Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Fonètica Del Català

 1. 1. Fonètica del català <ul><li>1. El sistema vocàlic </li></ul><ul><li>2. El sistema consonàntic </li></ul><ul><li>Punt d’articulació </li></ul><ul><li>Mode d’articulació </li></ul><ul><li>Oralitat/Nasalitat </li></ul><ul><li>Sonoritat </li></ul><ul><li>3. Fonètica de frase i fenòmens de contacte </li></ul>
 2. 2. 1. El sistema vocàlic <ul><li>Grau d’obertura: oberta, mitjana i tancada </li></ul><ul><li>Punt d’articulació: anterior, central i posterior </li></ul><ul><li>Tonicitat: vocal tònica i àtona. </li></ul><ul><li>Diftong i triftong </li></ul><ul><li>Funcionalitat: semivocals, semiconsonants i consonants. </li></ul>
 3. 3. 1.1. Grau d’obertura <ul><li>Tancada </li></ul><ul><li>Mitjana </li></ul><ul><li>Oberta </li></ul>Ant. Centr. Post. 1.2. Punt d’articulació
 4. 4. 1.3. Tonicitat <ul><li>Vocal tònica i àtona </li></ul><ul><li>Neutralització </li></ul><ul><li>Reducció vocàlica i vocal neutra </li></ul><ul><li>Bloc occidental i bloc oriental </li></ul>1.4. Diftong i triftong <ul><li>Diftongs decreixents i creixents </li></ul><ul><li>Triftongs </li></ul>
 5. 5. 2. El sistema consonàntic <ul><li>2.1. Punt d’articulació </li></ul><ul><li>2.2. Mode d’articulació </li></ul><ul><li>2.3. Oralitat/Nasalitat </li></ul><ul><li>2.4. Sonoritat </li></ul>
 6. 6. 2.1. Punt d’articulació <ul><li>Bilabial </li></ul><ul><li>Labiodental </li></ul><ul><li>Dental </li></ul><ul><li>Alveolar </li></ul><ul><li>Palatal </li></ul><ul><li>velar </li></ul>
 7. 7. 2.2. Mode d’articulació <ul><li>Oclusiu </li></ul><ul><li>Fricatiu </li></ul><ul><li>Africat </li></ul><ul><li>Nasal </li></ul><ul><li>Lateral </li></ul><ul><li>Vibrant </li></ul>
 8. 8. 2.3. Oralitat/nasalitat <ul><li>Cavitat bucal: sons orals </li></ul><ul><li>Cavitat bucal i nasal: sons nasals </li></ul>2.4. Sonoritat <ul><li>Cordes vocals vibren: sons sonors </li></ul><ul><li>Cordes vocals no vibren: sons sords </li></ul>
 9. 9. Taula dels sons consonàntics
 10. 10. 3. Fonètica de frase i fenòmens de contacte <ul><li>Elisió </li></ul><ul><li>Sinalefa </li></ul><ul><li>Sonorització </li></ul><ul><li>Sensibilització </li></ul><ul><li>Emmudiment </li></ul>
 11. 11. 3.1. Elisió <ul><li>L’article: l’arbre, l’home, l’única </li></ul><ul><li>Els pronoms febles: m’omple </li></ul><ul><li>La contracció: al, del, pel, cal, can </li></ul><ul><li>No marcades: </li></ul><ul><li>mà esquerra [máskèræ] </li></ul><ul><li>setze anys [sèdzáлs] </li></ul><ul><li>si el veus [sílßèws] </li></ul>
 12. 12. 3.2. Sinalefa <ul><li>Es tracta d’un diftong entre dues vocals que pertenyen a paraules diferents. </li></ul><ul><li>Hi ha dos nois [jáðóznójs] </li></ul><ul><li>Que hi és? [kæjés] </li></ul>
 13. 13. 3.3. Sonorització <ul><li>Una consonant sorda a final de paraula assimila la sonoritat d’una altra de sonora amb la qual es troba en contacte immediat: </li></ul><ul><li>Cap d’any tot venint els avis </li></ul><ul><li>[b] [d] [z] </li></ul>
 14. 14. 3.4. Sensibilització <ul><li>Consisteix a pronunciar determinades consonants que generalment són mudes. </li></ul><ul><li>Sant Antoni, Sant Andreu </li></ul><ul><li>Vint-i-tres, vint-i-quatre </li></ul><ul><li>Fent-ho, havent-hi </li></ul><ul><li>Venir-hi, marxar-ne </li></ul>
 15. 15. 3.5. Emmudiment <ul><li>Es tracta de la no pronunciació de sons sí representats en la llengua escrita en una zona o a tot el domini lingüístic </li></ul><ul><li>[p] i [b] darrere [m]: llamp, rumb </li></ul><ul><li>[t] i [d] darrere [n] i [l]: sant, alt </li></ul><ul><li>[r] final: venir, sabater, negror </li></ul><ul><li>Contacte entre sons idèntics: els somnis </li></ul><ul><li>Contacte entre sons molt pròxims: els xinesos, les rodes </li></ul>

×