Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VastgoedMonitor - Refit

279 views

Published on

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VastgoedMonitor - Refit

 1. 1. Vastgoedmanagement 3.0 Visie op integraal vastgoedmanagement in het publieke domein
 2. 2. InleidingProfessioneel en integraal vastgoedmanagement met VGMDe professionalisering van het vastgoedbeheer bij organisaties in het publiek domein is al en wordt inde komende jaren alleen maar belangrijker. Door de bezuinigingen van het Rijk wordt er strakkergestuurd op financiën en zo ook op de exploitatie van het vastgoed.Het geheel aan activiteiten dat hierop betrekking heeft duiden wij aan als vastgoedmanagement. Hetvastgoedmanagement speelt bij publieke organisaties een cruciale rol in de bedrijfsvoering. Om hetdaadwerkelijk op een professionele wijze te kunnen in vullen dient in onze optiek de integraliteit van deopgave in ogenschouw te worden genomen.Integraliteit o.a. in termen van:• Betrokkenheid verschillende afdelingen/sectoren binnen de organisatie;• Door het veelal publieke belang dat geldt is inzicht, transparantie en het kunnen verantwoorden van activiteiten en uitgaven van belang;• De kostendekkendheid van de exploitaties, zonder grote winsten en verliezen;• De informatieverstrekking op verschillende aggregatieniveaus• De toegang tot informatie op verschillende niveaus die noodzakelijk zijn voor de taakuitoefening;• Verantwoord en duurzaam beheren van en investeren in vastgoed. 2
 3. 3. Vastgoedmanagement 3.0 3
 4. 4. Vastgoedmanagement 3.0De informatie die de organisatie genereert en die voor de processen noodzakelijk is, kan in de vorm vanmanagementinformatie direct beschikbaar zijn voor management en bestuur. Hiermee kunnen deprocessen adequaat worden gemonitord en kan op basis van de actualiteit worden gerapporteerd enverantwoording worden afgelegd. Met VGM kan dat direct worden vormgegeven. Er zijn geen lange enkostbare implementatietrajecten noodzakelijk.VGM bezit een uitgebreide basisfunctionaliteit. Dat biedt de mogelijkheden om het proces vanvastgoedmanagement eerst te centraliseren en/of te professionaliseren om vervolgens gefaseerd enweloverwogen tot vervanging van bestaande systemen of integratie van bestaande systemen te komen.Daarmee beogen wij desinvesteringen te voorkomen en op een verantwoorde wijze het investeren innieuwe informatiesystemen mogelijk te maken terwijl met VGM de vastgoedportefeuille al directinzichtelijk is gemaakt.Door de prettige en logisch lay-out stimuleert VGM als het ware zijn eigen gebruik! Dat levert direct aleen efficiency voordeel op en nodigt direct uit tot samenwerking tussen de verschillende disciplines. 4
 5. 5. Scope op Vastgoedmanagement 3.0 Bestuur Rapportage Wat doet de Afdeling Vastgoed? ProcesWaar wordt de informatievastgelegd en beschikbaargesteld? Managamentinformatie (informatie) Systemen Organisatie Hoe doen we dat en met wie? Informatie Welke (proces)informatie is nodig en komt er beschikbaar? 5
 6. 6. Voorbeeld van een procesmodel 6
 7. 7. Toegevoegde waardeDe toegevoegde waarde en kracht van GGAM is dat wij het gehele werkveld kunnen overzien. Onzeervaringen in de afgelopen jaren vormt daarin een solide basis. Wij beschikken over het vermogen omop een transparante en natuurlijke wijze de verschillende disciplines, afdelingen, belangen,werkzaamheden én processen bij elkaar te brengen.Wij vormen als het ware de “interface” tussen de voornoemde aspecten; wij beschikken over dedeskundigheid en spreken de taal. Als relatieve buitenstaander acteren we waardevrij. Vooruitkijken enhet benoemen van de kansen (winstpunten) is een belangrijk onderdeel van onze visie op deaanpak. Dat enthousiasmeert en stimuleert om tot snelle resultaten te kunnen komen.WerprocessenEr kan een betere kwaliteit van dienstverlening worden geleverd wanneer de werkprocessen op eengoede wijze zijn beschreven en er wordt gewerkt conform die werkprocessen. Het vastleggen vanresultaten van de werkprocessen en de activiteiten daarin moeten tot een meerwaarde voor deorganisatie leiden. Werkprocessen zijn echter geen doel op zich; zij kunnen o.a. bijdragen aan:• Duidelijkheid over wie, wat en wanneer doet (taak- en rolverdeling)• Een referentiepunt voor kennisoverdracht• Meer focus op procesresultaten met prestatie-indicatoren• Meer klantgericht denken en werken 7
 8. 8. VGMVGM staat voor VastGoedMonitor en is een informatiesysteem dat bij onze aanpak een ondersteunenderol vervult om de veelal decentraal aanwezige informatie over de Vastgoedportefeuilles integraalinzichtelijk te maken.Inzicht kan op zich zelf een doel zijn, maar met name de transformatie van decentraal naar integraalvastgoedbeheer vormt een aanleiding voor het toepassen van VGM. De belangrijkste kenmerken zijn:• Direct een volledig inzicht in de vastgoedportefeuille• Geïntegreerde functies voor: – Het bepalen van de kostprijsdekkende huur – Het bepalen van de maatschappelijke en strategische waarde – Het verwerken van contracten – Het benchmarken binnen de vastgoedportefeuille• Flexibele presentatie en rapportage mogelijkheden• Snel (strategische) managementinformatie beschikbaarIn combinatie met de ondersteuning door GGAM kan met VGM snel en op een adequate wijze inzicht inde vastgoedportefeuille worden gerealiseerd. Daarmee kan op een vlotte wijze o.a.:• Een inzichtelijk portefeuilleplan worden opgesteld• Een “hold and sell” analyse plaatsvinden• De informatievoorziening transparant worden gemaakt 8
 9. 9. VGM-structuurDe opzet van VGM is even simpel als doordacht en daarom ook snel toe te passen. Het onderstaandemodel geeft in essentie de structuur van VGM weer. Basisinfo Beheren Analyseren Rapporteren Objecten Invoeren KPDH Contracten Raadplegen Benchmark Overzichten Onderhoud Muteren Management Comptabiliteit 9
 10. 10. Succes creërenDe werkwijze volgens onze visie op de aanpak met de ondersteuning door VGM dragen naar onzeovertuiging bij aan het succes. Andere bepalende succesfactoren zijn:• Het enthousiasmeren en verkrijgen van medewerking van alle betrokkenen bij het vastgoedbeheer proces• Commitment van management en bestuur bij het vormgeven aan integraal strategisch vastgoedbeheer• De beschikbaarheid van aanwezige informatie binnen de organisatie• De mogelijkheid om de investeringen in het traject (kapitaallasten) middels de kostprijsdekkende huur te kunnen dekken zonder dat dit tot een buiten proportionele vergoeding voor de gebruikers leidt• Het inzichtelijk kunnen maken van geldstromen met betrekking tot het vastgoed (onderhoud, management, subsidiering etc.)• De analyse en interpretatie van de informatie in VGM worden vertaald in concrete acties en beslissingen 10
 11. 11. Refit | reinventing the fitGGAM is partner in Refit, een netwerkorganisatie die bestaat uit toegewijde en betrokken professionalsmet expertises op het vlak van gebouw, grond en huisvesting.Refit gaat op zoek naar bestaande en beproefde ervaringen en principes. Door ze opnieuw toe te passenis een werkbare oplossing dichterbij dan veelal wordt gedacht. Kortom, reinventing the fit!De kernactiviteiten van Refit zijn:• Strategische vastgoedadvisering• (Bouw)Proces- en projectmanagement• Huisvestingsadvies• Vastgoedwaardering, Feasibility en Business Cases• Organisatieadvies en InterimmanagementBinnen Refit vormt de persoonlijke en professionele “klik” met onze opdrachtgevers en ook onderlingeen kernwaarde. Dit wordt gecombineerd met plezier, én respect voor elkaars belangen.Door Refit hebben opdrachtgevers ook directe toegang tot andere relevante expertises. 11
 12. 12. VastgoedMonitorimpressies van VGM
 13. 13. Start / Inlogscherm 13
 14. 14. Menu 14
 15. 15. Overzichtsschermen 15
 16. 16. Objecten Raadplegen en Bewerken 16
 17. 17. Benchmark en Management 17
 18. 18. Kostprijsdekkende Huur (Rapport) 18
 19. 19. Objectrapport 19
 20. 20. ColofonGGAM | GenG adviseurs en managers bvPostbus 1022400 AC Alphen aan den Rijnggam.nlsamenwerken@ggam.nl+31 [6] 43.46.48.49/58 20

×