Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ενότητα 5, θέατρο, κινηματογράφος

16,452 views

Published on

Παραγωγή γραπτού λόγου, σχετικό λεξιλόγιο

Published in: Education

Ενότητα 5, θέατρο, κινηματογράφος

  1. 1. ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥΔιαλζξτε ζνα από τα παρακάτω: Η τάξθ ςασ οργάνωςε και ανζβαςε μια κεατρικι παράςταςθ, θ οποία παρουςιάςτθκε ςε μακθτζσ και γονείσ. Γράψτε μια επιςτολι ς’ ζνα φίλο ςασ και διθγθκείτε του με λεπτομζρειεσ πϊσ πιγε θ παράςταςι ςασ. Αφθγθκείτε το ςενάριο μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ ι ενόσ κεατρικοφ ζργου που παρακολουκιςατε και ςασ άρεςε. Τθν αφιγθςι ςασ κα διαβάςετε μετά ςτουσ ςυμμακθτζσ ςασ που δεν είδαν το ζργο αυτό.Το λεξιλόγιο που ακολουκεί μπορεί να ςασ φανεί χριςιμο. Αξιοποιιςτε το!! Ονοματικζσ φράςεισ Ρθματικζσ φράςεισκζατρο υπαίκριο, ςτεγαςμζνο, κρατικό, εκνικό, ςυχνάηω, παρακολουκϊ, παίηω,δθμοτικό, επιβλθτικό, μεγαλόπρεπο, πολυτελζσ, ςυμμετζχωανακαινιςμζνο είμαι κεατρόφιλοσ/κινθματογραφόφιλοσκινθματογράφοσ/αναβακμιςμζνοσ χϊροσ/αίκουςα (ςινεφίλ),προβολισ το κζατρο…….. φιλοξενεί φζτοσ το κίαςο……..παράςταςθ κλαςικι, αξιόλογθ, ενδιαφζρουςα, ξεχϊριςε θ ςκθνι που……,επειςοδιακι, ςυναρπαςτικι, απολαυςτικι, κορυφαία ςτιγμι υπιρξε το φινάλεκακθλωτικι, εξαιρετικι, πρωτοποριακι, τολμθρι, που…….,προκλθτικι, μαγευτικι, άψογθ, υψθλϊν θ παράςταςθ ……….. βρικε ςτζγθ ςτονκαλλιτεχνικϊν αξιϊςεων, διανκιςμζνθ με χιοφμορ κινθματογράφο ………,μιοφηικαλ, επικεϊρθςθ, αυτοςχεδιαςμόσ, τραγωδία, θ υπόκεςθ του ζργου διαδραματίηεται,κωμωδία, ςάτιρα προτείνω ανεπιφφλακτα το ζργο ςτουσταινία/ παραγωγι καλογυριςμζνθ, καλοδουλεμζνθ, λάτρεισ του είδουσ,εκκεντρικι, φιλόδοξθ, περιπζτειασ, δράςθσ,καταδίωξθσ, αιςκθματικιςκθνι υποβλθτικά φωτιςμζνθ, προβολείσ, θ αυλαία ανεβαίνει, κατεβαίνει,πλατεία κατάμεςτθ, κεωρεία, εξϊςτεσ γαλαρία ςθκϊνεται, πζφτει, ανοίγειαςφυκτικά γεμάτοι, τα φϊτα χαμθλϊνουνπαραςκινια, καμαρίνιαγιγαντιαία οκόνθ προβολισκακίςματα ανατομικά, αναπαυτικά, βελοφδιναθκοποιόσ ταλαντοφχοσ, δθμοφιλισ, διάςθμοσ, ερμινευςε, ανζδειξε το ρόλο του, ζδωςεκορυφαίοσ, καταξιωμζνοσ, πρωταγωνιςτισ, αγαπθτόσ τον καλφτερο εαυτό του, ανταποκρίκθκεςτο ευρφ κοινό με επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ του ρόλου,ερμθνεία, ςυγκλονιςτικι, ανεπανάλθπτθ, πθγαία, μάγεψε το κοινό, κζντριςε το ενδιαφζρονςυγκινθτικι των κεατϊν, υποδφεται τον/τθν … με ςκθνικι άνεςθ και εκφραςτικότθτα,ςενάριο/υπόκεςθ/ςκθνοκεςία/πλοκι πετυχθμζνθ, απογείωςε το κείμενο, ανζδειξε ταευρθματικι, πρωτότυπθ, λιτι, άνευρθ, προβλζψιμθ μθνφματά του, κράτθςε αμείωτο τολιψεισ/ςκθνζσ/εικόνεσ εκπλθκτικζσ ενδιαφζρον του κοινοφπροςεγμζνθ μουςικι, οπτικά/θχθτικά εφζκοινό/κεατισ κεατρόφιλο, απαιτθτικό, ανυπόμονο, καταχειροκρότθςαν, αποκζωςανενκουςιαςμζνο, απογοθτευμζνο επιδοκίμαςαν, αποδοκίμαςαν τουσακρόα θ προςζλευςθ του κοινοφ, θκοποιοφσ θ αίκουςα ςείςτθκε από τα χειροκροτιματα/ςφυρίγματα/επευφθμίεσ
  2. 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 5Η, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥΑφθγθκείτε το ςενάριο τθσ κινθματογραφικισ ταινίασ «Το χαμίνι» του Τςάρλι Τςάπλιν πουπαρακολουκιςατε πρόςφατα ςε ειδικι προβολι για τουσ μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ τουςχολείου μασ. Μιλιςτε επίςθσ για τουσ ιρωεσ και τουσ χαρακτιρεσ που υποδφονταν,εκφράςτε τισ ςκζψεισ, τα ςυναιςκιματα και τισ εντυπϊςεισ που ςασ γζννθςε θ ταινία.Το λεξιλόγιο που ακολουκεί μπορεί να ςασ φανεί χριςιμο. Αξιοποιιςτε το!! Ονοματικζσ φράςεισ Ρθματικζσ φράςεισ παραγωγι αμερικανικι, Η υπόκεςθ του ζργου διαδραματίηεται…… αριςτουργθματικι Το φιλμ κεμελίωςε το μφκο του Σαρλό ταινία μεγάλου μικουσ, Τα ζντονα δραματικά ςτοιχεία ωσ ζνα βακμό αςπρόμαυρθ, βωβι, επιςκιάηουν τα κωμικά. αυτοβιογραφικι, κωμικοτραγικι, Η ταινία καυτθριάηει τθν κοινωνικι μελοδραματικι, επίκαιρθ, υποκριςία/δίνει μακιματα ανκρωπιςμοφ διαχρονικι, πρωτοποριακι, Ο Τςάρλι Τςάπλιν ενςαρκϊνει το χαρακτιρα ανκρϊπινθ, ςυγκινθτικι, τρυφερι του Σαρλό/ κερδίηει το κινθματογραφικό ςυνδυαςμόσ ςάτιρασ και κοινό/ ςκορπίηει άφκονο γζλιο / αποδεικνφει τραγικότθτασ το μεγαλείο του. οξφ/ καυςτικό κοινωνικό ςχόλιο Ο μικρόσ Τηάκι Κοφγκαν ςτα πρϊτα βιματα απολαυςτικό αριςτοφργθμα τθσ καριζρασ του κλζβει τθν παράςταςθ, ςυναιςκθματιςμοφ/ ανκρωπιάσ, γίνεται ιςάξιο ταίρι του Τ.Τ, δίνει μια από τισ αλλθλεγγφθσ καλφτερεσ παιδικζσ ερμθνείεσ όλων των τζχνθ παγκόςμιασ εμβζλειασ εποχϊν/ δίνει μια ολοκλθρωμζνθ ερμθνεία, περιπλανϊμενοσ, καλοκάγακοσ που ςυναρπάηει/ υποδφεται το ρόλο του με αλιτθσ, ανυπζρβλθτοσ μάςτορασ ακωότθτα και αξιοηιλευτο υποκριτικό τθσ μαντομίμασ αυκορμθτιςμό κωμικοτραγικό δίδυμο/ντουζτο Η μουςικι ςυμπλθρϊνει/αναδεικνφει/ παιδί καφμα / μινιατοφρα- εμπλουτίηει το ςυναιςκθματιςμό που καρικατοφρα του Αλιτθ, ζνα εκπζμπει θ ταινία ξεκαρδιςτικό alter ego του Το φινάλε επιφζρει τθ λφτρωςθ

×