Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La creació d’imatges

1,810 views

Published on

El llenguatge audiovisual

Published in: Education
 • Be the first to comment

La creació d’imatges

 1. 1. La creació d’imatges
 2. 2. Llum i il·luminació • Llum natural
 3. 3. Llum i il·luminació • Llum suau i llum dura
 4. 4. Llum i il·luminació • Llum creuada: des de dos focus sobre un personatge o objecte de referència. En destacarà la nitidesa perquè no es produeixen ombres.
 5. 5. Llum i il·luminació • Llum contrapicada: des de sota. Expressa terror, misteri, angoixa, inquietud.
 6. 6. Llum i il·luminació • Directa, frontal o principal: davant i lleugerament cap al costat. Cal vetllar perquè no desenlluerni el referent o apareguin ombres que puguin deformar-lo. Ressalta la forma, la textura i el contorn del referent. Si és molt forta pot arribar a aplanar la seva imatge.
 7. 7. Llum i il·luminació • Lateral: des del costat. Destaca siluetes i contorns, dóna relleu a l’enquadrament en quedar un tros a l’ombra, oferint contrastos d’interès.
 8. 8. Llum i il·luminació • Contrallum: des del darrere. Serveix per separar el referent del fons, destacant silueta i contorn, a més de donar profunditat, relleu i volum al pla. Suggereix sensació d’intriga i misteri.
 9. 9. Llum i il·luminació • Zenital: des de sobre. Suggereix cansament, opressió, misteri, dramatisme.
 10. 10. Llum i il·luminació • Auxiliar: se situa en un lloc que complementi una altra llum. Normalment es posa al davant, com el principal, però a l’altre costat i més enrere. Serveix per disminuir contrastos o per destacar o elidir ombres.
 11. 11. Llum i il·luminació • De fons: a un costat en direcció al fons de l’escenari. Elimina les ombres i dóna profunditat a l’escena.
 12. 12. Pla, escena i seqüència
 13. 13. Pla, escena i seqüència • Una presa és un fragment de filmació que s’obté amb una càmera des del moment que es prem el botó per engegar-la fins que es torna a prémer per aturar-la. En la presa, per tant, no hi ha cap tall. • S’anomena pla l’espai fílmic que hi ha entre dos talls. També és cada fragment de presa que se selecciona per formar part de la versió definitiva de la pel·lícula (=paraula).
 14. 14. Pla, escena i seqüència • Una escena es compon d’un o més plans seguits que formen part d’una mateixa acció amb continuïtat dins d’un espai i d’un temps determinat (=paràgraf). • Una seqüència és un conjunt d’escenes que integren una mateixa unitat narrativa. És relativament autònoma i constitueix un tot des del punt de vista de l’acció i de la intriga. És gairebé com una història independent dins de la pel·lícula. Sol estar integrada per més d’una escena i per un nombre diferent de plans (=capítol). També pot que estigui formada per un sol pla (pla seqüència).
 15. 15. Pla, escena i seqüència • L’enquadrament: és l’espai delimitat pel rectangle que s’interposa entre l’ull humà i els objectes i els personatges que es volen captar amb la càmera.
 16. 16. Pla, escena i seqüència • El camp: és l’espai longitudinal que es divisa i d’aquí que es parli de profunditat de camp. És tot allò que es veu en un pla a la pantalla. El seu contrari s’anomena contracamp i és tot allò que no es veu en el pla però que té importància per a l’acció
 17. 17. Pla, escena i seqüència • Profunditat de camp: zona de l’espai entre el primer objecte i l’últim que es veuen enfocats, nítids.
 18. 18. Pla, escena i seqüència • La llei dels terços: consisteix a dividir mentalment l’enquadra- ment de la càmera en terços equivalents, amb dues línies horitzontals i dues de verticals, amb quatre punts d’intersecció que estableixen l’àrea de màxima atenció visual, on habitualment s’acostuma a centrar la nostra mirada en primera instància i que es coneix com la zona àuria. Aquesta serveix per destacar elements al centre. Descen- tralitzar dóna visió global.
 19. 19. Pla, escena i seqüència • L’aire: és l’espai que es troba entre el referent i els límits de l’enquadrament (a dalt, a sota i als costats).
 20. 20. Pla, escena i seqüència • Pla detall o gran primer pla: acosta una porció de rostre o d’un objecte més petit que la cara d’una persona a fi d’impactar, cridar l’atenció o reforçar una acció.
 21. 21. Pla, escena i seqüència • Primer pla: mostra el rostre o objecte complets a fi de fer-ne ressaltar les característiques o l’expressivitat.
 22. 22. Pla, escena i seqüència • Pla mig: presenta la figura tallada a l’alçada del pit (pla mig curt) o de la cintura (pla mig llarg) cap amunt.
 23. 23. Pla, escena i seqüència • Pla americà o de tres quarts: mostra la figura tallada a l’alçada dels genolls.
 24. 24. Pla, escena i seqüència • Pla de conjunt o pla sencer: una persona o un grup petit de persones o àmbit concret que apareixen completament. Interessa l’acció o situació dels personatges, es destaca el seu protagonisme. La persona està encaixada dins d’un espai definit i amb un cert marge de moviment.
 25. 25. Pla, escena i seqüència • Pla general: abasta tot el conjunt de l’escenari en què es desenvolupa l’acció; el situa i el descriu. La figura humana apareix molt petita i hi predomina la multitud, l’entorn o el paisatge.
 26. 26. Pla, escena i seqüència • Pla objectiu/subjectiu: és objectiu quan correspon al que descriu la càmera, mentre que es considera subjectiu quan respon al que veu el personatge. En aquest cas, la càmera es posa al lloc dels ulls dels personatges.
 27. 27. Pla, escena i seqüència • Un pla seqüència és l’agrupació d’un o més plans en escenes que conformen una mateixa unitat narrativa, tant pel que fa al temps com a l’espai. Solen tenir més durada que una seqüència i s’enregistra en una sola presa o pla, sense talls, aplicant tots els canvis d’enquadrament, punt de vista i moviments necessaris sense deixar de filmar. No són gaire habituals per la dificultat que comporten. • Vegeu el famosíssim pla seqüència al principi de Touch of evil.
 28. 28. Pla, escena i seqüència • Plans buits: no hi apareix la figura humana i per qualificar-los s’estableix una certa equivalència amb la classificació anterior. Per exemple: primer pla d’un gerro, pla general d’un jardí...
 29. 29. Angle de visió o angulació • Normal: l’eix de la càmera és perpendicular al referent. Manifesta normalitat.
 30. 30. Angle de visió o angulació • Inclinat: la càmera varia el seu eix, a la dreta o a l’esquerra de la vertical. S’acostuma a utilitzar per accentuar el dramatisme o també com a efecte estètic.
 31. 31. Angle de visió o angulació • Picat o de presa alta: l’eix de la càmera va de dalt a baix, sempre per damunt del referent. Quan és total s’anomena zenital. Es fa servir expressivament per disminuir, empetitir, produir sensació de feblesa, inferioritat, submissió, opressió... o per donar a l’espectador sensació de control, domini, un punt de vista privilegiat.
 32. 32. Angle de visió o angulació • Contrapicat o de presa baixa: l’eix de la càmera va de baix a dalt, sempre per sota del referent. Reforça, emfasitza, enalteix, engrandeix, monumentalitza, solemnitza, potencia el referent i dóna sensació de superioritat, de domini.
 33. 33. El moviment • Càmera fixa: mentre es filma, la càmera resta immòbil sobre un suport i enregistra tot el qui hi passa per davant.
 34. 34. El moviment • Panoràmiques: la càmera es desplaça sobre el seu punt de sustentació en el trípode i pot crear, així, panoràmiques horitzontals, verticals, circulars, obliqües, d’escombrada o de balanceig. La panoràmica horitzontal pot servir per seguir o explorar un referent i té finalitat descriptiva. Les verticals poden servir per mostrar alçàries o profunditats. Les obliqües poden donar sensació d’inseguretat, inquietud, inestabilitat.
 35. 35. El moviment • Tràveling: moviment de desplaçament de la càmera en qualsevol direcció, sense variar la seva distància de terra. La càmera es desplaça sobre uns rails o un suport que llisca. El desplaçament és suau i pot adquirir velocitats diferents.
 36. 36. El moviment • Horitzontal i vertical: paral·lel a la situació que es descriu. Fan un seguiment del referent. • Circular: al voltant de l’escena que es mostra. • Frontal d’avanç o retrocés: de cara al subjecte o objecte, apropant-s’hi o allunyant-se’n. Poden servir per canviar de pla en una mateixa presa, centrar l’atenció, penetrar en la interioritat d’un personatge, o bé per situar un referent en un context, allunyar-se d’una acció, indicar el final d’un somni o record. • Divergent: s’allunya del centre neuràlgic de la situació principal.
 37. 37. El moviment • Fals tràveling o tràveling òptic: és el que s’executa accionant l’òptica zoom. No és convenient abusar-ne, pot arribar a ser desagradable i a semblar artificial. Pot ser més aconsellable utilitzar el tràveling d’avanç o de retrocés perquè imprimeix una sensació molt més natural.
 38. 38. El moviment • Moviments combinats: fent servir una grua, una dolly o l’Steadycam, és possible realitzar moviments combinats de panoràmica i tràveling (manual i òptic), amb la qual cosa s’obtenen plans i angles diferents.
 39. 39. El moviment • Moviment lliure sense grua: sense suport, col·locada damunt l’espatlla de la persona que filma. Crea sensació de document personal o periodístic: accidents, guerres, vídeos familiars...
 40. 40. El moviment  Dolly: petit vehicle amb rodes sobre el qual se situen la càmera i l’operador.  Steadycam: aparell que, a través d’un complex sistema de mecanismes, pesos i contrapesos, és capaç de moure la càmera sense necessitat de fer servir el trípode. Manté l’estabilitat de la càmera sense brusquedats.  Grua: plans amb perspectiva d’altura (operador en grua, hot head i mini-jib)
 41. 41. La transició • Tall sec: les imatges d’un pla succeeixen les de l’anterior sense cap trànsit.
 42. 42. La transició • Fosa en negre: la imatge d’un pla s’enfosqueix fins que la pantalla esdevé negra; el pla següent es va il·luminant progressivament fins que apareix una imatge que no té continuïtat amb l’anterior. • Fosa encadenada: s’utilitza el mateix procediment que en la fosa en negre, però amb la diferència que el negre és substituït per la superposició d’una imatge amb una altra.
 43. 43. La transició • Fosa en iris: es produeix quan la imatge es tanca en diafragma sobre un punt lluminós central.
 44. 44. La transició • Cortineta: es realitza quan la progressió horitzontal o vertical d’una imatge fa desaparèixer, per desplaçament, l’anterior.
 45. 45. La transició • Escombrada: consisteix en un moviment de càmera ràpid, en forma de panoràmica, que esborra la nitidesa d’una imatge i dóna pas al pla següent.
 46. 46. Efectes •Somni: per a introduir-nos en una altra dimensió (com un somni, un malson o un record) hi ha predilecció per l’encandenat o el difuminat. Les imatges poden aparèixer borroses o menys opaques que en la dimensió real.
 47. 47. Efectes •Flaixbac o salt enrere en el temps: la tipologia és diversa, però és habitual marcar-lo d’alguna manera (amb la transició, l’ús del blanc i negre, la narració, efectes de so…), tot i que també en podem trobar de no marcats.
 48. 48. L’eix (salt d’eix)  L’eix cinematogràfic és la línia imaginària que uneix els personatges d’una mateix acció. Un cop delimitat l’eix en un pla o seqüència concrets, el director l’ha adoptar com a norma. Això permet que els personatge mantinguin sempre el mateix espai als ulls de l’espectador i que no es produeixin falsos canvis d’ubicació dels referents que farien desorientar l’espectador.
 49. 49. Webs d’utilitat • http:// llenguatgecinematografic.wordpress.com / • http://www.xtec.es/~xripoll/llengua.htm • http://llenguatgecinema.blogspot.com/ • http://www.xtec.es/audiovisuals/ teleduca/contingut/apartats/03.htm
 50. 50. Exemples: llum i ombra
 51. 51. Exemples: fets reals
 52. 52. Exemples: salts en el temps

×