Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03 b fonaments_tipologies_v02

319 views

Published on

Classes de geotècnica i edificació, Universitat de Barcelona. Fonaments

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

03 b fonaments_tipologies_v02

 1. 1. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 1 FONAMENTSPrincipis bàsics, tipologies, disseny...
 2. 2. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 2 Definició de fonamentDe la vikipèdia:El fonament és un element constructiu funcional constituït per doscomponents:-Lelement estructural o fonament pròpiament dit és qui té la funció de"rebre, donar resposta i transmetre al terreny o roca, els esforços quesexerceixen sobre lestructura resistent o en el propi fonament.-El terreny o roca és el component que ha de suportar i donar resposta alsesforços que els transmet el fonament durant tota la vida prevista de laconstrucció.Sí però.... PER QUÈ DIANTRE SERVEIX UN FONAMENT?
 3. 3. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 3 Definició de fonament respecte a la funcionalitatFuncions del fonament:-Assegurar l’estabilitat de laconstrucció: condició SE-1(referida a la “resistència” delterreny)- Garantir la seva funcionalitat:condició SE-2 (referida a ladeformabilitat del terreny)
 4. 4. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 4Funcionalitat del fonament Qüestió de superfície?
 5. 5. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 5funcionalitat del fonament Qüestió d’encastament?
 6. 6. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 6Fonaments superficials
 7. 7. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 7Fonaments: concepte “fonament directe i superficial”
 8. 8. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 8Fonaments: concepte “fonament directe semiprofund”
 9. 9. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 9Fonamentacions concepte “llosa”
 10. 10. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 10Cap. 4: Fonamentacions superficials – lloses: problemes ... fonamentar en llosa no sempre és la solució
 11. 11. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 11 Fonamentacions directes: disseny - qad (1)Tensió admissible i d’enfonsament (estat límit últim):Mètodes de verificació: analític
 12. 12. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 12 Fonamentacions directes: disseny - qad (2)Tensió admissible i d’enfonsament (estat límit últim):Mètodes de verificació: simplificat (qad deduïda directament de NSPT) B: ample del fonament D: encastament St: assentament tolerableCondició: per sdif tolerable = 25 mm i distorsió ≤ 2 %0 L = 12.5 m ( ! )
 13. 13. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 13 Fonamentacions directes: disseny - qad (3)- Pressionsadmissibles per afonamentació en roca:- únic cas en ques’admet un criteri dedisseny “segonsnorma” (relació entretipologia i estat de laroca i tensióadmissible).- alternativa de càlculanalític simplificat.
 14. 14. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 14Fonamentacions directes: disseny – s (1)
 15. 15. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 15 Fonamentacions directes: disseny – s (1)- Assentament de fonamentacions directes Mètodes de càlcul:sòls coherents:quan qw < qprec -mètode elàstic -> s = f (q, B, E, Iz) -valorar E a partir d’assaigs de laboratori o de qc -no aplicable NSPT (o amb moltes reserves i experiència)(quan qw > qprec) -mètode edomètric
 16. 16. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 16fonamentacions profundes
 17. 17. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 17fonamentacions profundes: pilots (o pilons)Paradigma: fonamentació profunda: L > 8b
 18. 18. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 18fonamentacions profundes: enceps (1 pilar = + d’un pilot)
 19. 19. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 19 Fonamentacions profundes: classes-classificació de les fonamentacions profundes, segons: - la transmissió de càrregues al sòl: fuste / punta - els materials: formigó “in situ”, prefabricats, d’acer, fusta - el procediment constructius: per excavació / per desplaçament - la forma: secció circular, prismàtica, H ... cas especial: pilots – pantalla
 20. 20. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 20 Fonamentacions profundes: classes-classificació de les fonamentacions profundes: - la transmissió de càrregues al sòl: fuste / punta
 21. 21. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 21 Fonamentacions profundes: classes-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -els materials: formigó “in situ”, prefabricats, d’acer, fusta
 22. 22. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 22 Fonamentacions profundes: classes-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -els materials: formigó “in situ”, prefabricats, d’acer, fusta
 23. 23. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 23 Fonamentacions profundes: classes-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -els materials: formigó “in situ”, prefabricats, d’acer, fusta
 24. 24. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 24 Fonamentacions profundes: classes-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -El mètode d’emplaçament: perforats, clavats:
 25. 25. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 25Fonamentacions profundes: classes-classificació de les fonamentacions profundes, segons: -El mètode d’emplaçament: perforats, clavats:
 26. 26. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 26Fonamentacions profundes: pantalles Mur pantalla
 27. 27. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 27Fonamentacions profundes: pantalles
 28. 28. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 28Fonamentacions profundes: pantalles
 29. 29. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 29Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU
 30. 30. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 30 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per puntaSòls granulars (sense cohesió): fp: factor corrector perMètode analític: (MPa) tipus de pilot (clavat o perforat)Mètode empíric: qp = fp ·NSPT (MPa)
 31. 31. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 31 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per puntaSòls coherents (amb cohesió) pilots perforats:Mètode analític: en condicions drenades en condicions no drenades Np: factor corrector per encastamentMètode empíric: No aplicable de forma realista cap correlació amb NSPTPilots clavats: adoptar fórmules de “hinca” específiques
 32. 32. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 32 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per fregamentSòls granulars (sense cohesió):Mètode analític: τf = σ’v · k · tg φ’ · f (kPa)f: factor corrector per tipus de pilotMètode empíric: τf = 2.5 NSPT (kPa)
 33. 33. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 33 Fonamentacions profundes: disseny i càlcul: ELU: resistència per fregamentSòls coherents (amb cohesió) pilots perforats:Mètode analític: τf = c + σ’v · k · tg φ’ · f (kPa) en condicions drenades (kPa) en condicions no drenadesMètode empíric: No aplicable de forma realista cap correlació amb NSPTPilots clavats: adoptar fórmules de “hinca” específiques
 34. 34. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 34Fonamentacions profundes - control Defectes en pilots Font: CFT & Assoc.
 35. 35. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 35Fonamentacions profundes - controleco / impedància Font: INGECIM
 36. 36. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 36Fonamentacions profundes - control Font: INGECIM
 37. 37. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 37Fonamentacions profundes - control Font: INGECIM
 38. 38. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 38Fonamentacions profundes - control cross hole Font: INGECIM
 39. 39. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 39Fonamentacions profundes - control Font: INGECIM
 40. 40. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 40Fonamentacions profundes – control proves de càrrega estàtica Font: CFT & Assoc.
 41. 41. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 41 Fonamentacions profundes - controlStatnamic test
 42. 42. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 42 Fonamentacions profundes – controlanalitzador de clava de pilots (“hinca”) Font: TERRATEST
 43. 43. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 43 Fonamentacions profundes - control comparativa dels mètodes de control de fonamentacions profundes (1) (font: CFT& Assoc. SL)Método Ventajas Inconvenientes Requiere interpretación especializada. No se requiere preparación especial La punta del pilote no se detecta bienSónico con del pilote. cuando la esbeltez es importante o haymartillo de Rapidez, sencillez y economía. varios cambios de sección.mano Detecta los fallos importantes en la Se debe esperar a que el hormigón calidad. tenga una cierta resistencia. Requiere que se dejen colocados tubos embebidos en el hormigón. En pilotes Se emplea en pilotes hormigonados "in prefabricados esto no suele ser posible.Ultrasónico situ" de cualquier diámetro o longitud. Los tubos a veces se deterioran y"cross-hole" Los defectos se identifican claramente quedan inservibles. a cualquier profundidad. Se debe esperar a que el hormigón tenga una cierta resistencia. Permiten una evaluación del pilote noEnsayos Requiere una masa importante de solo estructural sino tambiénrápidos de impacto (ensayo dinámico) o un equipo geotécnica, obteniéndose sucarga especial (Statnamic). capacidad de carga.
 44. 44. Método Ventajas Inconvenientes Requiere interpretación especializada. No se requiere preparación especial DOCUMENT punta del pilote no se detecta bien La BÀSIC: SEGURETATSónico con del pilote.martillo de Rapidez, sencillez y economía.ESTRUCTURALla–esbeltez es importante o hay cuando FONAMENTS varios cambios de sección.mano Detecta los fallos importantes en la diap. 44 Se debe esperar a que el hormigón calidad. tenga una cierta resistencia. Fonamentacions profundes - control Requiere que se dejen colocados tubos embebidos en el hormigón. En pilotes Se emplea en pilotes hormigonados "in prefabricados esto no suele ser posible.Ultrasónico comparativa dels mètodesdiámetro o longitud. Los tubos a veces se deterioran y situ" de cualquier de control de fonamentacions profundes (2)"cross-hole" Los defectos se identifican claramente quedan inservibles. (font: CFT& aAssoc. SL) cualquier profundidad. Se debe esperar a que el hormigón tenga una cierta resistencia. Permiten una evaluación del pilote noEnsayos Requiere una masa importante de solo estructural sino tambiénrápidos de impacto (ensayo dinámico) o un equipo geotécnica, obteniéndose sucarga especial (Statnamic). capacidad de carga. Requiere un sistema de reacción quePruebas de Son los ensayos de carga mas permita aplicar cargas elevadascarga similares al comportamiento de la superiores a las de servicio e inclusoestáticas cimentación en servicio. próximas a las de hundimiento. Facilitan datos en tiempo real duranteControl la ejecución del pilote, lo que permite Solo están desarrollados para pilotesautomático de optimizar el empleo de materiales y hincados y para pilotes barrenados.ejecución detectar fallos en edad temprana.
 45. 45. DOCUMENT BÀSIC: SEGURETAT ESTRUCTURAL – FONAMENTS diap. 45moltes gràcies per la vostra participació

×