Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rola wartości w posłudze hospicyjnej

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
 
Hospicjum jest miejscem, w którym ludzkie cierpienie, strach i świadomość własnej śmiertelności spotykać powinno się z op...
Cel ten można zrealizować, jeśli hospicjanci kierować się będą w swej posłudze ogólnoludzkimi wartościami, które praktykow...

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Upcoming SlideShare
Warsztat teatralny wg Yaloma
Warsztat teatralny wg Yaloma
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 49 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Rola wartości w posłudze hospicyjnej (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Rola wartości w posłudze hospicyjnej

 1. 2. Hospicjum jest miejscem, w którym ludzkie cierpienie, strach i świadomość własnej śmiertelności spotykać powinno się z opieką, troską i poszanowaniem godności osoby ludzkiej.
 2. 3. Cel ten można zrealizować, jeśli hospicjanci kierować się będą w swej posłudze ogólnoludzkimi wartościami, które praktykowane na co dzień stanowić będą nie tylko, o jakości opieki, lecz także o dojrzałej osobowości i doskonałości etycznej hospicjanta.
 3. 5. Istotą tej cnoty jest gotowość do uczynienia z siebie daru dla innej osoby, jest ona przejawem wrażliwości na cierpienie drugiej osoby, odpowiedzią na wołanie: zauważ mnie, zatrzymaj się, pomóż.
 4. 6. To zdolność do współodczuwania i solidarności z osobą cierpiącą. W ruchu hospicyjnym odzwierciedla ono postawę „bycia z chorym”, realizuje się ona w otwarciu na potrzeby cierpiącej osoby, współuczestniczeniu w jej przeżyciach, wysłuchaniu jej.
 5. 7. Fragment pochodzi ze spotu kampanijnego promującego I Ogólnopolską Kampanię Społeczną Hospicjum to też Życie. źródło: http://www.youtube.com/watch?v=Uom6j9kdOPgŹródło
 6. 8. Jest to wartość tworząca wspólnotę wspomagających chorego i jego rodzinę, pracowników hospicjum i wolontariuszy, angażuje ona wszystkich uczestników interakcji pomagania, nie pozostawiając rodziny samej sobie w najtrudniejszych chwilach odchodzenia bliskiej osoby i odczuwania jej straty.
 7. 9. Stanowi ona także bufor zabezpieczający osoby wspomagające przed konsekwencją doświadczania wielu negatywnych emocji, umożliwiając rozładowanie napięcia i zabezpieczając potrzebę bezpieczeństwa
 8. 10. fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku" źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
 9. 11. Jest czynnikiem budującym wspólnotę osób chorych i zdrowych.
 10. 12. Jej istotnym aspektem jest szacunek okazywany każdej ludzkiej istocie, bez względu na stopień jej rozwoju fizycznego czy psychicznego czy stopień samoświadomości.
 11. 13. <ul><li>Kierowanie się tą zasadą jest korzystne nie tylko dla osoby wspomaganej, która dzięki niej może się cieszyć doskonałą, pełną troski i oddania opieką, lecz oddziałuje ona pozytywnie na osoby wspomagające, doskonaląc ich przymioty </li></ul>
 12. 14. Która zdaniem V. Frankla „ nie oznacza, że ktoś akceptuje przekonania kogoś innego, lecz oznacza, że darzy go szacunkiem, jako istotę ludzką, wraz z przysługującym jej prawem i wolnością wyboru własnych przekonań i stylu życia ”.
 13. 15. <ul><li>Tolerancja jest cechą niezbędną u osób posługujących terminalnie chorym, które stykają się zarówno z fizjologicznymi konsekwencjami niesprawności organizmu i braku kontroli nad biologicznymi odruchami, lecz także różnorakimi reakcjami emocjonalnymi będącymi wynikiem doznawanych cierpień. </li></ul>
 14. 16. Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
 15. 17. Niezbędny czynnik dobrej i efektywnej opieki nad chorym, jest fundamentem więzi łączącej chorego i hospicjanta, daje cierpiącemu poczucie bezpieczeństwa i godności osobistej, zmniejsza poziom lęku, pozwala z otwartością przyjmować oferowaną pomoc.
 16. 18. Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
 17. 19. Zaufanie to wartość o wyjątkowo doniosłym znaczeniu, ponieważ pacjent wrażliwy jest na wszelkie czynione na nim zabiegi, doznając szeregu wątpliwości, co do stanu swego zdrowia.
 18. 20. Dzięki zaufaniu, jakim obdarza personel może zaspokoić potrzebę kontaktu z osobą, która dobrze zna stan jego zdrowia.
 19. 21. Opiera się na zasadzie wzajemności , dlatego daje poczucie, że wspierając innych możemy liczyć na pomoc gdy sami jej będziemy potrzebować. Wspólnota realizując zasadę solidarności respektuje prawa, godność i potrzeby każdego swego członka .
 20. 22. Jej realizowanie rozwija ideę dobra wspólnego, wzmacnia poczucie wzajemnej odpowiedzialności za siebie, sprzyja zaangażowaniu w sprawy i problemy innych.
 21. 23. źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
 22. 24. Główną rolą hospicjanta jest niesienie ulgi, poprzez wykonywanie usług opiekuńczych i zabiegów medycznych, wspieranie chorego i jego rodziny, pełnienie funkcji przewodnika, doradcy i powiernika.
 23. 25. <ul><li>Hospicjant wspomaga pacjenta i jego rodzinę w zaakceptowaniu nieuchronnie zbliżającej się śmierci, co jest szczególnie trudne dla osób pokładających całą nadzieję w medycynie i usiłujących na siłę podtrzymać ulatujące z bliskiej osoby życie. </li></ul>
 24. 26. Hospicjant stanowi wsparcie dla rodziny także w sytuacji straty osoby bliskiej, jest to jedna z zasad pracy hospicyjnej.
 25. 27. Szczególnie trudną rolą dla hospicjanta jest towarzyszenie choremu w procesie umierania, oswajanie lęku przed śmiercią, która we współczesnym świecie jest tematem, którego się nie porusza.
 26. 28. fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku&quot; źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
 27. 29. Zmiany cywilizacyjne spowodowały, że śmierć nie jest już naturalną koleją rzeczy, z którą łączyły się kulturowe i religijne rytuały, które poprzez towarzyszenie umierającemu we wspólnocie osób które kocha, modlitwy i sakramenty,
 28. 30. pomagały umierającemu i rodzinie w trudnym procesie akceptacji tego co nieuchronne. Pomocne było także formalne pożegnanie zawierające zarówno słowa prośby o wybaczenie, jak i rady dla najbliższych.
 29. 31. Współczesny człowiek odsuwa myśl o śmierci, tak dalece, że nawet w terminalnym stanie usiłuje przekonać siebie, że wyjdzie z choroby obronną ręką.
 30. 32. Prowadzi to do rozpaczliwych prób ratowania życia, wymuszonej hospitalizacji a w efekcie do umierania w osamotnieniu, w otoczeniu personelu szpitala .
 31. 33. Pacjenci hospicyjni doświadczają różnorodnych emocji, poczynając od nadziei na korzystny wynik terapii, do stanu zwątpienia, wzmożonego lęku, strachu przed agonią, co wymaga od personelu hospicyjnego niezwykle przemyślanych i taktownych działań.
 32. 34. fragment ten pochodzi z filmu: 'Umierać po ludzku&quot; źródło: http://www.youtube.com/user/gazetapl
 33. 35. Hospicjant poprzez zachęcanie do pojednania się z rodziną i wzajemnego przebaczenia, otwartego wyrażania miłości łagodzi rodzinne konflikty i pomaga choremu w duchowym przygotowaniu się na śmierć.
 34. 36. Gdy pacjent odejdzie, hospicjant towarzyszy rodzinie w czuwaniu, pomaga w wyrażaniu emocji, motywuje do zachowania dobrych wspomnień o zmarłym, umożliwiając pogodzenie się ze śmiercią.
 35. 37. Film ukazuje Johannes Hospitium w miejscowości Vleuten źródło: http://www.youtube.com/watch?v=w3a1i_P0UdM
 36. 38. Spot reklamowy kampanii społecznej &quot;Hospicjum to też Życie&quot;, organizowanej przez Fundację Hospicyjną z Gdańska wraz ze 106 hospicjami w kraju. Autor: McCann Ericksson, reżyser: Magdalena Łazarkiewicz. źródło: http://www.youtube.com/watch?v=ftmUbbY5lok
 37. 39. Bibliografia MIROSŁAW KALINOWSKI – Miłość społeczna w posłudze hospicyjnej, LEON SZOT – Ruch hospicyjny jako odpowiedź na bezradność w obliczu umierania i śmierci [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izbaeli Marczykowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2008 MIROSŁAW GÓRECKI, &quot;Hospicjum w służbie umierających&quot;, Wydawnictwo Akademickie &quot;Żak&quot;, Warszawa, 2000 KATHY KALINA, Akuszerka dusz, &quot;Verbinum&quot;, Warszawa ,2001

×