Eft manual tehnici de eliberare emotionala

12,180 views

Published on

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
642
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eft manual tehnici de eliberare emotionala

 1. 1. EFTEmotional Freedom Techniques TM(Tehnici de Eliberare EmoŃională) Un ajutor universal de vindecare O nouă cale de abordare a sănătăŃii Manualul EdiŃia a cincea “Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa unei întreruperi în circuitul energetic al corpului” © Gary Craig 2004
 2. 2. Mesaj special pentru cei ce descarcă acest manual din website-ul nostruAcest manual este un punct de plecare – o introducere – în EFT. Este un însoŃitor cătrevideo Cursul EFT extensiv şi NU intenŃionează să fie o pregătire completă.StudiaŃi acest manual şi aplicaŃi sârguincios EFT pe voi înşivă şi pe alŃii şi veŃi obŃinerezultate imediate şi adesea profunde. Aceasta este promisiunea EFT şi vă veŃi convingeuşor dacă le aplicaŃi aşa cum trebuie. VeŃi întâlni şi situaŃii când vă veŃi poticni şi vă veŃiscărpina în cap întrebându-vă…“De ce nu merge în cazul ăsta?”sau“De ce merge la toŃi şi la mine nu?”sau“De ce pare să aibă efect permanent în unele cazuri şi în altele doar temporar?”sau….sau…sauAceste întrebări au toate răspuns dar răspunsurile nu le aflaŃi într-un astfel de manual.Ele vin din experienŃă şi dintr-o pregătire mai temeinică. Un terapeut aspirant poateînvăŃa cartea pe dinafară dar, după asta, el trebuie să observe procesul în acŃiune, de lacei care îl stăpânesc deja. Aplicarea EFT este o artă demonstrată din abundenŃă încasetele noastre video şi audio. Aceia care doresc să-şi însuşească temeinic această artăvor avea nevoie de pregătire suplimentară.
 3. 3. Notă către psihiatri, psihologi, medici şi alŃi membri ai profesiilor medicale: Acest curs reprezintă o deviere radicală de la tehnicile convenŃionale. Utilizatcorect, el ar trebui să vă multiplice abilităŃile de multe ori. Totuşi, vă rog să luaŃi la cunoştinŃă că el se adresează atât profesioniştilor cât şineprofesioniştilor şi deci este scris într-un stil degajat, uşor de înŃeles pentru toŃi.Autorul şi-a bătut mult capul pentru a aduce acest instrument medical remarcabil în faŃapublicului într-un mod practic şi pentru asta a evitat intenŃionat imaginea oarecumscolastică, greu de înŃeles, a unei cărŃi ştiinŃifice oficiale. Cu toate acestea, acurateŃea şi integralitatea pretinse de regulă de profesionişti aufost menŃinute, chiar dacă prezentarea a fost presărată cu metafore şi artificii. Aceastăabordare este bineînŃeles neconvenŃională, dar la fel sunt şi Tehnicile de EliberareEmoŃională. Dacă aŃi căutat convenŃionalul, aŃi nimerit-o greşit.
 4. 4. Calea Uşoară pentru a ÎnvăŃa Acest Curs Această secŃiune este importantă. Vă va salva pierderea inutilă de timp şi vă va mări eficienŃa cuEFT. Este omeneşte (şi eu mă fac vinovat de asta) ca începătorii să arunce o privire în acest manualpentru a spicui câteva idei şi apoi să treacă direct la ispititoarele casete video. Procedând astfel, întimp, vă va costa pentru că vă veŃi lovi de excepŃii. Spre exemplu, veŃi avea impresia că în casetelevideo eu contrazic ceea ce prezint în acest manual. Nu e aşa. Pur şi simplu folosesc scurtături eficiente(care pot micşora timpul necesar la mai puŃin de jumătate) şi mă bazez pe concepte dezvoltate încapitolele anterioare ale cursului. În plus, termeni importanŃi precum "aspecte", "inversare psihologică"şi "toxine energetice" nu pot fi înŃelese corect fără fundamentarea anterioară. Toate acestea suntexplicate şi detaliate într-o manieră uşor de înŃeles dacă urmăriŃi cursul în ordinea corectă. Eu am cheltuit doi ani şi o grămadă de bani pentru a aduna laolaltă EFT în aşa fel încât să fieuşor de învăŃat. Deci…permiteŃi-mi să accentuez sugestia de a urmări cursul EFT în ordinea în careeste prezentat. Aceasta este calea uşoară. Altfel, alegeŃi calea cea grea. Este ca şi cum aŃi citi o carteîncepând cu capitolul 1, apoi sărind la capitolul 8, întorcându-vă la capitolul 4 şi, fără a mai citi restulcapitolelor, să vă închipuiŃi că le ştiŃi deja. Gata cu asta. Am spus destul.Calea Uşoară pentru a ÎnvăŃa Cursul EFTPartea I – NoŃiunile de Bază 1. Mai întâi, citiŃi secŃiunea notată PARTEA I din manual, parcurgând secŃiunile în ordine. Esteimportant să procedaŃi aşa, chiar dacă sunteŃi un terapeut experimentat, pentru că porŃiunile ulterioareale cursului sunt construite pe idei şi terminologii conŃinute în aceste pagini. Capitolul principal din Partea I are titlul “ReŃeta de Bază”. El acoperă în detaliu noŃiunile debază ale metodologiei de vindecare prin EFT şi este punctul de plecare pentru tot restul EFT. Dupăcum veŃi învăŃa în Partea a II-a, totuşi, rareori veŃi avea nevoie să treceŃi prin toată ReŃeta de Bază.Diferite scurtături sunt aproape întotdeauna suficiente. Cu toate acestea, aveŃi nevoie să ştiŃi ReŃeta deBază în întregime, ca un fundament, astfel încât să puteŃi utiliza cele mai potrivite scurtături şi săstăpâniŃi pe deplin arta EFT. După ce aŃi terminat de citit Partea I, nu mergeŃi direct la Partea a II-a.Asta vine mai târziu. 2. Apoi, studiaŃi casetele video pentru Partea I. Sunt trei şi se recunosc prin eticheteleimprimate cu albastru. Caseta 1a abordează Partea I din acest manual şi vă arată fiecare punct de ciocănit şi toatesecvenŃele din ReŃeta de Bază. Caseta 1b conŃine şedinŃe ce folosesc toată ReŃeta de Bază, adresată sărezolve intensa frică de apă a unui bărbat numit Dave. Vă rog să remarcaŃi că aceasta este singura datădin tot cursul EFT când ReŃeta de Bază este folosită în întregimea ei. Am procedat astfel numai înscopul de a vă oferi o imagine completă a secvenŃelor fundamentale. Restul tuturor şedinŃelor din acestcurs folosesc scurtături. Teama de apă a lui Dave este un caz complicat prin aceea că există mai multeaspecte ce trebuie rezolvate înainte ca problema să dispară. E un caz ideal pentru educaŃia voastră.Chiar dacă întreaga şedinŃă Ńine doar o oră (inclusiv un interviu extins înainte ca procesul EFT săînceapă), ea este, după standardele EFT, prea incomodă. Folosind scurtături, cazul ar fi putut fiterminat într-un timp mult mai scurt.
 5. 5. Casetele 2a, 2b şi 3 vă continuă educaŃia arătându-vă o şedinŃă în grup şi mai multe şedinŃeindividuale. Din acestea puteŃi înŃelege mai bine puterea EFT, pe măsură ce priviŃi versiunileprescurtate ale ReŃetei de Bază în acŃiune, pentru o mare varietate de probleme. Totuşi, scurtăturile nusunt încă explicate. Ele vin în Partea a II-a. 3. Apoi, revedeŃi paginile 43-46 din acest manual (redate pe casetele audio) şi apoi studiaŃicasetele audio pentru a auzi istoriile mai multor cazuri şi comentariile acestora. Scopul acestor casetenu este să vă înveŃe cum să aplicaŃi ReŃeta de Bază. Asta se face în altă parte în curs. Scopurile lor suntmai degrabă: (1) să vă convingă mai bine de larga varietate de probleme cărora se adresează EFT, (2)să vă facă să înŃelegeŃi mai bine rolul pe care-l joacă adesea "aspectele" în acest proces şi (3) pentru avă permite să cunoaşteŃi ce răspunsuri diferite au oamenii la aceste proceduri (toate variantele de laentuziasm la neîncredere precaută).Partea a II-a - Avansată 1. Mai întâi citiŃi Partea a II-a din manual, parcurgând toate secŃiunile în ordine. Aici veŃi facecunoştinŃă cu Impedimentele la PerfecŃiune (inclusiv Toxinele Energetice), Scurtături şi alte indicaŃiiajutătoare pentru a obŃine cât mai mult din aplicarea EFT. 2. Apoi studiaŃi casetele video din Partea a II-a. Sunt 8 şi se recunosc prin etichetele imprimatecu roşu. Caseta video nr.1 din Partea a II-a serveşte ca punte de legătură între Partea I şi Partea a II-a şie important să o vizionaŃi. Restul casetelor din Partea a II-a dezvăluie şedinŃe şi discuŃii pe viu, careexpun arta EFT. Acestea sunt şedinŃe reale, exact ca şi când s-ar petrece acum în faŃa voastră şi sunt ocomoară de exemple cu EFT în acŃiune. Ele prezintă în profunzime arta EFT şi ar trebui studiate demai multe ori pentru a înŃelege cât mai mult din ele.
 6. 6. CuprinsEFT Partea IO scrisoare deschisă..........................................................................................................................................1Un dar nepreŃuit................................................................................................................................................3Mărturii scrise...................................................................................................................................................4Chestiuni de legalitate.......................................................................................................................................8Ce vă oferă acest curs………………............................................................................................................. 10 Eliberare emoŃională........................................................................................................................ 10 Simplitate......................................................................................................................................... 10 Scepticism sănătos........................................................................................................................... 11 Istorii de cazuri................................................................................................................................ 12 RepetiŃie........................................................................................................................................... 13ŞtiinŃa din spatele EFT................................................................................................................................... 14 Un inginer abordează ştiinŃa psihologiei.......................................................................................... 14 Sistemul energetic al corpului.......................................................................................................... 16 Prima experienŃă a doctorului Callahan........................................................................................... 17 Descoperirea..................................................................................................................................... 17 Conceptul reviziei 100%.................................................................................................................. 19ReŃeta de Bază................................................................................................................................................ 20 Ca şi coacerea cozonacului.............................................................................................................. 20 Ingredientul 1...Pregătirea................................................................................................................ 20 Ingredientul 2...SecvenŃa…….......................................................................................................... 23 Ingredientul 3...Gama celor 9 acŃiuni…………............................................................................... 25 Ingredientul 4...SecvenŃa (iarăşi)…………….................................................................................. 25 Fraza de aducere aminte................................................................................................................... 26 Ajustările din rundele următoare...................................................................................................... 27Trucuri despre cum să aplicaŃi EFT…............................................................................................................ 28 Testarea............................................................................................................................................. 28 Aspecte.............................................................................................................................................. 29 PerseverenŃa răsplătită…................................................................................................................... 29 FiŃi cât mai concreŃi posibil.…...……............................................................................................... 29 Efectul generalizator…...................................................................................................................... 30 Încearcă pentru orice!!....................................................................................................................... 30 EFT pe scurt....................................................................................................................................... 30EFT pe o singură pagină……….......................................................................................................................32Întrebări şi răspunsuri....................................................................................................................................... 33Istorii de cazuri................................................................................................................................................. 36 Cazul 1 - Teamă de vorbit în public……………………................................................................... 36 Cazul 2 - Astm.................................................................................................................................... 36 Cazul 3 - Abuz sexual………............................................................................................................. 37 Cazul 4 - Anxietate şi ronŃăit de unghii…….…………..................................................................... 37 Cazul 5 - Teamă de păianjeni………................................................................................................. 37 Cazul 6 - DependenŃă de cafea..…..................................................................................................... 38 Cazul 7 - Alcoolism........................................................................................................................... 38 Cazul 8 - Jale...................................................................................................................................... 38 Cazul 9 – Frică de ace…………........................................................................................................ 38 Cazul 10 - DependenŃă de alune.….................................................................................................... 39 Cazul 11 - Durere fizică..……........................................................................................................... 39 Cazul 12 - Durere de şale…………................................................................................................... 39 Cazul 13 - VinovăŃie şi insomnie…………………........................................................................... 39 Cazul 14 - ConstipaŃie........................................................................................................................ 39 Cazul 15 – Ruşine fizică.................................................................................................................... 40 Cazul 16 – Lupus............................................................................................................................... 40 Cazul 17 - Colită ulceroasă.…………............................................................................................... 40 Cazul 18 - Atac de panică..…............................................................................................................ 41 Cazul 19 – Teamă de ascensoare….…………................................................................................... 41Videocasetele pentru Partea I..…..................................................................................................................... 42 Videocaseta 1a................................................................................................................................... 42 Videocaseta 1b .................................................................................................................................. 42 Videocaseta 2a................................................................................................................................... 42 Videocaseta 2b .................................................................................................................................. 42
 7. 7. Videocaseta 3...................................................................................................................................... 42Audiocasetele pentru Partea I……….……........................................................................................................ 43 CitiŃi următoarele, înainte de a asculta casetele………………………................................................ 43 Cuprinsul casetelor............................................................................................................................... 44EFT Partea a II-a ....................................47Impedimente la PerfecŃiune………………......................................................................................................... 48 Aspectele............................................................................................................................................... 48 Inversarea psihologică........................................................................................................................... 48 RespiraŃia claviculară……………….....................................................................................................51 Toxinele energetice............................................................................................................................... 52Scurtături............................................................................................................................................................. 55 Scurtarea secvenŃei…............................................................................................................................ 55 Eliminarea pregătirii…..….................................................................................................................... 55 Eliminarea gamei celor 9 acŃiuni..…………………............................................................................. 55 Rotirea ochilor de la podea la tavan……..……………......................................................................... 56 Arta scurtăturilor……..……………….................................................................................................. 56Videocasetele pentru Partea a II-a….................................................................................................................... 56 Videocaseta 1 - Recapitulare….............................................................................................................. 56 Videocaseta 2 – Exemple din audienŃă.................................................................................................. 56 Videocaseta 3 - Probleme emoŃionale I... ............................................................................................. 56 Videocaseta 4 - Probleme emoŃionale II…............................................................................................ 56 Videocaseta 5 - Probleme fizice............................................................................................................ 57 Videocaseta 6 - DependenŃe….............................................................................................................. 57 Videocaseta 7 - Toxine energetice, fobii şi perseverenŃă…………….………….................................. 57 Videocaseta 8 - Probleme obişnuite, întrebări şi răspunsuri…………………...................................... 57Anexă……..................................................... 58Folosirea EFT în temeri şi fobii……………........................................................................................................ 59 Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................. 60Folosirea EFT pentru amintiri traumatice……….……....................................................................................... 61 Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................ 61Folosirea EFT pentru dependenŃe…………..….................................................................................................. 63 Problema renunŃării…............................................................................................................................ 64 Cum să vă adresaŃi unei dependenŃe……………………...................................................................... 64 Cum să vă adresaŃi unei pofte................................................................................................................ 65 Adresarea la evenimentele specifice care vă provoacă anxietatea..………………............................... 65 La ce vă puteŃi aştepta…........................................................................................................................ 67 Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................. 68Folosirea EFT pentru vindecare fizică………………..…………........................................................................ 69 ÎncercaŃi pentru orice…......................................................................................................................... 69 Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................. 69Folosirea EFT pentru îmbunătăŃirea imaginii depsre sine …………………………………............................... 71 Cauza unei proaste imagini despre sine…..,…….................................................................................. 71 Metafora pădurii şi a copacilor….......................................................................................................... 72 Generalizare........................................................................................................................................... 72 FiŃi un observator .................................................................................................................................. 72 Cum procedaŃi…………….................................................................................................................... 73Cuprinsul casetelor video şi audio cu EFT………………………..……............................................................ 73O schemă de utilizare a EFT……........................................................................................................................ 80
 8. 8. EFT Partea I Bazele EFT şi o procedură pas cu pas de punere în aplicare. Notă: Scurtături şi alte concepte avansate sunt dezvoltate în Partea a II-a a EFT. Dar mai întâi trebuie studiată Partea I.Desenele conŃinute în acest curs sunt oferite de următorii: New Vision Technologies, Inc. Corel, 3G Graphics, Inc.,Archive Arts, Image Club Graphics, Inc., Cartesia Software, One Mile Up, Inc., Techpool Studios, Totem Graphics, Inc.
 9. 9. O scrisoare deschisă Pentru toŃi cei ce studiază Tehnicile de Eliberare EmoŃională, care stabileşte împrejurările şi spune “de ce”-ul acestui curs. "Împreună vom clădi în tine o punte către tărâmul păcii personale."Dragă Prietene, nu ne păsa. Am fi plătit mult mai mult doar pentru Când scriu toate acestea sunt la mine acasă.. oportunitatea ce o aveam.…. singur…. într-o seară de marŃi. Afară plouă În fine, această casetă video la care mă uitamliniştit şi-mi bate uşor în fereastră. După doi ani de era un rezumat a ceea ce se întâmplase în timpulscris şi filmat, EFT este complet. Suntem aproape acelor 6 zile. O secŃiune e în întregime despre Richgata “să-i dăm drumul pe piaŃă”. care era sub terapie de 17 ani pentru SPT. El avea : Acum cinci minute lacrimile mi se rostogoleaupe faŃă. **Peste 100 de amintiri de război care-l Şi atunci am ştiut de ce am scris acest curs. Ce bântuiau, multe din ele revenind zilnic.vreau să spun este că întotdeauna am ştiut de **O gravă fobie de înălŃime….agravată de celece….dar nu ştiam cum s-o spun. Acum însă pot pune peste 50 de sărituri cu paraşuta.totul în cuvinte. Iată povestea. **Insomnie….îi trebuiau 3 sau 4 ore să Cu cinci minute în urmă revedeam o casetă adoarmă în fiecare noapte…chiar cu somniferevideo pe care eu şi asociata mea Adrienne Fowlie o puternice.filmasem la AdministraŃia Veteranilor din LosAngeles. Am petrecut acolo câteva zile aplicând EFT După ce i-am aplicat EFT, orice urmă dinpentru a-i ajuta pe veteranii noştri din Vietnam să-şi aceste probleme dispăruse.depăşească amintirile oribile din război. VeŃi vedea La fel ca la majoritatea oamenilor, lui Rich îiaceastă casetă ca parte din acest curs. era greu să creadă că aceste proceduri, aparent atât de Ei sufereau de Stres Post Traumatic (SPT), stranii, ar putea avea vreun efect. Dar era doritor să lecare face parte dintre cele mai severe forme de încerce. Am început cu fobia de înălŃime şi, dupădezordine emoŃională cunoscute. În fiecare zi aceşti circa 15 minute cu EFT ea dispăruse. El a verificatbărbaŃi retrăiesc catastrofele războiului ca şi când ar urcând câteva etaje într-o clădire şi privind în jos pefi reale….sunt forŃaŃi să împuşte civili nevinovaŃi scara de incendiu. Spre marea lui mirare, nu mai avea(inclusiv copii mici)….îngroapă oameni în tranşee, niciun fel de reacŃie fobică. Apoi, am aplicat EFTîşi privesc prietenii dragi cum mor sau cum sunt pentru câteva dintre cele mai intense amintiri despulberaŃi în bucăŃele. Bubuiturile tunurilor şi război şi le-am neutralizat pe toate în mai puŃin de obombelor şi sunetele gemetelor le răsună în cap zi şi oră. El încă şi le aminteşte, bineînŃeles, dar nu mai aunoapte. Uneori doar calmantele mai uşurează durerile nicio încărcătură emoŃională.permanent actuale ale războiului. L-am învăŃat tehnicile pe Rich (exact cum vă Ei transpiră. Ei Ńipă. Au dureri de cap şi atacuri învăŃ acum pe voi), pentru ca el să poată să lucrezede anxietate. Suferă de depresii şi de dureri. Ei au singur pe restul amintirilor de război. Care deja nu-ltemeri şi fobii şi le e frică să meargă noaptea la mai obsedau. Ca urmare, insomnia a dispărut şi la felculcare din cauza coşmarurilor. MulŃi dintre ei sunt şi somniferele (cu acceptul doctorului său). Două lunisub terapie de peste 20 de ani….cu foarte slabe mai târziu, am vorbit cu Rich la telefon. Era înrezultate. continuare eliberat de probleme. Încă îmi amintesc ce emoŃionat am fost când Aceasta înseamnă adevărata libertateAdministraŃia Veteranilor ne-a invitat pe Adrienne şi emoŃională. Este sfârşitul unor ani de frământări.pe mine să aducem EFT soldaŃilor noştri. Am primit Este ca ieşirea dintr-o închisoare. Şi…Eu am avutatunci mână liberă să consiliem aceşti bărbaŃi cum privilegiul să-i dau cheile !!! Mamă…cevrem noi. Acesta trebuia să fie cel mai important test sentiment. Aceasta este promisiunea EFT.privitor la puterea vindecătoare a EFT. Dacă tot ce s- ÎnvăŃaŃi-le şi veŃi obŃine pentru voi înşivă şi pentruar fi obŃinut ar fi fost doar o modestă, dar alŃii, ceea ce s-a petrecut cu Rich.observabilă, îmbunătăŃire a vieŃilor acestor bărbaŃi Apoi au fost Robert, Gary, Phillip şi Ralphatât de chinuiŃi, toată lumea ar fi considerat asta un care aveau, toŃi, amintiri traumatice din război. Însucces. De fapt, s-a obŃinut mult mai mult. câteva minute, EFT îi elibera de amintirile pe care AdministraŃia Veteranilor nu ne-a plătit. Ei nu lucram. A vedea zâmbete şi a auzi mulŃumiri era oaveau buget pentru un astfel de ajutor, primit din formă de bucurie pe care doar lacrimile o potafară. De fapt, a trebuit să ne plătim noi transportul exprima. Şi atunci am făcut interviul video cucu avionul, hotelul, masa şi maşinile închiriate. Dar Anthony.
 10. 10. Anthony era aşa de înspăimântat de Voi şi cu mine poate nu ne vom întâlniexperienŃele sale de război, încât îi era teamă să niciodată faŃă-n faŃă, deci poate că eu nu voi aveameargă într-un loc public…cum ar fi un niciodată ocazia să vă văd şi să vă cunosc căldura,restaurant…ca nu cumva să vină un soldat vietnamez aşa cum mi s-a întâmplat cu Anthony. Probabil căşi să tragă în el cu un AK47. El înlemnea numai când singura noastră legătură se va limita la acest curs.se gândea la asta. Ştia, bineînŃeles, că nu era logic dar Dar e OK. Ori de câte ori oamenii se alătură pentru aasta nu-i micşora frica. Aşa se manifestă SPT. face bine, ei îndeplinesc lucrarea lui Dumnezeu. După ce am folosit EFT, Anthony a mers cu Dragostea umple spaŃiul dintre noi (oricât de mare arnoi într-un restaurant aglomerat şi, cu cuvintele lui, el fi) şi ajută să se întâmple. Dumnezeu nu ne cere să ne"n-a avut niciun gram de anxietate." Noi trei, întâlnim personal.Adrienne, Anthony şi cu mine, am râs şi am glumit Voi şi cu mine suntem pe cale să călătorimrelaxaŃi în timp ce serveam o cină plăcută, în acest împreună spre eliberarea emoŃională. Va fi ceva ce n-restaurant plin cu peste 200 de persoane. Anthony era aŃi mai trăit niciodată….vă promit. Nu e o incursiunecomplet relaxat. Teama dispăruse. Ce schimbare! Ce mitică pe un covor magic ce în final se dovedeşte a fisentiment, să poŃi aduce o astfel de uşurare în viaŃa o iluzie. E o incursiune destinată să vă dea rezultatecuiva. reale…la fel cum a făcut-o pentru veteranii noştri. Vă Atunci, în interviul filmat, el a tăcut o clipă şi a veŃi dezvolta, cu adevărat, abilitatea de a scăpa despus, "Dumnezeu m-a binecuvântat, vă jur. Cred că- temeri, fobii, amintiri traumatice, vinovăŃii, suferinŃemi venise vremea să vă întâlnesc pe voi." şi alte emoŃii ce vă îngrădesc viaŃa. Şi nici nu vă va La asta…când stau în sufrageria mea…mi-au lua ani şi ani de şedinŃe scrupulos de lente şi ucigătorcurs acele lacrimi de fericire. de scumpe. Adesea, chiar şi cele mai severe emoŃii Valoarea umană a acestui curs depăşeşte orice negative se evaporă în câteva minute. Dar deja amlimită. Cu el vă puteŃi ridica pe voi înşivă la noi mers prea departe. VeŃi avea toate dovezile de careniveluri. Şi, dacă doriŃi, îl puteŃi folosi pentru a-i aveŃi nevoie, pe măsură ce învăŃaŃi acest curs şiajuta pe alŃii şi a vă multiplica propria valoare în aplicaŃi aceste tehnici pe voi înşivă.acelaşi timp. Cât de multe mulŃumiri v-aŃi dori? N-aş VeŃi învăŃa de asemenea şi care le suntputea să vă dau o recompensă mai mare. Deci acum limitele. EFT nu face orice pentru oricine. Dar cesper că îmi înŃelegeŃi motivaŃia de a scrie acest curs. face vă va uimi. Pe mine încă mă uimeşte şi o fac deE pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat, vă jur. ani de zile. EFT, de altfel, face mult mai mult decâtCred că-mi venise vremea să vă întâlnesc pe voi ! am putut să vă spun eu în această scrisoare. Eu doar Împreună vom construi înlăuntrul vostru o am ridicat puŃin capacul şi v-am lăsat să aruncaŃi opunte către tărâmul păcii personale. Odată clădită, privire. Restul va fi desfăşurat pe măsură ce veŃiaceastă cale va deveni o iscusinŃă de o viaŃă pe care o întoarce aceste pagini.puteŃi folosi pentru a răspândi eliberareaemoŃională…şi bucuria…de la voi spre alŃii. Cu bine,Şi…e permanentă. Ca aurul…nu rugineşte, nucocleşte şi nu-şi pierde valoarea. Va fi întotdeauna Gary H. Craigacolo pentru voi. 2
 11. 11. Un dar nepreŃuit O dedicaŃie specială…un mulŃumesc…pentru acei pionieri ale căror eforturi au dus la existenŃa EFT. “Noi ne aflăm la parterul unui zgârie-nori al vindecării”Vouă şi mie ni s-a dat un dar de nepreŃuit. Dr. Roger Callahan, de la care am primit primeleDin păcate nu ne vom putea noŃiuni despre aceste proceduri, merită tot respectulîntâlni niciodată binefăcătorii, pe care i-l poate oferi istoria. El a fost cel dintâi caredeoarece contribuŃiile lor a adus aceste tehnici în faŃa publicului, într-un modesenŃiale au fost făcute cu 5 000 concret şi a făcut-o în ciuda ostilităŃii manifestatede ani în urmă. Aceşti oameni deschis de reprezentanŃii propriei sale profesii. Dupăgeniali au descoperit şi descris cum poate ştiŃi, sunt necesare multe doze departea esenŃială a EFT şi anume, convingere pentru a răzbate printre credinŃele adâncenergiile subtile care circulă prin trupul nostru. înrădăcinate ale gândirii convenŃionale. FărăAceste energii subtile sunt piesa centrală şi pentru atitudinea de misionar a lui Roger Callahan, încă amacupunctură şi, deci, EFT şi acupunctura sunt rude fi pe dinafară, teoretizând despre aceste “chestiiapropiate. Ambele discipline se răspândesc rapid şi, interesante.”pe măsură ce trece timpul, sunt destinate să aibă rolul Pe umerii acestor giganŃi stau eu, acum, în picioare.primordial în vindecare, atât cea fizică, cât şi cea Propria mea contribuŃie în acest domeniu cuemoŃională. expansiune rapidă a fost să reduc complexitatea ne-În timpurile mai recente, alte câteva suflete dedicate necesară care, inevitabil, se găseşte în toate noileau avansat în utilizarea acestor tehnici antice. Dintre descoperiri. EFT este o versiune elegant de simplă aei, în primul rând este Dr. George Goodheart cu acestor proceduri pe care profesionişti saunumeroasele sale contribuŃii valoroase în domeniul neprofesionişti, toŃi de-o seamă, le pot folosi pentru okinesiologiei aplicate, un precursor al EFT. mare varietate de probleme.Munca Dr. John Diamond merită aprecieri Noi ne aflăm la parterul unui zgârie-nori al vindecăriiexcepŃionale pentru că, după câte ştiu eu, el a fost şi astfel avem multe de învăŃat. În consecinŃă, suntunul dintre primii psihiatri care au utilizat şi au scris dator celor mulŃi practicanŃi EFT care au contribuitdespre aceste energii subtile. Multele sale concepte cu inovaŃiile lor la web site-ul nostrude pionierat, împreună cu ideile înaintate luate din (www.emofree.com). Ei ne conduc spre noi niveluri.kinesiologia aplicată, au format fundaŃia pe care acestnou zgârie-nori al vindecării a fost construit. 3
 12. 12. Iată aici câteva Scrisori mărturie De la utilizatori reali ai EFT INDEPENDENTDISTRIBUTOR INTERIOR DESIGN N U T R I T I O N A L S BOB & DEBRA ACKERMAN INTELLIGENT WEIGHT MANAGEMENT HEALTH & FITNESSGary şi Adrienne –Am vrut să vă mulŃumesc amândurora pentru că mi-aŃiprezentat personal EFT. Eu am un nerv pişcat la ceafă care,din când în când, îmi dă dureri mari în braŃul şi palmadreaptă, de nu le mai pot folosi. Ultima oară a fost cel mai răuşi nu m-am putut calma deloc cu medicaŃia şi metodelenormale timp de multe zile la rând, adică până am participatla seminarul vostru.Nu numai că durerea mi-a încetat imediat dar, când a revenit,am putut s-o Ńin total sub control!MulŃumesc!Debra Ackerman 4
 13. 13. Adrienne FowlieBusiness Associate of Gary Craig1102 Redwood BoulevardNovato, CA 94947Dragă Adrienne: MarŃi, 21 iulie, am participat la seminarul lui Gary Craig "Cum să-Ńiconduci propria maşină". M-am dus pentru diferite motive personale, dar nupentru a-mi vedea rezolvată teama de înălŃime. Nici nu mi-a trecut prinminte că aş putea scăpa de ea până când Gary a întrebat dacă e cineva însală căruia îi era frică de înălŃime.Eu am ridicat mâna şi imediat m-am emoŃionat, am început să transpir şi sătremur. Aveam o teamă oribilă de înălŃime şi nu puteam nici măcar să stauîn picioare pe un scaun. Ei bine, s-a întâmplat ceva uimitor. El m-a ajutat să parcurgprocedura EFT şi teama mea s-a dizolvat aproape instantaneu. Atât derepede, încât şi acum îmi vine greu să cred. După cum ştii, tu şi cu mineam urcat la etaj să privim pe fereastră şi n-am avut nicio emoŃie. A douazi, la serviciu, am privit în jos de la balconul de la etajul doi şi n-amsimŃit nimic. Ceea ce e şi mai uimitor este faptul că nu m-am dat cu Roata Uriaşădecât de trei ori în toată viaŃa mea, dar m-am dus ieri la Târgul SonomaCounty şi m-am urcat într-un scaun şi nici nu mi-a fost frică !!! Aceasta afost adevărata încercare ! În celelalte dăŃi când mă urcasem într-o Roată,fusesem pietrificată de frică. Nu puteam respira. Îmi bătea inimanebuneşte, transpiram, tremuram, nu era adevărat cum mă simŃeam. Ieri amfost total relaxată şi mă simŃeam chiar bine. A fost un adevărat miracol.Copiii mei erau şocaŃi ! Ei ştiu cât de reală era frica mea şi acum e ca şicum nu mi-a fost frică niciodată. Apropo, am mai făcut doar o rundă de EFT după ce Gary m-a ajutat, cucâteva zile înainte de a merge la Târg. Nici măcar n-a mai trebuit s-o facîncă o dată în ziua Târgului ! Adrienne, sunt foarte bucuroasă că v-am întâlnit pe voi amândoi şisper să vă revăd. Cu sinceritate, Barbara Woolman Barbara Woolman Santa Rosa, CA 5
 14. 14. Notă: Tim Clark este un deŃinut de la închisoarea Folsom Prison care suferea de mulŃi ani de Stres Post Traumatic (SPT). El a petrecut câteva minute făcând EFT în camera vizitatorilor şi toate simptomele au dispărut. Şi n-au mai revenit niciodată. Această scrisoare nepreŃuită a fost scrisă pe o maşină de scris din închisoare şi e redată aici exact aşa cum a fost scrisă.PENTRU CEI INTERESAłI;Nu ştiu exact ce-i asta aş vrea să mă exprim despre ajutorul pecare gary l-a adus în viaŃa mea altfel decât prin vorbe.În ianuarie 1980 am fost condamnat la închisoare în SANQUENTIN. Asta a durat până la eliberarea mea pe cuvânt înaprilie 1982. în acel timp, am căpătat “STRES POSTTRAUMATIC”.(S.P.T.)Până l-am întâlnit pe gary am trăit cu această dezordinementală ca modul meu de a fi. Cam 12 ani.MulŃumită lui gary m-am vindecat. El a venit să mă viziteze(acum sunt în ÎNCHISOAREA FOLSOM) şi m-a vindecat chiar încamera pentru vizitatori. Nici eu nu credeam în teoriile luidar acum cred altfel. MulŃumirile mele pentru tine, prietene. CU MULT RESPECT TIMOTHY CLARK 6
 15. 15. Greenwood & Co. COMMERCIAL REAL ESTATE I N C O R P O R A T E DMr. Gary Craigc/o Adrienne FowlieEmotional Freedom Techniques™1102 Redwood BoulevardNovato, CA 94947Dragă Gary, Am fost unul dintre participanŃii la seminarul din Los Angeles pe care l-ai Ńinutpentru FundaŃia NaŃională a Veteranilor luna trecută, unde ne-ai demonstrat EFT. AfirmaŃia “toate emoŃiile negative sunt cauzate de existenŃa unui dezechilibru însistemul energetic al corpului” este o afirmaŃie importantă. InformaŃia că ciocănind corpul pentru a produce schimbări rapide ale acestoremoŃii mi-a cerut cu adevărat un efort de încredere, mai mare decât aş fi putut oferi fărădovezi. A spune că fobiile pot fi vindecate aproape imediat sau că se pot obŃine rezultatepozitive în sport, afaceri, dependenŃe, utilizând EFT, era, pe puŃin spus, greu de crezut. După ce am fost martor la extraordinarele rezultate pe care tu le-ai obŃinut cu ceicu care ai lucrat la seminar, am folosit EFT în încercarea de a-mi îmbunătăŃi scorul lagolf. Spre uimirea şi încântarea mea, rezultatul imediat, după ce am aplicat aceastătehnică de trei ori, a fost să-mi scad scorul la golf cu zece (10) lovituri de lanouăzeci şi ceva la optzeci şi ceva. În prezent, încă de atunci, folosesc tehnica ta şi obŃin regulat puŃin pesteoptzeci în cea mai mare parte din partide. Acum urmăresc să obŃin rezultate similare prin aplicarea tehnicii tale pe care amales-o să fie şi a mea. MulŃumesc pentru acest instrument amuzant şi interesant. Cu cele mai bune gânduri, Gray DeFevereGray DeFevere 1554 South Sepulveda Boulevard Los Angeles, CA 90025 7
 16. 16. Chestiuni de legalitate Important...vă rog citiŃi cu atenŃie Bunul simŃ ar spune că nu sunt de aşteptat cărŃ,i astfel ca publicul larg să poată avea acces laefecte negative de la EFT. Asta pentru că : aceste proceduri. Şi de ce nu? De ce să refuzi publicului accesul la instrumente care sunt atât deNu implică proceduri chirurgicale. transformatoare pentru atât de multeNu se folosesc ace. probleme…şi...pentru majoritatea sunt nedureroaseNu se folosesc medicamente sau substanŃe chimice. şi uşor de aplicat ?Nu se împinge şi nu se trage de corpul uman. GândiŃi-vă spre exemplu, ce-ar fi dacă… TerapeuŃii şi-ar face o obişnuinŃă din a-i În schimb, e vorba doar de câteva proceduri învăŃa procesul pe clienŃii lor, pentru a-l folosidupă cât se pare inofensive, care înseamnă bateri, acasă.murmurări, numărări şi rotiri de ochi. Până acum, Profesorii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cupeste 100 000 de persoane au utilizat EFT şi numărul elevii lor.contestaŃiilor e mult sub 1%. Antrenorii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cu Foarte rar, cineva ar putea să se simtă puŃin sportivii lor.ameŃit şi, ocazional, unele persoane afirmă că “se PărinŃii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cusimt mai rău.” Din cauză că aceste situaŃii sunt atât copiii lor.de rare, nu se ştie dacă într-adevăr EFT a fost cel care Doctorii l-ar învăŃa pentru a Ńine sub controla cauzat problema. De altfel, unele persoane se simt durerea la pacienŃii lor.ameŃite sau “mai rău” la simpla menŃionare a Maseurii l-ar împleti cu alte proceduriproblemei lor. Ei s-ar simŃi astfel, indiferent dacă specifice lor, pentru a obŃine rezultate mai depline şiaplică sau nu EFT. mai de durată. EFT este încă în stadii de început şi mai Liderii spirituali l-ar aplica tuturor celoravem multe de învăŃat. Astfel, e posibil ca folosirea care au nevoie.EFT să fie nocivă pentru cineva. Ca urmare, voi Chiropracticienii, acupuncturiştii şitrebuie să fiŃi conştienŃi că suntem încă într-un stadiu homeopaŃii şi-ar multiplica practicile şi şi-ar învăŃaexperimental şi să folosiŃi EFT cu precauŃie sporită. pacienŃii să-l folosească. Pe această linie includ mai jos un mesaj Şi aşa mai departe…important pe care l-am pus la dispoziŃia listei de e- Nu ştiu sigur câŃi entuziaşti ai ciocănituluimail pentru suport în EFT. El trebuie citit cu atenŃie. folosesc aceste proceduri în beneficiul altora, dar aş estima că numărul lor depăşeşte 100 000 şi a fost Nu vă băgaŃi unde nu vă fierbe oala aplicat de peste un milion de ori în lumea întreagă.. Aşa ceva nu s-ar fi întâmplat, bineînŃeles, Hi Everyone, dacă (1) nu s-ar fi obŃinut rezultate substanŃiale şi Acesta este un mesaj important şi am cheltuit (2) pericolele potenŃiale sau efectele secundaremulte ore să-l scriu şi să-l rescriu pentru a “suna negative n-ar fi fost minime.corect”. Deşi niciun practician EFT cu experienŃă nuDin fericire, ce vreau să spun aici este de bun simŃ poate nega rezultatele substanŃiale obŃinute, nu toŃievident şi 99% dintre voi aŃi înŃeles deja ce vreau să sunt conştienŃi că, rareori, POT exista efectezic. secundare negative, uneori grave. PermiteŃi-mi să Ideea principală este că trebuie să ne explic.folosim bunul simŃ cu EFT şi să NU-l aplicăm Unii oameni au fost traumatizaŃi şi/saupersoanelor cu probleme serioase, DECÂT DACĂ abuzaŃi atât de rău în viaŃa lo,r încât manifestă graveavem experienŃa şi pregătirea potrivite pentru aşa probleme psihologice…precum personalităŃiceva. Deoarece fascinaŃia noastră faŃă de aceste multiple, paranoia, schizofrenie şi alte maladiiproceduri ne justifică înclinarea spre entuziasm, mentale grave. Deşi EFT a fost de ajutor chiar şi întrebuie să Ńinem cont ca entuziasmul să nu ne mâne astfel de cazuri grave, ÎN ACESTE SITUAłII, EFTdincolo de limitele bunului simŃ.PermiteŃi-mi să TREBUIE APLICAT NUMAI DE PROFESIONIŞTIanalizez ambele laturi ale acestei probleme. CALIFICAłI, CU EXPERIENłĂ ÎN ACESTE Mai întâi, unul dintre încântătoarele aspecte MALADII..ale EFT (şi ale multor rude ale sale) este acela că, De ce ? Pentru că unii dintre aceşti pacienŃipentru vasta majoritate de oameni poate fi aplicat manifestă „reacŃii anormale” din cauza cărora iesfără sau doar cu foarte puŃină durere. Natura sa de sub orice control. În timpul acestor reacŃii, ei potblândă a determinat numeroşi psihologi să scrie face rău atât lor cât şi altora şi poate fi nevoie să fie 8
 17. 17. sedaŃi sau internaŃi în spital. Ceea ce, evident, nu diplomă şi nicio pregătire instituŃionalizată înpoate face un novice...oricât de entuziast ar fi în vreo universitate… alta decât diploma mea deaplicarea EFT. inginer de la Stanford University. Pe de altă parte, noi nu ştim dacă reacŃiile ** Noi suntem Antrenori de PerformanŃăanormale sunt provocate de ciocăniri sau dacă chiar Personală şi misiunea noastră este să aducemşi doar amintirea unei întâmplări dureroase este cea instrumentele de obŃinere a performanŃeicare precipită astfel de probleme. Indiferent care e personale în atenŃia celorlalŃi.cauza, dacă nu aveŃi experienŃă în aceste domenii, vă ** Căutarea noastră este una spirituală şi, deci,rog să nu intraŃi acolo unde nu vă e locul. amândoi suntem nişte slujitori ce ne merităm Cât de des se întâmplă astfel de reacŃii pe bună dreptate locul.anormale? Într-un spital psihiatric ele sunt obişnuite. ** Acest curs ia forma unei demonstraŃiiÎn societatea normală, ele sunt rare. Recent, am minuŃioase a unui foarte impresionantchemat mai mulŃi practicieni EFT experimentaŃi, instrument de ameliorare personală. Nu este ocare au avut de-a face cu o largă varietate de pregătire nici în psihologie, nici înprobleme emoŃionale şi am aflat că mai puŃin de unul psihoterapie.dintr-o mie de clienŃi au manifestat astfel de reacŃii ** łinând cont de celelalte prevederi aleanormale severe. acestui acord, puteŃi folosi EFT în beneficiul Acest procentaj este dat doar ca o vostru şi al altora.perspectivă. Nu vrem ca practicanŃii EFT să „dea cu ** Adrienne şi cu mine nu ne vom asumazarul” sau să „se bage unde nu le fierbe oala”. responsabilitatea pentru ce veŃi face voi cuDimpotrivă, un novice în EFT trebuie să facă uz de aceste tehnici.bun simŃ şi SĂ NU ÎNCERCE SĂ VINDECE Ca urmare…MALADII CARE ÎI DEPĂŞESC CUNOŞTINłELE ** Vi se cere să vă asumaŃi responsabilitateaSAU EXPERIENłA. completă pentru propriul vostru confort Sunt bine cunoscut pentru fraza „Încearcă emoŃional şi/sau fizic atât în timpul cât şi dupăpentru orice!”. Această frază apare în manualul ce urmăriŃi acest curs.EFT, în cursul EFT şi pe web site-ul nostru. Scopul ** Vi se cere de asemenea să-i instruiŃi pe ceiei este, bineînŃeles, să ne deschidă minŃile către pe care îi ajutaŃi cu EFT sau pe cei pe care îiposibilităŃile EFT. Nu reprezintă un permis pentru învăŃaŃi EFT, să-şi asume completaacŃiuni iresponsabile. Din fericire, oamenii responsabilitate pentru confortul lor emoŃionalinterpretează aceste cuvinte în cadrul unui context şi/sau fizic.rezonabil şi nu folosesc EFT pentru, spre exemplu, să ** Trebuie să fiŃi de acord să ne absolviŃi pefacă pe cineva să zboare de pe acoperişul Empire Adrienne, pe mine şi pe oricine altcinevaState Building. implicat în EFT, de orice reclamaŃii făcute de Uneori, în timpul şedinŃelor EFT, pe pacienŃi cineva pe care aŃi încercat să-l ajutaŃi cu EFTîi trec lacrimile sau au alte forme normale de sau pe care l-aŃi învăŃat EFT.manifestare a profundei tristeŃi legate de amintirea ** Vă recomandăm insistent să folosiŃi acesteunor evenimente neplăcute. Alteori, unele dureri tehnici sub supravegherea unui medic sau afizice „se înrăutăŃesc” – cel puŃin temporar. unui terapeut calificat.Profesionistul cunoscător şi experimentat va califica ** Nu utilizaŃi aceste tehnici pentru a încercaaceste răspunsuri drept normale şi va aplica EFT să rezolvaŃi o problemă în care bunul simŃ văpotrivite pentru rezolvarea lor. Iarăşi, când apar spune să n-o faceŃi.astfel de răspunsuri, trebuie să prevaleze bunul simŃ. Dacă nu sunteŃi de acord cu cele spuse sauDacă practicianul se simte depăşit, el trebuie nu puteŃi să vă conformaŃi lor, vă rog împachetaŃineapărat să trimită clientul la cineva cu mai multă toate aceste materiale chiar în acest moment şiexperienŃă. trimiteŃi-mi-le ca să vă dau banii înapoi. Altfel, consider că avem o înŃelegere şi mă aştept să oSărutări, Gary respectaŃi. Sunt foarte conştient că toate cele spuse mai Ca urmare, următoarele afirmaŃii de bun sus sunt de bun simŃ şi îmi cer scuze dacă aveŃisimŃ constituie un acord între noi. Vă rog citiŃi- impresia că vă vorbesc de parcă aŃi avea 12 ani. O facle cu atenŃie. doar pentru că avocatul meu insistă s-o fac. Destul cu **Adrienne şi cu mine nu suntem nici asta. Mai departe. psihologi, nici terapeuŃi şi nu avem nicio 9
 18. 18. Ce vă oferă acest curs Eliberare emoŃională – Simplitate – Scepticism sănătos Istorii de cazuri - Repetări Eliberare emoŃională Oamenii pur şi simplu trec dincolo de bagajul lor emoŃional, de regulă pentru totdeauna, şi Poate ar trebui să fiu un pic mai umil în încep să-şi trăiască mai eficient vieŃile lor.legătură cu acest subiect, dar eucred că EFT vă va schimba DeclaraŃia EFT se bazează pe descoperirea că De dezechilibrele din sistemul energetic al trupului audramatic modul în care IndependenŃăpercepeŃi lumea. efecte profunde asupra psihologiei noastre. Ştiu că pare un pic forŃat Corectând aceste dezechilibre, lucru care seîn acest moment,, dar aceste realizează prin bateri în anumite puncte de pe corp,tehnici pot concura în importanŃă cu DeclaraŃia adesea se obŃin remedii rapide. Prin rapide, eu înŃelegde IndependenŃă. Pentru unii, ele chiar sunt că majoritatea problemelor dispar în câtevaDeclaraŃia de IndependenŃă. minute!!! (Mai ales dacă reduceŃi problemele la Prin independenŃă înŃeleg eliberare de emoŃii evenimente negative concrete din viaŃa voastră. Mainegative. Adică, eliberarea care vă permite să înfloriŃi multe amănunte, mai încolo.)şi să vă ridicaŃi deasupra tuturor obstacolelor Toate astea sunt demonstrate în repetateascunse, care vă împiedică să aveŃi performanŃele rânduri, prin expunere de cazuri şi sesiuni pe viucorespunzătoare capacităŃii voastre. incluse în acest curs. Unele probleme iau mai mult Mă refer la eliberarea de anii de îndoieli asupra timp... poate două sau trei sesiuni scurte. Cele maivoastră înşivă…sau de ezitări…sau de suferinŃă dificile tind să necesite între câteva zile până la maidatorată pierderii cuiva drag…sau de enervări…sau multe săptămâni. Din fericire, acestea din urmă suntde amintiri dureroase precum ar fi violul sau alte puŃine.forme de abuz. Mă refer la libertatea de a câştiga mai mulŃi Simplitatebani, de a face noi paşi într-o afacere mai veche saude a începe una nouă, de a vă îmbunătăŃi scorul la Acest curs nu-şi propune să vă înveŃe toatăgolf, de a pierde în greutate, de a aborda mai relaxaŃi complexitatea privitoare la aceste descoperiri. Asta s-alte persoane sau de a deveni vorbitor în public, ar întinde pe sute de pagini şi ar însemna să intrăm încântăreŃ sau actor. domenii foarte tehnice, precum fizica cuantică şi Mă refer la eliberarea de anxietatea care vă câmpurile morfogenetice. Noi mergem pe drumul celface să luaŃi toate acele pilule, să beŃi alcool, să mai scurt şi oferim o versiune simplă, foartefumaŃi sau să daŃi mereu câte o raită prin frigider. eficientă, la îndemâna oricui. Mă refer la libertatea de a vă exprima cu A învăŃa acest curs este la fel cu a învăŃa săuşurinŃă sentimentele şi de a păşi pe această planetă conduci. Nu trebuie să ştiŃi fizica, chimia, ingineria şicu graŃie şi încredere. matematica unui automobil pentru a şti să-l conduci. Mă refer la eliberarea de temerile intense…. Dar trebuie să ştiŃi totuşi despre pedala de acceleraŃie,sau de fobii…sau de anxietate….sau de atacurile de frână, volan şi schimbătorul de viteze. Cu acestepanică …sau de stresul post traumatic (SPT)…sau de elemente de bază, puteŃi conduce cu uşurinŃă, pedependenŃe….sau de depresie…sau de vinovăŃii. majoritatea drumurilor.…sau …sau…sau… Scopul meu aici este să reduc un subiect foarte Aşa cum am mai spus, cred că EFT vă va complex, în câteva proceduri foarte simple, uşor deschimba complet lumea în care trăiŃi. înŃeles (pedala de acceleraŃie, pedala de frână, etc.) Cu cât mai scurtă şi concisă pot face prezentarea ** Nu se foloseşte nicio terapie lungă şi acestor proceduri, cu atât vor fi ele mai uşor de forŃată, cu “spune-mi povestea vieŃii tale” în învăŃat şi de pus în practică. Şi exact pentru asta aŃi EFT plătit: un procedeu puternic şi uşor de aplicat pentru ** Nu se folosesc medicamente a vă îmbunătăŃi performanŃa personală. ** Nu e nevoie de retrăirea dureroasă a Ca atare, acest curs este presărat cu exemple, desene evenimentelor traumatice din trecut şi metafore uşor de înŃeles, astfel ca fiecare parte a ** Nu durează luni şi ani procesului EFT să vă fie clară şi evidentă. ** Ia doar o fracŃiune din timpul obişnuit şi adesea dă rezultate în câteva minute. 10
 19. 19. Scepticism sănătos face cu un scepticism încăpăŃânat din partea celor pe O nouă invenŃie este de regulă întâmpinată cu Nu TreceŃi care veŃi încerca să-i ajutaŃi.scepticism, pentru că ea încalcă ceea ce era ştiut până În spatele acestui zid Cum de ştiu? Din anii de se află credinŃele meleatunci. Iar EFT o ia înaintea tuturor celor cunoscute experienŃă. Acest scepticismdespre psihologie şi vindecare emoŃională. Remediile nu trebuie totuşi criticat. Elrapide pentru probleme emoŃionale "dificile” sunt, în trebuie înŃeles, pentru că există unele caracteristiciunele cercuri, considerate imposibile şi, oricine unice ale acestuia privitoare la EFT.pretinde că le-a găsit, este categorisit drept şarlatan. Iată un exemplu. În multe ocazii am demonstrat"În fond", se crede în prezent, "aceste lucruri sunt aceste tehnici (unor nou veniŃi) de pe scenă, cu cinci sauadânc înrădăcinate în oameni şi deci e normal să zece voluntari din audienŃă. În câteva minute, cel puŃindureze un timp lung pentru a le remedia". 80% din ei au avut reduceri importante evidente. …sau CredinŃele sunt foarte puternice. Ducem chiar eliminări complete…ale problemelor lor fizice şirăzboaie în numele lor. Construim monumente pentru emoŃionale. Frica cedează, durerea de cap dispare,ele. Medicina, psihologia şi sistemele politice sunt respiraŃia se uşurează şi traumele emoŃionale nu mai auconstruite pe ele. Dar, vai, uneori ele nu sunt niciun efect negativ. Întreb atunci audienŃa "Cine dintreadevărate. Noi doar credem că sunt adevărate. voi mai este sceptic cu privire la această metodă?" şi,Uneori credem în basme. invariabil, cel puŃin jumătate din mâini se ridică. Dacă reacŃia pe care o aveŃi la promisiunile Îi întreb apoi dacă cred că schimbările pe carefăcute în paginile precedente include o atitudine de le-au avut aceşti voluntari au fost reale şi…da.. …eigenul “e prea frumos să fie adevărat”…sau ceva în sunt întotdeauna de acord că schimbările au fostasemănător…atunci eu v-am încălcat deja credinŃele. reale. În fond, voluntarii sunt de obicei necunoscuŃiO astfel de atitudine este sănătoasă şi e de aşteptat. pentru mine şi prieteni cu cei din sală. Ei ştiu căNoile idei trebuie supuse unei analize riguroase. Asta voluntarii sunt sinceri. "Atunci de ce sunteŃile dă forŃa pentru termen lung. sceptici?" întreb eu. Şi imediat primesc o ploaie de Acum ŃineŃi în mâinile voastre o invenŃie explicaŃii despre cum de a avut efect metoda …majoră. După cum veŃi vedea, ea se bazează pe celemai temeinice principii ştiinŃifice. Dar, din cauză că ** Mi se spune că i-am hipnotizat. Asta eeste atât de total diferită de "înŃelepciunea interesant, pentru că nu am nici cea mai micăconvenŃională", ea este în mod constant şi, de altfel idee despre hipnoză…şi nici cei ce presupunde înŃeles, întâmpinată cu scepticism. EFT nu sunt asta nu au.singurelele metode tratate astfel. Şi alte invenŃii au ** Mi se spune că e doar gândire pozitivă.avut de înfruntat atitudini similare. Iată câteva citate Chiar dacă ei n-au văzut niciodată cadin istorie: gândirea pozitivă să aibă aceste efecte atât de repede. "Maşini zburătoare mai-grele-decât-aerul sunt ** Mi se spune că voluntarii pur şi simpluimposibile." Lord Kelvin, Preşedintele Royal voiau să scape de problemele respective. Deci,Society era un simplu caz de "minte contra materie". Atunci de ce nu scăpaseră de probleme înainte "Orice ar mai putea fi inventat, a fost deja de a veni pe scenă?inventat." Charles H. Duell, Director al Oficiului de ** Mi se spune că efectele nu vor dura pentruPatente al SUA, 1899 că nu există nicio metodă de "reparaŃie rapidă". Şi totuşi, ei iau medicamente precum "Femeile responsabile şi cu bun simŃ nu penicilina, care le "repară rapid" o infecŃie.doresc să voteze." Grover Cleveland, 1905 ** Mi se spune că tehnicile de batere sunt nişte chestii distractive, care le iau oamenilor "Nu există nicio probabilitate ca omul să gândurile de la problemele lor. Aici ei ignorăpoată vreodată să capteze puterea atomului." cererea mea ca voluntarii să "se concentreze"Robert Milikan, Laureat Nobel în Fizică, 1923 pe problemă, pentru ca EFT să dea rezultate, ceea ce este exact opusul distracŃiei. Cine naiba ar vrea să-i audă pe actorivorbind?" Harry M. Warner, Warner Brothers Şi iată ce este cu adevărat fascinant privitor laPictures, 1927 acest fenomen…niciunul dintre argumentele prezentate nu se referă la EFT. EFT sunt oarecum Dar, chiar dacă nu sunteŃi sceptici deloc şi excluse din lista de posibilităŃi !!adoptaŃi aceste metoode rapid şi cu entuziasm…aşa Ce reacŃie ciudată. AŃi crede că oamenii, dupăcum am făcut-o eu…vă garantez că veŃi avea de-a ce văd aceste rezultate benefice incontestabile, mă bombardează cu întrebări despre cum lucrează aceste 11
 20. 20. tehnici, pentru a putea înŃelege mai bine procesul. În ciudat. Aceste tehnici vă fac să vorbiŃi singuri, să văloc de asta, ei tind să ignore procesul şi să ofere alte rotiŃi ochii din cap şi să murmuraŃi un cântec în timpexplicaŃii. Ei nu întreabă ce s-a întâmplat. În schimb, ce ciocăniŃi diferitele părŃi ale trupului. Ele nuîmi spun ei, mie. seamănă nici pe departe cu psihologia pe care o ştiu Fiecare face apel la propriul bagaj de majoritatea oamenilor şi poate părea fooooartecunoştinŃe şi experienŃe şi leagă ceea ce tocmai s-a departe de sistemul în care aveŃi încredere. Totuşi,întâmplat, cu ceea ce "ştie" deja că este adevărat. odată ce înŃelegeŃi logica din spatele lor, acesteEFT nu fac parte din acel bagaj (încă) şi deci le e tehnici devin foarte limpezi. Şi poate o să vă miraŃigreu să facă vreo legătură. Acum eu ştiu cum simŃeau cum de nu au fost descoperite mai demult.oamenii noştri de ştiinŃă de acum câteva secole, când Acestea fiind spuse, iată o latură interesantă.încercau să spună celor ce credeau că pământul e Nu trebuie să credeŃi în aceste tehnici pentru ca eleplat, că lumea de fapt e rotundă. să aibă efect. Unele persoane trag concluzia greşită Rareori se găseşte câte cineva să-mi spună că EFT dau rezultate doar pentru că oamenii cred în"Oh….aşa e, cum aŃi spus. Le-aŃi echilibrat sistemul ele. Această concluzie este deosebit de ciudată, dinenergetic în timp ce ei erau concentraŃi pe problemă cauză că ea e de obicei afirmată de cei sceptici.şi astfel aŃi eliminat cauza." Şi totuşi, exact asta s-a Realitatea este că oamenii rareori cred în acesteîntâmplat. Şi exact cu asta am petrecut jumătatea de tehnici la început. Ei sunt aproape întotdeaunaoră precedentă, ca să le spun celor din audienŃă că se sceptici…cel puŃin într-o anumită măsură. În ciudava întâmpla. Acesta-i singurul lucru care s-a lipsei de încredere a noilor veniŃi, rezultatele obŃinuteîntâmplat în timpul celor câteva minute când cu EFT îşi spun cuvântul cu toată forŃa. Cei care levoluntarii au fost pe scenă şi singurul lucru care a aplică simt ameliorările, în ciuda scepticismului lor.determinat acele schimbări. Pe vremuri, criticam această atitudine şi mă Istorii de cazurigândeam că oamenii sunt agresivi, încăpăŃânaŃi şiproşti. "De ce nu pot vedea ceea ce e evident?" îmi Când eram copil, eram tare pasionat după joculspuneam. Dar apoi, am realizat că oamenii nu erau de basebal şi visam să joc centru înaintaş pentruagresivi, încăpăŃânaŃi sau proşti, din cauză că această Yankeii din New York. Jocul cu mingea părea aşa dereacŃie venea de la persoane din toate categoriile uşor ! Stai doar acolo şi loveşti mingea când îŃi estesociale. N-avea importanŃă dacă erau şoferi de aruncată.autobuz sau doctori în ştiinŃe. Unii dintre prietenii Lovirea mingii necesită, bineînŃeles, multămei cei mai apropiaŃi se făceau că "explică" altora îndemânare şi cere experienŃă ca să fii eficient. Cuaceste rezultate uimitoare şi chicoteau pe seama cât prinzi mai multe mingi rapide, ce vin cu"caraghioslâcului” acestui proces. traiectorii curbe, complicate, cu atât devii mai bun. Adesea, chiar cei ce au simŃit schimbările pe La fel e şi cu EFT.pielea lor preferă să creadă că altceva le-a provocat Memorarea tehnicilor EFT este uşoară.schimbarea. Şi, de regulă, se gândesc la ceva total Aplicarea lor este aproape la fel de uşoară şi puteŃidiferit, fără nicio legătură, precum un cutremur care a deveni eficienŃi după doar câteva încercări. Totuşi,avut loc recent sau o creştere a salariului pe care dacă doriŃi să stăpâniŃi aceste tehnici, trebuie sătocmai au primit-o. Vă daŃi seama, ei nu neagă studiaŃi cu sârguinŃă casetele din Cursul EFTproducerea schimbării şi nici că ea a avut loc în timp (precum şi celelalte seturi de casete ale noastre) şi săce executau EFT. Ei sunt pur şi simplu incapabili să le aplicaŃi la o mare varietate de probleme (mingifacă legătura dintre schimbare şi tehnicile de batere. rapide, traiectorii curbe) pentru a vă perfecŃionaPentru ei, aşa ceva nu există. Nu are sens. Trebuie să îndemânarea. Pe scurt, aveŃi nevoie de mai multexiste altă explicaŃie. Dr. Roger Callahan, de la care antrenament şi experienŃă decât obŃineŃi doar citindam primit introducerea iniŃială în aceste proceduri, acest manual.numeşte acest comportament, problema APEX. Probabil, cea mai mare limită pe care o Încă o dată, nu vreau să critic. Dar este întâmpinaŃi în folosirea EFT este să nu recunoaşteŃiimportant de observat şi de înŃeles, pentru că se cât de multe puteŃi face cu ele. Acesta este unulîntâmplă foarte frecvent. De fapt, majoritatea dintre motivele pentru care vă potopesc cu istorii deoamenilor se comportă astfel şi, e foarte mare cazuri în acest curs. Le veŃi găsi scrise în acestprobabilitatea ca voi să fiŃi printre ei. manual. Dar, mai important, există ore şi ore de astfel De aceea vă spun toate acestea. Dacă nu de cazuri, pe casete video şi audio. ŞedinŃelesunteŃi conştienŃi de asta, puteŃi "găsi o explicaŃie" şi înregistrate sunt esenŃiale pentru a reuşi să stăpâniŃisă întoarceŃi spatele biletului spre eliberarea aceste tehnici, pentru că ele aduc EFT "dincolo deemoŃională, cu toate beneficiile pentru viaŃa întreagă, pagina scrisă" şi le arată eficienŃa în viaŃa reală. Văpe care aceasta vi le oferă. rog să le studiaŃi în amănunt. Sunt cazuri reale…pe Un alt motiv al scepticismului este că EFTarată ciudat. Adică, vreau să spun, într-adevăr 12
 21. 21. oameni reali, cu probleme reale…astfel că vă puteŃi RepetiŃielărgi mult orizontul cunoaşterii acestor tehnici. VeŃi fi martori cum unii pacienŃi scapă de Sunt un mare adept al repetiŃiei. Esteproblemele lor de o viaŃă în doar câteva momente, în instrumentul de învăŃare cel mai bine verificat de petimp ce la alŃii e nevoie de mai multă perseverenŃă. planetă de-a lungul timpului şi eu îl folosesc fărăVeŃi auzi EFT aplicate la unele probleme emoŃionale răgaz.severe, pe care le veŃi vedea topindu-se chiar în faŃa Cu cât mai mult vi se repetă ceva, cu atât maivoastră. VeŃi fi de asemenea martori la unele bine îl veŃi învăŃa. De aceea, mă veŃi auzi revenind laameliorări parŃiale, care nu rezolvă complet aceste idei din multe unghiuri diferite, în acest curs.problemele. Pe scurt, aceste casete vă oferă un Reiau aceleaşi concepte de repetate ori în acestcurcubeu de experienŃe reale, un fundament necesar manual, în casetele video ca şi în cele audio.dacă vreŃi să treceŃi de la aplicarea mecanică a EFT, Dacă vă veŃi plictisi să auziŃi aceeaşi idee dela stăpânirea acestora. mai multe ori…fiŃi mulŃumiŃi. Asta înseamnă că aŃi Un alt motiv pentru care vă inund cu atât de învăŃat-o atât de bine, că aŃi ajuns să vă săturaŃi de ea.multe istorii este că vreau să vă expun atât de multe Ceea ce e mult mai bine decât să o fi auzit o dată şi săcazuri cu schimbări uluitoare obŃinute prin aplicarea nu fi prins rădăcini în mintea voastră. DatorităEFT, încât să nu mai puteŃi fi sceptici. importanŃei majore a acestor tehnici pentru calitatea Chiar şi scepticul cel mai adânc înrădăcinat în vieŃii voastre, vă fac un imens deserviciu dacă nu văcunoştinŃele tradiŃionale nu va mai rezista afluenŃei bat la cap cu aceste idei cruciale.de dovezi incontestabile. EFT sunt tot ceea ce amspus că sunt…şi încă şi mai mult. Deci….repet. AşteptaŃi-vă la repetări în acest curs. 13
 22. 22. ŞtiinŃa din spatele EFT Un inginer cercetează ştiinŃa psihologiei—Sistemul energetic al corpului Prima experienŃă a Dr. Callahan Descoperirea—Conceptul reviziei 100% Un inginer abordează Mai întâi, vă rog să înŃelegeŃi că eu nu mi-am ştiinŃa psihologiei folosit practic niciodată, formaŃia mea de inginer. Am ales întotdeauna profesiuni orientate spre oameni Acest curs este scris de un inginer de la şi, în acelaşi timp, mi-am urmat adevărata pasiune, caStanford. Nu sunt un psiholog cu o lungă listă de Antrenor de PerformanŃă Personală.iniŃiale în faŃa numelui meu. Oamenii îmi spun Gary Dar asta nu înseamnă că nu am fost influenŃatşi nu Dr. cutare şi cutare. de educaŃia mea ştiinŃifică. Într-adevăr, acea educaŃie Dacă sunteŃi m-a condus spre multe instrumente utile pentruconvenŃionalişti, asta s-ar putea performanŃa personală. ÎnŃelegeŃi, ingineria este osă vă deranjeze. În fond, ce ştiinŃă exactă. E foarte practică. Doi şi cu doi trebuietreabă are un inginer să-şi bage să facă patru. Există un raŃionament pentru orice.nasul în domeniul psihologiei? Logica tinde să guverneze gândirea unui inginer.ŞtiinŃele fizice şi ştiinŃele minŃii Aşa că, atunci când am pornit să găsescpar a nu avea nimic în comun.Adevărat. instrumente de performanŃă personală, mi-am luat Dar acum 40 de ani eu am realizat că, calitatea modul de gândire cu mine. Pentru mine, unvieŃii cuiva este direct legată de sănătatea sa instrument trebuia să aibă sens...trebuia să fieemoŃională. Sănătatea emoŃională este fundaŃia pe practic....trebuia să fie ştiinŃific. Pe scurt...dacă nucare se sprijină încrederea în sine iar încrederea în da rezultate în lumea reală, pe mine nu măsine este trambulina pentru realizări în orice domeniu interesa.al vieŃii. Aceasta nu este o idee nouă, bineînŃeles. Deci, am început citind acele cărŃi şiTeoretic, toată lumea este de acord cu asta şi participând la seminarii de psihologie. Era "logic" săsecŃiunea de educare a eului, din orice librărie mare, procedez aşa. Dar psihologia era pentru mine unabundă de cărŃi cu acest subiect. puzzle. Eu căutam aceeaşi logică şi precizie cu care Majoritatea oamenilor iau această idee ca atare eram obişnuit ca inginer, dar nu părea să găsesc aşaşi citesc o carte sau participă la un seminar, când şi ceva. După mulŃi ani de încercări ale instituŃieicând. Dar eu am luat-o în serios…foarte serios. Atâta cunoscute sub numele de psihologie, pot să vă asigurtimp cât voi petrece câteva zeci de ani pe această că ştiinŃa ingineriei şi ştiinŃa psihologiei au oplanetă, aş putea foarte bine să fac din ei o experienŃă foarte mică legătură una cu alta.plăcută pentru mine şi pentru alŃii. Aşa că, am plecat La suprafaŃă, psihologia pare să fie foarteîntr-o cercetare de 40 de ani, pentru a găsi ştiinŃifică. Există laboratoare dedicate cercetăriiinstrumente care să ajute oamenii în această privinŃă. problemelor psihologice, în aproape fiecare Am citit toate acele cărŃi (cu sutele) şi am universitate mare din America. Sunt emise teorii şicheltuit mii de dolari pe seminarii şi casete. Am acestea sunt testate riguros. Sunt efectuate studiipescuit orice indiciu pe care l-am putut găsi, cu "controlate", pentru a fi siguri că rezultatele obŃinuteentuziasmul unui reporter de la un ziar de actualităŃi sunt valide. Aceste studii formează apoi, baza unorîn căutarea unui "subiect tare". Am discutat cu vagoane de articole profesionale, scrise de cei maipsihiatri şi psihologi şi psihoterapeuŃi de tot felul, ca respectaŃi practicieni în domeniu. Toate acestea parsă aflu ce metode dau rezultate. Iar EFT sunt, de foarte impresionante şi, într-o anumită măsură, chiardeparte, cel mai fascinant, cel mai recompensator, cel sunt.mai eficient instrument pe care l-am găsit vreodată Toată această cercetare chiar descoperă multepentru realizarea personală. Ele există sub acest aspecte valoroase ale procesului nostru de gândire şinume şi, într-adevăr, determină eliberare de emoŃii ale comportamentelor noastre. Ele sunt foarte utile înnegative vânzări şi reclame şi în multe alte domenii. Dar, Dar mă duc prea departe. Vreau să refac vasta lor majoritate fac foarte puŃin pentru atraseul prin unele dintre jaloanele cercetării mele, aduce oamenilor uşurarea rapidă, atât de dorită şipentru că ele formează o bază importantă pe care vă necesară, de problemele lor emoŃionale.pot construi introducerea în această descoperire Ştiu că sună puŃin cam lipsit de respect şi nuingenioasă. intenŃionez să jignesc pe nimeni. Dar, după standardele unui inginer…aceasta este o afirmaŃie 14
 23. 23. foarte adevărată. Există unele excepŃii, bineînŃeles, nu există decât un singur criteriu pentru a şti dacă odar vasta majoritate a tehnicilor convenŃionale dau teorie psihologică dată este sau nu validă. Şirezultate foarte precare. anume…dă rezultate pe pacient ? Vă rog să înŃelegeŃi că nu e vorba de a critica Dacă un inginer proiectează un calculator, sprepsihoterapeuŃii. Eu consider că membrii acestei exemplu, acesta trebuie să funcŃioneze perfect înprofesii sunt printre persoanele cele mai dedicate de lumea reală. Altfel, cumpărătorii îl vor returnape pământ şi mulŃi dintre ei sunt prietenii mei imediat, cerându-şi banii şi pot chiar trimite opersonali. Sunt nişte indivizi cărora le pasă foarte reclamaŃie autorităŃilor. În sănătatea emoŃională,mult şi se preocupă într-adevăr de pacienŃii lor. Ei totuşi, dacă o nouă metodă pare să dea rezultate dinmuncesc ore lungi şi sunt mereu în căutarea a noi când în când (şi atâta vreme cât nu este preacăi de îmbunătăŃire a metodelor cu care au fost radicală), este adesea ridicată la rangul de mareînvăŃaŃi să lucreze. EFT sunt un nou instrument descoperire şi autorul metodei se îmbogăŃeşte scriindpentru "trusa lor de ajutat oamenii", care conŃine o cărŃi şi Ńinând conferinŃe. Interesant…dar aşa este.componentă ştiinŃifică distinctă. Această componentă În primii mei ani de cercetare în căutareaştiinŃifică l-ar satisface chiar şi pe cel mai pretenŃios instrumentelor de îmbunătăŃire a performanŃeiinginer. Ea trebuie să îmbunătăŃească performanŃele personale, m-am gândit că ar trebui să obŃin diplomeoricărui terapeut. în psihologie. Dar, cu cât cunoşteam mai bine acest Unii pacienŃi urmează o terapie timp de luni domeniu, cu atât ajungeam mai tare la concluzia că arsau ani, pentru a scăpa de temeri, furii, vinovăŃii, fi în dezavantajul meu să fac asta. De ce? Pentru căsuferinŃe, depresii, amintiri traumatice, etc. şi ar fi trebuit să învăŃ metode ce nu dădeaurezultatele se văd prea puŃin sau deloc. Atunci, ei rezultate…cel puŃin, nu după standardele mele.schimbă terapeuŃii, în speranŃa că un altul are Pur şi simplu nu vedeam meritele trecerii prin"răspunsul". Rezultatele sunt adesea, aceleaşi. Ei toate acele cursuri, pentru a învăŃa ceva care, pentruschimbă iar…şi iar…şi iar. Ei cheltuie bani. Ei mine, avea o valoare îndoielnică. Paradoxal, asta m-cheltuie timp. Ei trec prin şedinŃe foarte dureroase ar fi distras de la adevăratul meu Ńel, de găsire adin punct de vedere emoŃional. Dar, dacă se întâmplă instrumentelor pentru îmbunătăŃirea performanŃeiceva pozitiv pentru majoritatea acestor pacienŃi, acest personale, instrumente care să funcŃioneze.ceva nu pare să fie mare lucru. Cu trecerea anilor, am descoperit o întreagă Acest fapt mie mi s-a părut mai degrabă listă de instrumente ajutătoare, pe care le-am folositcurios. Pentru mine, ceva era evident greşit în pentru mine şi i-am învăŃat şi pe alŃii să le folosească.metodele folosite, pentru că (1) nu dădeau rezultate Întâmplător, niciunul dintre aceste instrumente nu(cel puŃin după standardele mele) şi (2) erau dureros provenea dintr-o carte de psihologie. Toate au fostde lente. Aşa că, am întrebat terapeuŃi şi pacienŃi, "De bine primite şi eficiente atunci când au fost aplicatece durează atât de mult să obŃineŃi atât de puŃin? ". corect.Răspunsurile variau, bineînŃeles, dar, în general Unul dintre instrumentele despre care amsunau cam aşa… crezut că poate fi de un mare ajutor, a fost Programarea Neuro-Lingvistică (cunoscută ca PNL). **"Ei bine, problema este adânc înrădăcinată" M-am aruncat în ea cu capul înainte şi am devenit sau foarte priceput. Am devenit Maestru Practician cu **"Aceasta e o cicatrice adâncă" sau atestat şi am ajutat o mulŃime de oameni. Recomand **"Nu ştim sigur…avem de-a face cu misterele oricui interesat în îmbunătăŃirea performanŃei minŃii, înŃelegi. " personale, să-l studieze. Apoi, căutarea mea de alte instrumente bune Mintea mea de inginer a aruncat imediat de-o pentru performanŃa personală, a făcut un pas uriaşparte toate aceste răspunsuri, ca fiind doar nişte căi înainte, spre un nou nivel. Mi s-a vorbit despre unconvenabile de a explica, sau de a raŃionaliza, metode psiholog din California de Sud, Dr. Roger Callahan,ce nu dădeau prea multe rezultate. Dar, pentru care obŃinea vindecarea pacienŃilor, de temeri intensemajoritatea oamenilor, aceste explicaŃii sunau bine. (fobii), în doar câteva minute. Aşa că, totdeaunaSunau rezonabil. Deci metodele erau acceptate şi căutător neobosit, l-am sunat imediat să-l întreburmate. De altfel, ce altceva se putea face? despre metodele lui. El mi-a spus că metodeleAdevăratele răspunsuri nu existau. folosite de el nu se limitau doar la fobii. De asemenea, nu vreau să las să se înŃeleagă Ele se aplicau la toate emoŃiile negative.aici că nimeni nu obŃine niciun ajutor sau uşurare Acestea includeau depresia, vinovăŃia, furia,prin terapie. Pentru că n-ar fi adevărat. Unii obŃin. supărarea, stresul post traumatic (SPT) şi orice altăDar, în general, psihologia este printre cele mai emoŃie negativă la care vă puteŃi gândi. Mai mult deîncete, cele mai ineficiente ştiinŃe de pe pământ. atât, aplicarea metodei dura de obicei doar câteva Pentru acest inginer care sunt eu, singurul minute, iar rezultatul era, de regulă, permanent.laborator ştiinŃific care contează este lumea reală şi 15

×