Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο

Θεωρία και παραδείγματα

  • Be the first to comment

Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο

  1. 1. ΢ΤΝΔΕΣΙΚΑ ΡΗΜΑΣΑΓια να πλθροφοριςουμε για ιδιότθτα που ζχει κάποιοσ ι κάτι, χρθςιμοποιοφμε τρεισ βαςικζσ δομζσ:επικετικόσ Αγοράςαμε ζνα παλιό ςπίτι.προςδιοριςμόσ Δίνεται ζμφαςθ ςτθν πλθροφορία τθσκατθγορθματικόσ Αγοράςαμε ζνα ςπίτι παλιό. αγοράσ. Η παλαιότθτα απλϊσ αναφζρεταιπροςδιοριςμόσκατθγοροφμενο Το ςπίτι που αγοράςαμε είναι παλιό. Προβάλλεται θ ιδιότθτα τθσ παλαιότθτασ Ριματα που λειτουργοφν ωσ ςυνδετικάΤο Ναφπλιο υπιρξε πρωτεφουςα τθσ Ελλάδασ. Παραμζνει οπαδόσ τθσ ομάδασ μασΧρθμάτιςε/ διετζλεςε για ζνα διάςτθμα πρωκυπουργόσ. ΢τάκθκε για μζνα μάνα και πατζρασ μαηί.Ζκανε κάποτε και τρίτοσ μθχανικόσ ςτα καράβια. Εκλζχτθκε/ανακθρφχτθκε διμαρχοσ.Ο Καραγκιόηθσ φαντάηει φτωχόσ και λίγοσ. Ο Αλζξανδροσ ονομάςτθκε Μζγασ.Κρίκθκε/αποδείχτθκε /κεωρικθκε κατάλλθλοσ. Χειροτονικθκε επίςκοποσ/διάκονοσΟ Γιϊργοσ φαίνεται/μοιάηει/δείχνει επιφυλακτικόσ μαηί μου. Διορίςτθκε κακθγθτισ ςτθν Εφβοια.Κάποια μεταβατικά ριματα επιτρζπουν τθν Εξζλεξαν/διόριςαν τον Πζτρο πρόεδρο.απόδοςθ ιδιότθτασ ςτο αντικείμενό τουσ. Ζκριναν τουσ υποψθφίουσ ικανοφσ.(Πρόκειται για ριματα που ςτθ μεςοπακθτικι Ονόμαςαν τον Μ. Κων/νο άγιο τθσ Εκκλθςίασ μασ.φωνι λειτουργοφν ωσ κανονικά ςυνδετικά ριματα) Χειροτόνθςαν τον Νεκτάριο διάκονο. Τον αποκάλεςε αλιτθ.Και άλλα μθ ςυνδετικά ριματα αποδίδουν Μιλάει ωσ εκπρόςωποσ τθσ Διοίκθςθσ.ιδιότθτα ςτο υποκείμενο ι το αντικείμενο Μιλάει ςαν ειδικόσ, ενϊ δεν ζχει ςχζςθ με το κζμαμε τουσ δείκτεσ ωσ, για, ςαν Περνάει/περνιζται για ςπουδαίοσ. ωσ: θ ιδιότθτα εμφανίηεται ωσ αλθκισ Μοιάηει/φαίνεται για ξφπνιοσ. ςαν, για: ο ομιλθτισ δθλϊνει ψευδι Τον αντιμετώπιςαν ωσ υπεφκυνο. παρομοίωςθ, επιφφλαξθ για τθν Εκλαμβάνω/δζχομαι τθν απάντθςι ςου ωσ ορκι. αλικεια τθσ ιδιότθτασΚάποια μεταβατικά ριματα λειτουργοφν Οι ενζργειεσ αυτζσ δεν ςτοιχειοκετοφν/αποτελοφν/ωσ ςυνδετικά αποδίδοντασ ιδιότθτα ςτο ςυνιςτοφν αδίκθμα (=δεν είναι αδίκθμα)υποκείμενο χωρίσ να είναι ςυνδετικά Οι τρεισ τουσ απαρτίηουν/ςυγκροτοφν τθν ομάδα του τελικοφΠροςοχι! Σα ςυνδετικά ριματα ζχουν και άλλεσ ςθμαςίεσ: Ο κινθματογράφοσ είναι θ αγαπθμζνθ  Ο κινθματογράφοσ είναι (=βρίςκεται) ςτθν άλλθ γωνία. διαςκζδαςθ του Σαββατοκφριακου.  Ο πατζρασ φάνθκε(=εμφανίςτθκε) ςτο κατϊφλι τθσ Ο πατζρασ φαινόταν εκνευριςμζνοσ. πόρτασ, ςτάκθκε(=ζμεινε όρκιοσ) για λίγο και μετά ΢τάκθκε τυχερόσ. μίλθςε. Επιρρθματικό κατθγοροφμενοΟμοιόπτωτοι προςδιοριςμοί του  Ζφυγε βιαςτικόσ(=βιαςτικά)υποκειμζνου ι του αντικειμζνου με  Ζκλειςε αδιάφορθ τθν πόρτα(=με αδιαφορία)επιρρθματικό περιεχόμενο. Δεν  Πζραςε απαρατιρθτοσ(=χωρίσ κανείσ να τον παρατθριςειδθλϊνουν απλι ιδιότθτα, αλλά τισ  Γεννικθκε φτωχόσ.ςυνκικεσ(κυρίωσ τρόπο, ςειρά) κάτω  Πζκανε άρρωςτοσ και παρατθμζνοσ ςτο νοςοκομείο.από τισ οποίεσ πραγματοποιείται θ  Άκουγε ςιωπθλόσ.ενζργεια του ριματοσ.  Τερμάτιςε πρώτοσ.

×