Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الإدارة بالحب

292 views

Published on

This is a series of Capacity Building documents that was prepared by the Sudanese Youth Leadership Development Program.
هذه مجموعة من المقالات في مجالات تدريبية متعددة مناسبة للجمعيات الطوعية تم تطويرها بين عامي 2003-2008 للبرنامج السوداني لإعداد القيادات الشبابية

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

الإدارة بالحب

 1. 1. IIQQGGOOEEGG ≈≈∏∏YY ∂∂JJQQóóbb iióóee ∑∑GGQQOOEEGGhh ,,ÊÊÉÉ°°ùùffEE’’GG ∂∂°°††ÑÑff IIƒƒbb ¢¢SSÉÉ««bb ääOOQQCCGG GGPPEEGG ::áá««ddÉÉààddGG áá∏∏ÄÄ°°SSCC’’GG øøYY ÖÖ««ŒŒ ¿¿CCGG ∫∫hhÉÉMM ,,¬¬àà¡¡LLGGƒƒeehh ππÑÑ≤≤àà°°ùùŸŸGG ❂??ππÑÑ≤≤àà°°ùùŸŸGG øøee ÉÉ¡¡©©bbƒƒee ∂∂àપ¶¶ææee hhCCGG ∂∂ààccôô°°TT ôô©©°°ûûàà°°ùùJJ ππgg ❂??ääÉÉeeóóNN hhCCGG ääÉÉééààææee øøee ¬¬eeóó≤≤JJ ÉɪªYY ∑∑DDhhÓÓªªYYhh ââffCCGG ≈≈°°VVôôJJ ππgg ❂??ääGGhhôôKK hh ∫∫ƒƒ°°UUCCGG øøee ¬¬µµ∏∏““ ÉÉee ™™ee ¬¬eeóó≤≤JJ ÉÉee iiƒƒàà°°ùùee ÖÖ°°SSÉÉææààjj ππgg ❂??ÉÉ¡¡dd ºº¡¡FFÉɪªààffÉÉHHhh ºº¡¡àà°°ùù°°SSDDƒƒee ¬¬eeóó≤≤JJ ÉÉÃà ∂∂jjóódd ¿¿ƒƒ∏∏eeÉÉ©©ddGG ôôNNÉÉØØjj ππgg ❂??ΩΩƒƒjj ππcc ™™∏∏££ee ºº¡¡ddÉɪªYYCCGG ¤¤EEGG ÜÜÉÉggòò∏∏dd ¿¿ƒƒ∏∏eeÉÉ©©ddGG ¥¥ƒƒààjj ππgg ❂»»°°üüîî°°ûûddGG øøjjƒƒàà°°ùùŸŸGG ≈≈∏∏YY ¢¢††©©HH ™™ee ºº¡¡°°††©©HH ¿¿ƒƒ∏∏eeÉÉ©©ddGG ∞∞WWÉÉ©©ààjj ππgg ??»»ØØ««XXƒƒddGGhh ❂??QQƒƒØØææddGGhh AAÉÉ««àà°°SS’’GGhh ∂∂°°ûûddGG øøee ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGGhh IIQQGGOOEE’’GG ÚÚHH ääÉÉbbÓÓ©©ddGG ƒƒ∏∏îîJJ ππgg ❂≈≈∏∏YY ôô¡¡°°ùùJJhh á᪪««µµMMhh ááffƒƒææMMhh ááddOOÉÉYY IIQQGGOOEE’’GG ¿¿CCÉÉHH ¿¿ƒƒ∏∏eeÉÉ©©ddGG øøeeDDƒƒjj ππgg ??ºº¡¡◊◊ÉÉ°°üüee ❂‘‘ ááææ««ffCCÉɪª££ddGGhh »»°°ùùØØææddGG ΩΩÓÓ°°ùùddGGhh »»ØØ««XXƒƒddGG ¿¿ÉÉeeCC’’ÉÉHH ¿¿ƒƒ∏∏eeÉÉ©©ddGG ôô©©°°ûûjj ππgg ää’’óó©©ee ´´ÉÉØØJJQQGGhh ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG øøYY AAÉÉæ樨àà°°SS’’GG ääÉÉLLƒƒeehh ââffÎÎffEE’’GGhh á៟ƒƒ©©ddGG ππXX ??ááddÉÉ££ÑÑddGG ❂ááccôô°°ûûddGG ììÉÉHHQQCCGG ‘‘ ¿¿hhôôµµØØjj Éɪª∏∏ããee ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG ¥¥ƒƒ≤≤MM ‘‘ ¿¿hhôôjjóóŸŸGG ôôµµØØjj ππgg ??áájjOOÉÉŸŸGG ººggõõaaGGƒƒMMhh ❂»»YYÉɪªààLL’’GG ÉÉggQQhhOO AAÉÉ≤≤ffhh ∂∂ààccôô°°TT ááddÉÉ°°SSôôHH ™™ªªààÛÛGGhh ¥¥ƒƒ°°ùùddGG ≥≥ããjj ππgg ??……QQÉÉééààddGGhh ……QQGGOOEE’’GGhh »»ÄÄ««ÑÑddGG ÉÉggÒÒªª°°VV ááeeÓÓ°°SShh ❂……OOÉÉee ¢¢VVôôZZ ¿¿hhOO ,,¬¬∏∏ddÉÉHHhh ¬¬∏∏dd ,,∂∂ddƒƒMM øøee ¢¢SSÉÉææddGG ÖÖ–– ππgg ::GGÒÒNNCCGGhh ??áájjƒƒ««ffOO áájjÉÉZZhh ƒ«fƒj (¿GôjõM) 2000 áæeÉãdG áæ°ùdG ô°ûY …OÉ◊G Oó`©``dG Oó©````dG179 á«Hô©dG ácô°ûdG »ª∏©dG ΩÓYEÓd (´É©°T) IôgÉ≤dG ´.Ω.ê §≤a Úcΰûª∏d :Ö````◊ÉH IQGOE’G Iô£ØdÉH IOÉ«≤dGh ¿Éæ◊ÉH äɪ¶æŸG RƒØJ ∞«c OOQQƒƒØØffÉÉ°°SS ÚÚ∏∏KKÉÉcc ::∞∞««ddCCÉÉJJ ::ôô°°TTÉÉææddGGøøeeôôjjòò––.á«©eÉ÷GçƒëÑdGhπFÉ°SôdGháaÉë°üdG‘äÉØ£à≤ŸGhá©jô°ùdGäGQÉ°TE’G¬æe≈æãà°ùJh™jRƒàdG¢VGôZC’π≤ædGhôjƒ°üàdG:ô¶◊Gπª°ûjhô°TÉædGøe»HÉàc¿PEG¿hóHIô°ûædGIògøeAõL…Gπ≤f™æÁ πNGódGøeIQGOE’G www.edara.com…Oɪ°üdGº«°ùf:ôjôëàdG¢ù«FQ 2¢U..............áeƒeC’G Iô£ØH IQGOE’G 3¢U.........äɪ¶æª∏d »YɪàL’G AÉæÑdG 4¢U.........................ó`````FÉ≤c ΩC’G 5¢U......................Ú````∏eÉ©dG ÖM 6¢U...........................AÓª©dG ÖM 7¢U...................¬°ùØæd óFÉ≤dG ÖM 8¢U........................áÑÙG äGOÉ«≤dG OGóYEG Oó©dG Gòg ‘ CGôbG
 2. 2. íéæJ ⁄ GPÉŸ á≤HÉ°ùdG ∂JÉHÉLEG ó©H ∑QóJ ÉÃQ ∫ƒ∏M Ëó≤J ‘ áãjó◊G ájQGOE’G äÉjô¶ædG º¶©e í°†àj ÉÃQh .á«°ü©à°ùŸG äɪ¶æŸG πcÉ°ûŸ á∏eÉ°T õé©dÉH É¡°SÉ°ùMEGh äɪ¶æŸG äÓµ°ûe ¿CG É«∏L ∂d É¡àaÉ≤Kh »ª«¶æàdG É¡NÉæe øY GÒNCGh ’hCG œÉf .É¡jôjóeh É¡JOÉ≤d á«ægòdG á›ÈdGh á«°ù°SDƒŸG ᢢ˘˘˘jQGOE’G äɢ˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘¶˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘dG π˘˘˘˘˘˘°ûa ¿CG ɢ˘˘˘˘˘°†jCG ±ô˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘J ÉÃQh ΩóYh É¡égÉæe π°ûa ¤EG É°SÉ°SCG Oƒ©j ’ É¡JÉ≤«Ñ£Jh πH .É¡«a áæeÉc ájôgƒL AÉ£NCG ¤EG hCG É¡à«bGó°üe IOÉ«≤dG QÉ≤àaGh ,Öë∏d IQGOE’G OÉ≤àaG ¤EG Oƒ©j .¿Éæ◊Gh Iô£Ø∏d :áeƒeC’G Iô£ØH IQGOE’G h Ö◊G øe ÌcCG ¤EG ïjQÉàdG Aɪ¶Y êÉàMG πg ‘ ìÉéædG ¿Éc πgh ?GhOƒ°ùjh GhOƒ≤j »µd Iô£ØdG äGÈN hCG á«©eÉL äGOÉ¡°ûH Éfhô≤e ∫ɪYC’G ⁄ÉY ƒg Ö◊G ¿CG ‘ ∂°T ’ .∫ɪYC’G IQGOEG ‘ á«ÁOÉcCG Qó°üe »g Iô£ØdG ¿CGh á∏«ÑædG ôYÉ°ûŸG πc õcôe QÉ¡æJ ɪ¡fhóHh âHÉãdG AÉæÑdG ºàj ɪ¡«∏Y .᪵◊G .Ò«¨àdG ìÉjQ ÉghQòàd äGOÉ¡°ûdG Qƒ°üb ÓeÉY ,É°ù«FQ hCG ¿Éc É°ShAôe ;¿É°ùfE’G êÉàëj πgh ¬JÉbÓY §Ñ°†d á«fÉ°ùfEG ÒZ ÇOÉÑe ¤EG Ó«ªY hCG ¿Éc Éfô£a »àdG »g ÇOÉÑŸG √òg â°ù«dCG ?¬JÓeÉ©eh Éfôcòàd ájhɪ°ùdG ä’É°SôdG äAÉL ºK É¡«∏Y ≥dÉÿG ?ɢ˘¡˘˘©˘˘e ɢ˘æ˘˘cƒ˘˘∏˘˘°S ᢢeɢ˘≤˘˘à˘˘°SG ᢢ«˘˘ª˘˘gCG ≈˘˘∏˘˘Y ó˘˘cDƒ˘˘˘Jh ɢ˘˘¡˘˘˘H ‘ ¬àZÉ«°U ” …òdG ≥£æŸG ™Ñf »g Iô£ØdG â°ù«dCG ?áãjóMh áÁób äÉjô¶f hCG äÉØ°ù∏a IQƒ°U ❂ππ˘˘˘˘ªª˘˘˘˘©©˘˘˘˘ddGGhh ((áᢢ˘˘jjDDhhôô˘˘˘˘ddGG)) ôô˘˘˘˘¶¶˘˘˘˘ææ˘˘˘˘ddGG ó󢢢˘˘˘©©˘˘˘˘˘˘HH »»˘˘˘˘˘˘ææ˘˘˘˘˘˘©©˘˘˘˘˘˘JJ áᢢ˘˘˘˘eeƒƒ˘˘˘˘˘˘eeCC’’GG hhCCGG zzÉɢ˘˘˘˘˘ffCC’’GG{{ ≈≈˘˘˘˘˘˘˘˘∏∏˘˘˘˘˘˘˘˘YY õõ˘˘˘˘˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘˘˘ccôô˘˘˘˘˘˘˘˘JJ ¿¿hhOO ππ˘˘˘˘˘˘˘˘°°††aaCCGG ππ˘˘˘˘˘˘˘˘ÑÑ˘˘˘˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘˘˘àà˘˘˘˘˘˘˘˘°°ùùŸŸ ..¬¬jjOOÉÉee ääÉÉjjÉÉZZ ¿¿hhOOhh zzääGGòòddGG{{ ❂™™ee ÒÒ¨¨ààJJ ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG ™™ee áábbÓÓ©©ddGG ¿¿CCGG QQóó≤≤JJ ááeeƒƒeeCC’’GG ..((áájjhhÉÉNN ∂∂ææHHGG ÈÈcc ¿¿EEGG)) ââbbƒƒddGG ❂ππcc êêÉÉààëëjjhh ¿¿ƒƒØØ∏∏ààflfl ¢¢SSÉÉææddGG ¿¿CCGG QQóó≤≤JJ ááeeƒƒeeCC’’GG ..¬¬©©ee ππeeÉÉ©©àà∏∏dd áá°°UUÉÉNN áá≤≤jjôôWW ¤¤EEGG ¿¿ÉÉ°°ùùffEEGG ❂ÖÖ°°ùùcc ≈≈∏∏YY ¿¿ƒƒ°°ùùaaÉÉææààjj ’’ ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££ØØHH IIOOÉÉ≤≤ddGG ¿¿hhóóHH ÉÉggAAÉÉææHHCCGG ÖÖ–– ΩΩCC’’ÉÉaa ..ºº¡¡YYÉÉÑÑJJCCGG áá««ÑÑ©©°°TT ..••hhôô°°TT ❂ËËóó≤≤JJhh øøjjôôNNBBÓÓdd ááaaôô©©ŸŸGG ááMMÉÉJJEEGG ≈≈ææ©©JJ ááeeƒƒeeCC’’GG ..ºº¡¡dd ≈≈∏∏YYCC’’GG ππã㟟GG hh IIhhóó≤≤ddGG ❂ππcc ‘‘ ΩΩGGÎÎMM’’GGhh ÖÖ◊◊GG ≈≈∏∏YY óóccDDƒƒJJ ááeeƒƒeeCC’’GG ..±±hhôô¶¶ddGG ∞∞∏∏ààflfl ââ––hh ääÉÉbbhhCC’’GG ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒ«fƒj)ô°ûY…OÉ◊GOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 2 :á≤◊G áeƒeC’G Iô£ØH óFÉ≤dG √GôJ ÉeóæY ¬aô©J »»≤≤««≤≤◊◊GG ÖÖ◊◊GGhh ¢¢UUÓÓNNEE’’GG åå««MM øøee IIOOÉÉ««≤≤ddGG ººªªbb øøee GGóóMMGGhh ¿¿ÉÉcchh ……òò««ØØææJJ ôôjjóóee ™™ee ππªªYYCCGG ââææcc ááëë∏∏°°üüee ‘‘ √√GGôôjj ÉÉee ≈≈∏∏YY √√òòîîààjj QQGGôôbb ππcc »»ææÑÑjj ¿¿ÉÉcc ..ÉÉ°°††jjCCGG ¬¬°°ùùØØææddhh AAÓÓªª©©ddGGhh ÚÚ∏∏eeÉÉ©©∏∏ddhh ¬¬àપ¶¶æ柟 ‹‹ ììôô°°TT óóbbhh ..¢¢SSÉÉ°°SSCC’’GG GGòògg ≈≈∏∏YY √√òòîîJJGG π𪪩©ddGG øøYY óóYYÉÉ≤≤ààddGGhh IIOOÉÉ««≤≤ddGG øøYY ¬¬««ëëææJJ QQGGôôbb ≈≈ààMM ,,ááccôô°°ûûddGG ::ÓÓFFÉÉbb ôôµµÑÑŸŸGG ∫∫GGõõààYY’’ÉÉHH √√QQGGôôbb ∑∑ôôëëààff ¿¿CCGG ÖÖééjj ááccôô°°ûûddGG √√òò¡¡HH ƒƒééææff »»µµddhh ..¬¬©©ee ÒÒ¨¨ààddGG ≈≈∏∏YY QQOOÉÉbb ÒÒZZ »»ææffCCGG ôô©©°°TTCCGGhh ÒÒ¨¨ààjj ⁄⁄ÉÉ©©ddGG{{ ,,áájjƒƒ««◊◊GGhháá««©©aaGGóóddGG∂∂∏∏ÁÁóójjóóLL¢¢ùù««FFQQÚÚ««©©ààddêêÉÉààëëff ..ááccôô◊◊GG≈≈∏∏YYGGQQOOÉÉbbóóYYCCGG⁄⁄»»ææffCCGGÚÚMM‘‘,,ááYYôô°°ùùHH ≥≥««©©JJ IIƒƒbb ¿¿ƒƒµµ««°°SS ßßaaÉÉÙÙGG ……ôôµµaa ¿¿EEÉÉaa ,,ÉÉæægg ââ««≤≤HH GGPPEEÉÉaa ..ÉÉggóó≤≤ààaaCCGG »»ààddGG ääÉÉØØ°°üüddGG øøee ÒÒããµµddGG ∂∂∏∏ÁÁ ¢¢ùù««FFQQ zz..ΩΩÉÉeeCCÓÓdd ÉÉ¡¡©©aaóóJJ IIƒƒbb ’’ ááccôô°°ûûddGG hhCCGG ÉÉ°°üü∏∏flfl øøµµjj ⁄⁄hh ,,zz¢¢üüîî°°TT OOôô›› ¬¬ffCC’’ ,,zzkkGGôôjjóóee hhCCGG GGóóFFÉÉbb ¬¬««ªª°°SSCCGG ’’{{ ¢¢üüîî°°TT ™™ee ÉÉ°°††jjCCGG ââ∏∏ªªYY ââææcchh øøµµjj ⁄⁄ ..óó©©HH Éɪª««aa øøjjôôNNBBÓÓdd íí°°††JJGGhh ,,áájjGGóóÑÑddGG òòææee ¬¬FFÉÉ°°SSDDhhôôdd ÉÉëë°°VVGGhh GGòògg ¿¿ÉÉcc óó≤≤dd ..áá««ëë°°††àà∏∏dd GGóó©©àà°°ùùee ääÉÉYYÉÉ°°SS øøee ‘‘ÉɵµddGG OOóó©©ddGG »»°°††≤≤jj øøµµjj ⁄⁄ ππHH ,,IIóójjóóLL ¢¢UUôôaa øøYY ååëëÑÑddGG hhCCGG á᪪FFÉÉ≤≤ddGG ääÓÓµµ°°ûûŸŸGG ππëëHH ººàà¡¡jj øøYY ôô¶¶ææddGG ¢¢††¨¨HH øøjjôôNNBB’’GG ÚÚYYCCGG ‘‘ áá««°°üüîî°°ûûddGG ¬¬JJQQƒƒ°°UU ≈≈∏∏YY ÉÉÑÑ°°üüææee √√ôôµµaa ππcc ¿¿ÉÉcc ..ÖÖà൵ŸŸGG ‘‘ π𪪩©ddGG ∫∫ÉÉ≤≤ààff’’GG ™™««££àà°°ùùjj »»µµdd áá««°°üüîî°°ûûddGG ¬¬JJÉÉbbÓÓYY óó««WWƒƒààdd ¬¬ààbbhh ºº¶¶©©ee ¢¢SSôôµµjj ¿¿Éɵµaa ..¬¬eeóó≤≤jj ……òòddGG π𪪩©ddGG á᪪««bb ..¬¬ààddÉÉbbEEGG ººààJJ ÉÉeeóóææYY iiôôNNCCGG ááccôô°°TT ‘‘ ,,ππ°°††aaCCGG ááØØ««XXhh ¤¤EEGG ¬¬ààØØ««XXhh ππ¨¨àà°°ùùjj øøee ÚÚHHhh ,,¬¬JJOOGGQQEEGG ¢¢††ëëÃà ¬¬ààØØ««XXhh øøYY ≈≈∏∏îîààjj øøee ÚÚHH ¥¥ôôØØddGG ¿¿ƒƒ¶¶MMÓÓJJ ººµµffCCGG øøXXCCGG ..π𪪩©ddGG øøee √√OOôôWW ººààjj ÉÉeeóóææYY ,,iiôôNNCCGG ááØØ««XXhh ¤¤EEGG ¬¬««∏∏YY õõØØ≤≤jj ôô°°ùùéécc áá««ddÉÉ◊◊GG
 3. 3. ❂IIƒƒ˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘ddGG ••Éɢ˘˘˘≤≤˘˘˘˘ff ¿¿ƒƒ˘˘˘˘ccQQó󢢢˘jj áᢢ˘˘eeƒƒ˘˘˘˘˘˘eeCC’’GG IIôô˘˘˘˘˘˘££˘˘˘˘˘˘ØØ˘˘˘˘˘˘HH IIOOÉɢ˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘ddGG ..ºº¡¡©©ee ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG ‘‘ hh ºº¡¡°°ùùØØffCCGG ‘‘ ∞∞©©°°††ddGGhh ❂áᢢ˘˘««˘˘˘˘ddÓÓ˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘àà˘˘˘˘°°SSÉɢ˘˘˘HH ¿¿ƒƒ˘˘˘˘ææ˘˘˘˘eeDDƒƒ˘˘˘˘jj áᢢ˘˘eeƒƒ˘˘˘˘eeCC’’GG IIôô˘˘˘˘££˘˘˘˘˘˘ØØ˘˘˘˘˘˘HH IIOOÉɢ˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘ddGG hh ºº˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ggƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ªª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YY)) ÖÖ°°SSÉɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ柟GG ââbbƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ddGG ‘‘ øø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jjôô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘NNBB’’GG ..((ººgghhÒÒWW ❂øøjjôôNNBB’’GG ììÉÉ‚‚ ººggóó©©°°ùùjj ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££ØØHH IIOOÉÉ≤≤ddGG ..ºº¡¡««∏∏YY GGƒƒbbƒƒØØJJ ¿¿EEGG hh ≈≈ààMM ❂hh ó󢢢˘««˘˘˘˘ddÉɢ˘˘˘≤≤˘˘˘˘àà˘˘˘˘ddGG ¿¿ƒƒ˘˘˘˘ªª˘˘˘˘¡¡˘˘˘˘ØØ˘˘˘˘jj áᢢ˘˘˘˘eeƒƒ˘˘˘˘˘˘eeCC’’GG IIôô˘˘˘˘˘˘££˘˘˘˘˘˘ØØ˘˘˘˘˘˘HH IIOOÉɢ˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘ddGG ..ääÉÉÑÑ°°SSÉÉæ柟GG ‘‘ ¿¿ƒƒccQQÉÉ°°ûûjj ❂hhCCGG)) øøYY ¿¿ƒƒddRRÉÉææààjj ’’ ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££ØØHH IIOOÉÉ≤≤ddGG ..áájjOOÉÉ««≤≤ddGG ººggQQGGhhOOCCGG ((¿¿hhôôéé¡¡jj :äɪ¶æª∏d »YɪàL’G AÉæÑdG áá««°°SSÉÉ°°SSCC’’GG ΩΩÉÉ¡¡ŸŸGG ¿¿CCGG ’’EEGG áájjQQGGOOEE’’GG ääÉÉjjôô¶¶ææddGG OOóó©©JJ ººZZQQ ::ÉÉ¡¡ææeehh ,,ÒÒ¨¨ààJJ ⁄⁄ øøjjôôjjóóŸŸGGhh IIOOÉÉ≤≤∏∏dd §«£îàdGPlanning º«¶æàdGOrganizing áHÉbôdGControlling äGQGô≤dG PÉîJGDecision- Making Ò«¨àdG IQGOEGManaging Change ´Gô°üdG IQGOEGManaging Conflicts áÄ«ÑdGh ᪶æŸG ÚH πYÉØàdG IQGOEG Interaction Management. ∫ɪYC’G IQGOEG áHƒ©°U ójGõJh á«ŸÉ©dG äGÒ¨àŸG ¿CG ’EG πX »Øa .ΩÉ¡ŸG √òg ò«ØæJ Ö«dÉ°SCG Ò«¨J ¤EG äOCG QGô˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°S’G QGƒ˘˘˘WCG â뢢˘Ñ˘˘˘˘°UCG Ò«˘˘˘˘¨˘˘˘˘à˘˘˘˘dG äGQhO O󢢢˘©˘˘˘˘J ¤EG ¬Jɪ¶æeh ⁄É©dG ô£°VG ɇ .IÒ°üb äÉÑãdGh ójõJ å«M ,Ióªéàe ¬Ñ°T hCG IƒNQ äÉÄ«H ‘ πª©dG É¡JBÉLÉØe ójõJh É¡gÉŒG ‘ ºµëàdG π≤jh ácô◊G .ÉgôWÉflh Ò«¨àdG ™e º∏bCÉàdG ≈∏Y ᪶æŸG IQób äQÉ°U Éæg øe á«dƒÄ°ùe â°ù«d IQó≤dG √òg øµd .QGô≤à°SÓd kÉ°SÉ°SCG á«dƒÄ°ùe É¡æµdh √óMh …QGOE’G RÉ¡÷G hCG IOÉ«≤dG ∂dòdh .Ö◊G iƒb É¡¶Ø– á«æeÉ°†Jh ácΰûe iƒà°ùe ™aQh Ú∏eÉ©dG QhO ≈∏Y Ö◊ÉH IOÉ«≤dG õcôJ PÉîJGh áHÉbôdGh ò«ØæàdGh §«£îàdG ‘ º¡àcQÉ°ûe á«aÉ≤ãdG º«≤dGh »YɪàL’G ó©ÑdG ≈∏Y õcôJh .äGQGô≤dG ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒ«fƒj)ô°ûY…OÉ◊GOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 3 á«Ø«XƒdG áLÉéØdGh á«fÉ«Ñ°üdG IQGOE’G »»JJCCÉÉJJ ’’ èèFFÉÉààææddGG ¿¿CCGG ’’EEGG ,, IIOOÉÉ≤≤ddGGhh ÚÚjjQQGGOOEE’’GG ÖÖjjQQóóJJ ≈≈∏∏YY áá∏∏FFÉÉWW ’’GGƒƒeeCCGG ≥≥ØØææJJ ääÉɪª¶¶æ柟GG ¿¿CCGG ººZZQQ ..ääÉÉ©©bbƒƒààddGG iiƒƒàà°°ùùee ≈≈∏∏YY ÉɪªFFGGOO ÚÚµµªªààddGG áájjôô¶¶ææHH GGÒÒNN ¿¿hhôôjjóóŸŸGGhh IIQQGGOOEE’’GG AAGGÈÈNN ôô°°ûûÑÑàà°°SSGG óó≤≤ddEmpowerment¢¢††jjƒƒØØJJ ……CCGG ,, ±±GGóóggCCGG ≥≥««≤≤ëëààdd ááeeRRÓÓddGG OOQQGGƒƒŸŸGG ÒÒaaƒƒJJhh ºº¡¡ÑÑjjQQóóJJhh ºº¡¡HH áá≤≤ããddGGhh ÚÚ∏∏eeÉÉ©©∏∏dd ääÉÉ««ddƒƒÄÄ°°ùùŸŸGGhh ääÉÉ««MMÓÓ°°üüddGG áá««ææaa ÖÖ««ddÉÉ°°SSCCGG ≥≥aahhhh ∫∫ÉÉ©©ààaaÉÉHH ººààJJ áájjƒƒHHCCGG áájjôô¶¶ff ÚÚµµªªààddGG ¿¿CCGG ÉÉ≤≤MM’’ ÚÚÑÑJJ øøµµdd ..ºº¡¡aaGGóóggCCGGhh áá°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG ÖÖ©©∏∏ddGG øøee ¬¬eeôôMM ππ©©ØØjj ⁄⁄ ¿¿EEÉÉaa ,,IIƒƒ≤≤ddÉÉHH ¬¬°°SShhQQOO ôôccGGòò««dd ¬¬ææHHGG ÜÜCC’’GG ÚÚµµ““ ¬¬ÑÑ°°ûûJJ ÉÉ¡¡ffCCGG ≈≈ààMM ,,áá°°SShhQQóóee ºº¡¡°°SSCCGGQQ ≈≈∏∏YYhh ,,´´ÉɪªààLL’’GG AAÉɪª∏∏YY ¢¢††©©HH óó≤≤àà©©jjhh ..±±hhôô°°üüŸŸGGhh IIRRÉÉLLEE’’GGhhLeon KassPPÉÉàà°°SSCC’’GG ¢¢††jjƒƒØØààddGG ΩΩóóYYhh áá≤≤««bbóóddGG ááÑÑbbGGôôŸŸGGhh ººµµëëààddGG ::»»ææ©©JJ IIƒƒHHCC’’GG ΩΩƒƒ¡¡ØØÃà IIQQGGOOEE’’GG ¿¿CCÉÉHH ƒƒZZÉɵµ««°°TT áá©©eeÉÉééHH øøee OOôô££ddGGhh ‹‹ÉÉ©©ddGG ä䃃°°üüddGGhh ááaaCCGGôôddGG ΩΩóóYYhh ∞∞ææ©©ddGG ÉÉffÉÉ««MMCCGG »»ææ©©JJ Éɪªcc ..QQGGôô≤≤ddGG ™™ææ°°UU áájjQQƒƒJJÉÉà൵jjOOhh ..π𪪩©ddGG IIƒƒHHCC’’GGhh ááddƒƒLLôôddGGhh IIƒƒ≤≤ddÉÉHH ∞∞°°üüààJJ ••Éɉ‰CCGG ≥≥aahh èèeeÈÈee »»ŸŸÉÉ©©ddGG ……QQGGOOEE’’GG ôôµµØØddGG ¿¿CCGG »»ææ©©jj GGòògghh PaternalisticΩΩóó©©dd ∞∞jjOOQQ »»gghh áá««ffÉÉ««ÑÑ°°üüddGG IIQQGGOOEE’’GG hhCCGG áá««ØØ««XXƒƒddGG ááLLÉÉééØØddGG ááaaÉÉ≤≤KK ≥≥∏∏NN Éɇ‡ »»ØØ««XXƒƒddGG èè°°††ææddGGFunctional ImmaturityøøYY œœÉÉff IIôô¨¨ddGG IIQQGGOOEEÓÓdd ÊÊÉÉ««ÑÑ°°üüddGG ∑∑ƒƒ∏∏°°ùùddGG GGòògghh ÉɪªggGGOO GGôô££NN ππãã““ ÉÉ¡¡∏∏cchh ..AAÉÉHHBB’’GG øøee AAÉÉææHHCCÓÓdd ππJJÉÉ≤≤ddGG ±±ƒƒÿÿGGhh AAÉÉææHHCC’’GG ≈≈∏∏YY AAÉÉHHBB’’GG øøee óóFFGGõõddGG ±±ƒƒÿÿGG ..ääÉÉ°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG ππÑÑ≤≤àà°°ùùee hh π𪪩©ddGG ääÉÉbbÓÓYY ≈≈∏∏YY
 4. 4. ∫ÉŸG ¢SCGQ ᢢ˘˘˘fɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°U ‘ ɢ˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘gCGh äɢ˘˘˘˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d ∫ɪYC’G ⁄ÉY ∞WGƒ©dG â∏NO ÉeóæYh .»YɪàL’G âë˘˘Ñ˘˘˘°UCɢ˘˘a ,äɢ˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d Êɢ˘˘°ùfE’G Qɢ˘˘ª˘˘˘©ŸG π˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘cG 䃓h ï«°ûJh iƒ≤Jh óà“h ƒªæJ ,á«M äÉfÉ«c .É°†jCG ¿hO »YɪàL’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ≈∏Y á¶aÉÙG øµÁ ’h ≈∏Y º¡ÑjQóJh Ú∏eÉ©∏d »ØWÉ©dG AÉcòdÉH AÉ≤JQ’G øcÉeCG ‘ É¡æY ÒÑ©àdG ≈∏Y º¡ãMh º¡ØWGƒY IQGOEG áeƒ¶æe ¿É°ùfE’G ∑Îj ¿CG π«ëà°ùŸG øªa .πª©dG .ìÉÑ°U πc ¬∏ªY ¤EG ÜÉgòdG πÑb ¬dõæe ‘ ¬ØWGƒY ¬ØWGƒ©H ¬°SÉ°ùMEG ¿É°ùfE’G π£©j ¿CG π≤©j ’ ɪc ‘ ≥bóŸGh .᫪°SôdG πª©dG äÉbhCG ‘ √ôYÉ°ûeh ó°üb øY - ±ó¡à°SG ¬fCG óéj …QGOE’G ôµØdG Qƒ£J ó°S - ô°TÉÑe ÒZ hCG ô°TÉÑe πµ°ûH ,ó°üb ÒZ hCG »˘˘˘Yɢ˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G è˘˘˘«˘˘˘°ùæ˘˘˘dG âbõ˘˘˘e »˘˘˘à˘˘˘dG äGô˘˘˘˘¨˘˘˘˘ã˘˘˘˘dG ¢†©˘˘˘˘H .äɪ¶æª∏d äÉ°ù°SDƒŸG IOÉ«bh IQGOEG ‘ ¿PEG áHGô¨dG ¬Lh ɪa øe IóMGh áeƒeC’G IõjôZ â°ù«dCG ?Iô£ØdG ÇOÉÑà ¿ƒµJ ¿CG øµÁ ’CG ?á«fÉ°ùfE’G Iô£ØdG ÖJGôe ≈∏YCG ¤EG ɢ˘˘˘æ˘˘˘˘Jɢ˘˘˘°ù°SDƒÃ IOƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘∏˘˘˘˘d kÓ˘˘˘˘N󢢢˘e ᢢ˘˘˘fƒ˘˘˘˘˘æ◊G IQGOE’G ÇOÉÑŸG Qƒà°SO πX ‘ É¡àfhôeh É¡fRGƒJh É¡∏eɵJ ?…ô£a Qƒà°SO kÉ°†jCG ƒgh ,¥ÓNC’Gh Iô£ØH IQGOEÓd ájôë°ùdG É°ü©dG áeƒeC’G áeƒeC’G Iô£ØH IQGOE’Gh .áeƒeC’G ôë°S ƒg Ö◊G á«°ù«FôdG IGOC’G ƒg Ö◊Éa .ôë°ùdG ¢ùØæd ™°†îJ Iójó÷G ájQGOE’G áØ°ù∏ØdG √ò¡d ájôë°ùdG É°ü©dGh .(áÁó≤dG) ?øe ÖM :øµdh :á°ù°SDƒŸG ÖM :k’hCG â«ÑdGh Iô°SC’G áHÉãà »g ôjóª∏d áÑ°ùædÉH á°ù°SDƒŸG ?¬à°ù°SDƒe Öëj ¿CG ôjóª∏d øµÁ ∞«c øµdh .ΩC’Gh ,πªY ¤EG Ö◊G Gòg áªLÎd IÒãc ¥ôW ∑Éæg ¿ÉÁE’Gh ɢ˘˘˘¡˘˘˘˘ª˘˘˘˘¡˘˘˘˘ah ᢢ˘˘°ù°SDƒŸG ᢢ˘˘dɢ˘˘˘°SQ ᢢ˘˘aô˘˘˘˘©˘˘˘˘e ø˘˘˘˘µ˘˘˘˘˘dh ádÉ°SôdG √òg ≥ªY øjôNB’G º«∏©Jh É¡ª«bh É¡aGógCÉH ¿CG óH ’h .¬à°ù°SDƒŸ óFÉ≤dG ÖM ôgɶe ºgCG »g ódƒàj ≈àM Ö◊G Gòg ºgóFÉb ¿ƒ∏eÉ©dG ∑QÉ°ûj ≥«≤–h á°ù°SDƒŸG ádÉ°SQ AGOCÉH …ƒb ΩGõàdG º¡jód .πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y É¡aGógCG .I󢢢MGh ᢢ˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘d ¿É˘˘˘˘¡˘˘˘˘Lh ɢ˘˘˘¡˘˘˘˘MÉ‚h ᢢ˘˘°ù°SDƒŸG ÖMh Ö◊G Gòg ´É≤jEG §Ñ°†j …òdG ƒg Iô£ØdÉH óFÉ≤dGh »bÓNCG ∑ƒ∏°S ¤EG ¬ªLÎjhEthical Behavior ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒ«fƒj)ô°ûY…OÉ◊GOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 4 ó````FÉ≤c ΩC’G á᪪¶¶YYhh ááddÉÉ°°SSôôddGG ππÑÑff øøµµddhh ..⁄⁄CC’’GG hh IIQQGGôôŸŸGG øøee ƒƒ∏∏îîJJ ’’ ÉÉ¡¡ffCC’’ ááeeƒƒeeCC’’GG ¬¬ÑÑ°°ûûJJ áá««≤≤««≤≤◊◊GG IIOOÉÉ««≤≤ddGG ääGGôôee ππªª◊◊GG QQôôµµjj ΩΩCC’’GG ÒÒZZ øøªªaa ..ääGGòòddGG QQÉɵµffEEGG hh áá««ëë°°††ààddGG øøee óójjõõee ¤¤EEGG ΩΩCC’’GG ¿¿ÉÉ©©aaóójj èèFFÉÉààææddGG ??ππ∏∏cc hhCCGG ¢¢SSCCÉÉjj ¿¿hhOO ,,ÉÉ¡¡FFÉÉææYYhh IIOO’’ƒƒddGG ¢¢VVÉÉflfl ººZZQQhh ÉÉffÉÉ««MMCCGG ¬¬∏∏°°ûûaa ººZZQQ ääGGôôeehh ..IIGGhhÉÉ°°ùùŸŸGGhh ∫∫óó©©ddGG hh á᪪µµ◊◊ÉÉHH ÅÅ∏∏àà““ ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££aa ¿¿CCGG ’’EEGG ,,ááØØWWÉÉ©©ddGGhh AA±±óóddÉÉHH ¢¢††««ØØJJ ΩΩCC’’GG ¿¿CCGG ººZZQQhh óó««°°TTÎÎdd óó««MMƒƒddGG ππ««ÑÑ°°ùùddGG ƒƒgg ¿¿RRGGƒƒààddGG GGòògg ¬¬ffCC’’ ,,ááØØWWÉÉ©©ddGGhh ππ≤≤©©ddGG ÚÚHH ÉÉ≤≤««bbOO ÉÉffRRGGƒƒJJ ºº««≤≤JJ »»¡¡aa ..ääGGQQGGôô≤≤ddGG ..¥¥GGôôYYCC’’GG ÖÖ««WW ÉÉÑÑ©©°°TT ääOOóóYYCCGG ,,ÉÉ¡¡JJOOóóYYCCGG GGPPEEGG áá°°SSQQóóee ΩΩCC’’ÉÉaa ..ááaaôô©©ŸŸÉÉHH ÉÉ¡¡FFÉÉææHHCCGG ≈≈∏∏YY ππîîÑÑJJ ’’ ΩΩCC’’GGhh ..ππÑÑ≤≤àà°°ùùŸŸGG ääGGOOÉÉ««bb ííeeÓÓee ººggCCGG øøee ôôªªàà°°ùùŸŸGG ºº««∏∏©©ààddGGhh ∑∑ƒƒ∏∏°°ùùddGG GGòògg ……OODDƒƒjjhh ..ÉÉ¡¡ØØ©©°°VV ••ÉÉ≤≤ff ∑∑GGQQOOEEGGhh ÉÉ¡¡FFÉÉ££NNCCÉÉHH ±±GGÎÎYYÓÓdd ππLLôôddGG øøee GGOOGGóó©©àà°°SSGG ÌÌccCCGG IICCGGôôŸŸGGhh ..ÊÊÉÉããddGG ∞∞°°üüddGG ääGGOOÉÉ««bb OOGGóóYYEEGGhh π𪪩©ddGG ¥¥ôôaa øøjjƒƒµµJJhh ääÉÉ££∏∏°°ùùddGG ¢¢††jjƒƒØØJJhh ääGGòòddGG ôôjjƒƒ££JJ ¤¤EEGG »»∏∏ÑÑ≤≤àà°°ùùee QQhhóódd ÉÉggOO’’hhCCGG OOGGóóYYEEGG ƒƒgg ΩΩCC’’GG √√óójjôôJJ ÉÉee ππµµaa ,,kkÓÓHHÉÉ≤≤ee ôô¶¶ààææjj ’’ ááeeƒƒeeCC’’GG AAÉÉ££YY ¿¿CCGG Éɪªcc ..OOhhóófifi ÒÒZZ ÉÉggDDhhÉÉ££YYhh ••hhôô°°ûûee ÒÒZZ ΩΩCC’’GG ÖÖëëaa ,,ÉÉggQQhhOO ôôjjóó≤≤JJ ºº¡¡JJÉÉaa ¿¿EEGG hh ≈≈ààMM ííLLÉÉff ,,áá««ëë°°††ààddGG óóMM ¤¤EEGG ππ°°üüJJ áá≤≤aaóóààee IIƒƒbb AAÉÉ££©©ddGGhh áájjÉÉYYôôddGGhh ÖÖ◊◊ÉÉaa ..IIƒƒbb ááeeƒƒeeCC’’GG ∞∞©©°°VV ÈÈàà©©jj GGòò¡¡ddhh ÖÖ◊◊GG ôô°°ûûæædd ÉÉ¡¡ddÓÓ¨¨àà°°SSGG øøµµÁÁ ……òòddGG »»YYÉɪªààLL’’GGhh »»ØØWWÉÉ©©ddGG AAÉÉccòòddGG ááëë∏∏°°SSCCGG IICCGGôôŸŸGG ¬¬∏∏ddGG ÖÖgghh óó≤≤aa ..ºº¡¡JJÉÉ°°ùù°°SSDDƒƒŸŸ ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG AA’’ƒƒHH AAÉÉ≤≤JJQQ’’GG ººKK øøeehh ,,π𪪩©ddGG ááÄÄ««HHhh IIôô°°SSCC’’GG ‘‘ áá««∏∏YYÉÉØØddGGhh ΩΩÓÓ°°ùùddGGhh
 5. 5. »àdG á∏Ä°SC’G ¢†©H ∑Éægh .á°ù°SDƒŸG AGOCÉH ≈bôj óFÉ≤dG ÖM ióe ≈∏Y É¡dÓN øe ºµ◊G øµÁ :É¡æeh .¬à°ù°SDƒŸ ∂ª«b ºé°ùæJ πgh á°ù°SDƒŸG ádÉ°SôH kÉ≤M øeDƒJ πg ?∂F’h øY ∂cƒ∏°S È©j πg ?É¡ª«b ™e πgh ?É¡MÉ‚E’ …ƒb ™aGO ∂∏NGO ‘ ó≤àj πg ∂Ñ˘˘˘˘Mh ᢢ˘˘°ù°SDƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘∏˘˘˘˘d ∂Ñ˘˘˘˘M ¿RGƒ˘˘˘˘J ø˘˘˘˘Y ∂JGQGô˘˘˘˘b È©˘˘˘˘J ô°VÉ◊G ‘ á°ù°SDƒŸG ídÉ°U ÚH ¿RGƒJ πgh ?∂°ùØæd ?πÑ≤à°ùŸGh Ú∏eÉ©dG ÖM :kÉ«fÉK ÚØXƒŸG ¿CÉH OÉ≤àY’G ¤EG øjôjóŸG º¶©e π«Á ΩGÎM’G ¤EG º¡æe ∫ÉLôdG êÉàëj ,¿ƒ¨dÉH Ú∏eÉ©dGh ¢ù«d Gòg øµd .ájÉYôdG ¤EG º¡æe AÉ°ùædG êÉà–h ¬°ùæL hCG √ôªY ¿Éc ÉjCG - ¿É°ùfE’G êÉàëj PEG .É«aÉc .ΩGÎM’Gh ájÉYôdGh Ö◊G ¤EG - .kÉÑ«°ùJ hCG kɪµ– â°ù«d áeƒeC’G Ωƒ¡Øà ájÉYôdG º¡JGQób øY ∞°ûµdG ‘ øjôNB’G IóYÉ°ùe É¡æµdh π˘˘˘eɢ˘˘c ¥Ó˘˘˘WEG ø˘˘˘e º˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘µ“h º˘˘˘¡˘˘˘JGQɢ˘˘¡˘˘˘e ᢢ˘«˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘Jh º¡°ùØfCÉH º¡à≤K ó«cCÉJ ≥jôW ƒg Gò¡a .º¡JÉbÉW äGòdG ΩGÎMGh ÖMh .º¡JGòd º¡eGÎMGh º¡ÑMh QGóJ »àdG á«eô¡dGh ájó«∏≤àdG äɪ¶æŸG ‘ IQOÉf á∏ªY IQGOEÉc - ÉfQhOh ,ÉÄ«°T ¿ƒaô©j ’ ¿ƒ∏eÉ©dG{ áØ°ù∏ØH ∂∏Jh z.º¡dÉ©aCG øeh º¡°ùØfCG øe º¡«ªëf ¿CG ƒg - ¢VGôeC’G øe ójó©dG ô°ûf ¤EG …ODƒJ ájQGOEG ábɪM .Ú∏eÉ©dG ÚH á«°ù°SDƒŸG ô°ûæj ¬fEÉa πª©dGh Ú∏eÉ©dÉH ôjóŸG ºµëàj ÉeóæY á«fhódG ¢VGôeCGLow Self-Esteemá«dÉeÉfC’Gh IQGOE’G Èà©Jh .∞æ©dGh Ωƒ∏dGh ±ƒÿGh (‹Ée ÉfCGh) √òg øe »bGƒdG π°üŸGh ‘É°ûdG AGhódG »g áfƒæ◊G .¢VGôeC’G ºµëàj ’ áeƒeC’G ÇOÉÑeh ¥ÓNC’G Qƒà°SO πX ‘ .¢ü≤ædGh Qƒ°ü≤dÉH ºgô©°ûj ’h ¬«©HÉJ ‘ óFÉ≤dG …òdG AÉ£©dG ƒg IOÉ«≤dGh áeƒeC’G ádÉ°SQ ôgƒL ¿C’ º¡cƒ∏°S Üò¡jh º¡FGOCÉH ™ØJôjh øjôNB’ÉH »≤Jôj .º¡∏YÉØJ ójõjh Ée ¤EG IôWÉıÉH íª°ùj áeƒeC’G ñÉæe ¿CG ɪc âbDƒe ÒZ AÉ£©dGh •hô°ûe ÒZ Ö◊G ¿C’ ,ájÉ¡f’ Iô£ØH IOÉ«≤dG ¿ƒµJ ∂dòHh .Ohófi ÒZ ƒªædGh .±ƒÿG øY kGó«©H QɵàH’Gh ´GóHEÓd É≤jôW áeƒeC’G óFÉ≤dG íª°ùj Óa ,¿RGƒàe ¢SÉ°ùMEG Ö◊ÉH IOÉ«≤dGh ¿C’ ,ôNBGh ∞Xƒe ÚH ¥ôØj ¿CÉH ¬°ùØæd …ô£ØdG áë∏°üŸGh .É¡æ«©H áeÉ©dG áë∏°üŸG ƒg ¿RGƒàŸG Ö◊G â°ù«dh ,π©ah ∫ƒb »g ÖÙG óFÉ≤∏d áÑ°ùædÉH áeÉ©dG ôjÈàd hCG áaô£àe äÉ°SÉ«°S ¢VôØd óFÉ≤dG ¬©aôj kGQÉ©°T ¿RGƒàj Óa .á«©bGh AÉ£NCG ∞«∏¨àd hCG á«Ñ∏°S èFÉàf IÉ«M ¿RGƒàH ¬eɪàgG ‘h πH ,§≤a ¬JGQGôb ‘ óFÉ≤dG …ô°ùJh É¡FÉæHCG øY ΩC’G ¬aôJ ɪµa .¬©e Ú∏eÉ©dG º¡JÉ«M ‘ Ú∏eÉ©dG áfƒæ◊G IOÉ«≤dG ºYóJ ,º¡æY äGh󢢢˘æ˘˘˘˘dG ∫Ó˘˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘Yɢ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘L’Gh ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘°ü˘˘˘°ûdG ‘ áfhôŸGh áfÉ°†◊G QhO íàah äÓMôdGh äÓØ◊Gh .πª©dG äÉYÉ°S ™jRƒJ ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒ«fƒj)ô°ûY…OÉ◊GOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 5 :GPEG ¿ƒæMh Öfi óFÉb âfCG ❂..∑∑ÒÒµµØØJJ ≈≈∏∏YY ¿¿ƒƒ∏∏eeÉÉ©©ddGG PPƒƒëëàà°°SSGG ❂..ÉÉ¡¡≤≤««≤≤–– ≈≈∏∏YY ºº¡¡JJóóYYÉÉ°°SShh ºº¡¡aaGGóóggCCGG ââaaôôYY ❂..AAGGôô°°††ddGGhh AAGGôô°°ùùddGG ‘‘ ºº¡¡aahhôôXX â⪪¡¡ØØJJhh ºº¡¡JJóóYYÉÉ°°SS ❂..øøjjôôNNBB’’GG ΩΩÉÉeeCCGGhh ºº¡¡eeÉÉeeCCGG ºº¡¡JJGGRRÉÉ‚‚EEÉÉHH ââaaÎÎYYGGhh ººggOOƒƒ¡¡LL ääQQóóbb ❂..kkÉÉ©©ee ∂∂ÑÑ∏∏bbhh ∂∂∏∏≤≤©©HH ºº¡¡««ddEEGG ââ©©ªªàà°°SSGG ❂..ÉÉ¡¡££ÑÑ°°VV OOGGôôŸŸGG ääÉÉ««ccƒƒ∏∏°°ùùddGG ¤¤EEGG ääôô°°TTCCGGhh IIóóJJôôŸŸGG áájjòò¨¨ààddÉÉHH ºº¡¡JJOOhhRRhh AAÉÉææHH GGóó≤≤ff ºº¡¡JJóó≤≤ff ❂..ÖÖ°°üü©©JJ hhCCGG õõ««««““ ¿¿hhOO IIGGhhÉÉ°°ùùeehh ∫∫óó©©HH ºº¡¡àà∏∏eeÉÉYY ❂..IIQQÉÉ°°ùùddGG ÒÒZZhh IIQQÉÉ°°ùùddGG ,,ááeeÉÉ¡¡ddGG ääÉÉeeƒƒ∏∏©©ŸŸGG ºº¡¡ààccQQÉÉ°°TT ❂..ºº¡¡àà°°ùù°°SSDDƒƒee ππÑÑ≤≤àà°°ùùeehh ºº¡¡∏∏ÑÑ≤≤àà°°ùùee ÚÚHH ââffRRGGhh ❂..ºº¡¡««∏∏YY ΩΩƒƒ∏∏ddGG AAÉÉ≤≤ddEEGG ¿¿hhOO ∂∂JJGGQQGGôôbb èèFFÉÉààff ââ∏∏ªª––hh ∂∂FFGGOOCCGG ≈≈∏∏YY ∂∂ààÑÑ°°SSÉÉfifi øøee ºº¡¡ààææµµee
 6. 6. ¿Éª°V ɪ¡a .É°†jCG ¿RGƒJ ΩGõàd’Gh •ÉÑ°†f’G ‘ h í˘˘«˘˘˘ë˘˘˘°üà˘˘˘d IGOCGh ᢢ˘eƒ˘˘˘eC’G ñɢ˘˘æ˘˘˘e ΩG󢢢˘à˘˘˘°SG ø˘˘˘°ù◊ §HôdGh §Ñ°†dÉa .Ö◊Gh ájÉYô∏d ô¡¶eh ,AÉ£NC’G á«°†b ¢ù«d ɪgh ,Iô°SC’G ‘h ácô°ûdG ‘ ¿ÉHƒ∏£e πH ,¬cƒ∏°S Aƒ°ùd É¡æHG √ôµJ ’ ΩC’G ¿C’ .á«°üî°T Iƒ°ù≤dG √ògh .¬LÉLƒYG í∏°üJ »µd ¬«∏Y ƒ°ù≤J ∞XƒŸG ¿Éc ɪ∏µa .Ö◊G øe ójõe øY È©J á«fÉ◊G Éæàbhh ÉæàjÉYQh ÉæÑM øe ójõŸG ¤EG êÉàMG ɪ∏c ,ÉÄ«°S √ƒæMh óFÉ≤dG ÖM ≈∏Y ºµ◊G øµÁh .Éæ¡«LƒJh :á«dÉàdG ôgɶŸG ∫ÓN øe Ú∏eÉ©dG ≈∏Y ❂..ºº¡¡dd ºº∏∏©©ààddGG ¢¢UUôôaa ÒÒaaƒƒJJhh ™™««ªª÷÷GG áájjÉÉYYQQ ❂..ääÉÉ°°SSÉÉ««°°ùùddGGhh óóYYGGƒƒ≤≤ddGG ≥≥££æ柟GG ™™ee ääGGQQGGôô≤≤ddGG ΩΩÉÉéé°°ùùffGG ❂..¥¥ÓÓNNCC’’GGhh ÇÇOOÉÉÑÑŸŸGG QQƒƒàà°°SSOO ¤¤EEGG ääÉÉ°°SSÉÉ««°°ùùddGG OOÉÉææàà°°SSGG ❂..áájjôô°°üüææYY hhCCGG õõ««««““ ¿¿hhOO ÚÚffGGƒƒ≤≤ddGGhh ííFFGGƒƒ∏∏ddGG ≥≥««ÑÑ££JJ ❂±±hhôô¶¶ddhh IIQQOOÉÉff ää’’ÉÉMM ‘‘ ’’EEGG óóYYGGƒƒ≤≤ddGG ôô°°ùùcc ΩΩóóYY ..áá««FFÉÉææããàà°°SSGG ❂..õõ««««ªªààddGGhh AAÉÉææããàà°°SSÓÓdd áá©©jjQQòòcc ááffhhôôŸŸGG ∫∫ÓÓ¨¨àà°°SSGG ΩΩóóYY :AÓª©dG ÖM :kÉãdÉK ¬àeóNh 𫪩dG ÖM áeƒeC’G Iô£ØH IQGOE’G Èà©J .∫ɪYC’G QÉgORG ÜÉÑ°SCGh õFÉcQ ºgCG øe ¥ó°üH ¤EG Ö◊G Gòg áªLôJ øe ∂dP ó©H øµªàJ É¡fC’ Ö◊G Gòg …ƒ£æjh .AÉ≤∏dG ‘ ÜOBGh AGOC’G ‘ IAÉØc :Úà«°SÉ°SCG ÚJõ«cQ ≈∏Y GPEG IRÉà‡ IQhô°†dÉH ¿ƒµà°S áeóÿG ¿CG »g ¤hC’G .¬àeóN ≈∏Y Ωƒ≤f øe zÉæÑÑMCG{ .Ée èàæe hCG áeóÿ AÓªY kÉ©«ªL ÉæfCG »g á«fÉãdGh ≥£æeh CGóÑe ádCÉ°ùe 𫪩∏d IRÉટG áeóÿG Ëó≤Jh äÉ°ù°SDƒŸG ¢†©H ∫GõJ ɪa ∂dP ™eh .Iô£ØdG √ócDƒJ ∂dP Oƒ©j óbh .𫪩dG áeóîH GÒãc ¬HCÉJ ’ :á«dÉàdG ÜÉÑ°SCÓd ❂ΩΩGGÎÎMMGGhh ÖÖ◊◊GG ºº˘˘˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘dd áᢢ˘˘˘˘°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG áᢢ˘˘˘˘˘˘aaÉɢ˘˘˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘˘˘KK OOÉɢ˘˘˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘˘˘àà˘˘˘˘˘˘˘˘aaGG ..π𫫪ª©©ddGG ❂..™™ªª££ddGG ™™aaGGhhOOhh ∫∫ÓÓ¨¨àà°°SS’’GG ääGGQQÈÈee IIôô££««°°SS ❂ÜÜÉɢ˘˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘ZZ ÖÖÑÑ˘˘˘˘˘˘°°ùùHH ääGGòò˘˘˘˘˘˘ddGG ºº˘˘˘˘˘˘î˘˘˘˘°°††JJhh Éɢ˘˘˘˘˘ffCC’’GG IIôô˘˘˘˘˘˘££˘˘˘˘˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘˘˘°°SS ..ÚÚ°°ùùaaÉÉæ柟GG ❂áábbÓÓYY ∑∑ÉÉææ¡¡aa ..ÚÚ∏∏eeÉÉ©©∏∏dd áá°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG ÖÖMM ΩΩóóYY ÉÉ°°VVQQhh π𪪩©ddGG IIOOƒƒLLhh ππeeÉÉ©©ddGG ÉÉ°°VVQQ ÚÚHH áájjOOôôWW ..π𫫪ª©©ddGG ❂IIQQÉÉ¡¡eehh øøØØHH ºº¡¡∏∏¡¡LL hhCCGG ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG IIAAÉÉØØcc ΩΩóóYY AAÓÓªª©©ddGG hhCCGG ááeeÉÉYY ááØØ°°üüHH øøjjôôNNBB’’GG ™™ee ππeeÉÉ©©ààddGG ..áá°°UUÉÉNN ááØØ°°üüHH ❂∫∫ÉɪªggEEGGhh IIóóeeÉÉ÷÷GG áá°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG áá°°SSÉÉ««°°SS ≈≈∏∏YY OOÉɪªààYY’’GG π𫫪ªYY ππµµdd áájjOOôôØØddGG áájjÉÉYYôôddGGhh »»°°üüîî°°ûûddGG ΩΩÉɪªààgg’’GG ..IIóóMM ≈≈∏∏YY ô°UÉæY óMCGh πª©dG º«b øe É«∏Y ᪫b 𫪩dG ÖMh »˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ù°SDƒŸG Òª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°†dGConscience . Organizational≈∏Y ºµ◊G óFÉ≤∏d øµÁh á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ∫ÓN øe AÓª©∏d ¬ÑM ióe :á«dÉàdG ôNÉØJh É¡H õà©J áeóN hCG kÉéàæe 𫪩∏d Ωó≤J πg ?É¡JOƒéH ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒ«fƒj)ô°ûY…OÉ◊GOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 6 ájô¶ædG ‘ ’ ≥«Ñ£àdG ‘ á∏µ°ûŸG »»©©««ÑÑ££ddGG ¢¢ùù◊◊GG ÚÚHH êêõõŸŸGG ππããee áᣣ««°°ùùHH »»gg ππHH ..IIóó≤≤©©ee ââ°°ùù««dd ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££ØØHH IIQQGGOOEE’’GG IIôôµµaa Common Sense≥≥««ÑÑ££ààddGG ±±OOÉÉ°°üüjj ¿¿CCGG øøµµÁÁ óó««≤≤©©ààddGG øøµµdd ..ÖÖ◊◊GGhh áá««ffÉÉ°°ùùffEE’’GG IIôô££ØØddGG ÚÚHHhh ∫∫ƒƒ≤≤YY áá››ôôHH ‘‘ ââÑÑÑÑ°°ùùJJ áá∏∏jjƒƒWW ääGGÎÎØØdd ÉÉææJJÉÉ°°ùù°°SSDDƒƒee ääOOÉÉ°°SS »»ààddGG áájjQQGGOOEE’’GG ááaaÉÉ≤≤ããddGG ¿¿CCGGhh áá°°UUÉÉNN ääGGóó≤≤àà©©eehh ºº««≤≤HH ÉÉ¡¡ààaaOO IIOOÉÉ««bb ≈≈∏∏YY ¿¿ƒƒeeƒƒ≤≤jj øø‡‡hh ääÉÉ°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG √√òògg ‘‘ ¿¿ƒƒ∏∏ªª©©jj øø‡‡ øøjjÒÒããµµddGG õõLLGGƒƒ◊◊GGhh ¿¿GGQQóó÷÷GG ââeeÉÉbbCCGGhh ,,……QQGGOOEE’’GG ΩΩôô¡¡ddGG ââææHH »»ààddGG áᣣ∏∏°°ùùààŸŸGG áá««bbƒƒØØddGG IIQQGGOOEE’’GG hhCCGG áájjƒƒHHCC’’GG IIQQGGOOEE’’GG ääQQôôbbhh ,,áá««WWGGôôbbhhÒÒÑÑddGG AAGGƒƒdd ââ©©aaQQ »»ààddGG »»gghh ..ááØØ∏∏ààııGGhh ΩΩÉÉ°°ùùbbCC’’GGhh áᣣ°°ûûffCC’’GGhh áájjQQGGOOEE’’GG ääGGóóMMƒƒddGG ÚÚHH ââLLôôNNCCGGhh ¢¢ùù««°°SSÉÉMMCC’’GGhh ∞∞WWGGƒƒ©©ddGG ääOOôôWWhh ,,ääÉÉ°°SSÉÉ««°°ùùddGGhh ííFFGGƒƒ∏∏ddGG ââ°°VVôôaahh ,,RRƒƒééjj ’’ ÉÉeehh RRƒƒééjj ÉÉee ´´GGóóHHEE’’GGhh QQÉɵµààHH’’ÉÉÑÑJJ ââHHôô°°VVhh ,,IIòòaaÉÉææddGG øøee áájjQQGGOOEE’’GG áá««WWGGôôbbƒƒÁÁóóddGG ââeeQQhh ,,ÜÜÉÉÑÑddGG øøee ≥≥jjôôØØddGG ììhhQQ ..§§FFÉÉ◊◊GG ¢¢VVôôYY
 7. 7. ≈∏Y ¢ùµ©æj º¡d ∂ÑM ¿C’ ∂©e Ú∏eÉ©dG Ö– πg ?𫪩∏d º¡ÑM πM ≈∏Y kGógÉL πª©Jh 𫪩dG äÉLÉëH ºà¡J πg ?¬JÓµ°ûe ?¬≤M ‘ ô°ü≤J ɪY 𫪩∏d Qòà©J πg ¥ÓNCG É¡∏ch) ágGõædGh áfÉeC’Gh AiOÉÑŸG ™°†J πg ?™jô°ùdG íHôdGh ájOÉŸG äGQÉÑàY’G ¥ƒa (ájô£a :™ªàÛG ÖM :kÉ©HGQ ø°†àëj …òdG ™ªàÛG øY á°ù°SDƒe …CG π°üØæJ ’ ô°übCG ƒg ™ªàéª∏d »≤«≤◊G ácô°ûdG ÖMh .É¡WÉ°ûf ácô°ûdG È©J íHôdG Gòg øeh .íHôdG ≥«≤ëàd ¥ô£dG ™aóàa É¡©ªàÛ É¡ÑM øe ójõŸG øY ôµØJh áÄ«ÑdG ≈∏Y ßaÉ–h ÖFGô°†dG .πµc ™ªàÛG πÑ≤à°ùe ‘ Èà©J áeƒeC’G Iô£ØH IQGOE’G ¿CG ’EG ¬JGhôKh É¡H §«ÙG ™ªàÛG áeóN ɢ˘˘¡˘˘˘Jɢ˘˘«˘˘˘dƒ˘˘˘Ä˘˘˘˘°ùe º˘˘˘˘gCG ø˘˘˘˘e ᢢ˘˘«˘˘˘˘©˘˘˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘£˘˘˘˘dG Ú∏˘eɢ©˘dG Iɢ«˘ë˘H ¢Vƒ˘¡˘æ˘∏˘˘d ɢ˘¡˘˘∏˘˘Fɢ˘°Shh äɢ˘˘ª˘˘˘˘¶˘˘˘˘æŸG ¿C’ .º˘˘˘˘gô˘˘˘˘°SCGh AÓ˘˘˘˘ª˘˘˘˘©˘˘˘˘dGh ‘ ƒ˘˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘J ’h 󢢢˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘˘˘J ’ ᢢ˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘˘dG .ᢢ˘˘˘°†jô˘˘˘˘˘e hCG ᢢ˘˘˘Ø˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘°V äɢ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘à› ≈∏Y ¿ƒ∏eÉ©dG õcôj ¿CG ’ƒ≤©e ¢ù«∏a º˘¡˘à˘eÓ˘°ùH ¿ƒ˘∏˘¨˘°ûæ˘˘e º˘˘gh º˘˘¡˘˘dɢ˘ª˘˘YCG ¬˘˘ª˘˘©˘˘˘J ™˘˘˘ª˘˘˘à› ‘ º˘˘˘gô˘˘˘°SCG ᢢ˘«˘˘˘gɢ˘˘aQh πÑ≤à°ùe ≈∏Y ¿ƒ≤∏b ºgh hCG .áÁô÷G É¡ª©J äÉ©eÉLh ¢SQGóe ‘ º¡FÉæHCG ºgÉ°ùJ ∂dòdh ?äGQóıGh ≈°VƒØdG ‘ ∫ÉŸGh ó¡÷ÉH Iô£ØdG äÉ°ù°SDƒe ™˘˘˘é˘˘˘°ûJh ɢ˘˘˘¡˘˘˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘à› ∫Gƒ˘˘˘˘MCG Ú°ù– ᢢ˘˘˘˘eóÿ ´ƒ˘˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y Ú∏˘˘˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘˘dG √òg IOÉ«b ≈∏Y ™≤J ɪc .º¡©ªà› ‘ ᢢ˘˘cQɢ˘˘˘˘°ûŸG ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘˘Ä˘˘˘˘˘°ùe äɢ˘˘˘˘°ù°SDƒŸG .™ªàÛG πÑ≤à°ùŸ §«£îàdG óFÉ≤dG ÖM :kÉ°ùeÉN :¬°ùØæd ’ ¬JGP ΩÎëjh Öëj …òdG ¿É°ùfE’G ’ ɪc ,¬°ùØf IOÉ«b ‘ áHƒ©°U óéj ø˘˘˘˘jô˘˘˘˘NB’G IOɢ˘˘˘«˘˘˘˘b ‘ ᢢ˘˘Hƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘°U 󢢢˘˘é˘˘˘˘˘j ‘ Éæ«æ©j …òdG Ö◊Gh .º¡àjÉYQh øe ƒ∏îj …òdG »bÓNC’G Ö◊G ƒg ∫ÉÛG Gòg äGò˘˘˘dG ÖMh .Iô˘˘˘£˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdGh ∂∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ÖMh ᢢ˘˘«˘˘˘˘fɢ˘˘˘fC’G ∂dP øe ó©HCG ƒg Ée ¤EG Ögòj ¢ùØædG ≈∏Y ƒæ◊Gh .øjôNB’G ájÉYQh ÖM ¤EG á∏«°Sh ¬fC’ ±ô©àdG ¿C’ .¬JÉ©bƒJ ‘ »©bGh ¬°ùØæd ÖÙG óFÉ≤dG øe ¿É°ùfE’G »ªëj ¬JÉ°†bÉæàe º¡ah ™bGƒdG ≈∏Y ób »àdG Ö°†¨dGh AÉ«à°S’Gh ΩóædGh ∞°SC’G ôYÉ°ûe ôjó≤àdG Aƒ°Sh πgÉéàdÉH ¿hôNB’G ¬∏HÉ≤j ɪæ«M ¬Ñ«°üJ á«≤£æŸG äÉ©bƒàdGh á«©bGƒdG Èà©J ∂dòdh .QɵfE’Gh ¢†©H »∏j ɪ«ah .¢ùØædG ÖM Ö«dÉ°SCG ºgCG øe ,áeÉY ¢SÉædG É¡cQój ¿CGh óH’ »àdG ™bGƒdG äÉ°†bÉæàe :á°UÉN IOÉ≤dGh ❂IIQQhhôô°°††ddÉÉHH »»ææ©©jj ’’ ºº¡¡HH ∂∂eeÉɪªààggGGhh øøjjôôNNBBÓÓdd ∂∂ÑÑMM ..ΩΩÉɪªààgg’’GGhh ÖÖ◊◊GG ¢¢ùùØØff ∑∑ƒƒddOOÉÉÑÑjj ¿¿CCGG ❂∂∂ààddGGóóYY øøYY ¢¢SSÉÉææddGG ππcc ≈≈°°VVôôjj øødd ‘‘ ∂∂ààffÉÉeeCCGG øøYY ’’hh ∂∂ÑÑMM ¬¬««LLƒƒJJ ‘‘ ∂∂àà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°°ùù°°SSDDƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ee ÚÚHH ∂∂eeÉɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ªª˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘àà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ggGG ™™˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jjRRƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘JJ AAÓÓ````````````ªª©©ddGGhh ∂∂©©ee ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGGhh ∂∂°°ùùØØffhh ..™™ªªààÛÛGG hh ❂ÒÒ««¨¨ààddGG IIOOÉÉ««bb »»gg ÖÖ◊◊ÉÉHH IIOOÉÉ««≤≤ddGG ƒƒ‰‰ áájjÉÉYYQQ ‘‘ ∂∂ddPP ‘‘ ÉÉ¡¡ààddÉÉ°°SSQQhh ,,ÒÒ««¨¨ààddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee áá¡¡LLGGƒƒŸŸ øøjjôôNNBB’’GG áᢢ˘˘eehhÉɢ˘˘˘≤≤ŸŸÉɢ˘˘˘HH ÒÒ««˘˘˘˘¨¨˘˘˘˘àà˘˘˘˘ddGG ππ˘˘˘˘HHÉɢ˘˘˘≤≤˘˘˘˘jj ó󢢢˘˘˘bb øø˘˘˘˘˘˘µµ˘˘˘˘˘˘ddhh ..ôôjjóó≤≤ààddGG ΩΩóóYYhh ºº¡¡ØØddGG AAƒƒ°°SShh AAÉÉ««àà°°SS’’GGhh ❂¿¿hhôôNNBB’’GG ™™bbƒƒJJ ∑∑DDhhÉÉ££YY OOGGRR Éɪª∏∏cc kkÉɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘MM ∂∂ddPP GGhhÈÈàà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YYGGhh ó󢢢˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jjõõŸŸGG ∂∂ææ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ee ¿¿CCGG GGƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°°SSÉɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ææ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘JJ hhCCGG GGƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°°ùùffhh kkÉɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ÑÑ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°°ùùàà˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘µµ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ee ..ºº˘˘˘˘˘˘˘˘¡¡˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dd ââeeó󢢢˘˘˘˘˘˘˘bb Éɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ee ≈≈˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘YY ∑∑hhôô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘µµ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°°ûûjj Éɢ˘˘˘˘˘ÑÑ˘˘˘˘˘˘LLGGhh ∑∑AAÉɢ˘˘˘˘˘££˘˘˘˘˘˘YY ¿¿hhÈÈàà˘˘˘˘˘˘©©˘˘˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘˘˘°°SS ºº˘˘˘˘˘˘˘˘¡¡˘˘˘˘˘˘˘˘ffCC’’ ..ÖÖLLGGhh ≈≈∏∏YY ôôµµ°°TT ’’ ¬¬ffCCGG ±±ôô©©JJ ââffCCGGhh ❂,,∂∂dd ¢¢SSÉÉææddGG ääÉÉLLÉÉMM ääOOGGOORRGG Éɪª∏∏cc áᢢ˘˘ªª˘˘˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘bb GGƒƒ˘˘˘˘˘˘°°ùùffhh ∂∂ææ˘˘˘˘˘˘YY GGƒƒ˘˘˘˘˘˘∏∏˘˘˘˘˘˘¨¨˘˘˘˘˘˘°°ûûffGG Éɢ˘˘˘˘˘ªª˘˘˘˘˘˘∏∏˘˘˘˘˘˘cc ..AAÉÉ££©©ddGG ❂øø˘˘˘˘˘˘YY ∞∞˘˘˘˘˘˘˘˘bbƒƒ˘˘˘˘˘˘˘˘àà˘˘˘˘˘˘˘˘jj ’’ ÖÖÙÙGG ó󢢢˘˘˘˘˘FFÉɢ˘˘˘˘˘˘˘≤≤˘˘˘˘˘˘˘˘ddGG ……óóææLL ¤¤EEGG ∫∫ƒƒ–– ¿¿GGhh ≈≈ààMM AAÉÉ££©©ddGG GGhhôôµµffCCGGhh ¿¿hhôôNNBB’’GG ¬¬««°°ùùff hhCCGG ,,∫∫ƒƒ¡¡›› ..ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££aa »»gg √√òògghh ,,¬¬∏∏°°††aa óóFFÉÉ≤≤ddGG óó‚‚ ,,∂∂ddPP øøee ¢¢ùùµµ©©ddGG ≈≈∏∏YYhh ΩΩÎÎëëjj ’’hh ¬¬°°ùùØØff ÖÖëëjj ’’ ……òòddGG ::¬¬JJGGPP ❂ÉÉee ’’EEGG ™™ªª°°ùùjj ’’hh óó≤≤ææddGG ππÑÑ≤≤jj ’’ ..™™ªª°°ùùjj ¿¿CCGG ÖÖëëjj ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒ«fƒj)ô°ûY…OÉ◊GOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 7 Authors kATHLEEN SANFORD Title LEADING WITH LOVE Publisher: VASHON Francisco ISBN: 0-966153-7-9 Pages:242 OQƒØfÉ°S Ú∏KÉc /IQƒàcódG ájQÉ°ûà°SGh áaÎfi Iôjóe .áZôØàe ÒZ á«©eÉL IPÉà°SCGh ¢ù«FQ ÖFÉf É«dÉM πª©J áLQO πª–h ≈Ø°ûà°ùe ájô°ûÑdG OQGƒŸG ‘ Òà°ùLÉŸG IQGOEG ‘ IGQƒàcOh Òà°ùLÉeh É¡KÉëHCG õ«côJ ¿Éch ,∫ɪYC’G IOÉ«≤dG äGQÉ¡e ≈∏Y kÉÑ°üæe .πÑ≤à°ùª∏d ájQhô°†dG ᫵jôeCG Iôjóe π°†aCÉc äÒàNCG ÚJôe .1996 h 1994 ΩÉY ¤G QÉ«àN’G Gòg hõ©J »gh Iô£ØH IQGOE’G è¡æe É¡YÉÑJEG Gòg ¬æY âÑàc …òdG áeƒe’G .ÜÉàµdG
 8. 8. ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒ«fƒj)ô°ûY…OÉ◊GOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 8 ∫∫ÉɪªYYCC’’GG ππLLQQhh ôôjjóóŸŸGG ÖÖààcc ääÉÉ°°UUÓÓNN :øY Qó°üJ ájô¡°T ∞°üf Iô°ûf (´É©°T)»ª∏©dG ΩÓYEÓd á«Hô©dG ácô°ûdG Ü.¢U4002IôgÉ≤dG- :ô°üf áæjóe17271´.Ω.ê - :¿ƒØ«∏J20 2 2633897 :¿ƒØ«∏J20 2 4036657 :¢ùcÉa20 2 2612521 :ájQóæµ°S’G Öàµe03 4254353 :ä ´É©°T -¿OQC’G5510492¿ÉªY :ä âf …ɵ°S - øª«dG206949AÉ©æ°U :ä ¿ÉeƒcEG - äGQÉeE’G263326»ÑX ƒHCG :ä ‹hódG QÉ°ûà°ùŸG - ¿ÉæÑd399400ähÒH :ä äGQÉ°ûà°SÓd áYƒªÛG - âjƒµdG2439291 :ä ÖjQóà∏d Êɪ©dG ó¡©ŸG - ¿ÉªY563303§≤°ùe :ä QOÉ°üe - ájOƒ©°ùdG6504053/6500824IóL ((ääÉÉ°°UUÓÓNN)) ‘‘ ∑∑GGÎΰ°TTÓÓdd ¢ShAôe hCG ¢ù«Fôd É¡FGógE’ hCG ºµà°ù°SDƒŸ hCG ºµd ∫É°üJ’G ºµæµÁ π«ªY hCG π«eõd É¡Áó≤àd hCG √ÓYCG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÚcΰûŸG äÉeóN IQGOEÉH (äÉ°UÓN) Qó°üJ ΩÉY ™∏£e òæe1993ÖàµdG π°†aCG ,á«Hô©dG á¨∏dÉH ¢üî∏Jh õ«cÎdG ™e ,∫ɪYC’G ∫ÉLQh øjôjóª∏d á¡LƒŸG á«ŸÉ©dG .…QGOE’G ôµØ∏d kGójóL ∞«°†J »àdGh ,É©«Ñe ÌcC’G ÖàµdG ≈∏Y äÉjô¶ædGh äÉ°SQɪŸG ÚH IƒéØdG ó°S ¤EG (äÉ°UÓN) ±ó¡J .á«Hô©dG IQGOE’GáÄ«Hh ,áeó≤àŸG ∫hódG ‘ áãjó◊G ájQGOE’G ≥«Ñ£à∏d á∏HÉbh áHô› ájQGOEG áaô©e º¡d ôaƒJ å«M :´GójE’G ºbQ6454 10/2357ISSN: 1 :ájQhO É°†jCG z ´É©°T { øY Qó°üJ ))ππLLÉÉYYhh ……ôô°°SS((Iô°ûf »gh ájQÉJôµ°ùdG ‘ á°ü°üîàe ájô¡°T .á«ÑൟG IQGOE’Gh á«°üî°ûdG á«∏YÉØdGh ❂ºº¡¡dd ííªª°°ùùjj ’’hh ììÉÉééææddGG ≈≈∏∏YY øøjjôôNNBB’’GG óóYYÉÉ°°ùùjj ’’ ..¥¥ƒƒØØààddÉÉHH ❂..ÉÉ¡¡ææYY QQòòàà©©jj ’’hh ¬¬FFÉÉ££NNCCÉÉHH ±±ÎΩ©jj ’’ ❂..ÉÉggDDƒƒ££NN ââÑÑKK ¿¿EEGGhh ≈≈ààMM ¬¬FFGGQQBBGG øøYY ∫∫RRÉÉææààjj ’’ ❂..IIQQÉÉ°°ùùddGG AAÉÉÑÑffCC’’ÉÉHH ’’EEGG ººàà¡¡jj ’’ ❂..¬¬°°ùùØØææHH ¬¬àà≤≤KK ΩΩóó©©dd ääGGQQGGôô≤≤ddGG PPÉÉîîJJGG ≈≈∏∏YY ΩΩóó≤≤jj ’’ ❂≥≥ããjj ’’hh øøjjôôNNBB’’GG QQóó≤≤jj ’’ Éɪª∏∏ããee ÉÉ¡¡««aa ≥≥ããjj ’’hh ¬¬JJGGPP QQóó≤≤jj ’’ ..ºº¡¡HH ΩɵMEGh ¬JÉ£∏°S ΩGóîà°SG ‘ óFÉ≤dG Gòg ≠dÉÑj ∂dòdh ¥ƒa ¬°ùØæH ƒª°ùj ’h QƒeC’G ¬aGƒJ ≈∏Y õcôjh ¬à°†Ñb ¿RGƒàdGh ƒªædG É¡d ≥≤ëjh É¡HODƒjh É¡ª∏©jh .ôFɨ°üdG É¡©aójh AÉ£NC’G É¡d ôبjh ìÉéædGh Ωó≤àdG ≈∏Y É¡Äaɵjh kÉeCG ¿ƒµJ ¿CG äOQCG GPEG Ü:QÉ°üàNÉHh .ìÓØdGh ìÓ°üdG ¤EG øjôNB’G ≈YôJ ¿CG äOQCG GPEGh .∂°ùØæd kÉeCG øµa Oƒ≤J øŸ .∂°ùØf Öëa ¿hôNB’G ∂Ñëj ¿CG äOQCG GPEGh .∂°ùØf ´Gôa äÉgÉŒ’G πc ‘ ≥aóàj Iô£ØdG äÉ°ù°SDƒe ‘ Ö◊Gh √ó– h Ohó°S ¬ØbƒJ ’h ,äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Yh äGôªŸGh Ü.OhóM :áÑÙG äGOÉ«≤dG OGóYEG »àdG º«≤dGh äGó≤à©ŸG øe áYƒª› »g ájQGOE’G áØ°ù∏ØdG §˘˘HGƒ˘˘°Vh AGOCÓ˘˘d Òjɢ˘©˘˘e ᢢZɢ˘«˘˘°üd ɢ˘¡˘˘æ˘˘«˘˘H ɢ˘ª˘˘«˘˘˘a π˘˘˘eɢ˘˘µ˘˘˘à˘˘˘J .äGQGô≤dG PÉîJ’ ¥ôWh äÓµ°ûŸG π◊ Ö«dÉ°SCGh ∑ƒ∏°ù∏d øY ájQGOE’G áØ°ù∏ØdG ∞∏àîJh¿¿CCGG ‘‘ áá°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG ááddÉÉ°°SSQQ{{ áá°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG OOƒƒLLhh -- ‘‘ ÖÖÑÑ°°ùùddGG hhCCGG -- øøee áájjÉɨ¨ddGG OOóó–– ááddÉÉ°°SSôôddGG Ü܃ƒà൵ee ƒƒgg Éɪª««aa ââ°°ùù««dd IIÈÈ©©ddGG ¿¿CCGG ’’EEGG ..áájjQQGGOOEE’’GG ÉÉ¡¡ààØØ°°ùù∏∏aahh ..™™ÑÑààee ƒƒgg Éɪª««aa ππHH ((ääGGQQÉÉ©©°°ûûddGG)) ¥¥ƒƒ££ææee ƒƒgg ÉÉee hhCCGG ((ááddÉÉ°°SSôôddGG)) ¤¤EEGG â⪪LLôôJJ GGPPEEGG ’’EEGG ™™bbGGƒƒddGG ™™ææ°°üüJJ ’’ ääÉÉjjôô¶¶ææddGG ¿¿CCGG ∂∂ddPP ..zz∫∫ÉÉ©©aaCCGG:ƒg ¿B’G ∫GDƒ°ùdGh ¤G »ª«¶æàdG hCG »°ù°SDƒŸG ∑ƒ∏°ùdG πjƒ– øµÁ ∞«c Iô£ØH IQGOE’G äGó≤à©eh º«b øe π°UC’G ≥ÑW IQƒ°U ƒëf á°ù°SDƒŸG áaÉ≤K ‘ Ò«¨J çGóMEG ºK øeh ,áeƒeC’G QÉÑc OóY OGR ɪ∏c ¬fCG ‘ ∂°T ’ ?.Iô£ØdÉH IQGOE’G çGóME’ ΩRÓdG Oó©dG πb ɪ∏c ,º«≤dG √ò¡H ÚæeDƒŸG øjôjóŸG á˘˘Ø˘˘°ù∏˘˘a √ò˘˘g ≥˘˘«˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘Jh ô˘˘˘°ûæ˘˘˘d ܃˘˘˘∏˘˘˘£ŸG ‘ɢ˘˘≤˘˘˘ã˘˘˘dG Ò«˘˘˘¨˘˘˘à˘˘˘dG óMCG áØ°ù∏ØdG √ò¡H ¿ÉÁE’G ¿ƒµj ¿CG Öéj ɪc .ájQGOE’G Ö°UÉæª∏d »bÎdGh Iójó÷G Ö°UÉæŸG ‘ Ú«©àdG ÒjÉ©e .É«∏©dG ,á«YGôdGh áÑÙG äGOÉ«≤dG ∞∏Nh Iô£ØdÉH IQGOE’G πX ‘h πc ‘h äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Y ájOÉ«b QGhOC’ ¢UôØdG ìÉàJ Oó÷G IOÉ≤dG ájÉYQh ó«dƒJh ÜÉ‚EG π©éj ɇ .ᣰûfC’G .áeƒeC’G Iô£ØH QGóJ »àdG äÉ°ù°SDƒª∏d á«fÉãdG á©«Ñ£dG ƒg
 9. 9. ❃ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££ØØHH IIQQGGOOEE’’GG ❃ÉÉeeóóææYY ¬¬aaôô©©JJ ::áá≤≤◊◊GG ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££ØØHH óóFFÉÉ≤≤ddGG √√GGôôJJ ❃ääÉɪª¶¶æ檪∏∏dd »»YYÉɪªààLL’’GG AAÉÉææÑÑddGG ❃áá««ØØ««XXƒƒddGG ááLLÉÉééØØddGGhh áá««ffÉÉ««ÑÑ°°üüddGG IIQQGGOOEE’’GG ❃ááeeƒƒeeCC’’GG IIôô££ØØHH IIQQGGOOEEÓÓdd áájjôôëë°°ùùddGG ÉÉ°°üü©©ddGG ❃áá°°ùù°°SSDDƒƒŸŸGG ÖÖMM ::kk’’hhCCGG ❃óóFFÉÉ≤≤cc ΩΩCC’’GG ❃ÚÚ∏∏eeÉÉ©©ddGG ÖÖMM ::kkÉÉ««ffÉÉKK ❃::GGPPEEGG ¿¿ƒƒææMMhh ÖÖfifi óóFFÉÉbb ââffCCGG ❃AAÓÓªª©©ddGG ÖÖMM ::kkÉÉããddÉÉKK ❃áájjôô¶¶ææddGG ‘‘ ’’ ≥≥««ÑÑ££ààddGG ‘‘ áá∏∏µµ°°ûûŸŸGG ❃™™ªªààÛÛGG ÖÖMM ::kkÉÉ©©HHGGQQ ❃¬¬°°ùùØØæædd óóFFÉÉ≤≤ddGG ÖÖMM ::kkÉÉ°°ùùeeÉÉNN ❃ááÑÑÙÙGG ääGGOOÉÉ««≤≤ddGG OOGGóóYYEEGG :¢Sô``````````¡ØdG Leading with Love Author: Kathleen Sanford Publisher: Vashon Francisco Publishing Date: June 1998 ISBN: 0-966153-7-9 Pages: 242 Subjects: ❃ Leadership ❃ Organizational Behavior ❃ Inside Out Management ❃ Managing Change ❃ Interactive Management 2000 áæ°ùd ô°ûY …OÉ◊G Oó©dG - 179 Oó©dG ±É°ûc :¿Gƒæ©dGÖÖ◊◊ÉÉHH IIQQGGOOEE’’GG :»YôØdG ¿Gƒæ©dGIIôô££ØØddÉÉHH IIOOÉÉ««≤≤ddGGhh ¿¿ÉÉææ◊◊ÉÉHH ääÉɪª¶¶æ柟GG RRƒƒØØJJ ∞∞««cc :∞dDƒŸGOOQQƒƒØØffÉÉ°°SS ÚÚ∏∏KKÉÉcc :ô°TÉædGƒƒµµ°°ùù««°°ùùffGGôôaa ¿¿ƒƒ°°TTÉÉaa :ô°ûædG ïjQÉJ11999988 ƒƒ««ffƒƒjj :äÉëØ°üdG OóY224422 :äÉYƒ°VƒŸG ❃IIOOÉÉ««≤≤ddGG ❃»»ªª««¶¶ææààddGG ∑∑ƒƒ∏∏°°ùùddGG ❃ππNNGGóóddGG øøee IIQQGGOOEE’’GG ❃ÒÒ««¨¨ààddGG IIQQGGOOEEGG ❃áá««∏∏YYÉÉØØààddGG IIQQGGOOEE’’GG
 10. 10. z´É©°T{ »ª∏©dG ΩÓYEÓd á«Hô©dG ácô°ûdG

×