ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

8,657 views

Published on

ELABORAREA REGISTRULUI
MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ
DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ELABORAREA REGISTRULUI MONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

 1. 1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” OBIECT Nr. 2994 ELABORAREA REGISTRULUIMONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU Volumul I MEMORIU EXPLICATIV CHIŞINĂU 2011 1
 2. 2. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” OBIECT Nr. 2994 ELABORAREA REGISTRULUIMONUMENTELOR IMOBILE DE IMPORTANŢĂ LOCALĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU Volum I MEMORIU EXPLICATIV Director al institutului P. Cazacu Arhitect şef al institutului M. Kareţki CHIŞINĂU 2011 2
 3. 3. ELABORATORI:1. M. Kareţki Arhitect şef al proiectului2. T. Nesterov Doctor în studiul artelor, arhitect3. M. Ilieva Şef de grupă, arhitect4. E. Vitiu Şef de grupă, inginer5. I. Alcedarevschi Arhitect6. I. Garştea Inginer7. E. Cristea Inginer8. A. Tanas Inginer9. E. Pluta Inginer10.S. Şibarov Inginer CONSULTANŢI:1. S. Vasilescu Doctor în arhitectură2. V. Mocanu Doctor în drept 3
 4. 4. MEMORIU EXPLICATIV CONŢINUTUL:1. Întroducere pag.52. Scopul principal şi sarcinile proiectului pag.63. Componenţa şi descrierea proiectului pag.94. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local pag.18 Anexa Nr.1 – Proces verbal de constatare a stării patrimoniale pag.32 Anexa Nr.2 – Registrul monumentelor de importanţă locală (formularul) pag.33 Anexa Nr.3 – Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă locală pag.345. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului pag.376. Reglementarea Formularului de notificare privind folosinţa monumentului pag.47 Anexa Nr.1 – Formularul de notificare privind folosinţa monumentului pag.56 Anexa Nr.2 – Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului pag.587. Reglementarea obligaţiei de folosinţă a monumentului pag.61 Anexa Nr. 1 – Obligaţia de folosinţă a monumentului (formularul) pag.698. Lista obiectivelor de patrimoniu pentru introducerea în registrulMonumentelor de importanţă locală (a municipiului Chişinău) pag.70 Anexa Nr. 1 – Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare naţională pag.98 Anexa Nr.2 – Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare locală pag.1069. Caiet de sarcini (anexă) pag.107 4
 5. 5. 1. ÎNTRODUCERE Proiectul ”Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanţă locală dinmunicipiul Chişinău” este îndeplinit în urma licitaţiei la lucrări de proiectare, Nr. 1498/10,din 09 noiembrie 2010, organizată de Primăria mun. Chişinău şi câştigată de IMP”Chişinăuproiect”. Componenţa, termenele cu plan-grafic de elaborare a proiectului, sunt expuse înContract Nr.2994, din 08 decembrie 2010, încheiat între Direcţia Generală Arhitectură,Urbanism şi Relaţii Funciare şi IMP ”Chişinăuproiect”. Proiectul ”Elaborarea Registrului monumentelor imobile de importanţă locală dinmunicipiul Chişinău” este elaborat întru executarea Legii privind principiile urbanismului şiamenajării teritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privind ocrotirea monumentelornr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000, altor actelegislative şi normative naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi punerii învaloare a patrimoniului construit. Pe lângă acestea, elaboratorii proiectului au examinat şi s-au condus de cele maiimportante convenţii internaţionale în domeniu şi de alte legi, ordonanţe şi norme care autangenţă cu patrimoniul cultural, din care sunt: - Convenţia de la Haga (1954) privind protecţia patrimoniului cultural în caz de conflict armat; - Convenţia UNESCO cu privire la protejarea patrimoniului mondial natural şi cultural; - Convenţia UNESCO cu privire la interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate asupra bunurilor culturale; - Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992; - Convenţia pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada, la 3 octombrie 1985; - Convenţia europeană asupra peisajului cultural. Concomitent la elaborarea proiectului în cauză au fost folosite următoarele materiale: - site-ul www.monument.sit.md „Centrul istoric al Chişinăului” patrimoniularhitectural al capitalei; 5
 6. 6. - Repertoriul monumentelor de arhitectură „Centrul istoric al Chişinăului laînceputul secolului al XXI-lea”, autori: Boris Gangal – arhitect, directorul Centrului SITe;Tamara Nesterov – arhitect, doctor în studiul artelor, Institutul Patrimoniului Cultural alAcademiei de Ştiinţe a Moldovei; Eugenia Râbalco – istoric, Institutul PatrimoniuluiCultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Petru Starostenco – istoric, DepartamentulCultură al Primăriei mun.Chişinău; Rita Garconiţă – arhitect, lector superior la Catedra dearhitectură a Universităţii Tehnice a Moldovei; Tatiana Gangal – arhitect, S.A.„Arhproiect”; Alexandru Nazarov – arhitect, S.A. „Restauratorul”; - acte legislative din domeniul dat ale României. Propunerile proiectului, bazate pe convenţiile internaţionale şi documentelelegislative în vigoare în Republica Moldova şi în ţările terţe, la rândul său pot firecomandate pentru introducerea în legislaţia existentă. Materialele grafice elaborate de autorii proiectului pot fi puse ca bază pentruformarea paşapoartelor tehnice a patrimoniului imobil local. 2. SCOPUL PRINCIPAL ŞI SARCINILE PROIECTULUI În conformitate cu Art.18. aliniatul 2 al Legii Republicii Moldova privind ocrotireamonumentelor Nr.1530-XII din 22.06.93, “Registrul monumentelor se reactualizează pebaza de liste adiţionale la un interval de trei ani”. Depăşirea într-o mare măsură a prevederii menţionate şi lipsa unui şir de documentecare reglementează deţinerea, utilizarea şi protecţia monumentelor sunt puse în bazascopului principal al elaborării proiectului. Temeiul proiectului este “Caiet de sarcini” eliberat de către Direcţia GeneralăArhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare. Monumentele de istorie şi cultură ale oraşului Chişinău sunt incluse în două liste: unacu clădiri istorice de valoare naţională, care datează din 1993, şi a doua cu clădiri de valoarelocală, confirmată în 1995, dar o atare situaţie nu reprezintă adecvat valoarea patrimoniuluiarhitectural istoric al capitalei. Evaluarea patrimoniului cultural-istoric al Chişinăului aînceput în 1986 după atribuirea capitalei RSSM a statutului de oraş istoric în baza atestăriidocumentare în 1436/1466. În scopul evidenţierii monumentelor şi fondului construit istoricdin oraş au fost identificate 1540 de adrese unde se aflau clădiri istorice, care meritauulterior o studiere aprofundată. Criteriile de atribuire a statutului de monument au urmatrecomandările Ministerului Culturii din fosta URSS, care vizau valoarea artistică, valoarea 6
 7. 7. istorică, vechimea mai mare de 50 de ani, reprezentarea tuturor tipurilor de clădiri, astfel caele să fie o mărturie a etapelor de dezvoltare a localităţilor, cerinţe stipulate în legislaţia cuprivire la protecţia monumentelor de istorie şi cultură din URSS. În 1993, când a fost elaborată Legea “Cu privire la ocrotirea monumentelor deistorie şi cultură din RM”, comisia parlamentară a cerut Lista monumentelor RM, care sevor afla sub jurisdicţia acestei legi. În Lista monumentelor alcătuită în acest scop,monumentele erau diferenţiate după principiul valoric: naţional şi local, reprezentate zonalîn cadrul localităţilor în ordinea alfabetică a categoriilor tipologice: clădiri de cult, clădiripublice, locuinţe diverse, etc., printre care erau incluse cca. 400 clădiri istorice din Chişinău.Această listă, în calitate de anexă, a fost înaintată împreună cu textul Legii respective spreconfirmare Parlamentului după care toate monumentele incluse în Anexa legii, au fostclasate cu valoare naţională, nu doar monumentele propuse pentru valoare naţională. Odată cu privatizarea locuinţelor din Chişinău, amplasarea tipologică amonumentelor în Registrul de stat a monumentelor nu era oportună, şi Institutul depatrimoniu al AŞM a elaborat o nouă listă a monumentelor din Chişinău, în care clădirileerau deja clasate şi aranjate în ordinea alfabetică a denumirii străzilor. Pe lângămonumentele nominalizate anterior, au fost incluse cca. 200 de adrese noi de clădiri istorice,printre care erau monumente de valoare naţională şi locală. Această listă a fost înaintată Ministerului Culturii în scopul de a optimiza Registrulmonumentelor de istorie şi cultură a Chişinăului, dar care a fost direcţionată spre PrimăriaChişinăului. Prin Art.11. (aliniatul 3) al Legii cu privire la ocrotirea monumentelor, se stipula„De competenţa consiliilor raionale, municipale, orăşeneşti şi comunale ţin: întocmireaRegistrului monumentelor de importanţă locală; întocmirea programelor privind ocrotirea,conservarea şi restaurarea monumentelor de importanţă locală, finanţarea acestorprograme şi acordarea de subvenţii nerambursabile de la bugetele locale”. Deaceia, lucrătorii de la Secţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău auadăugat la lista nouă, primită de la Ministerul Culturii, încă 300 adrese noi de clădiriistorice, în total rezultând Lista municipală cu cca. 970 de poziţii, care a fost confirmată laşedinţa Consiliului municipal din 1995. Dintre acestea o parte erau de valoare naţională,confirmată de Parlament în 1993, şi o parte nouă, împreună formând Registrulmonumentelor de valoare locală a municipiului. Toate clădirile istorice introduse post anului1993, deşi juridic puteau fi clasate doar cu valoarea locală, unele din ele au obţinut 7
 8. 8. categoria valorică naţională, clasare nevalabilă în cazul neconfirmării de către ParlamentulRM. În efect, trebuie de recunoscut, că monumentele istorice din municipiul Chişinău,incluse în Registrul de stat a monumentelor, clasate cu valoare naţională, nu corespundexigenţelor respective de clasare. Această situaţie a fost sesizată, şi în Proiectul nou al „Legii privind protejareamonumentelor istorice”, elaborate cu câţiva ani în urmă, prin Art. 7 (1) se propunea de astipula „Monumentele istorice, incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat se împartîn două categorii: a) monumentele istorice de valoare naţională şi universală; b) monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local”. Prin urmare, clasarea monumentelor incluse în Registrul naţional în 1993 şi înRegistrul municipal în 1995 nu reflectă corect şi adecvat situaţia reală. Studierea patrimoniului istoric-cultural al Chişinăului prezintă interes nu numaiştiinţific, ci şi practic, asupra oraşului planând, din două direcţii, pericolul demolărilor şidistrugerii aspectului arhitectural-istoric: locuitorii doresc îmbunătăţirea condiţiilor de traiprin lărgirea şi modificarea spaţiului locativ, iar edilii oraşului – optimizarea condiţiilor delocuire în oraş şi înlocuirea fondului construit istoric cu unul modern. Ambele intenţii seciocnesc de restricţiile specifice oraşului istoric şi al statutului valoric al clădirilor. În scopul cunoaşterii de către cetăţeni a valorilor arhitectural-istorice a municipiului,a fost elaborat site www.monument.sit.md, la baza căruia a fost pus Registrul municipal,care conţinea categoriile de valoare confirmate la şedinţa consiliului municipal din 1995. În februarie 2010, cu o întârziere de 17 ani, a fost publicat în “Monitorul oficial”Registrul de stat al monumentelor istorice, confirmat de Parlament în 1993, când a devenitcunoscut faptul că toate monumentele incluse erau clasate cu valoare naţională. A devenit evidentă lipsa concordanţei între aceste două registre a monumenteloristorice din Chişinău şi confuzia clasării atribuită unuia şi aceluiaşi monument a valorilornaţională şi locală (municipală), ca rezultat al depăşirii împuternicirilor administraţieilocale în clasarea monumentelor istorice. Pe parcurul timpului erorile comise în domeniul evidenţei monumentelor istorice alemunicipiului Chişinău au devenit o piedică în calea dezvoltării oraşului, fiind inevitabilă şistringent necesară reevaluarea integrală a patrimoniului construit istoric al municipiului. 8
 9. 9. Concomitent cu acestea, în Republica Moldova actualmente nu există Reglementarealegislativă privind valorificarea patrimoniului monumentelor istorice. Deţinătorii şi proprietarii monumentelor nu sunt asiguraţi cu statutul juridic almonumentelor deţinute; nu cunosc obligaţiile de folosinţă a monumentului. În principiu, în Republica Moldova lipsesc măsurile generale pentru protecţiapatrimoniului. Una din sarcinile proiectului a fost eliminarea neajunsurilor legislative prin elaborareadocumentaţiei reglementative, în prima etapă, pentru monumentele de importanţă locală. 3.COMPONENŢA ŞI DESCRIEREA PROIECTULUI În componenţa proiectului, conform Caietului de sarcini întră documentaţia analiticăcu documentar grafic care este prezentat în 11 albume, câte unul la 11 complexe rezidenţiale(al 12-lea complex rezidenţial nu conţine monumente istorice), în care este repartizată zonaistorică a municipiului în conformitate cu Planul Urbanistic Zonal, elaborat de către IMP“Chişinăuproiect” anterior. La rândul său, complexele rezidenţiale sunt completate cu materiale grafice analiticela scara 1:500 pentru fiecare cartier. Analiza grafică pe plan de bază reflectă starea patrimoniului-imobil local cugradarea: clădiri capitale reînnoite, restructurate, cu gradul de uzură până la 30%,degradate şi pierderea calităţii de monument. De asemenea este reprezentată destinaţia, tipurile de proprietate şi înălţimea(nivelele) monumentelor, importanţa (valoarea) monumentelor: naţională sau locală. Aspectul perimetral al cartierelor s-a elaborat prin documentar fotografic desfăşurat,pe fiecare front al străzilor. Pentru fiecare obiectiv al patrimoniului-imobil local a fost elaborată şi s-a completatFişa de inventariere cu descrierea detaliată privind identificarea monumentului, aamplasamentului său, tipul de folosinţă, statutul de proprietate, datarea, tipurile permise deintervenţie, referinţe la documentarea istorică şi tehnică, clasarea obiectivului şisistematizarea evidenţei. La Fişa de inventariere se anexează: documentarul fotografic al obiectivului,prezentarea grafică cu planurile clădirii şi diferite elemente plastice (în caz necesar). 9
 10. 10. În urma analizei detaliate şi a elaborării documentaţiei grafice, pentru fiecare cartierrezultatul cercetărilor se prezintă într-un borderou de analiză a situaţiei existente apatrimoniului imobiliar din or. Chişinău. În borderou se indică informaţia despre utilizarea monumentului, gradul valoric depatrimoniu, tipurile de proprietate, gradul de uzură, înălţimea, evaluarea istorică, evaluareaarhitectural-estetică, valoarea arhitectural-urbanistică şi concluziile privind excluderea sauschimbarea gradului de patrimoniu. Nota la borderou explică motivaţia propunerilor. Concomitent cu acestea s-a efectuat analiza profundă a legislaţiei privind protecţiapatrimoniului în vigoare din Republica Moldova şi a ţărilor terţe. În baza legislaţiei şi analizei stării existente a patrimoniului-imobil local, rezumatuluianalitic, şi în conformitate cu Caietul de sarcini s-au elaborat proiecte de actereglementative:A. Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local cu anexe: Anexa Nr.1 – Proces verbal de constatare a stării patrimoniale Anexa Nr.2 – Formularul Registrului monumentelor de importanţă locală Anexa Nr.3 – Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă localăB. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului.C. Reglementarea Formularului de notificare privind folosinţa monumentului. Anexa Nr. 1– Formularul de notificare privind folosinţa monumentului; Anexa Nr. 2 – Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului.D. Reglementarea obligaţiei de folosinţă a monumentului. Anexa Nr. 1 – Obligaţia de folosinţă a monumentului (formularul). Legislaţia în vigoare, situaţia creată în evidenţa şi protecţia patrimoniului imobil dinmunicipiul Chişinău, analiza efectuată pe parcursul examinării detaliate a fiecăruimonument, mai ales în Centrul istoric al oraşului, unde mediul istoric format deja prezintăun monument urbanistic în care neintrerupt sunt încorporate monumente de diferită clasare,şi actele reglementative propuse de proiect au dat posibilitatea sintetizării valorilor cultural-istorice şi arhitectural-urbanistice. Includerea clădirilor istorice în Lista monumentelor de importanţă locală, aflată încompetenţa municipală, a fost decisă de vechimea clădirii, calitatea arhitecturii, pondereamemorialistico-istorică. Mai puţin s-a ţinut cont de starea fizică a obiectivului, importantă 10
 11. 11. fiind calitatea lui de mărturie istorică, cu posibilitatea reabilitării sale, a structuriiconstructive şi a aspectului arhitectural în viitor. Patrimoniul arhitectural local, rezultat în urma studiului analitic, este format dinclădirile fondului construit istoric al oraşului, construcţii istorice cu amprenta la suprafaţasolului şi volumul redus (nu mai mult de 300 m2 şi 3000 m3, respectiv), în aspectularhitectural al cărora domină particularităţile specifice timpului edificării, datând din secolulal XIX-lea până la începutul secolului XX (anul 1918), de modestă anvergură plastică, cumodificări neesenţiale a soluţiei arhitecturale iniţiale, care permit la o ulterioară eventualărestaurare readucerea aspectului lor la faza iniţială. Sunt clădiri construite în stilurile dominante ale timpului: neoclasicism provincial,eclectism de variate orientări, stilizări istorice. Decizia de a atribui statut de protecţie deimportanţă locală unor clădiri cu aspect mai modest a fost luată în cazul poziţiei lor de reperurbanistic, fiind aflate la colţul cartierelor istorice rezidenţiale şi la confluenţa străzilor dintrama stradală a părţii vechi (medievale) a oraşului, aşezate la colţurile obtuze sau ascuţiteale parcelelor insulare din această zonă. În urma efectuării analizei profunde a patrimoniului-imobil al oraşului Chişinău aufost întocmite 3 liste, care sunt următoarele: 1. Lista obiectivelor de patrimoniu pentru introducerea în registrul monumentelor deimportanţă locală. 2. Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului demonument cu valoare naţională. 3. Lista obiectivelor propuse pentru examinare în vederea atribuirii statutului demonument cu valoare locală. Lista nr.1 va servi bază pentru întocmirea Registrului monumentelor de importanţălocală a mun.Chişinău. În urma analizării a circa 970 de obiective, dintre care circa 700 suntlocale (conform Registrului monumentelor de importanţă naţională şi municipală aprobatăprin decizia Primăriei mun.Chişinău nr.2/6 din 19.01.1995) s-a constatat că: - Din data aprobării Registrului menţionat (1995) au fost demolate circa 70 demonumente atât cu valoare locală, cât şi naţională. O parte din obiective au primit statutnaţional (conform Listei monumentelor de importanţă naţională (MO nr.15-17 (3548-3550)din 02.02.2010). Un număr considerabil de monumente au suferit modificări malefice alearhitecturii, structurii şi decorului arhitectural în urma intervenţiilor de reconstrucţie, princonstrucţia nivelelor, acoperişurilor, mansardelor, simplificarea sau distrugerea elementelor 11
 12. 12. de decor arhitectonic, aplicarea materialelor de finisare improprii, pierzând în aşa modaspectul original şi statutul de monument. În aşa fel s-au constatat 459 monumente cu statutlocal. Listele nr.2 şi nr.3 sunt anexate la prezentul proiect pentru a fi propuse spreexaminare în vederea atribuirii statutului de monument cu valoare naţională sau locală. Criteriile principale, care sunt puse în baza valorificării patrimoniului-imobil local sedesfăşoară în ”Regulamentul privind criteriile de evaluare a patrimoniului local”. Criteriul de evaluare a patrimoniului local este o apreciere calitativă şi de cuantificarea obiectivelor examinate propuse ori incluse în Registrul monumentelor de patrimoniuimobil local. Clasarea unui imobil se realizează in baza următoarelor criterii: 1. Vechimea obiectivului; 2. Valoarea arhitecturala, artistică, ambientală şi urbanistică; 3. Raritate şi unicitate. 4. Valoarea memorial-istorică. Criteriul vechimii obiectivului examinat nu poate fi mai mic de 50 ani de la dataconstrucţiei fixată documentar. La evaluarea obiectivelor după vechime se ia în considerare: 1. Vechimea imobilului în raport cu contextul urban; 2. Vechimea elementelor componente ale imobilului; 3. Ponderea elementelor provenite din intervenţiile ulterioare. Valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică determină semnificaţia obiectivelorexaminate din punct de vedere stilistic, estetic, cultural-artistic etc. La aprecierea arhitecturală, artistică şi urbanistică se are în vedere: 1. Plastica arhitectural-artistică; 2. Coerenţa planimetrică şi structurală; 3. Apartenenţa stilistică şi estetică la o epocă istorică, notoritatea arhitectului; 4. Componentele şi ponderea elementelor plastice valoroase; 5. Încadrarea în contextul urban sau mărturii ale unor tipologii constructive. Semnificaţia obiectivelor după raritate şi unicitate are drept scop stabilirea valoriiimobilului după frecvenţa componentelor acestuia sau a ansamblului construit. La stabilirea valorii imobilului după frecvenţă se ia în vedere: 1. Unicitatea imobilului, componentelor sau ansamblului; 2. Raritatea ori reprezentanţa tipică pentru o epocă istorică sau pentru un autor; 12
 13. 13. 3. Frecvenţa imobilului într-un ansamblu istoric construit. La stabilirea valorii memorial-istorice a imobilului: 1. Evenimentul istoric de rezonanţă locală; 2. Legătura cu personalităţile istorice semnificative pentru istoria locală. Includerea obiectivului examinat în Registrul monumentelor de patrimoniu-imobillocal se efecteiază cu condiţiile ca: 1. Obiectivul să prezinte interes public local; 2. Volumul constructiv al obiectivului să nu depăşească 3000 m3; 3. Suprafaţa construită să nu depăşească 300 m2; 4. Să îndeplinească cel puţin unul din cele patru criterii principale (Art.9 al actualului Regulament). Monumentele istorice incluse în Registrul monumentelor de importanţă locală suntstructurate conform valenţelor de vechime în 5 (cinci) categorii temporare: -imobil construit în perioada - secolul al XVIII-lea până în 1812 – excepţională (E); - imobil construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea – superioară (S); - imobil construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – înaltă (Î); - imobil construit în perioada - începutul secolului XX până în 1941) – medie (M); -imobil construit în a doua jumătate a secolului al XX-lea (1944-1960) – inferioară (In). După criteriile de valoare culturală, arhitecturală şi artistică monumentele depatrimoniu se structurează în 5 (cinci) categorii: - valoare complexă şi semnificativă a tuturor componentelor, opere ale autorilor renumiţi – categoria excepţională (E); - reprezentativitatea şi integritatea stilisticii arhitecturale pentru o epocă stilistică sau renumele autorului – categoria superioară (S); - prezenţa elementelor plastice valoroase, specifice pentru o epocă – categoria înaltă (Î); - coerenţa planimetrică, constructivă, structurală şi plastic-arhitecturală – categoria medie (M); - apartenenţa la contextul urban istoric sau a fondului construit istoric cu valoare ambientală – categoria inferioară (In). 13
 14. 14. Criteriile de frecvenţă au drept scop stabilirea valorii monumentului din punct devedere al rarităţii şi unicităţii acestuia şi se structurează în 5 (cinci) categorii: - unicitatea monumentului pentru un stil sau pentru o epocă – categoria excepţională (E); - reprezentarea unui cap de serie de edificii istorice caracteristice pentru o zonă specifică urbană sau pentru autor/arhitect – categoria superioară (S); - raritatea pentru o perioadă istorică sau o zonă urbană specifică – categoria înaltă (Î); - frecvenţă monumentului într-un ansamblu istoric construit – categoria medie (M); - reprezentativitatea anumitor tradiţii sau evenimente locale – categoria inferioară (In). Prin prisma sintetizării valorilor menţionate s-a efectuat reestimarea şi elaborarealistei obiectivelor de patrimoniu ce vor constitui noul Registru al monumentelor deimportanţă locală. Prin Proces verbal de constatare a stării patrimoniale se constată faptul dedistrugere, degradare sau altor intervenţii malefice asupra monumentului cu imposibilitatearevitalizării sau de descoperire a unor valori noi ale patrimoniului imobil istoric. În componenţa ”Procesului-verbal de constatare a stării patrimoniale” întră:- detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirilor suplimentare;- descrierea stării obiectivului;- identificare/ neidentificare a calităţilor reclamate;- concluzii;- enumerarea nominală a participanţilor de cercetare a cazului de facto sau a descoperiri suplimentare- data întocmirii. În formularul Registrului monumentelor de importanţă locală (anexa nr.2) seindică: - numărul de ordine al monumentului; - adresa juridică poştală a monumentului; - denumirea monumentului; - codul (CM) atribuit monumentului; - categoria valorică a monumentului (L); 14
 15. 15. - criteriile de valoare: istorică; arhitectural-artistică; de frecvenţă; - note privind istoria, utilizarea şi intervenţiile suferite. Fişa de inventariere a monumentului se completează în baza analizei detaliate aobiectivelor preconizate pentru includerea în Registrul patrimoniului-imobil local. În Fişa de inventariere sunt dezvăluite noţiunile de bază: - identificare; - amplasament; - tipul de folosinţă; - statutul de proprietate; - datare; - evenimente asociate istoriei monumentului; - descriere arhitectural-constructivă; - tipul de intervenţie; - documentare/referinţe; - clasarea obiectivului; - sistematizarea evidenţei şi monitorizarea. Concomitent cu valorificarea patrimonială a monumentelor de istorie s-a elaborat şi”Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului”. Regulamentul are o structură simplă şi uşoară de folosire operativă de cătrefuncţionarii abilitaţi, respectiv de către publicul ce ar dori să se informeze asupra limitărilorşi a posibilităţilor de investiţii în cadrul protejat ori ar dori să-l utilizeze ca o bază decercetare pentru diverse scopuri ştiinţifice, inclusiv de natură statistică. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului conţine înscris următoarele aspecte: - Interpretarea elementelor de codificare prezente în planşele operative; - Procedurile administrative standard aplicabile în cazul obiectivelor protejate în ceeace priveşte paşii întreprinşi în procesul autorizării unor lucrări de construcţii; - Un set de reguli minimale, cu caracter general, relativ la utilizarea unor anumitetehnici şi materiale constructive şi, eventual, interzicerea altora; - Indicarea regulilor referitoare la funcţiunile admise sau interzise în relaţie cumonumentele.Parte integrantă din setul de documente a imobilului de patrimoniu face şi “Formularul denotificare privind folosinţa monumentului” - document obligatoriu, cu caracter permanent,prin care sunt precizate condiţiile şi regulile de utilizare, exploatare şi de întreţinere a unuimonument istoric. 15
 16. 16. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului face parte integrantă dinsetul de documente (cartea tehnică) a imobilului de patrimoniu. În situaţia în care aceastanu există, Formularul de notificare ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunuluiimobil, în condiţiile prevăzute de lege. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului însoţeşte actele deproprietate, de concesiune şi de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului in cauză. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului este un document cereflectă obligativităţile municipalităţii ca urmare a Regulamentului privind măsurilegenerale pentru protecţia patrimoniului. Formularul are un conţinut sumar în exprimare în care se face referire la: - temeiurile legale; - identificarea instituţiei, persoanei şi a a calităţii notificatorului; - identificarea fără echivoc a imobilului protejat; - potenţialele sancţiuni aplicabile proprietarului/deţinătorului ce decurg dinneîndeplinirea obligaţiilor legale; - datarea notificării. În baza regulamentelor elaborate şi în corespundere cu legislaţia în vigoare, oricaredeţinător al monumentului poartă obligaţiunile speciale privind folosinţa lui.Obligaţia de folosinţă a monumentului se înaintează proprietarului monumentului vizat decătre municipalitate, odată cu notificarea prin Proces verbal de constatare a stării generalea monumentului. Ultimul conţine date tehnice a imobilului ce se referă la expertizaelementelor de structură, arhitectură, decorative, infrastructurii tehnico-edilitare şi deamenajare exterioară. Documentul denumit Obligaţia de folosinţă a monumentului este un actreglementativ care desfăşoară obligaţiile, drepturile şi responsabilitatea deţinatorilor privindintreţinerea monumentelor. Obligaţia de folosinţă este parte componentă a setului de documente confirmative avalorii, de salvgardare şi de comemorare a monumentului şi se înmînă deţinatoruluiîmpreună cu Formularul de notificare privind folosinţa monumentului şi Fişa deinventariere a monumentului. Obligaţia de folosinţă este valabilă pentru toată perioada de folosinţă, insoţeşte actelede proprietate, de concesiune sau de închiriere şi se redactează în cazul schimbăriideţinătorului sau modificării gradului valoric al monumentului. 16
 17. 17. “Obligaţia de folosinţă a monumentului” este menit să sintetizeze în scriselementele prin care deţinătorul monumentului să cunoască restricţiile şi permisivităţile dinpunct de vedere al intervenţiilor pe imobil – teren şi construcţie într-o manieră clară şiexplicită, astfel încât să fie evitate în viitor situaţii de alterare sau chiar distrugere apatrimoniului ce s-ar putea, în caz contrar, transforma în acţiuni de sancţionarecorespunzătoare. Conţinutul Obligaţiei de folosinţă a monumentului este reprezentat de câmpuridistincte menite să: - descrie fără echivoc limitele imobilului şi elementele de identificare ale acestuia; - descrie maniera de înştiinţare a obligaţiilor prin identificarea datei şi afuncţionarului care a făcut notificarea statutului imobilului şi a proprietarului/deţinătoruluicurent care a luat notă prin recepţia documentului; - specifice explicit prin material grafic şi text elementele constructive care nu pot fimodificate decât prin notificarea prealabilă a autorităţilor şi prin autorizare; - precizeze clar operaţiunile de întreţinere curente pe care proprietarul/deţinătorultrebuie să le îndeplinească prioritar şi consecvent. Pe parcursul elaborării proiectului s-au efectuat conlucrări şi consultări cu instituţiilespecializate şi organele locale şi centrale din domeniu privind selectarea datelor iniţialenecesare, formarea bazei de date, analiza materialelor de arhivă, bibliotecă etc. Componenţa proiectului constă din: - Memoriu explicativ (Partea textuală) – Vol. 1; - Analiza situaţiei existente (Partea grafică) – Vol. 2; - Propuneri de proiect (Partea grafică) – Vol. 3. Toată componenţa proiectului se prezintă şi în varianta electronică. 17
 18. 18. 4. REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL 18
 19. 19. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL CHIŞINĂU 2011 19
 20. 20. REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL OBIECT NR. 2994 AUTORIIArhitect şef / M. Kareţki /Elaborator ştiinţificDoctor în studiul artelor / T. Nesterov /Conducător de grupă -arhitect / M Ilieva / CONSULTANŢIDoctor în arhitectură / S. Vasilescu /Doctor în Drept / V. Mocanu / 20
 21. 21. PROIECT REGULAMENTUL PRIVIND CRITERIILE DE EVALUARE A PATRIMONIULUI LOCAL A. Structura regulamentului:I. Dispoziţii generaleII. Criteriile de evaluare a patrimoniului-imobil localIII. Procedura de evaluare a patrimoniului-imobil localIV. Procedura de schimbare a categoriei valorice a patrimoniului imobil localV. Structura şi componenţa Registrului monumentelor de importanţă localăVI. Completarea fişei de inventariere a monumentuluiVII. Dispoziţii finale B. Anexe la regulament:Anexa Nr.1 – Proces verbal de constatare a stării patrimonialeAnexa Nr.2 – Formularul Registrului monumentelor de importanţă localăAnexa Nr.3 – Fişa de inventariere a patrimoniului-imobil de importanţă locală I. Dispoziţii generaleArt. 1. Prezentul Regulament este elaborat întru executarea Legii privind principiileurbanismului şi amenajării teritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privindocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilornaturale protejate de stat nr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii turismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000, Legii Culturii nr.413-XIV din 27.05.99, altor actelegislative şi normative naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi puneriiîn valoare a patrimoniului construit.Art. 2. Regulamentul stabileşte criteriile de evaluare a patrimoniului-imobil localconstruit în mun.Chişinău prin documentaţia de urbanism şi exigenţele de bazăpentru analiza istorică, arhitecturală pentru punerea în valoare a monumentelorexaminate, propune reglementări speciale cu determinarea competenţelor autorităţiipublice locale din mun. Chişinău. 21
 22. 22. Art. 3. Elaborarea criteriilor de evaluare a patrimoniului local are scopul de apreciereconcret-istorică şi calitativă privind clasarea şi declasarea, schimbarea categorieibunurilor imobile, formarea unui Registru cu o structură cât mai simplă şi clară amonumentelor de importanţă locală din mun. Chişinău.Art.4. Regulamentul actual specifică noţiunile privind tipurile de valori luate încalcul la evaluarea patrimoniului local; apreciază algoritmul de evaluare cuidentificarea baremului minim pentru includerea în Registrul monumentelor deimportanţă locală.Art. 5. Evaluarea patrimoniului imobil local se efectuează prin analiza ştinţifică cualcătuirea fişei de inventariere, în care se consemnează informaţia istorică, valoareaarhitectural-plastică, tehnică etc.Art. 6. Prin inventariere se identifică bunuri imobile care pot fi incluse ori exclusedin Registrul monumentelor de importanţă locală.Art. 7. Regulamentul are un caracter sistematic şi este obligatoriu pentru autorităţileadministraţiei publice locale din mun. Chişinău privind salvgardarea şi punerea învaloare a patrimoniului construit, precum şi pentru instituţiile de proiectare şi altepersoane fizice şi juridice implicate în procesul de elaborare a documentaţiei deurbanism şi amenajare a teritoriului, construcţie, reconstrucţie, revitalizare,conservare, utilizare sau efectuarea altor intervenţii la obiective de patrimoniu imobillocal pe întreg teritoriu al municipiului.Art. 8. Răspunderea pentru încălcarea Regulamentului prezent se poartă înconformitate cu prevederile Legii privind ocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22iunie 1993. II. Criteriile de evaluare a patrimoniului-imobil localArt. 9. Criteriul de evaluare a patrimoniului local este o apreciere calitativă şi decuantificare a obiectivelor examinate propuse ori incluse în Registrul monumentelorde patrimoniu imobil local. Clasarea unui imobil se realizează in baza următoarelorcriterii: 1. Vechimea obiectivului; 2. Valoarea arhitecturala, artistică, ambientală şi urbanistică; 3. Raritate şi unicitate. 4. Valoarea memorial-istorică.Art. 10. Criteriul vechimii obiectivului examinat nu poate fi mai mic de 50 ani de ladata construcţiei fixată documentar. 22
 23. 23. Art. 11. La evaluarea obiectivelor după vechime se ia în considerare: 1. Vechimea imobilului în raport cu contextul urban; 2. Vechimea elementelor componente ale imobilului; 3. Ponderea elementelor provenite din intervenţiile ulterioare.Art. 12. Valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică determină semnificaţiaobiectivelor examinate din punct de vedere stilistic, estetic, cultural-artistic etc.Art. 13. La aprecierea arhitecturală, artistică şi urbanistică se are în vedere: 1. Plastica arhitectural-artistică; 2. Coerenţa planimetrică şi structurală; 3. Apartenenţa stilistică şi estetică la o epocă istorică, notoritatea arhitectului; 4. Componentele şi ponderea elementelor plastice valoroase; 5. Încadrarea în contextul urban sau mărturii ale unor tipologii constructive.Art. 14. Semnificaţia obiectivelor după raritate şi unicitate are drept scop stabilireavalorii imobilului după frecvenţa componentelor acestuia sau a ansamblului construit.Art. 15. La stabilirea valorii imobilului după frecvenţă se ia în vedere: 1. Unicitatea imobilului, componentelor sau ansamblului; 2. Raritatea ori reprezentanţa tipică pentru o epocă istorică sau pentru un autor; 3. Frecvenţa imobilului într-un ansamblu istoric construit.:Art. 16. La stabilirea valorii memorial-istorice a imobilului: 1. Evenimentul istoric de rezonanţă locală; 2. Legătura cu personalităţile istorice semnificative pentru istoria locală;Art.17. Includerea obiectivului examinat în Registrul monumentelor de patrimoniu-imobil local se efectuiază cu condiţiile ca: 1. Obiectivul să prezinte interes public local; 2. Volumul constructiv al obiectivului să nu depăşească 3000 m3 ; 3. Suprafaţa construită să nu depăşească 300 m2 4. Să îndeplinească cel puţin unul din cele patru criterii principale (Art.9 al actualului Regulament). 23
 24. 24. III. Procedura de evaluare a patrimoniului-imobil localArt.18. Evaluarea patrimoniului-imobil local se efectuează după propunerea: 1. Proprietarului unui imobil cu valoare patrimonială locală; 2. Administraţiei publice locale; 3. Comisiei naţionale specializate în domeniu, de pe lângă Ministerul Culturii R.M.; 4. Instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu.Art.19. Documentaţia de evaluare cuprinde: 1. Documentaţia tehnică: a. Fişa de inventariere a monumentului; b. Planul localităţii cu încadrarea obiectivului în structura urbanistică şi analiza detaliată după următoarele criterii: - tipul de proprietate; - destinaţia obiectivului; - regimul de înălţime; - gradul de uzură; - categoria locală de patrimoniu. c. Releveul actual al imobilului care va cuprinde: - fotofixarea obiectivului; - încadrarea obiectivului în desfăşurata străzii; - schiţarea schematică a faţadelor, planurilor etc. 2. Studiul arhitectural-istoric în care vor fi indicate criteriile principale de valorificare ale imobilului. 3. Documentaţia juridică: - copii legalizate a certificatelor, care atestă drepturi asupra imobilului; - copii planurilor cadastrale şi dosarului funciar. 4. Acte administrative: - propunere sau, după caz, cerere în conformitate cu art. 17, p. 1.2.3. al prezentului Regulament; 24
 25. 25. - avizul subdiviziunii specializate din componenţa administraţiei publice locale.Art. 20. Subdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice locale seobligă să completeze documentaţia de evaluare a imobilului în termen de 30 zile dela comunicarea solicitării de completare.Art. 21. În cazul avizului negativ de la subdiviziunea specializată din componenţaadministraţiei publice locale, el poate fi contestat la Ministerul Culturii al RepubliciiMoldova.Art. 22. Contestarea se soluţionează în termen de 15 zile.Art. 23. Dosarul completat al documentaţiei de evaluare a imobilului se prezintăpentru includerea în Registrul monumentelor de patrimoniu-imobil local în modulstabilit de prevederile Legii privind ocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22 iunie1993, art. 18.Art. 24. În termen de nu mai mult de şase luni de la data comunicării solicitării decompletare, imobilului în cauză i se aplică regimul juridic al monumentelor depatrimoniu imobil local.Art. 25. Comunicarea de includere a imobilului în Registrul monumentelor depatrimoniu-imobil local se publica în Monitorul Oficial al R.M. în termen de 10 zilede la data luării deciziei definitive în modul stabilit.Art. 26. Reluarea procedurii de reevaluare a monumentului de patrimoniu-imobillocal nu poate interveni înainte de 3 ani, în absenţa descoperirii unor noi elementecare să o justifice.Art. 27. În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al R.M.,subdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice locale întocmeşte şicomunică proprietarului ”Obligaţia de folosinţă a monumentului” şi ”Formularul denotificare a deţinătorului privind statutul juridic al monumentului”. IV. Procedura de schimbare a categoriei valorice a patrimoniului imobil localArt. 28. Schimbarea categoriei valorice a unui imobil din patrimoniul local seefectuează în baza analizei detaliate a imobilului potrivit procedurii de evaluare (cap.III al prezentului Regulament).Art. 29. Schimbarea categoriei valorice a unui imobil din patrimoniul local poate firealizată în următoarele cazuri:- analiza şi justificarea întemeiată a caracteristicilor noi descoperite sau formarea condiţiilor istorico-culturale, care pot fi puse în baza ridicării categoriei 25
 26. 26. patrimoniul-imobil local cu includerea obiectivului în lista monumentelor de importanţă naţională;- constatarea pierderii calităţii de monument în cazurile prezenţei factorilor obiectivi privind degradarea ireversibilă a monumentului; demolării, restructurării cu imposibilitatea de reabilitare ulterioară şi edificării în locul clădirii istorice cu statut de monument a unor obiective noi;.- în cazul de luare a măsurilor urgente pentru salvarea obiectivului.Art. 30. Dosarele de schimbare a categoriei patrimoniului local se completează desubdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice locale şi se prezintăpentru examinarea şi aprobarea în modul stabilit de legislaţia în vigoare.Art. 31. Dosarul de schimbare a categoriei patrimoniului local în baza analizeidetaliate se completează în termen de 30 zile de la comunicarea solicitării înconformitate cu Art.18 al prezentului Regulament.Art. 32. Solicitarea de schimbare/retragere de către proprietar a categoriei, în caz deurgenţă, se efectuează în termen de 3 zile din momentul constatării faptului dedistrugere sau de alterare fizică gravă sau ireversibilă a monumentului.Art. 33. Constatarea faptului de distrugere, degradare sau altor intervenţii maleficeasupra monumentului cu imposibilitatea readucerii la aspectul iniţial se face de cătreproprietar, în comun acord cu reprezentantul subdiviziunii specializate dincomponenţa administraţiei publice locale şi experţii invitaţi - specialişti atestaţi dindomeniul protecţiei patrimoniului istoric (arhitecţi, urbanişti; cercetători ştiinţifici înistorie, arhitectură, arte plastice; jurişti etc.).Art. 34. Completarea dosarului pentru schimbarea categoriei, în caz de urgenţă, seefectuează de subdiviziunea specializată din componenţa administraţiei publice localeîn termen de 15 zile.Art. 35. Dosarul pentru schimbarea/retragerea categoriei, în caz de urgenţă, secompletează în formă redusă şi cuprinde următoarele documente:- documentaţia tehnică compusă din: fişa de inventariere, plan de situaţie, expertiza tehnică, copiile documentelor juridice, fotofixarea obiectivului examinat sau a situaţiei existente;- scurtă descriere arhitectural-istorică.Art. 36. Constatarea faptului de distrugere, degradare sau altor intervenţii maleficeasupra monumentului cu imposibilitatea revitalizării sau de descoperire a unor valorinoi ale patrimoniului istoric imobil se efectuează prin întocmirea ”Procesului-verbal 26
 27. 27. de constatare a pericolului iminent de distrugere sau a identificării unor elemente devaloare mult mai ridicată decât cea apreciată pentru monumentul examinat”.Art. 37. În componenţa ”Procesului-verbal de constatare” întră:- detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirilor suplimentare;- descrierea stării obiectivului;- identificare/ neidentificare a calităţilor reclamate;- concluzii;- enumerarea nominală a participanţilor de cercetare a cazului de facto sau a descoperiri suplimentare- data întocmirii.Art. 38. Procesul-verbal se semnează de către toţi participanţii la cercetare şi seprezintă la administraţia locală pentru avizarea, aprobarea şi introducereamodificărilor în Registrele monumentelor de valoare locală . V. Structura şi componenţa Registrului monumentelor de importanţă localăArt. 39. Monumentele istorice incluse în Registrul monumentelor de importanţălocală sunt structurate conform valenţelor de vechime în 5 (cinci) categoriitemporare:- imobile construite din secolul al XVIII-lea până în 1812–excepţională (E);- imobile construite în prima jumătate a secolului al XIX-lea – superioară (S);- imobile construite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – înaltă (Î);- imobile construite de la începutul secolului XX până în 1941 – medie (M)- imobile construite în a doua jumătate a secolului al XX-lea (1944-1960) – inferioară (In).Art. 40. După criteriile de valoarea culturală, arhitecturală şi artistică monumentelede patrimoniu se structurează în 5 (cinci) categorii:- valoare complexă şi semnificativă a tuturor componentelor, opere ale autorilor renumiţi – categoria excepţională (E);- reprezentativitatea şi integritatea stilisticii arhitecturale pentru o epocă stilistică sau renumele autorului – categoria superioară (S);- prezenţa elementelor plastice valoroase, specifice pentru o epocă – categoria înaltă (Î);- coerenţa planimetrică, constructivă, structurală şi plastic-arhitecturală – categoria medie (M);- apartenenţa la contextul urban istoric sau a fondului construit istoric cu valoare ambientală – categoria inferioară (In). 27
 28. 28. Art. 41. Criteriile de frecvenţă au drept scop stabilirea valorii monumentului dinpunct de vedere al rarităţii şi unicităţii acestuia şi se structurează în 5 (cinci)categorii:- unicitatea monumentului pentru un stil sau pentru o epocă – categoria excepţională (E);- reprezentarea unui cap de serie de edificii istorice caracteristice pentru o zonă specifică urbană sau pentru autor/arhitect – categoria superioară (S);- raritatea pentru o perioadă istorică sau o zonă urbană specifică – categoria înaltă (Î);- frecvenţă monumentului într-un ansamblu istoric construit – categoria medie (M);- reprezentativitatea anumitor tradiţii sau evenimente locale – categoria inferioară (In).Art. 42. Formularul ”Registrului ...” se structurează după sistematizareamonumentelor în spaţiu urban în conformitate cu codificarea fiecărui obiectivpreconizat în fişa de inventariere.Art. 43. În formularul ”Registrului monumentelor de importanţă locală” se indică:- numărul de ordine al monumentului;- denumirea monumentului;- adresa juridică poştală a monumentului;- codul (CM) atribuit monumentului;- categoria monumentului (L);- note privind istoria, utilizarea şi intervenţiile suferite.Art. 44. Valorificarea patrimoniului-imobil local în conformitate cu art. 39-41 aprezentului Regulament, inclusiv şi încadrarea lui în Registrul monumentelor deimportanţă locală, se efectuează de Comisia specializată, formată pe lîngă Primăriamunicipiului Chişinău.Art. 45. Componenţa Comisiei va fi alcătuită din experţi invitaţi - specialişti atestaţidin domeniul protecţiei patrimoniului istorico-cultural (arhitecţi, urbanişti;constructori-proiectanţi, cercetători ştiinţifici în istorie, arhitectură, arte plastice;jurişti etc.).Art. 46. Atragerea membrilor Comisiei pentru aprecierea criteriilor de evaluare apatrimoniuluui-imobil local se va efectua prin remunerarea activităţilor efectuate.Art. 47. Registrul se aprobă în conformitate cu Legea privind ocrotireamonumentelor nr.l530-XII din 22 iunie 1993. 28
 29. 29. VI. Completarea fişei de inventariere a monumentuluiArt. 48. Fişa de inventariere a monumentului se completează în baza analizeidetaliate a obiectivelor preconizate pentru includerea în Registrul patrimoniului-imobil local.Art. 49. Responsabile pentru completarea fişei de inventariere sunt subdiviziunilespecializate din cadrul administraţiei publice locale.Art. 50. Pentru completarea fişei de inventariere se antrenează specialişti atestaţi îndomeniile corespunzătoare: arhitecţi-urbanişti; cercetători ştiinţifici din domeniileistoriei, arhitecturii, artelor plastice; jurişti etc. în conformitate cu Art.33. alprezentului Regulament.Art. 51. În cazul necesităţii de includere a obiectivului în Registrul de patrimoniu,instituţiile specializate, deţinătorii datelor iniţiale a obiectivelor analizate, în modobligatoriu prezintă informaţia necesară la organele de răspundere.Art. 52. Organele, responsabile de salvgardarea patrimoniului-imobil local, convoacăechipele de specialişti, menţionaţi în Art.33, şi organizează cercetările analitice aleimobilului.Art. 53. Cercetarea analitică se efectuează în următoarele etape:- cercetarea pe teren a imobilului;- obţinerea bazei de date în conformitate cu Art. 43 a Regulamentului;- completarea Fişei de inventariere.Art. 54. În Fişa de inventariere sunt dezvăluite noţiunile de bază:- identificare;- amplasament;- tipul de folosinţă;- statutul de proprietate;- datare;- evenimente asociate istoriei monumentului;- descriere arhitectural-constructivă;- tipul de intervenţie;- documentare/referinţe;- clasarea obiectivului;- sistematizarea evidenţei şi monitorizarea.Art. 55. Fişa de inventariere se semnează de către executorul redactării, conducătorulresponsabil de analiză şi reprezentantul responsabil al instituţiei cercetătoare. 29
 30. 30. Art. 56. În identificare se descrie:- codul imobilului;- datele intocmirii;- determinarea tipului de monument (singular, ansamblu, sit);- indicarea denumirilor sub care a fost cunoscut (actuală, anterioară, originală).Art. 57. În amplasament sunt indicate:- denumirea statului, municipiului, oraşului unde este amplasat imobilul;- adresa juridică şi poştală;- referinţe cartografice;- referinţe privitoare la zonele de protecţie (protecţie, reglementare a construcţiilor);- reglementări urbanistice.Art. 58. În tipul de folosinţă sunt specificate utilizări: actuală, anterioară, iniţială.Art. 59. În statutul de proprietate sunt specificate datele proprietarilor: actual,anterior, originar.Art. 60. Datarea imobilului se efectuează prin: justificarea datării (indicarea secoluluiîn care a fost construit; datarea prin intervale de date; datarea precisă).Art. 61. În evenimente asociate istoriei monumentului se identifică ctitorul sauinvestitorul construcţiei, autorul sau meşterul care a construit imobilul şi o scurtădescriere istorică.Art. 62. În descrierea arhitectural-constructivă se indică:- stilistica arhitectonică;- planurile, faţadele şi volumetria imobilului;- materialele de construcţie ale pereţilor şi acoperişului;- componentele artistice;Art. 63. Intervenţiile arată starea actuală a imobilului şi modificările suferite deimobilul analizat. Acestea pot fi: conservare, reabilitare, renovare sau restructurare.Art. 64. La capitolul documentare/referinţe se indică sursele de obţinere a bazei dedate şi a releveului actual:- Publicaţii cu bibliografia selectivă;- Informaţii inedite din dosare şi rapoarte din arhive;- Informaţii din hărţi istorice, planuri şi desene;- Imagini: fotofixare istorică şi actuală;- Informaţii de altă natură (folclor, istorii orale de la locatari). 30
 31. 31. Art. 65. Clasarea obiectivului dezvălue categoria după natura principalelor criteriide evaluare în conformitate cu Art. 9 al prezentului Regulament. Concomitent cuacestea se indică data şi documentul protejării.Art. 66. În capitolul sistematizarea evidenţei se indică data redactării fişei, instituţiaşi executorii redactării, trimiterea la documentaţia aferentă (fotofixări, piesedesenate).Art. 67. Codul atribuit monumentelor din Registrul monumentelor de importantălocală (CM) este compus din:- sigla alfabetică a denumirii municipiului Chişinău - Ch;- sigla alfabetică a denumirii zonei respective a oraşului – Ci (Centru istoric);- numărul complexului rezidenţial din centrul istoric (9);- numărul cartierului din complexul rezidenţial (9-17);- poziţia imobilului pe planul de bază al cartierului şi în caz necesar litera imobilului(5 A,B) (Exemplu: ChCi9.9-17. 5 A,B)Art. 68. Fişa de inventariere se avizează de către organele specializate aleadministraţiei publice locale şi se prezintă pentru clasarea sau declasarea imobilului. VII. Dispoziţii finaleArt. 69. Prezentul regulament privind criteriile de evaluare a patrimoniului-imobillocal se completează, cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.Art. 70. Orice modificare şi completare a prezentului regulament se aproba în modulstabilit.Art. 71. Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prezentului regulament deorganizare şi funcţionare, se adoptă şi formularele anexate la regulament.Art. 72. Prezentul regulament intra în vigoare la data aprobării lui în modul stabilit.Art. 73. Anexele nr. 1-3 sunt parte integranta a prezentului Regulament. 31
 32. 32. Anexa Nr. 1 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ PROCES VERBAL de constatare a stării patrimoniale”_____” ________________ 20___ mun. ChişinăuDenumirea obiectivuluiAdresa: _________________________________________________________________Noi, subsemnaţii___________________________________________________________ (enumerarea nominală a participanţilor de cercetarea cazului sau descoperirii suplimentare)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Constatăm că _____________________________________________________________ (detalierea motivului cu indicaţia datei dispariţiei sau descoperirii suplimentare)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Starea obiectivului _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Identificare (sau neidentificare) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CONCLUZII:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Semnăturile participanţilor:________________ /________________/ ________________/_______________/________________ /________________/ ________________/_______________/________________/ ________________/ ________________/_______________/ 32
 33. 33. Anexa Nr. 2 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ REGISTRUL MONUMENTELOR DE IMPORTANŢĂ LOCALĂNr. Adresa Denumirea Codul Categoria Criteriile de valoare Note poştală monumentului (CR) valorică a Istorică Arhitectural- De privind cazuri monumentului artistică frecvenţă de intervenţie1 2 3 4 5 6 7 8 9 33
 34. 34. Anexa Nr. 3 Formular Nr___________ Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________ FIŞA DE INVENTARIERE a patrimoniului-imobil de importanţă locală Nr. Definiţiile generale Dezvăluire definiţiilor Nota 1 2 3 4 I. IDENTIFICARE 1.1. Cod1.1.1. Datele întocmirii Decizia consiliului municipal Nr. ______ din ”___”_______ 1.2. Categorie1.2.1. Monument1.2.2. Ansamblu1.2.3. Sit 1.3. Denumire1.3.1. - denumire actuală1.3.2. - denumire anterioară1.3.3. - denumire originară II. AMPLASAMENT 2.1. Stat 2.2. Municipiu 2.3. Oraş 2.4. Adresa 2.5. Referinţe cartografice 2.6. Referinţe privitoare la zona de protecţie 2.7. Reglementări urbanistice III. TIPUL DE FOLOSINŢĂ 3.1. Utilizarea actuală 3.2. Utilizarea anterioară 3.3. Utilizarea iniţială IV. STATUT DE PROPRIETATE 4.1. Actualul proprietar ori deţinator 4.2. Proprietar anterior 4.3. Proprietar originar V. DATARE 5.1. Justificarea datării 5.2. Datare prin secole 5.3. Datare prin intervale de date 5.4 Datare precisă 34
 35. 35. 1 2 3 4 VI. EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI6.1. Ctitor/investitor6.2. Autor/meşter6.3. Descriere istorică VII. DESCRIERE ARHITECTURAL-CONSTRUCTIVĂ7.1. Stilistica arhitectonică7.2. Faţade7.3. Plan7.4. Volumetrie7.5. Materiale de construcţie7.6. Acoperiş7.7. Componente artistice VIII. TIPURI DE INTERVENŢIE 8. Starea actuală8.1. Conservat8.2. Restaurat/reabilitat8.3. Renovat8.4. Restructurat 35
 36. 36. 1 2 3 4 IX. DOCUMENTARE / REFERINŢE 9.1. Bibliografie 9.2. Dosare şi rapoarte în arhive 9.3. Hărţi, planuri, desene 9.4. Fotografii istorice 9.5. Fotofixare actuală 9.6. Alte informaţii X. CLASARE OBIECTIVULUI 10.1. Categoria după natură 10.2. Criterii de evaluare10.2.1 - vechime10.2.2 - valoarea arhitecturala, artistica si urbanistica;10.2.3 - raritate si unicitate. 10.3. Data şi documentul protejării XI. SISTEMATIZAREA EVIDENŢEI 11.1. Data redactării fişei11.2. Instituţia de redactare11.3. Executorii redactării11.4. Trimiterea la documentaţia aferentă (fotofixări, piese desenate)Executorul redactării Conducătorul responsabil_________________________ ________________________________________/ ____________/ ______________ / ____________/”_____” ____________ 20___ ”_____” ______________ 20___ Reprezentantul responsabil instituţiei cercetatoare _________________ / __________________ / ”_____” ___________________ 20___ 36
 37. 37. 5. REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI 37
 38. 38. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI CHIŞINĂU 2011 38
 39. 39. REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI OBIECT NR. 2994 AUTORIIArhitect şef / M. Kareţki /Elaborator ştiinţificDoctor în studiul artelor / T. Nesterov /Conducător de grupă -arhitect / M Ilieva / CONSULTANŢIDoctor în arhitectură / S. Vasilescu /Doctor în Drept / V. Mocanu / 39
 40. 40. PROIECT REGULAMENTUL PRIVIND MĂSURILE GENERALE PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI A. Structura regulamentului:I. Dispoziţii generaleII. Elemente de codificare prezente în planşele operativeIII. Procedurile administrative standard aplicabileIV. Reguli generale privind protecţia monumentelorV. Dispoziţii finale I. Dispoziţii generaleArt. 1. Toate monumentele, situate pe teritoriul Republicii Moldova, fac parte dinpatrimoniul ei cultural şi natural, se află sub protecţia statului (Legea privindocrotirea monumentelor 1530-XII/22.06.1993. art.1, al.2).Art. 2. Consiliul Municipal Chişinău, Primarul General, Consiliile comunale şiPrimarii din comunele şi localităţile municipiului dispun de administrareamonumentelor de stat sub forma de bunuri imobile ce se află pe teritoriulmunicipiului.Art. 3. Dreptul de a dispune de monumentele ce constituie proprietate privată esteexercitat de către proprietar (Legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII/22.06.1993. art.7, al.6).Art. 4. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului esteelaborat întru executarea Legii privind principiile urbanismului şi amenajăriiteritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privind ocrotirea monumentelornr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilor naturale protejate de statnr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii Culturii nr. 43-XIV din 27.05.1999, Legiiturismului nr.798-XIV din 11 februarie 2000, Regulamentul privind zonele protejatenaturale şi construite (HG 875/14.07.03, MO 155/25.07.03), precum şi altor actelegislative şi normative naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi puneriiîn valoare a patrimoniului construit.Art. 5. Regulamentul stabileşte măsurile generale pentru protecţia patrimoniului-imobil de importanţă locală din mun.Chişinău prin documentaţia de urbanism şi setulde documente (componente ale Cartei tehnice a imobilului), care propune 40
 41. 41. reglementări speciale cu determinarea competenţelor autorităţii publice locale dinmun.Chişinău.Art. 6. Măsurile generale pentru protecţia patrimoniului local prevăd reglementăriconcrete privind salvgardarea monumentelor de importanţă locală din mun. Chişinăude la intervenţiile neautorizate, cazuri speciale (spargeri de conducte, explozii,incendii, inundaţii etc.), dezastre, condiţii de forţă-majoră etc.Art. 7. Regulamentul actual elaborează dispoziţii privind planificarea măsurilorpreventive şi de intervenţie post eveniment, instruirea personalului responsabil deprotecţia monumentelor de importanţă locală.Art. 8. Regulamentul privind măsurile generale pentru protecţia patrimoniului arescopul de a sprijini Deţinătorii, instituţiile care au atribuţii în domeniul ocrotiriimonumentelor şi autorităţile publice municipale Chişinău, să aplice în mod concretLegislaţia corespunzătoare în vigoare privind păstrarea patrimoniului-imobil deimportanţă locală. II. Elemente de codificare prezente în planşele operativeArt. 9. Centrul istoric al mun. Chişinău este divizat în planşele operative dupăcriterii teritoriale formate din 12 complexe rezidenţiale.Art. 10. Fiecare complex rezidenţial este impărţit în cvartale (cartiere) limitate destrăzi ale centrului istoric.Art. 11. Toate monumentele din cartiere sunt numerotate.Art. 12. Odată cu prima publicare a Registrului monumentelor de importanţă localăîn Monitorul oficial, fiecare monument istoric primeşte un numar de cod propriu(CM).Art. 13. În conformitate cu art. 67 din ”Regulamentul privind criteriile de evaluare apatrimoniului-imobil de importanţă locala”, în componenţa numărului de cod întră: - sigla alfabetică a denumirii municipiului Chişinău - Ch; - sigla alfabetică a denumirii zonei respective a oraşului – Ci (Centru istoric); - numărul complexului rezidenţial din centrul istoric (9); - numărul cartierului din complexul rezidenţial (9-17); - poziţia imobilului pe planul de bază al cartierului şi în caz necesar literaimobilului (5 A,B) (Exemplu: ChCi9.9-17. 5 A,B) 41
 42. 42. Art. 14. Codul monumentului în mod obligatoriu, se întroduce în Fişa de inventariereşi în Registrul monumentelor.Art. 15. Codul monumentului poate fi schimbat sau retras în următoarele cazuri: - degradărea, distrugerea, ruinarea sau dispariţia monumentului; - schimbarea totală a imaginii monumentului ca rezultat al unor intervenţii; - excluderea din zona de protecţie a patrimoniului; - din motive de forţă majoră (inundaţii, cutremure, incendii etc); - schimbărea gradului valoric al monumentulu în urma unor descoperiri suplimentare.Art. 16. Atribuirea sau retragerea codului unui monument se face în urma unorcercetări speciale în conformitate cu ”Regulamentului privind criteriile de evaluare apatrimoniului-imobil de importanţă locală”.Art. 17. Atribuirea codului se face concomitent cu întroducerea imobilului istoric înRegistrul monumentelor de importanţă locală.Art. 18. Codul se atribuie monumentului pe întreaga perioadă a existenţei sale. III. Procedurile administrative standard aplicabileArt. 19. Procedurile standard aplicabile privind intervenţia asupra monumentelor deimportanţă locală se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare, deciziilorspeciale ale Consiliului Municipal Chişinău, dispoziţiilor Primarului General,Consiliilor şi Primarilor din comunele şi localităţile municipiului, precum şi cudeciziile comisiilor speciale, convocate pentru evaluarea patrimoniului-imobil deimportanţă locală.Art. 20. Toate măsurile se structurează în funcţie de modurile de intervenţie şi destarea fizică a monumentului, condiţiilor şi zonelor de protecţie în care se aflămonumentul, necesităţii întreprinderii măsurilor speciale privind protejareamonumentului.Art. 21. Pentru a întreprinde orice fel de intervenţii asupra unui monument, în primulrând se stabilesc priorităţile clare pentru protecţia lui.Art. 22. Priorităţile care se impun pentru protejarea monumentelor sunt: - valoarea şi unicitatea; - pericolul de dispariţie; - utilitatea publică. 42
 43. 43. Art. 23. Consiliul Municipal Chişinău stabileşte metodologia de cercetare a stăriifizice actuale a monumentelor şi stabileşte prevederile privind protecţia, utilizareajudicioasă a monumentelor şi legalizează zonelor protejate în care se aflămonumentele de patrimoniu.Art. 24. Pe lângă Comisia de Cultură a Consiliului Municipal Chişinău se formeazăun grup de experţi pentru protecţia patrimoniului istoric local format din: arhitecţi,maeştri în arte plastice, istorici etc., specializaţi în domeniu, pentru efectuareaanalizei mai profunde şi multilaterale a monumentelor şi elaborarea de propuneri şistabilirea de măsuri de salvgardare a monumentelor.Art. 25. Subdiviziunile specializate ale Primăriei mun. Chişinău efectuează controlulasupra aplicării cerinţelor legislative şi reglementative, ţin evidenţa patrimoniului şicontrolează utilizarea lui.Art. 26. Aceste subdiviziuni ale Primăriei au următoarele atribuţii: - întocmesc scheme şi planuri (pentru teritoriul din intravilan) de încadrare înteritoriul municipiului a obiectivelor ce sunt incluse în Registrul monumentelor deimportanţă locală; - asigură elaborarea proiectelor zonelor protejate, actualizarea şi elaborarea, încaz de necesitate, a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului pentruteritoriile cu patrimoniu-imobil local construit; - coordonează aspectele tehnice şi administrative ce ţin de delimitarea pe terenşi instituirea statutului de zone protejate; - asigură elaborarea programelor şi stabilesc priorităţi de investiţii pentruprotecţia, conservarea, restaurarea patrimoniului şi revitalizarea zonelor protejate; - acordă subvenţii şi facilităţi deţinătorilor de monumente, stabilesc modalităţide susţinere financiară a acţiunilor de protecţie şi punerea în valoare a monumentelor; - perfectează pentru deţinătorii de monumente istorice contracte, obligaţiuni defolosinţă a monumentelor; - eliberează certificate de urbanism în conformitate cu regulamentele locale deurbanism şi documentaţia de urbanism; - asigură controlul intervenţiilor la obiectivele de patrimoniu-imobil local curespectarea reglementărilor stabilite prin legislaţie şi documentaţia de urbanism; - informează populaţia privind starea monumentelor în vederea stopăriiintervenţiilor abuzive asupra lor. 43
 44. 44. Art. 27. Subdiviziunile specializate ale Primăriei mun. Chişinău elaborează planuride măsuri privind înlăturarea consecinţelor produse în urma dezastrelor.Art. 28. Planurile de măsuri trebuie să fie clare, simple şi flexibile. Să răspundă laîntrebări concrete, de tipul: ce, cine, când, unde, cum, cu ce? Planurile trebuie să ia învedere în primul rând influenţă negativă a apei, focului şi cutremurelor care suntpericolele cele mai probabile.Art. 29. Concomitent cu acestea Planurile de măsuri trebiuie se prevadă şi măsuripreventive contra hazardelor naturale (alunecări, tasare, ape freatice etc.) inclusiv şicontra evenimentelor de forţă majoră.Art. 30. Măsurile de prevenire a dezastrelor, bazate pe constatările făcute cu ocaziaevaluării riscurilor trebuie să fie o parte din planul general de activitate, contribuindla o mai bună evidenţă şi conservare a patrimoniului-imobil local.Art. 31. Restaurarea, replanificarea, reconstrucţia, alte lucrări, precum şi vînzarea,cumpărarea sau oricare altă schimbare în statutul juridic al monumentelor se vaefectua în conformitate cu condiţiile stipulate în certificatul de urbanism.Art. 32. Subdiviziunile Primăriei mun. Chişinău conlucrează în permanenţa cudeţinătorii monumentelor şi imobilelor din zonele protejate în vederea întreţinerii şiutilizării satisfăcătoare a patrimoniului.Art. 33. În toate cazurile de intervenţie asupra monumentelor, toate procedurilestandard aplicabile pot fi îndeplinite numai în folosul monumentului. IV. Reguli generale privind protecţia monumentelorArt. 34. Aplicarea procedurilor administrative privind salvgardarea patrimoniului-imobil local se efectuează în baza regulilor generale, prin indicarea principiilorurbanistice, cu apecierea parametrilor planimetrici şi volumetrici ai monumentului.Art. 35. În conformitate cu Regulamentul privind zonele protejate naturale şiconstruite (HG 875/14.07.03, MO 155/25.07.03 art.920) proiectele pentru zoneleprotejate ale patrimoniului natural şi construit se elaborează de instituţiile deproiectare, care posedă licenţe pentru elaborarea documentaţiei de urbanism şirestaurarea monumentelor istorice şi de cultură.Art. 36. În cazul în care documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului pentrulocalitate şi teritoriu a fost elaborată, ea urmează să fie actualizată în conformitate cunoul proiect al zonei protejate. Cheltuielile pentru actualizarea documentaţiilor deurbanism şi amenajarea teritoriului vor fi suportate de către beneficiarul proiectuluizonei protejate. 44
 45. 45. Art. 37. După avizarea de către organele interesate şi aprobarea de către autoritateapublică locală respectivă, proiectul zonei protejate se include în documentaţia deurbanism şi amenajare a teritoriului.Art. 38. Delimitarea gradelor de protejare inclusiv şi a funcţiunilor admise sauinterzise în relaţie cu monumentele se va face în funcţie de valoarea patrimonială şide impactul asupra acesteia şi se va materializa în documentaţiile de urbanism şiamenajare a teritoriului.Art. 39. Prin documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se poate determinaregimul de zonă protejată şi în alte zone, după cum urmează: - în baza propunerilor autorităţilor publice abilitate cu protecţia patrimoniuluinatural şi construit, autorităţilor publice locale, precum şi la cererile cetăţenilor; - în urma unor studii de inventariere şi de cercetare a fondului natural,arheologic, arhitectural şi etnografic existent.Art.40. Propunerile de stabilire a monumentelor de importanţă locală secentralizează, se verifică şi se prelucrează de către subdiviziunile specializate alePrimăriei mun. Chişinău ce se ocupă cu protecţia patrimoniului construit şi luând înconsiderare interesul public, Consiliul Municipal Chişinău adoptă decizii de înscrierea lor în liste speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 41. Listele (registrul) monumentelor de nivel local rămîn deschise pentrucompletare periodică şi reactualizare în condiţiile legii.Art. 42. Elaborarea documentaţiei de proiect privind restaurarea, revitalizarea,modernizarea şi alte intervenţii asupra monumentelor de importanţă locală şi azonelor de protecţie se efectuează în baza studiilor pluridisciplinare cu precizare şiacceptare de către Consiliul Municipal Chişinău prin intermediul structurilor formateîn conformitate cu Regulamentele aprobate.Art. 43. În componenţa documentaţiei de proiect, în mod obligatoriu, se elaboreazărecomandări privind utilizarea unor anumite tehnici şi materiale constructive şi,eventual, interzicerea altora. În caz necesar pot fi prevăzute şi tehnologii tradiţionale.Art. 44. Autorizarea executării construcţiilor în zona de protecţie a monumentului seefectuează cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şifuncţiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentaţie de urbanism, sau dacăzona are o funcţiune dominantă tradiţională caracterizată de ţesutul urban şiconformarea spaţială proprie.Art. 45. Autorizarea executării construcţiilor în zona de protecţie este permisă numaidacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, 45
 46. 46. conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publicetrebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor şi a ambulanţelor.Art. 46. Controlul intervenţiilor la monumentele de importanţă locală şi în zoneleprotejate, precum şi respectărea reglementărilor stabilite prin documentaţia deurbanism şi amenajarea teritoriului este exercitat de subdiviziunile specializate alePrimăriei mun. Chişinău, Inspecţia de Stat în Construcţii şi de către autorităţilepublice abilitate cu protecţia valorilor de patrimoniu în conformitate cu legislaţia învigoare. V. Dispoziţii finaleArt. 47. Protejarea monumentelor de importanţă locală este parte componentă astrategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi deamenajare a teritoriului la nivelul municipal.Art. 48. Consiliul Municipiul Chişinău va aplica prezentul regulament în teritoriuladministrativ prin intermediul subdiviziunilor de Cultură, Arhitectură, Urbanism şiRelaţii Funciare.Art. 49. În cazul în care imobilele sunt supuse unor activităţi de interes public,finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul municipal, deţinătorulare obligaţia de a menţine efectul acestor activităţi pe o perioadă de până la 5 ani dela data emiterii deciziei.Art. 50. Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra imobilelor dinzona lor de protecţie, precum şi orice modificare a situaţiei juridice a monumenteloristorice se fac numai în condiţiile stabilite de către legislaţia în vigoare şi prezentulRegulament.Art. 51. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor deimportanţă locală şi a zonelor de protecţie a acestora sau instituirea unor servituţipoate fi iniţiată şi aplicată numai prin Decizia Consiliului Municipal Chişinău.Art. 52. Persoanele fizice şi juridice care încălcă prevederile prezentului regulamentşi au pricinuit daune unui monument sau zonei lui de protecţie, vor purta răspundereăîn modul stabilit de către lege. 46
 47. 47. 6. REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI 47
 48. 48. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU DIRECŢIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ŞI RELAŢII FUNCIARE IMP “CHIŞINĂUPROIECT” Aprobat de către _____________________ ___________________________________ Din ”_____” ________________________REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI CHIŞINĂU 2011 48
 49. 49. REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI OBIECT NR. 2994 AUTORII Arhitect şef / M. Kareţki / Elaborator ştiinţific Doctor în studiul artelor / T. Nesterov / Conducător de grupă - arhitect / M Ilieva / CONSULTANŢI Doctor în arhitectură / S. Vasilescu / Doctor în Drept / V. Mocanu / 49
 50. 50. PROIECT REGLEMENTAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE PRIVIND FOLOSINŢA MONUMENTULUI A. Structura formularului I. Temeiurile legale. II. Identificarea şi atribuţiile notificatorului III. Identificarea imobilului protejat. IV. Obligaţiile deţinătorului privind folosinţa imobilului V. Potenţialele sancţiuni aplicabile deţinătorului ce decurg din neîndeplinirea obligaţiilor legale. VI. Datarea notificării. B. Anexe: Anexa Nr.1 - Formular de notificare privind folosinţa monumentului Anexa Nr.2 - Proces verbal de constatare a stării generale a monumentului I. Temeiurile legaleArt. 1. Prezentul Formular este elaborat întru executarea Legii privind principiileurbanismului şi amenajării teritoriului nr.835-XIII din 17 mai 1996, Legii privindocrotirea monumentelor nr.l530-XII din 22 iunie 1993, Legii privind fondul ariilornaturale protejate de către stat nr.1538-XIII din 25 februarie 1998, Legii turismuluinr.798-XIV din 11 februarie 2000, precum şi a altor acte legislative şi normativenaţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi punerii în valoare apatrimoniului construit.Art. 2. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului este un documentobligatoriu, cu caracter permanent, prin care sunt precizate condiţiile şi regulile deutilizare, exploatare şi de întreţinere a unui monument istoric. Art. 3. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului face parte integrantădin setul de documente (cartea tehnică) a imobilului de patrimoniu. În situaţia încare aceasta nu există, Formularul de notificare ţine locul documentaţiei tehnice deutilizare a bunului imobil, în condiţiile prevăzute de lege. 50
 51. 51. Art. 4. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului însoţeşte actele deproprietate, de concesiune sau de închiriere pe tot parcursul existenţei imobilului incauză. II. Identificarea şi atribuţiile notificatoruluiArt. 5. Emitentul Formularului de notificare privind folosinţa monumentului esteDirecţia de cultură a Primăriei mun. Chişinău.Art. 6. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului se întocmeşte decătre specialiştii din cadrul Direcţiei de cultură a Primăriei mun. Chişinău şi sesemnează de către Deţinătorul monumentului.Art. 7. Formularul de notificare privind folosinţa monumentului se întocmeşte numaidupă cercetarea imobilului la faţa locului.Art. 8. În vederea protejării monumentelor de importanţă locală şi a respectăriiprevederilor legale în acest domeniu Primăria mun. Chişinău are următoareleatribuţii: - asigurarea protejării monumentelor de importanţă locală şi în caz necesar alocarea resurselor financiare în acest scop; - cooperarea cu instituţiile specializate în domeniul protejării monumentelor şi asigurarea respectării şi punerii în aplicare a deciziilor comune; - actualizarea şi implementarea documentaţiei urbanistice privind protejarea monumentelor; - elaborarea programelor anuale specifice de gestiune şi protecţie a monumentelor de importanţă locală; - luarea măsurilor tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor.Art. 9. Direcţia de cultură a Primăriei mun. Chişinău va furniza proprietarilor,titularilor dreptului de administrare, precum şi altor titulari de drepturi reale asupramonumentelor de importanţă locală, la cerere, informaţii privind legislaţia dindomeniul protejării monumentelor. III. Identificarea imobilului protejatArt. 10. Identificarea imobilului protejat se efectuează prin completarea Procesuluiverbal privind starea generală a monumentului.Art. 11. Procesul verbal privind starea generală a monumentului conţine date tehnicea imobilului ce se referă la expertiza elementelor de structură, arhitectură, decorative,infrastructurii tehnico-edilitare şi de amenajare exterioară. 51
 52. 52. Art. 12. Expertiza elementelor de structură se efectuează prin descrierea detaliată astării existente a principalelor elemente constructive ale imobilului, cu apreciereamaterialelor de execuţie şi cu recomandări pentru păstrarea lor în condiţiile necesaresalvgardării monumentului; aceasta se referă în primul rând la: fundaţii, ziduri,planşee, bolţi, scări şi şarpantă.Art. 13. Dintre elemente de arhitectură se examinează în detaliu: învelitorile,jgheaburile, burlanele, paramentul, detaliile de tâmplărie şi elementele decorativeexterioare şi interioare.Art. 14. Se examinează toată infrastructura tehnico-edilitară precum: dotările de apăşi canalizare, electricitate, încălzire, telecomunicaţii, paratrăsnet etc.Art. 15. În teritoriul aferent, mai ales din zona de protecţie a monumentului, în modobligatoriu se examinează elementele de amenajare exterioară: trotuare, alei,plantaţii, forme arhitecturale mici, îngrădiri, porţi sau intrări decorative etc.Art. 16. Procesul verbal privind starea generală a monumentului se semnează decătre “Reprezentantul Direcţiei de Cultură a Primăriei mun. Chişinău” şi de către”Proprietar”. IV. Obligaţiile deţinătorului privind folosinţa imobiluluiArt. 17. Deţinătorul se obligă să întreţină, să folosească şi să exploateze imobilul curespectarea prevederilor Legii privind ocrotirea monumentelor, a prezentuluiFormular de notificare privind folosinţa monumentului şi a Reglementării Obligaţieide folosinţă a monumentului, care sunt parte componentă a Cartei tehnice aimobilului.Art. 18. La fel, deţinătorul trebuie să îndeplinească obligaţiile sale privindrespectarea "Condiţiilor de utilizare, de exploatare şi întreţinere ale monumentuluiistoric" care vor conţine: - măsuri pentru evitarea surselor potenţiale de umiditate (învelitori, terase, jgheaburi şi burlane, canalizări exterioare, izolaţii termice - legate şi de funcţiune, izolări la punţile termice clasice - contur goluri exterioare, spaţii ventilate mecanic etc; - măsuri pentru asigurarea climatului corespunzător necesar conservării monumentului; - măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor electrice (curente, de forţă, împământări, paratrăsnet), sanitare (apă-canal), încălzire (în special sobe, coşuri de fum, dar şi centralele proprii); - măsuri pentru remedierea degradărilor primare la tencuieli interioare şi exterioare, zugrăveli, vopsitorii, etanşări, pardoseli, tâmplărie, feronerie; 52

×