40220723 takaful-sample-exam-questions

12,164 views

Published on

0 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
104
Actions
Shares
0
Downloads
492
Comments
0
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

40220723 takaful-sample-exam-questions

 1. 1. CONTOH SOALANPEPERIKSAAN ASAS TAKAFULJABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 2. 2. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Takaful? A. Satu skim yang mempunyai objektif untuk pelaburan jangka masa panjang B. Satu skim untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin C. Satu tabungan untuk membantu kerajaan di dalam membangunkan Negara. D. Satu skim yang berasaskan persaudaraan, perpaduan dan bantuan bersama yang menyediakan pertolongan kepada peserta-peserta yang terlibat.2. Takaful Tijari adalah : A. Yang mana para peserta sendiri yang menguruskan dan bertanggungjawab terhadap skim takaful B. Yang mana para peserta dan pengendali yang menguruskan dan bertanggungjawab terhadap skim takaful C. Yang mana pengendali takaful yang menguruskan dan bertanggungjawab terhadap skim takaful D. Yang mana peserta akan dipilih daripada semua peserta untuk menguruskan skim takaful3. Berikut adalah keistimewaan Takaful KECUALI : A. Keuntungan pelaburan B. Tangung-jawab sosial C. Konsep tabarru’ D. Kebaikan untuk muslim sahaja4. Peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia supaya perjalanan hidup selari dengan syara’. Kenyataan ini merujuk kepada pengertian A. Ibadah B. Akhlak C. Syariah D. Muamalat5. Bilakah keadaannya ijma’ boleh berlaku? A. Semasa Rasulullah s.a.w. masih hidup B. Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. C. Semasa Rasulullah s.a.w. sedang sakit D. Semasa Rasulullah s.a.w. berhijrah ke Madinah JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 3. 3. 6. Kontrak Al-Mudharabah ialah : A. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dikongsi bersama dan rugi ditanggung pemodal sahaja. B. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung dan rugi dikongsi bersama C. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada pemodal dan rugi dikongsi bersama D. Pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk diusahakan. Untung diberi kepada pengusaha dan rugi ditanggung pemodal sahaja.7. Konsep Qardh Hasan ialah : A. Pinjaman tanpa riba B. Pinjaman beserta riba C. Pinjaman tanpa hibah D. Pinjaman beserta hibah8. Yang manakah merupakan rukun-rukun jual beli ? A. Penjual, Pembeli dan Sighah B. Penjual, Pembeli, Sighah, Barang dan Premis C. Penjual, Pembeli, Sighah dan Ma’qud Alaih D. Penjual dan Pembeli9. Hukum jual beli adalah halal dalam Islam jika sempurna rukun-rukunnya dan syarat- syarat. Antara syarat-syarat barang yang mesti dipenuhi : I. Wujud II. Harta tidak semesinya bernilai III. Milikan sah IV. Mampu diserahkan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I,III, dan IV D. Semua di atas10. Apakah yang dimaksudkan dengan Prinsip Indemniti? A. Semua pihak perlu mendedahkan segala maklumat B. Kepentingan boleh lindung di antara peserta-peserta takaful C. Takaful menyediakan pampasan kewangan untuk mengembalikan kepada kedudukan asal. D. Dalam membayar ganti rugi, pihak Takaful boleh menuntut ganti rugi daripada pihak ketiga JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 4. 4. 11. Kumpulan wang AP dan lebihan dalam ARP selepas ditolak perbelanjaan pengendalian, akan dilaburkan dalam asset terutamnya seperti berikut, kecuali : A. Instrumen Islam Kerajaan B. Aset alih C. Sekuriti hutang swasta secara Islam D. Akaun wang tunai12. Kumpulan wang Akaun Peserta ( AP ) dan lebihan dalam Akaun Risiko Peserta ( ARP ) selepas ditolak perbelanjaan pengendalian, akan dilabur dalam aset, terutamanya seperi yang berikut KECUALI : I. Instrumen Islam Kerajaan II. Sekuriti hutang swasta secara Islam dan ekuiti III. Aset tetap IV. Kumpulan Wang Pemegang Saham V. Akaun wang tunai dan akaun pelaburan A. I, II, III dan IV B. II, III, IV dan V C. I,II, III dan V D. semua di atas13. Bergantung pada model yang diguna pakai oleh pengendali takaful, caruman dibahagikan kepada berikut KECUALI : A. Fi Wakalah B. Akaun Peserta C. Akaun Tuntutan D. Akaun Risiko Peserta14. Dokumentasi insurans mulai dikesan semenjak zaman I. Yunani II. Romawi III. Uthmani IV. Eropah A. I dan II B. II dan III C. I, II dan III D. I, II dan IV15. Insurans hayat yang pertama direkodkan adalah untuk William Gybbon di A. England B. Amerika Syarikat C. Jerman D. Perancis JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 5. 5. 16. Sarjana Islam yang pertama membicarakan tentang Takaful ialah : A. Ibnu ’Abidin B. Ibnu Taimiah C. Ibnu Kathir D. Ibnu Khaldun17. Berikut adalah jenis-jenis syarikat insurans melainkan : A. Syarikat Insurans Am B. Syarikat Insurans Hayat C. Syarikat Insurans Komposit D. Syarikat Insurans Keluarga18. Apakah unsur-unsur yang dilarang di dalam aplikasi insurans konvensional? I. Ketidakpastian II. Judi III. Riba IV. Tidak beramanah A. I,II dan III B. II,III dan IV C. III dan IV D. Semua di atas19. Berikut adalah jenis-jenis Gharar KECUALI : A. Gharar fahisy B. Gharar taisir C. Gharar yasir D. Gharar mutawassit20. Menurut kajian, majoriti fuqaha’ meletakkan tiga syarat yang menjadikan sesuatu perkara sebagai gharar yang diamalkan : I. Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit II. Urusniaga tersebut diperlukan oleh masyarakat III. Gharar tersebut tidak mampu dielakkan IV. Gharar tersebut adalah Gharar fahisy A. I,II dan III B. I,III dan IV C. II,III, dan IV D. Semua di atas JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 6. 6. 21. Maisir (judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana : I. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. II. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak berlaku III. Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebehi jumlah premium yang diterima IV. Peserta tidak mengetahui barang yang diperniagakan A. I,II dan III B. I,III, IV dan V C. II,III,IV dan V D. Semua di atas22. Apakah tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful ? I. Agen Takaful II. Peserta Takaful III. Pengendali Takaful IV. Saluran Pengantara A. I, II dan III B. II, III dan IV C. I, III dan IV D. I, II dan IV23. Pengantara dalam pasaran takaful terdiri dari : I. Agen II. Bank III. Broker IV. Adjuster A. I,II dan III B. I,II dan IV C. I,III, dan IV D. Semua di atas24. Manakah kenyataan berikut TIDAK BENAR mengenai peranan penting yang harus dipenuhi oleh setiap pengendali takaful? A. Bidang teknikal B. Syariah C. Pemfailan D. Teknologi maklumat dan komunikasi JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 7. 7. 25. Sumber-sumber pendapatan pengendali Takaful adalah berdasarkan : I. Keuntungan daripada pelaburan kumpulan wang pemegang saham II. Fi Agensi/wakalah III. Bahagian keuntungan pelaburan kumpulan wang takaful IV. Lebihan kumpulan wang takaful A. I,II dan III B. I,III, IV dan V C. II,III,IV dan V D. Semua di atas26. Berikut adalah persatuan-persatuan dalam industri takaful dan insurans KECUALI : A. MTA B. AMLA C. MII D. IBAM27. Objektif utama LIAM adalah seperti berikut KECUALI : I. Untuk menggalak dan mewakili kepentingan ahli korporat dan industri insurans hayat. II. Untuk memberi nasihat dan bantuan kepada ahli sepertimana diperlukan. III. Untuk menyebarkan maklumat yang berkemungkinan menarik minat ahli dan untuk mengumpul, menyusun dan mencetak statistiks dan maklumat lain yang berkaitan dengan insurans hayat. IV. Untuk membantu dengan apa jua cara bagi mengurangkan kerugian dan / atau kemalangan dan pencegahan jenayah. A. I, II dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. semua di atas28. Berikut adalah objektif penubuhan _______________ : I. Memudahkan penyelarasan, perancangan dan perlaksanaan inisiatif modal insan bagi industri kewangan Islam global. II. Membangunkan kepakaran bagi sistem kewangan Islam global. III. Menawarkan pertauliahan profesional dan program ijazah lanjutan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. IV. Menyediakan tenaga insan yang berwibawa sebagai penyelidik dan pendidik di bidang kewangan Islam. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 8. 8. A. MTA B. MIB C. MII D. INCIEF29. Ahli-ahli Biro Pengantaraan Kewangan ( FMB ) adalah seperti berikut KECUALI: A. Bank Perdagangan B. Bank Islam C. Pengendali Takaful D. Bank Rakyat30. Berikut adalah peranan Bank Negara Malaysia KECUALI : A. Pentadbiran dan penguatkuasaan akta takaful B. Penggubalan polisi dan perancangan strategik C. Tadbir urus syarikat D. Pengendalian pasaran dan kesedaran pengguna31. Bahagian II dalam Akta Takaful menyatakan suasana dan perjalanan perniagaan takaful seperti : I. Pembatasan dalam penggunaan perkataan “Takaful” II. Pembatasan ke atas pengusaha takaful III. Penubuhan dan penyelenggaraan dana takaful IV. Pengagihan lebihan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. II,III, dan IV D. Semua di atas32. Akta Takaful diluluskan pada : A. 1986 B. 1984 C. 1996 D. 199433. Bahagian III ( Akta Takaful ) menyatakan : I. Kuasa yang diberikan kepada Bank Negara dan perlantikan Gabenor sebagai Ketua Pengarah Takaful dalam pengawasan perniagaan takaful. II. Kuasa untuk menjalankan pemeriksaan oleh Bank Negara. III. Peruntukan untuk menutup dan memindahkan perniagaan seseorang pengusaha takaful. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 9. 9. IV. Penyerahan laporan tahunan dan laporan statistik. A. I, II dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. semua di atas34. Berikut adalah tujuan Akta Insurans 1996 digubal : I. Melindungi kepentingan awam II. Menyebarkan keadilan dan kesaksamaan III. Memupuk kemampuan IV. Membangunkan sosio ekonomi A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I,III, dan IV D. Semua di atas35. Akta Insurans 1996 ( yang menggantikan Akta Insurans 1963 ) menetapkan piawai dan polisi asas yang perlu dipatuhi oleh setiap syarikat Insurans di Negara ini. Ianya bertujuan untuk : I. Melindungi kepentingan awam II. Menyebar keadilan dan kesaksamaan III. Memupuk kemampuan IV. Memainkan peranan pembangunan A. I, II, III B. II, dan III C. III, IV, V D. Semua jawapan di atas36. Apakah perspektif Islam mengenai risiko? A. Islam mengalakkan umatnya berdoa sahaja agar terselamat daripada bahaya. B. Islam menyeru agar umatnya menyerahkan diri kepada Allah semata- mata tanpa melakukan sebarang usaha. C. Islam menyeru umatnya membuat perancangan terlebih dahulu, berjaya atau tidak perancangan berkenaan ianya ditentukan oleh Allah s.w.t D. Islam menyarankan agar umatnya tidak terlibat di dalam aktiviti yang mempunyai risiko yang tinggi. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 10. 10. 37. Suatu kisah daripada seorang Arab Badwi dengan Rasullullah s.a.w, baginda bertanya kepadanya mengapa beliau meninggalkan untanya tanpa ditambat. Jawab Arab Badwi berkenaan; “Aku bertawakal kepada Allah” kemudian Rasullullah s.a.w bersabda; “Tambat unta kamu kemudian bertawakal kepada Allah”. Pengajaran daripada kisah berkenaan ialah I. Meletakkan keyakinan sebenar hanya kepada Allah s.w.t II. Kita mesti melakukan yang terbaik dalam melakukan sesuatu perkara. III. Menyerahkan segala yang di luar kemampuan kita kepada Allah s.w.t IV. Jangan bergantung kepada Allah semata-mata sebelum berbuat sebarang usaha. A. I, II dan III sahaja B. I, II dan IV sahaja C. II, III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas38. Apakah yang dimaksudkan dengan peril ? A. Malapetaka yang disebabkan oleh kejadian alam. B. Penyebab terjadinya sesuatu kerugian. C. Salah satu kaedah pembayaran gantirugi dalam insurans. D. Keadaan yang meningkatkan kebarangkalian terjadi sesutu kerugian.39. Kaedah menangani risiko ini melibatkan pihak ketiga sama ada organisasi atau individu. Kerugian akan ditanggung oleh pihak ketiga yang menanggung risiko tersebut. Kaedah ini lazimnya dikenali sebagai _________________. A. Mengelak Risiko B. Mengawal Risiko C. Berkongsi Risiko D. Pindahan Risiko40. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan dengan I. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian harta. II. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi kelegaan kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal. III. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta takaful. IV. Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam kepada masyarakat bukan Islam. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 11. 11. A. I, II dan III sahaja B. I, II dan IV sahaja C. II, III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas41. Apakah syarat untuk menjadi agen bagi urusan Takaful Keluarga : A. umur antara 15-60 B. umur antara 18-60 C. umur antara 17-60 D. umur antara 21-5542. Berikut adalah tanggungjawab agen Takaful Keluarga kecuali : A. Melicinkan proses permohonan. B. Memastikan semua maklumat pemohon lengkap. C. Membuat pembayaran kepada peserta di atas sebarang tuntutan. D. Menghadiri kursus.43. Antara maklumat penting mengenai produk takaful yang mesti didedahkan adalah seperti berikut A. Nama pengendali B. Maklumat perlindungan C. Maklumat caruman D. Semua di atas44. Dalam prinsip am urusniaga, intermediari wajib : A. Menandatangani deklarasi. B. Menghadiri majlis-majlis dan kursus yang diadakan. C. Mempunyai kemahiran percakapan yang baik. D. Menepati masa.45. Ejen takaful dapat membantu bakal peserta dengan memberi kelegaan kewangan dengan I. Membantu peserta-peserta yang ditimpa musibah sekiranya berlaku kerugian harta. II. Meringankan beban tanggungan para peserta takaful dengan memberi kelegaan kewangan sekiranya peserta takaful tersebut menemui ajal. III. Menyemaikan displin untuk menyimpan wang di kalangan peserta takaful. IV. Dapat memperkembangkan pengetahuan berkenaan produk-produk Islam kepada masyarakat bukan Islam. A. I, II dan III sahaja B. I, II dan IV sahaja C. II, III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 12. 12. 46. Sifat-sifat yang harus diterapkan oleh seorang ejen takaful adalah seperti berikut KECUALI. A. Amanah B. Menyampaikan C. Khianat D. Bijaksana47. Kuasa yang diberikan kepada ejen mesti dinyatakan secara bertulis atau diucapkan, sama ada dimeterai atau tidak. Ejen tidak akan dikenakan tindakan sekiranya pengertian itu meragukan. Bentuk kuasa yang dimaksudkan di atas ialah kuasa _______________. A. Nyata B. Biasa C. Tersirat D. Terhad48. Jika seorang ejen telah menerima wang sumbangan daripada peserta takaful, tetapi beliau terlupa untuk mendepositkan wang berkenaan kepada syarikat pengendali takaful. Dibawah Seksyen ______ Akta Takaful 1984 menyatakan tindakan ejen tersebut dikira sebagai tindakan pihak pengendali takaful. A. 25 B. 26 C. 28 D. 6649. Dibawah seksyen 28, ejen yang membuat kenyataan palsu atau memberi penerangan yang mengelirukan boleh dikenakan denda seperti berikut. I. Denda tidak melebihi RM 20,000 II. Penjara selama 1 tahun III. Denda tidak melebihi RM 10,000 IV. Digantung seumur hidup daripada menjadi ejen takaful. A. I dan II sahaja B. II sahaja C. II, III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas50. Berikut yang manakah BUKAN syarikat takaful semula dan insurans semula yang beroperasi di Malaysia : A. Asean Retakaful International (L) (ARIL) B. MNRB Holding Berhad JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 13. 13. C. Maybank Takaful D. Munich Re51. Takaful semula yang diperuntukkan di bawah perjanjian, kebiasaannya berdasarkan perjanjian tahunan. Segala risiko yang berada dalam skop perjanjian ini secara automatik diterima oleh syarikat takaful semula. Jenis takaful semula yang dimaksudkan ialah ____ A. Takaful semula bersyarat B. Takaful semula triti C. Takaful semula berkelayakan D. Takaful semula fakultatif52. Apakah yang dimaksudkan dengan had bendung : A. Jumlah sumbangan yang ditanggung B. Jumlah risiko yang berikan oleh kumpulan wang takaful C. Jumlah risiko yang ditanggung oleh kumpulan wang takaful D. Jumlah sumbangan yang diberikan oleh kumpulan wang takaful53. . Skop kuasa yang diberikan kepada agen adalah seperti berikut, KECUALI: A. Kuasa Mutlak B. Kuasa Nyata C. Kuasa Tersirat D. Kuasa Biasa54. Ejen Takaful Am perlu memastikan kutipan caruman sumbangan bagi semua nota lindungan yang dikeluarkan dihantar kepada pengendali beserta borang cadangan yang lengkap dalam tempoh ____ hari waktu bekerja. A. 3 hari B. 5 hari C. 7 hari D. 2 minggu55. Berikut yang manakah prinsip urusniaga yang TIDAK harus dilakukan oleh seorang ejen takaful ketika berurusan dengan bakal peserta. A. Memperkenalkan diri serta menunjukkan kad kuasa semasa berurusan dengan pelanggan. B. Menganggap segala maklumat yang diterima daripada bakal peserta adalah sulit. C. Memastikan pelan takaful yang dicadangkan mengikut pengetahuan ejen takaful sahaja. D. Memberi perbandingan lengkap dan jelas ciri-ciri setiap pelan takaful yang ada di dalam pasaran. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 14. 14. 56. Peranan ejen Takaful seperti berikut KECUALI A. Mengajak masyarakat menyertai perlindungan Takaful B. Membantu peserta apabila ditimpa musibah C. Menyemai sikap disiplin dalam menyimpan D. Menasihat menggunakan perlindungan konvensional57. Antara objektif garis panduan Amalan Nasihat Wajar ialah seperti berikut kecuali? A. melindungi kepentingan pemilik sijil B. melindungan kepentingan syarikat dan ejen C. memudahcara secara konsisten dan teratur dalam memasarkan produk takaful D. memastikan syarikat pengendali takaful dan semua perantara meningkatkan kualiti piawaian58. Berikut yang manakah etika yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ejen takaful semasa mendapatkan maklumat bakal peserta? A. Mendapatkan maklumat tentang kesihatan bakal peserta. B. Mengetahui tentang skop pekerjaan bakal peserta. C. Mendapatkan tandatangan bakal peserta untuk ditandatangani dalam borang cadangan. D. Menganalisa maklumat kewangan bakal peserta.59. Berikut adalah tindakan yang perlu dilakukan oleh ejen takaful, semasa pengisian borang cadangan I. Memberi penjelasan tentang akibat daripada penyembunyian fakta tidak tepat daripada bakal peserta. II. Mengelakkan diri daripada mempengaruhi pencadang dan menjelaskan bahawa segala jawapan atau kenyataan dibawah tanggungjawab pencadang. III. Mengisikan borang cadangan bagi pihak bakal peserta takaful. IV. Memberikan pendapat anda tentang soalan-soalan yang dikemukakan dalam borang cadangan yang akan mempengaruhi keputusan pihak pengendali takaful. A. I dan II sahaja B. II, III dan IV sahaja C. III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas60. Bagi memastikan pihak ejen takaful keluarga mendapatkan latihan dan pembangunan yang berterusan Persatuan Pengendali Takaful Malaysia (MTA) akan mewajibkan Program Pembangunan Profesional Berterusan yang perlu dihadiri selama ___ jam setahun. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 15. 15. A. 20 B. 30 C. 36 D. 4861. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan perniagaan takaful. I. Keadilan II. Kejujuran III. Boleh dipercayai IV. Bertanggungjawab A. I, II dan IV sahaja B. II, III dan VI sahaja C. I,III dan VI sahaja D. Semua jawapan di atas62. Antara langkah-langkah yang ada dalam proses pemasaran, KECUALI : A. Mengenal pasti bakal peserta B. Menyediakan persembahan pemasaran C. Mengadakan temubual D. Membantah alasan63. Kebiasaannya tempoh bertenang adalah ...... hari A. 10 hari B. 20 hari C. 30 hari D. 40 hari64. Di antara berikut merupakan Skim-Skim yang ditawarkan di Takaful. I. Skim Takaful Keluarga Individu ( Perseorangan ) II. Skim Takaful Pendidikan III. Skim Takaful Remaja IV. Skim Takaful Anuiti A. I, II dan IV sahaja B. II, III dan VI sahaja C. I,III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas65. Setiap permohonan Pengunderaitan haruslah dinilai melalui faktor – faktor berikut : I. Kesihatan II. Pekerjaan III. Hobi IV. Status Kewangan JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 16. 16. A. I, II dan IV sahaja B. II, III dan VI sahaja C. I,III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas66. Skim apakah yang memberikan pendapatan tetap selepas Peserta bersara. A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan C. Skim Takaful Anuiti D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)67. Kelayakan terhadap manfaat di dalam pelan Takaful hanya akan bermula selepas berapa hari dari tarikh sijil berkuatkuasa. A. 30 hari B. 32 hari C. 34 hari D. 36 hari68. Perlindungan di bawah pelan penyakit kritikal merangkumi berapa jenis? A. 30 B. 32 C. 34 D. 3669. Apakah yang perlu diketahui seorang Ejen sebelum berada dalam sesi temubual dengan bakal peserta. I. Semua soalan perlu diajukan walaupun pemohon kelihatan sihat. II. Ejen tidak boleh menyarankan jawapan bagi pihak pemohon terutama butir- butir kesihatan pemohon walaupun pemohon itu merupakan kawan rapat atau ahli keluarga. III. Semua jawapan yang direkodkan hendaklah tidak berbeza sedikit pun daripada kenyataan asal. IV. Setiap soalan mestilah dikemukakan dengan jelas. Ejen perlu mengingatkan pemohon supaya memberi jawapan benar pada setiap masa. A. I, II dan IV sahaja B. II, III dan VI sahaja C. I, III VI sahaja D. Semua jawapan di atas70. Antara berikut merupakan Akaun yang dibuat oleh pencarum di Takaful. I. Akaun Peserta II. Akaun Risiko Peserta ( Akaun Khas Peserta ) III. Akaun Rizab IV. Akaun Komisyen JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 17. 17. A. I, II sahaja B. II, III dan VI sahaja C. I, II dan VI sahaja D. Semua jawapan di atas71. Skim apakah yang melindungi baki pembiayaan pembelian rumah seseorang peserta. A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan C. Skim Takaful Anuiti D. Skim Takaful Gadaijanji (MRTA)72. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan kesihatan ialah : I. Penghospitalan II. Unit Rawatan Rapi III. Rawatan pesakit luar IV. Lawatan pemeriksaan oleh doktor A. I, II dan IV sahaja B. II, III dan IV sahaja C. I,III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas73. Takaful Perubatan dan Kesihatan pada lazimnya tidak melindungi perkara-perkara berikut : I. Penyakit sedia ada semasa memohon menyertai takaful. II. Tuntutan terhadap penyakit atau kecederaan akibat daripada perlakuan yang langgar aau menyalahi undang-undang. III. Kehamilan atau kelahiran. IV. Pembedahan plastik atau kosmetik. A. I, II dan IV sahaja B. II, III danI V sahaja C. I, III dan IV sahaja D. Semua jawapan di atas74. Skim apakah yang dibenarkan mengeluarkan sebahagian daripada simpanan tabungan ketika anak berusia 15 dan 18 tahun pada kadar 50% daripada nilai simpanan. A. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan B. Skim Takaful Berkaitan Pelaburan C. Skim Takaful Anuiti D. Skim Takaful Pendidikan JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 18. 18. 75. Tuntutan boleh timbul dalam salah satu situasi berikut KECUALI : A, Ketika kematian B. Ketika kematangan C. Tuntutan faedah perubatan D. Ketika kesuntukan wang76. Perlindungan yang disediakan oleh takaful perubatan dan kesihatan adalah seperti berikut : A. Fi profesional B. Manfaat penghospitalan C. Penyakit kritikal D. Semua jawapan di atas77. Apakah komponen utama dalam Industri takaful? I. Peserta takaful. II. Pengendali takaful. III. Saluran pengantara Iv. Pengawal keselamatan A. I sahaja B. I dan II sahaja C. I,II dan III sahaja D. Semua jawapan di atas78. Siapakah yang boleh dikatakan sebagai peserta takaful? I. Individu II. organisasi perniagaan III. korporat Iv. pengusaha kilang. A. semua di atas B. I sahaja C. I dan II sahaja D. I,II dan III sahaja79. Bagaimana prinsip kontrak takaful dilaksanakan? A. Mengasimilasi beberapa prinsip Insurans merangkumi keadilan semasa berurusan sepertI yang digalakkan oleh syara’. B. Menggunakan aqad mua’wadhah dalam menjalankan urusan perniagaan dengan para peserta. C. Menyediakan pinjaman kepada para peserta yang hendak membuat pinjaman daripada wang syarikat dan dikenakan faedah ke atasnya. D. Menyediakan pinjaman premium automatik serta menambahkan faedah ke atasnya. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 19. 19. 80. Syarikat takaful tertakluk di bawah undang-undang A. Akta Takaful 1983 B. Akta Takaful 1984 C. Akta Insuran 1996 D. Akta Bank Islam 198381. Berikut adalah penyakit yang tidak dilindungi di bawah skim Takaful Perubatan dan Kesihatan kecuali A. Penyakit sedia ada B. Kehamilan C. Pembedahan plastik D. Kanser82. Berikut dokumen yang perlu disertakan semasa membuat tuntutan kecuali A. Bil asal B. Resit Asal C. Borang tuntutan D. Surat sakit83. Antara perlindungan yang dirangkumi di bawah pelan takaful perubatan dan kesihatan adalah I. Penghospitalan II. Unit Rawatan rapi III. Lawatan pemeriksaan IV. Pembedahan A. I & II B. II, III & IV C. I,II & III D. Semua di atas84. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu ada bagi setiap ejen takaful semasa menjalankan perniagaan takafu kecuail. A. Keadilan B. Kejujuran C. Kepentingan diri sendiri D. Bertanggungjawab85. Berikut merupakan tiga komponen UTAMA yang diperlukan dalam industri takaful, kesuali A. Agen Takaful B. Peserta Takaful JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 20. 20. C. Pengendali Takaful D. Saluran Pengantara86. Setiap permohonan sijil takaful akan dinilai mengikut aspek berikut kecuali A. Kesihatan B. Pekerjaan C. Keturunan D. Hobi87. Antara Skim yang ditawarkan oleh pelan takaful adalah seperti berikut kecuali A. Skim Takaful Remaja B. Skim Takaful Gadai janji C. Skim Takaful Kanak-kanak D. Skim Takaful Keluarga Berkumpulan88. Maklumat penting yang perlu didedahkan kepada peserta I. Nama Pengendali Takaful II. Maklumat Perlidungan III. Maklumat penuh caruman IV. Sekatan dan Pengeculian A. I & II B. II,III & IV C. III & IV D. Semua di atas89. Mengikut kod etika, Intermediari adalah dilarang I. Membuat kritikan yang tidak tepat II. Memujuk Pelanggan untuk membatalkan sijil III. Mengguna nama proksi IV. Mengenakan caj tambahan A. I, II & III B. II,III & IV C. I,III & IV D. Semua di atas90. Intermediari hanya dibenarkan mewakili A. 1 prinsipal komposit B. 2 prinsipal komposit C. 3 prinsipal komposit D. 4 prinsipal komposit91. Berikut adalah kuasa-kuasa ejen, kecuali A. Kuasa Nyata JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 21. 21. B. Kuasa Tersirat C. Kuasa Biasa D. Kuasa Tersurat92. Berikut adalah proses yang perlu dilakukan semasa proses pemasaran I. Mengenalpasti bakal peserta II. Menyedia persembahan pemasaran III. Mengadakan temubual IV. Menangani lasan A. I,II & III B. I, II & IV C. II,III & IV D. Semua di atas93. Pengunduraitan bermaksud satu proses pemilihan agar caruman yang berpatutan boleh dikenakan. Proses ini melibatkan keputusan berikut : I. Menerima kadar piawaian II. Menerima dengan pindaan III. Menangguh sesuatu permohonan IV. Menolok permohonan A. I,II & III B. I, II & IV C. II,III & IV D. Semua di atas94. Apabila berlaku kematian, waris yang menuntut mesti memberitahu pengendali takaful perkara-perkara berikut kecuali : A. Nama dan Nombor Kad pengenalan B. Nombor Kontrak C. Alamat D. No KWSP95. Bagi membuktikan kematian pihak pengendali takaful akan menerima salah satu daripada dokumen berikut kecuali : A. Sijil Kematian B. Sijil perkahwinan C. Laporan koroner D. Printah pengisytiharan kematian96. Jika sekiranya ejen tidak mematuhi seksyen 25, mereka akan dikenakan denda sebanyak A. Tidak melebihi RM 4000.00 B. Tidak melebihi RM 5000.00 C. Tidak melebihi RM 6000.00 D. Tidak melebihi RM 7000.00 JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 22. 22. 97. Mengikut prinsip am urusniaga, intermediari wajib I. Menandatangani deklarasi II. Memperkenalkan diri sebagai intermediari takaful III. Memberi khidmat rundingan berdasarkan kemahiran IV. Menganggap segala maklumat adalah biasa A. I,II & III B. I, II & IV C. II,III & IV D. Semua di atas98. Bagi takaful kenderaan berenjin, jika bayaran telah dibuat kepada intermediari oleh peserta, intermediari mesti meremitkan caruman tersebut kepada pengendali ke dalam akaun pengutan dalam tempoh A. 5 hari bekerja B. 6 hari bekerja C. 7 hari bekerja D. 8 hari bekerja99. Berikut adalah etika kod pemakaian bagi intermediari I. Menutup aurat II. Berpakaian sopan (bukan muslim)] III. Pakaian Longgar IV. Pakaian Tidak nipis A. I,II & III B. I, II & IV C. II,III & IV D. Semua di atas100.Dokumen berikut pada amnya diterima sebagai bukti umur oleh pengendali takaful kecuali A. Sijil kelahiran rasmi B. Sijil sumpah C. Sijil berhenti sekolah D. Pasport JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 23. 23. JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 24. 24. JAWAPAN1. D 44. A 87. C2. C 45. D 88. D3. D 46. C 89. D4. C 47. A 90. A5. B 48. A 91. D6. A 49. A 92. D7. A 50. C 93. D8. C 51. B 94. D9. C 52. C 95. B10. D 53. A 96. B11. B 54. C 97. A12. C 55. C 98. C13. C 56. D 99. D14. A 57. B 100. B15. A 58. A16. A 59. C17. D 60. B18. A 61. D19. B 62. D20. A 63. C21. A 64. D22. A 65. D23. C 66. C24. C 67. A25. D 68. D26. C 69. D27. A 70. A28. D 71. D29 D 72. D30. C 73. D31. D 74. D32. B 75. D33. B 76. D34. A 77. C35. D 78. A36. C 79. A37. D 80. B38. B 81. D39. D 82. D40. D 83. D41. B 84. C42. C 85. D43. D 86. C JABATAN SALURAN LATIHAN & PEMBANGUNAN
 25. 25. &2172+ 62$/$13(3(5,.6$$1 $6$6 7$.$)8/-$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 26. 26. $SDNDK SHQJHUWLDQ WDNDIXO $ 7DNDIDOD 3HUNRQJV,DQ XQWXN PHQGDSDWNDQ NHXQWXQJDQ % 7DNDIDOD 6DO,QJ MDP,Q PHQMDP,Q VDWX VN,P DQJ EHUDVDVNDQ SHUVDXGDUDDQ 7DNDIDOD 6DOLQJ EHUNRQJV, PRGDO XQWXN PHPXODNDQ SHUQ,DJDDQ WDNDIXO 7DNDIDOD 0HQFDUXP GDODP VDWX WDEXQJ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK 7DNDIXO PHQJJXQDNDQ DNWD DSD $ $NWD WDNDIXO % $NWD WDNDIXO $NWD WDNDIXO $NWD WDNDIXO $GDNDK SHUNDWDDQ WDNDIXO WDNDIDOD
 27. 27. DGD GL GDODP DO ± 4XUDQ $ $GD % 7LDGD 7LDGD ODQJVXQJ .HVHPXD MDZDSDQ GL DWDV $SDNDK DQJ PHQMDGL NRQVHS GDODP RSHUDVL WDNDIXO , %DQWX PHPEDQWX ,, HUPD ± PHQGHUPD ,,, -XDO ± PHQMXDO ,9 %HOL ± PHPEHOL $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD , GDQ ,,, VDKDMD ,,,,,, GDQ ,Y 6HNLUDQD PDQXV,D EHUXUXVDQ GHQJDQ NRQVHS WDNDIXO DSDNDK VLIDW DQJ DGD SDGD GLUL PHUHND $ 7DEDUUX¶ % .HGHNXW 0HQJHMDU NHXQWXQJDQ 0HQJHMDU SHQGDSDWDQ $SDNDK GDOLO IDOVDIDK DVDV SHQXEXKDQ WDNDIXO $ 0HPSHUNXNXKNDQ SHUQLDJDDQ % 0HPEDQWX SHVHUWD PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK %HUVDPD VHPXD SHVHUWD PHQFDU, NHXQWXQJDQ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 28. 28. 0HPXSXN V,IDW NHLNKODVDQ GDODP EHUWDEDUUX¶ GDQ VDOLQJ WRORQJ PHQRORQJ $SDNDK IDOVDIDK SHQXEXKDQ WDNDIXO $ 7DEDUUX¶ PHPEDQWX LQVDQ DQJ PHPHUOXNDQ PHQMDOLQNDQ SHUKXEXQJDQ DQJ HUDW % 7DEDUUX¶ PHQMDODQNDQ SHUQLDJDDQ DQJ VDPD SDGD PRGDOQD 7DEDUUX¶ XQWXQJ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD 7DEDUUX¶ SHUQLDJDDQ DQJ WHUWXEXK WDQSD VHEDUDQJ PRGDO L DQWDUD EHULNXW DSDNDK DSOLNDV, WDNDIXO GDODP PDVDUDNDW , 6HRUDQJ HMHQ ³PHQMXDO´ ,QVXUDQ NHSDGD SDUD SHODQJJDQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK VHRODK ± RODK MXDO EHOL EDUDQJDQ ,, 6HRUDQJ UDNDQ EHUNRQJVL SHUQLDJDDQ GHQJDQ RUDQJ ODLQ VHSHUWL EHUNRQJV, PRGDO XQWXN PHQXEXKNDQ SHUQLDJDDQ ,,, DSDW PHQJHUDWNDQ VLODWXUUDK,P GDQ VDOLQJ EDQWX PHPEDQWX 0DFDP NKDLUDW NHPDWLDQ GL NDPSXQJ ± NDPSXQJ ,9 7HUOLEDW GDODP SHUQLDJDDQ ORQWDUDQ VHSHUWL SHUQLDJDDQ GL IXQ ± IDLU $ , VDKDMD % ,, VDKDMD ,,, VDKDMD ,Y VDKDMD $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ LQVXUDQ $ ,QVXUDQ PHUXSDNDQ VDWX DTDG WDEDUUX¶ DQWDUD VHVDPD SHVHUWD GDODP PHQMDODQNDQ XUXVDQ SHQJHQGDOLDQ ULVLNR % ,QVXUDQ DGDODK VDWX MHQLV SHUQLDJDDQ SHODEXUDQ PDVD SDQMDQJ ,QVXUDQ PHUXSDNDQ LQVWLWXVL HNRQRPL EHUDVDVNDQ SULQVLS EHUVDOLQJ GDQ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP DQJ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK 0HUXSDNDQ SURVHV MXDO EHOL DQJ PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK VHSHUWL MXDOEHOL PDNDQDQ $SDNDK NRQVHS LQVXUDQ $ 0HQLPSDQ GDQD GDQ PHPEDQWX SHVHUWD DQJ VXVDK % 0HQLPSDQ GDQD EDJL WXMXDQ SHODEXUDQ DQJ PDQD XQWXQJ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD 0HQLPSDQ GDQD GHQJDQ WXMXDQ SHPEHOLDQ U,V,NR 0HQJHOXDUNDQ GDQD EDJL WXMXDQ PHPEDQWX SDUD SHVHUWD DQJ VXVDK -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 29. 29. L DQWDUD EHULNXW VLDSDNDK DQJ PXODPXOD PHPSUDNWLNNDQ LQVXUDQ , .DILODK DUDE ,, 2UDQJ PHODX GL 0DODV,D ,,, 0DVDUDNDW QXVDQWDUD ,9 0DVDUDNDW -DZD GL ,QGRQHV,D $ , VDKDMD % ,, VDKDMD , GDQ ,,, VDKDMD , GDQ ,Y VDKDMD $SDNDK VLVWHP DQJ PHQFHUPLQNDQ WDNDIXO VHPDVD ]DPDQ MDKLOLDK $ 6LVWHP VXPSDKDQ PHQJJXQDNDQ DO4XUDQ % 6LVWHP EDUWHU 6LVWHP SHQMXDODQ KDPED 6LVWHP D¶TLODK GDQ TDVDP L DQWDUD EHULNXW EDJDLPDQD NRQVHS WDNDIXO WHODK DGD DWDX WHODK WHUVHUDS GDODP PDVDUDNDW PHODX , .KDLUDW NHPDWLDQ DQJ GLNXPSXONDQ GDQD ROHK SLKDN PDVMLG ,, .KDLUDW NHPDWLDQ GL NDPSXQJ ± NDPSXQJ DQJ DNDQ GLEHULNDQ NHSDGD ZDULV MHQD]DK XQWXN SHQJXUXVDQ MHQD]DK ,,, %DQWX ± PHPEDQWX GL NDODQJDQ PDVDUDNDW NDPSXQJ VHPDVD NHQGXUL ,9 %DQWX ± PHPEDQWX GL NDODQJDQ SHQGXGXN NDPSXQJ VHPDVD JRWRQJ URRQJ $ , VDKDMD % ,,,,,, GDQ ,Y , GDQ ,, VDKDMD ,, GDQ ,,, VDKDMD %DJDLPDQD SHUQLDJDDQ WDNDIXO GLMDODQNDQ $ 3HVHUWD VXPEDQJNDQ GDQD GDODP VDWX WDEXQJ GDQ SHVHUWD VHQGLUL VHEHQDUQD DQJ PHPEDQWX SHVHUWD ODLQ NHWLND GLWLPSD PXVLEDK % 3HVHUWD VXPEDQJNDQ GDQD PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK XQWXN PHPEDQWX SHVHUWD ODLQ NHWLND G,WLPSD PXVLEDK 3HVHUWD GLEHUL SLOLKDQ XQWXN PHPEXDW SHODEXUDQ 3HVHUWD DNDQ GLEHULNDQ VDWX SROLVL DQJ PHQXQMXNNDQ EDKDZD SHVHUWD WHUVHEXW WHODK PHPEHOL SHUOLQGXQJDQ GDULSDGD SLKDN VDULNDW -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 30. 30. %DJDLPDQDNDK FDUD SHQJHQGDOLDQ WDNDIXO GL 0DODVLD $ 3HVHUWD PHPEHOL SROLVL WDNDIXO GDULSDGD VDULNDW WDNDIXO PDQDNDOD SHQJHQGDOL WDNDIXO VHEDJDL SHPHJDQJ DPDQDK % 3HVHUWD PHODEXU GDQD GDODP WDNDIXO GDQ WDNDIXO VHEDJDL SHQJJHUDN SHODEXUDQ 3HVHUWD PHQXPEDQJ GDQD GDODP WDEXQJ SHQJHQGDOL WDNDIXO VHEDJDL SHPHJDQJ DPDQDK 3HVHUWD PHQFDUL NHXQWXQJDQ GHQJDQ PHOHWDNNDQ GDQD GDODP WDEXQJ SHQJHQGDOL WDNDIXO $SDNDK DQJ GLNDWDNDQ 7DNDIXO 7LMDUL DWDX 7DNDIXO NRPHUVLDO $ 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO GLNHQGDOLNDQ ROHK HQWLWL EHUDVLQJDQ % 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO GLNHQGDOLNDQ ROHK HQWLWL DQJ VDPD 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO EHUDVDVNDQ NRQVHS MXDO EHOL 7LMDUL DWDX NRPHUVLDO VNLP WDNDIXO EHUDVDVNDQ NRQVHS PXD¶ZDGKDK $SDNDK DQJ GLVHGLDNDQ ROHK WDNDIXO NHOXDUJD VHFDUD ULQJNDV $ 0HQHGLDNDQ NRPELQDVL WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SHQGHN % 0HQHGLDNDQ NRPELQDVL WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ VHWHQJDK WDKXQ 0HQHGLDNDQ NRPELQDV, WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SDQMDQJ 0HQHGLDNDQ NRPELQDVL WDEXQJDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ EXODQDQ $SDNDK DQJ GLVHGLDNDQ ROHK WDNDIXO DP VHFDUD ULQJNDV $ 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SHQGHN DWDV KDUWD GDQ OLDEL,LWL % 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ MDQJND SDQMDQJ DWDV KDUWD GDQ OLDELOLWL 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ VHXPXU KLGXS WHUKDGDS KDUWD GDQ OLDELOLWL 0HPEHULNDQ SHUOLQGXQJDQ EXODQDQ WHUKDGDS KDUWD GDQ OLDELOLWL L DQWDUD EHULNXW DSDNDK NHLVWLPHZDDQ PDQIDDW WDNDIXO , 3HVHUWD OHELK DNLQ PDQIDDW NHURKDQLDQ GDODP ODQGDVDQ VDUD¶ ,, 3HVHUWD OHELK SDVWL NHUDQD GL DWDV ODQGDVDQ VDUD¶ ,,, 3HVHUWD WHUDVD NHVXFLDQ KDUWD NHUDQD WDNDIXO GLSDQWDX ROHK OHPEDJD VDULDK ,9 3HVHUWD OHELK WHQWHUDP GL DWDV NHOHELKDQ EHQHILW
 31. 31. DQJ GLWHULPD $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 32. 32. ,,,,,, GDQ ,Y DQJ PDQDNDK DQWDUD EHULNXW PHUXSDNDQ NHLVWLPHZDDQ WDPEDKDQ GDULSDGD NRQVHS WDEDUUX¶ LQL , WHUEXND NHSDGD $KPDG ,, WHUEXND NHSDGD 0XWKX ,,, WHUEXND NHSDGD $K KRQJ ,9 +DQD NHSDGD PXVOLP VDKDMD $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK SHQJHUWLDQ PXDPDODW ,VODP $ 3HUKXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ $OODK 6:7 % 3HUKXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ PDQXVLD VDKDMD 3HUKXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ WXPEXKDQ VDKDMD 3HUKXEXQJDQ GL DQWDUD PDQXVLD GHQJDQ PDQXVLD VHUWD VHOXUXK NHKLGXSDQ GL EXPL LQL $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ,VODP $ 0HODNXNDQ VRODW OLPD ZDNWX VHKDUL VHPDODP % .HSDWXKDQ GDQ SHQHUDKDQ VHUWD NHWDDWDQ 0HQGHQJDU KXNXP ± KXNXP $OODK VHUWD WDDW VHNDGDU DQJ EROHK %ROHK LNXW GDQ EROHK GLODQJJDU L DQWDUD EHULNXW DQJ PDQDNDK WXMXDQ PDWODPDW ,VODP , 5HGKD ,, .HDPSXQDQ ,,, .DVLK VDDQJ ,9 .HEHQFLDQ $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK SHQJHUWLDQ VDULDK -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 33. 33. $ +XNXP DQJ GLFLSWDNDQ $OODK % +XNXP DQJ GLFLSWD ROHK 0DODLNDW +XNXP DQJ GLFLSWD ROHK 5DVXO ± UDVXO +XNXP DQJ GLNHOXDUNDQ ROHK XODPD¶ $SDNDK WXMXDQ VDULDK $ 0HQDPEDKNDQ NHXQWXQJDQ GXQLDZL % 0HQMDJD NHSHQWLQJDQ LQGLYLGX GDODP EHUDJDPD 0HQMDJD DVDV NHSDGD NHXQWXQJDQ VDULNDW 0HQMDJD NHPDVODKDWDQ NHKLGXSDQ PDQXVLD %HUDSDNDK PDVODKDW DQJ SHUOX GLMDJD $ VDWX % GXD HPSDW OLPD %HUDSDNDK VXPEHU KXNXP DQJ GLVHSDNDWL ROHK XODPD¶ $ VDWX % GXD HPSDW OLPD L DQWDUD EHULNXW DQJ PDQDNDK VXPEHU DQJ GLVHSDNDWL ROHK NHEDQDNDQ XODPD¶ , $O 4XUDQ ,, $O6XQQDK ,,, ,MPD¶ ,9 4LDV $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD 6HPXD GL DWDV L DQWDUD EHULNXW DQJ PDQDNDK EHUNDLWDQ GHQJDQ ZDMLE PHQMDJD OLPD SHUNDUD GDODP 0DTDVLG 6DUL¶DK KXUXULDW
 34. 34. -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 35. 35. , +LI] DGLQ ,, +LI] DO$TO ,,, +LI DODNO ,9 +LI DO0DO $ , VDKDMD % ,,,,,, GDQ ,Y ,,, GDQ ,Y VDKDMD ,,,, GDQ ,Y $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ DO4XUDQ $ .DODP $OODK DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL 0XKDPPDG 6$: % .DODP $OODK DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 0DODLNDW -LEULO .DODP $OODK DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL 0XVD .DODP $OODK DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL ,VD $SDNDK DDW SHUPXODDQ GDQ SHQJDNKLUDQ GDODP DO4XUDQ $ $O)DWLKDK KLQJJD $Q1DVV % $O%DTDUDK KLQJJD $Q1DVV $O)DWLKDK KLQJJD $O/DKDE $O)DWLKDK KLQJJD $O)DODT $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ VXQQDK $ 3HUEXDWDQ GDQ SHUNDWDDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: % 3HUEXDWDQ SHUNDWDDQ GDQ WDTULU QDEL 0XKDPPDG 6$: 3HUEXDWDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: VDKDMD 3HUNDWDDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: VDKDMD $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ,MPD¶ $ 3HUVHSDNDWDQ SDUD XODPD¶ PXMWDKLG
 36. 36. WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD % 3HUVHSDNDWDQ SDUD PXMDKLG WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD 3HUVHSDNDWDQ SDUD XPDUD¶ WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD 3HUVHSDNDWDQ SDUD QDEL WHQWDQJ VHVXDWX IDWZD %LODNDK EHUODNXQD ,MPD¶ $ 6HPDVD QDEL 0XKDPPDG 6$: PDVLK KLGXS % 6HEHOXP NHUDVXODQ QDEL 6$: 6HOHSDV NHZDIDWDQ QDEL 0XKDPPDG 6$: 6HOHSDV EHUODNX SHQJKLMUDKDQ QDEL 6$: $SDNDK FRQWRK ,MPD¶ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 37. 37. $
 38. 38. 3HQJKDUDPDQ DUDN %
 39. 39. 3HQJKDUDPDQ MXGL
 40. 40. 3HQJKDUDPDQ ULED¶
 41. 41. 0HPEXNXNDQ DO4XUDQ $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ 4LDV $ 0HQDPDQNDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD DQJ EDUX GHQJDQ KXNXP DQJ VXGDK DGD NHUDQD SHUVDPDDQ LOODKQD % 0HQDPDNDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD DQJ EDUX PHODOXL SDQGDQJDQ SDUD XODPD¶ 0HQDPDNDQ VHVXDWX KXNXP SHUNDUD DQJ EDUX GHQJDQ VLIDW ± VLIDW QDEL 6$: 0HQDPDNDQ VHVXDWX KXNXP SHUNDUD DQJ EDUX GHQJDQ WUDJHGL ± WUDJHGL DQJ EHUODNX VHNDUDQJ $SDNDK FRQWRK 4LDV $ 3HQJKDUDPDQ DUDN % 3HQJKDUDPDQ GDGDK 3HQJKDUDPDQ ULED¶ .HZDMLSDQ ]DNDW %HUDSDNDK VXPEHU DQJ WLGDN GLVHSDNDWL ROHK SDUD XODPD¶ $ 6DWX LDLWX DO4XUDQ % XD LDLWX DO4XUDQ GDQ DV6XQQDK %DQDN GL DQWDUDQD PDVDOLK PXUVDODK µXUI TDXO VDKDEL GDQ VHEDJDLQD (PSDW LDLWX DO4XUDQ DV6XQQDK ,MPD¶ GDQ 4LDV $SDNDK ³0DVDOLK 0XUVDODK´ $ 6HVXDWX NHSHQWLQJDQ DQJ WLGDN GLQDVNDQ KXNXPQD ROHK VDUD¶ VHFDUD NKXVXV WHWDSL EHUVHVXDLDQ GHQJDQ NHKHQGDN VDUD¶ VHFDUD XPXP % 6HVXDWX DQJ GLWXUXQNDQ ROHK $OODK 6:7 NHSDGD QDEL 6$: 6HVXDWX SHUODNXDQ QDEL 6$: DQJ DNDQ GLLNWLUDI VHEDJD, KDGLWK 6HVXDWX WXWXU NDWD QDE, 6$: DQJ PHQMDGL GDOLO XQWXN PHODNVDQDNDQ LEDGDK WHUVHEXW $SDNDK FRQWRK PDVDOLK PXUVDODK $ .HUDMDDQ PHQJKDUDPNDQ DUDN % .HUDMDDQ PHQJDUDKNDQ PHQXQDLNDQ KDML -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 42. 42. .HUDMDDQ PHZDMLENDQ ]DNDW ILWUDK .HUDMDDQ PHZDMLENDQ SHPDNDLDQ WRSL NHOHGDU $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ³,VWLVKDE´ $ 0HQJKXNXP GHQJDQ KXNXP DQJ DVDO VHKLQJJD DGD GDOLO DQJ PHQRODNQD % 0HQJKXNXP GHQJDQ GDOLO DO4XUDQ 0HQJKXNXP GHQJDQ GDOLO DO6XQQDK 0HQJKXNXP GHQJDQ GDOLO DQJ DNDQ GLIDWZDNDQ DNDQ GDWDQJ $SDNDK FRQWRK ,VWLVKDE $ DUDFDUD EHUZXGXN % 7UDQVDNVL NHZDQJDQ DGDODK KDUXV VHKLQJJD DGD GDOLO DQJ PHQRODNQD 7UDQVDNVL NHZDQJDQ DQJ WHUGDSDW XQVXUXQVXU ULED¶ DUDFDUD EHUWDDPXP VHSHUWLPDQD DQJ GLDMDU ROHK QDEL 6$: $SDNDK ³6DGG =DUDL¶´ $ 0HQJKXNXP GHQJDQ KXNXP DQJ DVDO VHKLQJJD DGD GDOLO DQJ PHQRODNQD % 0HQJKDODQJ VHVXDWX DQJ KDUXV SDGD DVDOQD NHUDQD SHUNDUD WHUVHEXW EROHK PHPEDZD NHSDGD NHPXQJNDUDQ 0HQJKXNXP EHUGDVDUNDQ SHUVHSDNDWDQ SDUD PXMWDKLG 0HQJKXNXP EHUGDVDUNDQ NHSDGD X¶UXI VHWHPSDW $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ ³8¶UXI´ $ $GDW PDMRULWL VHVXDWX NDXP VDPD DGD GDUL VHJL SHUNDWDDQ SHQJXFDSDQ DWDX DPDODQ % 0HQJKDODQJ VHVXDWX DQJ KDUXV SDGD DVDOQD NHUDQD SHUNDUD WHUVHEXW EROHK PHPEDZD NHSDGD NHPXQJNDUDQ 3HUVHSDNDWDQ SDUD PXMWDKLG EDJL PHQHQWXNDQ VHVXDWX KXNXP 5DPDODQ DQJ WHODK GLEXDW WHQWDQJ NHKLGXSDQ PDVD KDGDSDQ $SDNDK FRQWRK 8¶UXI $ 6HEDW NHSDGD SHQ]LQD % 3HPEDDUDQ NDIDUDK 6HEDW NHSDGD SHPLQXP DUDN 3HPEDDUDQ GHQGD %HUDSDNDK NRPSRQHQ VDULDK $ 6DWX % XD 7LJD (PSDW -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 43. 43. $SDNDK NRPSRQHQ VDULDK WHUVHEXW $ ,EDGDK GDQ 0XDPDODW % 0XQDNDKDW GDQ 0XDPDODW 3HUEDQGLQJDQ DJDPD GDQ ILTK 7DXKLG GDQ ILTK $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ³,EDGDK´ $ 6HJDOD EHQWXN WUDQVDNVL VHVDPD PDQXVLD EDJL PHQMDODQL NHKLGXSDQ % 0HUXSDNDQ KXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ $OODK GDQ PHPSHUKDPEDNDQ GLUL NHSDGD $OODK GDODP VHJDOD KDO 0HUXSDNDQ EDKDZD $OODK 6:7 LWX 0DKD (VD DQJ ZDMLE GLVHPEDK .HDNLQDQ WHUKDGDS VHJDOD DQJ EHUODNX WHODK WHUWXOLV %HUDSDNDK SHPEDKDJLDQ LEDGDK $ EDKDJLDQ % EDKDJLDQ EDKDJLDQ EDKDJLDQ $SDNDK EDKDJLDQ LEDGDK $ ,EDGDK XPXP GDQ LEDGDK NKXVXV % ,EDGDK ZDMLE GDQ LEDGDK VXQDW ,EDGDK KDUXV GDQ LEDGDK KDUDP ,EDGDK PDNUXK GDQ KDUXV $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ PXDPDODW $ 6HEDJDL KXEXQJDQ GL DQWDUD PDQXVLD GHQJDQ PDQXVLD DQJ PHQJDWXU VLVWHP NHKLGXSDQ % 6HEDJDL KXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ 3HQFLSWD1D GDUL VHJL LEDGDK 6HEDJDL KXEXQJDQ GL DQWDUD PDQXVLD GHQJDQ DODP JKDLE +XEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ NLWDENLWDE GDQ MXJD UDVXOUDVXO1D %HULNDQ FRQWRK PXDPDODW $ 0HQXQDLNDQ VRODW OLPD ZDNWX VHKDUL VHPDODP % 0HQXQDLNDQ ,EDGDK ]DNDW GHQJDQ VHPSXUQD ELOD VXGDK FXNXS VDUDWVDUDW %HUND,WDQ GHQJDQ SHQJXUXVDQ KDUWD VHSHUW, MXDO EHO, VHZD GDQ VHEDJDLQD 0HPEHUL ]DNDW NHSDGD DQJ ODDN PHQHULPDQD -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 44. 44. $SDNDK NHSHQWLQJDQ PXDPDODW $ 0DQXVLD GDSDW PHOLSDWJDQGDNDQ NHXQWXQJDQ % 0DQXVLD GDSDW PHPEXDW VHEDUDQJ NHSXWXVDQ GHPL XQWXN PHPDNPXUNDQ EXPL LQL 0DQXVLD GDSDW EHUKXEXQJ PHODKLUNDQ SHUSDGXDQ PHQJKLQGDUNDQ SHQLQGDVDQ GDQ VHEDJDLQD 0DQXVLD DNDQ PHQFLSWD VHEHUDSD EDQDN IRUPXODIRUPXOD HNRQRPL EDJL PHQDPEDKNDQ SHQGDSDWDQ $SDNDK FLUL ± FLUL PXDPDODW ,VODP $ LELQD DWDV SULQVLS NHXQWXQJDQ % LELQD DWDV SULQVLS PXGKDUDEDK LELQD DWDV SULQVLS WRORQJ PHQRORQJ LELQD DWDV SULQVLS XPXP $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ NRQWUDN ± NRQWUDN GDODP ,VODP $ 6XDWX LNDWDQ DWDX SHUVHWXMXDQ GL DQWDUD EHEHUDSD SLKDN EDJL PHPEXDW EHEHUDSD SHUVHWXMXDQ SHUMDQMLDQ % 6XDWX LNDWDQ DQJ DNDQ PHQJXQWXQJNDQ VHEHODK SLKDN VDKDMD 6XDWX SHUVHIDKDPDQ EHUNDLWDQ GHQJDQ SHUMDODQDQ DJDPD 6XDWX SHUODNVDQDDQ XQGDQJXQGDQJ ,VODP 0HQJDSD NRQWUDN PHPDLQNDQ SHUDQDQ SHQWLQJ $ %DJL PHQHQWXNDQ MDWXK EDQJXQ VHVHEXDK VDULNDW % 0HQHQWXNDQ NHVDKLKDQ VHVXDWX XUXVDQ %DJL PHQJHQDOSDVWL VDPD DGD XUXVDQ WHUVHEXW VDK GL VLVL XQGDQJXQGDQJ DWDX WLGDN %DJL PHQJHODNNDQ EHUODNXQD NHUXJLDQ DQJ PHODPSDX L DQWDUD EHULNXW DQJ PDQDNDK PHUXSDNDQ MHQLV ± MHQLV NRQWUDN GDODP ,VODP , WDEDUUX¶ ,, WDD¶ZXQ ,,, TDUGXO KDVVDQ ,9 KLEDK $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,,, GDQ ,9 VHPXD GL DWDV %HUDSDNDK UXNXQ MXDO ± EHOL $ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 45. 45. % $SDNDK UXNXQ MXDO EHOL WHUVHEXW $ 3HQMXDO SHPEHOL PD¶TXG DODLK GDQ VLJKDK % 3HQMXDO SHPEHOL GDQ PD¶TXG DODLK 3HQMXDO GDQ SHPEHOL VDKDMD 3HQMXDO SHPEHOL GDQ VLJKDK L DQWDUD EHULNXW DQJ PDQDNDK PHUXSDNDQ VDUDW ± VDUDW PD¶TXG D¶ODLK , :XMXG VHPDVD MXDO EHOL ,, +DUWD DQJ EHUQLODL GDQ EHUPDQIDDW ,,, 0LOLNDQ VDK ,9 0HQJHWDKXL NXDQWLWL MHQLV GDQ VLIDW $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK DQJ PHQMDGL SHUPDVDODKDQ GHQJDQ VLVWHP ,QVXUDQV $ %HUVDPDVDPD PHQDJJXQJ PXVLEDK DQJ PHQLPSD SDUD SHVHUWD % 0HQLPSDQ GDQD XQWXN WXMXDQ NHEDMLNDQ 0HQJJXQDNDQ DTDG MXDO EHOL GDQ SDGD PD¶TXG D¶ODLK DQJ WLGDN MHODV 3HUDWXVDQ GDU, VXGXW NHXQWXQJDQ DQJ WHUODOX UHQGDK %DJD,PDQD SULQVLS NRQWUDN WDNDIXO GLODNVDQDNDQ $ 0HQJDVLP,LDVL EHEHUDSD SULQVLS ,QVXUDQV PHUDQJNXPL NHDGLODQ VHPDVD EHUXUXVDQ VHSHUWL DQJ GLJDODNNDQ ROHK VDUD¶ % 0HQJJXQDNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK GDODP PHQMDODQNDQ XUXVDQ SHUQLDJDDQ GHQJDQ SDUD SHVHUWD 0HQHGLDNDQ SLQMDPDQ NHSDGD SDUD SHVHUWD DQJ KHQGDN PHPEXDW SLQMDPDQ GDULSDGD ZDQJ VDULNDW GDQ GLNHQDNDQ IDHGDK NH DWDVQD 0HQHGLDNDQ SLQMDPDQ SUHPLXP DXWRPDWLN VHUWD PHQDPEDKNDQ IDHGDK NH DWDVQD $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ SULQVLS EROHK OLQGXQJ $ $SDELOD DGD KXEXQJDQ DQWDUD SHVHUWD GHQJDQ SHUNDUD DQJ GLNRQWUDNNDQ DQJ WLPEXO GDULSDGD EHEHUDSD VLWXDVL % 0HOLQGXQJL SDUD SHVHUWD VHNLUDQD EHUODNX SHSHUDQJDQ 0HOLQGXQJL SDUD SHVHUWD SDGD VHEDUDQJ MHQLV ULVLNR -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 46. 46. 0HOLQGXQJL SDUD SHVHUWD EHUGDVDUNDQ NHSDGD ULVLNR DQJ WHODK GLWHQWXNDQ ROHK VDULNDW VDKDMD ZDODXSXQ GDODP NRQWUDN WHODK GLQDWDNDQ VHODLQ GDULSDGD LWX %LODNDK EROHK WLPEXO NHSHQWLQJDQ EROHK OLQGXQJ $ NHHPSXQDDQ KDUWD SRWHQVL OLDE,L,WL XQGDQJ ± XQGDQJ KDN GL EDZDK NRQWUDN % DSDELOD ZXMXG NHUXJLDQ ROHK VDULNDW DWDX SHQJHQGDOL WDNDIXO DSDELOD ZXMXG SHSHUDQJDQ GL NDODQJDQ NDXP DSDELOD VXGDK VDPSDL NH WDKDS PDWDQJ SROLVL WHUVHEXW $SDNDK NULWHULD ³SHQXK SHUFDD´ $ 0HPSHUFDDL DSD DQJ GLVDPSDLNDQ ROHK HMHQ % 3HQGHGDKDQ VHPXD PDNOXPDW 0HPEHUL VHPXD KDUWD DQJ DGD NHSDGD HMHQ VHEDJDL ODQJNDK PHPEDODV EXGLQD 0HPSHUFDDL EDKDZD GHQJDQ SHUOLQGXQJDQ DQJ GLVHGLDNDQ ROHK WDNDIXO PHQFXNXSL VHFXNXSQD NRVNRV DQJ PHVWL GLEDDU %DJDLPDQD DQJ GLNDWDNDQ SULQVLS ,PGHPQLWL $ 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQHGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL PHQJHPEDOLNDQ SHVHUWD NHSDGD NHGXGXNDQ DVDO % 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQHGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL PHQDPEDKNDQ NHXQWXQJDQ NHSDGD SHVHUWD 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHPEHUL SDPSDVDQ NHZDQJDQ EDJL PHQJXUDQJNDQ MXPODK EDDUDQ NHSDGD SHVHUWD 3HQJHQGDOL WDNDIXO WLGDN DNDQ PHPEXDW VHEDUDQJ EDUDQ SDPSDVDQ NHSDGD SHVHUWD WDQSD VHEDE %DJDLPDQD DQJ GLNDWDNDQ SULQVLS VXEURJDVL $ 6NLP WDNDIXO EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD SLKDN NHWLJD DQJ EHUWDQJJXQJMDZDE WHUKDGDS NHUXJ,DQ LWX % 6NLP WDNDIXO WLGDN EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD SLKDN NHWLJD DQJ EHUWDQJJXQJMDZDE WHUKDGDS NHUXJLDQ ,WX 6NLP WDNDIXO EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD SLKDN DQJ SHUWDPD WHUKDGDS NHUXJLDQ LWX 6NLP WDNDIXO WLGDN EHUKDN PHQXQWXW GDULSDGD S,KDN SHUWDPD WHUKDGDS NHUXJLDQ LWX 0HQJDSD SULQVLS VXEURJDVL LQL GLJXQDNDQ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 47. 47. $ 0HPEHUL EDDUDQ GXD NDOL NHSDGD SHVHUWD % 0HQDPEDK NHXQWXQJDQ NHSDGD SDUD SHVHUWD 0HQJKDODQJ SHVHUWD GDULSDGD PHQJXWLS EDDUDQ GXD NDOL 0HPEHQDUNDQ SHVHUWD PHQDULN VHPXOD WXQWXWDQ $SDNDK DQJ GLNDWDNDQ SULQVLS WDEDUUX¶ $ 3HQJDQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQJXVDKDNDQ WDEXQJ KDVLO GDULSDGD FDUXPDQ SHVHUWD PHODOXL DTDG WDEDUUX¶ % 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQHULPD FDUXPDQ GDULSDGD SHVHUWD PHQJJXQDNDQ DTDG PXD¶TDGKDK 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQJJXQDNDQ ZDQJ FDUXPDQ SHVHUWD VHEDJDL ZDQJ VDULNDW XQWXN PHQMDQD SHQGDSDWDQ GDQ SHUEHODQMDDQ 3HUNRQJVLDQ PRGDO GL DQWDUD VHVDPD SHVHUWD DQJ PDQD XQWXQJ GDQ UXJL GLNRQJVL EHUVDPD %DJDLPDQD VHNLUDQD GDQD GDODP WDEDUUX¶ LWX EHUNXUDQJDQ $ 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHQJJXQDNDQ ZDQJ SHVHUWD XQWXN PHQDPSXQJ NHNXUDQJDQ WHUVHEXW PHQJJXQDNDQ DTDG TDUGKXO KDVVDQ % 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ PHPLQMDP GDULSDGD SHPHJDQJ VDKDP GHQJDQ DTDG TDUGKXO KDVVDQ 3HQJHQGDOL WDNDIXO DNDQ JXOXQJ WLNDU 3HQJHQGDOL WDNDIXO WHUSDNVD PHPEXDW SLQMDPDQ GHQJDQ SHPHJDQJ VDKDP GHQJDQ DTDG PXGKDUDEDK $SDNDK DQJ GLNDWDNDQ ³3ULQVLS 3HUNRQJVLDQ 6DPD 5DWD´ $ 6HNLUDQD EHUODNX WXQWXWDQ WHUKDGDS SHUOLQGXQJDQ DQJ VDPD DQJ GL,LQGXQJ ROHK GXD SHQJHQGDOL WDNDIXO PDND SHQJHQGDOL DNDQ PHPEDDU WXQWXDQ WHUVHEXW PHQJLNXW SUR UDWDQD VDKDMD % 6HNLUDQD EHUODNX WXQWXWDQ DQJ VDPD WHUKDGDS GXD SHQJHQGDOL WDNDIXO PDND VHWLDS WDNDIXO DNDQ PHPEDDU WXQWXWDQ WHUVHEXW PHQJLNXW NDGDU NHUXJLDQ SHVHUWD WDNDIXO WHUVHEXW EDJL VHWLDS SHQJHQGDOL WDNDIXO 6HW,DS SHQJHQGDO, WDNDIXO DQJ WHUO,EDW DNDQ EHUNRQJV, NDGDU FDUXPDQ DQJ GLVXPEDQJNDQ ROHK SHVHUWD 6HWLDS SHVHUWD WDNDIXO DNDQ PHPEDDU FDUXPDQ NHSDGD GXD SHQJHQGDOL WDNDIXO PHQJLNXW NDGDU SUR UDWDQD VDKDMD $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ 0XGKDUDEDK $ 3HQJHQGDOL EHUWLQGDN VHEDJDL UDEEXO PDO SHPRGDO
 48. 48. PDQDNDOD SHVHUWD VHEDJDL PXGKDULE SHQJXVDKD
 49. 49. % 3HQJHQGDOL EHUWLQGDN VHEDJDL PXGKDULE SHQJXVDKD
 50. 50. PDQDNDOD SHVHUWD VHEDJDL UDEEXO PDO SHPRGDO
 51. 51. -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 52. 52. 0XGKDULE GDQ UDEEXO PDO DNDQ GLVHUDKNDQ NHSDGD SHPHJDQJ VDKDP DQJ PXVOLP VDKDMD 0XGKDULE GDQ UDEEXO PDO DGDODK GLODNVDQDNDQ ROHK SHQJHQGDOL WDNDIXO $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ZDNDODK $ 3HVHUWD EHUWLQGDN VHEDJDL ZDNLO NHSDGD HMHQ % (MHQ EHUWLQGDN VHEDJDL ZDNLO NHSDGD VDULNDW SHODEXUDQ 3HQJHQGDOL WDNDIXO EHUWLQGDN VHEDJDL ZDNLO NHSDGD SDUD SHVHUWD 3HVHUWD EHUWLQGDN VHEDJD, ZDNLO NHSDGD SHVHUWD DQJ ODLQ $SDNDK PDNVXG ,QVXUDQ $ %HUDVDVNDQ SULQVLS EHUVDOLQJ DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP % %HUDVDVNDQ SULQVLS WDEDUUX¶ DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP %HUDVDVNDQ SULQVLS PXGKDUDEDK DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP %HUDVDVNDQ SULQVLS WDD¶ZXQ DQJ GLEHQWXN EDJL WXMXDQ PHQXEXKNDQ GDQD DP %LODNDK LQVXUDQ EHURSHUDVL $ 6HZDNWX ]DPDQ SHPHULQWDKDQ 7XQNX $EGXO 5DKPDQ % 6HZDNWX ]DPDQ SHPHULQWDKDQ 6XOWDQ 0HODND 6HZDNWX PXOD ± PXOD NHPHUGHNDDQ QHJDUD 6HZDNWX ]DPDQ XQDQL GDQ 5RPDZL DQJ PDQDNDK GL DQWDUD EHULNXW PHUXSDNDQ SULQVLS DVDV LQVXUDQV , .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQ ,, 3HQXK SHUFDD PXWODN ,,, *DQWLUXJL ,9 6HEDE WHUKDPSLU $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV %DJDLPDQD SDQGDQJDQ XODPD¶ WHUKDGDS LQVXUDQV $ %ROHK GLNDML VHPXOD % 0XDPDODW DQJ IDVLG 6DK GL VLVL VDUD¶ 6DK GL VLVL XQGDQJ ± XQGDQJ $SDNDK DTDG DQJ PHQMDGL DOWHUQDWLI NHSDGD NRQWUDN ,QVXUDQV -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 53. 53. $ $TDG 0XGKDUDEDK % $TDG 0XD¶ZDGKDK $TDG WDEDUUX¶ $TDG %DL¶ DO0XUDEDKDK $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ JKDUDU $ %HUODNX NHWLGDNLSDVWLDQ GDODP PD¶NXG D¶ODLK NRQWUDN ,QVXUDQV % 6HVXDWX SHUNDUD DQJ MHODV SHUMDODQDQQD 6HVXDWX SHUNDUD DQJ EROHK PHQGDWDQJNDQ NHXQWXQJDQ .HXQWXQJDQ DQJ GLNRQJVL EHUVDPD GL DQWDUD SHVHUWD GDQ VDULNDW %DJDLPDQD VLWXDVL JKDUDU GDODP ,QVXUDQV $ $SDELOD VDULNDW GDQ SHVHUWD PHQGDSDW NHUXJLDQ % $SDELOD KDQD VDWX SLKDN VDKDMD DQJ PHQGDSDW XQWXQJ $SDELOD VDULNDW GDQ SHVHUWD PHQGDSDW NHXQWXQJDQ $SDELOD WLPEXO NHDGDDQ NHUXJLDQ SDGD SHODEXUDQ VDULNDW $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ PDLVLU $ -XGL PHQGDSDWNDQ VHVXDWX GHQJDQ FDUD DQJ PXGDK DWDX PHQGDSDW NHXQWXQJDQ WDQSD EHUXVDKD PHQJHUMDNDQ % $UDN VHVXDWX MHQLV PLQXPDQ DQJ PHPDEXNNDQ 5LED¶ VHVXDWX SHUWDPEDKDQ DQJ PHUDJXNDQ *KDUDU VHVXDWX DQJ WLGDN SDVWL %DJDLPDQD VLWXDVL PDLVLU GDODP LQGXVWUL ,QVXUDQV $ 3HVHUWD PHPEDDU SUHPLXP DQJ NHFLO GDQ PHQGDSDW SHUWRORQJDQ GHQJDQ MXPODK DQJ EHVDU GHQJDQ PHQJJXQDNDQ DTDG WDEDUUX¶ % 3HVHUWD PHPEDDU ZDQJ DQJ EHVDU GDQ NDGDQJ ± NDGDQJ WLGDN PHQGDSDW VHEDUDQJ SXODQJDQ NHUDQD PHQJJXQNDQ DTDG PXD¶ZDGKDK 3HVHUWD PHPEDDU SUHPLXP DQJ NHFLO GDQ DNDQ PHQJKDUDSNDQ SXODQJDQ DQJ OHELK EHVDU 3HVHUWD WGDN PHPEDDU DSDDSD MHQLV EDDUDQ NHSDGD VDULNDW $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ ULED¶ $ 3HQJXUDQJDQ % 3HUWDPEDKDQ 3HPEDKDJLDQ .HUXJLDQ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 54. 54. %HUDSDNDK NHWHJRUL ULED GDQ DSDNDK LD $ LDLWX TXUXGK GDQ EXX¶ % LDLWX TDUGXO KDVVDQ LDLWX XQWXQJ UXJ, GDQ KXWDQJ 7LDGD MDZDSDQ GL DWDV $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ TXUXGK GDQ EXX¶ , 4XUXGK %HUODNX GDODP DPDODQ SLQMDPDQ ZDQJ GDQ GLNHQDNDQ IDHGDK ,, %XX¶ %HUODNX GDODP MXDO EHOL EDUDQJDQ ULEDZL ,,, 4XUXGK %HUODNX GDODP VLVWHP %%$ ,Y %XX¶ %HUODNX GDODP WUDQVDNVL DO,MDUDK 0XQWDKLDWXO EL7DPOLN $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VHPXD GL DWDV %LODNDK ZXMXGQD WDNDIXO GL 0DODV,D $ $ZDO WDKXQ DQ % $ZDO WDKXQ $ZDO WDKXQ DQ $ZDO WDKXQ DQ 6HKLQJJD WDKXQ EHUDSDNDK SHQJHQGDOL WDNDIXO DQJ DGD GL 0DODVLD $ % $SDNDK NRPSRQHQ XWDPD GDODP ,QGXVWU, WDNDIXO , 3HVHUWD WDNDIXO ,, 3HQJHQGDOL WDNDIXO ,,, 6DOXUDQ SHQJDQWDUD ,Y 3HQJDZDO NHVHODPDWDQ $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD 6HPXD MDZDSDQ GL DWDV $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ GHQJDQ SHVHUWD WDNDIXO $ 3HQXPEDQJ DQJ WHUOLEDW GHQJDQ NHUMDNHUMD SHQVDULNDWDQ % 3HQXPEDQJ DQJ WHUOLEDW GHQJDQ %%$ 3HQXPEDQJ SHQFDUXP
 55. 55. MXJD GLNHQDOL VHEDJD, SHPHJDQJ SROLVL -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 56. 56. 3HQXPEDQJ MXJD WHUOLEDW GDODP XVDKD SHQJLNODQDQ SURGXN 6LDSDNDK DQJ EROHK GLNDWDNDQ VHEDJDL SHVHUWD WDNDIXO , ,QGLYLGX ,, RUJDQLVDVL SHUQLDJDDQ ,,, NRUSRUDW ,Y SHQJXVDKD NLODQJ $ VHPXD GL DWDV % , VDKDMD , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD $SDNDK DQJ GLPDNVXGNDQ VHEDJDL SHQJHQGDOL WDNDIXO $ 3HQWDGE,U NXPSXODQ ZDQJ XQWXN GLVDOXUNDQ NHSDGD IDNLU PLVNLQ % 3HQWDGELU WDQDKWDQDK UH]DE NHUDMDDQ 3HQWDGELU DQJ PHQHQWXNDQ MDWXK EDQJXQ VRVLRHNRQRPL QHJDUD 3HQWDGELU NXPSXODQ ZDQJ WDNDIXO GDQ PHQJXUXV ZDQJ WHUVHEXW $SDNDK DTDG DQJ DVDV GLJXQDNDQ GL DQWDUD SHQJHQGDOL GDQ SHVHUWD , 0XGKDUDEDK ,, :DNDODK ,,, 7DEDUUX¶ ,Y %DL¶DO0XUDEDKDK $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV $SDNDK MHQLV WDNDIXO DQJ GLNHQGDOLNDQ ROHK SHQJHQGDOL WDNDIXO , WDNDIXO DP ,, WDNDIXO SDXQJ ,,, WDNDIXO NHOXDUJD ,Y WDNDIXO VHMDKWHUD $ , GDQ ,, VDKDMD % , GDQ ,,, VDKDMD ,, GDQ ,Y VDKDMD ,,, GDQ ,Y VDKDMD 6LDSDNDK SHQJDQWDUD , HMHQ ,, EURNHU -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 57. 57. ,,, EDQNWDNDIXO ,Y DGMXVWHU $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV %LODNDK 07$ GLWXEXKNDQ $ 1RYHPEHU % 1RYHPEHU 1RYHPEHU 1RYHPEHU %LODNDK ,1(,) EHURSHUDVL $ % %DJDLPDQD FDUD PHQJHODN ULVLNR , 0HQJHODN ULVLNR ,, 0HQJDZDO ULVLNR ,,, %HUNRQJVL ULVLNR ,Y 0HPLQGDKNDQ ULVLNR $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV 3DGD WDKXQ EHUDSDNDK SHQJHQGDOL WDNDIXO GLWDPEDK ROHK %10 $ -DQXDUL % -DQXDUL -DQXDUL -DQXDUL %HULNXW DGDODK SHQJDQWDUD GDODP WDNDIXO NHFXDOL $ HMHQ % EURNHU EDQNWDNDIXO DGMXVPHQ $SDNDK VLIDW PXOLD HMHQ WDNDIXO -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 58. 58. , $PDQDK ,, )DWDQDK ,,, 7DEOLJK ,Y 7DN]LE $ , VDKDMD % , GDQ ,, VDKDMD ,,, GDQ ,,, VDKDMD VHPXD GL DWDV -$:$3$1 % $ $ % $ % % $ $ $ % $ $ % $ $ $ % $ $ % % $ $ $ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 59. 59. $ $ $ $ % % $ $ $ $ % $ % $ $ $ % $ % $ $ % % $ $ % $ $ % % % -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 60. 60. 2172+ 62$/$1 3(3(5,.6$$1 $6$6 7$.$)8/ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 61. 61. PHUXSDNDQ VDODK VDWX SHODQ SHUOLQGXQJDQ GDQ NRQVHS LQVXUDQV DQJ EHUDVDVNDQ 0XDPDODW ,VODP DQJ EHUODQGDVNDQ KXNXP 6DULDK $ 7DNDIXO % 0XGKDUDEDK :DNDODK 7DEDUUX¶
 62. 62. DQJ GLOXOXVNDQ ROHK 3DUOLPHQ DGDODK GRNXPHQ SHUXQGDQJDQ XWDPD GDODP SHQHOHQJJDUDQ RSHUDVL VDULNDW 7DNDIXO $ $NWD 7DNDIXO % $NWD 7DNDIXO $NWD 7DNDIXO $NWD 7DNDIXO
 63. 63. LEDZDK NRQVHS SHVHUWD SHODQ WDNDIXO DNDQ PHQJDQJNDW DTDG SHUVHWXMXDQ
 64. 64. XQWXN PHQGHSRVLWNDQ VHEDJDL GHUPD VHEDKDJLDQ GDULSDGD VXPEDQJDQ WDNDIXO DWDX DQVXUDQ NHSDGD GDQD ULVLNR $ 7DNDIXO % 0XGKDUDEDK :DNDODK 7DEDUUX¶
 65. 65. 3ULQVLS GLWDNULINDQ VHEDJDL SHUMDQMLDQ EHUNRQWUDN DQWDUD SHPEHUL PRGHO GDQ SHQJXVDKD XQWXN WXMXDQ PHQMDODQNDQ SHUQLDJDDQ GHQJDQ NHGXDGXD SLKDN EHUVHWXMX NH DWDV SHUDWXUDQ SHPEDKDJLDQ NHXQWXQJDQ $ 7DNDIXO % 0XGKDUDEDK :DNDODK 7DEDUUX¶
 66. 66. LDODK KXNXP DQJ GLFLSWDNDQ ROHK $OODK VZW XQWXN KDPED1D VDPD DGD KXNXPKXNXP LQL GLSHUXQGDQJNDQ PHODOXL DO4XUDQ DWDX DV6XQQDK $ 4LDV % ,MPD¶ :DNDODK 6DULDK
 67. 67. NDODP $OODK DQJ GLWXUXQNDQ GDODP EDKDVD $UDE DQJ IDVLK PHODOXL SHUDQWDUDDQ -LEUDLO NH DWDV 1DEL 0XKDPPDG VDZ DQJ PHUXSDNDQ PXNML]DWPHPEDFDQD DGDODK LEDGDW GLSLQGDKNDQ VHFDUD PXWDZDWLU GLPXODNDQ GHQJDQ DO)DWLKDK GDQ GLVXGDKL GHQJDQ VXUDK DQ1DV $ $O4XUDQ % ,MPD¶ :DNDODK 6DULDK -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 68. 68. LDODK PHUXMXN NHSDGD SHUEXDWDQ DWDX SXQ SHUDNXDQ GDULSDGD 1DEL 0XKDPPDG VDZ $ 0XGKDUDEDK % ,MPD¶ :DNDODK 6XQQDK
 69. 69. PHQXUXW LVWLODK LDODK SHUVHSDNDWDQ SDUD PXMWDKLG GDUL NDODQJDQ XPDW 1DEL 0XKDPPDG VDZ 3DGD ELODELOD PDVD VHOHSDV NHZDIDWDQ 1DEL 0XKDPPDG VDZ GL DWDV VDWXVDWX KXNXP VDUDN $ $O4XUDQ % ,MPD¶ :DNDODK 0XGKDUDEDK
 70. 70. LDODK PHQDPDNDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD DQJ WLGDN DGD QDV GHQJDQ KXNXP VHVXDWX SHUNDUD DQJ VXGDK DGD QDVQD NHUDQD ZXMXG SHUVDPDDQ LOODK VHEDE
 71. 71. KXNXP DQJ WHUGDSDW SDGD NHGXD SHUNDUD WHUVHEXW $ $O4XUDQ % ,MPD¶ 4LDV 0XGKDUDEDK
 72. 72. LDODK VHVXDWX NHSHQWLQJDQ DQJ WLGDN GLQDVNDQ KXNXPQD ROHK VDUDN VHFDUD NKXVXV WHWDSL EHUVHVXDLDQ GHQJDQ NHKHQGDN 6DUDN VHFDUD XPXP $ 0DVDOLK 0XUVDODK % ,VWLVKDE 6DGG =DUD¶L 8UXI
 73. 73. ««««« LDODK PHQJKXNXP GHQJDQ KXNXPDQ DQJ DVDO VHKLQJJD DGDQD KXNXP EDUX DQJ PHQJXEDK DWDX PHPEDWDONDQ KXNXP DQJ DVDO $ 0DVDOLK 0XUVDODK % ,VWLVKDE 6DGG =DUD¶L 8UXI
 74. 74. LDODK PHQJKDODQJ VHVXDWX DQJ KDUXV SDGD DVDOQD NHUDQD SHUEXDWDQ WHUVHEXW EROHK PHPEDZD NHSDGD SHUNDUD DQJ KDUDP $ 0DVDOLK 0XUVDODK % ,VWLVKDE 6DGG =DUD¶L 8UXI -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 75. 75. $GDW PDMRULWL VHVXDWX NDXP VDPD DGD GDUL VHJL SHUNDWDDQ SHQJXFDSDQ DWDX DPDODQ $ 0DVDOLK 0XUVDODK % ,VWLVKDE 6DGG =DUD¶L 8UXI
 76. 76. ,EDGDW PHUXSDNDQ KXEXQJDQ PDQXVLD GHQJDQ $OODK VZW ,EDGDW WHUEDKDJL NHSDGD LDLWXGDQ , .KXVXV ,, 8PXP ,,, :DMLE ,9 6XQDW $ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD , ,, ,,, VDKDMD , ,, ,,, ,9
 77. 77. 8ODPD WHODK PHQHWDSNDQ NRQWUDN MXDO EHOL DQWDUD UXNXQUXNXQQD , 3HQMXDO ,, 3HPEHOL ,,, 6LJKDK ,9 0D¶TXG $ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD , ,, ,,, VDKDMD , ,, ,,, ,9
 78. 78. .HSHQWLQJDQ EROHK OLQGXQJ DSDELOD DGD KXEXQJDQ DQWDUD SHVHUWD GHQJDQ SHUNDUD DQJ GLNRQWUDNNDQ ELDVDQD WLPEXO GDULSDGD EHEHUDSD VLWXDVL , .HHPSXQDDQ KDUWD ,, 3RWHQVL OLDELWL XQGDQJXQGDQJ ,,, +DN GL EDZDK NRQWUDN ,9 7XQWXWDQ $ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD , ,, ,,, VDKDMD , ,, ,,, ,9 -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 79. 79. 3ULQVLS ,QGHPQLWL DGDODK «««« , 0HQHGLDNDQ SDPSDVDQ NHZDQJDQ XQWXN PHQJHPEDOLNDQ SHVHUWD NHSDGD NHGXGXNDQ DQJ VDPD VHEHOXPQD ,, 0HPDVWLNDQ SHVHUWD WLGDN PHPSHUROHKL OHELK GDULSDGD DPDXQ VHEHQDU NHUXJLDQ NHXQWXQJDQ
 80. 80. ,,, +DQD NRQWUDN WDNDIXO KDUWD EHQGD GDQ WDNDIXO OLDELOLWL ,9 3URVHV XQWXN PHQGDSDWNDQ KDNKDN DQJ GLOLQGXQJL $ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD , ,, ,,, VDKDMD , ,, ,,, ,9
 81. 81. 2EMHNWLI XWDPD «««« XQWXN PHQJJDODN GDQ PHZDNLOL NHSHQWLQJDQ DKOL NRUSRUDW GDQ LQGXVWUL LQVXUDQV KDDW $ /,$0 % 3,$0 07$ ,1(,)
 82. 82. 3ULQVLS SHQXK SHUFDD GDODP NRQWUDN 7DNDIXO EHUPDNVXG «««««« , 6HPXD SLKDN KHQGDNODK PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW SHQWLQJ ,, .HJDJDODQ PHQGHGDKNDQ PDNOXPDW GHQJDQ EHWXO DNDQ PHQJDNLEDWNDQ NRQWUDN WHUEDWDO ,,, 0HPEHUL JDPEDUDQ VDODK DNDQ PHQJDNLEDW MHQDDK GL EDZDK XQGDQJ XQGDQJ ,9 ,QL DGDODK SULQVLS DVDV GDODP LQGXVWUL WDNDIXO $ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD , ,, ,,, VDKDMD , ,, ,,, ,9 EHUPDNVXG SHUKXEXQJDQ DQWDUD DJHQSULQVLSDO DQJ PDQD SHQJHQGDOL WDNDIXO EHUWLQGDN VHEDJDL DJHQ EDJL SLKDN SHVHUWD GDQ GLEDDU XUDQ EDJL SHUNKLGPDWDQ DQJ GLVHGLDNDQ $ :DNDODK % 0XGKDUDEDK 0XGKDUDEDK 8EDKVXDL 7DNDIXO -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 83. 83. *KDUDU WHUEDKDJL NHSDGD LDLWX ««««« , )DKLV ,, DVLU ,,, 0XWDZDVVLW ,9 0XDZDGKDW $ , ,, VDKDMD % ,,, ,9 VDKDMD , ,, ,,, VDKDMD , ,, ,,, ,9 RNXPHQWDVL LQVXUDQV PXODL GLNHVDQ VHPHQMDN ]DPDQ , XQDQL ,, 5RPDZL ,,, 8WKPDQL ,9 (URSDK $ , GDQ ,, % ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 $SDNDK MHQLV LQVXUDQV DQJ GLSHUNHQDONDQ SDGD DEDGDEDG SHUWHQJDKDQ $ ,QVXUDQV NHEDNDUDQ % ,QVXUDQV SHUNDSDODQ ,QVXUDQV KDDW ,QVXUDQV NHPDODQJDQ $SDNDK MHQLV LQVXUDQV DQJ EHUNHPEDQJ GHQJDQ SHVDW SDGD DEDG NH GDQ $ ,QVXUDQV NHEDNDUDQ % ,QVXUDQV SHUNDSDODQ ,QVXUDQV KDDW ,QVXUDQV NHPDODQJDQ ,QVXUDQV KDDW SHUNHQDONDQ ROHK :LOOLDP *EERQ GL $ (QJODQG % $PHULND 6DULNDW -HUPDQ 3HUDQFLV 7DNDIXO EHUDVDO GDULSDGD SHUNDWDDQ $UDE DQJ EHUPDNVXG $ 0HQMDPLQ DWDX PHPHOLKDUD % 6DOLQJ PHQMDPLQ GDQ PHPHOLKDUD 0HPEDQWX GDQ PHQRORQJ -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 84. 84. 6DOLQJ EHUOLQGXQJ 6DUMDQD ,VODP DQJ SHUWDPD PHPELFDUDNDQ WHQWDQJ 7DNDIXO LDODK $ ,EQX ¶$ELGLQ % ,EQX 7DLPLDK ,EQX .DWKLU ,EQX .KDOGXQ 6DULNDW 7DNDIXO DQJ SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL QHJDUD $ 6DXGL $UDELD % 0HVLU 0DODVLD 6XGDQ 3DGD WDKXQ EHUDSDNDK VDULNDW 7DNDIXO SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL 0DODVLD $ % 0DMOLV )DWZD .HEDQJVDDQ VHPDVD SHUVLGDQJDQ NDOL NH PHPXWXVNDQ LQVXUDQV DGDODK XUXV QLDJD IDVLG NHUDQD PHQJDQGXQJL XQVXUXQVXU , *KDUDU ,, 0DLVLU ,,, 5LED ,9 3HUOLQGXQJDQ $ , GDQ ,, % , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 3HVHUWD PHPSXQDL NHSHQWLQJDQ NHZDQJDQ NH DWDV KDDW DWDX KDUWD EHQGD DQJ GLOLQGXQJNDQ $SDELOD EHUODNX NHPDWLDQ LD DNDQ PHQHEDENDQ SHVHUWD NHUXJLDQ 3HUQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ 3HQXK SHUFDD PXWODN % .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV 6XEURJDVL 6HEDE WHUKDPSLU 3HVHUWD PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW NHVLKDWDQ DQJ GLSHUOXNDQ ROHK VDULNDW 7DNDIXO 3HUQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ % *DQWL UXJL 3HQXK SHUFDD PXWODN .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 85. 85. %HULNXW DGDODK NRQVHS LQVXUDQV .(8$/, $ 3HUNRQJVLDQ VDPD UDWD % *DQWL UXJL .HXQWXQJDQ WXQWXWDQ 3HUFDD SHQXK PXWODN 0DQDNDK NHQDWDDQ DQJ %(1$5 WHQWDQJ JKDUDU , 6DWX SLKDN SDVWL PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN DQJ ODLQ WLGDN SDVWL PHQHULPDQD ,, 6DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV ,,, 3HPHJDQJ SROLVL SHUOX PHPEDDU IDHGDK NH DWDV SUHPLXP DQJ WHUWXQJJDN ,9 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP MLND SHULVWLZD DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX $ , GDQ ,, % , ,, GDQ ,,, , GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD VHEHODK SLKDN ODJL WLGDN PHQHULPDQD .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ *KDUDU % 8UXVQLDJD -XGL 5LED .XUDQJ PDNOXPDW WHQWDQJ NHDGDDQ EDUDQJ ZXMXG NHUDJXDQ SDGD NHZXMXGDQ EDZDQJ NXDQWLWL GDQ PDNOXPDW OHQJNDS EHUKXEXQJ GHQJDQ KDUJD .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ -XGL % 8UXVQLDJD *KDUDU 5LED %DJDLPDQDNDK XQVXU MXGL ZXMXG GDODP NRQWUDN LQVXUDQV , %DDUDQ SUHPLXP DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ DQJ EHVDU ,, 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP DSDELOD SHUVLWLZD DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX ,,, 6DULNDW LQVXUDQV UXJL MLND WHUSDNVD PHPEDDU WXQWXWDQ DQJ PHOHELKL SUHPLXP DQJ GLWHULPD ,9 3HODEXUDQ GLODNXNDQ GL VHNWRU ULED GDQ SHUMXGLDQ $ , GDQ ,, % , GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 86. 86. , ,, GDQ ,9 0DQDNDK NHQDWDDQ DQJ 7,$. %(1$5 WHQWDQJ XQVXU SHUMXGLDQ GDODP LQVXUDQV $ ,QVXUDQV EHUGDVDUNDQ NHMDGLDQ DQJ WLGDN SDVWL DNDQ EHUODNX % 3HUMXGLDQ VDPD VHSHUWL SHUWDUXKDQ GDQ ORWHUL 6DULNDW LQVXUDQV WLDGD HOHPHQ SHUMXGLDQ 8QVXU JKDUDU GDQ MXGL EHUNDLW UDSDW 8QVXU ULED ZXMXG GDODP LQVXUDQV VHSHUWL EHULNXW , 3HPLXP DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK ,, 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN DQJ ODLQ WLGDN PHQHULPDQD ,,, 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPEDDU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK ,9 %DDUDQ SUHPLXP DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ DQJ EHVDU $ , GDQ ,, % , GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 %HULNXW NHQDWDDQ WHQWDQJ ULED .(8$/, $ 6DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV % 3UHPLXP DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPEDDU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK 3HODEXUDQ GL VHNWRU ULED 3HVHUWD PHPSXQDL NHSHQWLQJDQ NHZDQJDQ NH DWDV KDDW DWDX KDUWD EHQGD DQJ GLOLQGXQJNDQ $SDELOD EHUODNX NHPDWLDQ LD DNDQ PHQHEDENDQ SHVHUWD NHUXJLDQ 3HUQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ 3HQXK SHUFDD PXWODN % .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV 6XEURJDVL 6HEDE WHUKDPSLU 3HVHUWD PHQGHGDKNDQ VHPXD PDNOXPDW NHVLKDWDQ DQJ GLSHUOXNDQ ROHK VDULNDW 7DNDIXO 3HUQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ % *DQWL UXJL 3HQXK SHUFDD PXWODN .HSHQWLQJDQ EROHK LQVXUDQV %HULNXW DGDODK NRQVHS LQVXUDQV .(8$/, $ 3HUNRQJVLDQ VDPD UDWD % *DQWL UXJL .HXQWXQJDQ WXQWXWDQ 3HUFDD SHQXK PXWODN -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 87. 87. 0DQDNDK NHQDWDDQ DQJ %(1$5 WHQWDQJ JKDUDU , 6DWX SLKDN SDVWL PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN DQJ ODLQ WLGDN SDVWL PHQHULPDQD ,, 6DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV ,,, 3HPHJDQJ SROLVL SHUOX PHPEDDU IDHGDK NH DWDV SUHPLXP DQJ WHUWXQJJDN ,9 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP MLND SHULVWLZD DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX $ , GDQ ,, % , ,, GDQ ,,, , GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD VHEHODK SLKDN ODJL WLGDN PHQHULPDQD .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ *KDUDU % 8UXVQLDJD -XGL 5LED .XUDQJ PDNOXPDW WHQWDQJ NHDGDDQ EDUDQJ ZXMXG NHUDJXDQ SDGD NHZXMXGDQ EDZDQJ NXDQWLWL GDQ PDNOXPDW OHQJNDS EHUKXEXQJ GHQJDQ KDUJD .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ -XGL % 8UXVQLDJD *KDUDU 5LED %DJDLPDQDNDK XQVXU MXGL ZXMXG GDODP NRQWUDN LQVXUDQV , %DDUDQ SUHPLXP DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ DQJ EHVDU ,, 3HPEHOL SROLVL KLODQJ ZDQJ SUHPLXP DSDELOD SHUVLWLZD DQJ GLOLQGXQJL WLGDN EHUODNX ,,, 6DULNDW LQVXUDQV UXJL MLND WHUSDNVD PHPEDDU WXQWXWDQ DQJ PHOHELKL SUHPLXP DQJ GLWHULPD ,9 3HODEXUDQ GLODNXNDQ GL VHNWRU ULED GDQ SHUMXGLDQ $ , GDQ ,, % , GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 0DQDNDK NHQDWDDQ DQJ 7,$. %(1$5 WHQWDQJ XQVXU SHUMXGLDQ GDODP LQVXUDQV $ ,QVXUDQV EHUGDVDUNDQ NHMDGLDQ DQJ WLGDN SDVWL DNDQ EHUODNX % 3HUMXGLDQ VDPD VHSHUWL SHUWDUXKDQ GDQ ORWHUL -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 88. 88. 6DULNDW LQVXUDQV WLDGD HOHPHQ SHUMXGLDQ 8QVXU JKDUDU GDQ MXGL EHUNDLW UDSDW 8QVXU ULED ZXMXG GDODP LQVXUDQV VHSHUWL EHULNXW , 3HPLXP DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK ,, 6DWX SLKDN PHQGDSDW NHXQWXQJDQ VHPHQWDUD SLKDN DQJ ODLQ WLGDN PHQHULPDQD ,,, 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPEDDU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK ,9 %DDUDQ SUHPLXP DQJ NHFLO XQWXN PHQGDSDW ZDQJ DQJ EHVDU $ , GDQ ,, % , GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 %HULNXW NHQDWDDQ WHQWDQJ ULED .(8$/, $ 6DUDW VDK VXEMHN DNDG GDODP LQVXUDQV WLGDN MHODV % 3UHPLXP DQJ WHUWXQJJDN DNDQ GLNHQDNDQ IDHGDK 3LQMDPDQ SROLVL SHUOX PHPEDDU MXPODK SLQMDPDQ VHUWD IDHGDK 3HODEXUDQ GL VHNWRU ULED RNXPHQWDVL LQVXUDQV PXODL GLNHVDQ VHPHQMDN ]DPDQ , XQDQL ,, 5RPDZL ,,, 8WKPDQL ,9 (URSDK $ , GDQ ,, % ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 $SDNDK MHQLV LQVXUDQV DQJ GLSHUNHQDONDQ SDGD DEDGDEDG SHUWHQJDKDQ $ ,QVXUDQV NHEDNDUDQ % ,QVXUDQV SHUNDSDODQ ,QVXUDQV KDDW ,QVXUDQV NHPDODQJDQ $SDNDK MHQLV LQVXUDQV DQJ EHUNHPEDQJ GHQJDQ SHVDW SDGD DEDG NH GDQ $ ,QVXUDQV NHEDNDUDQ % ,QVXUDQV SHUNDSDODQ ,QVXUDQV KDDW ,QVXUDQV NHPDODQJDQ ,QVXUDQV KDDW SHUNHQDONDQ ROHK :LOOLDP *EERQ GL -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 89. 89. $ (QJODQG % $PHULND 6DULNDW -HUPDQ 3HUDQFLV 7DNDIXO EHUDVDO GDULSDGD SHUNDWDDQ $UDE DQJ EHUPDNVXG $ 0HQMDPLQ DWDX PHPHOLKDUD % 6DOLQJ PHQMDPLQ GDQ PHPHOLKDUD 0HPEDQWX GDQ PHQRORQJ 6DOLQJ EHUOLQGXQJ 6DUMDQD ,VODP DQJ SHUWDPD PHPELFDUDNDQ WHQWDQJ 7DNDIXO LDODK $ ,EQX ¶$ELGLQ % ,EQX 7DLPLDK ,EQX .DWKLU ,EQX .KDOGXQ 6DULNDW 7DNDIXO DQJ SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL QHJDUD $ 6DXGL $UDELD % 0HVLU 0DODVLD 6XGDQ 3DGD WDKXQ EHUDSDNDK VDULNDW 7DNDIXO SHUWDPD GLWXEXKNDQ GL 0DODVLD $ % 0DMOLV )DWZD .HEDQJVDDQ VHPDVD SHUVLGDQJDQ NDOL NH PHPXWXVNDQ LQVXUDQV DGDODK XUXV QLDJD IDVLG NHUDQD PHQJDQGXQJL XQVXUXQVXU , *KDUDU ,, 0DLVLU ,,, 5LED ,9 3HUOLQGXQJDQ $ , GDQ ,, % , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 %HULNXW SHUQDWDDQ PHQJHQDL ,VODP .(8$/, $ $JDPD DQJ GLUHGKDL $OODK % DUD KLGXS DQJ PHUDQJNXPL VHJDOD DVSHN $JDPD EHUNDLWDQ LEDGDW VDKDMD ,VODP XQWXN VHPXD PDQXVLD -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 90. 90. 0DQDNDK NHQDWDDQ DQJ 7,$. %(1$5 WHQWDQJ ,VODP $ $JDPD DQJ GLZDKXNDQ RHOK $OODK NHSDGD 5DVXOXOODK % 0HQFDNXSL VHOXUXK DVSHN NHKLGXSDQ PDQXVLD 3HUDWXUDQ XQWXN NHVHKWHUDDQ PDQXVLD GXQLD GDQ DNKLUDW $JDPD EHUVLIDW ULWXDO GDQ LEDGDW VDKDMD 0DQDNDK NHQDWDDQ DQJ 7,$. %(1$5 $ +DQD PHQJDPDONDQ DMDUDQ ,VODP DQJ GLVXNDL % %HULEDGDK NHSDGD $OODK DGDODK VDWX NHZDMLSDQ %HULEDGDW PHOLSXWL VHOXUXK DNWLYLWL NHKLGXSDQ KDULDQ 0DWODPDW KLGXS PXVOLP XWXN PHQGDSDW NHUHGKDDQ $OODK ,VODP WHUGLUL GDULSDGD NRPSRQHQ VHSHUWL EHULNXW .(8$/, $ $NKODN % $NLGDK 0XDPDODW 6DULDK .HSHUFDDDQ DQJ NXNXK GDODP MLZD VHUWD NHLPDQDQ WHUKDGDS DMDUDQ GDQ KXNXP DQJ GLWXUXQNDQ ROHK $OODK .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD SHQJHUWLDQ $ ,EDGDK % $NLGDK 6DULDK 0XDPDODW 6LIDW NHSHULEDGLDQ LQGLYLGX GDODP DNWLYLWL NHKLGXSDQ KDULDQ 3HUQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ $NKODN % 6DULDK $NLGDK 0XDPDODW 3HUDWXUDQ DWDX KXNXPDQ DQJ WHODK GLWHWDSNDQ ROHK $OODK XQWXN PDQXVLD VXSDD SHUMDODQDQ KLGXS VHODUL GHQJDQ VDUD¶ .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD SHQJHUWLDQ $ ,EDGDK % $NKODN 6DULDK 0XDPDODW -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 91. 91. 7XMXDQ VDULDK XQWXN PHQMDJD NHPDVODKDWDQ PDQXVLD VHSHUWL EHULNXW , +DMLDW ,, 7DKVLQLDW ,,, KDUXULDW ,9 0XDPDODW $ , GDQ ,, % , ,, GDQ ,,, , ,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 ,VODP PHPEHQDUNDQ PDQXVLD EHUNDKZLQ XQWXN PHPHOLKDUD NHWXUXQDQ 3DGD PDVD DQJ VDPD ,VODP PHQJKDUDPNDQ ]LQD NHUDQD LD PHPEHUL LPSOLNDVL DQJ DPDW EXUXN .HQDWDD LQL PHUXMXN NHSDGD $ 7DKVLQLDW % KDUXULDW ,VODPLDW +DMLDW 7XMXDQ VDULDK XQWXN PHQMDJD SHUNDUD DVDV DQJ WHUGLUL VHSHUWL EHULNXW .(8$/, $ 0HPHOLKDUD DJDPD % 0HPHOLKDUD GLUL 0HPHOLKDUD DNDO 0HPHOLKDUD PDNDQ 6HRUDQJ LQGLYLGX PHPSXQDL UXPDK GDQ NHUHWD PHQJLNXW NHSHUOXDQQD 3HUQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ 7DKVLQLDW % KDUXULDW ,VODPLDW +DMLDW 6HRUDQJ LQGLYLGX PHPLOLNL NHUHWD GDULSDGD NHSHUOXDQ 3HUQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ 7DKVLQLDW % KDUXULDW ,VODPLDW +DMLDW -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 92. 92. 6XPEHU KXNXP DQJ GLVHSDNDWL XODPD VHSHUWL EHULNXW , $O4XUDQ ,, 6XQQDK ,,, ,MPD¶ ,9 4LDV $ , GDQ ,, % , ,, GDQ ,,, ,, GDQ ,,, , ,, ,,, GDQ ,9 ³.DODP $OODK DQJ GLWXUXQNDQ NHSDGD 1DEL 0XKDPPDG DQJ PHPSXQDL PXNML]DW PHPEDFDQD DGDODK LEDGDK GDQ GLSLQGDKNDQ VHFDUD PXWDZDWLU ,D GLPXODNDQ GHQJDQ 6XUDK DO)DWLKDK GDQ GLDNKLUL GHQJDQ 6XUDK DO1DV´ 3HQJHUWLDQ LQL PHUXMXN NHSDGD VXPEHU KXNXP $ $O4XUDQ % 6XQQDK ,MPD¶ 4LDV 6HSDNDWDQ XODPD PXMWDKLG VHOHSDV NHPDWLDQ 1DEL 0XKDPPDG VDZ WHQWDQJ KXNXP VDUDN .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ $O4XUDQ % 6XQQDK ,MPD¶ 4LDV 0HQDPDNDQ VHVXDWX PDVDODK DQJ WLGDN WHUGDSDW QDV GHQJDQ PDVDODK DQJ WHUGDSDW QDV KXNXP 3HQJHUWLDQ LQL PHUXMXN NHSDGD VXPEHU KXNXP $ $O4XUDQ % 6XQQDK ,MPD¶ 4LDV 6XPEHU KXNXP DQJ WLGDN GLVHSDNDWL XODPD LDODK , $O4XUDQ ,, 0DVDOLK 0XUVDOLK ,,, ,VWLKVDQ ,9 ,VWLVKDE $ , VDKDMD % , GDQ ,, -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 93. 93. ,, ,,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 6HVXDWX NHSHQWLQJDQ DQJ WGLDN GLQDVNDQ KXNXPQD ROHK VDUDN VHFDUD NKXVXV WHWDSL EHUVHVXDLDQ GHQJDQ NHKHQGDN VDUDN VHFDUD XPXP 3HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ 0DVDOLK 0XUVDODK % 6DGG =DUDL ,MPD¶ 4LDV $PDODQ DQJ ELDVD GLODNXNDQ PDVDUDNDW GDODP XUXVDQ NHKLGXSDQ .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ ,MPD¶ % 0DVDOLK 0XUVDODK 6DG =DUD¶L ¶8UXI .DHGDK PHQJJXQDNDQ SDQGDQJDQ SHULEDGL GDODP XVDKD PHQJHODNNDQ VHEDUDQJ NHVXVDKDQ DWDX NHWLGDNDGLODQ DQJ PXQJNLQ WHUKDVLO GDULSDGD SHQJJXQDDQ XQGDQJ XQGDQJ ELDVD .HQDWDDQ LQL PHUXMXN NHSDGD $ ,VWLVKDE % ,VWLKVDQ 6DG =DUD¶L 0DVDOLK 0XUVDODK 6DULDK WHUGLUL GDULSDGD NRPSHQRQ DVDV VHSHUWL EHULNXW , 0XDPDODW ,, ,VODP ,,, ,EDGDW ,9 $NKODN $ , GDQ ,, % , GDQ ,,, , ,,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 0DQDNDK NHQDDWDDQ DQJ 7,$. %(1$5 WHQWDQJ LEDGDK $ ,EDGDW WHUGLUL GDULSDGD LEDGDK XPXP GDQ NKXVXV % ,EDGDW NKXVXV VHSHUWL VRDOW GDQ SXDVD ,EDGDW XPXP VHSHUWL PHQXQDLNDQ KDML GDQ ]DNDW ,EDGDW XPXP VHSHUWL EHUNHUMD GDQ UHKDW -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 94. 94. .HSHQWLQJDQ PXDPDODW VHSHUWL EHULNXW , 0HPEHUL NHXQWXQJDQ NHSDGD VHEHODK SLKDN ,, 0HQJKLQGDUL SHQLQGDVDQ NH]DOLPDQ GDQ SHQLSXDQ ,,, 0HZXMXGNDQ PDVDUDNDW EHUGLNDUL GDQ WHNXQ ,9 0HZXMXGNDQ PDQXVLD EHUEHODQMD SDGD MDODQ $OODK $ , GDQ ,, % , GDQ ,,, ,, ,,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 %HULNXW FLULFLUL WHQWDQJ PXDPDODW , 0XDPDODW GLELQD DWDV SULQVLS XPXP ,, $VDV KXNXP PXDPDODW DGDODK KDUXV ,,, 0XDPDODW GLELQD XQWXN PHUDLNDQ PDVODKDK ,9 0XDPDODW DGDODK KLPSXQDQ NHWHWDSDQ GDQ NHDQMDODQ $ , GDQ ,, % , ,, GDQ ,,, ,, ,,, GDQ ,9 , ,, ,,, GDQ ,9 %HULNXW NHSHQWLQJDQ NRQWUDN GDODP ,VODP .(8$/, $ 0HQMDPLQ NHUHODDQ DQWDUD SLKDN DQJ WHUOLEDW % 0HQJHODNNDQ WLPEXO XQVXU SHQLQGDVDQ 8UXV QLDJD WLGDN PHOLEDWNDQ EDUDQJDQ KDUDP .HOHELKDQ EDJL VDWX SLKDN VDKDMD 7DEDUUX¶ EHUPDNVXG $ HUPD % 3HUOLQGXQJDQ 3HODEXUDQ 3HVHUWD .RQVHS WDEDUUX¶ DQJ GLJXQDNDQ GDODP LQGXVWUL 7DNDIXO LDODK $ 7DEDUUX¶ EHUVDUDW % 7DEDUUX¶ WDQSD VDUDW 7DEDUUX¶ XPXP 7DEDUUX¶ NKXVXV 0XGKDUDEDK DGDODK -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1
 95. 95. $ 0HPEHUL ZDNLO NHSDGD RUDQJ ODLQ % 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ UXJL 3HUNRQJVLDQ XQWXQJ 3HUNRQJVLDQ EHVHUWD NHXQWXQJDQ 6HVHRUDQJ PHQHUDKNDQ XUXVDQ NHSDGD VHRUDQJ XQWXN PHQMDGL ZDNLOQD´ 3HQJHUWLDQ LQL PHUXMXN NHSDGD NRQVHS $ 0XGKDUDEDK % :DNDODK 4DUGK +DVVDQ 0XVDUDNDK .RQVHS 4DUGK +DVDQ LDODK $ 3LQMDPDQ WDQSD KLEDK % 3LQMDPDQ EHVHUWD ULED 3LQMDPDQ WDQSD ULED 3LQMDPDQ EHVHUWD KLEDK %HULNXW DGDODK SHUQDWDDQ PHQJHQDL +LEDK .(8$/, LDODK $ 0HPEHUL KDN PLOLN WDQSD SHUWXNDUDQ % 0HPEHUL KDN PLOLN GHQJDQ SHUWXNDUDQ 0HPEHUL KDN PLOLN VHFDUD SHUFXPD 0HPEHUL KDN PLOLN VHFDUD VXNDUHOD ,QVXUDQV NRQYHQVLRQDO EHUDVDVNDQ NRQWUDN $ 7DEDUUX¶ % 0X¶DZDGDK 0XGKDUDEDK :DNDODK .RQWUDN PXDZDGKDK EHUPDNVXG $ .RQWUDN WHPSDKDQ % .RQWUDN SHUWXNDUDQ .RQWUDN VHZD EHOL .RQWUDN LQVXUDQV 6DUDW EDJL VXEMHN DNDG VHSHUWL EHULNXW , :XMXG VHPDVD NRQWUDN ,, +DUWD DQJ EHUQLODL ,,, 0DPSX XQWXN GLVHUDKNDQ ,9 0LOLNDQ VDK $ , GDQ ,, % , GDQ ,,, , ,, GDQ ,,, , ,, ,,, GDQ ,9 -$%$7$1 6$/85$1 /$7,+$1 3(0%$1*81$1

×