Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

الحكومة الإلكترونية

This is a series of Capacity Building documents that was prepared by the Sudanese Youth Leadership Development Program.
هذه مجموعة من المقالات في مجالات تدريبية متعددة مناسبة للجمعيات الطوعية تم تطويرها بين عامي 2003-2008 للبرنامج السوداني لإعداد القيادات الشبابية

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

الحكومة الإلكترونية

 1. 1. á«fÉ°ùfE’G ¢ù«°SÉMC’Gh ∞WGƒ©∏d »FÉ≤∏àdGh …ô£ØdG ΩGóîà°S’G ƒg »ØWÉ©dG AÉcòdG á∏°üfi º«¶©Jh Éæcƒ∏°S Öjò¡Jh ÉfÒµØJ ó«°TôJ øe Éæ浓 »àdG áLQódG ¤EG .ÉæJÉ«M QGóe ≈∏Y Éæ¡LGƒJ »àdG ∞bGƒŸGh çGóMC’Gh øjôNB’G ™e Éæ∏YÉØJ :»g äGõµJôe á©HQCG ≈∏Y »ØWÉ©dG AÉcòdG Ωƒ≤jh ..11á«Yƒ°Vƒe á≤jô£H É¡ª««≤Jh ä’É©Øf’G ó«°TôJh ∞WGƒ©dG IAGôb ≈∏Y IQó≤dG .á«HÉ«°ùfGh 샰VƒH É¡æY ÒÑ©àdGh ..22º¡a ≈∏Y óYÉ°ùJ á≤jô£Hh ∞bƒŸG »°†à≤j ɪѰùM ôYÉ°ûŸG ¥ÓWEG ≈∏Y IQó≤dG .º¡©e ¬JÉbÓY π«©ØJh ¬dƒM øŸh ¬JGòd ¿É°ùfE’G ..33‘ äÉeƒ∏©ŸG ÜÉ©«à°SGh ,¬dƒb ¿hójôj Ée ™bƒJh øjôNB’G QƒZ È°S ≈∏Y IQó≤dG IOÉjRh äÉbÓ©dG ºYód äÉeƒ∏©ŸG √òg ΩGóîà°SG ºK É¡bÉ«°S êQÉNh É¡bÉ«°S .É¡à«∏YÉa ..44.É«dÉ©ØfGh Éjôµah É«ØWÉY ɡ૪æJh ¢ùØædG IQGOEG h º«¶æJ ≈∏Y IQó≤dG ⁄ÉY ‘ ìÉéæ∏d ºgCG ,¿É°ùfE’G ¢ùØf ¬fɵeh …ô£ØdG AÉcòdG ¿CÉH Éæ∏b GPEG ≠dÉÑf ’h óMCG ∫ƒ≤j Gòg ‘h .π≤©dG ¬fɵe …òdG »°VÉjôdG hCG »ª∏©dG AÉcòdG øe ∫ɪYC’G ìÉéædG øe ¿É°ùfE’G øµÁ …òdG ƒg »©«Ñ£dG AÉcòdG ¿CÉch hóÑj{ :á«HÎdG áØ°SÓa ìÉéædG øe ¿É°ùfE’G øµÁ …òdG ƒg º«∏©àdG ¿CÉch hóÑjh .º«∏©J ¿hóH IÉ«◊G ‘ z.AÉcòdG Gò¡H ¬©à“ ºZQ ,¬FÉcP ΩGóîà°SG ¿hóH π«∏b ßëH º¡©à“ ºZQ ¢SÉædG øe Òãc ìÉ‚ ‘ π°†ØdG iõ©j »ØWÉ©dG AÉcò∏dh ºg ø‡ ô¶àæŸG »Ñ°ùædG ìÉéædG Úª∏©àŸG øe Òãc ≥≤ëj ⁄ ɪæ«H .º«∏©àdG øe É¡fƒ≤∏©j »àdG IÒãµdG äGOÉ¡°ûdGh ábGÈdG ᫪∏©dG ÜÉ≤dC’G ºZQ ,»ª∏©dG ºgGƒà°ùe ‘ .¿GQó÷G ≈∏Y ¿É°ùfE’G áaô©Ã ≥∏©àj ¬fC’ ¿É°ùfE’G ìÉéæd É«°SÉ°SCG GõµJôe »ØWÉ©dG AÉcòdG Èà©jh ‘h .øjôNB’G ™bGhh ¬©bGƒd ¬cGQOEGh ,º¡JÉØ°Uh øjôNBÓd ¬àaô©eh ,¬JÉØ°Uh ¬JGòd äGòdG áaô©e ,AÉcP øjôNB’G áaô©e{:z»°ùJ ƒd{ Ò¡°ûdG Ú°üdG ±ƒ°ù∏«a ∫Éb Gòg AÉcòdG ¿Éc Éæg øeh z.IOÉ«b ¢ùØædÉH ºµëàdG ,Iƒb øjôNB’ÉH ºµëàdG .᪵M .ìÉéæ∏d ÓNóe »©«Ñ£dG ƒ``````jÉe (QÉjCG) 2000 áæeÉãdG áæ°ùdG ™°SÉàdG Oó`©``dG Oó©````dG177 á«Hô©dG ácô°ûdG »ª∏©dG ΩÓYEÓd (´É©°T) IôgÉ≤dG ´.Ω.ê §≤a Úcΰûª∏d »```ØWÉ©dG AÉ````còdG πª©dG áÄ«H ‘ ¬JÉ≤«Ñ£Jh (…ô£ØdG) ôô‚‚õõjjhh ……QQóóæægg // QQƒƒààccóóddGG ∞∞««ddCCÉÉJJ ::ôô°°TTÉÉææddGGøøeeôôjjòò––.á«©eÉ÷GçƒëÑdGhπFÉ°SôdGháaÉë°üdG‘äÉØ£à≤ŸGhá©jô°ùdGäGQÉ°TE’G¬æe≈æãà°ùJh™jRƒàdG¢VGôZC’π≤ædGhôjƒ°üàdG:ô¶◊Gπª°ûjhô°TÉædGøe»HÉàc¿PEG¿hóHIô°ûædGIògøeAõL…Gπ≤f™æÁ »ØWÉ©dGAÉcòdG www.edara.com…Oɪ°üdGº«°ùf:ôjôëàdG¢ù«FQ 2¢U...........»ØWÉ©dG AÉcòdG äÉjƒà°ùe 3¢U............∞WGƒ©dG IQGOEG äGƒ£N 4¢U.....................äGò````dG õ`````ØM 5¢U...........»ØWÉ©dG AÉcòdG äÉÑ∏£àe 6¢U.........ájƒb πªY äÉbÓY áeÉbEG 8¢U......º¡°ùØfCG IóYÉ°ùŸ øjôNB’G IóYÉ°ùe Oó©dG Gòg ‘ CGôbG
 2. 2. :»ØWÉ©dG AÉcòdG äÉjƒà°ùe Iôe ∫hC’ Iô°UÉ©ŸG Éæà¨d »ØWÉ©dG AÉcòdG í∏£°üe πNO ΫH »``````µjôeC’G º```````dÉ©dG ó````````j ≈`````∏Y 1990 ΩÉ```````Y ‘ƒdÉ°S.Pete Salovey:¿Éjƒà°ùe AÉcòdG Gò¡dh ❂..ääGGòòddGG QQÉÉWWEEGG ‘‘ »»°°üüîî°°ûûddGG iiƒƒàà°°ùùŸŸGG ❂..ääÉÉbbÓÓ©©ddGG QQÉÉWWEEGG ‘‘ »»∏∏YYÉÉØØààddGG iiƒƒàà°°ùùŸŸGG AÉcòdG ¿CG ’EG ,Újƒà°ùŸG øjòg ÚH ÒKCÉàdG ∫OÉÑJ ºZQh …ODƒjh π°UC’G ƒg »°üî°ûdG iƒà°ùŸG ≈∏Y »ØWÉ©dG äÉbÓ©dG iƒà°ùe ≈∏Y »ØWÉ©dG AÉcòdG ∞©°V ¤EG ¬HÉ«Z AÉcòdG á«dÉ©a øe π«∏≤àdG ‘ É°†jCG ÖÑ°ùàjh ,á«fÉ°ùfE’G ∫GR ɪa ∂dP ºZQh .äÉbÓ©dG √òg ±GôWC’ …ôµØdG øcÉeCG ‘ ∞WGƒ©dG øY ÒÑ©àdG ¿CÉH ¿hó≤à©j ¿hÒãc ¿CG Ú∏eÉ©dG ≈∏Y »àdG á«Ñ∏°ùdG äÉ«cƒ∏°ùdG øe πª©dG ¿C’ OÉ≤àY’G Gòg CÉ£N âàÑKCG ÜQÉéàdG ¿CG ’EG .ÉgƒÑæéàj ≈∏Y øjôNB’G IóYÉ°ùeh á«©«Ñ£dG äGQÉ¡ŸG √ò¡H »∏ëàdG AÉæH ¤EG ó«MƒdG ≥jô£dG ƒg »°ùØædG º¡FÉcP óYGƒb AÉæH .á«°ùaÉæJ äÉcô°Th ,ájƒb äɪ¶æe ‹ÉàdÉHh á«cP äÉbÓY AÉ≤JQÓd »°SÉ°SC’G º∏°ùdG ƒg »ØWÉ©dG AÉcòdG ¿CG ɪc Èà©j …òdGh …ô°ûÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ »YɪàL’G ó©ÑdÉH Éæg øeh .…ôµØdG ó©ÑdG º«¶©Jh π«©ØJ ‘ ÉjQhô°V ¿ôb øjô°û©dGh …OÉ◊G ¿ô≤dG π©L ¤EG äGƒYódG äRôH É«ØWÉY á«còdG äɪ¶æŸGh äÉ°ù°SDƒŸG Emotionally Intelligent Organizations.≈∏Y Gòg ≥Ñ£æj äGQGOE’G ≈∏Y ≥Ñ£æj ɪc ,á«YÉæ°üdGh á«eóÿG äÉ°ù°SDƒŸG .á°UÉÿG äÉcô°ûdGh á«eƒµ◊G ÊhεdE’Gh »FÉ°üME’Gh »JÉeƒ∏©ŸG AÉcòdG íÑ°UCG ó≤a ¿Éc ɪc IÒÑc á«°ùaÉæJ Iõ«e ó©j ⁄h ™«ª÷G ∫hÉæàe ‘ áªî°V á«ŸÉY äÉ°ù°SDƒe ¿hôjóŸG ôjój Ωƒ«dÉa .»°VÉŸG ‘ ÚØXƒe ∫ÓN øe IôgÉH èFÉàf ¿ƒ≤≤ëjh ,⁄É©dG ∫ƒM πª©dG äÉÄ«H ‘h .º¡fƒaô©j ’h º¡fhôj ’ Ú∏eÉYh QÉ«àNG íÑ°UCG »µÑ°ûdG OÉ°üàb’G É¡°Vôa »àdG á«fhεdE’G Ió«MƒdG á«°ùaÉæàdG Iõ«ŸG ƒg É«YɪàLGh É«ØWÉY AÉ«cPC’G QÉ°U ɪ∏µa .á«°VGÎa’G ¥Gƒ°SC’Gh âfÎfE’G ⁄ÉY ‘ G󢢢«˘˘˘≤˘˘˘©˘˘˘˘J ÌcCG ¥Gƒ˘˘˘˘°SC’G â뢢˘˘Ñ˘˘˘˘°UCGh Ó˘˘˘˘Yɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘J ÌcCG ⁄ɢ˘˘˘©˘˘˘˘dG ∑ƒ˘˘∏˘˘°ùdGh Iô˘˘˘£˘˘˘Ø˘˘˘dGh ᢢ˘Wɢ˘˘°ùÑ˘˘˘dG äQɢ˘˘°U ɢ˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘c ,ɢ˘˘µ˘˘˘Hɢ˘˘°ûJh .…OÉ°üàb’G ¥ƒØàdGh »æ¡ŸG ìÉéæ∏d ÓNóe ÊÉ°ùfE’G ÉjÒeóJ ¿ƒµ«d Ó«e ÌcCG »∏≤©dG AÉcòdÉaDefectiveºZQ ɢ˘jÒª˘˘˘©˘˘˘J ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘«˘˘˘d Ó˘˘˘«˘˘˘e ÌcCG »˘˘˘°ùØ˘˘˘æ˘˘˘dG Aɢ˘˘cò˘˘˘dGh ,¬˘˘˘à˘˘˘«˘˘˘ª˘˘˘gCG fectiveEfÜÉ°ù◊G ≈∏Y Ωƒ≤j ∫hC’G .Éæd Éæ∏gÉŒ ºZQ .çƒ∏ŸG ìÉéædG ¤EG ÉfÉ«MCGh »ªbôdG ìÉéædG ¤EG …ODƒjh ìÉéædG ¤EG …ODƒjh Iô£ØdGh ¢Só◊G ≈∏Y Ωƒ≤j ÊÉãdGh .∞«¶ædG AÉ```còdG äÉÑ∏£àe :’hCG iƒà°ùŸG ≈∏Y »`````ØWÉ©dG :»°üî°ûdG iƒà°ùŸG ≈∏Y »ØWÉ©dG AÉcò∏d äÉÑ∏£àe áKÓK ∑Éæg :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y É¡°ü«î∏J øµÁ »°üî°ûdG äGòdG ∑GQOEG .1 ¬˘˘˘˘Ø˘˘˘˘WGƒ˘˘˘˘Y IQGOEG ‘ ¿É˘˘˘˘°ùfE’G π˘˘˘˘˘°ûØ˘˘˘˘˘j ¿CG »˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘j󢢢˘˘Ñ˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e ∑Qój ⁄h ,¬°ùØf π¡L GPEG áæeɵdG ¬JÉbÉW Qɪãà°SGh ∞˘˘bGƒŸG ∞˘˘∏˘˘àı ɢ˘¡˘˘à˘˘Hɢ˘˘é˘˘˘à˘˘˘°SG ᢢ˘«˘˘˘dBGh ¬˘˘˘Ø˘˘˘WGƒ˘˘˘Y ᢢ˘eƒ˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e »àdG á«cƒ∏°ùdGh á«Lƒdƒ«°ùØdGh ájôµØdG QÉKB’Gh ,±hô¶dGh ∞WGƒ©dG IQGOEG ¿CG ºZQh .áHÉéà°S’G √òg ≈∏Y ÖJÎJ á«Ñ∏°S ∞WGƒ©dG √òg âfÉc AGƒ°S ,áHƒ∏£ŸG äÉ«dÉ©ØdG øe øY èàæJ »àdG á«Ñ∏°ùdG ∞WGƒ©dG ¿CG ’EG ,á«HÉéjEG hCG .¢UÉN ΩɪàgG ¤EG êÉà– É¡«a ÖÑ°ùàJ hCG •ƒ¨°†dG AÉæH ‘ ¤hC’G áæÑ∏dG ƒg »JGòdG ∑GQOE’G ¿CG Gòg »æ©j iƒ````à°ùà AÉ````≤JQÓd äGhOCG ∑Éægh .»ØWÉ©dG AÉcòdG :É¡æe »JGòdG ∑GQOE’G ❂øøjjôôNNBBÓÓddhh ¬¬°°ùùØØæædd ¿¿ÉÉ°°ùùffEE’’GG ºº««««≤≤JJ áá««YYƒƒ°°VVƒƒee QQÉÉÑÑààNNGG ..¬¬¡¡LLGGƒƒJJ »»ààddGG ±±hhôô¶¶∏∏ddhh ❂√√OOGGóóeeEEGG øøYY ááddƒƒÄÄ°°ùùŸŸGG ÉÉ¡¡ffCC’’ ¬¬°°SSGGƒƒ◊◊ ¿¿ÉÉ°°ùùffEE’’GG ááaaôô©©ee ..¬¬HH §§««ÙÙGG ⁄⁄ÉÉ©©ddGG øøYY ääÉÉeeƒƒ∏∏©©ŸŸÉÉHH ❂hhCCGG ÉÉ¡¡∏∏ggÉÉŒŒ ΩΩóóYYhh √√ôôYYÉÉ°°ûûee áá≤≤««≤≤ëëHH ¿¿ÉÉ°°ùùffEE’’GG ááaaôô©©ee ..ÉÉ¡¡FFÉÉØØNNEEGG hhCCGG ÉÉggQQÉɵµffEEGG ❂áá««ccƒƒ∏∏°°ùùddGG ••Éɉ‰CC’’GGhh √√ÉÉjjGGƒƒff áá≤≤««≤≤ëëHH ¿¿ÉÉ°°ùùffEE’’GG ááaaôô©©ee ±±hhôô¶¶ddGG ∞∞∏∏ààflfl ââ–– ¬¬ddÉÉ©©aaCCGG OOhhOOQQ ≈≈∏∏YY ôô££««°°ùùJJ »»ààddGG ..∞∞bbGGƒƒŸŸGGhh º««≤J ‘ É¡eóîà°ùj »àdG ¢ù°SCÓd ¿É°ùfE’G ∑GQOEG ¿EG øe ¬æµ“ »àdG »g ¬°SGƒM øe ÉgÉ≤∏àj »àdG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ¬JGó≤à©eh √QɵaCG É¡H ôKDƒJ »àdG á«Ø«µdG áaô©e áaô©eh .¬dÉ©aCG OhOQh ¬dÉ©aCG ≈∏Y ‹ÉàdÉHh √ôYÉ°ûe √ÒµØJ øe Ò¨j ¿CG OGQCG Ée GPEG ájQhô°V ¬JGòd ¿É°ùfE’G ¬°SGƒM øe IÉ≤à°ùŸG äÉeƒ∏©ŸG ∫ÉÑ≤à°SG ø°ùëj ≈àM .ôjó≤J πbCG ≈∏Y ÉÑ°SÉæe hCG É«HÉéjEG ¬∏©a OQ íÑ°üjh ∫É©aC’ áé«àf â°ù«d ∂dÉ©aCG OhOQ ∂ª««≤J áé«àf É¡æµdh ,øjôNB’G .º¡dÉ©aC’ á«ægòdG äÉë°TôŸG ¢†©H Ωƒ≤JMental Filters¬jƒ°ûàH ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒjÉe)™°SÉàdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 2
 3. 3. ¬jƒ°ûJh ¢SGƒ◊G É¡cQóJ »àdG çGóMCÓd á«≤«≤◊G IQƒ°üdG √ò¡H ∫É°üJ’G ºàj ¿CG ¿PEG º¡ŸG øeh .øjôNB’Gh ∞bGƒŸG øe äÉë°TôŸG √òg øe ¢ü∏îàdGh ,á«MÉf øe ¢SGƒ◊G É¡∏≤æJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG ™e πeÉ©àdG ºàj »µd ,iôNCG á«MÉf ΩɵMCG ájCG øe á°üdÉNh IOô› á≤jô£H ¢SGƒ◊G √òg §«°ûæJ ∫ÓN øe ∫É°üJ’G Gòg ≥«≤– øµÁh .IõgÉL ¬`````````°ùØf ™`````e á```````````````«∏NGódG ¬````````JGQGƒ◊ ¿É``````°ùfE’G INNER DIALOGUESø˘˘jô˘˘NB’G ᢢjDhQ ø˘˘e 󢢫˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘°ù«˘˘˘d .∫É©aC’Gh ∞bGƒŸGh çGóMC’G ¢ùØæd á«dhC’G ¿É°ùfE’G áHÉéà°SG »JCÉJh Oƒ≤J ôYÉ°ûe πµ°T ‘ ∞bGƒª∏d ôYÉ°ûŸG ¿CG ºZQh .∑ƒ∏°S ¤EG ä’ƒdóe É¡d ¿CG ’EG ,»∏NGO πYÉØJ .ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘cƒ˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘°Sh ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘f󢢢˘˘˘H äGOhOô˘˘˘˘˘˘eh ä’’ódG √ò¡d ¿É°ùfE’G áaô©eh ÒµØàdG IOÉYEG øe ¬æµ“ »àdG »g ¬àHÉéà°SG A»Œ ≈àM ∞bGƒŸG ‘ ô˘˘˘KDƒŸG ™˘˘˘e ᢢ˘Ñ˘˘˘°Sɢ˘˘æ˘˘˘à˘˘˘e hCG ᢢ˘«˘˘˘Hɢ˘˘é˘˘˘˘jEG ƒg Gògh ,ôjó≤J πbCG ≈∏Y áHÉéà°S’G √ò¡d »∏°UC’G á«cƒ∏°ùdG áYÉé°ûdGh »°ùØædG ¿RGƒàdG øY »≤«≤◊G ÒÑ©àdG .»ØWÉ©dG AÉcòdG ä’’O iƒbCG øe »gh ¢ùØædG ∞WGƒ©d ó«÷G º¡ØdG ¿EG :∫ƒ≤f GQÉ°üàNGh ¤EG ¿É°ùfE’G Oƒ≤j …òdG ƒg øjôNB’G ôYÉ°ûeh áeÓ°Sh äGQGô≤dG ó°TQh ÒµØàdG á«Yƒ°Vƒe ÚH πeɵàdG IQhô°V í°†àJ Éæg øeh ,äÉbÓ©dG .»∏≤©dG AÉcòdGh »ØWÉ©dG AÉcòdG ∞WGƒ©dG IQGOEG .2 ∫Ó``N øe äGòdG øY á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸÉH OhõàdG ó©H ¿É°ùfE’G ≈∏Y π¡°ùdG øe íÑ°üj ,É¡d ‹É©dG ∑GQOE’G ¬˘˘˘Ø˘˘˘WGƒ˘˘˘Y ᢢ˘cô˘˘˘M §˘˘˘Ñ˘˘˘°V ‘ äɢ˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©ŸG √ò˘˘˘g ΩG󢢢˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘°SG ⁄É©dG ™e ¬∏YÉØJ á∏°üfi π©éj …òdG πµ°ûdÉH É¡JQGOEGh á«°SÉ°SCG πeGƒY á©HQCG ∑Éægh .É©aÉfh É«HÉéjEG ¬H §«ÙG :»gh ÉHÉéjEG hCG ÉÑ∏°S ∞WGƒ©dG áeƒ¶æe ‘ ôKDƒJ .QɵaC’G .CG Qɢµ˘aCÓ˘d á˘Ñ˘Mɢ°üŸG ᢢ«˘˘Lƒ˘˘dƒ˘˘«˘˘°ùØ˘˘dG äGÒ¨˘˘à˘˘dG .Ü .ôYÉ°ûŸGh .∫É©aC’Gh ÉjGƒædG .ê ÒKCÉJ …CG) ¿É°ùfE’G ∞WGƒ©d »Ä«ÑdG ¿ƒµŸG .O .(¬«∏Y áÄ«ÑdG á«ægP á›ôH Èà©j …òdG ,ÒNC’G πeÉ©dG AÉæãà°SÉHh äÉbƒ∏ıG øe √ÒZ ¿hO - ¿É°ùfE’G ¿EÉa ,»°VÉŸG ÜQÉéàd í˘˘Ñ˘˘°üj ‹É˘˘à˘˘dɢ˘Hh π˘˘eGƒ˘˘©˘˘dG √ò˘˘g ‘ º˘˘µ˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG ™˘˘˘«˘˘˘£˘˘˘à˘˘˘°ùj ¿CG ¿PEG ¿É°ùfE’G ≈∏Yh .¬ØWGƒY IQGOEG øY ’ƒÄ°ùe á«©«ÑW áHÉéà°SG É¡fC’ ,¬ØWGƒY á«dƒÄ°ùe √óMh πªëàj ™Ñàà°ùJ »àdG á«cƒ∏°ùdGh á«Lƒdƒ«°ùØdG äGÒ¨àdGh √QɵaC’ .QɵaC’G √òg ∞WGƒ©dG IQGOEG äGƒ£N á«Ñ∏°ùdG QɵaC’G ó°U .1 hCG ∞bGƒª∏d Ió«dh »JCÉJ »àdG QɵaC’G ’ á©jô°S ¿ƒµJ ¿CG ÉeEG ,çGóMC’G QÉ````µaCG ≈````ª°ùJh §HGƒ°V É¡ªµ– á```````«dBG THOUGHTSTICAUTOMA QGƒ◊G øY áªLÉf ájô£a á«JGP hCG ™e ¿É°ùfE’G √ôjój …òdG »∏NGódG Ée ÉÑdÉZ á«dB’G QɵaC’Gh .¬°ùØf ó«©°üJ ‘ ÖÑ°ùàJh áÑ«©e ¿ƒµJ √òg á∏°ù∏°S ±É≤jEG ¿EÉa ∂dòdh ,IOÉ◊G á«Ñ∏°ùdG ôYÉ°ûŸG IQGOEG ≥jôW ≈∏Y ¤hC’G Iƒ£ÿG Èà©j QɵaC’Gh ¢ùLGƒ¡dG ¬˘˘˘˘°ùØ˘˘˘˘f ¿É˘˘˘˘°ùfE’G Qhɢ˘˘˘ë˘˘˘˘j ¿CG ƒ˘˘˘˘g π˘˘˘˘˘j󢢢˘˘Ñ˘˘˘˘˘dGh .∞˘˘˘˘˘WGƒ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ™e Ö°SÉæàJ ádÉ©a QɵaCG ¤EG π°üj ≈àM á«Yƒ°VƒÃ .çó◊G hCG ∞bƒŸG ºéMh á≤«≤M »∏°†©dGh »ægòdG AÉNΰS’G .2 äÉHô°V IOÉjR πãe) á«Lƒdƒ«°ùØdG äGÒ¨àdG ¢†©H ∑Éæg ÒµØà∏d áÑcGƒe A»Œ »àdG (ΩódG §¨°V ´ÉØJQG hCG Ö∏≤dG ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ¿ƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘J ±ƒ˘˘˘˘°S ÉŸ Gô˘˘˘˘°TDƒ˘˘˘˘e Èà˘˘˘˘©˘˘˘˘Jh ɢ˘˘˘e ∞˘˘˘˘˘bƒ˘˘˘˘˘e ‘ øe äGÒ¨àdG √òg πãe ¥ƒ©Jh .á«ØWÉ©dG áHÉéà°S’G ¿É°ùfE’G §Ñ°V ¿EÉa ∂dòd ,ÒµØàdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G IQób AÉNΰS’G øjQÉ“ ∫ÓN øe ,á«Lƒdƒ«°ùØdG ¬JGÒ¨J iƒà°ùŸ IQGOEG ≥jôW ≈∏Y á«fÉãdG Iƒ£ÿG ƒg ,»∏°†©dGh »ægòdG .∞WGƒ©dG IQÉ°†dG á«cƒ∏°ùdG •É‰C’G øe ¢ü∏îàdG .3 ób ¬fCG ’EG ,ôYÉ°ûŸG ¢†©H ¬cô– ób ∑ƒ∏°ùdG ¿CG ºZQ .É¡æe ó◊G hCG ¿É°ùfE’G ôYÉ°ûe ó«©°üJ ‘ GQhO Ö©∏j ób »àdGh á«cƒ∏°ùdG ¬WɉCÉH ¿É°ùfE’G áaô©e ¿EÉa ∂dòd QÉ°†dG øe ¢ü∏îàdG ≈∏Y πª©dGh ,¬dÉ©aCG OhOQ ‘ QôµàJ .∞WGƒ©dG IQGOEG ≥jôW ≈∏Y áãdÉãdG Iƒ£ÿG ƒg É¡æe »Yƒ°VƒŸG ÒµØàdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G ∞WGƒ©dG IQGOEG óYÉ°ùJ ÑcGƒŸG πcÉ°ûŸG πM ≈∏Y √QhóH óYÉ°ùj …òdG ∫É©ØdG ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒjÉe)™°SÉàdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 3 ⁄É©dG Gòg á°SÉ©J ∞°üf ÉeCG .π¡÷G ÉgQó°üe √Qó°üªa ôNB’G ∞°üædG »∏≤©dG AÉcòdG
 4. 4. áæ°VÉ◊G áÄ«ÑdG ™eh øjôNB’Gh ¬°ùØf ™e ¬∏YÉØJ ácô◊ ∞bƒŸG π¶j πcÉ°ûŸG √òg πM ¿hóH ¬fC’ .πYÉØàdG Gò¡d IQGOEÉH ¿É°ùfE’G CGóÑ«a ,¿É°ùfE’G ôYÉ°ûe ≈∏Y É£ZÉ°V IQGOEG ¿C’ .¬∏Ñ≤à°ùeh ¬ØWGƒY IQGOEG øe ’óH ¬Wƒ¨°V .¬∏Ñ≤à°ùŸ ¬JQGOEG …hÉ°ùJ ¬ØWGƒ©d ¿É°ùfE’G äGòdG õ```ØM .3 äÉÑ∏£àe óMCG ƒg »JGòdG õ«ØëàdG 󢢢MCG ¬˘˘˘fCG ɢ˘˘ª˘˘˘c »˘˘˘Ø˘˘˘˘Wɢ˘˘˘©˘˘˘˘dG Aɢ˘˘˘cò˘˘˘˘dG ™àªàj …òdG ¿É°ùfE’Éa .¬éFÉàf π˘˘˘˘˘ª– ¤EG QOɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘˘j ¿ƒ˘˘˘˘˘˘µŸG Gò˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘H ¬≤JÉY ≈∏Y ≈≤∏j Ée √ÉŒ á«dƒÄ°ùŸG ¬˘˘˘˘aG󢢢˘gCɢ˘˘˘H ∂°ùª˘˘˘˘à˘˘˘˘«˘˘˘˘a ,Ωɢ˘˘˘¡˘˘˘˘˘e ø˘˘˘˘˘e Ó˘˘˘˘a ,ɢ˘˘˘˘gRÉ‚E’ G󢢢˘˘gɢ˘˘˘˘L π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘jh ø˘˘Y äGÌ©˘˘˘dG hCG äɢ˘˘Ñ˘˘˘≤˘˘˘©˘˘˘dG √󢢢©˘˘˘≤˘˘˘J .¬aGógCG ≥«≤– ƒg »≤«≤◊G AÉcòdG AÉ≤HEG ≈∏Y IQó≤dG ‘ π≤©dG πNGO Úà°†bÉæàe ÚJôµa ºZQ πª©dG ‘ QGôªà°S’Gh ,âbƒdG ¢ùØf ¿CG ∑Qój ¿CG ¿É°ùfE’G ≈∏Y .¢†bÉæàdG ∂dP ≈∏Y ôHÉãjh ≥«≤ëàdG á∏«ëà°ùe AÉ«°TCG ∑Éæg ƒg Gògh .π«ëà°ùŸG ∞fCG ºZQ É¡≤«≤– .»ØWÉ©dG AÉcòdG Úé˘˘à˘˘˘æ˘˘˘e Ú∏˘˘˘eɢ˘˘©˘˘˘dG π˘˘˘©˘˘˘é˘˘˘j …ò˘˘˘dG ƒ˘˘˘g »˘˘˘JGò˘˘˘dG õ˘˘˘«˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘dG .ºFGO ô°TÉÑe …QGOEG ±Gô°TEG ¤EG áLÉ◊G ¿hO øjôµàÑeh ¿CG ’EG ,õ«Øëà∏d »°SÉ°SC’G Qó°üŸG »g äGòdG ¿CG ºZQh õ«ØëàdG ‘ GóYÉ°ùe GQhO Ö©∏J iôNCG πeGƒY ∑Éæg á``````∏FÉ©dGh ,AÉ```````bó°UC’Gh ,á``````£«ÙG áÄ«ÑdG πãe »JGòdG »```````ØWÉ©dG º```````¡∏ŸGh ø```````jôjóŸGh π```````ª©dG AÓ``````````eRh TIONAL MENTOR.EMO¿ƒ`µj ó``````````b ô````````«NC’Gh .á«dÉ«N á«°üî°T hCG (áà«e hCG á«M) á«≤«≤M á«°üî°T πYÉØàJ ɪæ«M õ«ØëàdG ábÉW ≥∏£æJh ∞WGƒY áeƒ¶æe ™e õ«ØëàdG QOÉ°üe πãe áahô©ŸG ôYÉ°ûŸG ¢†©H ƒªæàd ¿É°ùfE’G ¢Sɪ◊Gh πeC’Gh ∫DhÉØàdGh á≤ãdG ôYÉ°ûe .QGô°UE’Gh ΩGóbE’Gh ôµØe ¤EG ¿É°ùfE’G ∫ƒëàj ɪæ«M »JGòdG õ«ØëàdG CGóÑj á«ægP GQƒ°Uh É©é°ûe É«∏NGO GQGƒM Ωóîà°ùj »HÉéjEG ó≤fh) AÉæH É«HÉéjEG Gó≤f ¬JGP ó≤f ≈∏Y Ωƒ≤j ɪc ,IõØfi á°UÓN ô¶fCG :¬°ùØf øe ¿É°ùfE’G ájôî°S »æ©j Éæg äGòdG IQó≤eh É«ægP Gõ«côJ ∂dP Ö∏£àj .z?»æÑL ∑ôM øe{ .ɢ˘˘¡˘˘˘≤˘˘˘«˘˘˘≤– π˘˘˘Ñ˘˘˘b ɢ˘˘¡˘˘˘aGô˘˘˘°ûà˘˘˘°SGh ±G󢢢gC’G ᢢ˘Zɢ˘˘«˘˘˘˘°U ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y äGÒ¨àdG ¢†©H ¬©aóJ ó¡L ¤EG ±GógC’G ≥«≤– êÉàëjh ≈∏Y QOÉ≤dG ƒg É«ØWÉY »còdG ¿É°ùfE’Gh .á«Lƒdƒ«°ùØdG ¬HÉ°UCG GPEG á°UÉN ,äGÒ¨àdG √òg πãe áÄÑ©Jh π«©ØJ äGÒ¨àdG ∫ƒë«a ,AÉNΰS’G ¢†©H .äÉbÉW ¤EG ∂jô– ᢢ˘˘°üb ‘ ɢ˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘c) ™˘˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘H ÅÑ©J »àdG »g ácô◊G ¿EÉa (Í÷G áYô°S ∫ÓN øe ∂dPh ábÉ£dG √òg ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘e 󢢢˘˘˘˘˘˘jõ˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ï˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Vh ¢ùØ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ‘h .ɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jÓÿG ‘ ÚLƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùcC’G ¢ùµ©dG ¿ƒµj ób ,¿É«MC’G ¢†©H ‘ ¿É°ùfE’G ¿Éc GPEG ,܃∏£ŸG ƒg Ê󢢢˘˘˘˘˘˘˘H ¥É˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘gQEG hCG Ö°†Z ᢢ˘˘˘˘˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘M »Lƒdƒ«°ùa iƒà°ùe ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d áMGôdG øe GQób Ö∏£àJ ¤EG ¿É°ùfE’G π°üj ɪæ«Mh .RÉ‚E’G IhQP ƃ∏Ñd Ö°SÉæe …CG º«°ù≤J ¬æµÁ ,RÉ‚EÓd Ö°SÉæŸG »Lƒdƒ«°ùØdG iƒà°ùŸG ¬cƒ∏°S ÖbGôj ºK ,IÒ¨°U ΩÉ¡e áYƒª› ¤EG IÒÑc ᪡e .ôeC’G Ö∏£J GPEG ¬∏jó©àd ΩÉ¡ŸG √òg ájOCÉJ AÉæKCG É¡eóîà°ùj õ«Ø– QOÉ°üe ∑Éæ¡a ÉfôcP ¿CG ≥Ñ°S ɪch ¿CG Gòg »æ©j ’ .¬JGòd √õØM áLQO ™aQ ‘ ¿É°ùfE’G Ió«°üe ‘ ÉfÉ«MCG §≤°ùj ’ É«ØWÉY »còdG ¿É°ùfE’G .äGƒÑµdG hCG çQGƒµdG ¢†©H ¬àHÉ°UCG Ée GPEG ºª¡dG äÉ£Ñãe √òg øe êhôÿG ≈∏Y QOÉ≤dG ƒg É«ØWÉY »còdG ¿É°ùfE’G ™e πeÉ©àdG øe ¬æµ“ IOÉL õ«Ø– ábÉW ÒéØàd Ió«°üŸG Iôe õ«ªàdGh Ωó≤àdG ≥jôW ≈∏Y ¬©°†Jh äGƒÑµdGh çQGƒµdG ‘ ¿É°ùfE’G É¡H ôÁ áahô©e πMGôe ™Ñ°S ∑Éægh .iôNCG :»gh äÉ£ÑãŸG √ò¡d ¬°Vô©J ádÉM ..ççóóMM ÉÉee ≥≥jjóó°°üüJJ ΩΩóóYY áá∏∏MMôôee ..11 ..ççóóMM Éɇ‡ ÖÖ°°††¨¨ddGG áá∏∏MMôôee ..22 ..ççóó◊◊GG ´´ƒƒbbhh ππÑÑbb ÉÉee »»°°VVÉÉee ‘‘ ¢¢ûû««©©ddGG áá∏∏MMôôee ..33 ..ççóóMM ÉÉee ≈≈∏∏YY ¿¿õõ◊◊GG áá∏∏MMôôee ..44 ..Ü܃ƒZZôôee ÒÒZZ ¿¿ÉÉcc ¿¿EEGGhh óójjóó÷÷GG ™™bbGGƒƒddÉÉHH ∫∫ƒƒÑÑ≤≤ddGG áá∏∏MMôôee ..55 ..ììÓÓ°°UUEE’’GG ‘‘ ππeeCC’’GG áá∏∏MMôôee ..66 Ü܃ƒZZôôŸŸGG ÒÒZZ ™™bbGGƒƒddGG ÒÒ««¨¨ààdd »»HHÉÉééjjEE’’GG ••ÉÉ°°ûûææddGG áá∏∏MMôôee ..77 ..¬¬««aa ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒjÉe)™°SÉàdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 4 …ójó°T ¢SÉædG øe Òãc ÊÉ©j .ÒµØàdG øY õé©dG øe AÉcòdG »£°Sƒàe øe Òãc ™àªàjh .á≤FÉa ÒµØJ äGQÉ¡Ã AÉcòdG ∑ôfi Iƒb ÚH ¥ôa ∑Éæg ∂∏J IOÉ«b á«Ø«c ÚHh ,IQÉ«°ùdG .IQÉ«°ùdG
 5. 5. IIAAGGôôbb ≈≈∏∏YY ¬¬JJQQóóbbhh ππMMGGôôŸŸGG √√òò¡¡HH ¿¿ÉÉ°°ùùffEE’’GG áájjGGQQOO ¬¬∏∏ggDDƒƒjj ……òòddGG ƒƒgg ÉÉ¡¡HH √√QQhhôôee AAÉÉææKKCCGG õõ««ØØëëààddGG ôô°°TTDDƒƒee »»££îîJJ ááYYôô°°SShh ¬¬ØØWWGGƒƒYY IIQQGGOOEEGG øø°°ùù◊◊ ™™££≤≤ddÉÉHH ..ÜÜÉÉ©©°°üüddGG »ØWÉ©˘dG Aɢcò˘dG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘à˘e :ɢ«˘fɢK ÊÉ°ùfE’G πYÉØàdG iƒà°ùe ≈∏Y á«Ø«c ≈∏Y ¿B’G Aƒ°†dG ≈≤∏æ°S ¬˘˘˘˘˘˘˘Fɢ˘˘˘˘˘˘cò˘˘˘˘˘˘˘d ¿É˘˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’G ΩG󢢢˘˘˘˘˘î˘˘˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘˘˘°SG øjôNB’ÉH ¬JÉbÓY AGôKE’ »°üî°ûdG ¬˘˘˘˘˘˘Fɢ˘˘˘˘˘˘b󢢢˘˘˘˘°UCGh ¬˘˘˘˘˘˘˘Jô˘˘˘˘˘˘˘°SCG OGô˘˘˘˘˘˘˘aCG ø˘˘˘˘˘˘˘e ¬˘˘˘˘˘Fɢ˘˘˘˘°SDhQh π˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘˘dG ‘ ¬˘˘˘˘˘˘FÓ˘˘˘˘˘˘eRh ¬˘˘˘˘jOQƒ˘˘˘˘eh ¬˘˘˘˘FÓ˘˘˘˘ª˘˘˘˘Yh ¬˘˘˘˘«˘˘˘˘°ShAô˘˘˘˘˘eh .¬JòJÉ°SCGh √ò«eÓJh πª©dG äÉbÓY ƒg É檡j Ée ∫hCG ¤EG ɢ˘æ˘˘˘Jɢ˘˘ª˘˘˘¶˘˘˘æ˘˘˘e π˘˘˘jƒ– ᢢ˘«˘˘˘Ø˘˘˘«˘˘˘ch ∑Éægh .É«ØWÉY á«cP äɪ¶æe :»g ±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd ájƒ«M äÉÑ∏£àe á©HQCG ,᪶æŸG ‘ Ú∏eÉ©∏d »°üî°ûdG AÉcòdG ôYÉ°ûe ≈∏Y ±ô©àdG øe ¿É°ùfE’G øµÁ …òdG ƒgh »àdG πcÉ°ûŸG πM ≈∏Y πª©dGh ,É¡d áHÉéà°S’Gh øjôNB’G áaÉc »°Vôj »HÉéjEG πµ°ûH ∞bGƒŸG ¢†©H ≈∏Y ÖJÎJ ób Ée Gògh .É¡H IôKCÉàŸG hCG ∞bGƒŸG √ò¡H á∏°üàŸG ±GôWC’G .É≤HÉ°S ¬«dEG Éfô°TCG :»¡a iôNC’G áKÓãdG ô°UÉæ©dG ÉeCG ádÉ©a ∫É°üJG äGQÉ¡e AÉæH :’hCG ≈∏Y - á«Ø«Xh hCG âfÉc á«°üî°T - ábÓY …CG óªà©J ᢢ∏˘˘°üfih ,ᢢbÓ˘˘©˘˘dG ±Gô˘˘WC’ »˘˘Ø˘˘˘Wɢ˘˘©˘˘˘dG Aɢ˘˘cò˘˘˘dG iƒ˘˘˘à˘˘˘°ùe .É¡«a ôKDƒJh ∞WGƒ©dG áeƒ¶æà ôKCÉàJ »àdG äGQÉ¡ŸG ¢†©H Éæg øeh ,ábÓ©dG »æÑj ÒÿGh •ÉÑJQ’G ≥∏îj ∫É°üJ’Gh iôY ≥«KƒJ ‘ ÉgQhOh ∫É°üJ’G äGQÉ¡e ᫪gCG í°†àJ •ÉÑJQ’G OGR ɪ∏ch Gòg .πª©dG ¥ôa AÉ°†YCG ÚH IOƒŸG ɇ ᢢ«˘˘dɢ˘˘©˘˘˘ah ᢢ˘«˘˘˘Hɢ˘˘«˘˘˘°ùfGh ᢢ˘dƒ˘˘˘¡˘˘˘°S ÌcCG ∫ɢ˘˘°üJ’G í˘˘˘Ñ˘˘˘°UCG .É«ØWÉY á«cP ᪶æe AÉæH ≈∏Y óYÉ°ùj ¿CG Öéj ,∫É°üJ’G äGQÉ¡e π«°UÉØJ ‘ ¢VƒÿG πÑbh á«°SÉ°ù◊G øe ±Éc Qób OƒLh ᫪gCG ¤EG ô¶ædG âØ∏f ôYÉ°ûe IAGôb øe ábÓ©dG ±GôWCG øe ±ôW πc øµ“ »àdG ºgQɵaCG ≈∏Y ∫É°üJ’G á«∏ªY ÒKCÉàH ¢SÉ°ùME’Gh øjôNB’G √ò˘˘˘g ∫Ó˘˘˘N ø˘˘˘˘eh .º˘˘˘˘¡˘˘˘˘Jɢ˘˘˘aô˘˘˘˘°üJh º˘˘˘˘gô˘˘˘˘Yɢ˘˘˘°ûeh º˘˘˘˘¡˘˘˘˘FGQBGh ∞WGƒY áeƒ¶æe ∑GQOEG ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj á«°SÉ°ù◊G øe ‹ÉàdÉH øµªàjh ,ºgôYÉ°ûà ¢SÉ°ùME’Gh øjôNB’G ø˘˘˘e Q󢢢b ≈˘˘˘°übCG ≥˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘d º˘˘˘¡˘˘˘H ¬˘˘˘dɢ˘˘°üJG äɢ˘˘˘«˘˘˘˘dBG §˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘°V AÉcòdG ô¶f á¡Lh øeh .á«∏YÉØdGh ºZÉæàdGh ΩÉé°ùf’G :»g ∫É°üJÓd äGQÉ¡e ¢ùªN ∑Éæg »ØWÉ©dG »°ùØædG ìÉàØf’G .1 π°†aCG »g 샰VƒdGh ¥ó°üdGh áMGô°üdG ¿EÉa ágGóHh ìÉàØf’G ¬∏ªëj Ée ºZQ ¢SÉædG ÚH ∫É°üJ’G ¥ôW ,ôWÉfl øe øjôNB’G ≈∏Y »°ùØædG ≥ªY ¿É°ùfE’G ∞°ûc GPEG á°UÉN ìÉ◊EGh ¬JGó≤à©e ÚaOh √ôYÉ°ûe ¿É°ùfE’Gh .¬JÉÑZQ Iƒbh ¬JÉLÉM ™«£à°ùj …òdG ƒg É«ØWÉY »còdG ≈àM ìÉàØf’G Gòg iƒà°ùe §Ñ°V ióeh ∞bƒŸG á©«ÑW ™e Ö°SÉæàj ìÉàØf’Gh .ábÓ©dG ±GôWCG AÉcP ¤hC’G Iƒ£ÿG »g øjôNB’G ≈∏Y øY É¡dÓN øe ¿É°ùfE’G È©j »àdG ¬bƒ≤Mh ¬JÉÑZQh ¬JÉLÉ«àMGh ¬JGó≤à©e h ¬FGQBGh √QɵaCG á«∏YÉah Iƒbh ìÉ‚ ióe É¡«∏Y ∞bƒà«a ,√ôYÉ°ûeh ¬Øbƒe øY ÒÑ©àdG ‘ ¿É°ùfE’G á≤Kh äÉÑKh .πª©dG äÉbÓY √ôjó≤Jh ¬eGÎMG IQhô°V ™e ≈aÉæàj ’ ¬æY ´ÉaódG ≈àM hCG .º¡©e ±ÓàN’G ºZQ øjôNB’G ∞bGƒŸ øY ÒÑ©àdG ‘ äÉÑãdGh á≤ãdG .2 ¢ùØædG ∞°üJ »àdGh á«fGhó©dG øY äÉÑãdGh á≤ãdG IQÉ¡e ∞∏àîJ ¿hO ¬JÉÑZQh √ôYÉ°ûeh √QɵaCGh ¬FGQBÉH ¿É°ùfE’G ΩɪàgG á«Ñ∏°ùdG øY ∞∏àîJ ɪc ,øjôNB’G ôYÉ°ûeh äÉÑZôd IÉYGôe ≈∏Y øjôNB’G ôYÉ°ûeh äÉÑZôd ¿É°ùfE’G IÉYGôe ∞°üJ »àdG πNóŸG IQÉ¡ŸG √òg Èà©J ∂dòd .»°üî°ûdG ¬HÉ°ùM äɢ˘˘˘bÓ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ ™˘˘˘˘«˘˘˘˘ª˘˘˘˘é˘˘˘˘∏˘˘˘˘d Ö°ùµŸG ᢢ˘˘°Sɢ˘˘˘«˘˘˘˘°ùd í˘˘˘˘«˘˘˘˘ë˘˘˘˘°üdG .á«fÉ°ùfE’G »µ«eÉæjódG ´Éªà°S’G .3 äGQÉ¡e øe áãdÉãdG IQÉ¡ŸG ƒg »µ«eÉæjódG ´Éªà°S’G GPEG IQÉ¡ŸG √òg ÜÉ°ùàcG ¿É°ùfEÓd øµÁh .∫É°üJ’G øe Ò¨J ób »àdG ájôµØdG ¬JÉë°Tôe øe ¢ü∏îàdG ´É£à°SG åëÑdG ≥bO GPEG ∂dòch ÚKóëàŸG πFÉ°Sôd »≤«≤◊G ≈æ©ŸG πNóàj Éægh .ôYÉ°ûe øe ádÉ°SôdG √òg ¬∏ª– ób ɪ«a iƒ˘˘à˘˘˘°ùe ¤EG ᢢ˘dɢ˘˘°Sô˘˘˘∏˘˘˘d ¬˘˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘Ø˘˘˘H ≈˘˘˘bÒd »˘˘˘Ø˘˘˘Wɢ˘˘©˘˘˘dG Aɢ˘˘cò˘˘˘dG √ó°üb …òdG »≤«≤◊G ≈æ©ŸG ™e ≥HÉ£àj hCG Ö°SÉæàj ´Éª°ùdG ∞∏àîj ∂dP ‘h .çóëàŸGHEARINGøY ´Éªà°S’GLISTENING¢SGƒ◊G óMCG ƒg ∫hC’G ¿CG ‘ áÑ°ùàµe IQÉ¡e ƒ¡a ´Éªà°S’G ÉeCG ,É檶©e É¡H ódƒj »àdG .É¡«∏Y ÜQóàfh É¡ª∏©àf ¿CG Öéj ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒjÉe)™°SÉàdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 5 ™bGƒe ∞°ûàµJ ¿CG ƒg AÉcòdG QɵaCGh ≥£æe ‘ π∏ÿG ΩÉéME’G »g ᪵◊G .∑ôjóe ∂dP øWƒe ¤EG IQÉ°TE’G øY .π∏ÿG
 6. 6. ó```````≤ædG .4 º¡JGhP áaô©e ≈∏Y ¢SÉædG óYÉ°ùJ »àdG á©HGôdG IQÉ¡ŸG ƒgh ±GôWCG πc áë∏°üe ¬«a Ée ¤EG º¡cƒ∏°Sh ºgÒµØJ Ò«¨Jh Gô¶fh .É¡d hCG É¡H ¿ƒ∏ª©j »àdG ᪶æŸG áë∏°üeh ,ábÓ©dG òNCÉj Ée ÉÑdɨa ,¬«dEG ¬LƒŸG ó≤æ∏d ¿É°ùfE’G á«°SÉ°ù◊ .ó≤ædG ¬Lƒe øe É«eƒég hCG É«YÉaO ÉØbƒe ó≤ædG »≤∏àe ∫ÉÑ≤à°SGh ¬«LƒJ ø°ù◊ áahô©e äGOÉ°TQEG ∑Éæ¡a ∂dòd .á«°SÉ°SCG áØ°üH »ØWÉ©dG AÉcòdG ≈∏Y óªà©J É¡∏ch ,ó≤ædG πª©dG ¥ôa ‘ ∫É°üJ’G .5 ¢ùØf ≈∏Y óªà©J äÉYƒª› ‘ ∫É°üJ’G IQÉ¡e ¿CG ºZQ ¿CG ’EG ,Ú°üî°T ÚH ᣫ°ùÑdG äÉbÓ©∏d ∫É°üJ’G äGQÉ¡e á°UÉN ,äÉYƒªÛG ‘ Ö©°UCG äGQÉ¡ŸG √òg ΩGóîà°SG ‘ äÉbÓ©dG ìÉ‚ óªà©j ∂dòd .øjôNB’G ≈∏Y ìÉàØf’G ,ìÉàØf’G Gòg πãe ™«é°ûJh á°SQɇ ≈∏Y πª©dG ¥ôa πfi ∞bƒŸG √ÉŒ ºgôYÉ°ûe øY OGôaC’G ÒÑ©J äGòdÉHh ´É˘˘˘ª˘˘˘à˘˘˘°SÓ˘˘˘d Ö°Sɢ˘˘æ˘˘˘e ñɢ˘˘æ˘˘˘e ≥˘˘˘∏˘˘˘N Ö颢˘j ɢ˘˘ª˘˘˘c ,ᢢ˘°SGQ󢢢˘dG á«Yƒ°Vƒeh á≤ãH AGQB’G ∫OÉÑJh AÉæÑdG ó≤ædGh »µ«eÉæjódG .á«∏YÉØH πcÉ°ûŸG πM ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y å◊Gh áfhôeh π˘˘˘˘˘˘NGO ∫ɢ˘˘˘˘˘°üJÓ˘˘˘˘˘˘d ᢢ˘˘˘˘eɢ˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘dG äGOɢ˘˘˘˘˘°TQE’G ¢†©˘˘˘˘˘˘H ∑ɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘gh :É¡æe äÉYƒªÛG ºº¡¡JJÉɪªggÉÉ°°ùùee ™™««éé°°ûûJJ ∫∫ÓÓNN øøee ≥≥jjôôØØddGG AAÉÉ°°††YYCCGG ººYYOO ..CCGG ÉÉ¡¡««∏∏YY AAÉÉææããddGGhh AAƒƒ°°††ddGG »»≤≤∏∏jjhh ,,ääÉÉ°°ûûbbÉÉæ柟GG ……ÌÌjj ¬¬ffCC’’ ±±ÓÓààNN’’GG ∫∫ƒƒÑÑbb ..ÜÜ ..IIOOóó©©ààee ÉÉjjGGhhRR øøee áá°°ûûbbÉÉæ柟GG ´´ƒƒ°°VVƒƒee ≈≈∏∏YY ππÑÑbb øøee ááddhhÉÉfifi ……CCGG AAGGƒƒààMMGG ..ää ≈≈∏∏YY IIôô££««°°ùù∏∏dd AAÉÉ°°††YYCC’’GG ¢¢††©©HH ..áá°°ûûbbÉÉæ柟GG äÉbÓY áeÉbEG :É«fÉK ø˘˘°ùMh ᢢjƒ˘˘b π˘˘ª˘˘Y É¡JQGOEG äɢ˘˘bÓ˘˘˘Y ᢢ˘eɢ˘˘bEG ≈˘˘˘∏˘˘˘Y IQ󢢢˘≤˘˘˘˘dG Èà˘˘˘˘©˘˘˘˘J äGQó˘˘≤˘˘dG ø˘˘e I󢢫˘˘˘Ø˘˘˘eh ᢢ˘jƒ˘˘˘b ,ᢢ˘Ñ˘˘˘«˘˘˘W π˘˘˘Yɢ˘˘Ø˘˘˘à˘˘˘dG äɢ˘˘˘Ä˘˘˘˘«˘˘˘˘H π˘˘˘˘c ‘ ᢢ˘˘Hƒ˘˘˘˘∏˘˘˘˘£ŸG ,π˘˘ª˘˘©˘˘˘dG äɢ˘˘Ä˘˘˘«˘˘˘H ᢢ˘°Uɢ˘˘Nh ,Êɢ˘˘°ùfE’G óªà©j ’ äɪ¶æŸG ìÉ‚ ¿C’ ∂dPh ,§≤a Ú∏eÉ©∏d …OôØdG AGOC’G ≈∏Y äÉbÓY AÉæH ≈∏Y º¡JQó≤e ≈∏Yh πH πµ°ûH ¢ùµ©æJ ,ádÉ©ah ájƒb πªY ø˘˘˘˘e »˘˘˘˘Yɢ˘˘˘ª÷G AGOC’G ≈˘˘˘˘∏˘˘˘˘Y ô˘˘˘˘˘°Tɢ˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘˘e »ØWÉ©dGh »°ùØædG QGô≤à°S’Gh á«MÉf É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG ô°UÉæ©dG ºgCG »g √ògh .iôNCG á«MÉf øe :äÉbÓ©dG √òg ❂ÉÉ¡¡aaGGôôWWCCGG ™™««ªªLL ääÉÉLLÉÉ««ààMMGG ääÉÉbbÓÓ©©ddGG »»ÑÑ∏∏JJ ¿¿CCGG ÖÖééjj ,,áᢢ˘˘˘˘««˘˘˘˘˘˘YYƒƒ˘˘˘˘˘˘°°VVƒƒ˘˘˘˘˘˘eehh ∫∫ó󢢢˘˘˘©©˘˘˘˘˘˘HHø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e ´ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘f ¤EG âdƒ– ’EGh .ÓÑ≤à°ùe ábÓ©dG √òg ≈∏Y »°†≤j …òdG ∫Ó¨à°S’G ❂óóÁÁ ……òòddGG ƒƒgg ááÑÑ°°SSÉÉææee áá««ææeeRR IIÎÎaa ∫∫ÓÓNN ∫∫ÉÉ°°üüJJ’’GGhh ,,ììÉÉ««JJQQ’’GG ôôYYÉÉ°°ûûÃà áábbÓÓ©©ddGGâbƒdG ™e ƒªæJ ¿CG á£jô°T .ábÓ©dG ±GôWCG ÚH ¿ÉæĪW’Gh ¿ÉeC’Gh á≤ãdG ™aGhO ❂,,áábbÓÓ©©ddGG ±±GGôôWWCCGG ÚÚHH ääÉÉeeƒƒ∏∏©©ŸŸGG ∫∫OOÉÉÑÑJJ¿CG •Î°ûj ’h hCG ∞bƒe øY ≥FÉ≤M ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG √òg QhóJ ¤EG ÉgGó©àJ ¿CG øµÁ øµdh ,πª©dG ‘ á∏µ°ûe hCG ∞bƒŸG Gòg Ió«dh ôYÉ°ûŸGh QɵaC’Gh AGQB’G ∫OÉÑJ ô°üà≤j ¿CG …Qhô°†dG øe ¢ù«dh .á∏µ°ûŸG ∂∏J ¿C’ ∂dPh ,πª©dÉH á°UÉN äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫OÉÑàdG ób πª©dG πcÉ°ûeh Ωƒªg øY Gó«©H »°ùØædG ìÉàØf’G √QhóH ¢ùµ©æj ɇ ,Ú∏eÉ©dG ÚH á≤ãdG iƒà°ùe ™aôj .á«∏YÉah GQGô≤à°SG ÌcCG íÑ°üàa πª©dG äÉbÓY ≈∏Y ‘ åjó◊G ±GôWCG ÜPÉŒ ᫪gCG ôµæj Éæe øªa AÉæKCG AGQB’G ∫OÉÑJ hCG ,AÓeõdG óMCG OÓ«e ó«Y πØM ɇ ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘°Vɢ˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘dG çG󢢢˘˘MC’G ô˘˘˘˘˘NBG ∫ƒ˘˘˘˘˘M ᢢ˘˘˘MGô˘˘˘˘˘dG äGÎa .πª©dG äÉbÓY ≈∏Y kÉ«HÉéjEG ¢ùµ©æj Iô≤à°ùeh ájƒb äÉbÓY áeÉbE’ ¿Éà«°ù«FQ ¿ÉJQÉ¡e ∑Éægh :ɪg .äÉ```bÓ©dG π```«∏– .1 ábÓ©dG ÖfGƒL π«∏– IQÉ¡e óªà©Jh ∑GQOEG ≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y ¿É˘˘˘˘˘˘˘°ùfE’G IQ󢢢˘˘˘˘b ≈˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘Y äGó˘˘≤˘˘à˘˘©˘˘eh Qɢ˘µ˘˘aCGh ᢢLõ˘˘eCGh ô˘˘˘Yɢ˘˘°ûe ø˘˘e ,ø˘˘jô˘˘˘NB’G äɢ˘˘Ñ˘˘˘ZQh äɢ˘˘Lɢ˘˘«˘˘˘à˘˘˘MGh ¬eóîà°ùj …òdG è¡æŸG ≈∏Yh ,á«MÉf Gòg øe IÉ≤à°ùŸG äÉeƒ∏©ŸG º««≤àd √ògh .iôNCG á«MÉf øe ,∑GQOE’G ø˘˘˘˘˘µÁ äGƒ˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘N ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y º˘˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘J IQɢ˘˘˘˘˘¡ŸG :»∏j ɪ«a ÉgQÉ°üàNG ❂ΩGÎMGh ᢢbÓ˘˘©˘˘dG Oh󢢢뢢˘H ᢢ˘aô˘˘˘©ŸG .AGôª◊G É¡Wƒ£N ❂√òg øe IƒLôŸG äÉ©bƒàdG ójó– .»©bGhh »Yƒ°Vƒe πµ°ûH ábÓ©dG ❂¿É˘˘˘°ùfE’G Iô˘˘˘¶˘˘˘f 󢢢«˘˘˘«–h 󢢢jó– .ábÓ©dG ±GôWCG »bÉÑd ❂≥«≤– ≈∏Y øjôNB’G IóYÉ°ùe ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒjÉe)™°SÉàdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 6 ¿É°ùfE’G IGOCG ƒg ≥£æŸG ‘ ,á≤«≤ë∏d ∫ƒ°Uƒ∏d IGOCG ƒg AÉcòdG ¿CG ÚM ⁄É©dÉH ÖYÓà∏d ¿É°ùfE’G IGOC’G ,á≤«≤◊G ôjƒ–h ó©ÑdG øY È©J ¤hC’G ‘ ∞«¶ædGh …ô£ØdG IGOC’G È©Jh ,¿É°ùfE’G ÖfÉ÷G øY á«fÉãdG ‘ çƒ∏ŸGh ÊGƒ«◊G .¿É°ùfE’G ¢ùØf
 7. 7. .∂«dEG º¡Jô¶f IQƒ∏Hh ❂ô“ »àdG ∞bGƒŸG ¢†©H º««≤J IOÉYEGh π«∏–h QÉ«àNG .á∏KɪŸG ∞bGƒŸG ‘ É¡æe IOÉØà°SÓd ábÓ©dG É¡H ❂º«¶©Jh ábÓ©dG ôjƒ£J ±ó¡H áHƒZôŸG èFÉàædG π«∏– .É¡éFÉàf ábÓ©dG ÖfGƒL π«∏– ‘ á≤HÉ°ùdG äGƒ£ÿÉH QhôŸG ó«Øjh øY π«∏ëàdG Gòg øe IOÉØà°ùŸG äÉeƒ∏©ŸG ΩGóîà°SGh ÉgQÉ°ùe í«ë°üJh ábÓ©dÉH ¢Vƒ¡ædG ‘ øjôNB’Gh ¢ùØædG .∫Ó¨à°SG hCG ô¡b ¿hO Ú∏eÉ©dGh πª©dG áë∏°üŸ ±GôWCG ÚH ∫É°üJ’G iƒà°ùe §Ñ°V .2 .ábÓ©dG É¡«∏Y á¶aÉÙGh äÉbÓ©dG áeÉbEG ‘ á«fÉãdG IQÉ¡ŸG ÉeCG ó˘˘jó– ≈˘˘∏˘˘Y ¿É˘˘°ùfE’G IQó˘˘b ≈˘˘∏˘˘Y ó˘˘ª˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘a ɢ˘˘¡˘˘˘à˘˘˘fɢ˘˘«˘˘˘°Uh ¿Éµeh ¿ÉeR ™e Ö°SÉæàj ∫É°üJG iƒà°ùe ΩGóîà°SGh ᢢ˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘Y ‘ ∑Qɢ˘˘˘˘°ûJ »˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘dG ᢢ˘˘˘bÓ˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ±Gô˘˘˘˘˘WCGh ∫ɢ˘˘˘˘°üJ’G øe IQÉ¡ŸG √òg ᫪gCG ™ÑæJh .∫É°üJ’G ∫Ó˘˘˘˘N ø˘˘˘˘˘e OGô˘˘˘˘˘aC’G ∫ɢ˘˘˘˘°üJG ¿Cɢ˘˘˘˘H ᢢ˘˘˘aô˘˘˘˘˘©ŸG 󢢢˘b 󢢢˘MGh ¿BG ‘ ᢢ˘˘æ˘˘˘˘jɢ˘˘˘Ñ˘˘˘˘à˘˘˘˘e äɢ˘˘˘jƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘°ùe ,äÉbÓ©dG ó≤©jh ∫É°üJ’G á«∏ªY Ö©°üj ∫É°üJ’G ôªà°SG GPEG É¡«∏Y »°†≤j óbh πH äGÎØdh áØ∏àfl äÉjƒà°ùe ∫ÓN øe äɢ˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùe ᢢ˘˘˘©˘˘˘˘˘HQCG ∑ɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘gh .ᢢ˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘jƒ˘˘˘˘˘˘W :¢SÉædG ÚH ∫É°üJÓd ❂.á«∏µ°ûdG äÓeÉÛG iƒà°ùe ❂.IOôÛG ≥FÉ≤◊G iƒà°ùe ❂.AGQB’Gh QɵaC’G iƒà°ùe ❂.ôYÉ°ûŸG iƒà°ùe ¿CG ’EG ,≥HÉ°ùdG º«°ù≤àdG øY ô¶ædG ¢†¨Hh √OÉ©Ñà°SG øµÁ ’ »ØWÉY ¿ƒµe ∑Éæg Gòg øµdh ,äÉjƒà°ùŸG √òg øe …CG øe OGOõJ ɪc ,ÉMƒ°Vhh É≤ªY OGOõj ¿ƒµŸG .™HGôdG iƒà°ùŸG ¤EG Éæ¡ŒG ɪ∏c ¬à«ªgCG ø˘˘˘Y ÒÑ˘˘˘©˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ¿CG ᢢ˘˘¶˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘e Ö颢˘˘jh Gò˘˘˘˘g øµdh ,§≤a ΩÓµdG á¨∏H ¿ƒµj ’ ôYÉ°ûŸG äÉ«cƒ∏°S ¢†©Hh º°ù÷G á¨d ∫ÓN øe .¿É°ùfE’G ∫É©aCG OhOQh ó˘≤˘a ,IÒÑ˘˘c ᢢ«˘˘ª˘˘gCG »˘˘Ø˘˘Wɢ˘©˘˘dG ¿ƒ˘˘µ˘˘ª˘˘∏˘˘dh ¢†©Ñd ¿É°ùfE’G ∫ÉÑ≤à°SG hCG ∫É°SQEG π¡°ùj ÉæfEÉa ¬«∏Yh ,IôjôŸG äÉeƒ∏©ŸGh ≥FÉ≤◊G äÉjƒà°ùŸG √òg πc ΩGóîà°SG ¿CG iôf πYÉØJ ‘ »ØWÉ©dG AÉcòdG áªb ƒg É¡æ«H ∫É≤àf’G áfhôeh .º¡©e ájƒb äÉbÓY áeÉbEGh øjôNB’G ™e ¿É°ùfE’G »àdG á°SÉ°ù◊G äÉjƒà°ùŸG øªa ™HGôdGh ådÉãdG ¿Éjƒà°ùŸG ÉeCG ¿É°ùfE’G ¿C’ ,»≤∏àŸG AÉcP øe ≈fOC’G ó◊G Ö∏£àJ øe ™bƒàjh ,√ôYÉ°ûeh ¬FGQBGh √QɵaCG ‘ ¬JGP ôªãà°ùj GPEGh Gòg .Qɪãà°S’G Gòg πãe ¬d GhQó≤j ¿CG øjôNB’G hCG π`````gÉéàdÉH ¿É````°ùfE’G ô````YÉ°ûeh AGQBGh QɵaCG â∏Hƒb ™aGhO ºgCG ábÓ©dG äó≤ah ¬°ùØf ≈∏Y ≥∏¨fG ,AGQOR’G ¿Éc GPEGh .QÉ«¡f’ÉH IOó¡e âëÑ°UCGh ´GóHE’Gh QɵàH’G π˘˘˘c ΩG󢢢˘à˘˘˘°SG ¬˘˘˘æ˘˘˘µ˘˘˘ª˘˘˘«˘˘˘a ᢢ˘bÓ˘˘˘˘©˘˘˘˘dG ‘ô˘˘˘˘W 󢢢˘MCG ¿É˘˘˘˘°ùfE’G :´É£à°SG GPEG á«∏YÉØH IQƒcòŸG äÉjƒà°ùŸG ❂πc ¬````eóîà°ùj …òdG ∫É°üJ’G iƒà°ùe Oóëj ¿CG ,ábÓ©dG ‘ôW øe ❂…òdG iƒà°ùŸG ¤EG ¬dÉ°üJG iƒà°ùe Ò¨j ¿CG ,ôNB’G ±ô£dG ¬eóîà°ùj ❂äÉjƒà°ùŸG ¤EG ∑ôëàj ∞«ch ≈àe ±ô©j ¿CG .á∏jóÑdG ÚH ∑ôëà∏d ájOÉ°TQEG óYGƒb ∑Éægh :É¡æe äÉjƒà°ùŸG √òg ❂GPEG ≈∏YC’G iƒà°ùŸG ¤EG ∫ƒëàdG ΩóY .¬d CÉ«¡e ¿É°ùfE’G øµj ⁄ ❂∞∏àîj iƒà°ùe ¤EG ∫ƒëàdG ΩóY .πª©dG AÉ°SDhQ iƒà°ùe øY ❂GPEG ≥˘˘˘˘˘Fɢ˘˘˘˘≤◊G iƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘°ùŸ ∫ƒ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘e ᢢ˘˘˘Lƒ˘˘˘˘˘e ô˘˘˘˘˘NB’G ±ô˘˘˘˘˘£˘˘˘˘˘˘dG âMɢ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘˘LG .Ö°†¨dG ❂AGQB’Gh QɵaC’G iƒà°ùà ∂°ùªàdG øY åëÑdG ƒg ∫É°üJ’G ±óg ¿Éc GPEG .áªFÉb á∏µ°ûŸ ∫ƒ∏M ❂¿Éc GPEG ôYÉ°ûŸG iƒà°ùà ∂°ùªàdG ÚH á≤ãdG øe Qƒ°ùL AÉæH ƒg ±ó¡dG .ábÓ©dG ±GôWCG ø˘jô˘NB’G Ió˘Yɢ˘°ùe :ɢ˘ã˘˘dɢ˘K º¡°ùØfCG IóYÉ°ùŸ ∫ƒ°Uh ≈∏Y äɪ¶æŸG ìÉ‚ óªà©j ’ ¤EG É¡«a Ú∏eÉ©dG º¶©e hCG ¢†©H AGOCG i󢢢e ≈˘˘˘∏˘˘˘Y 󢢢ª˘˘˘à˘˘˘©˘˘˘j π˘˘˘H ,§˘˘˘≤˘˘˘a ᢢ˘ª˘˘˘≤˘˘˘dG IóYÉ°ùe ≈∏Y º¡JQó≤eh ºgOGó©à°SG ¢ù````Ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘f ¤EG ∫ƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘d ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘NB’G ¢ù``````«˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘dh .AGOC’G iƒ`````````à˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe ø˘˘˘˘˘jô˘˘˘˘˘NB’G I󢢢˘˘Yɢ˘˘˘˘˘°ùe≈˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘Y Oƒ````````°ü≤ŸG ∫ɪYC’GπLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒjÉe)™°SÉàdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 7 Authors Hendrie Weisinger,Ph.D. Title Emotional Intelligence at Work Publisher: Jossey-Bass San Francisco ISBN: 0071353216 Pages:219 ∞dDƒdG Ò‚õjh …Qóæg /QƒàcódG ÚŸÉ©dG …QGOE’G ∑ƒ∏°ùdG AGÈN ÈcCG øe zÖ°†¨dG IQGOEG{ ∫É› ‘ ôjƒ£J èeÉfôH ‘ PÉà°SCGh »°ùØf Ö«ÑW π«fQƒch É«fQƒØ«dÉc äÉ©eÉL ‘ øjôjóŸG .IQGOEÓd ¿ƒKQGh á«∏ch ∑Qƒjƒ«fh kÉ°UÉN kÉHƒ∏°SCG QqƒW øe ∫hCG ∞dƒŸG ¿Éc øjôNCÓd ó≤ædG á«LƒJ ≈∏Y ÖjQóàdG ‘ iôNB’CG áÑàc ô¡°TCG øeh .ádÉ©a á≤jô£H zπª©dG áÄ«H ‘ Ö°†¨dG{
 8. 8. ∫ɪYC’ÓLQhôjóŸGÖàcäÉ°UÓNƒjÉe)™°SÉàdGOó©dG-áæeÉãdGáæ°ùdG2000( 8 ∫∫ÉɪªYYCC’’GG ππLLQQhh ôôjjóóŸŸGG ÖÖààcc ääÉÉ°°UUÓÓNN :øY Qó°üJ ájô¡°T ∞°üf Iô°ûf (´É©°T)»ª∏©dG ΩÓYEÓd á«Hô©dG ácô°ûdG Ü.¢U4002IôgÉ≤dG- :ô°üf áæjóe17271´.Ω.ê - :¿ƒØ«∏J20 2 2633897 :¿ƒØ«∏J20 2 4036657 :¢ùcÉa20 2 2612521 :ájQóæµ°S’G Öàµe03 4254353 :ä ´É©°T -¿OQC’G5510492¿ÉªY :ä âf …ɵ°S - øª«dG206949AÉ©æ°U :ä ¿ÉeƒcEG - äGQÉeE’G263326»ÑX ƒHCG :ä ‹hódG QÉ°ûà°ùŸG - ¿ÉæÑd399400ähÒH :ä äGQÉ°ûà°SÓd áYƒªÛG - âjƒµdG2439291 :ä ÖjQóà∏d Êɪ©dG ó¡©ŸG - ¿ÉªY563303§≤°ùe :ä QOÉ°üe - ájOƒ©°ùdG6504053/6500824IóL ((ääÉÉ°°UUÓÓNN)) ‘‘ ∑∑GGÎΰ°TTÓÓdd ¢ShAôe hCG ¢ù«Fôd É¡FGógE’ hCG ºµà°ù°SDƒŸ hCG ºµd ∫É°üJ’G ºµæµÁ π«ªY hCG π«eõd É¡Áó≤àd hCG √ÓYCG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ÚcΰûŸG äÉeóN IQGOEÉH (äÉ°UÓN) Qó°üJ ΩÉY ™∏£e òæe1993ÖàµdG π°†aCG ,á«Hô©dG á¨∏dÉH ¢üî∏Jh õ«cÎdG ™e ,∫ɪYC’G ∫ÉLQh øjôjóª∏d á¡LƒŸG á«ŸÉ©dG .…QGOE’G ôµØ∏d kGójóL ∞«°†J »àdGh ,É©«Ñe ÌcC’G ÖàµdG ≈∏Y äÉjô¶ædGh äÉ°SQɪŸG ÚH IƒéØdG ó°S ¤EG (äÉ°UÓN) ±ó¡J .á«Hô©dG IQGOE’GáÄ«Hh ,áeó≤àŸG ∫hódG ‘ áãjó◊G ájQGOE’G ≥«Ñ£à∏d á∏HÉbh áHô› ájQGOEG áaô©e º¡d ôaƒJ å«M :´GójE’G ºbQ6454 10/2357ISSN: 1 :ájQhO É°†jCG z ´É©°T { øY Qó°üJ ))ππLLÉÉYYhh ……ôô°°SS((Iô°ûf »gh ájQÉJôµ°ùdG ‘ á°ü°üîàe ájô¡°T .á«ÑൟG IQGOE’Gh á«°üî°ûdG á«∏YÉØdGh ƒg ºgC’G ¿C’ ,º¡d »æ≤àdG ¿ƒ©dG Ëó≤Jh äÉeƒ∏©ŸÉH ºgójhõJ º¡FÉcP iƒà°ùà ´ÉØJQ’G ‘ º¡°ùØfCG IóYÉ°ùŸ º¡JóYÉ°ùe õ«Ø–h º¡ØWGƒY IQGOEG ≈∏Y º¡JQó≤e IOÉjR ‹ÉàdÉHh ,»ØWÉ©dG º¡J’É°üJG ìÉ‚h º¡JÉYGô°U º°ùMh º¡∏cÉ°ûe πMh º¡°ùØfCG :øjôNB’G IóYÉ°ùŸ äGƒ£N ™HQCG »∏j ɪ«ah .º¡JÉbÓY á«∏YÉah ..11øe ¬```ØWGƒY á``````jÉbƒH ó`YÉ°ùŸG hCG ºYGódG ¿É°ùfE’G Ωƒ≤j ¿BG ¬æµÁ É«ægP GQÉWEG ¬d ßØëj ɇ ,øjôNB’G ôYÉ°ûà ihó©dG ¢SÉ°ùME’G ÚH ¥ôØf ¿CG Öéj Éægh .IóYÉ°ùŸG Ëó≤J øe .ôYÉ°ûŸG √ò¡H ihó©dG hCG á«°SÉ°ù◊Gh øjôNB’G ôYÉ°ûà ..22QÉKBG ¬JóYÉ°ùe ≈∏Y Ωƒ≤j øe Ö«æŒ ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj ¿CG ÖJÎJ ób »àdG IOÉ◊G á«Ñ∏°ùdG ôYÉ°ûŸGh á£ZÉ°†dG ∞bGƒŸG ô£«°ùJ øe IóYÉ°ùe ™«£à°ùf ’ øëæa .∞bGƒŸG √òg ≈∏Y .√ôYÉ°ûe IóM ¬«∏Y ..33,∫ƒ```≤j ÉŸ É````ædƒÑ≤H ¬````àWÉMEGh á«ZÉ°U ¿GPBÉH ¬d ´Éªà°S’G ¬JQó≤H ÉæfÉÁEÉH ¬YÉæbEGh ,IQhô°†dÉH á≤aGƒŸG »æ©j ’ ∫ƒÑ≤dGh ¤EG ¿É``æĪW’ÉH √QÉ````©°TEGh ,¬````°ùØæH ∞``bƒŸG á¡LGƒe ≈∏Y Iƒ`£ÿG √òg øe IOÉØà°S’G º«¶©àdh .√QGƒL ¤EG ÉfOƒLh π```ª©j ¿CGh ájôµØdG ¬JÉë°Tôe øe ºYGódG ¢ü∏îàj ¿CG Öéj .¬``Jó```YÉ°ùe ó```jôj øe äÉ```ª∏µd »``ØWÉ©dG ó©ÑdG IAGôb ≈∏Y ≈∏Y ôNB’G ±ô£dG óYÉ°ùj É£°ûf ´Éªà°S’G ¿ƒµj ¿CG Öéjh √ò¡d ¬ª¡a ≥«ª©J ≈∏Y √óYÉ°ùjh √ôYÉ°ûeh ¬àjDhQ AÓéà°SG .ôYÉ°ûŸG √ò¡d ¬cGQOEGh ájDhôdG .É`¡≤«≤–h º¡aGógC’ §«£îàdG ‘ øjôNB’G óYÉ°ùf Éægh .4 ¬```àHÉéà°SG âëLQCÉJh ∞bƒŸ ¢Vô©J Ée É°üî°T ¿CG ¢VôØæd Gòg IóYÉ°ùe äOQCG GPEG .Ö°†¨dGh ¿õ◊G ÚH Ée á«ØWÉ©dG πãà ihó````©dG øe ∂ØWGƒY »ª– ¿CG ’hCG ∂«∏Y ¢üî°ûdG ´É````ªà°S’Gh √ô````YÉ°ûe áFó¡àH Ωƒ≤J ºK ,ôYÉ°ûŸG √òg ¬```````JóYÉ°ùe »gh IÒNC’G Iƒ£ÿG »JCÉJ òÄæ«Mh ,¬à∏µ°ûŸ ±GógCG äGP á£N ∫ÓN øe ,¬°ùØæH ¬à∏µ°ûe πëH Ωƒ≤«d .ò«Øæà∏d á∏HÉbh áë°VGh á«Yƒ°Vƒe á£ÿG ™°Vh ‘ ácQÉ°ûŸG ∫ÓN øe IóYÉ°ùŸG √òg »JCÉJ øµdh ±GógC’G Oó–h á£ÿG ™°VƒJ ÉfÉ«MCG .É¡aGógCG ójó–h á«aɵdG áYÉé°ûdG hCG áÑ°SÉæŸG IÈÿG á∏µ°ûŸG ÖMÉ°üd ôaƒàj ’ áZÉ«°U ‘ ¬JóYÉ°ùe Gòg ÖLƒà°ùj .ò«ØæàdG ‘ AóÑ∏d Ihó≤dG ∫ÓN øe ò«Øæà∏d äÉgƒjQÉæ«°SModeling∫OÉÑJh QGhOC’G π«ã“PlayingRole -≈∏Y AÉæãdGh ò«ØæàdG á©HÉàe ºK , ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d Ωó≤àdG øe ójõe ƒëf √õØ◊ á«HÉéjE’G äGƒ£ÿG .á∏µ°ûª∏d »FÉ¡ædG π◊G
 9. 9. ❃»»ØØWWÉÉ©©ddGG AAÉÉccòòddGG ääÉÉjjƒƒàà°°ùùee ❃≈≈∏∏YY »»ØØWWÉÉ©©ddGG AAÉÉccòòddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee ::kk’’hhCCGG »»°°üüîî°°ûûddGG iiƒƒàà°°ùùŸŸGG ääGGòòddGG ∑∑GGQQOOEEGG -- ∞∞WWGGƒƒ©©ddGG IIQQGGOOEEGG -- ❃∞∞WWGGƒƒ©©ddGG IIQQGGOOEEGG ääGGƒƒ££NN áá««ÑÑ∏∏°°ùùddGG QQÉɵµaaCC’’GG óó°°UU -- »»∏∏°°††©©ddGGhh »»ææggòòddGG AAÉÉNNÎΰ°SS’’GG -- IIQQÉÉ°°††ddGG áá««ccƒƒ∏∏°°ùùddGG ••Éɉ‰CC’’GG øøee ¢¢üü∏∏îîààddGG -- ääGGòòddGG õõØØMM -- ❃≈≈∏∏YY »»ØØWWÉÉ©©ddGG AAÉÉccòòddGG ääÉÉÑÑ∏∏££ààee ::ÉÉ««ffÉÉKK ÊÊÉÉ°°ùùffEE’’GG ππYYÉÉØØààddGG iiƒƒàà°°ùùee ❃á᪪¶¶æ柟GG ‘‘ ÚÚ∏∏eeÉÉ©©∏∏dd »»°°üüîî°°ûûddGG AAÉÉccòòddGG ❃ááddÉÉ©©aa ∫∫ÉÉ°°üüJJGG ääGGQQÉÉ¡¡ee AAÉÉææHH ::’’hhCCGG »»°°ùùØØææddGG ììÉÉààØØff’’GG -- ¢¢ùùØØææddGG øøYY ÒÒÑÑ©©ààddGG ‘‘ ääÉÉÑÑããddGGhh áá≤≤ããddGG -- »»µµ««eeÉÉææjjóóddGG ´´Éɪªàà°°SS’’GG -- óó≤≤ææddGG -- π𪪩©ddGG ¥¥ôôaa ‘‘ ∫∫ÉÉ°°üüJJ’’GG -- ❃øø°°ùùMMhh áájjƒƒbb ππªªYY ääÉÉbbÓÓYY ááeeÉÉbbEEGG ::ÉÉ««ffÉÉKK ÉÉ¡¡JJGGQQGGOOEEGG ääÉÉbbÓÓ©©ddGG ππ««∏∏–– -- áábbÓÓ©©ddGG ±±GGôôWWCCGG ÚÚHH ∫∫ÉÉ°°üüJJ’’GG iiƒƒàà°°ùùee §§ÑÑ°°VV -- ❃ºº¡¡°°ùùØØffCCGG IIóóYYÉÉ°°ùùŸŸ øøjjôôNNBB’’GG IIóóYYÉÉ°°ùùee ::ÉÉããddÉÉKK :¢Sô``````````¡ØdG Emotional Intelligence at Work Author: Hendrie Weisinger,Ph.D. Publisher: Jossey - Bass San Francisco Publishing Date: April 2000 ISBN: 0071353216 pages: 219 Subjects: ❃ Motivation ❃ Personnel Management ❃ Human Resources 2000 áæ°ùd ™°SÉàdG Oó©dG - 177 Oó©dG ±É°ûc :¿Gƒæ©dG»»ØØWWÉÉ©©ddGG AAÉÉccòòddGG :»YôØdG ¿Gƒæ©dGπ𪪩©ddGG ááÄÄ««HH ‘‘ ¬¬JJÉÉ≤≤««ÑÑ££JJhh ((……ôô££ØØddGG)) :∞dDƒŸGôô‚‚õõjjhh ……QQóóæægg :ô°TÉædGƒƒµµ°°ùù««°°ùùffôôaa ¿¿ÉÉ°°SS ¢¢SSÉÉHH »»°°SSƒƒLL :ô°ûædG ïjQÉJ22000000 ππjjôôHHCCGG :äÉëØ°üdG OóY221199 :äÉYƒ°VƒŸG ❃õõ««ØØëëààddGG ❃OOGGôôaaCC’’GG IIQQGGOOEEGG ❃áájjôô°°ûûÑÑddGG OOQQGGƒƒŸŸGG IIQQGGOOEEGG
 10. 10. z´É©°T{ »ª∏©dG ΩÓYEÓd á«Hô©dG ácô°ûdG

×