ανακεφαλαιοποιηση ποσα

506 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ανακεφαλαιοποιηση ποσα

  1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.28 08:24:41 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 50883 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, δ) τις διατάξεις του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Τα−Προκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119), Σταθερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυ− όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, όπως ση του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ισχύει, «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK − ERGASIAS Α.Ε.». ............... 1 ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 40/4/25.5.2012 «ΠροκαταβολήΠροκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ει− Σταθερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυ− σφοράς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πι− ση του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία στωτικού ιδρύματος με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». ............................................................ 2 EUROBANK − ERGASIAS Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β΄ 1740), με τηνΠροκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής οποία εγκρίθηκε το από 24.5.2012 αίτημα του πιστωτι− Σταθερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυ− κού ιδρύματος, το οποίο αξιολογήθηκε ως βιώσιμο από ση του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία την Τράπεζα της Ελλάδος, για την προκαταβολή της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». ................................................... 3 εισφοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη− τας στην αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου ποσούΠροκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής ευρώ τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα Σταθερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυ− εκατομμυρίων (€ 3.970 εκατ.), ση του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 53/25/26.10.2012 «Επιβολή ειδι− «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». ................ 4 κών κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πιστωτικό ίδρυμα μεΑνασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστι− την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK − ERGASIAS Α.Ε.”», κών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας. ............ 5 με την οποία καθορίστηκε το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK − ERGASIAS Α.Ε.» σε ευρώ πέντε δισεκατομμύρια οκτακόσια τριάντα εννέα εκατομμύριαΑριθμ. απόφ. 57/5/20.12.2012 (1) (€ 5.839 εκατ.),Προκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα− ζ) το από 20.12.2012 αίτημα του εν λόγω πιστωτικού θερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυση του ιδρύματος, πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ η) τις από 20.12.2012 επιστολές (ΑΠ/ΔΕΠΣ 10702 και EUROBANK − ERGASIAS Α.Ε.». 10703) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντίστοιχα, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με τις οποίες παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ την έκδοση της παρούσας απόφασης, ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ θ) ότι το αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης αφορά κε− Αφού έλαβε υπόψη: φαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες έχουν ήδη υπολογιστεί α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της προ της δημοσιεύσεως του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250/τ.Ελλάδος, όπως ισχύει, Α΄/20−12−2012) με τον οποίο τροποποιήθηκε το αρ. 6 του β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρά− ν. 3864/2010 και συνεπώς δεν απαιτείται υποβολή απόπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής το πιστωτικό ίδρυμα νέου επιχειρηματικού σχεδίου καιΠιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος εφαρμογής,αρμοδιότητας», ι) το από 20.12.2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν− γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή− σης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζαςτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα− της Ελλάδος,
  2. 2. 50884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΠΕΙΔΗ καθορίστηκε το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών του κρίνει ότι η αύξηση της προκαταβολής εισφοράς του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕ−Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην κε− ΖΑ Α.Ε.» σε ευρώ τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσιαφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος με την εβδομήντα ένα εκατομμύρια (€ 4.571 εκατ.),επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK − ERGASIAS Α.Ε.» εί− ζ) το από 20.12.2012 αίτημα του εν λόγω πιστωτικούναι αναγκαία προκειμένου να προστατεύεται η στα− ιδρύματος,θερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η) τις από 20.12.2012 επιστολές (ΑΠ/ΔΕΠΣ 10702 καιη συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την πραγματική 10703) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκούοικονομία, αποφασίζει: Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντίστοιχα, την επιπλέον προκαταβολή εισφοράς από το Ταμείο με τις οποίες παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη τους γιαΧρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εν όψει της συμμε− την έκδοση της παρούσας απόφασης,τοχής του σε κεφαλαιακή ενίσχυση του ως άνω πιστω− θ) ότι το αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης αφορά κε−τικού ιδρύματος κατά τις διατάξεις του ν. 3864/2010, φαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες έχουν ήδη υπολογι−ποσού ευρώ ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα στεί προ της δημοσιεύσεως του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250/ενός (€ 1.341 εκατ.). τ.Α΄/20−12−2012) με τον οποίο τροποποιήθηκε το αρ. 6 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της του ν. 3864/2010 και συνεπώς δεν απαιτείται υποβολήΚυβερνήσεως. από το πιστωτικό ίδρυμα νέου επιχειρηματικού σχεδίου και λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, Ο Πρόεδρος κ.α.α. ι) το από 20.12.2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν− Ο Υποδιοικητής σης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ της Ελλάδος, F ΕΠΕΙΔΗΑριθμ. απόφ. 57/3/20.12.2012 (2) κρίνει ότι η αύξηση της προκαταβολής εισφοράς τουΠροκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα− Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην κε− θερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυση του φαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος με την πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑ− επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» είναι αναγκαία προκει− ΠΕΖΑ Α.Ε.». μένου να προστατεύεται η σταθερότητα του ελληνικού ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ τραπεζικού συστήματος και η συνεισφορά του στην Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία, αποφασίζει: ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ την επιπλέον προκαταβολή εισφοράς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εν όψει της συμμε− Αφού έλαβε υπόψη: τοχής του σε κεφαλαιακή ενίσχυση του ως άνω πιστω− α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της τικού ιδρύματος κατά τις διατάξεις του ν. 3864/2010,Ελλάδος, όπως ισχύει, ποσού ευρώ ενός δισεκατομμυρίου σαράντα δύο εκα− β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρά− τομμυρίων (€ 1.042 εκατ.).πεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΠιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση Κυβερνήσεως.αρμοδιότητας» α, γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή− Ο Πρόεδρος κ.α.α.των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα− Ο Υποδιοικητήςλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣπαροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» F(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, Αριθμ. απόφ. 57/4/20.12.2012 (3) δ) τις διατάξεις του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Τα− Προκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα−μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119), θερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυση τουόπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, όπως πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑισχύει, ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 40/2/25.5.2012 «Προκαταβολήαπό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ει− ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣσφοράς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πι− Η ΕΠΙΤΡΟΠΗστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑ.Ε.”» (ΦΕΚ Β΄ 1740), με την οποία εγκρίθηκε το από Aφού έλαβε υπόψη:24.5.2012 αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας τηςαξιολογήθηκε ως βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλά− Ελλάδος, όπως ισχύει,δος, για την προκαταβολή της εισφοράς του Ταμείου β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρά−Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην αύξηση του πεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπήςμετοχικού του κεφαλαίου ποσού ευρώ ενός δισεκα− Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεσητομμυρίου εννιακοσίων εκατομμυρίων (€ 1.900 εκατ.), αρμοδιότητας», στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 53/24/26.10.2012 «Επιβολή ει− γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−δικών κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πιστωτικό ίδρυμα των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.”», με την οποία λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων
  3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 50885παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» Αριθμ. απόφ. 57/2/20.12.2012 (4)(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, Προκαταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα− δ) τις διατάξεις του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Τα− θερότητας εισφοράς σε κεφαλαιακή ενίσχυση τουμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119), πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗόπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, όπως ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».ισχύει, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 40/3/25.5.2012 «Προκαταβολή Η ΕΠΙΤΡΟΠΗαπό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ει− ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝσφοράς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πι−στωτικού ιδρύματος με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙ− Αφού έλαβε υπόψη:ΩΣ Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β΄ 1740), με την οποία εγκρίθηκε το από α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της24.5.2012 αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο Ελλάδος, όπως ισχύει,αξιολογήθηκε ως βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλά− β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τρά−δος, για την προκαταβολή της εισφοράς του Ταμείου πεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση ΕπιτροπήςΧρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην αύξηση του Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεσημετοχικού του κεφαλαίου ποσού ευρώ τεσσάρων δισε− αρμοδιότητας»,κατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων (€ 4.700 εκατ.), γ) το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή− των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα− στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 53/26/26.10.2012 «Επιβολή ειδι− λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεωνκών κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πιστωτικό ίδρυμα με παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”», με την οποία (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει,καθορίστηκε το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών του δ) τις διατάξεις του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Τα−πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙ− μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ Α΄ 119),ΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε ευρώ επτά δισεκατομμύρια τριακόσια όπως ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτού, όπωςτριάντα πέντε εκατομμύρια (€ 7.335 εκατ.), ισχύει, ζ) το από 20.12.2012 αίτημα του εν λόγω πιστωτικού ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 40/1/25.5.2012 «Προκαταβολήιδρύματος, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ει− η) τις από 20.12.2012 επιστολές (ΑΠ/ΔΕΠΣ 10702 και σφοράς στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πι−10703) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού στωτικού ιδρύματος με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤαμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντίστοιχα, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β΄ 1740), με την οποία εγκρί−με τις οποίες παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για θηκε το από 24.5.2012 αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος,την έκδοση της παρούσας, το οποίο αξιολογήθηκε ως βιώσιμο από την Τράπεζα θ) ότι το αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης αφορά κε− της Ελλάδος, για την προκαταβολή της εισφοράς τουφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες έχουν ήδη υπολογιστεί Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην αύ−προ της δημοσιεύσεως του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250/τ. ξηση του μετοχικού του κεφαλαίου ποσού ευρώ επτάΑ΄/20−12−2012) με τον οποίο τροποποιήθηκε το αρ. 6 του δισεκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εκατομμυρίωνν. 3864/2010 και συνεπώς δεν απαιτείται υποβολή από (€ 7.430 εκατ.),το πιστωτικό ίδρυμα νέου επιχειρηματικού σχεδίου και στ) την απόφαση ΕΠΑΘ 53/23/26.10.2012 «Επιβολή ειδι−λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, κών κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πιστωτικό ίδρυμα με ι) το από 20.12.2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν− την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”»,σης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας με την οποία καθορίστηκε το ύψος των κεφαλαιακώντης Ελλάδος, αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΕΠΕΙΔΗ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» σε ευρώ εννέα κρίνει ότι η αύξηση της προκαταβολής εισφοράς του δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα έξι εκατομμύριαΤαμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην κε− (€ 9.756 εκατ.),φαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος με την ζ) το από 20.12.2012 αίτημα του εν λόγω πιστωτικούεπωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» είναι αναγκαία προ− ιδρύματος,κειμένου να προστατεύεται η σταθερότητα του ελληνι− η) τις από 20.12.2012 επιστολές (ΑΠ/ΔΕΠΣ 10702 καικού τραπεζικού συστήματος και η συνεισφορά του στην 10703) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκούανάπτυξη και την πραγματική οικονομία, αποφασίζει: Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντίστοιχα, την επιπλέον προκαταβολή εισφοράς από το Ταμείο με τις οποίες παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη τους γιαΧρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εν όψει της συμμε− την έκδοση της παρούσας απόφασης,τοχής του σε κεφαλαιακή ενίσχυση του ως άνω πιστω− θ) ότι το αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης αφορά κε−τικού ιδρύματος κατά τις διατάξεις του ν. 3864/2010, φαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες έχουν ήδη υπολογιστείποσού ευρώ ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενή− προ της δημοσιεύσεως του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250/τ.ντα τριών εκατομμυρίων (€ 1.553 εκατ.). Α΄/20−12−2012) με τον οποίο τροποποιήθηκε το αρ. 6 του Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ν. 3864/2010 και συνεπώς δεν απαιτείται υποβολή απόΚυβερνήσεως. το πιστωτικό ίδρυμα νέου επιχειρηματικού σχεδίου και λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, Ο Πρόεδρος κ.α.α. ι) το από 20.12.2012 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν− Ο Υποδιοικητής σης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ της Ελλάδος,
  4. 4. 50886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΠΕΙΔΗ β) τις διατάξεις του ν. 3864/2010 «Περί ιδρύσεως Τα− κρίνει ότι η αύξηση της προκαταβολής εισφοράς του μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», όπως ισχύει,Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην κε− και ιδίως τα άρθρα 6, 7, 9 και 11 αυτού,φαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος με την γ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί−επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» είναι ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αναγκαία προκειμένου να προστατεύεται η σταθερό− αποφασίζει:τητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και δια− 1. Ανασυστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος Επιτρο−σφαλίζεται η συνεισφορά του στην ανάπτυξη και την πή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, την οποίαπραγματική οικονομία, αποφασίζει: αποτελούν τα εξής πρόσωπα: την επιπλέον προκαταβολή εισφοράς από το Ταμείο Πρόεδρος: ο ΔιοικητήςΧρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εν όψει της συμμε− Μέλη: ο Υποδιοικητής, στον οποίο αναφέρεταιτοχής του σε κεφαλαιακή ενίσχυση του ως άνω πιστω− η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματοςτικού ιδρύματος κατά τις διατάξεις του ν. 3864/2010, Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων:ποσού ευρώ δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι − Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματοςέξι εκατομμυρίων (€ 2.326 εκατ.). − Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της − Εργασιών Δημοσίου.Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, Ο Πρόεδρος κ.α.α. αναπληρώνεται από τον ως άνω Υποδιοικητή. Ο Υποδιοικητής Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος. F 2. Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Πιστωτικών καιΑριθμ. πράξης 1/20.12.2012 (5) Ασφαλιστικών Θεμάτων ανήκει η έκδοση των διοικητι−Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών κών πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέ− πονται στο νόμο 3864/2010, όπως ισχύει. Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας. Τον Διοικητή κωλυομένου λόγω απουσίας, τον ανα− Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ πληρώνουν οι Υποδιοικητές. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τρά− Η Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητήςπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ – ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ*02034102012120004* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

×