Quatre anys han donat per molt

959 views

Published on

Resum de la feina feta

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quatre anys han donat per molt

 1. 1. UN POBLE PER VIURE...
 2. 2. QUATRE ANYS HAN DONAT PER MOLT... “UN POBLE PER VIURE”. Amb aquest lema es va presentar fa quatre anys a les eleccions municipals la candi- datura del PSM – Entesa Nacionalista. I amb aquest mateix lema es presenta ara “Gent per Santa Maria”, una candidatura ampliada amb noves aportacions i que torna a estar encapçalada per Maria Rosa Vich, batlessa de Santa Maria del Camí durant aquests quatre anys. Quatre anys que han passat volant, però que repassant la feina feta podem dir que han donat per molt. Basta pegar una ullada al nostre pro- grama electoral de les eleccions del 2003 per veure que la majoria dels nostres objectius s’han fet realitat, senyal de que la feina ha retut. Per posar alguns exemples: fa quatre anys en- cara no funcionaven les noves habitacions espe- cials per assistits a la residència de Cas Metge Rei, encara no s’havia renovat tot l’enllumenat públic, encara no s’havia implantat un sistema de recollida selectiva de residus sòlids a domici- li, encara no hi havia grada coberta ni gespa al camp de futbol, encara no hi havia les pistes de tennis que hi ha ara, encara no hi havia un tana- tori per vetlar els difunts al cementeri, encara no s’havien habilitat els baixos de Ca na Mena per donar més bon servei als santamariers, encara no s’havia millorat l’aparcament municipal, enca- ra no s’havia aconseguit l’ús de la voltadora de Ca n’Andria. Fa quatre anys no estava com està ara la plaça de la Vila, ni la plaça dels Hostals, ni el carrer Bernat de Santa Eugènia, ni altres espais urbans. Res d’això no ho teníem. I la majoria de coses les hem estrenades sense grans inauguracions. Per noltros les inauguracions no són importants. Mai hem considerat la política un mitjà per “co- mandar” o per “figurar”, sinó senzillament un mi- tjà per servir al nostre poble. Els anys que hem estat a l’Ajuntament ho demostren. I si tenim la confiança del poble per seguir, ho continuarem demostrant.
 3. 3. Quatre anys han donat per... Aconseguir la cessió de la voltadora de Ca n’Andria El dia 11 d’octubre de 1993 el nostre ba- tle Mateu Morro i Marcè es va adreçar al Ministerio de Trabajo i Seguridad Social al·legant que els terrenys de la voltadora de Ca n’Andria eren esportius i dient que l’Ajuntament estava interessat en com- prar-los de cara a la conservació d’un es- pai que era i és emblemàtic pel poble de Santa Maria del Camí. De llevonces ençà han estat constants els intents i les negociacions per part de l’Ajuntament per obtenir la compra o la cessió de la voltadora per destinar-la a equipament esportiu municipal. Però els plets i la incertesa legal generada entorn de la propietat legítima dels terrenys ho havien impedit fins ara. Una vegada aclarides aquestes qüestio- ns, l’Ajuntament encapçalat per Mª Rosa Vich no s’ha torbat gens ha obtenir ofi- cialment la cessió de la voltadora de Ca n’Andria per un termini de 50 anys pro- rrogables, amb el compromís de destinar l’espai a equipaments esportius. Natural- ment, aquest fet obre unes expectatives extraordinàries tan per garantir la dignitat d’aquest espai històric com per habilitar més instal·lacions esportives municipals.
 4. 4. Quatre anys han donat per... Fer polítiques socials i estimular la convivència L’atenció a la tercera edat ha estat im- portant. S’han estrenat quatre habitacions noves per a assistits a la Residència de Cas Metge Rei. El 2003 es va inaugurar a la Plaça Nova un nou local per a la ter- cera edat. Serveis com el de l’assistència a domicili, la teleassistència i el servei de menjar a domicili, han prestat ajuda a moltes persones majors o amb dificultat per valer-se per elles mateixes. I els joves. Dir que les polítiques desti- nades als joves han estat priorìtàries en aquests darrers quatre anys no és gens exagerat. S’hi han destinat nombrosos re- cursos amb iniciatives com l’obertura del casal de s’estació, l’organització de cursos de formació professional i la contractació d’educadors de carrer. També s’han promocionat els aconteixe- ments festius, perquè pensam que és una manera de treballar a favor de la cohesió social. Si volem un poble per viure les fes- tes són importants. Són moments en que el poble s’ajunta i conviu, i l’alegria com- partida és una de les millors maneres de fer poble. Per això s’ha procurat tant enri- quir la Fira i les festes patronals com im- pulsar noves manifestacions festives que creen espais de convivència.
 5. 5. Quatre anys han donat per... Millorar les instal·lacions municipals Amb la reforma del local de Ca na Mena, s’acostaran més als usuaris serveis que tenen cada vegada més demanda, com els Serveis Socials, o serveis bàsics com la Policia Local. Pel que fa a les instal·lacions esportives, aquests quatre anys s’han fet importants inversions al camp municipal d’esports “Antoni Gelabert”. La llista seria llarga, però entre les més importants s’ha de destacar que l’estiu del 2003 es va inau- gurar la gespa del camp de futbol i es va cobrir la tribuna. El mateix any es posaren en funcionament dues noves pistes de ten- nis. I aviat uns nous vestidors contribuiran també a donar encara més bons servei als usuaris del camp d’esports. I si les instal·lacions esportives han vist mi- llores també ha estat així a les instal·lacions del cementeri municipal, on hem vist la posada en marxa d’un tanatori, que per- met vetlar els difunts sense haver de des- plaçar-se fora del municipi. I ja està en marxa una nova fase d’ampliació del ce- menteri que acollirà un altre tanatori amb altres dues sales de vetla.
 6. 6. Quatre anys han donat per... Promoure l’educació i la cultura L’educació és un aspecte bàsic a qualsevol societat. L’Ajuntament de Santa Maria ha cedit els terrenys de propietat municipal de Ca sa Senyora Nissa per a la construcció d’un nou centre públic d’educació pri- mària que confiam que prest serà una realitat. I no ens hem de conformar amb això. Hem d’aconseguir que la nostra vila també compti amb un institut públic de secundària. Gràcies a l’escoleta municipal l’Ajuntament ha ten- gut esment d’una cinquantena de nins i nines de fins a tres anys. Aquest centre no és una simple guar- deria, sinó que és un veritable centre educatiu, amb activitats programades, sessions de psicomotricitat i atenció psicològica. Ara la millora ha de venir de la construcció d’una nova escoleta moderna i àmplia. Un centre educatiu obert a gent de totes les edats és l’Escola Municipal de Música “Andreu Torrens”, homologada per cursar estudis oficials, i que durant aquests quatre anys ha ampliat notablement la seva oferta i ha incrementat el nombre d’alumnes i pro- fessors. La cultura tampoc ha estat descuidada. S’ha duit a terme una completa programació cultural desenvolu- pada tant a la biblioteca municipal de Cas Metge Rei i com a l’auditori de les Cases des Mestres. És llarga la llista de conferències, concerts, exposicions, obres de teatre, etc... que s’han fet a Santa Maria aquest quatre anys.
 7. 7. Quatre anys han donat per... Millorar les places i els carrers S’han fet importants actuacions a la via pública. A la plaça de la Vila. A la plaça dels Hostals. Al carrer Bernat de Santa Eugènia. A l’aparcament del vial de con- nexió amb l’autopista. La renovació de tot l’enllumenat públic. La millora de camins rurals. I altres actuacions ja estan aprova- des com la remodelació i millora del ca- rrer Esglèsia i la plaça de Can Capó. D’altra banda, amb l’aprovació provisio- nal de les Normes Subsidiàries de Pla- nejament s’han posat els fonaments d’un urbanisme equilibrat per al nostre muni- cipi en els propers anys. Un planejament urbanístic amb molts d’espais verds, amb zones peatonals, amb molt de sòl desti- nat a equipaments comunitaris, que ha de contribuir a fer realitat el nostre objectiu i la nostra il·lusió que no és altra que fer de Santa Maria, no un cau per dormir i vegetar, sinó un poble per viure.
 8. 8. Quatre anys han donat per... Dedicar esforços importants al medi ambient La implantació de la recollida selectiva a domicili segurament ha estat la mesura mediambiental més important de la legis- latura., però no ha estat l’única. L’estalvi d’aigua ha estat prioritari, i per això s’ha fet una revisió completa de tota la xarxa municipal d’abastiment d’aigua per detectar i evitar fugues. Al camp d’esports s’han instal·lat plaques solars per estalviar també aigua i ener- gia. Fins i tot actuacions aparentment més sen- zilles, com la instal·lació d’aparcaments de bicicletes, han contribuït a la millora del medi ambient.
 9. 9. Quatre anys han donat per... Deixar molts de projectes aprovats i en marxa És el cas de la primera fase de la remodelació de la plaça Josep Maria Llompart, a Can Borreó. Estan a punt de començar les obres, consistents en la instal·lació d’un nou parc infantil i una zona per als seus acompanyants. És el cas també dels nous vestidors de camp de futbol, si bé en aquest cas les obres ja estan començades. Amb aquesta actuació s’ampliarà considerablement la capa- citat d’atendre els usuaris del camp d’esports amb unes instal·lacions de baix consum energètic i adaptades als esportistes discapacitats. Una nova fase d’ampliació del cementeri municipal és un altre dels projectes que ja tenen llum verda, amb un reglament aprovat i un projecte redactat que inclou una altre tanatori més gran i amb més capacitat que l’actual. La remodelació i l’embelliment d’espais entorn del nucli històric de l’esglèsia parroquial i de la Casa de la Vila tendrà ben aviat continuació amb una actuació al carrer Esglèsia i la plaça de Can Capó. El projecte, semblant al ja executat a la plaça de la Vila, està aprovat i la finan- ciació assegurada, de manera que ara es podran adju- dicar les obres. I queda per acabar de fer realitat un objectiu de gran importància. Ja fa estona que l’Ajuntament va cedir els terrenys necessaris per construir una nova escola de primària. És segur que prestant com sempre una bona col·laboració a les altres institucions implicades, aviat tendrem la nova escola construïda i en funcionament.
 10. 10. Principals inversions executades du l’Ajuntament de Santa M Aportació Aportació altres Ajuntament institucions TOTAL Gespa i cobrir tribuna al Camp d’Esports 638.450 638.450 Construcció de dues pistes de tennis 61.468 61.468 Altres inversions al Camp d’Esports 181.142 181.142 Local de la 3a edat a la Plaça Nova 105.364 105.364 Millora de camins rurals 70.105 79.621 149.726 Pluvials zona Ramon Llull 10. 117 40.467 50.584 Habitacions per assistits a la Residència 64.952 64.952 129.904 Climatització Cases des Mestres 154.711 154.711 Millora de l’enllumenat públic 105.640 23.350 128.990 Millora del carrer Bernat de Sta Eugènia 86.380 345.520 431.900 Embelliment Plaça de la Vila 59.940 239.760 299.700
 11. 11. rant la legislatura 2003 – 2007 per aria del Camí (en euros) Aportació Aportació altres Ajuntament institucions TOTAL Ordenació Plaça dels Hostals 174.693 524.077 698.770 Reforma de Ca na Mena per a oficines 120.228 120.228 Revisió de fuites d’aigua i sectorització 18.211 72.845 91.056 Reforma de les cases de Son Llaüt 106.459 248.377 354.836 Nous vestidors al Camp d’Esports (1) 163.090 163.090 Adeqüació de l’aparcament municipal (1) 285.450 285.450 Jocs infantils P/ J.M. Llompart (2) 45.270 46.610 91.880 Embelliment C/ Esglèsia i P/ Can Capó (2) 113.005 263.677 376.682 TOTALS 2.564.675 1.949.256 4.513.931 (1) Inversions en fase d’execució (2) Inversions aprovades i pendents d’execució

×