoarea cadastrală de 10,8 mil.lei, care în eviden aș țcontabilă este reflectat cu valoarea de 6,0 mii lei; Î.S. Teatrul Dramatic Rus de Stat„A.P.Cehov” - terenul cu suprafa a deț 0,484 ha i valoarea cadastrală de 15,7 mil.lei,șcare este contabilizat cu pre ul de 7,0 mii lei.țPrin observaţia la faţa locului a terenului de inut deț Î.S. Teatrul Dramatic Rus deStat „A.P.Cehov”, s-a constatat că, din suprafa a acestuia, 80,0 mț 2cu valoareacadastrală de 247,5 mii lei au fost ocupa i de către S.R.L. „Sun Sity-Leutis”, pentruțconstruirea neautorizată a intrării în parcarea auto subterană. Entitatea a interpelatMinisterul Culturii i alte organe competente referitor la ocuparea nelegitimă așterenului, însă pînă în prezent problema nu a fost solu ionată.țÎn acela i timp, terenurile entită ilor men ionate, cu suprafaţa totală de 5,644 ha, nuș ț țsînt incluse ca proprietate publică a statului în Lista bunurilor imobile, aprobată prinHotărîrea Guvernului nr.351 din 23.03.2005.În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.815 din 04.07.2008 „Cu privire latransmiterea unei institu ii”ț 33i cuș actul de primire-predare (din 22.03.2007) ainstitu iei publiceț Î.S. Teatrul-Studio „C улицы Рoз” iș construc iei nefinalizate ațclădirii Liceului teatral cu 200 de locuri din str.Cuza-Vodă 17/1, s-a efectuattransmiterea cu titlu gratuit, din proprietatea municipiului Chişinău în gestiuneafostului Minister al Culturii şi Turismului, a instituţiei respective i clădiriișnefinalizate cu valoarea de 6,4 mil.lei. Auditul a constatat că, contrar prevederilorart.40 alin.(2) din Legea nr.1543-XIII din 25.02.1998, nu s-a efectuat înregistrareadreptului asupra clădirii nefinalizate şi terenului aferent. Actualmente, conformRegistrului bunurilor imobile, bunul imobil amplasat în mun.Chi inău, sectorulșBotanica, str.Cuza-Vodă 17/1, este înregistrat după un alt agent economic.32Art.17 alin.(4) din Legea contabilităţii; art.5 alin.(4) lit.b) din Legea nr.989-XV din 18.04.2002 ,,Cu privire laactivitatea de evaluare” (cu modificările ulterioare); Standardul Naţional de Contabilitate nr.16 ,,Contabilitateaactivelor materiale pe termen lung”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997.33Hotărîrea Guvernului nr.815 din 04.07.2008 ,,Cu privire la transmiterea unei institu ii”.ț26
 27. 27. Notă: Î.S. Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bie u”ș iș Î.S. FilarmonicaNaţională „Serghei Lunchevici” au ini iat procedura de înregistrare la organelețcadastrale a patrimoniului de stat. Concluzii: Unele bunuri imobile administrate de către Ministerul Culturii şi dateîn folosinţă instituţiilor teatral-concertistice nu au fost gestionate eficient, faptdeterminat de neajunsurile sistemului de management financiar şi control intern.Patrimoniul de stat a fost transmis administratorilor fără a fi efectuată inventariereagenerală în ziua primirii-predării în gestiune i fără ca la contractul privind transmitereașproprietăţii de stat în gestiune operativă să fie anexată Lista privind componenţa şivaloarea patrimoniului. În Registrul bunurilor imobile la organele cadastrale teritorialen-au fost înregistrate regulamentar 5 imobile cu suprafa a totală de 16,5 mii mț 2ișvaloarea ini ială de 56,0 mil.lei, iar 4 imobile din cele men ionate i 7 terenuri cuț ț șsuprafaţa de 4,4 ha i valoarea cadastrală de 73,8 mil.lei n-au fost evaluate şi reflectateșîn bilanţul contabil de către 5 întreprinderi, precum i racordate cu datele din Listeleșbunurilor imobile proprietate publică a statului, ceea ce majorează riscul neintegrităţii şipierderii patrimoniului public. Două institu ii au înregistrat în eviden a contabilă 2ț țterenuri cu suprafaţa totală de 1,0 ha i la pre urile de 6,0 mii lei i, respectiv, 7,0 miiș ț șlei, care nu exprimă valoarea reală, valoarea lor cadastrală însumînd 26,5 mil.lei.Înstrăinarea unor bunuri a avut efect negativ asupra activită ii economico-financiare,țdatorită neob inerii veniturilor din locaţiune în sumă de 3,9 mil. leiț iș cauzării deprejudicii statului în sumă de 2,6 mil. lei (valoarea cadastrală).Recomandări instituţiilor teatral-concertistice auditate:24. Să implementeze un sistem eficient de control intern, asigurîndconformitatea ţinerii evidenţei contabile şi a gestionării patrimoniului de stat, precumşi corectitudinea şi plenitudinea raportării acestuia organelor de competenţă.25. Să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor de proprietateasupra bunurilor imobile administrate, precum şi să evalueze şi să înregistreze înevidenţa contabilă patrimoniul de stat dat în folosinţă.Recomandări Ministerului Culturii:26. Să examineze situaţiile referitor la regularitatea utilizării patrimoniului destat de către instituţiile teatral-concertistice.6. Privind regularitatea transmiterii în locaţiune a bunurilor de cătreinstitu iile tț eatral-concertisticeMecanismul de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate de către instituţiilepublice i întreprinderile de stat este reglementat de anexele la legile bugetare anualeș ișde Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.200834, de alte actelegislative şi normative, avînd ca scop eficientizarea utilizării patrimoniului public dat în34Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere înlocaţiune a activelor neutilizate” (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobatprin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008).27
 28. 28. loca iune şi obţinerea unor avantaje financiare, în vederea asigurării raportului optimțîntre preţul solicitat şi cel oferit. Potrivit pct.13 din Regulamentul aprobat prin HotărîreaGuvernului nr.483 din 29.03.2008, selectarea locatarilor se efectuează prin organizareade licitaţii cu „strigare”, sau prin negocieri directe. Totodată, pct.23 din acestRegulament reglementează că autoritatea abilitată poate accepta darea bunurilorneutilizate în locaţiune prin negocieri directe, atunci cînd închirierea lor nu a fostsolicitată la o licitaţie, cînd cheltuielile de organizare a licitaţiilor nu sînt justificate (nusînt acoperite de chiria pe 6 luni), precum şi în alte cazuri.Auditul a constatat că veniturile încasate de către institu iile teatral-concertisticețde la darea în loca iune a activelorț neutilizate, inclusiv a sălilor de spectacole, în anul2012 au constituit 14,4 mil.lei, fiind la acela i nivel faţă de anul 2011 şi, respectiv, înșcre tere cu 0,9 mil. lei faţă de anul 2010.ș La 31.12.2012, crean eleț pe termen scurtprivind chiria, acumulate de 9 institu ii tț eatral-concertistice, au însumat 4,0 mil. lei(chiria -2,5 mil. lei, i servicii comunale -1,5 mil. lei), sau 28,5% din veniturile totaleșacumulate. Unele crean e au fost formate în anii 2010-2011ț , avînd un impact negativasupra încasării veniturilor i executării cheltuielilorș cu suma respectivă, situa ie carețeste reflectată în Diagrama nr.4.Diagrama nr.4Sursă: Rapoartele financiare ale institu iilor teatral-concertisticețDe i, în evolu ie, veniturile din chirie au fost constante, auditul efectuat laș țunele institu ii teatral-concertisticeț a constatat unele nereguli şi deficienţe înprocesul de dare în locaţiune a patrimoniului de stat, ca urmare a nerespectăriicadrului legal, neelaborării unor proceduri interne privind implementareacorespunzătoare a mecanismului de transmitere în locaţiune a activelor neutilizate,precum i aș imperfecţiunilor cadrului legal.Unii administratori ai institu iilor teatral-concertisticeț au dat în locaţiune bunurileaflate în gestiunea întreprinderilor de stat fără decizia Consiliului de administraţie, prince nu s-a respectat pct.10 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483din 29.03.2008.Administratorii nu au instituit comisii de licitaţie, iar selectarea locatarilor s-aefectuat prin negocieri directe, fără a fi organizate licitaţii „cu strigare”, desfăşurate înmodul stabilit de Guvern, astfel nefiind asigurat principiul competitivită ii. Valoareaținiţială a cuantumului chiriei nu a fost stabilită de către comisia de licitaţie, ţinînd contde propunerile organelor de conducere ale locatorului, astfel încălcîndu-se prevederile28

×