before suicide

904 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
137
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

before suicide

 1. 1. s ~ _~ _ . . «v 2 3*? É 'S 1°" 1 a p . * . _ 'iu , Í- . - Illlilllllllli BÊÉrÉÊEÊÊÍ v ÍÉÃE+ÊÊÉÍÊBÊJ EÊÊEÉÉÍÃÊÍÍÊÉÉ Biii ÊÊÊÊ É ÍÃÍÉ Lã? ? ÊÊÊÊÍÊÊÉÉÊÍ-ÊÍHÊÉÍEÊLÚÍÉÁQÉÂÍÁíJaiÊBÚÍWUHÍ 33W i ? ÊÍÊÍÍ ÊÍÍLÊZÍÊÊ @T3555 Í ' " J 1 m u 4, 1'¡ ã ' n V, › (c. I. L f' n DEZ-Jar L g. . v- / '›"”'k _D37
 2. 2. .-. ~ -' . .' - _ , a. Í'. 5%' t a 7' 1 aà ¡ . - ' o . J . ..Í-L . ph. .. .x3 1'. : “Hiiiiiiiiii ÊÊBÊ-Eà v ÉQXÊÂEÍÉ ! xFêiãBifââlíâlàiãüüüíLiÀl-Í-iâ ? ãiÊÊiSÊf-Díã Fñlàiãâãfññíãíé -a-? JSYÉ-iã Éiliiíii-? T-rêã v iãiiâãã-: Fãífs
 3. 3. R' 1"* i i r ' *U- s-o x Bra» ÍFÍuxiâEBiuiiãbQÊ n17:: 4 g** m** ~ i'm 03X ieieãêíiülàitãünã-Qñíifíaüí: ! l ! usas-«rmg--ez meeeeumeeexe-e " - 'en-n »F33 . tjÊiÍ. Eta' » IB. _tiisj ii? ? . W-"À em$z~À? ã7 › . *L x k 7 x ~ “ (E: ZÉ-. 31v
 4. 4. eee~üme&§meee (33 , :, etmeâmm-eeeeeTe W t“Êm' @ã%%I%ã ej eemeemeee i zeea-% eeen+me›$eeeeem neHeee+n+ee%eHe? 'e! n+eee$w7! eeeew%eá= / 'T+i?25.ilàl0ã-Éñãíll'ã - É, e 1-_ ff". ÊYPÉ” / . _J. ... ..___. .›_- g-g. . . . - «-
 5. 5. rifiiãâfiâ FUJJ- : :J frí'. 'fill : ig r 2 3+ i" . jr-ÉÍJÍ. ) _í a3/ 5:3' _ W fíÍfÊi i5] 'E35 'J à &íãízñíí r íÍ¡3if, :'í~Í°^] i FÉLÍJÊÉ. ' 1 'FFÊSÍ . ' ; r . a
 6. 6. (Ira-A , l A _'1:Í: /._. n** . VI¡A. ~ *raw '-7 v-rv! -1 .53. ]. -.ÉÀ/ ¡Lt; ~,-: .rb. ;cüiw a . _ : ÊYCTÍÍEÊÊÍÍLD: Í
 7. 7. c- 'Ir 'x . ". a s _°-. . - __ lx) ç I _ - _T t 5 í l / n v- . _ 'v' -r 'vv' i -L. 431.'. .mu. 1'. : ? Uííãií CLT. ?'ãEi'J'1Á3SÊiIZ-ÍXÉ4Ê~ZÇ'ÍIE7J Iuúnnniluz' EÊÉÊFEIJQÊE-§'Ú%SZHEEIÃÍÊ EL"? - Eiüh. ; = 'Zlãiàê @Há i iíiilàiivãã? ?? ñàãâiââíãB “Êíêãíâãiífiilâ/ ÉÉIÍJBÉÉEBQEY É? n 'Ír _ À_ nv¡ __ r _L 'ref ÊWFW'
 8. 8. IiÍEIÍlE ZH s' › ; ZE §5|J É' ! [62 iv-; I f? ?? x i n. , D24 ÍÉJ. E? ? É' Ei! àl' “ ñwíemee. 4Lai«; :e. ã:2z*; :3/ e [e, : 032m3 ! . azazmazaumaeaeçzet a. : iii 1130351 1'? ii *É* aí. )- 'F »fil f: : Í-@rv i7: iêb¡ À a¡ í_ = »ÍÃÍZÊJ- -ÉÊÊBU? ÊÉ? ~3“”Q)ÊÊ. 2%; 3' é? ? aiii] 5'. : A . '› : 1'¡ i ; LI , :: i-i . .i. __ à'. u z x/ J_ I m_ TC r"'. v.' '
 9. 9. [eae-amam] tomcwuric with ou Illlllllllllll BIÍiÊÍ-T = 'REDE i ezezaarsazm - iEiíBEÉ/ Kã = 'âããâñ KFEÂÍEüiÊ-WÉÊÊE-. ZH? ?? - o. HÍFSEÀ f-*s
 10. 10. í ¡ x s-; 4 v: '12 E. .. .ê 1,' Tê. :lllllllllllllll? : lxàíl1lÍ| y Wu' . w. '; *›_ _'_' -'*">. :“ i . Ísí-"LÀ" " . 7 'ÍÍcgÍÊÍlÍ-. Pkynb '17' 3' " 7-a-. «*. v.'~r; ~:1; . e- , +~í-Íc: .>'w; *« › x 3:42; J. :“_r1_, . .M . .u. .. _, . ¡-. « .

×