PYS-ETXS 19-4-2012

404 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PYS-ETXS 19-4-2012

  1. 1. Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.19 23:31:26 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko 2761 Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94 19 Απριλίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 63 Ε του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί με Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 (Α΄218), καθώς και όλα τα πιστωτικών ιδρυμάτων. δικαιώματα οικονομικής φύσης που απορρέουν από τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο πιστω− Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό− ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ντος νόμου, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς Έχοντας υπόψη: και των δικαιωμάτων έναντι των υπό εκκαθάριση πιστω− 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγμα− τικών ιδρυμάτων σε περίπτωση καταβολής του ποσούτος. της διαφοράς της αξίας μεταξύ των μεταφερομένων 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεταιαπρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγό− στην περίπτωση α της παραγράφου 13 του άρθρουντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών 63Δ του ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί μειδρυμάτων. το άρθρο 4 του ν. 4021/2011 και στην παράγραφο 7 του 3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφα− άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007.»σίζουμε: 2. α. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου Άρθρο 1 6 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «θα διασφαλίσει κερδοφορία Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (A΄ 119) και βιωσιμότητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιμότητα στο διάστημα 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, των επόμενων τριών έως πέντε ετών»οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό β. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010 προστίθενται παρά−των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντι− γραφοι 8, 9 ως εξής:καθίστανται με τις λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου «8. Το Ταμείο, μετά από απόφαση της Τράπεζας τηςανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει(50.000.000.000) ευρώ». κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του οποίο έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσηςν. 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: σύμφωνα την παράγραφο 2, βεβαίωση με την οποία «Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του με−μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματο− τοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος,πιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης μορφής χρηματο− σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, για το ποσόπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ, τα που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χω−ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται ρίς την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 3. Τοσε λογαριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ταμείο χορηγεί τη βεβαίωση εφόσον: α) το επιχειρησι−Ελλάδος ως φορέας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του ακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύματος έχει αξιολογηθείν. 2198/1994 (Α΄43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπι−των εν λόγω τίτλων.» στο, β) έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος το γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, ως άνω αίτημα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στηναντικαθίσταται ως εξής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος «3. Περιουσία του Ταμείου αποτελεί το κατατεθειμένο κρίνει τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγκαία αφενόςκεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ομολόγων προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να συνεχίσει απρό−του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων του ΕΤΧΣ, σκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροίοι τόκοι της προηγουμένης παραγράφου, οι εκδιδόμε− τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με τιςνες από πιστωτικά ιδρύματα και αποκτώμενες από το αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρουΤαμείο μετοχές, ομολογίες και άλλα χρηματοπιστωτικά για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τρα−μέσα κατά το άρθρο 7 του παρόντος και κατά το άρθρο πεζικού συστήματος.
  2. 2. 2762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Η ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν ισχύει σε περί− του παρόντος νόμου και να χορηγεί ασφάλεια επί τωνπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση τωντου πιστωτικού ιδρύματος ή έχει αρχίσει διαδικασία για υποχρεώσεων του από την εγγύηση αυτή. Με απόφασητην ανάκληση της άδειας του πριν από την έναρξη της του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθεδιαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 9. Εάν το Ταμείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προ− παραγράφου.»βλέπεται στην παράγραφο 8, το Ταμείο μέχρι την ολο−κλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Άρθρο 2πιστωτικού ιδρύματος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 (Α΄ 178) καιτου στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύμα− του ν. 3556/2007 (Α΄ 91)τος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην 1. Στο άρθρο 63 Δ του ν. 3601/2007 προστίθεται πα−παράγραφο 3 του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοι− ράγραφος 17 ως εξής:κητικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση «17. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) δεν εφαρμό−των συμφερόντων του Ταμείου και επιβλέπουν τη λήψη ζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουντους και β) μπορεί να ζητά από το πιστωτικό ίδρυμα κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Το κύροςκάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογήγια την εκπλήρωση του σκοπού του, να διενεργεί ειδι− του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση τηςκούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτοδικαιώματά του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11.» εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω 3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση7 του ν. 3864/2010 μετά τις λέξεις «υπό αίρεση μετατρέ−ψιμων ομολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδουConvertible Securities) ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοπι− της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως τοστωτικά μέσα.». τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του β. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παρά− ν. 3959/2011.»γραφος 5, ως εξής: 2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ− «5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα θρου 4 του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:με το παρόν άρθρο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται νασε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύμα− παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία».τος εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας Άρθρο 3πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 Έναρξη Ισχύος(Α΄ 106).» 4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−10 του ν. 3864/2010 καταργείται. κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, 5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/2010 αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τηςοι λέξεις «Εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του οι− Κυβερνήσεως.κονομικού έτους» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Εντόςενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των οικονομικών κα− Ιωάννινα, 19 Απριλίου 2012ταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο μετοχικό Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣκεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Ταμείο ή τα οποίαχρηματοδοτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣνόμου και του ν. 3601/2007». Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ30η Μαρτίου 2012. 6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥπαράγραφο που προστέθηκε με την περίπτωση β τηςπαραγράφου 9 του άρθρου 50 του ν. 4021/2011 στο άρ− ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ,θρο 16 του ν. 3864/2010, άρθρο που αναριθμήθηκε σε ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,άρθρο 16Γ με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ,4051/2012 (Α΄40), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,ως εξής: ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, «Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πι− ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,στωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ*01000941904120002* ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

×