SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
ΕΝΟΣΗΣΑ 3, ΜΙΑ ΦΑΝΣΑ΢ΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠ ΕΣΕΙΑ ΢Ε ΜΙΑ ΦΟΤΡΣΟΤ ΝΙΑ΢ΜΕΝΗ ΘΑΛΑ΢΢Α

Χρήςιμο λεξιλόγιο

      Ουςιαςτικά         Ρηματικά ςφνολα          Ονοματικά ςφνολα -
                                     ναυτικά παραγγέλματα
 Πλοίο   κατάςτρωμα(κουβζρτα),    το πλοίο :πλζει, αρμενίηει,    θάλαςςα ακφμαντθ,
 μζρθ    καρίνα(καρζνα),ίςαλα,    ανοίγεται ςτον πζλαγοσ      αρυτίδωτθ,
 πλοίου   ζξαλα, φφαλα του      ειςπλέει, καταπλζει,       γαλινια(κάλμα/μπουνάτςα), ≠
 Εξαρτιμ  πλοίου,           προςεγγίηει ςε λιμάνι, πιάνει   κυματϊδθσ, ταραγμζνθ,
 ατα    γζφυρα, κουπαςτι,      λιμάνι, ελλιμενίηεται,      φουρτουνιαςμζνθ, μανιαςμζνθ
 κάλαςςα  πλϊρθ, πρφμνθ,       προςορμίηεται, αγκυροβολεί,    βράχοσ /βραχονθςίδα, ξζρα
      φουγάρο, κατάρτι( ιςτόσ,  αράηει ≠εκπλέει, , αποπλζει,   ανεμόδαρτοσ/μζνοσ,
      άρμπουρο), ιςτία, ξάρτια,  ςαλπάρει, αφινει απόνερα,     κυματόδαρτοσ/μζνοσ ,
      παλαμάρια(καραβόςκοιν    κάνει μανοφβρεσ/ελιγμοφσ     καλαςςοδαρμζνοσ
      α), κεραίεσ(αντζνεσ),    ο αςυρματιςτήσ          φφαλοσ επικίνδυνοσ,
      άγκυρα, πθδάλιο,πυξίδα,   εκπζμπει/εξζπεμψε ςιμα      λιμάνι απάνεμο, υπινεμο ≠
      προπζλα, ραντάρ, φϊτα    κινδφνου             προςι(ά)νεμο,
      ναυςιπλοΐασ, ςωςτικι                     πλοίο επιβατθγό -
      λζμβοσ, ςωςίβιο,                       οχθματαγωγό
                                     θλεκτρονικά ςυςτήματα
                                     πλοιγθςθσ
 φυςικά   μπουγάηι(ρεφμα αζρα ςε   το πλοίο ςείεται, κλυδωνίηεται,  καιρόσ αίκριοσ, κακαρόσ,
 φαινόμε  ςτενό καλάςςιο       κλονίηεται, αναπθδά,       ανζφελοσ
 να     πζραςμα), κφελλα,      προςκροφει, προςαράηει(ςε     αέρασ /άνεμοσ ιςχυρόσ,
      αντάρα, αναβραςμόσ,     βράχια, αβακι νερά), εξοκείλει,  ςφοδρόσ, κυελλϊδθσ,
      καταιγίδα, δίνθ,      βυκίςτθκε/βοφλιαξε αφτανδρο    δαιμονιςμζνοσ ≠οφριοσ
      ανεμοκφελλα,        τα κφματα παφλάηουν(αμτβ),    βροχή ραγδαία, αιφνίδια,
      ανεμοδοφρα,         λικνίηουν, χτυποφν,        απρόςμενθ, καταρρακτϊδθσ,
      ανεμοςτρόβιλοσ,       ςφυροκοποφν,           κατακλυςμιαία
      δρόλαπασ(αζρασ με      αναποδογυρίηουν το πλοίο     «αργά/όλο το πρόςω», «Πρόςω
      βροχι), κυκλϊνασ,      η τρικυμία/κυκλώνασ/θφελλα    ολοταχϊσ», «Βίρα τισ άγκυρεσ»
      ςίφουνασ, βροχι,      εντείνεται, μαίνεται, ςαρϊνει,
      μπουρίνι ≠ νθνεμία,     παραςφρει
      γαλινθ, ουράνιο τόξο,    ο καιρόσ επιδεινϊνεται
      αντικατοπτριςμόσ      ≠ βελτιϊνεται


   Πλοίο ςε φουρτοφνα: αποςπάςματα από τθν εξιςτόρθςθ τθσ ανταρςίασ του Μπάουντι, από
τον Φϊτθ Κόντογλου

    Σαν κάνανε πανιά, ςθκωκικανε ανάποδοι καιροί, που μποδίςανε το «Μπάουντυ» να βγει
ςτθν ανοιχτι κάλαςςα. Τζλοσ, ςτισ 23 Δεκεμβρίου βγικανε ςτο πζλαγο. Μα τα ςθμάδια για το ταξίδι
ιτανε άςκθμα. Κατά πρϊτο, τθ μζρα που ανεβάςανε τθν άγκυρα, ζπεςε από το μεγάλο άλμπουρο
ζνασ ναφτθσ, και γλίτωςε παρά τρίχα, γιατί άρπαξε ζνα ςκοινί κι ζπεςε ςτα μαλακά. Τθν ίδια νφχτα θ
κάλαςςα φουρτοφνιαςε κι θ φουρτοφνα βάςταξε πολλζσ μζρεσ. Από τθ μεγάλθ μανία που είχε,
ζςπαςε τισ βάρκεσ κι άρπαξε κάμποςα τςουβάλια γαλζτα. Τζλοσ ο καιρόσ καλοςφνεψε λίγο και
πιάςανε ςτθν Τενερίφα κι εκεί ξεκουραςτικανε και βολζψανε τισ αβαρίεσ, που είχανε πάκει. Ύςτερ’
από πζντε μζρεσ κάνανε πανιά, μα τουσ πιάςανε οι μπουνάτςεσ και τουσ καρφϊςανε ςτον τόπο.
Κατά το τζλοσ Φεβρουαρίου ετοιμαςτικανε, για να περάςουνε τον Κάβο Χορν, ςτθ νοτινι
άκρθ τθσ Αμερικισ, που ιτανε, κι είναι ακόμα, ο φόβοσ των καλαςςινϊν. Βάλανε ςτισ αντζνεσ
καινοφρια πανιά κι οι ναφτεσ ντυκικανε με ηεςτά ροφχα.
    Στισ 23 Μαρτίου είδανε τθν παγωμζνθ Στεριά τθσ Φωτιάσ. Ο καπετάν Μπλάι ιξερε καλά με τι
είχε να παλζψει. Ο Κάβο Χορν δεν αφινει κανζναν να περάςει δίχωσ να κιντυνζψει, λεσ και φυλάγει
το πζραςμα από τον ζναν ωκεανό ςτον άλλον, από τον Ατλαντικό ςτον Ειρθνικό. Ζνασ δαιμονιςμζνοσ
άνεμοσ φυςοφςε κάμποςεσ μζρεσ από γαρμπι (ΝΔ). Στισ 2 Απριλίου θ φουρτοφνα ιτανε τόςο άγρια,
που ο καπετάν Μπλάι ζγραψε ςτο θμερολόγιό του πωσ δεν είχε ξαναδεί τζτοια καλαςςοταραχι. Ο
καιρόσ πθδοφςε από τθ μια μεριά ςτθν άλλθ και ςικωνε κάτι κφματα που φτάνανε ίςαμε τισ αντζνεσ
του καραβιοφ. Ωςτόςο, το «Μπάουντυ» αρμζνιηε καλά, ζχοντασ ιςαριςμζνθ μοναχά τθ μαΐςτρα και
τον τρίγκο.
    Ζτςι παλεφανε μερόνυχτα ολάκερα. Με το κοφνθμα είχανε ανοίξει οι αρμοί του καραβιοφ.
Ζνασ ναφτθσ ςφεντονίςτθκε κι ζβγαλε τθν πλάτθ του κι ο μάγερασ ζςπαςε το ‘να το πλευρό του. Τον
κανονιζρθ τον πιάςανε ρευματιςμοί και κειτότανε ςτθν κουκζτα του. Η βάρδια βαςτοφςε αναμμζνθ
τθ φωτιά μζρα νφχτα.
    Στισ 20 Απριλίου ζπεςε ο αγζρασ κι θςυχάςανε για λίγο. Σφάξανε ζνα γουροφνι και
ξεφαντϊςανε.Μα δεν προφτάξανε ν’ αποφάγουνε και πιρε ζνασ διαβολόκαιροσ με χιόνι και με
χαλάηι. Πίςςα ο ουρανόσ. Η κάλαςςα είχε τζτοια όψθ, που τρόμαηε το μάτι που τθν ζβλεπε. Σικωνε
κάτι νερόβουνα μελανά και το καράβι χανότανε ανάμεςά τουσ. Τριάντα μζρεσ παλεφανε άδικα,
δίχωσ να μπορζςουνε να πάνε μπροςτά. Μάλιςτα είχανε ξουριάςει κατά πίςω. Σκαμπανεβάηανε
μζρα νφχτα και πότε τουσ ξεγελοφςε θ ελπίδα πότε τουσ παράλυνε θ απελπιςία.
    Σαν είδε ο καπετάνιοσ πωσ δεν κα κατάφερνε να καβατηάρει τον καταραμζνον Κάβο Χορν, το
πιρε απόφαςθ και γφριςε τθν πλϊρθ κατά το μζροσ απ’ όπου είχε ζρκει. Οι ναφτεσ κάνανε μεγάλθ
χαρά, γιατί πολλοί απ’ αυτοφσ ιτανε άρρωςτοι κι οι άλλοι ιτανε ξεκεωμζνοι από τισ μανοφβρεσ.
    Τϊρα είχανε πρίμο τον αγζρα που τουσ μπόδιηε πρωτφτερα να περάςουνε ςτον Ειρθνικόν
Ωκεανό και που τουσ ζςπρωχνε κατά τον Κάβο τθσ Καλισ Ελπίδασ, ςτθ νοτινι άκρθ τθσ Αφρικισ. Στισ
22 Μαΐου είδανε τθ λεγόμενθ Τράπεηα από πάνω απ’ αυτόν τον κάβο, και ςε λίγο πιγανε και ρίξανε
άγκουρα κοντά ςτθν πολιτεία του Καπ (Πόλθ του Ακρωτθρίου).

               http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/kontoglou_mpaounti.htm
Και για περιςςότερθ ζμπνευςθ δείτε το βίντεο ενόσ πραγματικοφ πλοίου που παλεφει με τα
κφματα!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=BmRzj3O_V8U&feature=player_embedded

More Related Content

What's hot

4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμνchavalesnick
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5Alexandra Gerakini
 
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό vserdaki
 
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςΙλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςvaralig
 
Φύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. ΜιχαήλΦύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. ΜιχαήλHOME
 
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β ΓυμνασίουΦύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίουmvourtsian
 
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδαςδιαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της ΙλιάδαςRia Papamanoli
 
μανιταρια στην πολη σημειωσεις
μανιταρια στην πολη σημειωσειςμανιταρια στην πολη σημειωσεις
μανιταρια στην πολη σημειωσειςDimitra Stefani
 
Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου
Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίουΝ γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου
Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίουchavalesnick
 
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3despifor
 
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfΕ΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfzohsschool
 
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3EVANGELOS LITSOS
 
το πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμιτο πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμιKonstantia Tsapra
 
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίουδιαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίουSofia Telidou
 
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςDimitra Stefani
 
TO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
TO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥTO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
TO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥVARVARAVONTZOU
 
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίαςvserdaki
 

What's hot (20)

4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
4η ενότητα Ν. Γλώσσα Α΄ Γυμν
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
 
O vankas tsexof
O vankas tsexofO vankas tsexof
O vankas tsexof
 
"ΓΙΑΤΙ", Γ. ΜΑΓΚΛΗ
"ΓΙΑΤΙ", Γ. ΜΑΓΚΛΗ"ΓΙΑΤΙ", Γ. ΜΑΓΚΛΗ
"ΓΙΑΤΙ", Γ. ΜΑΓΚΛΗ
 
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
 
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςΙλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
 
Φύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. ΜιχαήλΦύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
Φύλλο Εργασίας 3: "Μετρήσεις Μάζας-Διαγράμματα" Με Απαντήσεις / Μιχαήλ Π. Μιχαήλ
 
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β ΓυμνασίουΦύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής Ιλιάδα , Α, 54- 306,Β Γυμνασίου
 
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδαςδιαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
διαγωνισμα 1ου τριμηνου στο μαθημα της Ιλιάδας
 
μανιταρια στην πολη σημειωσεις
μανιταρια στην πολη σημειωσειςμανιταρια στην πολη σημειωσεις
μανιταρια στην πολη σημειωσεις
 
Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου
Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίουΝ γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου
Ν γλώσσα 3η ενότητα, α΄ γυμνασίου
 
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
 
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
Το άμεσο και έμμεσο Αντικείμενο, ενότητα 8 Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου.
 
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfΕ΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
 
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
Νεοελληνική Γλώσσα Α γυμνασίου-ενότητα 3
 
το πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμιτο πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμι
 
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίουδιαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
διαγωνισμα 3η ενοτητα αρχαια β γυμνασίου
 
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσειςο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
ο δρομος για τον παραδεισο ειναι μακρυς σημειωσεις
 
TO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
TO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥTO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
TO ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
 
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίαςΟδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίας
Οδύσσεια α γυμνασίου , ενότητες 7η και 8η , σχέδιο μαθήματος - φύλλο εργασίας
 

Viewers also liked

διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίουδιδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίουgina zaza
 
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενοΣυνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενοGeorgia Dimitropoulou
 
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματοςΕνότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματοςGeorgia Dimitropoulou
 
Ενότητα 4, διατροφή και υγεία
Ενότητα 4, διατροφή και υγείαΕνότητα 4, διατροφή και υγεία
Ενότητα 4, διατροφή και υγείαGeorgia Dimitropoulou
 
Ελληνική Πινακοθήκη
Ελληνική ΠινακοθήκηΕλληνική Πινακοθήκη
Ελληνική ΠινακοθήκηDoiranli
 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςSxedioMathimatos
 
Περιγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και ΑφήγησηΠεριγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και ΑφήγησηAkis Ampelas
 

Viewers also liked (7)

διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίουδιδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
διδακτικό σενάριο στη γλώσσα α΄γυμνασίου
 
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενοΣυνδετικά ρήματα,  κατηγορούμενο
Συνδετικά ρήματα, κατηγορούμενο
 
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματοςΕνότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
Ενότητα 5η, ο ρόλος, οι λειτουργίες και οι μορφές του ρήματος
 
Ενότητα 4, διατροφή και υγεία
Ενότητα 4, διατροφή και υγείαΕνότητα 4, διατροφή και υγεία
Ενότητα 4, διατροφή και υγεία
 
Ελληνική Πινακοθήκη
Ελληνική ΠινακοθήκηΕλληνική Πινακοθήκη
Ελληνική Πινακοθήκη
 
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίαςΓλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
Γλώσσα Α' Γυμνασίου- σχέδιο μαθήματος/ πρόταση διδασκαλίας
 
Περιγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και ΑφήγησηΠεριγραφή και Αφήγηση
Περιγραφή και Αφήγηση
 

Similar to Ενότητα 3, μια φανταστική περιπέτεια σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα

γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 2
γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 2γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 2
γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 24lykxalk
 
παραμύθι ένας ήρωας του βυθού
παραμύθι ένας ήρωας του βυθούπαραμύθι ένας ήρωας του βυθού
παραμύθι ένας ήρωας του βυθούeapdim
 
H πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα
H πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσαH πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα
H πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσαDimitra Mylonaki
 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥΕΛΕΝΗ ΜΟΥΤΑΦΗ
 
Νίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδα
Νίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδαΝίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδα
Νίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδαEleni Kots
 
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμουμνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμουgel93525
 
λαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγια
λαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγιαλαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγια
λαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγιαMaria Nyfoudi
 
ΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις
ΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές ΑνακαλύψειςΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις
ΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές ΑνακαλύψειςLampros Nikolaras
 
ο λουκιανός και η αληθής ιστορία
ο λουκιανός και η αληθής ιστορίαο λουκιανός και η αληθής ιστορία
ο λουκιανός και η αληθής ιστορία4Gym Glyfadas
 
Thoukydides 81.1
Thoukydides 81.1Thoukydides 81.1
Thoukydides 81.1eldpappa
 
08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της Ελλάδας08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της ΕλλάδαςPetros Michailidis
 
Το φαινόμενο του Ευρίπου
Το φαινόμενο του ΕυρίπουΤο φαινόμενο του Ευρίπου
Το φαινόμενο του Ευρίπουmavroedi
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμα
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμαΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμα
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμαEvangelia Patera
 
ναυμαχία της σαλαμίνας
ναυμαχία της σαλαμίναςναυμαχία της σαλαμίνας
ναυμαχία της σαλαμίναςGiorgosGalatas
 
To νερό στη μυθολογία και την παράδοση
To νερό στη μυθολογία και την παράδοσηTo νερό στη μυθολογία και την παράδοση
To νερό στη μυθολογία και την παράδοσηB3class
 

Similar to Ενότητα 3, μια φανταστική περιπέτεια σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα (20)

γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 2
γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 2γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 2
γιώργος θεοτοκάς παράλληλο αλέξη ζορμπάς 2
 
παραμύθι ένας ήρωας του βυθού
παραμύθι ένας ήρωας του βυθούπαραμύθι ένας ήρωας του βυθού
παραμύθι ένας ήρωας του βυθού
 
H πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα
H πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσαH πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα
H πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα
 
Alexandros Papadiamantis
Alexandros Papadiamantis Alexandros Papadiamantis
Alexandros Papadiamantis
 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ Μ - ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
 
NIKOΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
NIKOΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣNIKOΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
NIKOΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
 
Νίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδα
Νίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδαΝίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδα
Νίκος Κάσδαγλης, Η σοροκάδα
 
φωτα ολοφωτα
φωτα ολοφωταφωτα ολοφωτα
φωτα ολοφωτα
 
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμουμνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου
μνήμες ναυτικών από τις θάλασσες του κόσμου
 
λαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγια
λαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγιαλαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγια
λαμπρινάκου δέσποινα τα ναυάγια
 
Πλοιο
ΠλοιοΠλοιο
Πλοιο
 
ΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις
ΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές ΑνακαλύψειςΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις
ΚΕΦ.2α Οι Γεωγραφικές Ανακαλύψεις
 
Ο ΚΑΛΑΘΑΣ
Ο ΚΑΛΑΘΑΣΟ ΚΑΛΑΘΑΣ
Ο ΚΑΛΑΘΑΣ
 
ο λουκιανός και η αληθής ιστορία
ο λουκιανός και η αληθής ιστορίαο λουκιανός και η αληθής ιστορία
ο λουκιανός και η αληθής ιστορία
 
Thoukydides 81.1
Thoukydides 81.1Thoukydides 81.1
Thoukydides 81.1
 
08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της Ελλάδας08. Οι ακτές της Ελλάδας
08. Οι ακτές της Ελλάδας
 
Το φαινόμενο του Ευρίπου
Το φαινόμενο του ΕυρίπουΤο φαινόμενο του Ευρίπου
Το φαινόμενο του Ευρίπου
 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμα
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμαΑλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμα
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Τ' αγνάντεμα
 
ναυμαχία της σαλαμίνας
ναυμαχία της σαλαμίναςναυμαχία της σαλαμίνας
ναυμαχία της σαλαμίνας
 
To νερό στη μυθολογία και την παράδοση
To νερό στη μυθολογία και την παράδοσηTo νερό στη μυθολογία και την παράδοση
To νερό στη μυθολογία και την παράδοση
 

More from Georgia Dimitropoulou

Κάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα Αλιφραγκή
Κάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα ΑλιφραγκήΚάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα Αλιφραγκή
Κάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα ΑλιφραγκήGeorgia Dimitropoulou
 
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.ε
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.εΑσκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.ε
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.εGeorgia Dimitropoulou
 
Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικής
Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικήςΟι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικής
Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΑσκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςGeorgia Dimitropoulou
 
Επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - πίνακας
Επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας -  πίνακαςΕπιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας -  πίνακας
Επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - πίνακαςGeorgia Dimitropoulou
 
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΠαθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΜέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.ε
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.εΤελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.ε
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.εGeorgia Dimitropoulou
 
Αιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.ε
Αιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.εΑιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.ε
Αιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.εGeorgia Dimitropoulou
 
Ασκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακες
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακεςΔευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακες
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακεςGeorgia Dimitropoulou
 
Eνσυναίσθηση και συμπάθεια
Eνσυναίσθηση και συμπάθειαEνσυναίσθηση και συμπάθεια
Eνσυναίσθηση και συμπάθειαGeorgia Dimitropoulou
 
Επαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεων
Επαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεωνΕπαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεων
Επαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεωνGeorgia Dimitropoulou
 
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξηςΑσκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξηςGeorgia Dimitropoulou
 
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξηςΑσκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξηςGeorgia Dimitropoulou
 
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνήςAόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνήςGeorgia Dimitropoulou
 
H μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμα
H μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμαH μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμα
H μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμαGeorgia Dimitropoulou
 
Αναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. Ελληνικής
Αναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. ΕλληνικήςΑναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. Ελληνικής
Αναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. ΕλληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
Aναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: Σχεδιάγραμμα
Aναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: ΣχεδιάγραμμαAναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: Σχεδιάγραμμα
Aναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: ΣχεδιάγραμμαGeorgia Dimitropoulou
 

More from Georgia Dimitropoulou (20)

Κάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα Αλιφραγκή
Κάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα ΑλιφραγκήΚάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα Αλιφραγκή
Κάθοδος στον Άδη, Iζανάμι και Iζανάγκι, Άννα Αλιφραγκή
 
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.ε
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.εΑσκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.ε
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της ν.ε
 
Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικής
Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικήςΟι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικής
Οι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις της νέας ελληνικής
 
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσαςΑσκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Ασκήσεις στις επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
 
Επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - πίνακας
Επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας -  πίνακαςΕπιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας -  πίνακας
Επιρρηματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - πίνακας
 
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΠαθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Παθητικός Μέλλων και Αόριστος Α και Β όλων των ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
 
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικήςΜέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
Μέλλων, αόριστος ενρινολήκτων-.υγρολήκτων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής
 
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.ε
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.εΤελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.ε
Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις της ν.ε
 
Αιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.ε
Αιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.εΑιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.ε
Αιτία - Σκοπός: Τρόποι Δήλωσης στα ν.ε
 
Ασκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις σε όλα τα είδη των ονοματικών προτάσειων της αρχαίας ελληνικής
 
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στις ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής
 
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακες
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακεςΔευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακες
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις της αρχαίας ελληνικής: πίνακες
 
Eνσυναίσθηση και συμπάθεια
Eνσυναίσθηση και συμπάθειαEνσυναίσθηση και συμπάθεια
Eνσυναίσθηση και συμπάθεια
 
Επαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεων
Επαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεωνΕπαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεων
Επαναληπτικές ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα όλων των τάξεων
 
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξηςΑσκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Α΄ και Β΄ τάξης
 
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξηςΑσκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα Γ΄ τάξης
 
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνήςAόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
Aόριστος B΄, ενεργητικής και μέσης φωνής
 
H μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμα
H μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμαH μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμα
H μουσική εξημερώνει, συνοπτικό σχεδιάγραμμα
 
Αναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. Ελληνικής
Αναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. ΕλληνικήςΑναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. Ελληνικής
Αναφορικές ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις της Ν. Ελληνικής
 
Aναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: Σχεδιάγραμμα
Aναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: ΣχεδιάγραμμαAναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: Σχεδιάγραμμα
Aναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής: Σχεδιάγραμμα
 

Recently uploaded

Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Δήμητρα Τζίνου
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxLampriniMagaliou
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptxΝικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptxLampriniMagaliou
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxLampriniMagaliou
 
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςΜαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςNewsroom8
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxLampriniMagaliou
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxLampriniMagaliou
 
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΘεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxLampriniMagaliou
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxLampriniMagaliou
 

Recently uploaded (20)

Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
Εικόνες της Παναγίας που αποδίδονται στον Άγιο, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λου...
 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryC-2324.pdfSchoolYear: 2023-2024
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptxΝικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
Νικολόπουλος Αριστείδης, ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.pptx
 
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
YlhPhysicsA-2324.pdf. School year: 2023-2024
 
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσειςΜαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
Μαθηματικά - Πανελλήνιες 2023: Αυτά τα θέματα έπεσαν - Οι απαντήσεις
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docxΝιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
Νιωθω ένα συναίσθημα/ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023.docxΤΣΕ.docx
 
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of AthensYlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
YlhArxaiwnB-both-2324.pdf. 56thJHS of Athens
 
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptxΜπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
Μπουσμαλή Ξ.,Το καπλάνι της βιτρίνας.pptx
 
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
YlhTexnologiasC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-24
 
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΘεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Θεοχαροπούλου Β., βιβλιοπαρουσίαση βιβλίου κ. Μήττα ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
YlhEnglishA-2324.pdf. 56th Junior High School of Athens.
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptxΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ _ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.pptx
 

Ενότητα 3, μια φανταστική περιπέτεια σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα

 • 1. ΕΝΟΣΗΣΑ 3, ΜΙΑ ΦΑΝΣΑ΢ΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠ ΕΣΕΙΑ ΢Ε ΜΙΑ ΦΟΤΡΣΟΤ ΝΙΑ΢ΜΕΝΗ ΘΑΛΑ΢΢Α Χρήςιμο λεξιλόγιο Ουςιαςτικά Ρηματικά ςφνολα Ονοματικά ςφνολα - ναυτικά παραγγέλματα Πλοίο κατάςτρωμα(κουβζρτα), το πλοίο :πλζει, αρμενίηει, θάλαςςα ακφμαντθ, μζρθ καρίνα(καρζνα),ίςαλα, ανοίγεται ςτον πζλαγοσ αρυτίδωτθ, πλοίου ζξαλα, φφαλα του ειςπλέει, καταπλζει, γαλινια(κάλμα/μπουνάτςα), ≠ Εξαρτιμ πλοίου, προςεγγίηει ςε λιμάνι, πιάνει κυματϊδθσ, ταραγμζνθ, ατα γζφυρα, κουπαςτι, λιμάνι, ελλιμενίηεται, φουρτουνιαςμζνθ, μανιαςμζνθ κάλαςςα πλϊρθ, πρφμνθ, προςορμίηεται, αγκυροβολεί, βράχοσ /βραχονθςίδα, ξζρα φουγάρο, κατάρτι( ιςτόσ, αράηει ≠εκπλέει, , αποπλζει, ανεμόδαρτοσ/μζνοσ, άρμπουρο), ιςτία, ξάρτια, ςαλπάρει, αφινει απόνερα, κυματόδαρτοσ/μζνοσ , παλαμάρια(καραβόςκοιν κάνει μανοφβρεσ/ελιγμοφσ καλαςςοδαρμζνοσ α), κεραίεσ(αντζνεσ), ο αςυρματιςτήσ φφαλοσ επικίνδυνοσ, άγκυρα, πθδάλιο,πυξίδα, εκπζμπει/εξζπεμψε ςιμα λιμάνι απάνεμο, υπινεμο ≠ προπζλα, ραντάρ, φϊτα κινδφνου προςι(ά)νεμο, ναυςιπλοΐασ, ςωςτικι πλοίο επιβατθγό - λζμβοσ, ςωςίβιο, οχθματαγωγό θλεκτρονικά ςυςτήματα πλοιγθςθσ φυςικά μπουγάηι(ρεφμα αζρα ςε το πλοίο ςείεται, κλυδωνίηεται, καιρόσ αίκριοσ, κακαρόσ, φαινόμε ςτενό καλάςςιο κλονίηεται, αναπθδά, ανζφελοσ να πζραςμα), κφελλα, προςκροφει, προςαράηει(ςε αέρασ /άνεμοσ ιςχυρόσ, αντάρα, αναβραςμόσ, βράχια, αβακι νερά), εξοκείλει, ςφοδρόσ, κυελλϊδθσ, καταιγίδα, δίνθ, βυκίςτθκε/βοφλιαξε αφτανδρο δαιμονιςμζνοσ ≠οφριοσ ανεμοκφελλα, τα κφματα παφλάηουν(αμτβ), βροχή ραγδαία, αιφνίδια, ανεμοδοφρα, λικνίηουν, χτυποφν, απρόςμενθ, καταρρακτϊδθσ, ανεμοςτρόβιλοσ, ςφυροκοποφν, κατακλυςμιαία δρόλαπασ(αζρασ με αναποδογυρίηουν το πλοίο «αργά/όλο το πρόςω», «Πρόςω βροχι), κυκλϊνασ, η τρικυμία/κυκλώνασ/θφελλα ολοταχϊσ», «Βίρα τισ άγκυρεσ» ςίφουνασ, βροχι, εντείνεται, μαίνεται, ςαρϊνει, μπουρίνι ≠ νθνεμία, παραςφρει γαλινθ, ουράνιο τόξο, ο καιρόσ επιδεινϊνεται αντικατοπτριςμόσ ≠ βελτιϊνεται Πλοίο ςε φουρτοφνα: αποςπάςματα από τθν εξιςτόρθςθ τθσ ανταρςίασ του Μπάουντι, από τον Φϊτθ Κόντογλου Σαν κάνανε πανιά, ςθκωκικανε ανάποδοι καιροί, που μποδίςανε το «Μπάουντυ» να βγει ςτθν ανοιχτι κάλαςςα. Τζλοσ, ςτισ 23 Δεκεμβρίου βγικανε ςτο πζλαγο. Μα τα ςθμάδια για το ταξίδι ιτανε άςκθμα. Κατά πρϊτο, τθ μζρα που ανεβάςανε τθν άγκυρα, ζπεςε από το μεγάλο άλμπουρο ζνασ ναφτθσ, και γλίτωςε παρά τρίχα, γιατί άρπαξε ζνα ςκοινί κι ζπεςε ςτα μαλακά. Τθν ίδια νφχτα θ κάλαςςα φουρτοφνιαςε κι θ φουρτοφνα βάςταξε πολλζσ μζρεσ. Από τθ μεγάλθ μανία που είχε, ζςπαςε τισ βάρκεσ κι άρπαξε κάμποςα τςουβάλια γαλζτα. Τζλοσ ο καιρόσ καλοςφνεψε λίγο και πιάςανε ςτθν Τενερίφα κι εκεί ξεκουραςτικανε και βολζψανε τισ αβαρίεσ, που είχανε πάκει. Ύςτερ’ από πζντε μζρεσ κάνανε πανιά, μα τουσ πιάςανε οι μπουνάτςεσ και τουσ καρφϊςανε ςτον τόπο.
 • 2. Κατά το τζλοσ Φεβρουαρίου ετοιμαςτικανε, για να περάςουνε τον Κάβο Χορν, ςτθ νοτινι άκρθ τθσ Αμερικισ, που ιτανε, κι είναι ακόμα, ο φόβοσ των καλαςςινϊν. Βάλανε ςτισ αντζνεσ καινοφρια πανιά κι οι ναφτεσ ντυκικανε με ηεςτά ροφχα. Στισ 23 Μαρτίου είδανε τθν παγωμζνθ Στεριά τθσ Φωτιάσ. Ο καπετάν Μπλάι ιξερε καλά με τι είχε να παλζψει. Ο Κάβο Χορν δεν αφινει κανζναν να περάςει δίχωσ να κιντυνζψει, λεσ και φυλάγει το πζραςμα από τον ζναν ωκεανό ςτον άλλον, από τον Ατλαντικό ςτον Ειρθνικό. Ζνασ δαιμονιςμζνοσ άνεμοσ φυςοφςε κάμποςεσ μζρεσ από γαρμπι (ΝΔ). Στισ 2 Απριλίου θ φουρτοφνα ιτανε τόςο άγρια, που ο καπετάν Μπλάι ζγραψε ςτο θμερολόγιό του πωσ δεν είχε ξαναδεί τζτοια καλαςςοταραχι. Ο καιρόσ πθδοφςε από τθ μια μεριά ςτθν άλλθ και ςικωνε κάτι κφματα που φτάνανε ίςαμε τισ αντζνεσ του καραβιοφ. Ωςτόςο, το «Μπάουντυ» αρμζνιηε καλά, ζχοντασ ιςαριςμζνθ μοναχά τθ μαΐςτρα και τον τρίγκο. Ζτςι παλεφανε μερόνυχτα ολάκερα. Με το κοφνθμα είχανε ανοίξει οι αρμοί του καραβιοφ. Ζνασ ναφτθσ ςφεντονίςτθκε κι ζβγαλε τθν πλάτθ του κι ο μάγερασ ζςπαςε το ‘να το πλευρό του. Τον κανονιζρθ τον πιάςανε ρευματιςμοί και κειτότανε ςτθν κουκζτα του. Η βάρδια βαςτοφςε αναμμζνθ τθ φωτιά μζρα νφχτα. Στισ 20 Απριλίου ζπεςε ο αγζρασ κι θςυχάςανε για λίγο. Σφάξανε ζνα γουροφνι και ξεφαντϊςανε.Μα δεν προφτάξανε ν’ αποφάγουνε και πιρε ζνασ διαβολόκαιροσ με χιόνι και με χαλάηι. Πίςςα ο ουρανόσ. Η κάλαςςα είχε τζτοια όψθ, που τρόμαηε το μάτι που τθν ζβλεπε. Σικωνε κάτι νερόβουνα μελανά και το καράβι χανότανε ανάμεςά τουσ. Τριάντα μζρεσ παλεφανε άδικα, δίχωσ να μπορζςουνε να πάνε μπροςτά. Μάλιςτα είχανε ξουριάςει κατά πίςω. Σκαμπανεβάηανε μζρα νφχτα και πότε τουσ ξεγελοφςε θ ελπίδα πότε τουσ παράλυνε θ απελπιςία. Σαν είδε ο καπετάνιοσ πωσ δεν κα κατάφερνε να καβατηάρει τον καταραμζνον Κάβο Χορν, το πιρε απόφαςθ και γφριςε τθν πλϊρθ κατά το μζροσ απ’ όπου είχε ζρκει. Οι ναφτεσ κάνανε μεγάλθ χαρά, γιατί πολλοί απ’ αυτοφσ ιτανε άρρωςτοι κι οι άλλοι ιτανε ξεκεωμζνοι από τισ μανοφβρεσ. Τϊρα είχανε πρίμο τον αγζρα που τουσ μπόδιηε πρωτφτερα να περάςουνε ςτον Ειρθνικόν Ωκεανό και που τουσ ζςπρωχνε κατά τον Κάβο τθσ Καλισ Ελπίδασ, ςτθ νοτινι άκρθ τθσ Αφρικισ. Στισ 22 Μαΐου είδανε τθ λεγόμενθ Τράπεηα από πάνω απ’ αυτόν τον κάβο, και ςε λίγο πιγανε και ρίξανε άγκουρα κοντά ςτθν πολιτεία του Καπ (Πόλθ του Ακρωτθρίου). http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/kontoglou_mpaounti.htm Και για περιςςότερθ ζμπνευςθ δείτε το βίντεο ενόσ πραγματικοφ πλοίου που παλεφει με τα κφματα!!!! http://www.youtube.com/watch?v=BmRzj3O_V8U&feature=player_embedded