Icoana Judecata de apoi - Rusia 1580 - comparata cu judecata lui michelangelo

691 views

Published on

Icoana Judecata de apoi - Rusia 1580 - comparata cu judecata lui michelangelo

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Icoana Judecata de apoi - Rusia 1580 - comparata cu judecata lui michelangelo

  1. 1. 1 Pictograma compara "Ziua Judecăț ii" (1580-e.) Și "Judecata de apoi" (1535-1541) de către Michelangelo Buonarroti Komi stat Institutul Pedagogic Rezumatul disciplinei Lumea artei pe tema: Compara icoane Judgement (1580-e.) Și judecată (1535-1541) de către Michelangelo Buonarroti Îndeplinite: Puzin TA grup Plecare: Kotylev A. Syktyvkar, 2011 Conț inut 1) Terenul de Judecata de Apoi 2) Informaț ii generale despre diferenț ele dintre Imagine a pictogramei 3) Componenț a fresca altarului Capelei Sixtine Michelangelo Buonarroti prin (1475-1564) Judecata de Apoi (1535-1541) 4) Icoana Judecăț ii (1580 -. S) (Solvychegodsk de Istorie ș i Muzeul de Artă) 5) Clar-obscur ș i simbolismul culorilor 1) Povestea de Hotărâre Cea de a doua venire a lui Hristos, atunci când, în conformitate cu doctrina creș tină se întâmple învierea universală a morț ilor, care, împreună cu cei vii vor fi în cele din urmă judecaț i, ș i ei vor fi atribuite, dacă să fie luat la cer sau aruncat în iad. Scriptura spune de multe ori despre acest lucru, dar autoritatea supremă este întrebarea ucenicilor lui Hristos, a spus de Matthew: Când Fiul Omului va veni în slava Sa, cu toț i sfinț ii îngeri cu El, atunci va ș edea pe scaunul de domnie al slavei Sale, ș i va aduna toate neamurile înaintea lui, ș i pentru a separa unul, apoi altul cum desparte păstorul oile de capre; ș i el va pune oile la dreapta, iar caprele la ei vor fi judecaț i după faptele lor de milă, care au realizat în viaț a lor pământească stânga.. Păcătoș ii vor trebui să meargă în pedeapsa veș nică. A doua venire a lui Hristos (sau împărăț ia lui Hristos pe pământ), cu certitudine aș teptat în 1000, iar atunci când aceste aș teptări nu sunt îndeplinite, Biserica a început să ataș aț i mai multe ș i mai multă importanț ă doctrina Patru cazuri recente - moartea, judecata, raiul, iadul. De atunci, imaginea de Judecata începe să apară (mai ales în secolele XII-XIII), pe sculpturale frontoane catedrale franceze occidentale.
  2. 2. 2 Aceasta este o poveste mare, format din mai multe părț i. Hristos este figura centrală a judecătorului. Pe fiecare parte a lui, apostolii care erau cu el la Cina cea de Taină: ș i stau pe scaune de domnie, ca să judecaț i pe cele douăsprezece seminț ii ale lui Israel. Sub-Dead Rising de la mormânt, sau de la sol sau de la mare: Ș i mulț i din cei ce dorm în ț ărâna pământului se vor scula, unii pentru viaț a veș nică, alț ii pentru ocară ș i ruș ine veș nică. Marea a dat înapoi pe morț ii care erau în ele: ș i judecaț i au fost, fiecare după faptele lor. Arhanghelul Mihail deț ine balanț a în care el cântăreș te sufletele. Drepț i - la dreapta lui Hristos, însoț it de îngerii din ceruri, în funcț ie de stânga în partea de jos a păcătoș ilor va fi transmis în iad, unde sunt prezentaț i în agonie teribilă. (Hall, D. dicț ionar de subiecte ș i simboluri în artă. M, 1996) 2) Înț elegerea diferenț elor dintre Imagine a pictogramei Pictura este în primul rând acț ionează pe sfera emoț ională. Icon - mintea ș i intuiț ia. Imaginea reflectă starea de spirit, icoana - starea individului. Imaginea are o frontieră, poveste cadru, o icoana - include nelimitat. Unii cred că pictorii antici nu au fost conș tienț i de legi de perspectivă directă ș i simetria corpului uman, de exemplu, ei nu erau familiarizaț i cu atlas anatomic. Cu toate acestea, artiș tii epocii păstrat proporț iile exacte ale corpului uman atunci când statui sau sculpturi produse, la toate (imagine tridimensională nu a fost folosit în Biserica Răsăritului, aș a cum a fost cazul doar în arta seculară). Lipsa de dovezi directe ale perspectivelor de alte dimensiuni spaț iale ale capacităț ilor umane pentru a domina spaț iul. Spaț iu nu mai este un obstacol.Obiectul îndepărtat devine iluzorie redus. Valorile din pictogramele nu sunt spaț ială, ș i caracterul axiologic, exprimând gradul de demnitate. De exemplu, demonii sunt portretizat mai mic decât îngerii, printre ucenicii lui Hristos se ridică deasupra lor, etc Imaginea poate fi vizualizat analitic. Putem argumenta despre fragmentele individuale de picturi, indica faptul ca, nu-mi place de ea. Ș i pictograma nu pot fi separate în celule în fragmente la detalii, acesta este perceput sintetic una sentimentul religios intern. Pictograma este frumos atunci când ea cheamă pe oameni la rugăciune, sufletul se simte domeniul dinamic de energie ș i energia radiată de o pictogramă de împărăț ia luminii veș nice. În figura icoana nemiș cat, ca ș i în cazul în care acestea au fost îngheț ate. Dar nu e rece a morț ii este subliniat aici viaț a interioară, dinamica interioare. Sfinț ii sunt în zbor spiritual rapid, în miș care perpetuă de Divin, cu nici un loc de artsy reprezintă, stare de nervozitate ș i expresia exterioară. O persoană aflată sub incidenț a unui sentiment profund ș i adânc în gândire, de asemenea, a trecut la interior, ș i să deconectaț i indică intensitatea ș i puterea Duhului Său. Dimpotrivă, difuzorul extern - tipărirea de emotii fi condiț ii temporare - spune că cel care a vrut să-i înfăț iș eze pictograma nu este în eternitate, dar în timp, în sensul de putere ș i tranzitorii. Una dintre culmile artei occidentale este pictura Judecata de Apoi din Capela Sixtină, proiectat de Michelangelo. Forme umplut cu cunoș tinț e uimitoare de proporț iile corpului uman ș i legile armoniei. După cum se poate studia anatomia. Fiecare persoana are propriile lor caracteristici unice de personalitate ș i psihologice. În acelaș i timp, valorile religioase Acest model de la zero. Mai mult decât atât, acesta recidivat în păgânism, care a apărut în inima lumii catolice. În categoria de "Ziua Judecăț ii" întruchipează tradiț iile păgâne ș i evreieș ti. Charon poartă sufletele celor morț i în apele de Styx. Imaginea este preluată din mitologia antică. Învierea morț ilor are loc în valea lui Iosafat, spune cum tradiț ia talmudică. Pictura este executată într-un stil naturalist accentuat. Michelangelo descris un corp gol. Când Papa Paul al III, luând în considerare pictura Capela Sixtină, maestrul papal de ceremonii a solicitat instanț ei Biagio da Cesena, cum îi place pictura, el a răspuns: "Sanctitate, aceste cifre ar fi oportun oriunde în tavernă, ș i nu în capela ta." (În limba de icoane ortodoxe. Arhimandritul Rafael (Karelin), 1997)
  3. 3. 3 Am atins pe picturii occidentale, pentru a sublinia diferenț a fundamentală de artă ortodoxă. Acesta este un prim exemplu de ceea ce formularului nu se potriveș te cu conț inut, indiferent cât de strălucită ar putea fi în sine. În aș a-numitele picturi religioase ale Renaș terii se află eroare metodologică. Pictori încerca mimiticheskoe prin artă, care este, o imagine bogată de emoț ii ș i pasiuni, muta cerul pe planul Pamantului, dar a ajuns opusul - nu tangibil transferat la sfera de pe cer, pământ ș i senzual deplasa spirituale ș i veș nice (sau, mai degrabă, nu este loc pentru cer, totul este terminat ș i înghiț i pământul). inima lui, un pic de prezentare cifră plecat la voinț a lui Dumnezeu, etc Imaginea catolic - o icoana ortodoxă dimensional, multi-faț ete. În icoana planurile intersectează cu altele, ele coexista sau se întrepătrund, fără comasarea sau dizolvarea în altul. În imaginea înregistrată timp, ca timpul sa oprit voinț a artistului, ca un fulger fotografice. În icoana a timpului suspendat, astfel încât câmpul pot fi reprezentate prin pictograme de evenimente în discrepanț ă cronologică. Pictograma este similar cu aspectul interne ș i evenimente desen. Pentru icoane caracteristice ale imaginilor simultaneitate: toate evenimentele care au loc la o dată. Imagine - aceasta este o imitaț ie de realitate cu elemente de fantezie, luând, de asemenea, pe material pentru sentimentele lor de realităț ile pământeș ti. Icon - întruchiparea de contemplare spirituală, care este dat în experienț a mistică a putea părtăș ie cu Dumnezeu, dar contemplarea a transmis ș i obiectivat prin limbajul semnelor de linii si culori. Icon - este o carte teologică, scris cu o perie ș i vopsele. În imaginea icoana a două domenii - cereș ti ș i terestre - este dată nu de principiul paralelismului, ci pe principiul simetriei. În imaginea de pe teme religioase, care în mod incorect menț ionate ca o pictogramă, între cer ș i pământ sau nici o diferenț ă, distincț ie, sau acestea sunt conectate la "linii paralele" ale istoriei, ca o singură ființ ă în timp ș i spaț iu. În imaginea de la principiul de perspectivă directă, liniară, care dă iluzia de volum, imagine tridimensională atât în materiale ș i ființ e spirituale. Spirituală nu apare în film, ș i la înlocuit cu materiale, forme ș i organisme voluminoase, ș i dispare în aceste forme de extraterestru. Spirituală în filmul încetează să mai fie suprasensibil, ș i devine o profanare "naturală" a lucrurilor sfinte întâmplă aici. Acest lucru a fost iconoclaș ti drept subliniat, negând picturi portret pe teme religioase, dar nedrept să generalizeze cu o metodă proastă de toate posibilităț ile de artă - în acest caz, iconografie - care deschide lumea spirituală, fără a identifica cu infinitul ca lungime infinită, cu realităț ile din lumea reală, este în curs de puterea morț ii ș i decăderii. Iconoclaș tilor identificate cu o pictogramă mimiticheskim portret cu fantezie sau alegorie, dar icoana ca un simbol sacru, au fost ignorate sau greș it înț elese. În icoana, nu numai opoziț ia dintre cele două sfere de timp ș i eternitate, dar ritmurile sale - churching de timp, el trage la eternitate. (Pe icoane ortodoxe Limba Arhimandritul Rafail (Karelin), 1997.) 3) Componenț a fresca altarului Capelei Sixtine Michelangelo Buonarroti prin (1475-1564) Judecata de Apoi (1535-1541) Decizia de autor neobiș nuit de a construi o compoziț ie rămâne cele mai importante elemente ale iconografiei tradiț ionale. Spatiul este impartit in doua planuri de bază: cereș ti - cu Hristos Judecătorul, Maica Domnului ș i pe sfinț i, ș i pământul - cu scene din învierea morț ilor, ș i prin împărț irea în sfinț i ș i păcătoș i. Îngeri trumpeting anunț ă începutul Zilei Judecăț ii. Carte deschisă, care conț ine toate afacerile oamenilor.Hristos însuș i nu este milostiv răscumpărător, dar un conducător pedepsi. Judecătorii gest declanș ează miș carea circulară lent dar inexorabil, care implică o serie de flux de neprihăniț i ș i cei răi. Aș ezat lângă Hristos, Maica Domnului sa întors de la ceea ce se întâmplă. Ea a abandonează rolul său tradiț ional ca patron ș i cu cutremur aude judecata finală. În jur de sfinț ii: apostolilor, profeț ilor. În mâinile instrumentelor martiri de tortură, simbolurile suferinț a îndurată de ei pentru credinț a lor.
  4. 4. 4 Mort, cu speranț ă ș i deschizând ochii groază, se ridice din mormintele lor ș i merg la instanț a de judecată a lui Dumnezeu. Unii merg în sus este uș or ș i liber, alț ii mai lent, în funcț ie de gravitatea păcatelor lor. Puternic spirit de ai ajuta pe cei care au nevoie să crească. Groază plin de feț ele celor care vor veni în jos pentru a ș terge. Simț ind teribil chinurile păcătoș ilor nu vreau să cad în iad. Dar forț ele pentru a susț ine dreptatea, împingeț i-le să Oud, unde oamenii stau pus, provoacă suferinț ă. Ș i diavolii le trage la Minos, care coada încolăcite în jurul corpului indică cerc al iadului, care ar trebui să meargă în jos pe păcătos. (Judecător din morț i sufletelor artistul a dat caracteristici de ceremonii Biagio da Cesena Papa, care de multe ori au plâns cifrele descrise nuditate urechile măgar lui -.. Un simbol al ignoranț ei) ș i barja vizibil viitor, operat de Charon transport. Într-o singură miș care, îi ia sufletul păcătos. Disperare si furie le-a trecut cu forț ă extraordinară. În partea stângă a hellhole căscat barja - este intrarea în purgatoriu unde demonii aș teaptă noi păcătoș i. Pare să audă strigătele de groază ș i scrâș nirea dinț ilor de accidente. De mai sus, dincolo de puternic ciclu, sufletele care aș teaptă mântuirea avânta ingeri fara aripi cu simboluri de suferinț a Mântuitorului. În partea din dreapta sus a frumoase ș i tineri creaturi sunt atributele mântuireapăcătoș ilor. (Smirnova IA pictura monumentala a Renaș terii italiene. M. Arte Frumoase, 1987) 4) Icoana Judecăț ii (1580 -. S) (Solvychegodsk de Istorie ș i Muzeul de Artă) În colț ul din stânga-sus a lumii ca un simbol de la sfârș itul cerului a fost întotdeauna portretizat ca un sul, cameri angelami.S patru Arhangheli - Mihail, Gabriel, Rafael ș i Uriel este adesea asociat teme eshatologice.Aceș ti îngeri trebuie să atu strigătul mort pentru a Judecata de Apoi, ei scut, de asemenea, a Bisericii ș i a fiecărui credincios din forț ele întunericului.) Între ele, Dumnezeul oș tirilor este portretizat, atunci îngerii de lumină, papură în jos din cer îngerii întunericului (demoni). În centrul pictogramei descris Hristos - Judecătorul mira.I vin Virgin ș i Ioan Botezatorul-mijlocitori pentru omenire în această zi de judecată. La picioarele lor, Adam ș i Eva, primii oameni de pe pământ, stramosii rasei umane - cum ar fi imaginea unui om neprihănit, va pleca, umanitatea răscumpărată. Pe ambele părț i ale Grupului Central al ș edinț ei apostoli (pentru 6 pe fiecare parte), cu cărț ile deschise în mâinile lor. În spatele apostoli sunt îngerii - gardieni cereș ti. În conformitate cu Apostolii sunt descrise merge la Curtea de naț iuni. În partea dreaptă a lui Hristos - partea stângă drept - pe cei păcătoș i. În centru, în Hristos descris tronul pregătit pentru (altar). Purta haine ale lui Hristos, crucea, instrumente ale Patimilor, ș i existenț a a unei cărț i deschise, în care, conform tradiț iei, conț ine toate cuvintele ș i faptele de persoane: Cărț i razgnutsya, dovedit a fi un act uman (Stanza pentru Domnul, am strigat Brânză-cost săptămână), ș i atunci când vei tron în cărț i desfundate, ș i Dumnezeu va judeca, apoi pe tac teama înger în Stras viitoare ș i retse Ognjen implică! (ibid., Glory). Uneori, portretizat un grup de oameni care se aplică la judecătorul cu cuvintele Evangheliei, când am văzut noi te foame, ș i aș a mai departe. Mai jos care sunt prezentate: o mână mare deț ine un copil, ceea ce înseamnă sufletul drept în mâinile lui Dumnezeu, ș i de aici, aproape de, scari - care este măsura de afacerile umane. În jurul greutăț i îngerii lupta cu demonii pentru sufletul omului, care este de multe ori prezent chiar acolo, sub forma de un bărbat gol tânăr (sau mai mulț i bărbaț i). Înger Daniel puncte pe patru animale. Viziunea lui Daniel - sunt cele patru animale (în cerc), iar terenul dat la moarte de: cerc închis, de obicei, de formă neregulată. În centru se află o femeie pe jumătate dezbrăcat - uzurparea identităț ii ei. O femeie înconjurată de creș tere din pământ cifrele de oameni - înviat din morț i, animale, păsări ș i reptile, scuipa cele pe care le devoreze. Pământ înconjurat de o mare circular în cazul în care peș tii înoată, scuipat afară pe cei morț i.
  5. 5. 5 Iadul este descris ca un infern cuprins de flăcări - flacără complet, care pluteș te animal teribil, creatură mare, care stă călare pe Satana, cu sufletul lui Iuda în mâinile sale. Din ghearele de foc ale fiarei finală până la picioarele lui Adam, urcă lung ș erpi zbătându-se, simbolizând păcat, uneori, în schimb la portretizat pe râu de foc. La sfarsitul pictograme apar inscripț ii care să indice tipul de pedeapsă (întuneric beznă, Mraz, vierme fără încetare, răș ină, Hoar) ș i tipul de păcat pedepsită. Împletesc ș erpi figuri feminine - imaginea de iad. În partea de jos a parcelelor de paradis - Sanul lui Avraam (patriarhilor Avraam, Isaac ș i Iacov, cu sufletele celor drepț i, stând printre copacii paradisului) Pe partea stângă - scenei cereș ti. În plus faț ă de Lon Avraam descris porț ile paradisului (steregomye Serafim), care sunt adecvate drept, condus de către apostolul Petru cu cheile raiului în mână. În focul arde păcătoș i, chinuit de diavoli (în special timbre poate avea suferinț a individuale). Exact în mijlocul prezinta legat de un stâlp plin de har proxenet, care de dragul de caritate cruț at chin veș nic, dar de dragul de desfrânare lipsit Împărăț ia cerurilor. (Buslayev FI Imagini Judecata pe originale ruse / / Buslayev FI Works. T. 2. Sankt Petersburg., 1910.) 5) În perspectiva directă ș i inversă Judecata de Michelangelo Iconografie Diferenț a dintre o pictogramă de stil realist al imaginii - este principiul spaț iul imaginii. Imaginea se bazează pe legile perspectivei directe. Ce este, puteț i afla dacă vă imaginaț i un desen sau o fotografie de cale ferată.Este uș or de observat că ș inele converg la un singur punct situat pe linia de orizont. Icon de perspectivă tipic invers, în cazul în care nu se află Punct de fugă în profunzime a planului imaginii, ș i în venirea în faț a icoanei a persoanei - ideea de revărsare de pace cerească în lumea noastră, lumea de Dolní. Ș i linii paralele nu converg pe pictograma, ș i invers, Pentho sshiryayutsya în icoane spaț iu. Ș i spaț iul în sine ca atare, nr. Prim-plan ș i fundal nu sunt promiț ătoare - sensul vizual si semantic. Pe icoane, obiecte îndepărtate nu sunt ascunse în spatele o, voal lumina aerisit, astfel cum acestea sunt portretizat pe picturi realiste - nu, aceste obiecte ș i detalii peisaj sunt incluse în compoziț ia generală ca pervoplanovye. Desigur, trebuie remarcat faptul că canonul iconografic - nu un sistem rigid, ș i nu se poate transforma într-un partid, ș i icoana de desen. Prin urmare, pentru pictorul sunt unele dintre drepturile de a modifica modelul stabilit, în funcț ie de ce fel de semnificaț ie teologică vrea să sublinieze în această iconografie. Ș i aș a mai departe pictogramă puteț i vedea, uneori, imaginea a elementelor de iconografie efectuate în spate, ș i într-o centrare drept. (Alekseev S. vizibil adevărat. Enciclopedia de icoane ortodoxe. 2003) Unele dintre caracteristicile esenț iale ș i proprietăț ile de perspectivă inversă, spune Pavel Florensky, putem vedea nu numai icoane medievale. Revenind la ultima fresca Judecata lui Michelangelo, el spune: ... Ca ochiul de ridicare, ochiul ar trebui să îndeplinească toate piesele mai mici, din cauza de reducere pe termen lung. Aceasta, de altfel, poate fi văzut din faptul că valoarea inferioară este blocarea sus. Dar în ceea ce priveș te la dimensiunea lor, atunci valoarea cifrelor creș te când creș te fresca, care este, astfel încât să le îndepărta de privitor. Aceasta este proprietate a spaț iului spiritual, mai este ceva mai mare, ș i mai aproape - mai puț in. Acest lucru - perspectiva inversă. (Pavel Florensky Proc perspectiva inversă:..... Preotului Pavel Florensky opere selectate de artă M., 1996.) 6) Clar-obscur ș i culoare simbolism Nu surse de lumina externe. Lumina vine de la feț ele ș i cifre, din adâncul ei, ca un simbol de sfinț enie. Există o comparaț ie mare cu iconografia de fotografie. De fapt, dacă te uiț i cu atenț ie la pictograma de scris vechi, este imposibil de a determina în cazul în care sursa de lumină nu este vizibil, prin urmare, cifrele care se încadrează din umbră. Icon - o lumină purtătoare, ș i modelarea cu care se confruntă se datorează lumina revarsă din cadrul ei se confruntă. Punct de vedere tehnic, acest lucru se face într-un mod special scrisoarea, în
  6. 6. 6 care stratul de bază alb - gesso - straluceste prin stratul de vopsea. Astfel de imagini sotkannost de lumină ne obligă să abordeze astfel de concepte teologice fi isihasmului ș i umanism, care, la rândul său, a crescut din mărturia evanghelică a Schimbării la Faț ă a Domnului nostru de pe Muntele Tabor. După ș ase zile, Isus a luat pe Petru, pe Iacov ș i pe Ioan, fratele lui, ș i ia dus pe un munte înalt, ș i a fost schimbat la faț ă înaintea lor; faț a Lui a strălucit ca soarele, ș i hainele lui au devenit albe ca lumina (Matei 17, 1 -. 2) Vorbind de lumină pe pictogramele trebuie să se atingă ș i distinctive detalii iconografice, cum ar fi halouri. Halouri, ca un simbol de sfinț enie, plin de lumină divină - cea mai importantă caracteristică a imaginilor sacre creș tine. Icoane pe halo este înconjurat, este parte integrantă din figura de sfânt. Pentru catolici, imagini sacre de Vest ș i picturi caracteristic locaț ie diferită: un halo in forma unui cerc agăț at deasupra capului unui sfânt. Se poate concluziona că versiunea catolică a halo - un premiu acordat sfânt din exterior, ș i ortodocș ii - coroana de sfinț enie născut la termen. Ortodocș ii Imaginea halo tradiț ia sugerează conectarea a două voinț e: voinț a omului, lupta pentru sfinț enia lui Dumnezeu ș i voinț a, se răspunde la dorinț a ș i regenerare un om care lumina mereu ardere, care este dat la toată lumea. Are o valoare certă în simbolismul culoare pictograma, deș i poate exista o cauză nu a unui singur colorant, ci mai degrabă o compoziț ii complexe de flori. Culorile din icoană nu pot fi tratate la nivel local, astfel încât vorbim despre natura culoare foarte condiț ionată, încercarea de a identifica o tendinț ă generală. Culoarea alba reprezinta altar, energia divină, crearea de ridicarea Creatorului său, de aur - pentru totdeauna (de aur - un simbol al luminii divine, ș i de a pune pe strălucirea icoane de lumina necreată, este necesar nu vopsea, ci un material special Acest material a fost de aur ca un metal,. supusă la coroziune de aur pe icoane - antiteza a funcț iei de aur, ca un simbol al bogăț iei lumii halo de aur de un sclipici aur sfânt pe hainele lor - asistă sau inakop - un semn de implicare prin harul divin), verde - viaț ă:... albastru - misterul, roș ie - sacrificiul (sacrificiu se de dragul lui Hristos, ș i pe alte icoane - culoarea demnităț ii imperiale) albastru - puritatea. Galben - culoarea de căldură ș i dragoste, tristete sau liliac este o perspectivă îndepărtată, violet - o victorie, culoarea violet de măreț ie, de culoare violet este utilizat în articole de îmbrăcăminte, atunci când doresc să subliniez o caracteristica sau serviciu personalitatea unui sfant. Turcoaz - tineri - copilărie roz, culoarea negru înseamnă, uneori, goliciune, lipsa de har, ș i, uneori, păcat ș i o crimă. Culoare neagra, împreună cu albastru - mister profund, de culoare neagră, împreună cu verde - bătrâneț e. (. Culoare neagră surzi, care nu străluceș te prin gesso, pictogramele utilizate numai în cazul în care este necesar să se arate forț ele răului, sau de dincolo) Gray - deadness (roci zugrăvite în icoană gri, linii clare, convenț ionale). Orange culoare - harul lui Dumnezeu, pentru a depăș i fizica. Culoare oț el - putere umană ș i energie, care este ceva rece. Purple - final. Amber - armonie, armonie, prietenie. Dar asta nu Cam tabelul de culori la semnele simbolice, ci mai degrabă o tendinț ă de a folosi anumite culori. În icoana nu spune culoare, ș i armonie de culori. Din aceleaș i sunete nu sunt similare cu fiecare alte melodii: astfel de schimbare compoziț ii de culoare poate avea semnificaț ie simbolică diferite ș i impactul emoț ional (pe icon-ortodox Language).. De culoare nu este un mijloc de a construi icoane de culoare, aceasta este o funcț ie simbolică. (Alekseev S.Zrimaya adevărul. Enciclopedia de icoane ortodoxe. 2003) Concluzie Acest curs a fost considerat fresca Judecata de Michelangelo în comparaț ie cu icoana Judecăț ii (1580-e). Ș i pictograma ș i fresca pictată pe o poveste - cea de a doua venire a lui Hristos ș i Judecata de peste păcatele omenirii. Ei au o compoziț ie similară: Hristos este reprezentat în centrul ș i mâinile stânga ș i dreapta sunt discipolii săi. Deasupra ei este Dumnezeu. Sub Hristos - păcătoș i care promite să iad. Ambele imagini sunt realizate în perspectivă inversă. Dar, în acelaș i timp, în icoana folosit culori mai luminoase decât în fresca lui Michelangelo. În multe imagini emblematice ale pictograma (mana cu copilul - suflete neprihănite în mâna lui Dumnezeu, ș i aici, scalele - care este măsura de afacerile umane).
  7. 7. 7 În timpurile moderne, crearea acestor lucrări au fost populare printre oamenii vedere escatologice, astfel încât datele de imagine a justifica scopul său nu este de a speria oamenii, ș i transmite-l la ideea de a trăi o viaț ă neprihănită, cum ar fi viaț a fără de păcat Pamantului lui Isus Hristos. Lista de referinț e 1) D. Hall Dicț ionar de teme ș i simboluri în artă. M 1996 1) Pe limba de icoane ortodoxe. Arhimandritul Rafail (Karelin) 1997. 2) Smirnova, IA Pictura monumentala a Renaș terii italiene. M: Fine Art, 1987 3) Buslayev FI Imagini din Judecata de pe originale ruse / / Buslayev FI Works. T. 2. St Petersburg., 1910. 4) Alekseev S. vizibil adevărat. Enciclopedia de icoane ortodoxe. 2003

×