Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió de pares 7 de maig 13

Orientacions final de curs de 2n de Batxillerat.
Presentació de la reunió de pares per al proper 7 de maig 2013.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Reunió de pares 7 de maig 13

 1. 1. ESCOLA ARRELS IIREUNIÓ DE PARES 2n BAT7 Maig 2013
 2. 2. PARLAREM DE: Organització de final de curs i calendari PAU Assignació de places a la universitat. Cicles Formatius de Grau Superior. Llocs Web d’interès
 3. 3. ORGANITZACIÓ DE FINAL DECURS Convocatòria ordinària 2n Bat.Exàmens globals 3r Trimestre: 9, 10 i 13 maigResultats 3r Trimestre: 15 maigCurset de recuperació : del 15 al 21 maigExàmens recuperació: 22, 23 i 24 maigResultats finals : 27 maig a les 9h http://www.google.com/calendar/embed?src=escolaarrels.com_4mv66ukpk5e4o20reafo3v3ivc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid
 4. 4. ORGANITZACIÓ DE FINAL DECURS Convocatòria extraordinària 2n Bat.Curset de recuperació: del 27 maig al 11 dejuny.Exàmens : 12 i 13 juny.Resultats : 18 juny a les 9h.
 5. 5. ORGANITZACIÓ DE FINAL DECURS PAUPreparació : del 27 de maig al 7 de juny.Proves: 11, 12 i 13 de juny.Matrícula: -27 maig, des de casa.-28 maig, portar imprès a l’escola.-del 29 maig al 3 juny, pagamentde taxes (al banc).Resultats: 28 de juny ( al web).1 de juliol (a l’escola)
 6. 6. ORGANITZACIÓ DE FINAL DECURS Cicles Formatius de Grau Superior.-Preinscripció: del 27 de maig al 7 de juny.-29 de maig, recollida de notes per fer lapreinscripció (alumnes aprovats a la convocatòriaordinària)-26 de juny , data màxima de presentació de lesnotes de batxillerat pels alumnes aprovats en laconvocatòria extraordinària.-Llista d’admesos: 1 de juliol.-Matrícula: de l’1 al 9 de juliol.
 7. 7. ORGANITZACIÓ DE FINAL DECURS Preinscripció universitària:-del 4 de juny al 3 de juliol.- l’1 de juliol , a l’escola, per aquells que vulguin ono ho hagin fet abans.
 8. 8. ORGANITZACIÓ DE FINAL DECURS TÍTOL DE BATXILLERATL’escola proporcionarà la sol·licitud i cal anar apagar a La Caixa.Cal retornar el paper segellat a l’escola abansdel 21 de juny.
 9. 9. LES PAU PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT La informació sobre aquesta prova es pottrobar a :https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html
 10. 10. LES PAU EstructuraFase generalConsta de cinc exercicis:Llengua catalana i literaturaLlengua castellana i literaturaLlengua estrangeraHistòria o Història de la filosofiaUna matèria de modalitat de batxillerat triada per lestudiantFase específicaCada estudiant pot examinar-se dun màxim de tres matèriesde modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fasegeneral.
 11. 11. LES PAU Qualificació de la fase general i nota daccésLa qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0a 10 punts.És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general(QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota daccés.Nota daccés. Es considera que un estudiant ha superat la provadaccés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com aresultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana debatxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:Nota daccés = 0,6 QMB + 0,4 QFGQMB= qualificació mitjana de batxilleratQFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta siguisuperior o igual a 4)Aquesta nota daccés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.
 12. 12. LES PAU Qualificació de la fase específicaCada estudiant pot examinar-se dun màxim de tresmatèries de modalitat de batxillerat, diferents del’examinada en la fase general.Cada matèria examinada com a fase específicaserà qualificada per separat, amb una puntuació de0 a 10 punts.Es considerarà superada cada matèria si sobtéuna qualificació igual o superior a 5.Les qualificacions de les matèries de la faseespecífica tindran validesa per a l’accés a launiversitat durant els dos cursos acadèmicssegüents a la superació d’aquestes.
 13. 13. LES PAU Nota dadmissióNota dadmissió = Nota daccés + a M1 + b M2M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a lafase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millornota dadmissióa, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la faseespecífica (0,1 o 0,2)Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitatde batxillerat adscrites a les branques de coneixement delstítols de grau, que seran daplicació per a laccés a launiversitat en la preinscripció, es poden consultar al web:http://gencat.cat/universitats/preinscripcio.
 14. 14. ASSIGNACIÓ DE PLACES PROCÉS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES IMATRICULACIÓ A LA UNIVERSITATPrimera assignació de places (11 de juliol).Es pot trobar tot el procés explicat a :https://accesnet.gencat.cat
 15. 15. ASSIGNACIÓ DE PLACESPRIMERA ASSIGNACIÓ Situació 1: Estudiant assignat en 1apreferènciaHa de matricular-se en el centre assignat del15 al 19 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaçaassignada.
 16. 16. ASSIGNACIÓ DE PLACESPRIMERA ASSIGNACIÓ Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferènciaHa de triar entre dues opcions:- Acceptar com a definitiva la plaça assignada mitjançant el tràmit Assignaciódefinitiva.El tràmit Assignació definitiva sha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits iconsultes actuals), entre els dies 12 i16 de juliol.Lestudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés depreinscripció ha finalitzat.Aquesta assignació definitiva es publicarà a https://accesnet.gencat.cat el 17 dejuliol.Lestudiant haurà de matricular-se el 19 de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaçaassignada.- Esperar a la segona assignació de places (25 de juliol) per intentar millorar la sevaassignació.Lestudiant que vulgui esperar a la segona assignació de places no ha de fer captràmit i la seva assignació definitiva sortirà publicada el 25 de juliol.Si espera a la segona assignació, lestudiant només es podrà trobar en unadaquestes dues situacions:o Manté la mateixa preferència que ja tenia assignada.o Millora la seva assignació.En cap cas la nova plaça assignada correspondrà a preferències posteriors.
 17. 17. ASSIGNACIÓ DE PLACESPRIMERA ASSIGNACIÓ Situació 3: Estudiant no assignat en cappreferènciaHa desperar a la segona assignació deplaces (25 de juliol).
 18. 18. ASSIGNACIÓ DE PLACESSEGONA ASSIGNACIÓLa segona assignació de places de la convocatòria dejuny es farà pública el 25 de juliol ahttps://accesnet.gencat.cat. Tots els estudiantsassignats shauran de matricular del 26 al 30 de juliol.Els estudiants que no es matriculin en aquestesdates perdran la plaça assignada. Situació 1: Estudiant assignat en 1a preferènciaHa de matricular-se en el centre assignat del 26 al 30de juliol. Si no ho fa, perdrà la plaça assignada.
 19. 19. ASSIGNACIÓ DE PLACESSEGONA ASSIGNACIÓ Situació 2: Estudiant assignat entre la 2a i la 8a preferènciaHa de matricular-se en el centre assignat del 26 al 30 de juliol. Si no ho fa,perdrà la plaça assignada.- Si lestudiant vol quedar-se definitivament amb la preferència assignada, sha dematricular i no ha de fer cap altre tràmit.-Si lestudiant vol seguir en el procés de preinscripció per veure si millora la sevaassignació, ha de manifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmit Continuaren el procés de reassignació de places.Aquest tràmit sha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits i consultes actuals)entre el 25 de juliol i el 4 de setembre.Aquest tràmit també el pot fer un estudiant que finalment ha decidit no matricular-se,però aquest estudiant ha de ser conscient que ha perdut la plaça assignada.La primera reassignació de places de la convocatòria de juny es farà pública el 6de setembre.
 20. 20. ASSIGNACIÓ DE PLACESSEGONA ASSIGNACIÓ Situació 3: Estudiant no assignat en cap preferènciaSi lestudiant vol continuar en el procés de preinscripció, ha demanifestar explícitament aquesta voluntat fent el tràmitContinuar en el procés de reassignació de places. Aquesttràmit sha de fer a https://accesnet.gencat.cat (Tràmits iconsultes actuals) entre el 25 de juliol i el 4 de setembre.La primera reassignació de places de la convocatòria de juny esfarà pública el 6 de setembre.Si no fa cap tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.
 21. 21. ASSIGNACIÓ DE PLACESPrimera reassignació de places (6 de setembre) Lestudiant que entre el 25 de juliol i el 4 de setembre hagi fet eltràmit Continuar en el procés de reassignació de places, tantsi ja està matriculat com si no es va matricular o no havia estatassignat, haurà de consultar la pàgina webhttps://accesnet.gencat.cat per comprovar si:-Ha millorat la seva assignació.-Està assignat en alguna de les preferències que havia sol·licitat,en el cas que no estigués assignat en cap preferència.-En els casos anteriors haurà de matricular-se en el centreassignat els dies 9 i 10 de setembre.-Lestudiant haurà de consultar les reassignacions següents percomprovar si la seva situació ha canviat.
 22. 22. CICLES FORMATIUS DE GRAUSUPERIOR Formació professional per famílieshttp://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/cicles_families.pdf A l’Escola Arrels: Administració i Finances
 23. 23. LLOCS WEB D’INTERÈS LLOCS WEB AMB INFORMACIÓ INTERESSANT.(Penjats al Moodle Tutoria) -Informació sobre graus, universitats i cicles formatius: http://graus.unportal.net/wb/unportal/ca/cercador/index.html -Informació sobre accés a la universitat i estudis universitaris: http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.f598eea3d2e90df812d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=ea4989bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ea4989bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default -Estudis a l’estranger http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=49ca89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=49ca89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default -Ponderacions PAU http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_20449924_1.pdf http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/selectivitat/nota-admissio-parametres-ponderacio/ -Portal per fer prematrícula, matrícula i consulta de resultats de les PAU, fer la preinscripció universitàriai consultar ladjudicació de plaça universitària. https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html -Posa’t a prova http://www14.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/wicket/bookmarkable/net.gencat.ur.posat.web.frontoffice.tancat.page.Tancat?0
 24. 24. LLOCS WEB D’INTERÈS - Preinscripció i matrícula als cicles formatius: http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=6b829fef421bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6b829fef421bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ad986091bdbaa3106091bdbaa3108d0c1e0aRCRD -Formació professional per famílies http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/cicles_families.pdf -Informació sobre tots els estudis a Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/ -Consulta de centres de cicles formatius http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu -Beques http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beques.jsp?categoria=universitaris%20AGAUR -Estudis universitaris a Espanya http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria.html -Notes de tall http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/prein/info/listat/index.html -Informació sobre universitats catalanes. http://www.gencat.cat/temes/cat/universitats.htm

×