Successfully reported this slideshow.

Tabel contributii persoane fizice 01

1,310 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tabel contributii persoane fizice 01

  1. 1. CONTRIBUABILI BAZA LUNARA DE CALCUL PLATI ANTICIPATE IN CURSUL ANULUI Declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale CAS CASS CAS CASS CAS CASSCAPITOLUL II Contribu ii sociale obligatorii Venitul declarat (va fi Diferenta dintre totalul - platile anticipate se - platile anticipate se stabilesc Declararea veniturilor care reprezintaprivind persoanele care realizeaz venituri din model de declaratie – veniturilor incasate si stabilesc de organul de organul fiscal prin decizia de baza de calcul a contributiilor socialeactivit i independente, activit i agricole i art.296^25 alin.7) cheltuielile deductibile fiscal pe baza impunere pe baza declaratiei se face prin depunereaasocieri f r personalitate juridic fara cheltuielile cu venitului declarat (vezi estimative/declaratiei de venit; unei declaratii privind venitul Nivel minim 35% din contributiile sociale baza de calcul ) normelor de venit asigurat la CASART. 296^21 Contribuabili castigul mediu brut raportat la 12 luni sau - in decizia de declaratiei de venit estimat/realizat(1) Urm toarele persoane au calitatea de valoarea anuala a impunere baza de - in decizia de impunere baza pentru CASS – art. 296^25 alin. (1)contribuabil la sistemul public de pensii i la Nivel maxim 5 ori normei de venit calcul se evidentiaza de calcul se evidentiaza lunar; -pentru CAS -pentru impunerea incel de asigur ri sociale de s n tate, cu castigul mediu brut raportata la 12 luni lunar; plata in 4 rate plata in 4 rate trimestriale pana anual, obligatia sistem real CASSrespectarea prevederilor instrumentelor trimestriale pana la 25 la 25 a ultimei luni din trimestru anuala este cea anual se determina pejuridice interna ionale la care România este a ultimei luni din art. 296^24 alin.(1) si (2) stabilita prin baza declaratiei anualeparte, dup caz: Daca venitul ramas Baza sa nu fie mai trimestru decizia de de venit (nu e valabil si pt norma) ; nu se iau in a) întreprinz torii titulari ai unei dupa deducerea din mica de salariul art. 296^24 alin.(1) si impunere considerare pierderileîntreprinderi individuale; venitul total realizat a minim, daca acest (3) pentru CAS conform art. 80 b) membrii întreprinderii familiale; cheltuielilor deductibile venit este singurul anticipat ( art. - se stabilesc platile c) persoanele cu statut de persoan raportat la 12 luni sau asupra caruia se 296^25 alin.5 si anuale prin decizia defizic autorizat s desf oare activit i norma de venit calculeaza contributia art. 296^24al.3) impunere anuala –economice; raportata la 12 luni art. 296^22 alin.(2) - se regularizeaza si d) persoanele care realizeaz venituri este sub nivelul minim Se foloseste cota Se foloseste cota individuala platile anticipatedin profesii libere; – Nu se datoreaza integrala pentru CAS pentru CASS ( art.296^26) - plata in 60 zile de la e) persoanele care realizeaz venituri CAS pentruconditii 5,5% pentru 2012 comunicarea deciziei;din drepturi de proprietate intelectual , la care art. 296^22 alin. (1) normale ( art. 296^ plusul din regularizareimpozitul pe venit se determin pe baza Exceptii specifice : Exceptii specifice: 26 ) 31,3% pentru se restituie/se compensdatelor din eviden a contabil în partid NU NU 2012 art.296^25alin.2,3,4,6,7simpl ; f) persoanele care realizeaz venituri, în Venitul brut stabilit prin Venitul brut stabilit - stopaj la sursa conform - stopaj la sursa conform art. 52regim de re inere la surs a impozitului pe contract/venitul brut – prin contract, venitul art. 52 - plata contributiei lunar pana la 25 Platile anticipate sunt obligatii finalevenit, din activit i de natura celor prev zute la cheltuieli forfetare (20% brut – chletuieli - plata contributiei lunar a lunii urmatoare platii venituluiart. 52 alin. (1) i din asocierile f r sau 25%) pt.veniturile forfetare(20% sau pana la 25 a lunii sau trimestrial pana la 25 a lunii din drepturile de urmatoare platii venitului urmatore trimestrului , potrivitpersonalitate juridic prev zute la art. 13 lit. e) 25%) pt. veniturile proprietate sau trimestrial pana la perioadei fiscale aleasa de art. 52 alin. (1) Pentru urm toarele intelectuala/venitul din din drepturile de 25 a lunii urmatore platitorul de venitvenituri, pl titorii persoane juridice sau alte asociere proprietate trimestrului , potrivit Contributiile platite anticipat suntentit i care au obliga ia de a conduce art. 296^22 alin.(4) intelectuala/venitul din perioadei fiscale aleasa obligatii finale - art. 296^24 alin.eviden contabil au obliga ia de a calcula, de asociere de platitorul de venit (5), (6), (8)a re ine i de a vira impozit prin re inere la Nivel maxim Nivel minim Pentru veniturile de lasurs , reprezentând pl i anticipate, din pentru veniturile de la nu mai putin de salariul art. 52 lit.a)-c) CAS platit art. 52 lit.a)-c) baza de minim daca acesta este anticipat de platitorii deveniturile pl tite: singurul venit a) venituri din drepturi de proprietate calcul sa nu fie mai venit sunt obligatii finale mare decat echivalentul art. 296^24 alin. (5)-(7)intelectual ; Exceptii specifice : de 5 ori castigul salarial b) venituri din activit i desf urate în baza mediu brut Pentru veniturile din Se foloseste cota Se foloseste cota individualacontractelor/conven iilor civile încheiate potrivit drepturile de proprietate individuala de CAS de CASSCodului civil, precum i a contractelor de agent; intelectuala NU CASS c) venituri din activitatea de expertiz art. 296^26 alin. (2) art. 296^26 alin.(1) art. 296^22 alin.(7) pentru aceste venituricontabil i tehnic , judiciar i extrajudiciar ; daca p.f. realizeaza
  2. 2. CONTRIBUABILI BAZA LUNARA DE CALCUL PLATI ANTICIPATE IN CURSUL ANULUI Declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale CAS CASS CAS CASS CAS CASS d) venitul ob inut de o persoan fizic dintr- Exceptii specifice - venituri de la cap.Io asociere cu o persoan juridic contribuabil, Nu se datoreaza CAS din Titlul IX ^2 -potrivit titlului IV^1, care nu genereaz o persoan (art.296^23 alin.1) (salarii + pensii)juridic . - indemnizatie de art. 13 lit.e Sunt obligate la plata somajimpozitului pe profit, conform prezentului titlu, Nu se datoreaza CAS - pensii< 740 leiurm toarele persoane, denumite în continuare (art.296^23 alin.1) - venituri de la art.contribuabili 296^21 alin.1 lit. a) - e) persoanele fizice rezidente asociate cu d), g) si h) si art.52persoane juridice române, pentru veniturile alin.1 lit.b)-d) sirealizate atât în România cât i în str in tate din asociere potrivit art.asocieri f r personalitate juridic ; în acest caz, 13 lit.e)impozitul datorat de persoana fizic se calculeaz , art. 296^23 alin.(2)se re ine i se vars de c tre persoana juridic Se datoreaza CASSromâna asupra tuturor acestor venituri daca pers.fizica realiz intr-un an venituri nominalizate mai sus art. 296^23 alin.(3)Art. 296^21 alin. (1) lit.g Exceptii specifice Venitul net determinat - se stabilesc de organul fiscal -pentru impunerea in g) persoanele care realizeaz venituri din Nu se datoreaza CAS potrivit art. 72, art. 73 competent prin decizia de sistem real CASS anual seactivit ile agricole prev zute la art. 71 lit. a) - c); (art. 296^23 alin.1) coroborat cu art. 48 impunere pe baza declaratiei determina pe baza art. 71 lit. a) – c) Veniturile din activit i raportat la 12 luni estimative,declaratiei declaratiei anuale de venit; Daca persoana ce nu se iau in considerareagricole sunt venituri din urmatoarele activitati : anuale/norma de venit realizeaza acest venit nu pierderile conform art. 80 a) cultivarea i valorificarea florilor, face parte din familiile - se evidentiaza baza de - se stabilesc platile anualelegumelor i zarzavaturilor, în sere i solarii special beneficiare de ajutor social calcul lunar, plata semestrial în prin decizia de impuneredestinate acestor scopuri i/sau în sistem irigat; si acest venit este sub dou rate egale, pân la data de anuala - b) cultivarea i valorificarea arbu tilor, nivelul salariului minim, 25 septembrie inclusiv i 25 - se regularizeaza si platileplantelor decorative i ciupercilor; baza de calcul este 1/3 noiembrie inclusiv anticipate c) exploatarea pepinierelor viticole i din salariul minim- art. 296^24 alin.(1), (2) si (4) - plata in 60 zile de lapomicole i altele asemenea art. 296^22 alin.(3), (6) comunicarea deciziei; Se foloseste cota individuala de plusul din regularizare se Exceptii specifice : Nu CASS - art. 296^26 alin. (1) restituie/se compens art. 296^25 alin.2,3,4,6,7Art. 296^21 alin. (1) lit.h Exceptii specifice Venitul brut stabilit prin - stopaj la sursa conform art. 74 Platile anticipate sunt obligatii finale h) persoanele care realizeaz venituri, în Nu se datoreaza CAS contractul incheiat intre alin.4regim de re inere la surs a impozitului pe venit, (art. 296^23 alin.1 ) parti Daca persoana ce - plata contributiei lunar pana la 25din activit ile agricole prev zute la art. 71 lit. d). realizeaza acest venit nu a lunii urmatoare platii venitului art. 71 lit.d Veniturile din activitatile face parte din familii sau trimestrial pana la 25 a luniiagricole sunt venituri din urmatoarele activitati beneficiare de ajutor urmatoare trimestrului , potrivit d) valorificarea produselor agricole ob inute social si acest venit este perioadei fiscale aleasa dedup recoltare, în stare natural , de pe terenurile sub nivelul salariului platitorul de venitagricole proprietate privat sau luate în arend , minim, baza de calcul Contributiile platite anticipat suntc tre unit i specializate pentru colectare, unit i de este 1/3 din salariul obligatii finaleprocesare industrial sau c tre alte unit i, pentru minim art. 296^24 alin. (5), (6)utilizare ca atare. art. 296^22 alin.(4), (6) Se foloseste cota individuala de Exceptii specifice : NU CASS – art. 296^26 alin.(1)
  3. 3. CONTRIBUABILIMENTIUNI SPECIALE : Art. 296^21 alin.(2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin.(1) pct. I – III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cumodificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentruveniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1). art. 6 alin.(1) pct. I-III si V din Legea nr. 263/2010I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari; b) functionarii publici; c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice sisigurantei nationale; d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin.(1) pct. 13^1 din legea nr. 571/2003privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civilII. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii electrive sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatoridintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate , in conditiile prezentei legi , cu cele ale persoanelor prevazute la pct. IIII. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite someri;V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale,ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii

×