Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kerncijfers Verkeersveiligheid 2010

391 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kerncijfers Verkeersveiligheid 2010

 1. 1. KerncijfersVerkeersveiligheidUitgave 2010
 2. 2. KerncijfersVerkeersveiligheidUitgave 2010
 3. 3. 2 | Rijkswaterstaat
 4. 4. IntroductieKerncijfers Verkeersveiligheid presenteert Specifieke wensen?de meest gehanteerde cijfers over verkeers- Onze medewerkers stellen op verzoekveiligheid in Nederland. Bovendien verge- tabellen samen of maken analyses voorlijkt het boekje het aantal verkeersdoden het Ministerie van Verkeer en Waterstaat envan EU-landen met enkele niet-Europese andere overheden. Hiertoe heeft de Dienstlanden. De uitgave 2010 geeft tevens infor- Verkeer en Scheepvaart de beschikking overmatie over onderwerpen als rijden onder een groot aantal bestanden met basisgege-invloed, gordelgebruik, fietsverlichting, vens. Mail uw vraag of wens naar het loketbevolking, wagenpark, rijbewijsbezit, aantal van de Dienst Verkeer en Scheepvaartverkeersovertredingen en rotondes. (dvsloket@rws.nl). Binnen twee werkdagen neemt een van onze medewerkers contactVanaf juli 2010 vindt u de kerncijfers op het met u op.internet. Daar treft u dan de (uitgebreide)data van alle grafieken en tabellen aan in Opmerkingen en vragen naar aanleiding vaneen Excel-bestand. de vorige uitgave zijn waar mogelijk in dezeGa naar www.rijkswaterstaat.nl. uitgave verwerkt. Onze hartelijke dank voor alle opmerkingen en tips.In 2009 is de politie gestart met een andere Ook dit jaar kunt u uw tips en wensen perregistratiemethode voor verkeersongeval- e-mail verzenden naar het DVS-loket.len. Dit wordt zichtbaar in een aanzienlijklager aantal geregistreerde ongevallen tenopzichte van voorgaande jaren. Het aantaldoor de politie geregistreerde ongevallenwordt door SWOV en het ministerie van V&Wverrijkt met ziekenhuisgegevens om tekomen tot het werkelijk aantal ernstiggewonden. Tot die tijd kunnen de BRONcijfers over 2009 worden gebruikt als “doorde politie geregistreerde” verkeersongeval-len en -slachtoffers. Naar verwachtingworden de definitieve cijfers eind 2010gepubliceerd. Deze publicatie heeft daaromalleen betrekking op de verkeersdoden enniet de ziekenhuisgewonden. Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 3
 5. 5. 4 | Rijkswaterstaat
 6. 6. 1Verkeersdoden enziekenhuisgewonden Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 5
 7. 7. InleidingHoe ontwikkelt het aantal verkeers­ De werkelijke omvangslachtoffers in Nederland zich? Juiste cijfers zijn van groot belang voorDit boekje geeft informatie over de verkeers- een doeltreffend beleid. Daarom hebbendoden in Nederland. De politie registreert Rijkswaterstaat (DVS en DID), het Centraalverkeersongevallen in Nederland en verstrekt Bureau voor de Statistiek (CBS) en dedie gegevens aan de Data-ICT-Dienst (DID). Stichting Wetenschappelijk OnderzoekOf ongevallen worden geregistreerd is onder Verkeersveiligheid (SWOV) wetenschappelijkandere afhankelijk van de ernst van het verantwoorde ophoogmethodieken vast-ongeval, de ernst van de verwondingen en gesteld om de werkelijke omvang van dede wijze van verkeersdeelname. Ook wordt verkeersveiligheid in Nederland te bepalen.de politie niet altijd op de hoogte gesteldwanneer slachtoffers na verloop van tijd als-nog overlijden ten gevolge van een ongeval.Geregistreerde ongevallenWe spreken van geregistreerd aantallen wan-neer we het hebben over de cijfers zoals diezijn aangeleverd door de politie. Wanneerwe spreken van werkelijke aantallen hebbenwe het over het aantal verkeersdoden zoals deDienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) en hetCentraal Bureau voor de Statistiek die vast-stelden. Het werkelijke aantal verkeersdodenis beschikbaar vanaf 1996. De registratie-graad (geregistreerde aantallen) ligt tussende 89 en 93 procent van de werkelijke omvang.Aan het einde van het eerste hoofdstuk zijnbij enkele onderwerpen de geregistreerdeaantallen weergegeven. Van deze aantallenis geen werkelijke omvang bekend. 6 | Rijkswaterstaat
 8. 8. Inhoud1 Verkeersdoden en ziekenhuisgewonden1.1 Verkeersdoden per jaar 81.2 Ziekenhuisgewonden per jaar 91.3 Verkeersdoden per leeftijdsklasse 101.4 Ziekenhuisgewonden per leeftijdsklasse 111.5 Verkeersdoden per miljoen inwoners 121.6 Ziekenhuisgewonden per miljoen inwoners 131.7 Verkeersdoden per maand 141.8 Ziekenhuisgewonden per maand 151.9 Verkeersdoden per dag van de week 161.10 Ziekenhuisgewonden per dag van de week 171.11 Verkeersdoden per dagdeel 181.12 Ziekenhuisgewonden per dagdeel 191.13 Verkeersdoden per vervoerswijze 201.14 Ziekenhuisgewonden per vervoerswijze 211.15 Verkeersdoden per reizigers- en voertuigkilometers 221.16 Ziekenhuisgewonden per reizigers- en voertuigkilometers 231.17 Verkeersdoden per wegbeheerder en maximum snelheid 241.18 Ziekenhuisgewonden per wegbeheerder en maximum snelheid 251.19 Verkeersdoden bij ongevallen met bestelverkeer 261.20 Ziekenhuisgewonden bij ongevallen met bestelverkeer 271.21 Verkeersdoden bij ongevallen met vrachtverkeer 281.22 Ziekenhuisgewonden bij ongevallen met vrachtverkeer 291.23 Verkeersdoden per miljoen inwoners in en buiten Europa in 2007 30 Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 7
 9. 9. 1.1 Verkeersdoden per jaar Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Bron: DVS/CBS Aantal 1.066 1.088 881 817 811 791 750 720Verkeersdoden �.���en doelstellingVerkeersdoden �.���Nota Mobiliteiten doelstellingNota Mobiliteit �.��� �.��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� werkelijk aantal ��� ��� doelstelling werkelijk aantal Nota Mobiliteit ��� � doelstelling ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� Nota Mobiliteit � ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’��Verkeersdoden �.���1950 - 2009Verkeersdoden �.���1950 - 2009 �.��� �.��� �.��� �.��� �.��� ��� ��� � ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� � ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� 8 | Rijkswaterstaat
 10. 10. 1.2 Ziekenhuisgewonden per jaarJaaractuele cijfers met betrekking 2004 ziekenhuis­ 2007De 2001 2002 2003 tot de 2005 2006gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 2010Aantal 18.110 18.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 Bron: DVSbeschikbaar.��.��� Ziekenhuisgewonden en doelstelling Nota Mobiliteit��.��� ��.��� Ziekenhuisgewonden en doelstelling Nota Mobiliteit��.��� ��.��� ��.�����.��� ��.�����.��� �.��� �.��� �.��� werkelijk aantal doelstelling �.��� werkelijk aantal � Nota Mobiliteit doelstelling ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� � Nota Mobiliteit ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’����.��� Ziekenhuisgewonden 1976 - 2007��.��� Ziekenhuisgewonden 1976 - 2007��.�����.�����.�����.�����.��� �.��� �.��� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 9
 11. 11. 1.3 Verkeersdoden per leeftijdsklasse Leeftijd 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 00-15 60 71 52 35 46 39 30 27 16-17 47 49 28 29 25 31 28 23 18-24 208 180 158 125 119 138 107 128 25-34 191 181 122 118 83 105 107 81 35-49 178 192 152 152 169 131 133 120 50-64 120 155 125 130 123 120 131 105 65-79 151 160 143 145 148 138 133 129 80+ 111 100 101 83 98 89 81 107Bron: DVS/CBS Totaal 1.066 1.088 881 817 811 791 750 720Gemiddeld aantal ���verkeersdoden naarleeftijdsklasse in ���2006 - 2008 ���t.o.v. 2009 ��� �� �� gemiddeld �� ���� - ���� ���� � ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��+10 | Rijkswaterstaat
 12. 12. 1.4 Ziekenhuisgewonden per leeftijdsklasseDe actuele cijfers met betrekking2004 de 2005 2006 2007Leeftijd 2001 2002 2003 tot ziekenhuis­gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 201000-15 2.140 2.330 2.240 2.180 2.140 1.990 2.150beschikbaar.16-17 1.290 1.350 1.330 1.270 1.090 1.010 1.12018-24 2.550 2.520 2.640 2.450 2.280 2.210 2.37025-34 2.810 2.640 2.590 2.390 2.230 1.990 2.07035-49 3.400 3.410 3.520 3.370 3.330 3.220 3.50050-64 2.660 2.700 2.950 2.820 3.090 3.050 3.43065-79 2.520 2.590 2.850 2.630 2.590 2.350 2.77080+ 720 830 910 950 920 920 1.010Totaal 18.110 18.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 Bron: DVS�.��� Gemiddeld aantal ziekenhuisgewonden�.��� naar leeftijdsklasse�.��� in 2004 - 2006 t.o.v. 2007�.����.����.��� gemiddeld ��� ���� - ���� � ���� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��+ Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 11
 13. 13. 1.5 Verkeersdoden per miljoen inwoners Leeftijd 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 00-15 18,8 22,1 16,2 10,9 14,4 12,3 9,6 8,6 16-17 124,5 126,6 71,3 74,0 63,7 77,1 68,9 56,6 18-24 155,1 133,5 116,8 91,9 87,6 101,6 76,3 91,3 25-34 80,1 77,8 53,9 54,0 39,2 51,0 53,5 40,5 35-49 47,5 50,9 40,1 39,8 44,0 34,1 35,0 31,5 50-64 41,9 52,8 41,8 42,6 39,6 37,9 39,9 32,0 65-79 90,3 95,4 84,5 84,5 84,9 78,1 72,3 70,1 80+ 208,8 183,8 180,9 144,7 166,9 148,1 128,3 169,5Bron: DVS/CBS Alle leeftijden 66,2 67,2 54,2 50,1 49,7 48,4 45,5 43,7Gemiddeld aantal ���verkeersdoden ���per 1.000.000 inwonersnaar leeftijdsklasse in ��� ���,�2006 - 2008 t.o.v. 2009 ��� ��� ��,� �� ��,� ��,� �� ��,� ��,� ��,� ��,� gemiddeld �� ���� - ���� ��,� ���� � ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��+ Alle leeftijden12 | Rijkswaterstaat
 14. 14. 1.6 Ziekenhuisgewonden per miljoen inwonersDe actuele cijfers met betrekking tot de ziekenhuis­ 2007Leeftijd 2001 2002 2003 2004 2005 2006gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 201000-15 676 730 699 679 668 624 680beschikbaar.16-17 3.515 3.577 3.435 3.234 2.782 2.574 2.78718-24 1.906 1.879 1.958 1.811 1.677 1.627 1.74425-34 1.153 1.107 1.113 1.056 1.021 940 1.00635-49 917 911 934 888 871 838 91150-64 950 942 1.005 942 1.013 982 1.08365-79 1.520 1.554 1.700 1.554 1.510 1.348 1.56780+ 1.394 1.561 1.673 1.702 1.604 1.567 1.681Alle leeftijden 1.133 1.141 1.176 1.111 1.084 1.025 1.126 Bron: DVS�.��� Gemiddeld aantal ziekenhuisgewonden�.��� per 1.000.000 inwoners�.��� ���� naar leeftijdsklasse in 2004 - 2006�.��� t.o.v. 2007�.��� ���� ���� �����.��� ���� ���� ����.��� ��� ��� ��� gemiddeld ���� - ���� � ���� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��-�� ��+ Alle leeftijden Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 13
 15. 15. 1.7 Verkeersdoden per maand Maand 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Januari 78 101 63 65 55 77 65 39 Februari 82 69 67 64 56 50 50 57 Maart 89 97 46 57 60 63 61 52 April 96 80 74 62 48 74 51 56 Mei 82 82 92 72 81 70 78 77 Juni 93 115 61 67 84 49 62 64 Juli 100 104 84 77 69 63 57 60 Augustus 90 107 62 65 72 63 54 63 September 96 90 77 77 77 75 57 72 Oktober 90 82 92 65 66 70 65 68 November 93 90 87 77 83 68 89 60 December 76 71 76 69 60 69 61 52Bron: DVS/CBS Totaal 1.066 1.088 881 817 811 791 750 720Gemiddeld aantal ���verkeersdoden permaand in 2006 - 2008 ���t.o.v. 2009 ��� �� �� �� gemiddeld �� ���� - ���� ���� � Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec14 | Rijkswaterstaat
 16. 16. 1.8 Ziekenhuisgewonden per maandDe actuele cijfers met betrekking 2004 ziekenhuis­ 2007Maand 2001 2002 2003 tot de 2005 2006gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 2010Januari 1.310 1.370 1.380 1.260 1.590 1.320 1.280beschikbaar.Februari 1.120 1.210 1.170 1.180 1.050 940 1.130Maart 1.170 1.490 1.500 1.270 1.120 1.060 1.370April 1.330 1.450 1.560 1.610 1.510 1.330 1.760Mei 1.930 1.630 1.750 1.730 1.610 1.640 1.700Juni 1.750 1.840 1.980 1.730 1.830 1.760 1.810Juli 1.680 1.580 1.660 1.570 1.470 1.710 1.590Augustus 1.590 1.700 1.780 1.590 1.480 1.400 1.720September 1.490 1.860 1.850 1.750 1.690 1.530 1.680Oktober 1.740 1.510 1.560 1.590 1.600 1.500 1.580November 1.510 1.470 1.430 1.370 1.380 1.300 1.460December 1.490 1.260 1.400 1.400 1.340 1.270 1.350Totaal 18.110 18.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 Bron: DVS�.��� Gemiddeld aantal ziekenhuisgewonden per�.��� maand in 2004 - 2006�.��� t.o.v. 2007�.��� ��� ��� gemiddeld ��� ���� - ���� � ���� Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 15
 17. 17. 1.9 Verkeersdoden per dag van de week Weekdag 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Maandag 136 157 114 115 111 116 104 100 Dinsdag 132 122 113 126 119 100 90 83 Woensdag 130 145 109 99 133 109 101 107 Donderdag 143 147 128 107 99 107 99 104 Vrijdag 179 171 139 135 121 131 145 111 Zaterdag 185 187 143 120 120 121 119 105 Zondag 162 159 135 115 108 107 92 110Bron: DVS/CBS Totaal 1.066 1.088 881 817 811 791 750 720Gemiddeld aantal ���verkeersdoden perdag van de week ���in 2006 - 2008 ���t.o.v. 2009 ��� �� �� gemiddeld �� ���� - ���� ���� � Ma Di Wo Do Vr Za Zo16 | Rijkswaterstaat
 18. 18. 1.10 Ziekenhuisgewonden per dag van de weekDe actuele cijfers met betrekking 2004 ziekenhuis­ 2007Weekdag 2001 2002 2003 tot de 2005 2006gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 2010Maandag 2.640 2.650 2.720 2.510 2.560 2.300 2.650beschikbaar.Dinsdag 2.590 2.520 2.720 2.610 2.410 2.430 2.580Woensdag 2.470 2.510 2.700 2.600 2.540 2.600 2.640Donderdag 2.650 2.730 2.740 2.650 2.620 2.560 2.700Vrijdag 2.870 2.930 2.950 2.830 2.690 2.450 2.800Zaterdag 2.650 2.650 2.760 2.540 2.470 2.290 2.610Zondag 2.240 2.380 2.450 2.320 2.380 2.120 2.440Totaal 18.110 18.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 Bron: DVS�.��� Gemiddeld aantal ziekenhuisgewonden�.��� per dag van de week�.��� in 2004 - 2006 t.o.v. 2007�.����.����.��� gemiddeld�.��� ���� - �����.��� ���� Ma Di Wo Do Vr Za Zo Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 17
 19. 19. 1.11 Verkeersdoden per dagdeel Dagdeel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 07 - 08 uur 87 96 59 62 64 68 50 54 09 - 11 uur 102 108 109 96 96 87 84 76 12 - 15 uur 252 255 184 156 192 177 152 164 16 - 17 uur 154 155 121 108 136 116 104 113 18 - 21 uur 183 186 151 157 122 125 138 114 22 - 06 uur 288 276 216 190 165 170 182 147 Onbekend 41 48 36 48 40 52Bron: DVS/CBS Totaal 1.066 1.088 881 817 811 791 750 720Gemiddeld aantal ���verkeersdoden perdagdeel in 2006 - 2008 ���t.o.v. 2009 ��� ��� ��� ��� gemiddeld �� ���� - ���� ���� � ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur18 | Rijkswaterstaat
 20. 20. 1.12 Ziekenhuisgewonden per dagdeelDe actuele cijfers met najaar van 2004 ziekenhuis­Deze cijfers zijn in hetbetrekking 2010 beschikbaar 2007Dagdeel 2001 2002 2003 tot de 2005 2006gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 201007 - 08 uur 1.560 1.420 1.560 1.360 1.360 1.410 1.490beschikbaar.09 - 11 uur 2.550 2.590 2.770 2.590 2.480 2.630 2.70012 - 15 uur 4.530 4.800 5.010 4.800 4.620 4.270 4.55016 - 17 uur 2.590 2.590 2.570 2.540 2.510 2.170 2.57018 - 21 uur 3.690 3.750 3.730 3.550 3.430 3.160 3.45022 - 06 uur 3.180 3.230 3.400 3.220 3.270 3.120 3.650Totaal 18.110 18.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 Bron: DVS�.��� Gemiddeld aantal ziekenhuisgewonden per�.��� dagdeel in 2004 - 2006�.��� t.o.v. 2007�.����.����.����.��� gemiddeld ���� - ���� � ���� ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur ��-�� uur Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 19
 21. 21. 1.13 Verkeersdoden per vervoerswijzeDe cijfers vanaf 2004 zijn Vervoerswijze 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009gecorrigeerd op basis vanRDW-voertuiggegevens Personenauto 503 496 414 350 340 317 317 296 Bestelauto 36 53 18 21 21 36 28 24 Vrachtauto 11 8 10 11 9 7 11 4 Motor 101 96 91 78 59 65 67 70 Brom-/snorfiets 106 99 87 77 87 77 75 52 w.v. gemotoriseerd 11 21 15 invalide voertuig Fiets 195 219 180 181 216 189 181 185 Voetganger 108 107 77 89 73 91 62 68 Overige 6 10 4 10 6 9 9 21Bron: DVS/CBS Totaal 1.066 1.088 881 817 811 791 750 720Gemiddeld aantal ���verkeersdoden pervervoerswijze in ��� ���2006 - 2008 ���t.o.v. 2009 ��� ��� ��� ��� ��� �� �� gemiddeld �� �� ���� - ���� �� � � ���� � Personen- bestel- Vracht- Motor Brom-/ Fiets Voet- Overige auto auto auto snorfiets ganger20 | Rijkswaterstaat
 22. 22. 1.14 Ziekenhuisgewonden per vervoerswijzeVervoerswijzecijfers met betrekking tot de ziekenhuis­ 2007De actuele 2001 2002 2003 2004 2005 2006gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 2010Personen-/ 5.830 5.610 5.500 5.150 4.670 4.310 4.570beschikbaar.bestelautoVrachtauto/bus 130 140 80 110 100 80 100Motor 1.310 1.290 1.310 1.210 1.170 1.120 1.220Brom-/snorfiets 3.360 3.430 3.550 3.340 3.140 2.980 3.250Fiets 6.270 6.680 7.440 7.110 7.460 7.240 8.110Voetganger 1.150 1.170 1.040 1.070 1.060 960 1.090Overige 60 60 110 70 80 60 80Totaal 18.110 18.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 Bron: DVS�.��� Gemiddeld aantal ziekenhuisgewonden�.��� per vervoerswijze �.����.��� in 2004 - 2006 t.o.v. 2007�.����.��� �.����.��� �.����.����.��� �.��� �.��� gemiddeld�.��� ���� - ���� �� �� ���� � Personen-/ Vracht- Motor/ Brom-/ Fiets Voet- Overige bestelauto auto/bus scooter snorfiets ganger Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 21
 23. 23. 1.15 Verkeersdoden per reizigers- en voertuigkilometerDe voertuigkilometers van 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082004 - 2008 zijn gebaseerdop de gemiddelde Reizigerskm 189,3 190,9 196,9 195,0 195,1 197,2 189,1 (x miljard)verhoudingsfactor tussenreizigers- en voertuig- Voertuigkm 131,0 133,0 134,9 133,6 133,7 135,0 129,5 (x miljard)kilometers uit voorgaandejaren. Doden 1.066 1.088 881 817 811 791 750 Doden per 5,6 5,7 4,5 4,2 4,2 4,0 4,0 mld rzgkm Doden per 8,1 8,2 6,5 6,1 6,1 5,9 5,8Bron: DVS/CBS mld vtkm miljard km aantal doden ��� �.��� ��� �.��� ��� �.��� ��� ��� �� ��� reizigerskilometers voertuigkilometers �� ��� verkeersdoden �� ��� trendlijn verkeersdoden � � ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’��22 | Rijkswaterstaat
 24. 24. 1.16 Ziekenhuisgewonden per reizigers- en voertuigkilometerDe actuele cijfers met betrekking tot de ziekenhuis­ 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 De voertuigkilometersgewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 2010 van 2004 - 2008 zijnReizigerskm 187,6 189,3 190,9 196,9 195,0 195,1 197,2 gebaseerd op de gemiddel-beschikbaar.(x miljard) de verhoudingsfactorVoertuigkm 127,0 131,0 133,0 134,9 133,6 133,7 135,1 tussen reizigers- en(x miljard) voertuigkilometers uitZiekenh.gewonden 18.110 19.380 19.040 18.060 17.680 16.750 18.420 voorgaande jaren.Ziekenh.gewonden 96,5 102,4 99,7 91,7 90,7 85,9 93,4per mld reizigerskmZiekenh.gewonden 142,6 147,9 143,2 134,5 135,5 125,3 126,3per mld voertuigkm Bron: DVSmiljard km aantal ziekenhuisgewonden��� ��.������ ��.������ ��.������ ��.������ ��.��� reizigerskilometers �� �.��� voertuigkilometers �� �.��� ziekenhuisgewonden trendlijn � � ziekenhuisgewonden ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� ’�� Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 23
 25. 25. 1.17 Verkeersdoden per wegbeheerder en maximum snelheid (Geregistreerde aantallen)80 km: de slachtoffers Rijk 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009bij 80 en 90 km zijn ≤50 km 13 7 12 3 9 4 8 5getotaliseerd 60 km 2 70 km 8 7 3 8 3 4 6 6 80 km 22 31 34 21 29 18 21 17 100 km 40 43 33 32 23 17 18 24 120 km 68 88 69 66 53 57 58 48 Onbekend 2 2 1 Totaal 151 176 151 132 119 100 111 103 Provincie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ≤50 km 20 20 23 14 18 14 10 11 60 km 9 5 3 7 11 10 9 6 70 km 8 8 2 2 2 4 1 5 80 km 212 198 145 122 131 106 121 118 100 km 15 18 15 10 13 22 17 11 120 km 1 4 1 2 Onbekend 4 3 2 1 1 Totaal 264 249 193 162 177 157 161 152 Gemeente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ≤30 km 35 50 32 37 32 38 31 29 50 km 287 276 197 188 217 204 196 177 60 km 17 22 31 41 45 49 50 61 70 km 16 9 18 10 10 10 5 9 80 km 200 216 152 133 97 116 96 80 ≥100 km 2 1 1 Onbekend 15 25 13 13 12 10 Totaal 555 575 446 435 414 430 390 366 Overig 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ≤50 km 6 4 2 7 3 7 2 6 60 km 2 9 8 6 5 10 9 13 70 km 1 5 80 km 8 15 4 8 12 4 4 ≥100 km Onbekend Totaal 17 28 14 21 20 22 15 23Bron: DVS Totaal 987 1.028 804 750 730 709 677 64424 | Rijkswaterstaat
 26. 26. 1.18 Ziekenhuisgewonden per wegbeheerder en maximum snelheid (Geregistreerde aantallen)Rijk actuele cijfers met betrekking tot de ziekenhuis­ 2009De 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 80 km: de slachtoffersgewonden 115 2009 zijn naar verwachting 95 2010≤50 km over 115 84 91 78 eind 87 78 bij 80 en 90 km zijnbeschikbaar. getotaliseerd60 km 13 10 3 5 8 6 10 570 km 97 126 87 90 71 89 54 5780 km 308 300 237 190 219 198 204 170100 km 322 274 250 269 170 193 159 145120 km 670 628 653 528 475 569 507 360Onbekend 14 16 7 8 11 8Totaal 1.525 1.453 1.328 1.189 1.028 1.158 1.032 823Provincie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009≤50 km 312 309 287 259 265 297 277 21660 km 56 53 48 54 112 104 114 6870 km 67 56 55 55 44 59 59 2680 km 1.384 1.245 1.089 1.055 997 985 892 670100 km 101 102 83 61 84 73 60 66120 km 10 6 16 6 12 6 15 8Onbekend 0 0 44 45 44 32 30 18Totaal 1.930 1.771 1.622 1.535 1.558 1.556 1.447 1.072Gemeente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009≤30 km 691 691 725 773 839 926 905 70050 km 4.891 4.637 3.837 3.907 3.749 3.999 4.103 309860 km 179 229 250 314 364 445 505 41670 km 142 145 130 124 91 146 114 9080 km 1.453 1.455 1.218 1.073 1.008 994 813 542≥100 km 10 10 6 2 7 3 9 3Onbekend 0 0 183 261 202 242 202 136Totaal 7.366 7.167 6.349 6.454 6.260 6.755 6.651 4.985Overig 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009≤50 km 44 45 52 45 44 46 39 2660 km 41 70 77 96 77 108 89 7970 km 7 2 2 2 3 5 380 km 105 88 52 70 73 48 44 35≥100 km 0 0 0 0Onbekend 0 0 5 10 8 7 8 5Totaal 197 205 188 223 205 214 180 148Totaal 11.018 10.596 9.487 9.401 9.051 9.683 9.310 7.028 Bron: DVS Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 25
 27. 27. 1.19 Verkeersdoden bij ongevallen met bestelverkeer (Geregistreerde aantallen) Binnen bestelauto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Botsende partij Auto 5 4 0 4 1 9 1 1 Bestelauto 4 2 3 0 1 2 0 4 Bromfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus 0 0 0 2 0 0 0 0 Fiets 0 0 0 0 0 0 0 0 Lopen 0 0 0 0 0 0 0 0 Motor 0 0 0 0 0 0 0 0 Snorfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 Vrachtauto 4 16 2 5 5 9 8 3 Overig/anders 23 35 9 9 14 15 19 16 Totaal 36 55 14 20 21 35 28 24 Buiten bestelauto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vervoermiddel Auto 30 30 25 22 26 15 23 17 Bromfiets 9 7 4 2 4 4 6 3 Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 Fiets 18 32 21 24 17 16 20 18 Lopen 8 13 12 8 9 4 2 7 Motor 9 13 9 3 4 4 6 5 Snorfiets 3 4 3 3 1 0 1 1 Vrachtauto 1 0 1 0 0 0 0 0 Overig/anders 0 1 1 0 0 0 1 1 Totaal 78 100 76 62 61 43 59 52 Totaal 114 155 90 82 82 78 87 76 Bestelauto betrokken en (vermoedelijke) veroorzakerBron: DVS 56 85 44 38 45 45 57 51 ��� �� �� �� �� binnen bestelauto buiten bestelauto � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����26 | Rijkswaterstaat
 28. 28. 1.20 Ziekenhuisgewonden bij ongevallen met bestelverkeer (Geregistreerde aantallen)Binnen bestelauto 2001 2002 2003 2004 de ziekenhuis­ 2008De actuele cijfers met betrekking tot 2005 2006 2007gewonden over 2009 zijn naar verwachting eind 2010Botsende partijbeschikbaar.Auto 170 154 157 149 101 155 118 115Bestelauto 50 51 45 54 30 52 39 31Bromfiets 4 0 1 3 2 0 1 0Bus 3 9 3 9 4 3 3 1Fiets 4 0 1 1 4 1 4 0Lopen 2 2 0 1 2 0 0 0Motor 0 2 0 4 0 1 0 0Snorfiets 0 0 0 0 0 0 0 0Vrachtauto 49 39 40 39 52 36 41 40Overig/anders 237 178 175 154 180 157 123 136Totaal 519 435 422 414 375 405 329 323Buiten bestelauto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008VervoermiddelAuto 379 402 394 394 314 336 275 302Bromfiets 168 156 128 129 132 121 130 127Bus 1 0 3 2 4 1 1 1Fiets 200 169 180 163 195 191 186 224Lopen 60 60 66 55 68 46 55 53Motor 61 54 62 51 72 54 58 47Snorfiets 17 21 24 28 30 28 21 34Vrachtauto 4 1 4 7 5 3 6 6Overig/anders 3 9 12 6 5 5 8 9Totaal 893 872 873 835 825 785 740 803Totaal 1.412 1.307 1.295 1.249 1.200 1.190 1.069 1.126Bestelauto betrokken en (vermoedelijke) veroorzaker 865 757 778 752 767 743 669 705�.��� ��� ��� ��� ��� binnen bestelauto � buiten bestelauto ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 27
 29. 29. 1.21 Verkeersdoden bij ongevallen met vrachtverkeer (Geregistreerde aantallen) Binnen vrachtauto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Botsende partij Auto 0 0 1 1 0 1 1 0 Bestelauto 1 0 1 0 0 0 0 0 Bromfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 Bus 0 0 0 0 0 0 0 0 Fiets 0 0 1 0 0 0 0 0 Lopen 0 0 0 0 0 0 0 0 Motor 0 0 0 0 0 0 0 0 Snorfiets 0 0 0 0 0 0 0 0 Vrachtauto 4 2 4 4 6 2 1 1 Overig/anders 6 6 3 6 3 4 8 3 Totaal 11 8 10 11 9 7 10 4 Buiten vrachtauto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Vervoermiddel Auto 57 76 57 30 53 46 36 42 Bestelauto 4 16 2 5 5 9 8 3 Bromfiets 9 7 4 1 8 6 3 1 Bus 0 0 0 0 0 0 2 0 Fiets 19 19 38 30 40 26 21 18 Lopen 6 11 4 10 3 14 7 7 Motor 9 5 7 6 3 3 8 7 Snorfiets 2 1 4 4 5 4 1 3 Overig/anders 1 2 5 2 0 0 2 0 Totaal 107 137 121 88 117 108 88 81 Totaal 118 145 131 99 126 115 98 85 Vrachtauto betrokken en (vermoedelijke) veroorzakerBron: DVS 57 53 52 51 61 43 53 40 ��� ��� �� �� �� binnen vrachtauto buiten vrachtauto � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����28 | Rijkswaterstaat
 30. 30. 1.22 Ziekenhuisgewonden bij ongevallen met vrachtverkeer (Geregistreerde aantallen)Binnen vrachtauto 2001 2002 2003 2004 de ziekenhuis­ 2008De actuele cijfers met betrekking tot 2005 2006 2007Botsende partij over 2009 zijn naar verwachting eind 2010gewondenbeschikbaar.Auto 17 5 10 18 11 9 7 12Bestelauto 4 1 4 7 5 3 6 6Bromfiets 1 0 0 0 0 0 0 1Bus 0 1 0 0 0 1 1 1Fiets 1 0 2 1 0 0 0 0Lopen 0 0 0 0 0 0 0 0Motor 0 0 0 2 0 0 0 0Snorfiets 0 0 0 0 0 0 0 0Vrachtauto 48 23 15 22 18 17 17 21Overig/anders 38 50 30 30 34 31 41 41Totaal 109 80 61 80 68 61 72 82Buiten vrachtauto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008VervoermiddelAuto 267 288 290 241 225 229 269 200Bestelauto 49 39 40 39 52 36 39 40Bromfiets 38 40 34 27 21 20 27 34Bus 4 8 4 0 0 0 3 1Fiets 67 65 77 64 72 73 74 63Lopen 12 14 13 13 16 12 15 22Motor 19 16 17 27 20 15 18 0Snorfiets 10 8 5 10 4 5 6 3Overig/anders 1 3 5 1 5 1 1 4Totaal 467 481 485 422 415 391 452 367Totaal 576 561 546 502 483 452 524 449Vrachtauto betrokken en (vermoedelijke) veroorzaker 338 302 285 255 246 243 272 271��������������� binnen vrachtauto � buiten vrachtauto ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 29
 31. 31. 1.23 Verkeersdoden per miljoen inwoners in en buiten Europa in 2008 Europa EU-landen Buiten Europa Malta 37 België 86 Japan 47 Nederland 41 Estland 98 Australië 68 Groot Brittannië 43 Hongarije 99 Canada 72 Zweden 43 Cyprus 103 Nieuw Zeeland 86 Duitsland 54 Slowakije 103 Zuid-Korea 121 Ierland 63 Tsjechie 104 Verenigde Staten 123 Finland 65 Slovenie 106 Frankrijk 67 Bulgarije 139 Spanje 68 Griekenland 139 Denemarken 72 Letland 141 Oostenrijk 81 Roemenië 142 Italie 81 Polen 143 Portugal 83 Litouwen 148Bron: IRTAD - OECD Luxemburg 8630 | Rijkswaterstaat
 32. 32. �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� � � ��� Japan Malta Australië Nederland Canada Groot Brittannië Nw Zeeland Zweden Zuid-Korea Duitsland Ver. Staten Ierland Finland Frankrijk Spanje Denemarken Oostenrijk Italië Portugal Luxemburg België Estland Hongarije Cyprus Slowakije Tsjechië Slovenië Bulgarije Griekenland Letland Roemenië Polen Litouwen EU-landen Buiten Europa miljoen inwoners miljoen inwoners gemiddeld aantal gemiddeld aantal verkeersdoden per verkeersdoden perKerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 31
 33. 33. 32 | Rijkswaterstaat
 34. 34. 2Kengetallen Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 33
 35. 35. InleidingDit hoofdstuk beschrijft de kengetallen vanonderwerpen die vallen onder gedrags-beïnvloeding. Zoals alcohol- en gordel-gebruik, fietsverlichting, bevolkingsgroei,wagenpark, rijbewijsbezit en verkeers-overtredingen.34 | Rijkswaterstaat
 36. 36. Inhoud2 Kengetallen2.1 Rijden onder invloed 362.2 Gebruik gordels en kinderbeveiliging 382.3 Lichtvoering fietsers 402.4 Bevolkingssamenstelling per leeftijdsklasse 422.5 Wagenparkcijfers 432.6 Rijbewijsbezit voor besturen personenauto 442.7 Registratie verkeersovertredingen 462.8 Ontwikkelingen op rotondes 47 Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 35
 37. 37. 2.1 Rijden onder invloed Vanaf 1999 voert RWS onderzoek uit naar het alcoholgebruik onder automobilisten. In samenwerking met de politie worden door het hele land alcoholcontroles gehouden. Deze cijfers hebben betrekking op 2008. De actuele cijfers over 2009 worden naar verwachting eind 2010 gepubliceerd.Percentage overtreders �%in 2001 - 2008Percentage overtreders �% �%in 2001 - 2008 �% �% �% �,� �,� �,� �% �,� �,� �,� �% �,� �,� �,� �,� �,� �% �,� �,� �,� �,� �,� �% �% �% �% �% �% ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �% ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����Percentage overtreders �%verdeeld naar mannen enPercentage overtreders �%vrouwen naar mannen en �%verdeeld in 2001 - 2008vrouwen in 2001 - 2008 �% �% �,� �,� �,� �% �,� �,� �,� �% �,� �,� �,� �,� �,� �,� �% �% �,� �,� �,� �,� �,� �% �% �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �% �% �,� �,� �,� �,� �,� mannen vrouwen �% �% mannen ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� vrouwen �% ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Circa 82% van alle overtreders is van het mannelijke geslacht. Circa 82% vanmannelijke bestuurders zijn mannelijke geslacht. geslacht. 3,6% van de alle overtreders is van het mannelijke Circa 82% van alle overtreders is van het in overtreding. Bij vrouwen is dit 1,8%. 3,4% van de mannelijke bestuurders zijn in overtreding. dit de 3,6% van de mannelijke bestuurders zijn in overtreding. Bij vrouwen isBij 1,8%. vrouwen is dit 1,6%.36 | Rijkswaterstaat
 38. 38. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Percentage overtreders verdeeld naar leeftijd enMannen geslacht18-24 jaar 3,8 3,1 2,7 2,4 2,6 2,8 2,825-34 jaar 5,0 5,0 4,9 4,0 4,1 3,7 3,735-49 jaar 5,8 5,2 5,0 3,7 3,9 4,5 4,050 jaar eo 4,3 4,1 3,4 2,9 3,1 2,9 3,0Totaal 4,8 4,4 4,1 3,3 3,5 3,6 3,4Vrouwen18-24 jaar 0,6 0,8 1,0 1,0 0,7 1,1 1,025-34 jaar 2,3 2,1 1,6 1,6 1,6 2,1 1,635-49 jaar 3,4 3,0 2,1 2,2 2,7 2,0 2,050 jaar eo 2,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9 1,8Totaal 2,3 2,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Percentage overtreders verdeeld naar tijdstip inVrijdag 2001 - 200722:00 - 00:00 uur 2,5 2,3 2,1 2,0 2,1 1,9 1,800:00 - 02:00 uur 4,8 4,9 4,6 4,4 3,7 3,8 3,602:00 - 04:00 uur 8,8 8,3 7,0 6,1 8,2 7,3 7,3Totaal 4,3 4,2 3,7 3,5 3,5 3,5 3,2Zaterdag22:00 - 00:00 uur 2,6 2,0 2,2 1,3 1,5 1,6 1,500:00 - 02:00 uur 3,8 3,5 3,1 2,3 2,8 2,9 2,802:00 - 04:00 uur 6,3 5,9 4,8 5,0 4,0 4,8 4,8Totaal 3,9 3,3 3,1 2,3 2,3 2,6 2,5Het aandeel overtreders is in 2007 op vrijdagnacht tussen 02:00 - 04:00 uur het grootst (7,3%).Op zaterdag is het percentage overtreders op hetzelfde tijdstip een stuk lager (4,8%). Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 37
 39. 39. 2.2 Gebruik gordels en kinderbeveiliging Metingen ten behoeve van het gebruik van gordels worden vanaf 2009 eens per twee jaar uitgevoerd. In 2011 komen de nieuwe cij- fers ter beschikking. De laatste jaren zijn meer soorten zitjes in de handel genomen die bijdragen aan het veilig vervoeren van kinderen in de auto. Een voorbeeld is de zittingverhoger, die voor grote kinderen een veili- ger gebruik van de gordel mogelijk maakt. Het gordelgebruik onder autobestuurders is in 2008 gestegen. De ontwikkeling op lange termijn laat sinds 2000 een stijgende lijn zien.Ontwikkeling gordelgebruikOntwikkeling gordelgebruik ���% ���% �� �� ��in personenauto’sin personenauto’s �� �� �� �� �� �� �� ��van 1992 - 2008 ��% ��% �� �� �� �� �� �� ��van 1992 - 2008 �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��% �� �� �� �� �� �� ��% �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��% �� �� ��% �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��% ��% �� �� ��% ��% �� �� �� ��% �� ��% �� �� �� �� ��% ��% ��% �� �� ��% bestuurder bestuurder ��% ��% voorpassagier voorpassagier achterpassagier achterpassagier �% �% ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����Het gordelgebruik onderHet gordelgebruik onder ���% ���%bestuurders in de periode �� �� �� ��bestuurders in de periode ��2002 - 2008 ��% ��% ��2002 - 2008 �� �� ��% �� �� ��% �� �� �� �� ��% ��% ���� ��% ��% ���� �� �� ���� ���� ��% ��% ���� ���� ���� ���� ��% ��% Personenautos Personenautos Bestelautos BestelautosBron: DVS38 | Rijkswaterstaat
 40. 40. ���% Percentage gordelgebruik���% �� �� �� �� Percentage personenauto bestuurder gordelgebruik �� �� �� �� ��% �� �� �� �� �� bestuurder personenauto naar gebiedstype ��% �� �� �� naar gebiedstype �� ��% �� ��% �� ��% �� ��% ���� ��% ���� ���� ��% ���� ���� ��% ���� ��% ���� ���� ���� ��% ��% Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom ���� Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde komBuiten de bebouwde kom is het gordelgebruik nog altijd hoger danBuiten de bebouwde kom is het gordelgebruik nog altijd hoger danbinnen de kom.binnen de kom.��% Percentage gebruik van��% Percentage gebruik van beveiligingsmiddelen voor��% beveiligingsmiddelen voor kinderen tot 12 jaar��% kinderen tot 12 jaar��%��%��%��%��%��%��% ������% ���� ������% ������% ���� ���� ���� �% �% ���� Op een zittingverhoger zonder gordel Met een babyzitje Op een zittingverhoger met gordel Op schoot Op dede stoel met gordel Met een reiswieg InIn een kinderzitje Los op dede stoel (zonder gordel) Op een zittingverhoger zonder gordel Met een babyzitje Op een zittingverhoger met gordel Op schoot Op stoel met gordel Met een reiswieg een kinderzitje Los op stoel (zonder gordel)De nieuwe regelgeving per 1 maart 2006 voor het gebruik van kinderzitjes heeftduidelijk verandering inper 1gebruik2006 beveiligingsmiddelen kinderzitjes heeftDe nieuwe regelgeving het maart van voor het gebruik van door kinderen totgevolg. Het aandeel kinderen dat zonderbeveiligingsmiddelen door kinderen totduidelijk verandering in het gebruik van gordel of zitje in 2006 en 2007 werdgevolg. Het aandeel kinderen dat2005 was dat nogzitje in 2006 20%. Hetwerdvervoerd was ca 10%. In 2004 en zonder gordel of resp. 25 en en 2007kinderzitje was ook in In 2004 en 2005 gebruikte beveiligingsmiddel voorvervoerd was ca 10%. 2008 het meest was dat nog resp. 25 en 20%. Hetkinderzitje was ook in 2008 het meest gebruikte beveiligingsmiddel voorkinderen kleiner dan 1,35 m.kinderen kleiner dan 1,35 m. Kerncijfers Verkeersveiligheid uitgave 2010 | 39

×