KajianTindakandalamPendidikan<br />Buku : A Short Guide to Action Research (2nd Edition) oleh Andrew P. Johnson<br />Dicet...
ABSTRAK <br />BukuinimenerangkantentangbagaimanauntukmenjalankanKajianTindakandalamPendidikan. <br />A Short Guide to Acti...
DEFINISI KAJIAN TINDAKAN<br />Hensen, 1996; McTaggart, 1997; Schmuck, 1997.<br /><ul><li>KajianTindakanadalahprosesuntukme...
KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN<br /><ul><li>KajianTindakanadalahpentinguntuk :
Merapatkanjurangantarateoridanamalandalampendidikan
Menjadikan guru sebagaiagenperubahan yang efektif
Memperkasakanpeningkatandanperkembangan profession perguruan.</li></li></ul><li>PERNYATAAN MASALAH<br />Pernyataanmasalahd...
1) MengenalpastiMasalah<br />Masalahdikenalpastidenganpemerhatianterhadapsesuatusituasidankemudiansituasitersebutdilihatbo...
2) MencariPenyelesaian<br />Terdapat 2 caradalammencaripenyelesaian :<br />PenyelesaianMasalah yang Kreatif (CPS)<br /><ul...
Matlamatutama : menghasilkan idea sebanyakmana yang boleh.</li></li></ul><li>- Rangkapenyelesaian:<br />
b) AnalisisMean-End (MEA)<br /><ul><li>Menerangkandeskripsipadahasil yang diinginkan.
Matlamatditentukanbagiakhirhasilini ; global, sifat, tingkahlakuatausituasi yang spesifikpadaakhirhasilakandipertimbangkan.
Situasisemasadinilaidanditerangkan.
Analisisdijalankanbagimencapaihasiltadi.
Akhirnya, perancangandibuatuntukmengubahsituasisemasakepadasituasi yang diingini.</li></li></ul><li>- Rangkapenyelesaian:<...
3) MengujiJalanPenyelesaian<br />Bahagianterakhir : <br />MengimplementasikanPenyelesaian ;<br />Ujipenyelesaiantersebutsa...
STRATEGI KAJIAN TINDAKAN<br />Bahagianakanmenerangkantentangstrategidalammengumpulkan data terutamanyauntuk guru novis.<br...
1) MemerhatikanPelajar<br />Petakanpergerakanpelajar<br />Perhatikandanbandingkanpelajarberdasarkankebolehanmereka.<br />P...
2) Memerhatikan Guru Kelas<br />TeknikPengurusan<br />SoalandanMaklumBalas<br />TahapSoalanmengikutTaksonomi Bloom.<br />S...
3. MemerhatikanAmalan Guru Sendiri<br />Penulismenggalakkan guru novisuntuksentiasamerakamkanepisodpengajaranmereka.<br />...
PernyataanPengurusan – Proaktif (untukmengelakkansesuatu) & Reaktif (reaksiterhadapsesuatu yang telahterjadi)<br />Pemerha...
LangkahTerperinciKajianTindakan<br />Padaawalbab 3 bukuini, 5 langkahkajiantindakantelahdiperkenalkan.<br />Dalambab ke-6 ...
KenalpastiMasalahKajian<br />Terdapat 3 langkah yang biasadigunakaniaitu :<br />Kajiataunilaikaedahpengajaran<br />Kenalpa...
Literature Review<br />Tujuanutamadalammenelitikajianlepasialah :<br />Untuksetkantopikkajianandadalamkonteksteoritikaldan...
Sumber-sumberKajianLepas :<br />JurnalAkademik – sumber paling baik<br />Internet – cepattetapiperluditapis<br />Buku<br /...
KaedahPengumpulan Data<br />Definisi Data : sebarangbentukmaklumat, pemerhatianataufakta yang dikumpulataudirekodkan.<br /...
Penulismenerangkan 13 kaedahpengumpulan data yang bolehdigunakan.<br />Penulishanyamenyarankanpengkajiuntukmengambil 2 jen...
13 KaedahPengumpulan Data<br />JurnalKajian<br />Nota – Pemerhatian<br />Checklists<br />Conference & Temubual<br />Video ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan

6,780 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • terima kasih kerana membantu untuk tidak buta mengenai kajian tindakan
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,195
Actions
Shares
0
Downloads
289
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian Tindakan Dalam Pendidikan

 1. 1. KajianTindakandalamPendidikan<br />Buku : A Short Guide to Action Research (2nd Edition) oleh Andrew P. Johnson<br />Dicetakpada 2005 oleh Pearson Education, Inc.<br />
 2. 2. ABSTRAK <br />BukuinimenerangkantentangbagaimanauntukmenjalankanKajianTindakandalamPendidikan. <br />A Short Guide to Action Research iniadalahsatupanduankepadapengkajimelaluikomprehensifdaninterpretasimenggunakankaedahKualitatifdanKuantitatifdalamkaedahkajianpendidikan. Initermasuklahdalam :<br />PemilihanTopik<br />Pengumpulan, PenganalisaandanMelaporkan Data<br />MengkajiKajianLepas<br />MempersembahkanLaporanKajian.<br />
 3. 3. DEFINISI KAJIAN TINDAKAN<br />Hensen, 1996; McTaggart, 1997; Schmuck, 1997.<br /><ul><li>KajianTindakanadalahprosesuntukmengkajisituasisebenarsekolahataukelasuntukmemahamidanmemperbaikikualitidalamtindakanatauarahan.</li></ul>Foshy, 1998; Tomlinson, 1995.<br /><ul><li>KajianTindakanadalahsejenisinkuiri yang mempunyaipra-perancangan, tersusundanbolehdikongsibersamadengan guru-guru yang lain.</li></ul>Dinkelman, 1997; McNiff, Lomax & Whitehead, 1996.<br /><ul><li>KajianTindakanadalahsatukaedah yang sistematikdantersusunbagi guru untukmemerhatiamalanmerekaatauuntukmenerokamasalahdanmencaripenyelesaian yang terbaik .</li></li></ul><li>6 LANGKAH KAJIAN TINDAKAN<br />Mengenalpastimasalah, pernyataanmasalahataumendefinisikanmasalah yang inginditeroka.<br />Tentukanjenis data yang ingindikumpul, bagaimana data hendakdikumpuldankekerapanuntukdikumpul.<br />Kumpuldananalisa data.<br />Terangkanbagaimanadapatanbolehdigunakandandiaplikasikan.<br />Lapordankongsibersamadapatandanrancangtindakan yang sesuaidengan yang lain.<br />MengkajiKajianLepas yang telahdijalankan<br />
 4. 4.
 5. 5. KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN<br /><ul><li>KajianTindakanadalahpentinguntuk :
 6. 6. Merapatkanjurangantarateoridanamalandalampendidikan
 7. 7. Menjadikan guru sebagaiagenperubahan yang efektif
 8. 8. Memperkasakanpeningkatandanperkembangan profession perguruan.</li></li></ul><li>PERNYATAAN MASALAH<br />Pernyataanmasalahdalambukuinimengandungi 3 elemen :<br />Mengenalpastimasalah<br />Mencaripenyelesaian<br />Mengujijalanpenyelesaian<br />
 9. 9. 1) MengenalpastiMasalah<br />Masalahdikenalpastidenganpemerhatianterhadapsesuatusituasidankemudiansituasitersebutdilihatbolehdiperbaiki.<br />Mengenalpastimasalahbermaksudmemahamiamalansituasidanmenerokasemuafaktor yang berkemungkinanuntukdiperbaiki.<br />
 10. 10. 2) MencariPenyelesaian<br />Terdapat 2 caradalammencaripenyelesaian :<br />PenyelesaianMasalah yang Kreatif (CPS)<br /><ul><li>Bermuladenganmendefinisikanmasalahdanmembina idea untukpenyelesaian.
 11. 11. Matlamatutama : menghasilkan idea sebanyakmana yang boleh.</li></li></ul><li>- Rangkapenyelesaian:<br />
 12. 12. b) AnalisisMean-End (MEA)<br /><ul><li>Menerangkandeskripsipadahasil yang diinginkan.
 13. 13. Matlamatditentukanbagiakhirhasilini ; global, sifat, tingkahlakuatausituasi yang spesifikpadaakhirhasilakandipertimbangkan.
 14. 14. Situasisemasadinilaidanditerangkan.
 15. 15. Analisisdijalankanbagimencapaihasiltadi.
 16. 16. Akhirnya, perancangandibuatuntukmengubahsituasisemasakepadasituasi yang diingini.</li></li></ul><li>- Rangkapenyelesaian:<br />
 17. 17. 3) MengujiJalanPenyelesaian<br />Bahagianterakhir : <br />MengimplementasikanPenyelesaian ;<br />Ujipenyelesaiantersebutsamadaiaberkesanatautidak.<br />Setiaprancangan, program ataupenyelesaian yang baruperlukansedikitperubahansemasafasaimplementasi.<br />KajianTindakanbolehdigunakansebagaipenilaianformatifdansumatif.<br />
 18. 18. STRATEGI KAJIAN TINDAKAN<br />Bahagianakanmenerangkantentangstrategidalammengumpulkan data terutamanyauntuk guru novis.<br />3 jenisstrategiiaitudarisegiPemerhatian:<br />MemerhatikanPelajar<br />Memerhatikan Guru Kelas<br />MemerhatikanAmalan Guru Sendiri<br />
 19. 19. 1) MemerhatikanPelajar<br />Petakanpergerakanpelajar<br />Perhatikandanbandingkanpelajarberdasarkankebolehanmereka.<br />Perhatikandanbandingkanpelajardaripelbagaipersekitaran.<br />Perhatikantamanpermainan<br />Perhatikanpanjangmasapadatugasantertentu<br />Perhatikantingkahlakudanspekulasikanuntukdorongan<br />Rekodkantopik yang ditulis.<br />
 20. 20. 2) Memerhatikan Guru Kelas<br />TeknikPengurusan<br />SoalandanMaklumBalas<br />TahapSoalanmengikutTaksonomi Bloom.<br />StrategiuntukMenawanPelajar<br />Pemerhatiandananalsis yang menarik<br />PenilaiandanPenaksiran<br />
 21. 21. 3. MemerhatikanAmalan Guru Sendiri<br />Penulismenggalakkan guru novisuntuksentiasamerakamkanepisodpengajaranmereka.<br />Denganrakaman, banyakmaklumatdapatdiperoleh.<br />Langkahpemerhatian:<br />Jenissoalan yang ditanya<br />Tahapsoalan yang ditanyaberdasarkan Bloom<br />Masamenunggu – gunakan ‘stop watch’<br />
 22. 22. PernyataanPengurusan – Proaktif (untukmengelakkansesuatu) & Reaktif (reaksiterhadapsesuatu yang telahterjadi)<br />PemerhatiandanAnalisis – rekodkanperkara yang pentingdanmenarik<br />
 23. 23. LangkahTerperinciKajianTindakan<br />Padaawalbab 3 bukuini, 5 langkahkajiantindakantelahdiperkenalkan.<br />Dalambab ke-6 ini, lima langkahinitelahdipecahkanlagikepada 9 langkahuntuklebihterperinci.<br />Susunan 9 langkahiniseharusnyabolehdiadaptasikandengankeperluankajianseseorangdansituasipengajaran.<br />
 24. 24.
 25. 25. KenalpastiMasalahKajian<br />Terdapat 3 langkah yang biasadigunakaniaitu :<br />Kajiataunilaikaedahpengajaran<br />Kenalpastidansiasatsesuatumasalah<br />Kajibidang yang diminatiatau yang menarik.<br />
 26. 26. Literature Review<br />Tujuanutamadalammenelitikajianlepasialah :<br />Untuksetkantopikkajianandadalamkonteksteoritikaldan<br />Untukmembuathubunganantarateoridanamalankelasanda.<br />Untukmembantumenhubungkankajianandadenganapa yang telahdilakukanolehpengkajilepas.<br />Memberiandacontoh-contohstrategi, aplikasi, persoalankajian, kaedahpengumpulan data atauteknikanalisis data.<br />Membenarkanandauntukmenjadipakardalambidang yang andakajidanlebihberpengetahuan.<br />
 27. 27. Sumber-sumberKajianLepas :<br />JurnalAkademik – sumber paling baik<br />Internet – cepattetapiperluditapis<br />Buku<br />Sumbertidakbercetak – temubual guru berpengalaman, profession pendidikan yang lain.<br />
 28. 28. KaedahPengumpulan Data<br />Definisi Data : sebarangbentukmaklumat, pemerhatianataufakta yang dikumpulataudirekodkan.<br />Pengumpulan data ialahapa yang memisahkankajiantindakandaripada editorial akhbar .<br />Data dikumpuldandaripada data inikesimpulandibuat.<br />
 29. 29. Penulismenerangkan 13 kaedahpengumpulan data yang bolehdigunakan.<br />Penulishanyamenyarankanpengkajiuntukmengambil 2 jeniskaedahuntukmemudahkankajian.<br />Kajian yang dikajimudahdanringkas.<br />Semakinbanyak data yang diambil, kajianandaakanberkemungkinanmenjadikelamkabutdantidakterurus.<br />
 30. 30. 13 KaedahPengumpulan Data<br />JurnalKajian<br />Nota – Pemerhatian<br />Checklists<br />Conference & Temubual<br />Video & Audiotapes<br />Data Retrieval Carta<br />Rating Checklists<br />Students’ Products or Performance<br />Surveys<br />Attitude dan Rating Scales<br />Seni<br />Archival Data<br />Websites, Class Journals atau E-mail.<br />
 31. 31. KaedahdalamMenganalisa Data<br />KejituandanKredibiliti<br /><ul><li>Rekodpemerhatiandenganberhati-hatidanjitu.
 32. 32. Terangkansemuafasapengumpulan data dananalisis.
 33. 33. Pastikanandarekoddanlaporkansemuaperkara yang penting.
 34. 34. Dalampenjelasan & intrepetasipemerhatian, seboleh-bolehnyabiarlaiaobjektif.
 35. 35. Gunakansumber data yang mencukupi.
 36. 36. Gunakansumber data yang tepat
 37. 37. Fikirkansecaramendalamdan yang terbaik</li></li></ul><li>Kesahan, Kebolehpercayaan & TigaSegi<br /><ul><li>Kesahan – darjahsatuperkara yang dilaporkanuntukdiukur
 38. 38. Tigasegi – mengumpullebihdarisatubentuk data ataumelihatsesuatuperkaralebihdarisatuperspektif.
 39. 39. Kebolehpercayaan – darjahsatu kajian atau eksperimen boleh diulang dengan dapatan yang sama.</li></ul>AnalisisInduktif– untukmemerhatisatubidangdanmembinasusunandenganmenyusunperkarakepadakumpulanataukategori.<br />
 40. 40. Perbincangan : PerancanganTindakan<br />Bahagian yang paling pentingdalamkajiantindakan.<br />Kesimpulan :<br />deduksi yang bersebab,<br />Selalunyatidaklebihdaripadasatuatauduaperengganmenerangkandapatankajiananda.<br />Cadangan:<br />Cadanganumumtentangapa yang bolehdigunakansebagaitindakanataupilihanberdasarkandapatananda.<br />
 41. 41. PerancanganTindakan<br /><ul><li>Merancangsatutindakanatau program ialahmenjadikannyasatutindakandalamkajiantindakan.
 42. 42. Andaperlumelakukansesuatudanberikutmerupakan 5 kemungkinan yang mungkinberlaku :</li></ul>Pemahaman yang lebihterperincitentangkeadaan, kanak-kanakataupelajarsecaraumum.<br />Penemuanpadasesuatumasalah<br />Satukaedahtindakan, program ataupedagogiberkesan yang dijumpai.<br />Satukaedahtindakan, program ataupedagogiberkesanyang perludiperbaiki.<br />Satukaedahtindakan, program ataupedagogi yang dijumpaitetapitidakberkesan.<br />

×