Uue õppekava üldosa

1,433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uue õppekava üldosa

 1. 1. Gümnaasiumibioloogia ja Eesti loodus<br />Koolitus gümnaasiumibioloogiast eestikeelse õppe läbiviimise toetamiseks vene õppekeelega koolides<br />Uuest riiklikust õppekavast <br />
 2. 2. Õppekava alusväärtused<br />Alusväärtustena peetakse silmas üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). Nende väärtustega seostuvalt tuleb kasvatustöös panna põhirõhk õpilase eneseteadvuse ja eneseregulatsiooni kujunemisele.<br />
 3. 3. Gümnaasiumi sihiseade 1/3<br />Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised ja oskused, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes. <br />
 4. 4. Gümnaasiumi sihiseade 2/3<br /> Gümnaasiumis kujundatakse noorel terviklikku maailmapilti, iseseisvat loovat mõtlemist, eneseväljenduse võimet, analüüsi- ja arutluse oskust, mis on kooskõlas kaasaegse teaduse ja metodoloogia põhitõdedega. <br />
 5. 5. Gümnaasiumi sihiseade 3/3<br />Gümnaasiumi ülesanne on noore ettevalmistamine toimimaks sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ja oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades – partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides, oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.<br />
 6. 6. Keskendutakse:<br />õpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele, valmisolekule elus toime tulla;<br />adekvaatse enesehinnangu kujunemisele;<br />iseseisva õppimise oskuste arendamisele;<br />edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele;<br />kodanikuoskuste, -aktiivsuse ja -vastutuse väljakujunemisele.<br />
 7. 7. Õppimise käsitus<br /> Gümnaasiumi õppekava käsitab õppimist õpilase aktiivse ja sihipärase tegevusena, mis on suunatud tajutava informatsiooni mõtestamisele ja tõlgendamiselevastastikuses toimes teiste õpilaste, õpetajate, vanemate ja üldisema elukeskkonnaga, toetudes juba olemasolevatele teadmisstruktuuridele.<br />
 8. 8. Õppimise käsitus<br /> Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevusega tuleb luua õppimiseks keskkond, mis soodustab iseseisvat õppimist, sealhulgas vajalike õppimisoskuste kujunemist. Õppe- ja kasvatustegevuses tuleb vastavalt õpilaste valmisolekule lasta neil endil püstitada omad sihid, õppida töötama nii iseseisvalt kui kollektiivselt ning anda võimalusi erinevaid töömeetodeid katsetades leida õpilastel neile sobivaim õpistiil.<br />
 9. 9. Pädevused<br />Käesoleva õppekava tähenduses on pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum. <br /> Pädevused jagunevad <br />üldpädevusteks ja <br />valdkonnapädevusteks.<br />
 10. 10. Üldpädevused<br />Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. <br />Üldpädevused kujunevad kõikide õppeainete kaudu, aga ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös.<br />
 11. 11. Väärtuspädevus<br />Suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; <br />tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja kaasaegse kultuuri sündmustega,<br />väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt<br />
 12. 12. Sotsiaalne pädevus <br />Suutlikkus ennast teostada, <br />toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; <br />teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; <br />teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; <br />aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel<br />
 13. 13. Enesemääratluspädevus<br /> Suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; <br /> järgida terveid eluviise; <br /> lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme;<br />
 14. 14. Õpipädevus <br />Suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat teavet; <br />planeerida õppimist ning seda plaani järgida; <br />kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;<br /> analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust<br />
 15. 15. Suhtluspädevus<br />Suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; <br />lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; <br />väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt<br />
 16. 16. Matemaatikapädevus<br /> Suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;<br />
 17. 17. Ettevõtlikkuspädevus<br />Suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; <br />näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi;<br />seada eesmärke ja neid teostada; korraldada ühistegevusi, võtta initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; <br />reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.<br />
 18. 18. Gümnaasiumi lõpetades õpilane1/5<br />1) käitub eetiliselt, järgib üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid;<br />2) vastutab oma valikute, otsustuste, endale võetud kohustuste eest, austab teiste inimeste ja iseenda vabadust, on suveräänne isiksus;<br />3) kasutab erinevaid õpistrateegiaid, oskab koostada uurimistööd ja seda esitleda, oskab olla projektimeeskonna liige ja panustada projekti eesmärkide saavutamisse;<br />
 19. 19. Gümnaasiumi lõpetades õpilane 2/5<br />4) panustab Eesti rahvuse ja kultuuri säilimisse ja arengusse, mõistab Eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis; mõistab, väärtustab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuritraditsioone;<br />5) suudab hinnata oma taotlusi, arvestades oma võimeid ning võimalusi, oskab ette näha võimalikku edu ja ebaedu, on teadlik erinevatest töövaldkondadest, tööturu suundumustest; oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandab oma karjääri;<br />
 20. 20. Gümnaasiumi lõpetades õpilane 3/5<br /> 6) kasutab korrektset ja väljendusrikast keelt, oskab argumenteeritult väidelda;<br /> 7) mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma valikuid ning seisukohti;<br /> 8) valdab vähemalt kahte võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel;<br /> 9) kasutab matemaatilisi teadmisi ja meetodeid erinevates eluvaldkondades;<br />
 21. 21. Gümnaasiumi lõpetades õpilane 4/5<br /> 10) omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mõistab kaasaegse loodusteaduse olemust, teab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;<br /> 11) kasutab kaasaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega, hindab tehnoloogiliste rakenduste mõju igapäevaelule, omab kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud küsimustes;<br />
 22. 22. Gümnaasiumi lõpetades õpilane 5/5<br />12) on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab konflikte vältida ja lahendada, käitub tolerantselt;<br /> 13) hindab heatasemelist kunsti, oskab oma loomingus käsitseda töövahendeid, tehnikaid ja materjale;<br /> 14) elab tervislikult, oskab hoida, vajadusel taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.<br />
 23. 23. Ainevaldkonnad ja õppeained<br />loodusained: kohustuslikud õppeained – bioloogia, geograafia (loodusgeograafia), keemia, füüsika; valikkursused – rakendusbioloogia, füüsika ja tehnika, teistsugune füüsika, geoinformaatika, elementide keemia, kuidas kulgevad keemilised protsessid, elu keemia, loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond, mehhatroonika ja robootika, 3D-modellneerimine, joonestamine, arvuti kasutamine uurimistöös, rakenduste loomise ja programmeerimise alused<br />
 24. 24. Kohustuslikud kursused<br /> Loodusained:<br />1) bioloogia – 4 kursust;<br />2) geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust;<br />3) keemia – <br /> 3 kursust;<br />4) füüsika – <br /> 5 kursust.<br />
 25. 25. Kohustuslikud läbivad teemad <br />elukestev õpe ja karjääri planeerimine <br />keskkond ja jätkusuutlik areng <br />kodanikualgatus ja ettevõtlikkus <br />kultuuriline identiteet <br />teabekeskkond <br />tehnoloogia ja innovatsioon <br />tervis ja ohutus <br />väärtused ja kõlblus <br />
 26. 26. Õppemahud<br />Õpilase minimaalne õppekoormus on 96 kursust (iga kursus 35 õppetundi)<br />loodusained – 8 kursust;<br /> Ehk 8,3%<br />
 27. 27. Valikkursused<br />Gümnaasium võimaldab valikkursuste, mis rõhutavad kooli omapära ja piirkondlikku eripära, õppe vähemalt 11 kursuse mahus. Nimetatud valikkursuste hulgas võivad olla nii käesolevas õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli õppekavast tulenevad valikkursused. Nende valikkursuste õpe tuleb läbi viia vähemalt 12 soovija olemasolul<br />
 28. 28. Õppesuunad<br />Gümnaasium võimaldab õppe vähemalt kolmes õppesuunas. Gümnaasium võib õppesuuna sees teha õpilasele kohustuslikuks kuni 20 valikkursuse õppe. Gümnaasiumi õppesuunad erinevad üksteisest vähemalt kaheksa valikkursuse osas. <br />
 29. 29. Õppesuunad<br />Vähemalt üks gümnaasiumi õppesuundadest sisaldab loodusaineid 8 kursuse mahus. <br />Vähemalt üks gümnaasiumi õppesuundadest sisaldab sotsiaalaineid 7 kursuse mahus.<br />
 30. 30. Õppesuunad<br />Õpilasel on õigus läbida osa õpet teistes õppeasutustes (sh huvikoolides).<br />Gümnaasium korraldab juhendamist andekatele õpilastele<br />
 31. 31. Läbiv teema &quot;Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng&quot;<br />Läbiva teema &quot;Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng&quot; käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks ja sotsiaalselt aktiivseks inimeseks, kes elab ning toimib vastutustundlikult, pidades silmas jätkusuutlikku tulevikku ja on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele<br />
 32. 32. Läbiv teema &quot;Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng&quot;<br />Õpilast suunatakse:<br /> 1) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist jätkusuutlikkust;<br /> 2) kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti, osaleda kodanikualgatuse korras keskkonnaasjade otsustamisel pakkudes välja lahendusi keskkonnaprobleemidele nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil;<br />
 33. 33. Läbiv teema &quot;Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng&quot;<br />3) võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku eest, aru saama loodusest kui terviksüsteemist ja inimese ning teda ümbritseva keskkonna vastastikustest seostest, inimese sõltuvusest loodusressurssidest;<br /> 4) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste vastastikusest seotusest, inimtegevusega kaasnevatest riskidest<br />
 34. 34. Läbiv teema &quot;Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng&quot;<br />Gümnaasiumiastmes harjutavad õpilased keskkonnaalastes küsimustes otsuste langetamist ja hinnangute andmist, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi (sealhulgas piiranguid), normatiivdokumente ning majanduslikke kaalutlusi. See toetab valmisoleku kujunemist tegeleda keskkonnakaitseliste küsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise.<br />

×