Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Download to read offline

  • Be the first to like this

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

  1. 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054 - 1204) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περίοδος 1054-1204  ανάπτυξη της µεγάλης γαιοκτησίας  εντεινόµενη οικονοµική διείσδυση των Ιταλών στη βυζαντινή επικράτεια Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία  Οι Κοµνηνοί κατόρθωσαν να ανασυγκροτήσουν προσωρινά το κράτος  Η διάδοχη δυναστεία των Αγγέλων δεν µπόρεσε να ανακόψει την καθοδική πορεία  Υπέστη µια σειρά από ανεπανόρθωτες καταστροφές, όπως ήταν η απώλεια των κτήσεών της στην Ιταλία και η κατάκτηση ενός µεγάλου µέρους της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους.  Στη ∆ύση,  οι κλιµατολογικές αλλαγές συνέβαλαν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής  δηµογραφική ανάπτυξη  ανάπτυξη εσωτερικού & διεθνούς εµπορίου  τα τεχνολογικά επιτεύγµατακατέστησαν δυνατή την αναβίωση των πόλεων.  Η εξουσία του πάπα ενισχύθηκε και επιβλήθηκε σε βάρος της κοσµικής εξουσίας των γερµανών βασιλέων. Οι Σταυροφορίες  υπήρξαν ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα  εξέφρασαν την ισχύ της παπικής εξουσίας και τον οικονοµικό επεκτατισµό υπονόµευσαν το Βυζάντιο και συνέβαλαν στην πτώση του. 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054 – 1081) α. Πολιτική αστάθεια και οικονοµικά προβλήµατα Μετά το θάνατο του Βασιλείου Β΄ (1025),  επικράτησε πολιτική αστάθεια στο Βυζαντινό κράτος,  άλλοτε υπερίσχυε η παράταξη των πολιτικών και επέβαλλε αυτοκράτορα της επιλογής της και άλλοτε η στρατιωτική αριστοκρατία  Στις πολιτικές εξελίξεις δυναµική ήταν και η ανάµειξη της Εκκλησίας  Η πολιτική αυτή αστάθεια είχε βαρύτατες συνέπειες στην κρατική οικονοµία. Στα µέσα του 11ου αιώνα  εφαρµόστηκε σε µεγάλη έκταση το σύστηµα της εκµίσθωσης των φόρων,  εντάθηκε η εξαγορά των αξιωµάτων,  έγινε περικοπή των στρατιωτικών δαπανών  αυξήθηκαν οι παροχές προς την Αυλή, την Εκκλησία και τους γειτονικούς λαούς. Σελίδα 1 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο
  2. 2. ΣΥΝΕΠΕΙΑ της πολιτικής αυτής ήταν να οδηγηθεί η κρατική οικονοµία σε πτώχευση. β. Εξωτερικά προβλήµατα. Η µάχη του Ματζικέρτ (1071)  Η άµυνα του κράτους δέχθηκε ισχυρό πλήγµα στην Ιταλία και τη Βαλκανική.  Στην Ανατολή οι Σελτζούκοι Τούρκοι κινήθηκαν προς τα δυτικά περί το έτος 1000, επωφελήθηκαν από τη διάσπαση και την παρακµή του Χαλιφάτου και µε πρωτοφανή ταχύτητα εξαφάνισαν τα τελευταία ίχνη της αραβικής κυριαρχίας στην Εγγύς Ανατολή.  Ο αυτοκράτορας Ρωµανός ∆΄ ∆ιογένης προσπάθησε να τερµατίσει τις εισβολές των Σελτζούκων στις ανατολικές επαρχίες του βυζαντινού κράτους.  Μάχη στο Ματζικέρτ το 1071. Ο βυζαντινός στρατός αποδεκατίστηκε. Ο Ρωµανός αιχµαλωτίστηκε, αλλά συνήψε συνθήκη ειρήνης και αφέθηκε ελεύθερος.  Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον εξόντωσαν, μετά την επιστροφή του.  Οι Σελτζούκοι ακύρωσαν τη συνθήκη ειρήνης με πρόφαση το γεγονός.  Κατέκτησαν το µεγαλύτερο µέρος της Μ. Ασίας µέσα σε µια δεκαετία. γ. Άλλα εξωτερικά και εσωτερικά προβλήµατα  1071: ο Ροβέρτος Γυισκάρδος, ηγέτης των Νορµανδών, κατέλαβε τις τελευταίες βυζαντινές κτήσεις στην Ιταλία.  Η βυζαντινή επικυριαρχία άρχισε να κλονίζεται και στις ακτές της Αδριατικής και στο ∆ούναβη.  Η οικονοµική κρίση εντάθηκε, εκτοξεύθηκαν στα ύψη οι τιµές βασικών καταναλωτικών αγαθών, ξέσπασε αιµατηρή λαϊκή.  Στην πολιτική κρίση έδωσε τέρµα η ενθρόνιση του Αλεξίου Α΄ Κοµνηνού (1081), που  ήταν εκπρόσωπος της στρατιωτικής αριστοκρατίας της Μ. Ασίας. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το πρώτο παράθεµα της σελ. 54 του σχολικού βιβλίου να εξηγήσετε γιατί ηττήθηκε στο Ματζικέρτ ο ικανός στρατιωτικός και αυτοκράτορας Ρωµανός ∆΄ ∆ιογένης. 2. Αξιοποιώντας το δεύτερο παράθεµα της σελ. 54 του σχολικού βιβλίου και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε ποιες υπήρξαν οι συνέπειες της ήττας του βυζαντινού στρατού στο Ματζικέρτ. 3. Ποια ήταν η κατάσταση της οικονοµίας του Βυζαντινού κράτους και πού οφείλεται αυτή α) πριν και β) µετά το 1071; 2. Η εσωτερική πολιτική των Κοµνηνών (1081 – 1185) α. Η διοίκηση και η οικονοµία Στα χρόνια του Αλεξίου Α΄ Κοµνηνού 1. Αυξήθηκε υπερβολικά ο αριθµός των αξιωµάτων 2. Έπαψε να επικρατεί η γραφειοκρατία της προηγούµενης περιόδου 3. Αυξήθηκε ο αριθµός των θεµάτων της αυτοκρατορίας, µε συνέπεια να µειωθούν η έκταση και η σηµασία τους. Σελίδα 2 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο
  3. 3. 4. Κερδοσκοπικη πολιτική Αλεξίου Α΄. Ο αυτοκράτορας αύξαινε διαρκώς τους φόρους, επειδή δεν επεδίωξε τη νοµισµατική σταθερότητα, αλλά εκµεταλλεύτηκε τη συνεχή υποτίµηση του νοµίσµατος λόγω της νόθευσής του. 5. Οι φορολογούµενοι επιβαρύνθηκαν µε υποχρεωτική προσφορά εργασίας σε έργο οδοποιίας, σε κατασκευές γεφυρών κ.ά. 6. Η θέση του λαού και ιδίως των αγροτών επιδεινωνόταν από τη φορολογική πολιτική και την απληστία ορισµένων ιδιωτών, στους οποίους το κράτος ανέθετε την είσπραξη των φόρων. β. Ο στρατός και ο θεσµός της πρόνοιας  Ο αυτοκράτορας παραχωρούσε σε στρατιωτικούς αγροτικές εκτάσεις ή το δικαίωµα είσπραξης φόρων, µε αντάλλαγµα την παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας.  Πρόνοιες ονοµάζονταν οι παροχές αυτές, οι οποίες αποτελούσαν ιδιοκτησία του και Δεν µεταβιβάζονταν ούτε κληρονοµούνταν.  Προνοιάριοι ονοµάστηκαν οι στρατιωτικοί εκείνοι, στους οποίους ο αυτοκράτορας παραχωρούσε πρόνοιες. Έφιπποι πολεµιστές, που συµµετείχαν στον πόλεµο επικεφαλής οµάδας, µε αριθµητική δύναµη ανάλογη µε την έκταση της πρόνοιας που τους είχε παραχωρηθεί.  Ο θεσµός της πρόνοιας παρουσιάζει κάποιες οµοιότητες µε θεσµούς της φεουδαρχίας. Δεν µπορεί να γίνει λόγος για ταύτιση. Πρόνοια : Σύστηµα βάσει του οποίου ο αυτοκράτορας παραχωρούσε έκταση γης µε τα εισοδήµατά της σε ένα ισχυρό πρόσωπο, το οποίο από την πλευρά του αναλάµβανε ορισµένες υποχρεώσεις έναντι του αυτοκράτορα. Από το 12ο αι. και µετά οι υποχρεώσεις αυτές είχαν στρατιωτικό χαρακτήρα. Από το 13ο αι. η Πρόνοια έτεινε να καταστεί κληρονοµική. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ • Ο στρατός έγινε η κυρίαρχη τάξη στο Βυζάντιο, ζούσε εις βάρος του πληθυσµού. • Πολλοί έσπευδαν να καταταγούν στο στρατό, σε αντίθεση µε παλαιότερες εποχές, πού τον απέφευγαν και προτιµούσαν άλλα επαγγέλµατα. γ. Η προσπάθεια για µεταρρύθµιση Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Α΄ και η πολιτική του Θετικά στοιχεία  Προσπάθησε να προστατεύσει τους χωρικούς από τις καταχρήσεις των δυνατών.  Αγωνίστηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και τις καταχρήσεις στη δηµόσια διοίκηση. Αρνητικά στοιχεία  Χρησιµοποίησε βία, που αµαύρωσε την κοινωνική του πολιτική => η βασιλεία του εξελίχθηκε σε τυραννία.  Η αγανάκτηση του λαού ξέσπασε µε πολλούς τρόπους και το πρόγραµµα του για ριζική αλλαγή απέτυχε.  Επιδείνωση των σχέσεων µε τη ∆ύση, η οποία ακολούθησε επιθετική πολιτική κατά του Βυζαντίου. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σελίδα 3 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο
  4. 4. 1. Ποιες µεταρρυθµίσεις πραγµατοποιήθηκαν στους τοµείς της διοίκησης και της οικονοµίας επί βασιλείας του Αλεξίου Α΄ Κοµνηνού και ποιες ήταν οι συνέπειές τους; 2. Τι ήταν ο θεσµός της πρόνοιας και ποιος ο ρόλος των προνοιαρίων; 3. Με βάση το πρώτο παράθεµα της σελ. 56 του σχολικού βιβλίου και τις ιστορικές σας γνώσεις να εντοπίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές της στρατιωτικοποίησης του βυζαντινού κράτους που πραγµατοποιήθηκε επί βασιλείας Ισαύρων και επί βασιλείας Κοµνηνών. 4. Τι επεδίωξε µε την πολιτική του ο Ανδρόνικος Α΄ Κοµνηνός και για ποιους λόγους απέτυχε η προσπάθειά του; Να λάβετε υπ’ όψιν και το δεύτερο παράθεµα της σελ. 56 του σχολικού βιβλίου. 5. Ποια ήταν η κατάσταση των λαϊκών στρωµάτων κατά την περίοδο της δυναστείας των Κοµνηνών; 5. Οικονοµικές µεταβολές στη ∆υτική Ευρώπη α. Ο πληθυσµός και η γεωργία Μέσα του 11ου αιώνα: αρχίζει µια περίοδος ακµής στη ∆. Ευρώπη και τη Β. Ιταλία  Ο πληθυσµός αυξάνεται  οι καλλιεργούµενες εκτάσεις επεκτείνονται µε εκχερσώσεις και αποξηράνσεις  Το εµπόριο και η βιοτεχνία ζωντανεύουν  Νέες πόλεις ιδρύονται  Το χρήµα χρησιµοποιείται και πάλι στις συναλλαγές. Ουσιαστικά πραγµατοποιείται µια γεωργική επανάσταση  Αυξάνονται οι καλλιεργούµενες εκτάσεις και η συγκοµιδή.  Πραγµατοποιούνται τεχνολογικές καινοτοµίες, όπως είναι το τροχοφόρο άροτρο  και η τετράτροχη άµαξα.  Η έλλειψη λιπάσµατος επιβάλλει την τριζωνική καλλιέργεια.  Το χωράφι χωρίζεται σε 3 ζώνες που καλλιεργούνται εκ περιτροπής.  η 1η καλλιεργείται το φθινόπωρο µε κριθάρι και βρώµη  η 2η την άνοιξη µε κριθάρι όσπρια και λαχανικά  η 3η µένει ακαλλιέργητη – αγρανάπαυση. Έτσι : • επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αγρού • ο πληθυσµός εξασφαλίζει περισσότερη και καλύτερης ποιότητας τροφή. Οι µεταβολές συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση του αγροτικού εποικισµού και στο σχηµατισµό αστικών κοινοτήτων. β. Οι πόλεις Μέσα του 11ου αιώνα και κυρίως µετά το 1060  ιδρύονται πολλές νέες πόλεις, επεκτείνονται οι παλαιοί οικισμοί  ανεγείρονται φρούρια των πόλεων  ο καταµερισµός εργασίας βάση της ζωής στην πόλη (πιβάλλεται από την πρόοδο της τεχνολογίας)  κύριες πηγές ενέργειας ο νερόµυλος και ο ανεµόµυλος από τα τέλη του 11ου αιώνα Σελίδα 4 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο
  5. 5. Ο ρόλος της πόλης  Οι πόλεις γίνονται κέντρα εντατικής οικοδόµησης και συναλλαγών, κινητήριες δυνάµεις της παραγωγής.  Παράγουν και θέτουν σε κυκλοφορία εµπορεύµατα, διαδίδουν τεχνικές και νέες ιδέες.  Αναλαµβάνουν τον κοινωνικοοικονοµικό και πνευµατικό ρόλο που διαδραµάτιζαν οι µονές στον Πρώιµο Μεσαίωνα. γ. Το εµπόριο Σηµειώνεται πρόοδος του εµπορίου ΑΙΤΙΟ : το αγροτικό πλεόνασµα διατίθεται στις πόλεις. ΧΡΟΝΟΣ : µέσα του 11ου αιώνα και ιδιαίτερα στη διάρκεια του 12ου αιώνα. ΧΩΡΟΣ : Ευρεία ακτίνα δράσης κατά µήκος των οδικών αξόνων που συνδέουν τα έσχατα σηµεία της Χριστιανοσύνης, που κατευθύνονται προς τα µεγάλα μουσουλµανικά και βυζαντινά κέντρα της Μεσογείου. • Μεγάλα εµπορικά κέντρα είναι στο Νότο οι ιταλικές ναυτικές πόλεις, • ενώ στο Βορρά η Μπρυζ και η Βρέµη. • Πρωταγωνιστούν εβραίοι και χριστιανοί έµποροι από τη Βενετία και την Πράγα, • οι οποίοι διακινούν κυρίως δούλους, προϊόντα πολυτελείας και καταναλωτικά αγαθά (γούνες, µπαχαρικά, χρωµατιστά υφάσµατα της Φλάνδρας, αλάτι, ξύλο, σίδηρο, σιτάρι κ.ά.). • Η µεταφορά των εµπορευµάτων γίνεται :  στην ξηρά µε µεγάλες τετράτροχες άµαξες ή καραβάνια ηµιόνων.  στη θάλασσα µε γαλέρες και κόγκες (τύπος πλοίων του Βορρά). Ο θεσµός των εµποροπανηγύρεων • Αρχίζει να διαδίδεται από τα τέλη του 12ου αιώνα, ιδιαίτερα στη Φλάνδρα και στη γαλλική Καµπανία. • Αποτελούν στην ουσία µια διαρκή αγορά, όπου δεν προσφέρονται µόνο εµπορεύµατα, γίνονται και ανταλλαγές νοµισµάτων, χορηγούνται πιστώσεις, κυρίως από εβραίους επιχειρηµατίες και από τις πλούσιες µονές. • Οι πρώτες εκδηλώσεις του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στη Δύση. Οι ναυτικές εταιρείες • συγκροτούνται στο µεσογειακό κόσµο, και ιδιαίτερα στη Βενετία και στη Γένουα, • από το 12ο αιώνα • επενδύουν στο θαλάσσιο εµπόριο, αποκοµίζουν τεράστια κέρδη. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια στοιχεία πιστοποιούν ότι κατά τον 11ο αιώνα πραγµατοποιήθηκε στη ∆υτική Ευρώπη µια γεωργική επανάσταση; 2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ίδρυση νέων πόλεων κατά τον 11ο αιώνα στη ∆υτική Ευρώπη και ποιο ρόλο διαδραµάτισαν αυτές; 3. Να εξηγήσετε πώς η πρόοδος της τεχνολογίας επηρέασε : α) τη γεωργία, β) τη δηµιουργία πόλεων και γ) το εµπόριο. Σελίδα 5 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο
  6. 6. 4. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και το παράθεµα της σελ. 63 του σχολικού βιβλίου να αναφερθείτε στις ναυτικές εταιρείες που συγκροτήθηκαν µετά το 12ο αι. 7. Οι Σταυροφορίες α. Οι παράγοντες Η διαµόρφωση της ιδέας των Σταυροφοριών προήλθε από το συνδυασµό δύο παραγόντων. Αυτοί ήταν :  Η αναβίωση της αρχαίας παράδοσης των προσκυνηµάτων στους Αγίους Τόπους στη διάρκεια του 10ου αι.  Η έντονη φηµολογία για ωµότητες σε βάρος των προσκυνητών από την πλευρά των Αράβων και των Τούρκων. Οι δυτικοί χρονογράφοι του 12ου αι. αναφέρουν ως κύριο αίτιο των Σταυροφοριών το φανατισµό των Τούρκων. Όµως η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται από την ιστορική έρευνα. Συνθήκες εκδήλωσης 1. Η πρωτοβουλία προήλθε από τους πάπες, είχαν ήδη προσδώσει χαρακτήρα ιερού πολέµου στην επιχείρηση ανάκτησης (Reconquista) των χριστιανικών εδαφών της Ισπανίας από τους Άραβες. Η αγιότητα συνδέεται µε τον πόλεµο, κάτι που η Βυζαντινή Εκκλησία δεν αποδέχτηκε ποτέ. Η ιερότητα του κηρυσσοµένου πολέµου φαίνεται και από το σύνθηµα : «Ο Θεός το θέλει» 2. Οι πάπες ήθελαν να ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των γερµανών ηγεµόνων και ιδιαίτερα του Ερρίκου του ∆΄. 3. Από την πλευρά του ο Αλέξιος Α΄, είχε προσπαθήσει να στρατολόγησει µισθοφόρους στη ∆ύση, στα χρόνια του πολέµου µε τους Πατζινάκες και τους Κοµάνους. Όμως, οι σταυροφόροι εµφανίστηκαν µπροστά στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο Αλέξιος είχε απαλλαγεί από τους κινδύνους 4. Επιπλέον οι σταυροφορίες εξυπηρέτησαν τη διάθεση του δηµογραφικού πλεονάσµατος, την επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων της ∆. Ευρώπης και την αποφυγή (λόγω των παραπάνω) των διενέξεων και των πολέµων στη ∆. Ευρώπη Η Πρώτη Σταυροφορία Ο πάπας Ουρβανός Β΄κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία το Νοέµβριο του 1095. Σύµφωνα µε µεταγενέστερους χρονογράφους, ο πάπας κάλεσε τους πιστούς σε ιερό πόλεµο κατά των Αράβων για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη (τέλη 12ου αι.)  Το Βυζάντιο είχε απειληθεί σοβαρά από τους Νορµανδούς  Οι σχέσεις µε τους Βενετούς ήταν οξυµένες, Σελίδα 6 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο
  7. 7.  Ο Ερρίκος ΣΤ΄, γερµανός αυτοκράτορας, επεξεργαζόταν επεκτατικά σχέδια σε βάρος της Αυτοκρατορίας.  Η πολιτική, στρατιωτική και οικονοµική αδυναµία της Αυτοκρατορίας ήταν εµφανέστατη. Σχεδιασµός και οργάνωση 4ης Σταυροφορίας  Η ιδέα ανήκε στο φιλόδοξο και δυναµικό πάπα Ιννοκέντιο Γ΄.  Ο σκοπός ήταν ασαφής και απροσδιόριστος (διάχυτο πνεύµα θρησκευτικότητας, ανάµεικτο µε το ιπποτικό αίσθηµα).  Αρχηγός των φεουδαρχών ορίστηκε ο Βονιφάτιος ο Μοµφερρατικός.  Τόπος συγκέντρωσης του στρατού η Βενετία.  Η Γαληνότατη ∆ηµοκρατία ανέλαβε, έναντι αµοιβής, να µεταφέρει τα στρατεύµατα µε το στόλο της στην Ανατολή και να τα εφοδιάζει µε τρόφιµα επί ένα έτος.  Προορισµός : η Αίγυπτος ή η Συρία. Εκτέλεση του σχεδίου  Ιανουάριος του 1203: οι σταυροφόροι αποδέχθηκαν την πρόταση του έκπτωτου βυζαντινού αυτοκράτορα Ισαακίου Β΄ Αγγέλου για την αποκατάστασή του στο θρόνο.  Οι σταυροφόροι έφθασαν µπροστά στα τείχη της Βασιλεύουσας τον Ιούνιο του 1203. δ. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους  Γενική ήταν η εντύπωση ότι η παραµονή των σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη θα ήταν προσωρινή.  Οι Λατίνοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη στις 17 Ιουλίου του 1203, αποκατέστησαν τον Ισαάκιο, παρέµειναν όµως εκεί για να διαχειµάσουν.  Η αντιπαράθεση µε τον πληθυσµό της πρωτεύουοας οξύνθηκε εξαιτίας της αλαζονικής συµπεριφοράς των Λατίνων, οι οποίοι επέβαλαν και βαρύτατη φορολογία. Γαληνοτάτη ∆ηµοκρατία : Ονοµασία του ναυτικού κράτους της Βενετίας που το κυβερνούσαν οι µεγάλοι πλοιοκτήτες και έµποροι της πόλης. Η ονοµασία υποδηλώνει την οικονοµική και πολιτική σταθερότητα της Βενετίας. ΑΦΟΡΜΗ:Ο Αλέξιος Ε΄ ∆ούκας Μούρτζουφλος εκµεταλλεύτηκε την έκρυθµη κατάσταση και κατέλαβε πραξικοπηµατικά το θρόνο. Οι σταυροφόροι επεμβαίνουν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Στα τέλη Μαρτίου του 1204 οι σταυροφόροι συνυπέγραψαν τη συµφωνία διανοµής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (∆ιανοµή της Ρωµανίας). Η άλωση πραγµατοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 1204. Συνέπειες της Άλωσης 1. Οι Σταυροφόροι, κύριοι της Βασιλεύουσας, επέβαλαν τώρα το δίκαιο του κατακτητή. Οι σφαγές και οι λεηλασίες ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο. 2. Πολύτιµα έργα τέχνης διοχετεύτηκαν στη ∆ύση, για να κοσµήσουν τους καθεδρικούς ναούς και τους πύργους των ευγενών. Σελίδα 7 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο
  8. 8. 3. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους αρχίζει η µακρά περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο, η οποία διαρκεί σε ορισµένες περιοχές µέχρι το 17ο αιώνα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποιοι υπήρξαν οι παράγοντες και ποια τα αίτια που οδήγησαν στις Σταυροφορίες; Να λάβετε υπ’όψιν και το πρώτο παράθεµα της σελ. 67 του σχολικού βιβλίου. 2. Ποια ήταν η πολιτική και γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην Κωνσταντινούπολη πριν την εκδήλωση της 4ης Σταυροφορίας; 3. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα δύο παραθέµατα της σελ. 70 του σχολικού βιβλίου να αναφερθείτε στην εντύπωση που προκάλεσε στους Σταυροφόρους η Βασιλεύουσα σε σχέση µε τη συµπεριφορά που έδειξαν όταν εισέβαλαν στην Κωνσταντινούπολη. 4. Ποια ήταν τα αίτια και οι άµεσες συνέπειες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους; Να λάβετε υπ’ όψιν και τα δύο παραθέµατα της σελ. 70 του σχολικού βιβλίου. Σελίδα 8 από 8 Ιστορία Β΄ Λυκείου: κεφ. 3ο

Views

Total views

333

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×