Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kagustuhan at
Pangangailangan:
Tungo sa
Matalinong
Pagdedesisyon
Aralin 7
Mga Layunin:
• Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng pangangailangan at
kagustuhan;
• Nasusuri ang mga teorya ng pangangailanga...
Ang Pagdedesisyon
Ano ang pagdedesisyon?
Ayon kay ginoong Sean Ocier, 
Ang paggawa ng desisyon ay nagsasalamin sa totoong karakter
ng isang...
Pagdedesisyon sa pang- Ekonomiyang
perspektibo
• Dahil sa kakapusan ng
salapi at pinagkukunang
yaman ng tao, lahat ay
nara...
Pagkakaiba ng Pangangailangan at
Kagustuhan
Pangangailangan ( Needs)
• Ang tao ay may mga kailangan na ang mga ito ay para
sa kanyang ikabubuhay.
• Gaya halimbawa ng ...
Kagustuhan (Wants)
• Ito ay ang paghahangad ng
mga bagay na higit pa sa
batayang pangangailangan.
• Ito ay hinahangad ng t...
• Ngunit ayon sa mga
eksperto sa ekonomiya at
mga iskolar sa gawi ng tao,
maituturing pa rin na
bahagi ng kagustuhan ang
p...
Teorya ng Pangangailangan ni Maslow
• Si Abraham Harold
Maslow (1908-1970) ay
isang amerikanong
psychologist na
nagpanukal...
Teorya ng Pangangailangan
• Ayon kay Maslow, habang
nagpapatuloy na
napupunan ng tao ang
kanayang batayang
pangangailangan...
 Physiological needs (pisyolohikal) – ang pinakamababang bahagi ng
piramide, kabilang dito ang mga bayolohikal na pangang...
Teorya ng Pangangailangan ayon kay McClelland
• David McClelland, isang
Amerikanong
psychologist, ayon sa
kanya, may mga
p...
Teorya ni McClelland
• Ang mga
pangangailangang ito ay
inuuri sa tatlo:
• Ang nagawa
(achievement)
• Kapangyarihan (power)...
Nagawa (achievement)
• Nagawa (achievement) – inilarawan ni McClelland
ang katangian at saloobinng taong may mataas na
pan...
Kapangyarihan(Power)
• Kapangyarihan(Power) – ito ay may dalawang uri –
personal at institusyonal
• Personal – ito ay kada...
Pagsapi (affiliation)
• Pagsapi (affiliation) – ang pagsapi ay nagnanais ng
maayos na pakikisalamuha sa ibang tao at kaila...
Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino
Sarbey ng NSO at FIES
• Sa pagdaan ng panahon, sinasabing bumababa ang gastusin ng
pamilyang pilipino sa pagkain habang pa...
Distribusyon ng kabuuang gastusin ng Pamilya
Rehiyon
Gastusin (sa bilyong piso)
2003 2006
Kabuuan Porsyento Kabuuan Porsye...
Kagustuhan at pangangailangan
Kagustuhan at pangangailangan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kagustuhan at pangangailangan

 • Login to see the comments

Kagustuhan at pangangailangan

 1. 1. Kagustuhan at Pangangailangan: Tungo sa Matalinong Pagdedesisyon Aralin 7
 2. 2. Mga Layunin: • Naipaliliwanag ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan; • Nasusuri ang mga teorya ng pangangailangan; • Nailalahad ang kasalukuyang gawi ng mag-anak na Pilipino ukol sa mga gastusing inilalaan para sa mga pangangailangan at; • Nabibigyang halaga ang pagsasagawa ng matalinong pagpapasya ukol sa mga pangangailangan at kagustuhan
 3. 3. Ang Pagdedesisyon
 4. 4. Ano ang pagdedesisyon? Ayon kay ginoong Sean Ocier,  Ang paggawa ng desisyon ay nagsasalamin sa totoong karakter ng isang tao. Ito ay batay sa kanyang pag-uugali, personalidad at mga pinahahalagahang paniniwala. Kapag ang isang tao ay nagdedesisyon, madalas ito ay nahihirapan sa pagpili kung ano ang nararapat. Kung ang isang tao ay nagdesisyon nang sobrang bilis, karaniwan ay sa katagalan, hindi ito mabuti dahil minadali lamang. Kailangan ang pagdedesisyon ay iniisip nang mabuti bago isakatuparan. Sa kabilang banda, kung sobrang bagal naman ang paggawa ng desisyon, maaari namang lumipas ang isang oportunidad. Kaya dapat ay balanse ang iyong pagdedesisyon, kailangang mag-isip nang mabuti pero hindi nag-aaksaya ng panahon.
 5. 5. Pagdedesisyon sa pang- Ekonomiyang perspektibo • Dahil sa kakapusan ng salapi at pinagkukunang yaman ng tao, lahat ay nararapat na maging matalino sa pagpili ng mga kalakal na bibilhin at tatangkilikin maging sa mga serbisyong kukunin. • Bilang mamimili, ano ang iyong magiging batayan sa pagpili ng mga nais mong bilhin?
 6. 6. Pagkakaiba ng Pangangailangan at Kagustuhan
 7. 7. Pangangailangan ( Needs) • Ang tao ay may mga kailangan na ang mga ito ay para sa kanyang ikabubuhay. • Gaya halimbawa ng damit, pagkain, tirahan, tubig at iba pa.
 8. 8. Kagustuhan (Wants) • Ito ay ang paghahangad ng mga bagay na higit pa sa batayang pangangailangan. • Ito ay hinahangad ng tao dahil sa ang mga ito ay nagbibigay kasiyahan, kaginhawahan, kaunlaran at karangalan. • Gaya halimbawa ng telebisyon, oven, refrigerator, washing machine, cellphone at iba pa.
 9. 9. • Ngunit ayon sa mga eksperto sa ekonomiya at mga iskolar sa gawi ng tao, maituturing pa rin na bahagi ng kagustuhan ang paghahangad ng tao sa isang bagay sapagkat higit itong mahusay kung ihahambing sa dati niyang ginagamit. • Gaya halimbawa ng Instant Coffee.
 10. 10. Teorya ng Pangangailangan ni Maslow • Si Abraham Harold Maslow (1908-1970) ay isang amerikanong psychologist na nagpanukala ng hirarkiya ng mga pangangailangan.
 11. 11. Teorya ng Pangangailangan • Ayon kay Maslow, habang nagpapatuloy na napupunan ng tao ang kanayang batayang pangangailangan, siya ay naghahanap ng mas mataas na pangangailangan (higher needs) ayon sa pagkakasunod sunod sa isang hirarkiya.
 12. 12.  Physiological needs (pisyolohikal) – ang pinakamababang bahagi ng piramide, kabilang dito ang mga bayolohikal na pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin, at tulog.  Safety needs (pangkaligtasan) – ito ay nauukol sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay, kabilang dito ang katiyakan sa hanapbuhay at kaligtasan.  Love/Belonging needs (Pangangilangang makisalamuha, makisapi at magmhal) – ito ay nauukol sa pangangailangang panlipunan tulad ng pakikipagkaibigan at pagkakaroon ng pamilya dahil sa kailangan ng tao ang pagmamahal at pagtanggap ng ibang tao.  Esteem needs ( pangangailangang mabigyan ng pagpapahalaga ng iba)– nauukol sa pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao.  Actualization (pangangailangang maipatupad ang kaganapang pagkato) – ang pinakamataas na antas sa hirarkiya. Dito ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kanyang sariling potensyal, ngunit higit sa lahat sa kabuuang potensyal ng tao.
 13. 13. Teorya ng Pangangailangan ayon kay McClelland • David McClelland, isang Amerikanong psychologist, ayon sa kanya, may mga pangangailangan ang tao na natatamo sa matagal na panahon at hinuhubog ng mga karanasan
 14. 14. Teorya ni McClelland • Ang mga pangangailangang ito ay inuuri sa tatlo: • Ang nagawa (achievement) • Kapangyarihan (power) • Pagsapi (affiliation)
 15. 15. Nagawa (achievement) • Nagawa (achievement) – inilarawan ni McClelland ang katangian at saloobinng taong may mataas na pangangailangan sa nagawa • Ang nagawa ay higit na mahalaga kaysa mga gantimpalang material at salapi. • Ang makamit ang layunin ay nagbibigay ng personal na kasiyahang higit sa makatanggap ng papuri at pagkilala. • Mahalaga ang feedback upang masubaybayan ang pag- unald na nakamit.
 16. 16. Kapangyarihan(Power) • Kapangyarihan(Power) – ito ay may dalawang uri – personal at institusyonal • Personal – ito ay kadalasang hindi maganda dahil sa pagnanais na magtuos sa iba • Institusyonal – ito ay nakatuon sa mga pagsisikap upang maging maayos ang layunin ng samahan
 17. 17. Pagsapi (affiliation) • Pagsapi (affiliation) – ang pagsapi ay nagnanais ng maayos na pakikisalamuha sa ibang tao at kailangang makadama na sila rin ay tinatanggap ng ibang tao. • Ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao ang itinuturing na pinakaugat ng suliraning may kaugnayan sa kakapusan. Kaya nararapat na maging matalino sa pagpapasya ukol sa paggamit ng may kakapusang pinagkukunang-yaman. Kinakailangang bigyang-tuon ang mga bagay na makapagbibigay sa tao ng higit na kapakinabangan at kasiyahan.
 18. 18. Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino
 19. 19. Sarbey ng NSO at FIES • Sa pagdaan ng panahon, sinasabing bumababa ang gastusin ng pamilyang pilipino sa pagkain habang patuloy na tumataas ang kanilang gastusin sa ibang bagay. • Sa srabey na ginawa ng NSO (National Statistics Office) at FIES (Family Income and Expenditure Survey) ipinakita na sa bawat Php.100 na ginagastos ng bawat pamilyang pilipino na kabilang sa 30% ng pangkat na may pinakamababang kita noong 2006, Php.59 ay napupunta sa pagkain kumpara sa Php.60 noong 2003. • Bumaba rin ang paggasta sa iba pang mga bagay tulad ng tabako (2% patungong 1.7%), pananamit at sapin sa paa (2.5% patungong 2%) at pagkukumpuni ng tahanan (5% patungong 2.%)
 20. 20. Distribusyon ng kabuuang gastusin ng Pamilya Rehiyon Gastusin (sa bilyong piso) 2003 2006 Kabuuan Porsyento Kabuuan Porsyento Pilipinas 2,038 100.0 2,561 100.0 NCR 500 24.5 609 23.38 CAR 35 1.7 46 1.8 Ilocos 90 4.4 117 4.6 Gitnang luzon 249 12.2 325 12.7 MIMAROPA 42 2.1 51 2.0 Gitnang Visayas 124 6.1 160 6.2 Davao 81 4.0 97 3.8 ARMM 34 1.7 40 1.6

×