Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guió exposició del projecte

677 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guió exposició del projecte

  1. 1. GUIO D´AJUT PER REALITZAR UNA BREU EXPOSICIÓ DELSAPARTATS DE MARQUETING MIX I PLA FINANCER DEL PLAEMPRESA.Projecte i Objectius La Idea Resum en un parell de frases clares i precises QUINA ÉS LA IDEA DE NEGOCI ¿Per què? 1/ Raons molt clares del mercat: Necessitats, latents o manifestes 2/ Resumir: - Cóm va sorgir LA IDEA - Per què CREUS EN EL TEU PROJECTE Els Promotors Breu presentació dels promotors (els qui han tingut la idea i la duran a la pràctica). PUNTS FORTS EXPERIÈNCIA … en definitiva VALOR que pot aportar al projecte … i SEGURITAT d´èxit.Màrqueting MIX Producte: Visió general. Visió general i clara descripció dels Productes i Serveis sobre els que es basa el negoci: Especialment el Core Business. Has de ser clar, esquemàtic i concís. Si tens mols productes, fes una descripció general ordenada en grans línies i desprès centrat en el Cor Business. El “Core Business” és el producte (o família de productes) o servei que t´ aporta la major part dels beneficis. El producte essencial, sense el que no podràs viure.
  2. 2. Punts forts i avantatges. Has de ser molt clar, centrant-te en els punts forts DES DE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCI I DEL MERCAT. Centrat en els punts forts (en relació amb el client, a la competència, a l´estalvi de despeses o al preu, etc.) Centrat en les principals avantatges competitives. Aquelles que fan que el teu producte o servei pugui tenir èxit. Públic objectiu. El Mercat Potencial. Distribució. Defineix aquí en una frase comprensible i molt clara, quin és el teu públic objectiu, el client principal del teu negoci, el mercat potencial i la política de distribució. Política de Preus. Política de Promocions i descomptes El més important: deus establir quin és el preu mig net final que vas rebre en el conjunt de les operacions. Les polítiques generals de promoció (que afectin al preu) i descomptes (per distribució, per fidelització o altres). Comunicació Inclou aquí les grans línies de comunicació del teu projecte.Pla Financer Pla d´ Inversions i Finançament Inicial Un quadre/resum de les Inversiones i despeses inicials. Estem parlant dels diners que necessitem per engegar al negoci i gestionar-ho amb un cert marge de seguretat. Previsión del Compte de Resultats a 3 anys. Llindar de rendibilitat. Es important que presentis un gràfic : - Ingressos - Despeses Variables - Despeses Fixes - Punt Mort Comentar les hipòtesis considerades:  El creixement de les vendes és degut a ..........  Les despeses fixes no creixen especialment , excepte les despeses de personal que s’incrementen en funció de les necessitats per absorbir el creixement de les vendes.
  3. 3.  En les meves previsions, el primer any no s´ arriba al punt mort, però en els dos següents exercicis hi ha marge de seguretat suficient El resultat net després d’impostos, s’incorporarà a les reserves de la societat.Previsió del Pressupost de Tresoreria a 3 anysUn quadre a 3 anys (molt resumit) amb saldo inicial, cobraments/pagaments anualsi necessitats de finançament. Per exemple: Primer Segon Tercer Exercici Exercici Exercici SALDO INICIAL COBRAMENTS - PAGAMENTS LIQUIDACIÓ IVA SALDO FINAL DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓComentaris:  En el procés de creació d’una empresa, el més crític és la tresoreria dels primers mesos fins que es comença a vendre.  El negoci té/no té una estacionalitat acusada.  No hi ha previstes inversions importants addicionals a les inicials durant els tres anys.  La situació de tresoreria en aquest període és deficitària d’aproximadament en els dos primers anys i excedentària al tercer Això és degut al capital inicial aportat pels socis i al finançament obtingut dels proveïdors de mercaderies i dels creditors per inversions, així com per l’autofinançament amb el cash-flow generat durant els tres anys.

×