Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verslag eerste open space energopro 17dec2011

224 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verslag eerste open space energopro 17dec2011

  1. 1. Energopro: Eerste Open Space Livinushof Sint-Margriete 17 december 2011Energopro staat voor Energie voor een goed product. Burgers investeren via huncoöperatie in lokale projecten van hernieuwbare energie (bvb. zonnepanelen).Voorlokale boeren is het gunstig om deze investeringen door de coöperatie te laten doen.De winst wordt voor een deel uitgekeerd aan de coöperanten in de vorm vanaankoopbonnen waarmee ze “goede” producten kunnen kopen. Op die manierworden consumenten uitgenodigd lokale producenten te versterken.Een voorbeeld van een goed product is biologisch geteeld voedsel. De boeren diedeze producten op de markt brengen, hebben een verbinding met hun grond, hunomgeving en zijn gericht op contact met hun klanten waarmee zij lokaal zo nauw alsmogelijk willen samenwerken.Energopro is gestart met een pilootproject in het Meetjesland in samenwerking metvijf bioboeren. In dit pilootproject willen we met elkaar leren wat er nodig is omdergelijke vormen van cocreatie tot een succes te maken.De Open SpaceDeze Open Space werd georganiseerd enerzijds om belangstellenden te informerenover wat Energopro inhoudt en anderzijds te bekijken wat iedereen nodig heeft omdit project tot het zijne te maken. Hoe en waar kan iedereen zijn passie encompetentie inbrengen?17 mensen uit organisaties zoals Natuurpunt, Transitiedorpen, bedrijfsleven,landbouw , voedselteams gaven present.In een Open Space kan iedereen onderwerpen die hij wil bespreken inbrengen.Mensen die geïnteresseerd zijn om hierover mee te praten, sluiten zich hierbij aan.Volgende onderwerpen werden voorgesteld en in 2 ronden van ongeveer driekwartier op vier verschillende plaatsen met elkaar besproken.VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 1
  2. 2. Boven 1 Boven 2 Beneden 1 Beneden 2Ronde 1 Mix voedsel+ Info Project – Vertrouwen en Via welke energie Rol zekerheid voor kanalen mensen Voedselteam buitenstaanders bereiken die ook bieden/hoe warm lopen voor zulke projectenRonde 2 Kiss (keep it Farmers Auto-Nomie Hoe leg je je simple stupid)/ Corner/CSA Project project gebald, Structuur?/Ketting krachtig en in klein: tss zijn essentie producent en voor aan de consument buitenwereld om enthousiasme op te wekken A500: hoe 500 aandelen verkopen?De afspraken in een Open Space werden als volgt uitgebeeld of verwoord:Er zijn vier mogelijke rollen: Je kan initiatief nemen tot een gesprek en je kandeelnemer zijn. Je kan ook „vlinder‟ zijn – je eigen ritme volgen en misschien bij dekoffie een goed gesprek hebben. Hommels brengen ideeën van de ene groep overnaar de ander.De wet van de twee voeten zegt dat je niet blijft als je niets kan toevoegen of halen ineen groep.VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 2
  3. 3. Het groepswerkVragen over hoe het project in elkaar zit en hoe de mix tussen voedsel en energietot stand kwam werden in twee groepen uitgediept.Een kwetsbaar punt van landbouw is o.a. de hoge energie-input. De langetermijnvisie vertrekt vanuit samenwerking en ook die verlaagt de kwetsbaarheid. Hetis noodzakelijk om het distributieluik aan te pakken en op te lossen zowel voor eengoede werking van Energopro als voor lokale landbouw in zijn geheel (cfr.samenwerking met voedselteams)De twee andere thema‟s uit de eerste ronde werden samengebracht tot een nieuwthema: verbinding tussen boer en buur. Autonomie van de groep t.o.v. destructuren die “boven ons staan” stond hier centraal. Verbinding tussen boer enlokale klant vraagt communicatie en vertrouwen. Deze communicatie moet concreeten geloofwaardig zijn. Het vraagt ook om een wederzijdse zorg voor elkaar.Consumenten dragen zorg voor wat boeren doen, boeren dragen zorg voor milieu engezond voedsel. Het is noodzakelijk dat geld veilig en duurzaam geïnvesteerd wordt.Er werd vastgesteld dat er een mooie verbinding was in de groep en de wensuitgedrukt om deze verbinding uit te breiden naar vele warme mensen.In de tweede ronde werd dieper ingegaan op de concrete uitwerking.In de groep kiss and ride werd dieper ingegaan op hoe de korte keten structuur kankrijgen via Energopro en hoe dit op een eenvoudige en simpele manier kan gebeuren(volgens het kissprincipe: keep it simple stupid). Samenwerking tussen boeren leidt tot werken op grotere schaal en completeraanbod. Binnen deze samenwerking ontstaat ook overdracht tussen jonge enVZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 3
  4. 4. ervaren boeren. Voedselteams heeft een waslijst van mensen die willen aansluitenmaar krijgt distributie niet voldoende georganiseerd met de beperkte middelen die erzijn.Voedsel en energie samenbrengen kan meerwaarde zijn omdat het een nieuwperspectief inbrengt. Ondernemers uit beide sectoren kunnen elkaar inspireren.Elektrische mobiliteit die het overschot aan energie op de boerderijen kan gebruikenkan een bijdrage leveren aan het CO2-neutraal maken van het transportluik van dedistributie.Het is belangrijk dat het over echte boeren gaat, boeren met een verhaal, metverbinding met de aarde en zo dicht mogelijk bij de consument. Boeren metthuisverkoop kunnen evolueren naar een gewone winkeliers zonder die verbindingmet de aarde. Dat is niet gewenst door de overheid (cfr. subsidieregeling) en ook nietin dit project.In een tweede groep werden de verschillende aspecten van CSA, Farmers Corner,boerenmarkten dieper uitgespit. Hier kwam het idee van de biomobiel (cfr. depizzamobiel) naar voor. Hierin werken verschillende boeren samen om elkaarsproducten aan te bieden. Door de mobiliteit zijn meer mensen en meerdere plaatsenbereikbaar. Aankopen kunnen met de aankoopbonnen gebeuren. De energie kangetankt worden op de plaatsen waar hernieuwbare energie geproduceerd wordt.De eindronde en conclusiesIn de eindronde werd alles samengebracht en gedeeld. Daar bleek dat er voldoendeenergie aanwezig was om  enerzijds het concept van de biomobiel uit te werken (Krist Hamerlinck zal dit verder opnemen) en ook  de andere aspecten ivm distributie te bekijken (ondernemersnetwerk, samenwerking met voedselteams) dit zal door Wannes Wylin en Geert opgenomen worden.Over het idee om een nieuwe Open Space met nieuwe mensen te organiseren werdgeen overeenstemming gevonden.VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 4
  5. 5. Op het einde werd nog opgemerkt dat het project A500 niet was besproken. A 500gaat over hoe verkopen we 500 aandelen? Dit gaat over zoveel mogelijk menseninspireren, betrekken en uitnodigen om te participeren.De overtuiging leefde sterk dat dit enkel kan als het distributieluik geregeld is.Anderzijds is het zo dat als veel mensen deelnemen het distributieprobleem wellichtvanzelf oplost. M.a.w. een oefening om niet in kip of ei-denken te vervallen. Ersporen verschillende treinen in een zelfde richting en die kunnen elkaar versterken.Meteen een uitnodiging om nog meer creativiteit in te zetten. Enerrgo Voedsell distributie Ene go Voedse distributie prro po tteams eams Biiomobiiell,, ffarrmerrscorrnerr,, boerrenmarrktten,, B omob e a me sco ne boe enma k en depotts depo s Lokalle biiollogiische voedsellproductiie Loka e b o og sche voedse product e buurtboerderiijjen buurtboerder enOf nog een ander perspectief door de ogen van Ria, die het proces voortreffelijkbegeleidde vanuit Art of Hosting – de kunst om mensen samen te brengen ombetekenisvolle gesprekken te voeren. Waarvoor heel veel dank.VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 5
  6. 6. En nu verder….De kerngroep wordt momenteel gevormd door Geert Sturtewagen en Lieven Heriedie regelmatig samenkomen met de boeren (Dirk Mouton, Sonia en Carlos Noe, JanDegrande, Chris Claes). Zij zullen de deeltrajecten verder opvolgen en ook contactenleggen om de kerngroep verder uit te breidenVerslag en foto‟s door Geert Sturtewagen, initiatiefnemer en Ria Baeck,procesbegeleiding (www.vitis-tct.be)VZW De Schakel – Centrum voor Cocreatie tel. 0476.32.91.50 Pagina 6

×