11-h
‫מה נאמן אתה אל אבותינו‬
     ‫כל צל חלוף בך לא יימצא‬
     ‫גם רחמיך לעד לא יכזיבו‬
      ‫כמו שהיית לנצח ...
‫מה נאמן אתה מה נאמן אתה‬
     ‫שחר אעירה חסדך לשיר‬
     ‫כל מחסורי לי נתת בשפע‬
      ‫מה נאמן אתה יה עמד...
‫כל יציריך בים ובארץ‬
     ‫שמש, ירח וצבא כוכבים‬
     ‫מהללים ומודים ללא הרף‬
     ‫כי נאמן אתה לעולמים‬

 ...
‫מה נאמן אתה מה נאמן אתה‬
     ‫שחר אעירה חסדך לשיר‬
     ‫כל מחסורי לי נתת בשפע‬
      ‫מה נאמן אתה יה עמד...
‫שלום עולמים וסליחה על כל פשע‬
     ‫נוכחותך לחזקנו בצר‬
   ‫עוז להיום ותקווה גם לנצח‬
     ‫לנו נתת גואל נאדר...
‫מה נאמן אתה מה נאמן אתה‬
     ‫שחר אעירה חסדך לשיר‬
     ‫כל מחסורי לי נתת בשפע‬
      ‫מה נאמן אתה יה עמד...
‫ַאהֲ בָתֹו גְדֹולָ ה‬
Аhавато гдола
Ahavato gdola


            31-Z
АhАВАТО ГДОЛА    ‫ַאהֲ בָ תוֹ גְ דוֹלָה‬
КИ ДАМ ЕШУА НИШПАХ ‫כִּ י דם יֵׁשּועַ נִּ ׁשּפָ ך‬
             ְ ...
ЭЭhОВ ОТО          ֹ‫אֶ אֱ הֹב אוֹתו‬
АhАЛЭЛЬ ЭТ ШМО       ֹ‫ַאהֲ לֵל אֶ ת ׁשמו‬
             ...
АhАВАТО ГДОЛА    ‫ַאהֲ בָ תוֹ גְ דוֹלָה‬
КИ ДАМ ЕШУА НИШПАХ ‫כִּ י דם יֵׁשּועַ נִּ ׁשּפָ ך‬
             ְ ...
ЭЭhОВ ОТО          ֹ‫אֶ אֱ הֹב אוֹתו‬
АhАЛЭЛЬ ЭТ ШМО       ֹ‫ַאהֲ לֵל אֶ ת ׁשמו‬
             ...
ЭЭhОВ ОТО          ֹ‫אֶ אֱ הֹב אוֹתו‬
АhАЛЭЛЬ ЭТ ШМО       ֹ‫ַאהֲ לֵל אֶ ת ׁשמו‬
             ...
77-Z
ЛО ГАВА ЛИБИ     ‫לא גבה לבי ולא רמו עיני‬
   ВЭЛО РАМУ ЭЙНАЙ
  ВЭЛО hИЛАХТИ БИГДОЛОТ
              ...
hИНЭ ШИВИТИ        ‫הנה שוויתי‬
  В’ДОМАМТИ НАФШИ       ‫ודוממתי נפשי‬
 КЭГАМУЛЬ АЛЭЙ ИМО       ‫כג...
ЛО ГАВА ЛИБИ     ‫לא גבה לבי ולא רמו עיני‬
     ВЭЛО РАМУ ЭЙНАЙ      ‫ולא הילכתי בגדולות‬
   ВЭЛО hИЛАХТ...
ЯХЭЛЬ ИСРАЭЛЬ      ‫יחל ישראל אל אדוני‬
  ЭЛЬ АДОНАЙ        ‫מעתה ועד עולם‬
МЭАТА ВЭАД ОЛАМ *2      ‫מ...
ЛО ГАВА ЛИБИ           ‫לא גבה לבי ולא רמו עיני‬
 ВЭЛО РАМУ ЭЙНАЙ            ‫ולא הילכתי בגדולות‬
 ВЭ...
‫מה ידידות‬
КАК ВОЖДЕЛЕННЫ ГОСПОДНИ ЖИЛИЩА
          Ma yedidot


             2004-06
МА ЕДИДОТ МИШКЭНОТЭХА ‫מה ידידות משכנותיך‬
АДОНАЙ ЦЕВАОТ         ‫ה' צבאות‬
НИХСЭФА ВЭГАМ КАЛЬТА   ‫נכספה וגם כ...
hЭВИАНИ АЛЬ БЭЙТ hАЯИН        ‫הביאני אל בית היין‬
ВЭДИГЛО АЛАЙ АhАВА           ‫ודגלו עליי אהבה‬
hЭВИАН...
МА ЕДИДОТ МИШКЭНОТЭХА‫מה ידידות משכנותיך‬
АДОНАЙ ЦЕВАОТ         ‫ה' צבאות‬
НИХСЭФА ВЭГАМ КАЛЬТА  ‫נכספה וגם כלתה...
hЭВИАНИ АЛЬ БЭЙТ hАЯИН ‫הביאני אל בית היין‬
ВЭДИГЛО АЛАЙ АhАВА    ‫ודגלו עליי אהבה‬
hЭВИАНИ АЛЬ БЭЙТ hАЯИН ‫הביאני אל ...
hАШМИЕНИ   ‫השמיעני‬
    Cause me8-10 :‫תהילים קמ"ג‬
Псалом 142:8-10
Ps.143:8-10
             41
hАШМИЕНИ БАБОКЕР    ‫השמיעני בבוקר חסדֶ ָך‬
ХАСДЭХА               ‫ּכי בָך ּבטחתי‬
КИ ВЭХА БАТАХТИ   ...
hAЦИЛЭНИ МЭОЙВАЙ        ‫הצילני מאויבַ י‬
АДОНАЙ ЭЛЭХА ХИСИТИ     ‫אדונָי אֳ לֶיָך ּכיסיתי‬
         ...
ЛАМДЭНИ ЛААСОТ      ‫לַמדֵ נִי לעשות רצונָך‬       ְּ
РЭЦОНХА              ‫ּכי אתה אלהי‬
    ...
hAЦИЛЭНИ МЭОЙВАЙ        ‫הצילני מאויבַ י‬
АДОНАЙ ЭЛЭХА ХИСИТИ     ‫אדונָי אֳ לֶיָך ּכיסיתי‬
         ...
hАШМИЕНИ БАБОКЕР  ‫השמיעני בבוקר חסדֶ ָך‬
ХАСДЭХА             ‫ּכי בָך ּבטחתי‬
КИ ВЭХА БАТАХТИ      ‫הו...
НОВУЮ ЗАПОВЕДЬ
    ДАЮ Я ВАМ
 MITZVAH CHADASHA
      №72
‫מצווה חדשה אני נותן לכם‬      МИЦВА ХАДАША
                 АНИ НОТЭН ЛАХЭМ
   ‫אהבו זה את זה‬
 ...
‫בזאת ידעו הכול‬     БАЗОТ ЕД`У hАКОЛЬ
   ‫שתלמידי אתם‬      ШЭТАЛМИДАЙ АТЭМ
   ‫אם תהיה אהבה‬      ...
‫בזאת ידעו הכול‬      БАЗОТ ЕД`У hАКОЛЬ
   ‫שתלמידי אתם‬       ШЭТАЛМИДАЙ АТЭМ
   ‫אם תהיה אהבה‬     ...
Бэхоль эт авархэhу
Bechol et avarchehu

           1-010
‫בכל עת אברכהּו‬
     ְּ      БЭХОЛЬ ЭТ АВАРХЭhУ
     ‫ּתהילתו ּבפי‬  ТЕhИЛАТО БЭФИ
‫נפׁשי ּתתהלל באדוני‬ ...
‫נרוממה ׁשמו‬   НЕРОМЕМА ШМО
     ‫ביחד, ביחד‬   БЭЯХАД, БЭЯХАД
   ‫דרׁשתי יה וענני‬   ДАРАШТИ ЙЯ ВААНАНИ
 ...
‫בכל עת אברכהּו‬
     ְּ      БЭХОЛЬ ЭТ АВАРХЭhУ
     ‫ּתהילתו ּבפי‬  ТЕhИЛАТО БЭФИ
‫נפׁשי ּתתהלל באדוני‬ ...
‫נרוממה ׁשמו‬   НЕРОМЕМА ШМО
     ‫ביחד, ביחד‬   БЭЯХАД, БЭЯХАД
   ‫דרׁשתי יה וענני‬   ДАРАШТИ ЙЯ ВААНАНИ
 ...
‫נרוממה ׁשמו‬   НЕРОМЕМА ШМО
     ‫ביחד, ביחד‬   БЭЯХАД, БЭЯХАД
   ‫דרׁשתי יה וענני‬   ДАРАШТИ ЙЯ ВААНАНИ
 ...
Hallel

     2006--07
‫כשתודה ממלאת את ליבי‬    КШЭ ТОДА МЭМАЛЕТ ЭТ ЛИБИ
‫אשוב ואביט אל אבי הנצחי‬   АШУВ ВЭАБИТ ЭЛЬ АВИ HАНИЦХИ
     ‫...
‫ברוך אלוהים‬  БАРУХ ЭЛОhИМ
      ‫אשר לא הסיר‬   АШЭР ЛО hЭСИР
   ‫תפילתי וחסדו מאתי‬   ТФИЛАТИ ВЭХАСДО МЭ...
‫ברוך אלוהים‬  БАРУХ ЭЛОhИМ ЕРАНЭНУ СФАТАЙ
     ‫ירננו שפתיי‬
             ТЭhАЛЭЛЬ ОТХА НАФШИ
   ‫ת...
‫ובשעת מצוקה וצרה‬     УБИШАТ МЭЦУКА ВЭЦАРА
‫אשוב ואביט אל אבי אל עליון‬    АШУВ ВЭАБИТ
      ‫אמשיך ולא אוותר...
‫וכשפחד תוקף את כולי‬   УХШЭ ПАХАД ТОКЭФ ЭТ КУЛИ
‫אשוב ואביט אל אבי הדואג‬   АШУВ ВЭАБИТ ЭЛЬ АВИ hАДОЭГ
     ‫אפת...
‫ברוך אלוהים‬  БАРУХ ЭЛОhИМ
      ‫אשר לא הסיר‬   АШЭР ЛО hЭСИР
   ‫תפילתי וחסדו מאתי‬   ТФИЛАТИ ВЭХАСДО МЭ...
‫ברוך אלוהים‬  БАРУХ ЭЛОhИМ ЕРАНЭНУ СФАТАЙ
     ‫ירננו שפתיי‬
             ТЭhАЛЭЛЬ ОТХА НАФШИ
   ‫ת...
‫כשספק מחלחל אל תוכי‬   КШЭ САФЕК МЭХАЛХЕЛЬ ЭЛЬ ТОХИ
‫אשוב ואביט אל אבי האוהב‬   АШУВ ВЭАБИТ ЭЛЬ АВИ hАОhЭВ
 ‫ואאחז ב...
‫ברוך אלוהים‬  БАРУХ ЭЛОhИМ
      ‫אשר לא הסיר‬   АШЭР ЛО hЭСИР
   ‫תפילתי וחסדו מאתי‬   ТФИЛАТИ ВЭХАСДО МЭ...
‫ברוך אלוהים‬  БАРУХ ЭЛОhИМ ЕРАНЭНУ СФАТАЙ
     ‫ירננו שפתיי‬
             ТЭhАЛЭЛЬ ОТХА НАФШИ
   ‫ת...
«Каждый уделяй по
расположению сердца,
не с огорчением и не с  Every man according
             as he purpo...
ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА
YESHUA, TAVO MALCHUTACH        2004-01
‫ פלא יועץ אתה, אל גיבור אתה‬ПЭЛЭ ЙОЭЦ АТА, ЭЛЬ ГИБОР АТА
 ‫אבי-עד אתה, שר שלום אתה‬  АВИ-АД АТА, САР ШАЛОМ АТА
   ‫כ...
‫ישוע, תבוא מלכותך‬  ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА
  !‫ יעשה רצונך! הללויה‬ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ!
  ‫ישוע, תבוא מלכותך‬  ЕШУ...
‫ רק לך ניתנה כל הממשלה‬РАК ЛЭХА НИТНА КОЛЬ hАМЭМШАЛА
‫תחת רגליך כל שלטון ּוׂשררה‬
 ָ ָ ְּ            ТАХАТ Р...
‫ישוע, תבוא מלכותך‬  ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА
 !‫ יעשה רצונך! הללויה‬ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ!
 ‫ישוע, תבוא מלכותך‬  ЕШУА, Т...
ЛАКАХТА ЭЛЭЙХА
 ‫לקחת עליך את כל הקללות‬
                ЭТ КОЛЬ hАКЛАЛОТ
‫את כל הסבל, החטא והמחלות‬   Э...
‫ישוע, תבוא מלכותך‬    ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА
 !‫יעשה רצונך! הללויה‬   ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ!
  ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ...
‫ישוע, תבוא מלכותך‬    ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА
 !‫יעשה רצונך! הללויה‬   ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ!
  ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ...
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15.01.2011

536 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15.01.2011

 1. 1. 11-h
 2. 2. ‫מה נאמן אתה אל אבותינו‬ ‫כל צל חלוף בך לא יימצא‬ ‫גם רחמיך לעד לא יכזיבו‬ ‫כמו שהיית לנצח תהיה‬ ВЕРНОСТЬ ТВОЯ ВЕЛИКА, О МОЙ БОЖЕ! МУДРОСТЬ И МИЛОСТЬ ТЫ ДИВНО ЯВИЛ. ТЫ – НЕИЗМЕНЕН, ОТ ВЕКА ТЫ ТОТ ЖЕ, ПОЛН СОСТРАДАНЬЯ И ОТЧЕЙ ЛЮБВИ. GREAT IS THY FAITHFULNESS, O GOD MY FATHER; THERE IS NO SHADOW OF TURNING WITH THEE; THOU CHANGEST NOT, THY COMPASSIONS, THEY FAIL NOT; AS THOU HAST BEEN, THOU FOREVER WILL BE.
 3. 3. ‫מה נאמן אתה מה נאמן אתה‬ ‫שחר אעירה חסדך לשיר‬ ‫כל מחסורי לי נתת בשפע‬ ‫מה נאמן אתה יה עמדי‬ ָ ִ ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКУЮ! ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКУЮ! УТРО ЗА УТРОМ ЯВЛЯЕТ ГОСПОДЬ: ВСЕ ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ, ДАЕТ ОН. ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКАЯ, ГОСПОДЬ, ТВОЯ GREAT IS THY FAITHFULNESS! GREAT IS THY FAITHFULNESS! MORNING BY MORNING NEW MERCIES I SEE. ALL I HAVE NEEDED THY HAND HATH PROVIDED; GREAT IS THY FAITHFULNESS, LORD, UNTO ME!
 4. 4. ‫כל יציריך בים ובארץ‬ ‫שמש, ירח וצבא כוכבים‬ ‫מהללים ומודים ללא הרף‬ ‫כי נאמן אתה לעולמים‬ ЛЕТО И ЗИМУ, ПОСЕВЫ И ЖАТВУ СОЛНЦЕ И ЗВЁЗДЫ, ПОГОДУ И ДОЖДЬ ТЫ УЧРЕДИЛ НАМ СЛОВА ИХ ПОНЯТНЫ ВСЕМ УПРАВЛЯЕШЬ ТЫ ВСЁ НАМ ДАЁШЬ. SUMMER AND WINTER AND SPRINGTIME AND HARVEST, SUN, MOON AND STARS IN THEIR COURSES ABOVE JOIN WITH ALL NATURE IN MANIFOLD WITNESS TO THY GREAT FAITHFULNESS, MERCY AND LOVE
 5. 5. ‫מה נאמן אתה מה נאמן אתה‬ ‫שחר אעירה חסדך לשיר‬ ‫כל מחסורי לי נתת בשפע‬ ‫מה נאמן אתה יה עמדי‬ ָ ִ ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКУЮ! ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКУЮ! УТРО ЗА УТРОМ ЯВЛЯЕТ ГОСПОДЬ: ВСЕ ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ, ДАЕТ ОН. ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКАЯ, ГОСПОДЬ, ТВОЯ GREAT IS THY FAITHFULNESS! GREAT IS THY FAITHFULNESS! MORNING BY MORNING NEW MERCIES I SEE. ALL I HAVE NEEDED THY HAND HATH PROVIDED; GREAT IS THY FAITHFULNESS, LORD, UNTO ME!
 6. 6. ‫שלום עולמים וסליחה על כל פשע‬ ‫נוכחותך לחזקנו בצר‬ ‫עוז להיום ותקווה גם לנצח‬ ‫לנו נתת גואל נאדר‬ МИР ПОСТОЯННЫЙ ГРЕХОВ ОТПУЩЕНЬЕ ДИВНУЮ ПОМОЩЬ В РАЗЛИЧНЫХ СКОРБЯХ СТОЙКОСТЬ В БОРЬБЕ И НАДЕЖДУ СПАСЕНЬЯ ВЕЧНО ДАРУЕТ НАМ ВЕРНОСТЬ ТВОЯ. PARDON FOR SIN AND A PEACE THAT ENDURETH THINE OWN DEAR PRESENCE TO CHEER AND TO GUIDE; STRENGTH FOR TODAY AND BRIGHT HOPE FOR TOMORROW, BLESSINGS ALL MINE, WITH TEN THOUSAND BESIDE
 7. 7. ‫מה נאמן אתה מה נאמן אתה‬ ‫שחר אעירה חסדך לשיר‬ ‫כל מחסורי לי נתת בשפע‬ ‫מה נאמן אתה יה עמדי‬ ָ ִ ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКУЮ! ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКУЮ! УТРО ЗА УТРОМ ЯВЛЯЕТ ГОСПОДЬ: ВСЕ ЧТО МНЕ НУЖНО ДЛЯ ЖИЗНИ, ДАЕТ ОН. ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКАЯ, ГОСПОДЬ, ТВОЯ GREAT IS THY FAITHFULNESS! GREAT IS THY FAITHFULNESS! MORNING BY MORNING NEW MERCIES I SEE. ALL I HAVE NEEDED THY HAND HATH PROVIDED; GREAT IS THY FAITHFULNESS, LORD, UNTO ME!
 8. 8. ‫ַאהֲ בָתֹו גְדֹולָ ה‬ Аhавато гдола Ahavato gdola 31-Z
 9. 9. АhАВАТО ГДОЛА ‫ַאהֲ בָ תוֹ גְ דוֹלָה‬ КИ ДАМ ЕШУА НИШПАХ ‫כִּ י דם יֵׁשּועַ נִּ ׁשּפָ ך‬ ְ ַ АhАВАТО ГДОЛА ‫ַאהֲ בָ תוֹ גְ דוֹלָה‬ КИ ДАМ ЕШУА НИШПАХ ‫כִּ י דם יֵׁשּועַ נִּ ׁשּפָ ך‬ ְ ַ ГОСПОДЬ ТАК ЛЮБИТ НАС, ЧТО СЫНА К ГРЕШНИКАМ ПОСЛАЛ КРОВЬ АГНЦА ПРОЛИЛАСЬ, ГРЕХ МИРА ОН НА КРЕСТ ЗАБРАЛ. AHAVATO GDOLA KI DAM HOW GREAT IS HIS LOVE FOR THE BLOOD OF YESHUA WAS YESHUA NISHPACH POURED OUT AHAVATO GDOLA KI DAM YESHUA NISHPACH
 10. 10. ЭЭhОВ ОТО ֹ‫אֶ אֱ הֹב אוֹתו‬ АhАЛЭЛЬ ЭТ ШМО ֹ‫ַאהֲ לֵל אֶ ת ׁשמו‬ ְ В`АГИД Т`hИЛАТО ЛЭОЛАМ, ЛЭОЛАМ 2 ֹ‫וְ ַאגִּ יד תהלָתו‬ ִּ ְ ‫לְ עוֹלָם, לְ עוֹלָם‬ ВОСХВАЛЯЙ ЕГО, СЛАВУ ВОСПЕВАЙ! И СВОЮ ЛЮБОВЬ К НЕМУ С КАЖДЫМ ДНЕМ УКРЕПЛЯЙ. EEHOV OTO, AHALEL ET SHMO, VEAGID TEHILATO LEOLAM, LEOLAM
 11. 11. АhАВАТО ГДОЛА ‫ַאהֲ בָ תוֹ גְ דוֹלָה‬ КИ ДАМ ЕШУА НИШПАХ ‫כִּ י דם יֵׁשּועַ נִּ ׁשּפָ ך‬ ְ ַ АhАВАТО ГДОЛА ‫ַאהֲ בָ תוֹ גְ דוֹלָה‬ КИ ДАМ ЕШУА НИШПАХ ‫כִּ י דם יֵׁשּועַ נִּ ׁשּפָ ך‬ ְ ַ ГОСПОДЬ ТАК ЛЮБИТ НАС, ЧТО СЫНА К ГРЕШНИКАМ ПОСЛАЛ КРОВЬ АГНЦА ПРОЛИЛАСЬ, ГРЕХ МИРА ОН НА КРЕСТ ЗАБРАЛ. AHAVATO GDOLA KI DAM HOW GREAT IS HIS LOVE FOR THE BLOOD OF YESHUA WAS YESHUA NISHPACH POURED OUT AHAVATO GDOLA KI DAM YESHUA NISHPACH
 12. 12. ЭЭhОВ ОТО ֹ‫אֶ אֱ הֹב אוֹתו‬ АhАЛЭЛЬ ЭТ ШМО ֹ‫ַאהֲ לֵל אֶ ת ׁשמו‬ ְ В`АГИД Т`hИЛАТО ЛЭОЛАМ, ЛЭОЛАМ 2 ֹ‫וְ ַאגִּ יד תהלָתו‬ ִּ ְ ‫לְ עוֹלָם, לְ עוֹלָם‬ ВОСХВАЛЯЙ ЕГО, СЛАВУ ВОСПЕВАЙ! И СВОЮ ЛЮБОВЬ К НЕМУ С КАЖДЫМ ДНЕМ УКРЕПЛЯЙ. EEHOV OTO, AHALEL ET SHMO, VEAGID TEHILATO LEOLAM, LEOLAM
 13. 13. ЭЭhОВ ОТО ֹ‫אֶ אֱ הֹב אוֹתו‬ АhАЛЭЛЬ ЭТ ШМО ֹ‫ַאהֲ לֵל אֶ ת ׁשמו‬ ְ В`АГИД Т`hИЛАТО ЛЭОЛАМ, ЛЭОЛАМ 2 ֹ‫וְ ַאגִּ יד תהלָתו‬ ִּ ְ ‫לְ עוֹלָם, לְ עוֹלָם‬ ВОСХВАЛЯЙ ЕГО, СЛАВУ ВОСПЕВАЙ! И СВОЮ ЛЮБОВЬ К НЕМУ С КАЖДЫМ ДНЕМ УКРЕПЛЯЙ. EEHOV OTO, AHALEL ET SHMO, VEAGID TEHILATO LEOLAM, LEOLAM
 14. 14. 77-Z
 15. 15. ЛО ГАВА ЛИБИ ‫לא גבה לבי ולא רמו עיני‬ ВЭЛО РАМУ ЭЙНАЙ ВЭЛО hИЛАХТИ БИГДОЛОТ ‫ולא הילכתי בגדולות‬ УВ’НИФЛАОТ МИМЭНИ ‫ובנפלאות ממני‬ ВЭЛО hИЛАХТИ БИГДОЛОТ ‫ולא הילכתי בגדולות‬ УВ’НИФЛАОТ МИМЭНИ ‫ובנפלאות ממני‬ ГОСПОДЬ, ТЫ БЛАГ И ТАК СТРОГ. СВОЮ ТЫ ДАРУЕШЬ МНЕ МИЛОСТЬ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО СЕРДЦЕ МОЕ НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ ГОРДИЛОСЬ. ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ОЧИ МОИ В НАДМЕННОСТИ НЕ ВОЗНОСИЛИСЬ MY HEART IS NOT HAUGHTY, LO GAVA LIBI VE’LO RAMU EINAI NOR MY EYES LOFTY: VE’LO HILACHTO BI’GDULOT NEITHER DO I EXERCISE MYSELF U’VNIFLA’OT MIMENI WITH GREAT MATTERS, VE’LO HILACHTO BI’GDULOT NOR WITH THINGS TOO HIGH FOR ME U’VNIFLA’OT MIMENI
 16. 16. hИНЭ ШИВИТИ ‫הנה שוויתי‬ В’ДОМАМТИ НАФШИ ‫ודוממתי נפשי‬ КЭГАМУЛЬ АЛЭЙ ИМО ‫כגמול עלֵי אמו‬ КЭГАМУЛЬ АЛАЙ ‫כגמול עלַי נפשי‬ НАФШИ И КАК МЛАДЕНЦА, КОГДА МАТЬ ЕГО СИЛКОМ ОТ ГРУДИ ОТОРВЕТ, Я ПОРЫВЫ ДУШИ УТЕШАЛ SEE I HAVE STILLED AND QUIETED HINEH SHIVITI MY SOUL VE’DOMAMTI NAFSHI LIKE A WEANED CHILD WITH HIS MOTHER KE’GAMUL ALEI IMO LIKE A WEANED CHILD IS MY SOUL WITHIN ME GE’GAMUL ALAI NAFSHI
 17. 17. ЛО ГАВА ЛИБИ ‫לא גבה לבי ולא רמו עיני‬ ВЭЛО РАМУ ЭЙНАЙ ‫ולא הילכתי בגדולות‬ ВЭЛО hИЛАХТИ БИГДОЛОТ ‫ובנפלאות ממני‬ УВ’НИФЛАОТ МИМЭНИ ВЭЛО hИЛАХТИ БИГДОЛОТ ‫ולא הילכתי בגדולות‬ УВ’НИФЛАОТ МИМЭНИ ‫ובנפלאות ממני‬ ГОСПОДЬ, ТЫ БЛАГ И ТАК СТРОГ СВОЮ ТЫ ДАРУЕШЬ МНЕ МИЛОСТЬ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО СЕРДЦЕ МОЕ НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ ГОРДИЛОСЬ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ОЧИ МОИ В НАДМЕННОСТИ НЕ ВОЗНОСИЛИСЬ. LO GAVA LIBI VE’LO RAMU EINAI MY HEART IS NOT HAUGHTY, VE’LO HILACHTO BI’GDULOT NOR MY EYES LOFTY: U’VNIFLA’OT MIMENI NEITHER DO I EXERCISE MYSELF WITH GREAT MATTERS, VE’LO HILACHTO BI’GDULOT NOR WITH THINGS TOO HIGH FOR ME U’VNIFLA’OT MIMENI
 18. 18. ЯХЭЛЬ ИСРАЭЛЬ ‫יחל ישראל אל אדוני‬ ЭЛЬ АДОНАЙ ‫מעתה ועד עולם‬ МЭАТА ВЭАД ОЛАМ *2 ‫מעתה ועד עולם‬ ИЗРАИЛЬ, НА ГОСПОДА ЛИШЬ УПОВАЙ. С НИМ ОТНЫНЕ ВСЕГДА ПРЕБЫВАЙ, С НИМ ОТНЫНЕ ВСЕГДА ПРЕБЫВАЙ O ISRAEL, HOPE IN THE LORD YACHEL ISRAEL EL ADONAI FROM THIS TIME FORTH AND ME’ATA VE’AD OLAM FOREVERMORE. ME’ATA VE’AD OLAM
 19. 19. ЛО ГАВА ЛИБИ ‫לא גבה לבי ולא רמו עיני‬ ВЭЛО РАМУ ЭЙНАЙ ‫ולא הילכתי בגדולות‬ ВЭЛО hИЛАХТИ БИГДОЛОТ ‫ובנפלאות ממני‬ УВ’НИФЛАОТ МИМЭНИ ВЭЛО hИЛАХТИ БИГДОЛОТ ‫ולא הילכתי בגדולות‬ УВ’НИФЛАОТ МИМЭНИ ‫ובנפלאות ממני‬ ГОСПОДЬ, ТЫ БЛАГ И ТАК СТРОГ . СВОЮ ТЫ ДАРУЕШЬ МНЕ МИЛОСТЬ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО СЕРДЦЕ МОЕ НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ ГОРДИЛОСЬ, ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ОЧИ МОИ В НАДМЕННОСТИ НЕ ВОЗНОСИЛИСЬ. LO GAVA LIBI VE’LO RAMU EINAI MY HEART IS NOT HAUGHTY, NOR MY EYES LOFTY: VE’LO HILACHTO BI’GDULOT NEITHER DO I EXERCISE MYSELF U’VNIFLA’OT MIMENI WITH GREAT MATTERS, VE’LO HILACHTO BI’GDULOT NOR WITH THINGS TOO HIGH FOR ME U’VNIFLA’OT MIMENI
 20. 20. ‫מה ידידות‬ КАК ВОЖДЕЛЕННЫ ГОСПОДНИ ЖИЛИЩА Ma yedidot 2004-06
 21. 21. МА ЕДИДОТ МИШКЭНОТЭХА ‫מה ידידות משכנותיך‬ АДОНАЙ ЦЕВАОТ ‫ה' צבאות‬ НИХСЭФА ВЭГАМ КАЛЬТА ‫נכספה וגם כלתה‬ НАФШИ ‫נפשי‬ ЛЭХАЦЕРОТ АДОНАЙ '‫לחצרות ה‬ КАК ВОЖДЕЛЕННЫ ГОСПОДНИ ЖИЛИЩА, КАК ПРЕКРАСНЫ ОНИ! ДУША МОЯ ТЩИТСЯ, ЧТОБ ТАМ ПОСЕЛИТЬСЯ, БЛИЗ АЛТАРЕЙ ТВОИХ MA YEDIDOT MISHKENOTECHA HOW LOVELY IS YOUR ADONAI TZEVAOT DWELLING PLACE, NICHSEFA VE’GAM KALTA NAFSHI O, LORD ALMIGHTY! MY SOUL YEARNS, EVEN FAINTS LE’CHATZEROT ADONAI FOR THE COURTS OF THE LORD
 22. 22. hЭВИАНИ АЛЬ БЭЙТ hАЯИН ‫הביאני אל בית היין‬ ВЭДИГЛО АЛАЙ АhАВА ‫ודגלו עליי אהבה‬ hЭВИАНИ АЛЬ БЭЙТ hАЯИН ‫הביאני אל בית היין‬ ВЭДИГЛО АЛАЙ АhАВА ‫ודגלו עליי אהבה‬ И ЗАЩИТИТ НАС ГОСПОДЬ, И ВЗЫЩЕТ СВЕТ И БЛАГО СПЕШИТ ОН ПОСЛАТЬ ЛИШЬ НАШ СПАСИТЕЛЬ В СВОИ ЖИЛИЩА ВЕРНЫМ МОЖЕТ ПУТЬ УКАЗАТЬ HEVIANI EL BET HA’YAIN HE HAS TAKEN ME TO THE BANQUET HALL VEDIGLO ALAI AHAVA AND HIS BANNER OVER ME IS LOVE HEVIANI EL BET HA’YAIN HE HAS TAKEN ME TO THE BANQUET HALL AND HIS BANNER OVER ME IS LOVE VEDIGLO ALAI AHAVA
 23. 23. МА ЕДИДОТ МИШКЭНОТЭХА‫מה ידידות משכנותיך‬ АДОНАЙ ЦЕВАОТ ‫ה' צבאות‬ НИХСЭФА ВЭГАМ КАЛЬТА ‫נכספה וגם כלתה‬ НАФШИ ‫נפשי‬ ЛЭХАЦЕРОТ АДОНАЙ '‫לחצרות ה‬ БЛАЖЕННЫ БОЖИЙ ОБРЕТШИЕ ДОМ, ПРИГЛАСИЛ ИХ ЖЕНИХ КТО БЫЛ ГОТОВ, ТОТ ВОШЕЛ С НИМ НА ПИР МЕСТО ГОТОВО ДЛЯ НИХ! MA YEDIDOT MISHKENOTECHA HOW LOVELY IS YOUR DWELLING PLACE, ADONAI TZEVAOT O, LORD ALMIGHTY! NICHSEFA VE’GAM KALTA NAFSHI MY SOUL YEARNS, EVEN FAINTS FOR LE’CHATZEROT ADONAI THE COURTS OF THE LORD
 24. 24. hЭВИАНИ АЛЬ БЭЙТ hАЯИН ‫הביאני אל בית היין‬ ВЭДИГЛО АЛАЙ АhАВА ‫ודגלו עליי אהבה‬ hЭВИАНИ АЛЬ БЭЙТ hАЯИН ‫הביאני אל בית היין‬ ВЭДИГЛО АЛАЙ АhАВА ‫ודגלו עליי אהבה‬ И ЗАЩИТИТ НАС ГОСПОДЬ, И ВЗЫЩЕТ СВЕТ И БЛАГО СПЕШИТ ОН ПОСЛАТЬ ЛИШЬ НАШ СПАСИТЕЛЬ В СВОИ ЖИЛИЩА ВЕРНЫМ МОЖЕТ ПУТЬ УКАЗАТЬ HEVIANI EL BET HA’YAIN HE HAS TAKEN ME TO THE BANQUET HALL VEDIGLO ALAI AHAVA AND HIS BANNER OVER ME IS LOVE HEVIANI EL BET HA’YAIN HE HAS TAKEN ME TO THE BANQUET HALL AND HIS BANNER OVER ME IS LOVE VEDIGLO ALAI AHAVA
 25. 25. hАШМИЕНИ ‫השמיעני‬ Cause me 8-10 :‫תהילים קמ"ג‬ Псалом 142:8-10 Ps.143:8-10 41
 26. 26. hАШМИЕНИ БАБОКЕР ‫השמיעני בבוקר חסדֶ ָך‬ ХАСДЭХА ‫ּכי בָך ּבטחתי‬ КИ ВЭХА БАТАХТИ ‫הודיעֵ נִי דרך זּו אלך‬ hOДИЭНИ ДЭРЭХ ЗУ ЭЛЭХ ‫כי אליך נשאתי נפשי‬ КИ ЭЛЭХА НАСАТИ НАФШИ ДАЙ МНЕ, БОГ, СЛЫШАТЬ МИЛОСТЬ ТВОЮ, ЛИШЬ ТЫ - МОЯ НАДЕЖДА. УКАЖИ ПУТЬ, КАКИМ МНЕ ИДТИ, ЧТОБ К ТЕБЕ ВОЗНОСИЛАСЬ ДУША. HASHMIENI BABOKER CHASDECHA Cause me to hearthe lovingkindness in thy KI VECHA BATACHTI morning; for in thee do I trust: cause me to know the way HODIENI DERECH ZU ELECH wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. KI ELECHA NASATI NAFSHI
 27. 27. hAЦИЛЭНИ МЭОЙВАЙ ‫הצילני מאויבַ י‬ АДОНАЙ ЭЛЭХА ХИСИТИ ‫אדונָי אֳ לֶיָך ּכיסיתי‬ ִ ִ ִ 2 ОТ ВРАГОВ МЕНЯ ИЗБАВЬ, МОЙ ГОСПОДЬ, К ТЕБЕ Я ПРИБЕГАЮ. ПРОСТИРАЮ РУКИ К ТЕБЕ, НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ЛИШЬ УПОВАЮ. HATZILENI MEOIVAI ADONAI Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me ELECHA CHISITI
 28. 28. ЛАМДЭНИ ЛААСОТ ‫לַמדֵ נִי לעשות רצונָך‬ ְּ РЭЦОНХА ‫ּכי אתה אלהי‬ ָ КИ АТА ЭЛОHАЙ ‫רוחך טובה תנחני‬ РУХАХА ТОВА ТАНХЭНИ ‫בארץ מישור‬ БЭЭРЭЦ МИШОР НАУЧИ ВОЛЮ ИСПОЛНЯТЬ ТВОЮ, ГОСПОДЬ, ТЫ МОЙ УЧИТЕЛЬ! ДУХ БЛАГОЙ ДА НАПРАВИТ МЕНЯ В ЗЕМЛЮ ПРАВДЫ ТВОЕЙ. LAMDENI LAASOT RETZONCHA Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; KI ATA ADONAI lead me into the land of uprightness. RUCHACHA TOVA TANCHENI BEERETZ MISHOR
 29. 29. hAЦИЛЭНИ МЭОЙВАЙ ‫הצילני מאויבַ י‬ АДОНАЙ ЭЛЭХА ХИСИТИ ‫אדונָי אֳ לֶיָך ּכיסיתי‬ ִ ִ ִ 2 ОТ ВРАГОВ МЕНЯ ИЗБАВЬ, МОЙ ГОСПОДЬ, К ТЕБЕ Я ПРИБЕГАЮ. ПРОСТИРАЮ РУКИ К ТЕБЕ, НА ТЕБЯ, ГОСПОДЬ, ЛИШЬ УПОВАЮ. HATZILENI MEOIVAI ADONAI Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me ELECHA CHISITI
 30. 30. hАШМИЕНИ БАБОКЕР ‫השמיעני בבוקר חסדֶ ָך‬ ХАСДЭХА ‫ּכי בָך ּבטחתי‬ КИ ВЭХА БАТАХТИ ‫הודיעֵ נִי דרך זּו אלך‬ hOДИЭНИ ‫כי אליך נשאתי נפשי‬ ДЭРЭХ ЗУ ЭЛЭХ КИ ЭЛЭХА НАСАТИ НАФШИ ДАЙ МНЕ, БОГ, СЛЫШАТЬ МИЛОСТЬ ТВОЮ, ЛИШЬ ТЫ - МОЯ НАДЕЖДА. УКАЖИ ПУТЬ, КАКИМ МНЕ ИДТИ, ЧТОБ К ТЕБЕ ВОЗНОСИЛАСЬ ДУША. HASHMIENI BABOKER CHASDECHA Cause me to hearthe lovingkindness in thy KI VECHA BATACHTI morning; for in thee do I trust: cause me to know the way HODIENI DERECH ZU ELECH wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee. KI ELECHA NASATI NAFSHI
 31. 31. НОВУЮ ЗАПОВЕДЬ ДАЮ Я ВАМ MITZVAH CHADASHA №72
 32. 32. ‫מצווה חדשה אני נותן לכם‬ МИЦВА ХАДАША АНИ НОТЭН ЛАХЭМ ‫אהבו זה את זה‬ ЭhЭВУ ЗЭ ЭТ ЗЭ ‫כמו שאהבתי אתכם‬ КМО ШЭАhAВТИ ЭТХЭМ, ‫כן גם אתם‬ КЭН ГАМ АТЭМ ‫אהבו זה את זה‬ ЭhЭВУ ЗЭ ЭТ ЗЭ НОВУЮ ЗАПОВЕДЬ ДАЮ Я ВАМ НАВСЕГДА ЧТОБ ДРУГ ДРУГА ЛЮБИТЬ КАК И Я ВОЗЛЮБИЛ, ТАК ЛЮБИТЕ И ВЫ ЧТОБ БЫТЬ СВЕТОМ ВСЕГДА MITZVAH CHADASHA A NEW COMMANDMENT ANI NOTEN LACHEM I GIVE TO YOU THAT YOU LOVE ONE ANOTHER EHEVU ZE ET ZE AS I HAVE LOVED YOU KMO SHE’AHAVTI ETCHEM THAT YOU ALSO LOVE ONE ANOTHER KEN GAM ATEM EHEVU ZE ET ZE
 33. 33. ‫בזאת ידעו הכול‬ БАЗОТ ЕД`У hАКОЛЬ ‫שתלמידי אתם‬ ШЭТАЛМИДАЙ АТЭМ ‫אם תהיה אהבה‬ ИМ ТИhИЕ АhАВА ‫אם תהיה אהבה‬ ИМ ТИhИЕ АhАВА ‫ביניכם‬ БЭЙНЭЙХЭМ МОИХ УЧЕНИКОВ,УЗНАЮТ ВСЕ ЛЕГКО: ТОТ, КТО ЛЮБОВЬ ПРОЯВИЛ, БЛИЖНЕГО КТО ВОЗЛЮБИЛ В ЦАРСТВО ГОСПОДНЕ ВОЙДЕТ, БУДЕТ СО МНОЙ BY THIS SHALL ALL MEN KNOW BA’ZOT YED’U HA’KOL THAT YOU ARE MY DISCIPLES SHE’TAMLMIDAI ATEM IF YOU HAVE LOVE, IM TIYEH AHAVA, IF YOU HAVE LOVE IF YOU HAVE LOVE ONE TO ANOTHER IM TIYEH AHAVA IM TIYEH AHAVA BENECHEM
 34. 34. ‫בזאת ידעו הכול‬ БАЗОТ ЕД`У hАКОЛЬ ‫שתלמידי אתם‬ ШЭТАЛМИДАЙ АТЭМ ‫אם תהיה אהבה‬ ИМ ТИhИЕ АhАВА ‫אם תהיה אהבה‬ ИМ ТИhИЕ АhАВА ‫אם תהיה אהבה ביניכם‬ ИМ ТИhИЕ АhАВА БЭЙНЭЙХЭМ МОИХ УЧЕНИКОВ,УЗНАЮТ ВСЕ ЛЕГКО: ТОТ, КТО ЛЮБОВЬ ПРОЯВИЛ, БЛИЖНЕГО КТО ВОЗЛЮБИЛ В ЦАРСТВО ГОСПОДНЕ ВОЙДЕТ, БУДЕТ СО МНОЙ BA’ZOT YED’U HA’KOL BY THIS SHALL ALL MEN KNOW SHE’TAMLMIDAI ATEM THAT YOU ARE MY DISCIPLES IF YOU HAVE LOVE, IM TIYEH AHAVA, IF YOU HAVE LOVE IM TIYEH AHAVA IF YOU HAVE LOVE ONE TO ANOTHER IM TIYEH AHAVA BENECHEM
 35. 35. Бэхоль эт авархэhу Bechol et avarchehu 1-010
 36. 36. ‫בכל עת אברכהּו‬ ְּ БЭХОЛЬ ЭТ АВАРХЭhУ ‫ּתהילתו ּבפי‬ ТЕhИЛАТО БЭФИ ‫נפׁשי ּתתהלל באדוני‬ НАФШИ ТИТhАЛЭЛЬ БААДОНАЙ ‫ענווים יׁשמעו‬ АНЭВИМ ИШМЭУ ‫יׁשמעו ויׂשמחו‬ ИШМЭУ ВЭИСМEХУ ‫ויגדלו לאדוני אתי‬ ВЭЕГАДЛУ ЛЭАДОНАЙ ИТИ ПРОВОЗГЛАШУ ИИСУСА, И БУДУ СЛАВИТЬ ВСЕГДА, ДУША МОЯ ВОЗРАДУЕТСЯ В НЁМ. СМИРЕННЫЕ УСЛЫШАТ И ВОЗЛИКУЮТ СО МНОЙ, И ПЕСНЬ ХВАЛЫ НАПОЛНИТ НАМ СЕРДЦА. BECHOL ET EVARCHEHU TEHILATO BEPI NAFSHI TITHALEL BAADONAI ANEVIM ISHMEU, ISHMEU VEISMECHU VEEGADLU LEADONAI ITI
 37. 37. ‫נרוממה ׁשמו‬ НЕРОМЕМА ШМО ‫ביחד, ביחד‬ БЭЯХАД, БЭЯХАД ‫דרׁשתי יה וענני‬ ДАРАШТИ ЙЯ ВААНАНИ ‫הצילני מכל רע‬ hИЦИЛАНИ МИ КОЛЬ РА ‫נרוממה שמו‬ НЕРОМЕМА ШМО ‫ביחד, ביחד‬ БЭЯХАД, БЭЯХАД ГАДЛУ ЛААДОНАЙ БАРУХ ШМО ‫גדלו לאדוני ברוך שמו‬ ДАВАЙТЕ СЛАВИТЬ БОЖЬЕ ИМЯ ВСЕ ВМЕСТЕ, ГОСПОДЬ МЕНЯ УСЛЫШАЛ И ОТ СТРАХА ОСВОБОДИЛ. ДАВАЙТЕ СЛАВИТЬ БОЖЬЕ ИМЯ ВСЕ ВМЕСТЕ, ВЕДЬ ОН СПАСАЕТ, ЧУДНЫЙ НАШ ГОСПОДЬ. NEROMEMA SHMO BEYACHAD, BEYACHAD DARASHTI YA VAANANI HITZILANI MIKOL RA NEROMEMA SHMO BEYACHAD, BEYACHAD GADLU LAADONAI BARUCH SH’MO
 38. 38. ‫בכל עת אברכהּו‬ ְּ БЭХОЛЬ ЭТ АВАРХЭhУ ‫ּתהילתו ּבפי‬ ТЕhИЛАТО БЭФИ ‫נפׁשי ּתתהלל באדוני‬ НАФШИ ТИТhАЛЭЛЬ БААДОНАЙ ‫ענווים יׁשמעו‬ АНЭВИМ ИШМЭУ ‫יׁשמעו ויׂשמחו‬ ИШМЭУ ВЭИСМEХУ ‫ויגדלו לאדוני אתי‬ ВЭЕГАДЛУ ЛЭАДОНАЙ ИТИ ПОСЛУШАЙТЕ ВЫ, ДЕТИ, КТО ХОЧЕТ ЖИТЬ ВСЕГДА, ХРАНИ СЕБЯ ОТ ЛЖИ И ОТ ГРЕХА. ТВОРИ ДОБРО И ПРАВДУ, СЕЙ МИР, А НЕ ВРАЖДУ, И БОГ ВОСПОЛНИТ САМ ТВОЮ НУЖДУ. BECHOL ET EVARCHEHU TEHILATO BEPI NAFSHI TITHALEL BAADONAI ANEVIM ISHMEU, ISHMEU VEISMECHU VEEGADLU LEADONAI ITI
 39. 39. ‫נרוממה ׁשמו‬ НЕРОМЕМА ШМО ‫ביחד, ביחד‬ БЭЯХАД, БЭЯХАД ‫דרׁשתי יה וענני‬ ДАРАШТИ ЙЯ ВААНАНИ ‫הצילני מכל רע‬ hИЦИЛАНИ МИ КОЛЬ РА ‫נרוממה שמו‬ НЕРОМЕМА ШМО ‫ביחד, ביחד‬ БЭЯХАД, БЭЯХАД ГАДЛУ ЛААДОНАЙ БАРУХ ШМО ‫גדלו לאדוני ברוך שמו‬ ДАВАЙТЕ СЛАВИТЬ БОЖЬЕ ИМЯ ВСЕ ВМЕСТЕ, ГОСПОДЬ МЕНЯ УСЛЫШАЛ И ОТ СТРАХА ОСВОБОДИЛ. ДАВАЙТЕ СЛАВИТЬ БОЖЬЕ ИМЯ ВСЕ ВМЕСТЕ, ВЕДЬ ОН СПАСАЕТ, ЧУДНЫЙ НАШ ГОСПОДЬ. NEROMEMA SHMO BEYACHAD, BEYACHAD DARASHTI YA VAANANI HITZILANI MIKOL RA NEROMEMA SHMO BEYACHAD, BEYACHAD GADLU LAADONAI BARUCH SH’MO
 40. 40. ‫נרוממה ׁשמו‬ НЕРОМЕМА ШМО ‫ביחד, ביחד‬ БЭЯХАД, БЭЯХАД ‫דרׁשתי יה וענני‬ ДАРАШТИ ЙЯ ВААНАНИ ‫הצילני מכל רע‬ hИЦИЛАНИ МИ КОЛЬ РА ‫נרוממה שמו‬ НЕРОМЕМА ШМО ‫ביחד, ביחד‬ БЭЯХАД, БЭЯХАД ГАДЛУ ЛААДОНАЙ БАРУХ ШМО ‫גדלו לאדוני ברוך שמו‬ ДАВАЙТЕ СЛАВИТЬ БОЖЬЕ ИМЯ ВСЕ ВМЕСТЕ, ГОСПОДЬ МЕНЯ УСЛЫШАЛ И ОТ СТРАХА ОСВОБОДИЛ. ДАВАЙТЕ СЛАВИТЬ БОЖЬЕ ИМЯ ВСЕ ВМЕСТЕ, ВЕДЬ ОН СПАСАЕТ, ЧУДНЫЙ НАШ ГОСПОДЬ. NEROMEMA SHMO BEYACHAD, BEYACHAD DARASHTI YA VAANANI HITZILANI MIKOL RA NEROMEMA SHMO BEYACHAD, BEYACHAD GADLU LAADONAI BARUCH SH’MO
 41. 41. Hallel 2006--07
 42. 42. ‫כשתודה ממלאת את ליבי‬ КШЭ ТОДА МЭМАЛЕТ ЭТ ЛИБИ ‫אשוב ואביט אל אבי הנצחי‬ АШУВ ВЭАБИТ ЭЛЬ АВИ HАНИЦХИ ‫בכל נפשי אשבח‬ БЭХОЛЬ НАФШИ АШАБЭАХ ‫את רוח קודשו‬ ЭТ РУАХ КОДШО ‫ושוב אודה לאלי על אהבתו‬ ВЭ ШУВ ОДЭ ЛЭЭЛИ АЛЬ АHАВАТО КОГДА РАДОСТЬЮ СЕРДЦЕ ПОЛНО, К ТЕБЕ, МОЙ ГОСПОДЬ, НАПРАВЛЯЮ Я ВЗОР БЛАГОДАРЮ Я, ИИСУС, ЗА СВЯТУЮ ЛЮБОВЬ, ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЗА МЕНЯ ПРОЛИЛ ЧИСТУЮ КРОВЬ KSHE’TODA MEMEL’ET ET LIBI WITH MY HEART FULL OF THANKS ASHUV VE’ABIT I WILL ONCE AGAIN LOOK TOWARDS MY ETERNAL FATHER EL AVI HA’NITZCHI I WILL PRAISE HIS HOLY SPIRIT BECHOL NAFSHI ASHABE’ACH WITH ALL OF MY SOUL AND ONCE AGAIN THANK MY GOD ET RUACH KODSHO FOR HIS LOVE VE’SHUV ODEH LE’ELI AL AHAVATO
 43. 43. ‫ברוך אלוהים‬ БАРУХ ЭЛОhИМ ‫אשר לא הסיר‬ АШЭР ЛО hЭСИР ‫תפילתי וחסדו מאתי‬ ТФИЛАТИ ВЭХАСДО МЭИТИ ‫ברוך אדוני לעולם ועד‬ БАРУХ АДОНАЙ ЛЭОЛАМ ВАЭД ‫שמך נישא ישועתי‬ ШИМХА НИСА ЕШУАТИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, О, ГОСПОДЬ ИИСУС, СВОЮ МИЛОСТЬ ТЫ НЕ ОТНИМИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, ТВОЕ ИМЯ, ИИСУС, ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ИМЕН ЗЕМЛИ. BARUCH ELOHIM BLESSED BE GOD ASHER LO HESIR WHO HAS NOT REJECTED MY PRAYER OR WITHHELD HIS GRACE FROM ME TFILATI VE’CHASDO ME’ITI BLESSED BE THE LORD BARUCH ADONAI LE’OLAM VA’ED FOREVER AND EVER SHIMCHA NISA, YESHUATI YOUR NAME IS EXALTED, MY SALVATION
 44. 44. ‫ברוך אלוהים‬ БАРУХ ЭЛОhИМ ЕРАНЭНУ СФАТАЙ ‫ירננו שפתיי‬ ТЭhАЛЭЛЬ ОТХА НАФШИ ‫תהלל אותך נפשי‬ БАРУХ АДОНАЙ ЭЛОHЭЙ ЦВАОТ ‫ברוך אדוני אלוהי צבאות‬ ‫אלוהי ליבי‬ ЭЛОhЭЙ ЛИБИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, ЕДИНЫМИ УСТАМИ ВОСПОЕМ ХВАЛУ ТЕБЕ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН И ПРЕВОЗНЕСЕН, СЛАВА ЛИШЬ ТЕБЕ BARUCH ELOHIM BLESSED BE GOD MY LIPS WILL SING YERANENU SFATAI MY SOUL WILL PRAISE YOU TEHALEL OTCHA NAFSHI BLESSED BE THE LORD, LORD OF BARUCH ADONAI ELOHEI TZVA’OT HOSTS LORD OF MY HEART ELOHEI LIBI
 45. 45. ‫ובשעת מצוקה וצרה‬ УБИШАТ МЭЦУКА ВЭЦАРА ‫אשוב ואביט אל אבי אל עליון‬ АШУВ ВЭАБИТ ‫אמשיך ולא אוותר‬ ЭЛЬ АВИ ЭЛЬ ЭЛЬОН ‫אתמיד לצעוד בדרכו‬ АМШИХ ВЭЛО АВАТЭР ‫הרי זה הוא ששלח לי‬ АТМИД ЛИЦОД БЭДАРКО ‫את בנו אהובו‬ hАРЭЙ ЗЕ hУ ШЭШАЛАХ ЛИ ЭТ БНО АhУВО ИСПЫТАНИЯ В ЖИЗНИ ТЕСНЯТ - К ТЕБЕ, МОЙ ГОСПОДЬ, НАПРАВЛЯЮ СВОЙ ВЗОР ТЫ ПУТЬ УКАЖЕШЬ ВО ТЬМЕ К КРЕСТУ, ГДЕ СЫН ТВОЙ РАСПЯТ НЕ ДАШЬ СОЙТИ МНЕ С ПУТИ, ОТЕЦ, ЗАБОТЛИВ И СВЯТ U’BI’SH’AT METZUKA VE’TZARA AND IN TIMES OF TROUBLE AND NEED ASHUV VE’ABIT EL AVI EL ELYON I WILL ONCE AGAIN LOOK AMSHICH VE’LO AVATER TOWARDS MY FATHER, MOST HIGH GOD I WILL CONTINUE AND NOT GIVE UP ATMID LITZ’OD BE’DARKO I WILL PERSIST IN WALKING HIS WAYS HAREI ZE HU SHE’SHALACH LI FOR IT IS HE WHO SENT ME ET BNO AHUVO HIS BELOVED SON
 46. 46. ‫וכשפחד תוקף את כולי‬ УХШЭ ПАХАД ТОКЭФ ЭТ КУЛИ ‫אשוב ואביט אל אבי הדואג‬ АШУВ ВЭАБИТ ЭЛЬ АВИ hАДОЭГ ‫אפתח ליבי לפניו‬ ЭФТАХ ЛИБИ ЛЭФАНАВ ‫אראה לו כי מר‬ АРЭ ЛО КИ МААР ‫הוא משובב את נפשי‬ hУ МЭШОВЭВ ЭТ НАФШИ ‫נותן תקווה למחר‬ НОТЭН ТИКВА ЛЭМАХАР ЕСЛИ СТРАХ МОЮ ДУШУ ОБЪЯЛ - К ТЕБЕ, МОЙ ГОСПОДЬ, НАПРАВЛЯЮ СВОЙ ВЗОР ТЕБЕ Я СЕРДЦЕ ОТДАЛ, МОЙ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ, ТЫ ДАЛ СПАСЕНЬЕ И СВЕТ, НАДЕЖДУ, СЛАВЫ ВЕНЕЦ U’KSHE PACHAD TOKEF ET KULI AND WHEN FEAR COMES ALL OVER ME ASHUV VE’ABIT I WILL ONCE AGAIN LOOK TOWARDS MY CARRYING FATHER EL AVI HA’DO’EG I WILL OPEN MY HEART TO HIM EFTACH LIBI LEFANAV SHOW HIM MY PAIN AR’EH LO KI MAR HE RESTORES MY SOUL GIVES ME HOPE FOR TOMORROW HU MESHUVEV ET NAFSHI NOTEN TIKVA LE’MACHAR
 47. 47. ‫ברוך אלוהים‬ БАРУХ ЭЛОhИМ ‫אשר לא הסיר‬ АШЭР ЛО hЭСИР ‫תפילתי וחסדו מאתי‬ ТФИЛАТИ ВЭХАСДО МЭИТИ ‫ברוך אדוני לעולם ועד‬ БАРУХ АДОНАЙ ЛЭОЛАМ ВАЭД ‫שמך נישא ישועתי‬ ШИМХА НИСА ЕШУАТИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, О, ГОСПОДЬ ИИСУС, СВОЮ МИЛОСТЬ ТЫ НЕ ОТНИМИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, ТВОЕ ИМЯ, ИИСУС, ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ИМЕН ЗЕМЛИ. BARUCH ELOHIM BLESSED BE GOD ASHER LO HESIR WHO HAS NOT REJECTED MY PRAYER OR WITHHELD HIS GRACE FROM ME TFILATI VE’CHASDO ME’ITI BLESSED BE THE LORD BARUCH ADONAI LE’OLAM VA’ED FOREVER AND EVER SHIMCHA NISA, YESHUATI YOUR NAME IS EXALTED, MY SALVATION
 48. 48. ‫ברוך אלוהים‬ БАРУХ ЭЛОhИМ ЕРАНЭНУ СФАТАЙ ‫ירננו שפתיי‬ ТЭhАЛЭЛЬ ОТХА НАФШИ ‫תהלל אותך נפשי‬ БАРУХ АДОНАЙ ЭЛОHЭЙ ЦВАОТ ‫ברוך אדוני אלוהי צבאות‬ ‫אלוהי ליבי‬ ЭЛОhЭЙ ЛИБИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, ЕДИНЫМИ УСТАМИ ВОСПОЕМ ХВАЛУ ТЕБЕ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН И ПРЕВОЗНЕСЕН, СЛАВА ЛИШЬ ТЕБЕ BARUCH ELOHIM BLESSED BE GOD MY LIPS WILL SING YERANENU SFATAI MY SOUL WILL PRAISE YOU TEHALEL OTCHA NAFSHI BLESSED BE THE LORD, LORD OF BARUCH ADONAI ELOHEI TZVA’OT HOSTS LORD OF MY HEART ELOHEI LIBI
 49. 49. ‫כשספק מחלחל אל תוכי‬ КШЭ САФЕК МЭХАЛХЕЛЬ ЭЛЬ ТОХИ ‫אשוב ואביט אל אבי האוהב‬ АШУВ ВЭАБИТ ЭЛЬ АВИ hАОhЭВ ‫ואאחז בדברו הוא נר לרגלי‬ ВЭЭАХЭЗ БИДВАРО ‫בחושך זוהר אורו‬ hУ НЭР ЛЭРАГЛИ ‫מנתב את דרכי‬ БАХОШЭХ ЗОhАР ОРО МЭНАТЭВ ЭТ ДАРКИ ВИХРЬ СОМНЕНИЙ В ДУШЕ, В СЕРДЦЕ ГНЕТ – К ТЕБЕ, МОЙ ГОСПОДЬ, НАПРАВЛЯЮ СВОЙ ВЗОР ТВОЙ СВЕТ ЛЮБВИ, ЧТО ВЕДЕТ, НА ВЕРНЫЙ ПУТЬ ВНОВЬ ВЕРНЕТ. СВЕЧОЙ ВО МРАКЕ ГОРИТ, ВСЕ СИЛЫ ЗЛА ПОБЕДИТ. KSHE’ SAFEK MECHALCHEL EL TOCHI WHEN DOUBT SEEPS INSIDE ME I WILL ONCE AGAIN LOOK ASHUV VE’ABIT EL AVI HA’OHEV TOWARDS MY LOVING FATHER VE’E’ACHEZ BI’DVARO HU NER LERAGLI AND CLING TO HIS WORD IT IS A LAMP TO MY FEET BACHOSHECH ZOHAR ORO IN THE DARKNESS THE MENATEV ET DARKI BRILLIANCE OF HIS LIGHT ROUTS MY WAY
 50. 50. ‫ברוך אלוהים‬ БАРУХ ЭЛОhИМ ‫אשר לא הסיר‬ АШЭР ЛО hЭСИР ‫תפילתי וחסדו מאתי‬ ТФИЛАТИ ВЭХАСДО МЭИТИ ‫ברוך אדוני לעולם ועד‬ БАРУХ АДОНАЙ ЛЭОЛАМ ВАЭД ‫שמך נישא ישועתי‬ ШИМХА НИСА ЕШУАТИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, О, ГОСПОДЬ ИИСУС, СВОЮ МИЛОСТЬ ТЫ НЕ ОТНИМИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, ТВОЕ ИМЯ, ИИСУС, ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ИМЕН ЗЕМЛИ. BARUCH ELOHIM BLESSED BE GOD ASHER LO HESIR WHO HAS NOT REJECTED MY PRAYER OR WITHHELD HIS GRACE FROM ME TFILATI VE’CHASDO ME’ITI BLESSED BE THE LORD BARUCH ADONAI LE’OLAM VA’ED FOREVER AND EVER SHIMCHA NISA, YESHUATI YOUR NAME IS EXALTED, MY SALVATION
 51. 51. ‫ברוך אלוהים‬ БАРУХ ЭЛОhИМ ЕРАНЭНУ СФАТАЙ ‫ירננו שפתיי‬ ТЭhАЛЭЛЬ ОТХА НАФШИ ‫תהלל אותך נפשי‬ БАРУХ АДОНАЙ ЭЛОHЭЙ ЦВАОТ ‫ברוך אדוני אלוהי צבאות‬ ‫אלוהי ליבי‬ ЭЛОhЭЙ ЛИБИ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН, ЕДИНЫМИ УСТАМИ ВОСПОЕМ ХВАЛУ ТЕБЕ БУДЬ БЛАГОСЛОВЕН И ПРЕВОЗНЕСЕН, СЛАВА ЛИШЬ ТЕБЕ BARUCH ELOHIM BLESSED BE GOD MY LIPS WILL SING YERANENU SFATAI MY SOUL WILL PRAISE YOU TEHALEL OTCHA NAFSHI BLESSED BE THE LORD, LORD OF BARUCH ADONAI ELOHEI TZVA’OT HOSTS LORD OF MY HEART ELOHEI LIBI
 52. 52. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с Every man according as he purposeth in his принуждением; ибо heart, so let him give; доброхотно дающего not grudgingly, or of любит Бог. Бог же necessity: for God loveth a cheerful силен обогатить вас giver. And God is всякою благодатью, able to make all ,‫כל איש כפי שידבנו לבו יתן‬ чтобы вы, всегда и во grace abound toward ‫לא מתוך צער או הכרח, שהרי‬ you; that ye, always ‫את הנותן בשמחה אוהב‬ всем имея всякое having all sufficiency довольство, были ‫אלהים. ואלהים יכול להשפיע‬ in all things, may ‫עליכם כל חסד, כדי שיהיה‬ богаты на всякое доброе abound to every good work: As it is written, ,‫לכם תמיד די צרככם בכל דבר‬ дело, как написано: He hath dispersed ,‫והותר לכל מעשה טוב‬ расточил, раздал abroad; he hath given ,‫ככתוב: "פזר נתן לאביונים‬ нищим; правда его to the poor: his ".‫צדקתו עומדת לעד‬ righteousness ‫(הראשונה אל קורינתים‬ пребывает в век». remaineth for ever. )7-8 '‫ט‬ 2 Коринфянам 9:7-8 2 Cor. 9:7-8
 53. 53. ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА YESHUA, TAVO MALCHUTACH 2004-01
 54. 54. ‫ פלא יועץ אתה, אל גיבור אתה‬ПЭЛЭ ЙОЭЦ АТА, ЭЛЬ ГИБОР АТА ‫אבי-עד אתה, שר שלום אתה‬ АВИ-АД АТА, САР ШАЛОМ АТА ‫כל ברך לך תכרע‬ КОЛЬ БЭРЭХ ЛЭХА ТИХРА ‫וכל לשון תודה‬ ВЭ КОЛЬ ЛАШОН ТОДЭ !‫שרק שמך בלבד מושיע ופודה‬ ШЭРАК ШИМХА БИЛЬВАД МОШИА УФОДЭ ЧУДНЫЙ СОВЕТНИК ТЫ, ВСЕМОГУЩИЙ БОГ, ВЕЧНОСТИ ОТЕЦ, МИРА ВЛАСТЕЛИН. ПЕРЕД ТОБОЙ, МОЙ БОГ, КОЛЕНИ ПРЕКЛОНИМ И МИРУ ВОЗВЕСТИМ: СПАСЕНЬЕ ЛИШЬ В ТЕБЕ! PELEH YO’ETZ ATA, EL GIBOR ATA AVI-AD ATA, SAR-SHALOM ATA WONDERFUL COUNSELOR, MIGHTY GOD, KOL BERECH LECHA TICHRA EVERLASTING FATHER,PRINCE OF PEACE, VE’CHOL LASHON TODEH EVERY KNEE SHALL BOW SHE’RAK SHIMCHA BILVAD – AND EVERY TONGUE CONFESS THAT ONLY YOUR NAME SAVES AND REDEEMS MOSHIA U’FODEH
 55. 55. ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫ יעשה רצונך! הללויה‬ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫ יעשה רצונך! הללויה‬ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! !‫אמן‬ АМЭН! ЕШУА,ВСЕ БЛИЖЕ ТВОЙ СВЕТ! ТВОЕ ЦАРСТВО ГРЯДЕТ, АЛЛИЛУЙЯ! ЕШУА, ПУСТЬ БУДЕТ НА ВСЕ ЛИШЬ ВОЛЯ ТВОЯ! АЛЛИЛУЙЯ, АМИНЬ YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YE’ASEH RETZONCHA HALLELUJAH YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH! YE’ASEH RETZONCHA YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME HALLELUJAH YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH! AMEN!
 56. 56. ‫ רק לך ניתנה כל הממשלה‬РАК ЛЭХА НИТНА КОЛЬ hАМЭМШАЛА ‫תחת רגליך כל שלטון ּוׂשררה‬ ָ ָ ְּ ТАХАТ РЭГЛЭХА ‫לנו יש בשמך את כל הברכה‬ КОЛЬ ШИЛЬТОН УСРАРА ЛАНУ ЕШ БЭШИМХА !‫אם נעמוד בך נתמלא שמחה‬ ЭТ КОЛЬ hАБРАХА ИМ НААМОД БЭХА НИТМАЛЭ СИМХА ЛИШЬ ТЕБЕ ДАНА СИЛА ВСЯ И ВЛАСТЬ. ДЕРЖИШЬ ТЫ В РУКАХ ВЕСЬ НАШ МИР ЗЕМНОЙ В ИМЕНИ ТВОЕМ БЛАГОСЛОВЕНИЙ ДОЖДЬ. КОГДА ИДЕМ ЗА ТОБОЙ, В СЕРДЦАХ МИР И ПОКОЙ RAK LECHA NITNA KOL HA’MEMSHALA YOU ALONE HAVE BEEN GIVEN THE TACHAT RAGLECHA GOVERNMENT UNDER YOUR FEET KOL SHILTON U’SRARA ALL RULE AND AUTHORITY LANU YESH BE’SHIMCHA ET KOL IN YOUR NAME WE HAVE FULL HA’BRACHA BLESSING AND IF WE ABIDE IN YOU IM NA’AMOD BECHA NITMALEH SIMCHA WE WILL BE FILLED WITH JOY
 57. 57. ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫ יעשה רצונך! הללויה‬ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫ יעשה רצונך! הללויה‬ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! !‫אמן‬ АМЭН! ЕШУА,ВСЕ БЛИЖЕ ТВОЙ СВЕТ! ТВОЕ ЦАРСТВО ГРЯДЕТ, АЛЛИЛУЙЯ! ЕШУА, ПУСТЬ БУДЕТ НА ВСЕ ЛИШЬ ВОЛЯ ТВОЯ! АЛЛИЛУЙЯ, АМИНЬ YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YE’ASEH RETZONCHA HALLELUJAH YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH! YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME YE’ASEH RETZONCHA YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH! HALLELUJAH AMEN!
 58. 58. ЛАКАХТА ЭЛЭЙХА ‫לקחת עליך את כל הקללות‬ ЭТ КОЛЬ hАКЛАЛОТ ‫את כל הסבל, החטא והמחלות‬ ЭТ КОЛЬ hАСЭВЭЛЬ ‫ולנו ציווית שפע ּוברכה‬ hАХЭТ ВЭhАМХАЛОТ ‫ואנו אומרים לך‬ ВЭЛАНУ ЦИВИТА ШЭФА УВРАХА !‫תודה, תודה, תודה‬ ВЭАНУ ОМРИМ ЛЭХА ТОДА, ТОДА, ТОДА! ВЗЯЛ НА СЕБЯ НАШ ГРЕХ И БОЛЕЗНЕЙ ГРУЗ. В СЕРДЦА ИЗЛИЛ СВОЙ МИР, ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАТЬ. ТЕБЯ БЛАГОДАРИМ, ХВАЛУ ТЕБЕ ПОЕМ! ВСЯ СЛАВА ТЕБЕ И ЧЕСТЬ, ВЕЛИЧИЕ И МИР! LAKACHTA ALECHA ET KOL HA’KLALOT ET KOL HA’SEVEL, YOU HAVE BORN ALL CURSES ALL THE SUFFERING, THE SIN AND HA’CHET VE’HAMACHALOT SICKNESSES VE’LANU TZIVITA SHEFA U’VRACHA AND FOR US YOU HAVE COMMANDED VE’ANU OMRIM LECHA ABUNDANCE AND BLESSING AND WE SAY: THANK YOU!
 59. 59. ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫יעשה רצונך! הללויה‬ ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫יעשה רצונך! הללויה‬ ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! ЕШУА,ВСЕ БЛИЖЕ ТВОЙ СВЕТ! ТВОЕ ЦАРСТВО ГРЯДЕТ, АЛЛИЛУЙЯ! ЕШУА, ПУСТЬ БУДЕТ НА ВСЕ ЛИШЬ ВОЛЯ ТВОЯ! АЛЛИЛУЙЯ YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YE’ASEH RETZONCHA YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME HALLELUJAH YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH! YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME YE’ASEH RETZONCHA YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH!
 60. 60. ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫יעשה רצונך! הללויה‬ ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! ‫ישוע, תבוא מלכותך‬ ЕШУА, ТАВО МАЛХУТХА !‫יעשה רצונך! הללויה‬ ЯАСЭ РЭЦОНХА! АЛЛЭЛУЙЯ! !‫אמן‬ АМЭН! ЕШУА,ВСЕ БЛИЖЕ ТВОЙ СВЕТ! ТВОЕ ЦАРСТВО ГРЯДЕТ, АЛЛИЛУЙЯ! ЕШУА, ПУСТЬ БУДЕТ НА ВСЕ ЛИШЬ ВОЛЯ ТВОЯ! АЛЛИЛУЙЯ, АМИНЬ YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YE’ASEH RETZONCHA YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME HALLELUJAH YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH! YESHUA, TAVO MALCHUTCHA YESHUA, MAY YOUR KINGDOM COME YE’ASEH RETZONCHA YOUR WILL BE DONE, HALLELUJAH! HALLELUJAH AMEN!

×