Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 ibt lesweek 1

1,484 views

Published on

college 1 integrale bouwtechniek behorende bij het boek integrale bouwtechniek Noordhoff ISBN978-90-01-81863-0

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

2015 ibt lesweek 1

 1. 1. 1 INTEGRALE BOUWTECHNIEK Hoofdstuk 1 Traditionele woning Auteurs Germaine Zielstra & Joop Bensdorp Boek Integrale Bouwtechniek Noordhoff Uitgevers
 2. 2. COMPETENTIES De BBE ingenieur vervult door zijn positie een belangrijke rol in het realiseren van duurzaamheids ambities van opdrachtgevers en de overheid. Om die reden dient hij basiskennis te hebben in relatie tot het berekenen en toepassen van duurzaamheidaspecten in gebouwen en de gebouwde omgeving. auteur Germaine Zielstra 2
 3. 3. LEERDOELEN COLLEGEREEKS • Het kennen en herkennen van duurzaamheidsprincipes en de daaraan verbonden regelgeving voor de gebouwde omgeving in het algemeen. • Het globaal kunnen bepalen van duurzaamheidscriteria en deze kunnen communiceren aan betrokken partijen. • Het kunnen berekenen en toepassen van eenvoudige installatietechnische en bouwfysische berekeningen gericht op duurzaamheid. • Het kunnen benoemen van duurzaamheidscriteria voor een gebouw en de gebouwde omgeving en kunnen beredeneren van duurzame alternatieven. auteur Germaine Zielstra 3
 4. 4. IBT 1.4 WEEK 1 – INLEIDEND COLLEGE • Wat is duurzaamheid; • Achtergrond en opbouw boek; • Leerdoelen week 1; • Verbreding en verdieping hoofdstuk 1. • Aanwijzingen om te studeren; • Oefenen 4
 5. 5. WAT IS DUURZAAMHEID? 5 • https://www.youtube.com/watch?v=w5D3rwpQlQA Integrale bouwtechniek; een doorkijk naar duurzaam bouwen
 6. 6. DE 4 BASISPRINCIPES DIE DUURZAAMHEID BELEMMEREN • https://www.youtube.com/watch?v=2Gng0tfOuNM 6
 7. 7. OPBOUW BOEK • De matrix 7 inleiding H 1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 onderwerp Woning traditioneel Woning hout Woonblok nieuw Woonblok renovatie Kantoor nieuw Kantoor renovatie Wijk duurzaam Proces & Regels Bestem- ming plan Vergun- ning Veiligheid Aan- besteden Bouw besluit Innovatief aanbest. Milieu- Maatreg. Ontwerp & Opgave Situatie Ambitie Opgave in de stad Opgave verlenging Opgave duurzaam Opgave hergebruik Opgave duurzame wijk Bouw & Fysica Transmissie Condens Ventilatie Geluid Koeling Behaaglijkheid Stedelijk milieu Installaties Basis Duurzaam Hoogbouw Renovatie Invloed materiaal Specifieke situaties Op wijk niveau Methodiek & Vorm Traditioneel Hout Beton prefab Beton In situ Duurzaam Beton in situ Profiel Materialen Traditioneel Duurzaam Schil Renovatie Combi Binnen Straat Sterkte & Constructie Basis Belasting Dragen Krachten Weerstand Stabiliteit Grond mechanica
 8. 8. OPBOUW BOEK • De casus 8 • Woonhuis Eindhoven; architect WillemsenU traditionele bouwmethodiek
 9. 9. OPBOUW BOEK • De kennisblokken 9 Bestemmingsplan Definitie Het bestemmingsplan is een instrument waarin dwingend op juridische grondslag is vastgelegd hoe de overheid haar grondgebied wenst te bestemmen en in te richten. (betreft werken, werkzaamheden, bouwvergunningen, gebruiksverboden en onteigening) Doel Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan wordt geregeld waar gebouwd mag worden, wat er gebouwd mag worden, de omvang van de bebouwing en welk gebruik toegestaan is. Vaste onderdelen van een bestemmingsplan zijn de regels of voorschriften voor het gebied, een verbeelding (plankaart) waarop de bestemmingen zijn aangegeven en een toelichting.. Uitvoering Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: 1. toelichting; verantwoording over de keuze van de verschillende bestemmingen in het bestemmingsplan 2. verbeelding/plankaart: kaart waarop de toegestane bestemmingen/functies zijn aangegeven 3. regels/voorschriften; regels en kaders van de ingetekende bestemmingen
 10. 10. LEERDOELEN WEEK 1 10 inleiding H 1 onderwerp Woning traditioneel Proces & Regels Bestem- ming plan De regelgeving kennen voor planvorming van bouwwerken en weten waar die is vastgelegd. Ontwerp & Opgave Situatie Begrijpen wanneer maten en maatvoering een rol spelen bij de regelgeving voor bouwwerken. Begrijpen hoe de situatie van het bouwkavel een ontwerpgave beïnvloedt. Bouw & Fysica Transmissie Weten en begrijpen hoe vocht en warmte zich in een constructie gedragen. Een warmtetransmissie van een muur kunnen berekenen en tekenen. Installaties Basis De technische basisinstallaties van een woonhuis kennen en de symbolen waarmee deze worden aangeduid in een tekening. Methodiek & Vorm Traditioneel De traditionele bouwmethode voor een woning kennen en de bijbehorende standaarddetails begrijpen. Materialen Traditioneel Kunnen uitleggen wat onder traditionele bouwmaterialen wordt verstaan. Sterkte & Constructie Basis De basisbegrippen uit de sterkteleer kennen en die kunnen
 11. 11. • WABO • WRO • Structuurplan • Bestemmingsplan • Bouwbesluit • Hoe is de regelgeving voor bouwwerken vastgelegd en welke rol spelen maatvoering en meten daarin? 11 REGELGEVING & PROCES
 12. 12. STRUCTUUR REGELGEVING RUIMTELIJKE ORDING 12 Europa Doel bijv; beperken CO2 Structuurvisie landelijk : nationaal beleid windenergie Structuurvisie provinciaal : aanwijzing gebieden Structuurvisie gemeentelijk : grenzen , hoogtes enz. Bestemmingsplan WRO Meer sturen Minder toetsen
 13. 13. STRUCTUUR REGELGEVING GEBOUWDE OMGEVING 13 Nederland Doel bijv; beperken energiegebruik Omgevingsvergunning WABO Meer sturen Minder toetsen Bijv. sloopvergunning kapvergunning inritvergunning veiligheid Bouwbesluit
 14. 14. Bestemmingsplan Vaste procedure • Aankondiging in plaatselijke krant of brief aan omwonenden • Ontwerpbestemmingplan • Inzageperiode (gelimiteerd tot zes weken!) • Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan (max. 12 weken!) • Besluit kenbaar maken (max 2 weken!) Invloed burger
 15. 15. Bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen 1 toelichting 2 plankaart / verbeelding 3 regels en voorschriften bestemmingen Plankaart Arcering geeft functie aan Gebouwen en kavelbegrenzing omlijnd Water blauw gekleurd Bos en weide groen gekleurd
 16. 16. Bouwbesluit • Regels • Voorschriften • Normen • Veiligheid • Gezondheid • Bruikbaarheid • Energiezuinigheid • Milieu bijvoorbeeld • Tussenafstand spijlen balustrade • Ventilatievoud ruimtes • Minimale afmetingen ruimtes • Minimale isolatie eis / Rc • Regulering uitstoot materialen normbladen Wetten (WABO)
 17. 17. Meten https://www.youtube.com/watch?v=YnXKV 5yhrpg https://www.youtube.com/watch?v=hm- uqw2yBzU
 18. 18. Situatie; wat in ieder geval? • Noordpijl • Adres • Schaal • Kavelgrens • Relevante maten • Bestraat • Onbestraat
 19. 19. Kennis bouwfysica belangrijk? vochtslabbe isolatie
 20. 20. Vocht Positief Vocht is belangrijk om je behaaglijk te voelen Het beïnvloedt: De luchttemperatuur De luchtvochtigheid Negatief Vocht kan bij te hoge concentratie de behaaglijkheid beïnvloeden Het veroorzaakt dan: Schimmel Natte plekken, loslatend behang, bobbels in de vloerbedekking
 21. 21. Warmtetransmissie & Vocht Vocht slaat neer op de meest koude plek in een constructie. Dit verschijnsel noemt men condens. Met de volgende gegevens kan je de plek waar condensatiegevaar op de loer ligt voorspellen: 1. Toegepaste materialen en 2. λ waarde van de toegepaste materialen 3. De dikte van de toegepaste materialen
 22. 22. RELATIEVE VOCHTIGHEID • De relatieve vochtigheid is de verhouding tussen wat er aan waterdamp in lucht aanwezig is en wat er maximaal in zou kunnen. • De relatieve vochtigheid wordt niet in eenheden uitgedrukt • Wat betekent een relatieve vochtigheid van 100% bij 20◦ ? 22
 23. 23. Oorzaken vocht Neerslag Optrekkend Vocht Vocht van binnen 1. Vocht door neerslag 2. Optrekkende vocht 3. Vocht van binnen
 24. 24. Warmtetransmissie & Vocht Warm Koud Bij een verschil in temperatuur en luchtdruk aan weerszijde van een constructie zal de warmte door de constructie aan de warme zijde worden opgenomen en aan de koude zijde weer worden afgegeven. Als ergens in de constructie de oppervlaktetemperatuur lager is dan het dauwpunt, treedt er condens op in de constructie.
 25. 25. Warmtetransmissie & spouwmuur - 0 +20 Warmtetransmissie Dikte materiaal Soort materiaal λ= lambda Temperatuur (W/m.K) Warmteweerstand Rc waarde = warmteweerstand constructie Rse Resistance Exterior Rsi Resistance Interior
 26. 26. Warmtetransmissie & spouwmuur - 0 +20 R1 R2Rse R3 R4 R5 Rsi Rc is totale warmteweerstand constructie λ waarden vinden? Oa SBR
 27. 27. Lambda waarden bij SBR Materiaal Soortelijk gewicht Kg/m³ Lambda droog W/m.K ( droog) Lambda vochtig Toeslag in % (a) Lambda reken W/m.K Bouwmaterialen (SBR) Stenen Kalkzandsteen 2000 1,0-1,3 25 1,25-1,63 A2 (Poriso) 1350 0,43 30 0,56 A3 (Isolatiesteen) 1000 0,30 35 0,41 B1 (Rood) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0,85 B2 (Boerengrauw) 1300-1700 0,45-0,65 30 0,59-0,85 B3 (Hardgrauw) 1700-1900 0,65-0,73 25 0,81-0,91 B4 (Gevelklinkers) 2100 0,80-0,90 25 1-1,13
 28. 28. 6 12345 0 oC 4 oC 12 oC - 4 oC - 8 oC - 12 oC 16 oC 20 oC be = - 8 oC bi = 20 oC
 29. 29. 29Th. J. Broeke Integrale bouwtechniek Installatietechniek/Bouwfysica Uitgewerkte berekening van de geïsoleerde spouwmuur: • Bepaal R-waarde van elke laag; Rm1 = d / λ = 0,13 Rm2 = 0,10 / 0,8 = 0,125 Rm3 = 0,09 / 0,041= 2,195 Rm4 = 0,17 Rm5 = 0,10 / 1,1 =0,09 Rm6 =0,04 Rtot = 2,75 [m2 . K / W ] Bereken totaal temperatuurverschil; ∆Θ = 20 - (-8) = 28 0C Bereken de warmtestroomstroomdichtheid ; q = ∆Θ / Rtot 28/ 2,75 = 10,18 W/m2
 30. 30. 30Th. J. Broeke Integrale bouwtechniek Installatietechniek/Bouwfysica Bereken de temperatuursprong per laag, deze is evenwijdig met de R-waarde van de laag: ∆Θm1 = q. Rm1 = 10,18 . 0,13 = 1,3 W/m2 ∆Θm2 = q. Rm2 = 10,18 . 0,125 = 1,3 W/m2 ∆Θm3= q. Rm3 = 10,18 . 2,195 = 22,3 W/m2 (hoger getal geeft betere isolatie!) ∆Θm4 = q. Rm4 = 10,18 . 0,17 = 1,7 W/m2 ∆Θm5 = q. Rm5 = 10,18 . 0,09 = 0,9 W/m2 ∆Θm6 = q. Rm6 = 10,18 . 0,04 = 0,4 W/m2 Θtot = 27,9 W/m2 Bereken de temperatuur op de scheidingsvlakken: (T in 0C) Binnentemperatuur van 20 0C; T1 > T2 = 20 – 1,3 = 18,7 0C T2 > T3 = 18,7 – 1,3 = 17,4 0C 17,4 – 4,9 = 12,5 0 C T3 > T4 = 17,4 – 22,3 = -4,9 0C T4 > T5 = - 4,9 – 1,7 = - 6,6 0C T5 > T6 = -6,6 – 0,9 = -7,5 0C Buitentemperatuur van -8 0C
 31. 31. 6 12345 0 oC 4 oC 12 oC - 4 oC - 8 oC - 12 oC 16 oC 20 oC bu = - 8 oC bi = 20 oC18,7 17,4 - 4,9 - 6,6 - 7,5 Temperatuurlijn
 32. 32. 32Th. J. Broeke Integrale bouwtechniek Installatietechniek/Bouwfysica Uitgewerkte berekening van de geïsoleerde spouwmuur: • Bepaal R-waarde van elke laag; Rm1 = d / λ = 0,13 Rm2 = 0,10 / 0,8 = 0,125 Rm3 = 3,5 Rm4 = 0,17 Rm5 = 0,10 / 1,1 =0,09 Rm6 =0,04 Rtot = 4,06 [m2 . K / W ] Bereken totaal temperatuurverschil; ∆Θ = 20 - (-8) = 28 0C Bereken de warmtestroomstroomdichtheid ; q = ∆Θ / Rtot 28/ 4,06= 6,90 W/m2
 33. 33. 33Th. J. Broeke Integrale bouwtechniek Installatietechniek/Bouwfysica Bereken de temperatuursprong per laag, deze is evenwijdig met de R-waarde van de laag: ∆Θm1 = q. Rm1 = 6,90 . 0,13 = 0,9 W/m2 ∆Θm2 = q. Rm2 = 6,90 . 0,125 = 0,9 W/m2 ∆Θm3= q. Rm3 = 6,90 . 3,5 = 24,2 W/m2 ∆Θm4 = q. Rm4 = 6,90 . 0,17 = 1,2 W/m2 ∆Θm5 = q. Rm5 = 6,90 . 0,09 = 0,6 W/m2 ∆Θm6 = q. Rm6 = 6,90 . 0,04 = 0,3 W/m2 Θtot = 28,1 W/m2 Bereken de temperatuur op de scheidingsvlakken: (T in 0C) Binnentemperatuur van 20 0C; T1 > T2 = 20 – 0,12 = 19,1 0C T2 > T3 = 19,1 – 0,12 = 18,2 0C 18,2 – 6 = 12,2 oC T3 > T4 = 18,2 – 24,2 = -6 0C T4 > T5 = - 6 – 1,2 = - 7,2 0C T5 > T6 = -7,2 – 0,08 = -7,5 0C Buitentemperatuur van -8 0C
 34. 34. 6 12345 0 oC 4 oC 12 oC - 4 oC - 8 oC - 12 oC 16 oC 20 oC be = - 8 oC bi = 20 oC
 35. 35. Basis installaties woonhuis Installaties Bronnen traditioneel Warmte Gas Elektriciteit Licht Elektriciteit Voedsel Water Afvoer stoffen Water 1. CV installatie 2. Elektriciteitsnet 3. Waterleidingnet 4. Riolering 5. WTW installatie
 36. 36. Cv-installatie 1.CV ketel 2. Toevoerbuizen 2. Afvoerbuizen 3. Radiatoren
 37. 37. Principe WTW-installatie (lucht)
 38. 38. WTW-installatie in CV ketel
 39. 39. Riolering Ontluchting / Standleiding Leidingdiameters Stankvoorzieningen Afschot
 40. 40. Riolering - leidingen Ontluchting / Standleiding Leidingdiameters Stankvoorzieningen Afschot (1:100/1:200)
 41. 41. Riolering – Stankvoorzieningen Ontluchting / Standleiding Leidingdiameters Stankvoorzieningen Afschot (1:100/1:200) Bekersifon Zwanenhals Waterslot
 42. 42. 42 Kiezen van de hoofddraagconstructie • Uiterlijk • Kosten
 43. 43. Casco dak (vlak) vloeren dragende wanden
 44. 44. Casco Stapelbouw
 45. 45. Spouwmuur
 46. 46. Fundering op staal Innovatief funderen https://www.youtube.co m/watch?v=NBK14le8J i0 https://www.youtube. com/watch?v=eZDbd k1qmPg klassiek funderen
 47. 47. Metselwerk https://www.youtube.com/watch?v=5krUe4 3mSNo Kleur Aanzicht Maat Voeg (dikte en kleur)
 48. 48. Metselwerk en uitstraling
 49. 49. Dakpannen
 50. 50. 50 Uitrekenen hoofddraagconstructie • Permanente belasting • Variabele belasting
 51. 51. 51 Permanente belasting = G /m1 of m2 of m3 • eigen gewicht van de constructie • afwerking b.v. tegels • continue rustende gebouwdelen bijvoorbeeld: • muren • waterdruk • gronddruk • anders Uitrekenen hoofddraagconstructie
 52. 52. 52 Eigen gewicht
 53. 53. 53 Gewicht van materialen uitdrukken in kN/m3 • bijvoorbeeld: • metselwerk 17 tot 21 kN/m3 • beton 20 tot 25 kN/m3 • dan weegt een: • pannendak 75 kg/m2 • houten vloer l=4,5m 30 kg/m2 • stalen IPE profiel 42,2 kg/m1 • vierkant buis (100 x 100 x 4) 12 kg/m1 Ir. M.R. Adhin Uitrekenen hoofddraagconstructie
 54. 54. Variabele belastingen WindRegen en sneeuw
 55. 55. 55 Windbelastingen
 56. 56. 56 Variabele belasting • windbelasting • sneeuwbelasting • mensen op het dak • belasting op zolder • belasting op verdieping • belasting op begane grond Uitrekenen hoofddraagconstructie
 57. 57. 57 Hoe • Sterkte • Stijfheid • Stabiliteit Uitrekenen hoofddraagconstructie
 58. 58. 58 Sterkte breuk Uitrekenen hoofddraagconstructie
 59. 59. 59 Stijfheid Uitrekenen hoofddraagconstructie
 60. 60. 60 Stabiliteit Uitrekenen hoofddraagconstructie
 61. 61. 61 1 kantelen 2 schuiven 3 buigen 4 knikken onder en boven scharnierend onder ingeklemd onder en boven ingeklemd eigen gewicht horizontale belasting Vervorming door uitwendige belasting
 62. 62. 62 Krachtwerking
 63. 63. Verschil Puntlast – Lijnlast
 64. 64. Koppel veroorzaakt Moment
 65. 65. DISCUSSIE AAN DE HAND VAN VRAGEN 1. Hoe is de regelgeving voor bouwwerken vastgelegd en welke rol spelen maatvoering en meten daarin? 2. Hoe beïnvloedt de situatie een ontwerpopgave? 3. Hoe gedragen vocht en warmte zich in een constructie en waarom is dat zo belangrijk? 4. Welke technische basisinstallatie tref je aan in een woonhuis? 5. Wat verstaan we onder traditionele bouwmethoden? 6. Wat verstaan we onder traditionele bouwmaterialen? 7. Welke basisbegrippen onderscheiden we in de sterkteleer? 65
 66. 66. STUDEREN 1. Lezen Casus 2. Leren definities 3. Leren begrippen 4. Leerdoelen teruglezen en bijbehorende stof bestuderen 66
 67. 67. OEFENINGEN • Via de website van Noordhoff kan je twee trainingsmodules volgen • Aan het einde van dit college zijn 4 multiple choice vragen die je na bestuderen kan proberen te beantwoorden • Volgende week de antwoorden! 67
 68. 68. OEFENVRAGEN ZELFSTUDIE 1. Het bestemmingsplan is een juridisch instrument: a. waarin de gemeente bestemming, vorm en gebruik van gebouwen vastlegt b. waarmee de burger kan beslissen hoe zijn woning eruit komt te zien c. waarin de Staat der Nederlanden de WABO heeft verankerd 68 2. Bij het inmeten van twee naast elkaar te bouwen woningen: a. kan van de richtlijn voor de onderlinge minimale afstand afgeweken worden b. wordt de maatvoering altijd achteraf bepaald c. kan de gemeente achteraf met piketpalen de rooilijnen veranderen
 69. 69. OEFENVRAGEN ZELFSTUDIE 3. Warmtetransmissie komt voor bij constructies en: a. wordt uitgedrukt in W/m2.K b. wordt voornamelijk bepaald door de materialen van de constructie c. wordt berekend door de verschillende warmteweerstanden op te tellen 69 4. Het eigen gewicht kan op drie manieren worden afgevoerd naar de fundering van een gebouw. Schets de drie situaties en geef met peilen aan waar de krachten worden afgedragen.
 70. 70. Dit is het eerste college op basis van een reeks van zeven De reeks hoort bij het boek integrale bouwtechniek wordt momenteel ontwikkeld voor jaar 1 BTB aan de Hogeschool van Amsterdam g.g.a.b.zielstra-olivier@hva.nl joop@ruimtevoorleven.nl Integrale Bouwtechniek IBT 1.4

×