Tisas

Tisis sight

ÁÐÎÍÅÒÀÍÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ 
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîäåðíèçàöèè ÑÓÎ òàíêà Ò-72Ì1. 
Ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì çàìåíû íî÷íîãî 
ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêîãî òàíêîâîãî ïðèöåëà òèïà ÒÏÍ 
íà ÒÏ “Òèñàñ” áåç äîðàáîòêè áàøíè òàíêà è ñåðèéíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ÑÓÎ. 
ÒÏ “Òèñàñ” îáåñïå÷èâàåò: 
îáíàðóæåíèå è ðàñïîçíàâàíèå öåëè, ñòðåëüáó ñ ìåñòà 
â äíåâíûõ è íî÷íûõ óñëîâèÿõ 
àâòîìàòè÷åñêîå ñëåæåíèå ëèíèè âèçèðîâàíèÿ ÒÏ “Òèñàñ” 
çà ëèíèåé âèçèðîâàíèÿ ÒÏÄ - Ê1 â ðåæèìå “Îñíîâíîé” 
ðàáîòó â ðåæèìå “Öåëåóêàçàíèå” 
æåñòêóþ ìåõàíè÷åñêóþ ñâÿçü ñ ïóøêîé 
â ðåæèìå “Ðåçåðâíûé” 
âûâîä íà ýêðàí ìîíèòîðà ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè: 
î âêëþ÷åííîì ðåæèìå, âåëè÷èíå çàìåðåííîé äàëüíîñòè äî 
öåëè, òèïå áîåïðèïàñà, ñèãíàëå ðàçðåøåíèÿ èçìåðåíèÿ 
äàëüíîñòè èëè ñèãíàëå ðàçðåøåíèÿ âûñòðåëà 
Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ÒÏ “Òèñàñ”: 
óâåëè÷åíèå äàëüíîñòè îáíàðóæåíèÿ öåëè è 
ñòðåëüáû â íî÷íûõ óñëîâèÿõ 
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàê â äíåâíîå, 
òàê è â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê 
îòñóòñòâèå äåìàñêèðóþùèõ ôàêòîðîâ ïðè 
ðàáîòå â íî÷íûõ óñëîâèÿõ 
âûðàáîòêà è ââåäåíèå áàëëèñòè÷åñêèõ 
ïîïðàâîê â ïîëîæåíèå ëèíèè âèçèðîâàíèÿ 
ÒÏ “Òèñàñ” ñ ó÷åòîì òèïà ñíàðÿäà, äàëüíîñòè 
äî öåëè, óãëà êðåíà, ìåòåîôàêòîðîâ è 
èçíîñà ñòâîëà 
Ñîñòàâ ÒÏ “Òèñàñ”: 
ñèñòåìà ñëåæåíèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç áëîêà çåðêàëà, 
áëîêà ìåõàíè÷åñêîãî ñî âñòðîåííûì äàò÷èêîì 
ïîëîæåíèÿ ïóøêè è áëîêà óïðàâëåíèÿ ñî âñòðîåííûì 
áàëëèñòè÷åñêèì âû÷èñëèòåëåì 
òåïëîâèçèîííûé êàíàë, ñîñòîÿùèé èç 
òåïëîâèçèîííîé êàìåðû, ïàíåëè óïðàâëåíèÿ 
íàâîä÷èêà è ïàíåëè óïðàâëåíèÿ êîìàíäèðà 
ñèñòåìà âèäåîñìîòðîâûõ óñòðîéñòâ íàâîä÷èêà 
è êîìàíäèðà 
äàò÷èê êðåíà 
áðîíåêîëïàê 
êîìïëåêò êàáåëåé 
êîìïëåêò ìîíòàæíûõ ÷àñòåé 
êîìïëåêò ÇÈÏ-îäèíî÷íûé 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
Ñèñòåìà ñëåæåíèÿ 
Äèàïàçîí óãëîâ 
ëèíèè âèçèðîâàíèÿ, óãë. ãðàä. ............................îò -10 äî +20 
Îøèáêà ñëåæåíèÿ ëèíèè âèçèðîâàíèÿ ÒÏ “Òèñàñ” 
çà ëèíèåé âèçèðîâàíèÿ ÒÏÄ-Ê1, óãë. ìèí., íå áîëåå: 
íà óãëàõ +/-5 óãë. ãðàä. ,óãë. ìèí............................................0,5 
â îñòàëüíûõ óãëàõ , óãë. ìèí.....................................................1 
Îøèáêà âûðàáîòêè è ââîäà 
áàëëèñòè÷åñêèõ ïîïðàâîê íå áîëåå, óãë. ìèí. ....................0,5 
Òåïëîâèçèîííûé êàíàë 
Òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà CATHERINE-FC 
ôèðìû THALES ñ ðàáî÷åé äëèíîé âîëíû, ìêì................ 8-12 
Ïîëå çðåíèÿ, óãë. ãðàä.: 
-øèðîêîå ........................................................................ 9 õ 6,75 
-óçêîå ............................................................................. 3 õ 2,25 
-óçêîå ñ ýëåêòðîííûì óâåëè÷åíèåì ......................... 1,5 õ 1,12 
ÏÐÈÖÅË ÒÅÏËÎÂÈÇÈÎÍÍÛÉ “ÒÈÑÀÑ”

Recommended

заработки by
заработкизаработки
заработкиCavatex
305 views1 slide
osnovnaya by
osnovnayaosnovnaya
osnovnayanightstreet
3K views15 slides
portfolio by
portfolioportfolio
portfolioArtem Gerts
1K views24 slides
презентация кп тутбери by
презентация кп тутберипрезентация кп тутбери
презентация кп тутбериСергей Строгонов
605 views10 slides
Компания "Монетный Двор" by
Компания "Монетный Двор"Компания "Монетный Двор"
Компания "Монетный Двор"Al_Bazina
278 views13 slides
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë by
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàëbayja
555 views13 slides

More Related Content

What's hot

D user documents2014trauma-materials_tips-for-parentspfa_parent tips to help... by
D user documents2014trauma-materials_tips-for-parentspfa_parent  tips to help...D user documents2014trauma-materials_tips-for-parentspfa_parent  tips to help...
D user documents2014trauma-materials_tips-for-parentspfa_parent tips to help...Надежда Прутская
164 views2 slides
Презентация для группы компаний "Стерх" by
Презентация для группы компаний "Стерх"Презентация для группы компаний "Стерх"
Презентация для группы компаний "Стерх"Надежда Ларионова
261 views21 slides
20091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture06 by
20091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture0620091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture06
20091025 cryptoprotocols nikolenko_lecture06Computer Science Club
577 views70 slides
новый текстовый документ (2) by
новый текстовый документ (2)новый текстовый документ (2)
новый текстовый документ (2)Anton Kitaev
32 views1 slide
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë by
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàëbayja
410 views13 slides
Legend of white stone logo 3 by
Legend of white stone logo 3Legend of white stone logo 3
Legend of white stone logo 3Vladimir Kerchelaev
90 views1 slide

What's hot(16)

новый текстовый документ (2) by Anton Kitaev
новый текстовый документ (2)новый текстовый документ (2)
новый текстовый документ (2)
Anton Kitaev32 views
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë by bayja
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë
10 ð àíãè ìàò òîîí äàðààëàë
bayja410 views
дөрвөн өнцөгт by bagsh4a
дөрвөн өнцөгтдөрвөн өнцөгт
дөрвөн өнцөгт
bagsh4a478 views
Uzuuleh hicheel by Buujaa
Uzuuleh hicheelUzuuleh hicheel
Uzuuleh hicheel
Buujaa691 views
дети в интернете by Cavatex
дети в интернетедети в интернете
дети в интернете
Cavatex391 views
Підручник Українська література 7 клас Міщенко О.І. by oleg379
Підручник Українська література 7 клас  Міщенко О.І. Підручник Українська література 7 клас  Міщенко О.І.
Підручник Українська література 7 клас Міщенко О.І.
oleg379619 views
как создать сайт by Cavatex
как создать сайткак создать сайт
как создать сайт
Cavatex280 views

More from Gerardo Pinero

Aviones de reconocimiento electronico by
Aviones de reconocimiento electronicoAviones de reconocimiento electronico
Aviones de reconocimiento electronicoGerardo Pinero
846 views8 slides
El juego de la gallina ciega.submarinos by
El juego de la gallina ciega.submarinosEl juego de la gallina ciega.submarinos
El juego de la gallina ciega.submarinosGerardo Pinero
1.5K views212 slides
File by
FileFile
FileGerardo Pinero
399 views2 slides
Estatizaciones en Cuba by
Estatizaciones en CubaEstatizaciones en Cuba
Estatizaciones en CubaGerardo Pinero
1.3K views23 slides
Radares anti stealth by
Radares anti stealthRadares anti stealth
Radares anti stealthGerardo Pinero
1.8K views10 slides
II jornada mastil Integado by
II jornada mastil IntegadoII jornada mastil Integado
II jornada mastil IntegadoGerardo Pinero
858 views18 slides

More from Gerardo Pinero(11)

Tisas

  • 1. ÁÐÎÍÅÒÀÍÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìîäåðíèçàöèè ÑÓÎ òàíêà Ò-72Ì1. Ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì çàìåíû íî÷íîãî ýëåêòðîííî-îïòè÷åñêîãî òàíêîâîãî ïðèöåëà òèïà ÒÏÍ íà ÒÏ “Òèñàñ” áåç äîðàáîòêè áàøíè òàíêà è ñåðèéíîãî îáîðóäîâàíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ÑÓÎ. ÒÏ “Òèñàñ” îáåñïå÷èâàåò: îáíàðóæåíèå è ðàñïîçíàâàíèå öåëè, ñòðåëüáó ñ ìåñòà â äíåâíûõ è íî÷íûõ óñëîâèÿõ àâòîìàòè÷åñêîå ñëåæåíèå ëèíèè âèçèðîâàíèÿ ÒÏ “Òèñàñ” çà ëèíèåé âèçèðîâàíèÿ ÒÏÄ - Ê1 â ðåæèìå “Îñíîâíîé” ðàáîòó â ðåæèìå “Öåëåóêàçàíèå” æåñòêóþ ìåõàíè÷åñêóþ ñâÿçü ñ ïóøêîé â ðåæèìå “Ðåçåðâíûé” âûâîä íà ýêðàí ìîíèòîðà ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè: î âêëþ÷åííîì ðåæèìå, âåëè÷èíå çàìåðåííîé äàëüíîñòè äî öåëè, òèïå áîåïðèïàñà, ñèãíàëå ðàçðåøåíèÿ èçìåðåíèÿ äàëüíîñòè èëè ñèãíàëå ðàçðåøåíèÿ âûñòðåëà Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ÒÏ “Òèñàñ”: óâåëè÷åíèå äàëüíîñòè îáíàðóæåíèÿ öåëè è ñòðåëüáû â íî÷íûõ óñëîâèÿõ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êàê â äíåâíîå, òàê è â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê îòñóòñòâèå äåìàñêèðóþùèõ ôàêòîðîâ ïðè ðàáîòå â íî÷íûõ óñëîâèÿõ âûðàáîòêà è ââåäåíèå áàëëèñòè÷åñêèõ ïîïðàâîê â ïîëîæåíèå ëèíèè âèçèðîâàíèÿ ÒÏ “Òèñàñ” ñ ó÷åòîì òèïà ñíàðÿäà, äàëüíîñòè äî öåëè, óãëà êðåíà, ìåòåîôàêòîðîâ è èçíîñà ñòâîëà Ñîñòàâ ÒÏ “Òèñàñ”: ñèñòåìà ñëåæåíèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç áëîêà çåðêàëà, áëîêà ìåõàíè÷åñêîãî ñî âñòðîåííûì äàò÷èêîì ïîëîæåíèÿ ïóøêè è áëîêà óïðàâëåíèÿ ñî âñòðîåííûì áàëëèñòè÷åñêèì âû÷èñëèòåëåì òåïëîâèçèîííûé êàíàë, ñîñòîÿùèé èç òåïëîâèçèîííîé êàìåðû, ïàíåëè óïðàâëåíèÿ íàâîä÷èêà è ïàíåëè óïðàâëåíèÿ êîìàíäèðà ñèñòåìà âèäåîñìîòðîâûõ óñòðîéñòâ íàâîä÷èêà è êîìàíäèðà äàò÷èê êðåíà áðîíåêîëïàê êîìïëåêò êàáåëåé êîìïëåêò ìîíòàæíûõ ÷àñòåé êîìïëåêò ÇÈÏ-îäèíî÷íûé ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ Ñèñòåìà ñëåæåíèÿ Äèàïàçîí óãëîâ ëèíèè âèçèðîâàíèÿ, óãë. ãðàä. ............................îò -10 äî +20 Îøèáêà ñëåæåíèÿ ëèíèè âèçèðîâàíèÿ ÒÏ “Òèñàñ” çà ëèíèåé âèçèðîâàíèÿ ÒÏÄ-Ê1, óãë. ìèí., íå áîëåå: íà óãëàõ +/-5 óãë. ãðàä. ,óãë. ìèí............................................0,5 â îñòàëüíûõ óãëàõ , óãë. ìèí.....................................................1 Îøèáêà âûðàáîòêè è ââîäà áàëëèñòè÷åñêèõ ïîïðàâîê íå áîëåå, óãë. ìèí. ....................0,5 Òåïëîâèçèîííûé êàíàë Òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà CATHERINE-FC ôèðìû THALES ñ ðàáî÷åé äëèíîé âîëíû, ìêì................ 8-12 Ïîëå çðåíèÿ, óãë. ãðàä.: -øèðîêîå ........................................................................ 9 õ 6,75 -óçêîå ............................................................................. 3 õ 2,25 -óçêîå ñ ýëåêòðîííûì óâåëè÷åíèåì ......................... 1,5 õ 1,12 ÏÐÈÖÅË ÒÅÏËÎÂÈÇÈÎÍÍÛÉ “ÒÈÑÀÑ”