Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan de acţiuni al Strategiei Culturii Moldova 2020

369 views

Published on

Plan de acţiuni al Strategiei Culturii Moldova 2020

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plan de acţiuni al Strategiei Culturii Moldova 2020

 1. 1. Plan de acţiuni al Strategiei Culturii CULTURA 2020 Obiective specifice Acţiuni specifice Resurse financiare ( milioane lei) Respons Indicatori de 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 abili monitorizare Obiectiv general nr. 1: Salvgardarea patrimoniul cultural al Republicii Moldova în toată diversitatea luiFormarea unui sistem de Documentarea şi inventarierea patrimoniului culturaldocumentare şi evidenţă a - Documentarea/inventariereapatrimoniului cultural, astfel încât patrimoniului cultural imaterialcătre anul 2020 obiectele de - Naţional 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 MC, AŞM - 30 elemente documentate anualpatrimoniu naţional să fie - Inventar creatinventariate şi documentate în - Local (34 unit.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 APL - 34 inventare createproporţie de 100% - Documentarea/inventarierea 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC, AȘM - 8000 situri documentate patrimoniului arheologic imobil - Inventar elaborat naţional - Documentarea/inventarierea 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC, MM, - 50 peisaje culturale documentate peisajelor culturale naţionale MdS - Documentarea/inventarierea patrimoniului cultural construit - Naţional 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC, AŞM - 2000 obiecte documentate - Inventar creat - Local (38 unit.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 APL - 38 inventare create - Documentarea/inventarierea monumentelor de for public - Naţionale 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 MC, AŞM - 1000 obiecte documentate - Locale (38 unit.) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 APL - 38 inventare create - Documentare patrimoniul mobil 1
 2. 2. - muzee naţionale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC - 100 % obiecte documentate - Inventar naţional creat - muzee locale 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 APL - 100 % obiecte documentate - Documentare patrimoniul - 100% patrimoniu audiovisual documentat - Documentare morminte de război şi - 100 % obiecte documentate complexe comemorative Formarea/actualizarea Registrelor patrimoniului cultural national Registrul patrimoniului cultural imaterial - Naţional 0,1 0,1 MC, AŞM Registru aprobat - Local (34 unit.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 APL 34 registre aprobate Registrul Naţional Arheologic 0,15 0,15 MC Registru aprobat Registrul peisajelor culturale 0,05 0,05 MC, MM, Registru aprobat MdS Registrul monumentelor istorice - Naţional 0,1 0,1 MC Registru aprobat - Local (38 unit.) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 APL 38 registre aprobate Registrul monumentelor de for public - Naţional 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 MC, AŞM Registru aprobat - Local (38 unit.) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 APL 38 registre aprobate Registrul patrimoniului mobil MC Registru elaborat Registrul patrimoniului audiovisual MC Registru elaborat Formarea Cadastrelor patrimoniului cultural imobil - Cadastrul arheologic 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC, ARFC Cadastru creat - Cadastrul peisajelor culturale 0,1 0,1 0,1 0,1 MC, ARFC Cadastru creat - Cadastrul monumentelor istorice 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 MC, ARFC; Cadastru creat - Cadastrul monumentelor de for Cadastru creat publicCrearea unui sistem de conservare Formarea cadrului legal adecvat MC - acte normative aprobate pentru conservarea şi protejarea - proiecte de legi elaborate şişi protejare a patrimoniului cultural, patrimoniului cultural national aprobate 2
 3. 3. prin racordare la standarde Crearea unui sistem eficient de protejare a patrimoniului culturalinternaţionale, astfel încît către national2020, obiectele de patrimoniu - Responsabilizarea persoanelor MC, APL Acorduri de protejare a PCInaţional să fie protejate real în juridice şi fizice în problema protejării patrimoniuluiproporţie de 100 %. cultural - Instalarea indicaţiunilor de 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 50 indicaţiuni instalate anual la protective la siturile situri arheologice; arheologice - Instalarea indicaţiunilor de - 100 % indicaţiuni instalate la protective la momumentele monumentele istorice istorice - Program de contracacrare a 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 - Program elaborat „arheologiei ilegale” - Modernizarea sistemului de securitate a patrimoniului cultural mobil din muzee - Colecţiile muzeelor naţional (6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 MC - 100 % instituţii securizate unit) - Colecţiile muzeelor locale (100 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 APL - 100 % instituţii securizate muzee) Formarea sistemului de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural national - Elaborarea programului MC Program aprobat şi implementat national de conservare PCI - Formarea capacităţilor 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 MC - Institutul Monumentelor creat instituţionale necesare pentru restaurarea monumntelor istorice şi de for public - Elaborarea unui Program - Program naţional de restaurare a naţional de restaurare a PCC şi MFP elaborat şi actualizat; monumntelor istorice şi de for public - Restaurarea şi revitalizarea 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 MC - 5-10 monumente restaurate şi patrimoniului cultural construit şi revitalizate anual; de for public; - Dezvoltarea capacităţilor 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 MC - 7 laboratoare de conservare- pentru conservarea- restaurare create, reutilate; 3
 4. 4. restaurarea patrimoniului mobil - Conservarea şi resaturarea 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 muzee - Creşterea anuală cu 5 % a patrimoniului cultural mobil numărului de obiecte conservate- din domeniul public restaurate Formarea/dezvoltarea sistemului de inspectare şi monitorizare a patrimoniului cultural naţional - Inspectarea Patrimoniului 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 MC - 800 de elemente de PCI immaterial inspectate şi monitorizate; - Inspectarea Patrimoniului 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC - 8000 situri inspectate şi arheologic şi peisajelor monitorizate culturale - Inspectarea monumentelor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC - 3000 monumente inspectate şi istorice şi de fpr public monitorizate - Formarea sistemului de MC - Sistem de avizare a proiectelor avizare a proiectelor de de intervenţii la sol; intervenţii la sol Salvarea/Revitalizarea patrimoniului cultural aflat în pericol de dispariţie - Revitalizarea patrimoniului 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC - 5 elemente de PCI revitalizate, cultural imaterial salvate anual; - Cercetarea şi salvarea 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 MC - 15 situri salvate şi cercetate patrimoniului arheologic aflat anual sub impact antropic, natural Dezvoltarea colecţiilor de patrimoniu 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 MC - Creştere anuală cu 2 % a cultural mobil din cadrul muzeelor numărului colecţiilor de PCMN naţionale prin achiziţiiValorificarea şi integrarea Integrarea patrimoniului cultural în MC, MEd - curricula școlară conţine sistemul naţional de educaţie elemente ale patrimoniuluipatrimoniului cultural în politicile cultural naţionalpublice, astfel încât către anul 2020, Integrarea patrimoniului cultural în MC, MDRC, - două rute turistice construite30 % din patrimoniul cultural să fie politici publice social-economice, de APL; mediu şi comunitarevalorificat în activităţi sociale, Promovarea şi valorificarea 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0,1 MC, MEd. - Forumuri anuale, Publicaţii, CD-economice şi turistice patrimoniului cultural la nivel naţional APL uri, Filme documentare. şi international Promovarea patrimoniului cultural 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 MC, muzee, - Patrimoniu naţional înscris în imobil şi imaterial în Lista Monduială comisii Lista UNESCO UNESCO 4
 5. 5. Valorificarea patrimoniului cultural MC, APL - Obiecte de patrimoniu prin intermediul parteneriatelor valorificate publice-private Cercetarea, promovarea şi 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 MC, AȘM - Sistem de evidenţă a săpăturilor valorificarea patrimoniului arheologic arheologice; Crearea repertoriului arheologic 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 MC - Repertoriu arheologic naţional naţional elaborat şi publicat (2019) Obiectiv general 2: asigurarea circulaţiei reale şi virtuale a produsului culturalDezvoltarea infrastructurii Realizarea studiilor de oportunitate și MC, APL Studii de fezabilitate realizate fezabilitate a instituţiilor culturaleinstituţiilor culturale, astfel încît, (case de cultură, biblioteci, instituţiianual cîte 3% din instituţii pe întreg teatral-concertistice)teritoriul republicii să fie asigurate Identificarea instituţiilor care trebuie să MC, APL Instituţii identificate fie reparate și reutilatetehnic și reparate Reabilitarea instituţiilor 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 MC, APL Muzee reparate Reparaţia muzeelor Reparaţii ale Caselor de cultură în 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 APL Case de cultură pregătite pentru vederea refuncţionalizării refuncţionalizare Dotarea şi reparaţia bibliotecilor 20 20 20 10 5 APL Biblioteci reparate şi dotate Reutilarea instituţiilor teatral- 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 MC, APL Instituţii teatral-concertistice concertistice reutilate şi reparate Aprobarea Regulamentului nou al Casei MC Regulament aprobat de Cultură Implementarea reformei Caselor de MC, APL Reformă realizată Cultură și refuncţionalizarea acestora în Centre comunitare Implementarea reformei sistemului MC, APL Reformă realizată bibliotecar prin transformarea bibliotecilor în centre info- documentare Elaborarea Regulamentului privind MC Regulament aprobat responsabilităţile MC în cadrul descentralizării și a responsabilităţilor APL de nivel I și APL de nivel II în administrarea instituţiilor culturale Promovarea și identificarea MC, APL 2 parteneriate create anual parteneriatelor public-privat pentru reţeaua de instituţii culturale 5
 6. 6. Crearea reţelelor virtuale ale Procurarea de echipament necesar 0,3 0,3 1,4 MC, muzeele Echipament procurat digitalizării pentru muzee, biblioteci, naţionale,instituţiilor şi produselor culturale CNC, CNCPPCI bibliotecileastfel încît către anul 2020 toate naţionale, Centrul E-colecţiile muzeelor și fondurile Guvernarebibliotecilor să fie digitizate, și Crearea resurselor electronice și a 1 MC, muzee, Baze de date createreţeaua naţională a bunurilor bazelor de date Centrul E-culturale să fie funcţională guvernare Crearea Muzeului Virtual 0,1 MC, muzeele Muzeu Virtual funcţional naţionale, Centrul E- Guvernare Procurarea și instalarea calculatoarelor în 0,94 MC, muzeele Calculatoare instalate muzee naţionale Asigurarea accesului la internet în muzee 0,2 MC, muzeele Acces la internet în toate muzeele naţionale Crearea paginilor web ale muzeelor şi a 0,7 0,5 0,5 MC, Pagini web ale muzeelor create bibliotecilor biblioteci, Centrul E- Guvernare Conectarea Bibliotecii Naţionale 0,14 Biblioteca Biblioteca conectată Moldavica la Biblioteca Digitală Naţională Europeană Asigurarea reţelei de împrumut digital 0,3 MC, Reţea de împrumut digital interbibliotecar biblioteci, interbibliotecar funcţională Centrul E- Guvernare Dezvoltarea reţelei de Biblioteci MC, Reţea funcţională creată și virtuale pe republică biblioteci, dezvoltată Centrul E- Guvernare 6
 7. 7. Implementarea e-serviciilor în 0,8 0,1 MC, instituții e-servicii (teatre, muzee, instituții domeniul industriilor culturale culturale concertistice) create - Crearea de magazine electronice de anticariat și alte număr magazine electronice produse culturale create Elaborarea portalului informațional 0,2 MC Portal funcțional național Obiectiv general 3: creşterea ponderii economice a sectorului cultural şi a industriilor creativeasigurarea unui management eficient Elaborarea cadrului normativ referitor MC Regulamente aprobate la managementul bazat pe Caiete de management elaborateîn toate instituțiile culturale finanțate performanță în instituțiile culturalede către stat, astfel încît către anul2020, în toate instituțiile culturale să Elaborarea caietelor de managementfie implementat sistemul de pentru fiecare tip de instituție culturalămanagement bazat pe performanțe Elaborarea Regulamentului Evaluarea capacităților de management MC, APL Raport de evaluare a capacităților și marketing cultural a administratorilor de management și marketing instituțiilor de cultură elaborat Crearea Centrului de formare continuă 1 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 MC Centru creat şi funcțional în domeniul culturii și patrimoniului cultural Reforma managementului instituțiilor MC, APL Sisteme de management bazat pe culturale performanță implementate Elaborarea cadrului normativ MC, MEd Cadru normativ elaborat corespunzător reformei învățămîntului artistic Elaborarea planului de MC, MEd Plan de reformare aprobat reformare/restructurare a instituțiilor de învățămînt artistic - Estimarea costurilor și beneficiilor reformării - Pregătirea planului de reformare - Elaborarea mecanismelor de 7
 8. 8. monitorizare a reformei învățămîntului artistic Reorganizarea învățămîntului artistic MC, Sistem de învățămînt reformat pentru asigurarea calității formării instituțiile de profesioniștilor în domeniu învățămînt artisticImplementarea modelelor de elaborarea cadrului normativ pentru MC Cadru normativ elaborat finanțarea în bază de proiecte șifinanțare flexibile pentru susținerea priorități ale sectoruluipoliticilor culturale și a priorităților,astfel încît ponderea instituțiilor - Regulament de finanțareindependente din sector, care transparentă a instituțiilor culturale și a liber profesioniștilorprimesc finanțare din buget să în bază de proiectecrească cu 3% anual, iar în 2020 săconstituie 21% minim - Regulament de funcționare a comisiilor de evaluare a proiectelor Implementarea sistemului de granturi MC Sistem de finanțare multianuală a multianule și priorități ale sectorului instituțiilor culturale implementat Implementarea granturilor multianuale 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 MC pentru dezvoltarea industriei filmului în Numărul de filme create anual țară Implementarea granturilor multianuale 3,0 4,0 5.0 5,4 5,9 11,4 17,8 MC Mecanism implementat pentru proiectele instituțiilor teatrale Numărul de proeicte realizate anual Stabilirea parteneriatelor viabile între MC, APL Acorduri de parteneriat încheiate autoritățile publice locale și MC în vederea identificării fondurilor Fonduri suplimentare identificate suplimentare Elaborarea unui plan de comunicare cu MC Plan de comunicare aprobat instituțiile independente din domeniu Monitorizarea continuă a raportului MC Rapoarte de monitorizare anual dintre resursele utilizate și veniturile publicate instituțiilor culturale, pentru a asigura sustenabilitatea acestora Modificarea modului de finanțare al 142,0* 150,0* 158,2* 167,6* 177,5* 183,0* 188,2* MC, MFin Mecanism de finanțare modificat ITC 8
 9. 9. dezvoltarea antreprenorială a culturii Elaborarea cadrului legislativ și normativ MC Cadru legislativ și normativ în domeniul industriilor creative și aprobatşi a industriilor culturale, astfel încît culturaleponderea culturii la formarea PIB să Crearea bazei de date a instituțiilor cu MC, MEcon Bază de date createconstituie 3% în anul 2020 potențial economic Elaborarea mecanismelor fiscale de MC, MFin Mecanisme fiscale elaborate și protecție a întreprinderilor care aprobate prestează servicii în domeniul industriilor culturale Implementarea mecanismelor fiscale de MC, MFin Mecanisme fiscale implementate protecție a întreprinderilor care prestează servicii în domeniul industriilor culturale Elaborarea unui studiu cu privire la piața 0,3 MC, MEcon Studiu publicat culturală din țară Elaborarea programului de promovarea MC, MEcon Program aprobat exportului serviciilor și a bunurilor culturale Implementarea programului de MC Program implementat promovarea exportului serviciilor și a bunurilor culturale Elaborarea și implementarea MC Mecanism funcțional mecanismului de creșterea mobilității artiștilor Crearea de parteneriate cu Ministerul MC, Min Parteneriate create Economiei pentru facilitarea afacerilor în Econ domeniul cultural Numărul de afaceri în domeniul cultural crescut Crearea parteneriatelor dintre meșterii 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 MC, Uniunea Parteneriate create populari și diaspora moldovenească Meșterilor pentru promovarea produsului în țările Populari, europene Biroul pentru relații cu diaspora Identificarea produselor potențiale care MC, MEcon Produse, care ar putea constitui să constituie brand de țară prin crearea brand de țară identificate de parteneriate cu autorități, artiști și firme de design Identificarea mecanismelor de suport MC Mecanism de suport aprobat pentru promovarea excelenței în domeniul meșteșugurilor 9
 10. 10. Promovarea produsului cultural prin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 MC 10 premii anuale acordate instituirea a diverse premii la nivel de Guvern și promovarea excelenței în plan național Obiectiv general 4 : creşterea contribuţiei sectorului cultural în dezvoltarea coeziunii socialecreșterea progresivă a participării Elaborarea Strategiei de promovare a MC, MEd Strategie aprobată cărții și lecturiiculturale a cetăţenilor, astfel încîtcătre anul 2020, rata de participare să Elaborarea cadrului normativ pentru MC Cadru normativ elaboratfie de cel puţin 40% din populaţie, iar implementarea Strategiei de promovare a cărții și lecturii Costuri estimateconsumul cultural să crească cu 1% - Estimarea detaliată a costuriloranual. Strategiei Promovarea acțiunilor organizațiilor 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 MC 8 proiecte susținute anual nonguvernamentale din domeniul culturii care să sporească participarea culturală Încurajarea participării tinerilor la 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 MC 2 proiecte ale tinerilor susținute acțiunile culturale și la luarea deciziilor în anual stabilirea priorităților locale Cel puțin un reprezentant al tineretului în comisiile locale Organizarea acțiunilor comune la nivel MC, APL Număr acțiuni comune realizate regional și local pentru stimularea educației artistice non-formale și a schimbului de bune practici Realizarea studiilor de monitorizare a 0, 03 0, 035 0, 04 0,045 0, 05 0, 055 0, 06 MC, APL Un studiu anual realizat participării culturale Cartografierea potențialului cultural și a MC, APL Potențial cultural și resurse resurselor la nivel local și național cartografiate Identificarea unui sistem eficient de MC, BNS Sistem de colectare și diseminare a colectare și diseminare a informației și informației elaborat statisticii referitoare la activitățile culturale și participarea cetățenilor Implementarea sistemului de colectare MC, BNS Sistem de colectare și diseminare a a informației statistice referitoare la informației implementat activitățile culturale și participarea cetățenilorMaximizarea beneficiilor sociale ale - Elaborarea unui Program comun MC, MMPSF Program adoptat pentru promovarea incluziunii 10
 11. 11. culturii, astfel încît gradul de sociale prin cultură, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecțieiintoleranţă al cetăţenilor din Sociale și a Familieirepublică să scadă cu 2% anual și cu - Estimarea detaliată a costurilor14% minim în 2020 - Pregătirea Planului de implementare Implementarea Programului de acțiuni MC, MMPSF Program implementat pentru promovarea incluziunii sociale Scăderea gradului de intoleranță al cetățenilor cu 2% anual Dezvoltarea parteneriatelor de MC, Med, Scăderea gradului de intoleranță al incluziune socială cu școlile, autoritățile APL cetățenilor cu 2% anual publice locale și organizațiile culturale Implicarea OSC în promovarea egalității 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 MC număr proiecte finanțate anual prin cultură Realizarea unei evaluări a contribuției MC, Studiu realizat artei la diminuarea și prevenirea MInterne criminalității Dezvoltarea, în comun cu Ministerul de MC, Program implementat Interne, a unui program de prevenire a MInterne criminalității prin artă Creșterea numărului de evenimente MC Număr de acțiuni organizate cu culturale, cu atragerea voluntarilor din participarea voluntarilor localități Măsurarea și raportarea progresului de MC Raport elaborat reducere a excluziunii culturale bazate pe discriminare în bază de etnie, apartenență religioasă, factori economici sau educaționali Elaborarea unei politici publice de MC, Med Politică publică elaborată Promovare a învățării pe parcursul întregii vieți cu ajutorul artei și a patrimoniului Elaborarea, în parteneriat cu Ministerul MC, Med Program elaborat Educației, a unui program de educație artistică pentru elevi Curricula implementatăDezvoltarea conexiunilor cu diaspora Contactarea celor mai mari comunități 0,15 0,15 0,2 0,2 0,35 0,35 0,4 MC, Biroul Comunități contactate de conaționali în țările lumii pentru relații Număr acorduri de parteneriate 11
 12. 12. moldovenească astfel încît anual, să cu diaspora semnatefie organizate cîte 5 proiecte comune Elaborarea unui plan de promovare a MC, Biroul Plan aprobat tradițiilor și patrimoniului cultural în pentru relațiicu diaspora din diferite ţări țările în care este prezentă diaspora cu diaspora - Estimarea costurilor detaliate Implementarea planului de promovare MC, Biroul Plan implementat a tradițiilor și patrimoniului cultural în pentru relații țările în care este prezentă diaspora cu diaspora Susținerea școlilor de studiere a 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 MC, MEd, Un proiect-pilot implementat tradițiilor naționale cu copiii din Biroul (2014) diaspora pentru relații număr școli deschise cu diaspora Organizarea în comun a evenimentelor 0, 3 0, 3 0, 5 0, 5 0,65 0, 65 0,85 MC, Biroul 2 evenimente organizate anual internaționale pentru relații cu diaspora Consolidarea cooperării Crearea brand-book-ului de țară, în MC, MEcon, Brandbook de țară creat parteneriat cu alte ministere AȘM, CCIM, internaţionale în domeniul culturii, MAE astfel încât 10 artiști să participe Aderarea și participarea la programe UE, MC Număr proiecte externe anual la programe comune ”Creative Europe”, FP7 implementate culturale, un proiect cultural Crearea centrelor culturale şi 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 MC Număr centre asigurate informațiionale în țările cu care sunt internaţional să fie finanţat anual încheiate acorduri de colaborare bilaterală Acordarea premiilor şi diplomelor 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 MC, MEd Număr burse alocate laureaților concursurilor internaționale şi festivaluri Număr de premii înmănate Crearea Institutului Cultural al Republicii 3,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 MC, MAEIE Institut cultural funcțional MoldovaTOTAL 194,69* 233,67 233,5 251,0 250,3 256,3 264,8RESURSE BUGETARE (MC, BUAT) * 4* 8* 9* 4* 4* • Suma include alocațiile planificate deja în documentele de planificare bugetară pentru instituții teatral-concertistice 12

×