Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROGRAMA ELECTORAL
PER A LES ELECCIONS
MUNICIPALS DEL 2007
LA IMPORTÀNCIA DE
PRESENTAR-NOS A SANTA MARIA

“Gent per Santa Maria” repre-      Aquest programa electoral de
senta ...
ECOLOGIA, MEDI AMBIENT I AIGUA

Ara es parla molt del canvi climà-  sensibilització adreçades a aug-
tic i de la necessi...
VIES, OBRES I URBANISME

Durant els anys de govern hem     per facilitar-hi l’accés als santa-
aconseguit que, malgrat...
ECONOMIA, COMERÇ I HISENDA

L’economia d’una població és      • Mantenir els imposts i les taxes
un dels motors més ...
perquè pensam que és bàsic per      • Dotar d’instal·lacions esportives
a totes les edats però sobretot per   sa V...
la Universitat oberta, que perme-   ocupacional.
ti als joves la possibilitat de con-  • Continuar impulsant els estud...
CULTURA

Santa Maria del Camí és cone-     connexió sense fils a Internet de
gut arreu de Mallorca per ser un   ban...
POLITIQUES SOCIALS

L’atenció a les persones més ne-    població..
cessitades de la nostra societat    • Seguir do...
SANITAT

Santa Maria és un municipi ca-    rrecta realització de les revisions
pdavanter en temes sanitaris.    esc...
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Els serveis que proporciona      modelació general de l’edifici.
l’Ajuntament han de tenir ...
Programa electoral per les eleccions de 2007
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programa electoral per les eleccions de 2007

1,176 views

Published on

Programa electoral per les eleccions de 2007

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa electoral per les eleccions de 2007

 1. 1. PROGRAMA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2007
 2. 2. LA IMPORTÀNCIA DE PRESENTAR-NOS A SANTA MARIA “Gent per Santa Maria” repre- Aquest programa electoral de senta una opció progressista i l’agrupació d’electors “Gent per moderada per al nostre municipi. Santa Maria” no és la carta d’un Per això és important la nostra infant demanant la lluna als Reis presència en aquestes eleccions. d’Orient. Seria un recurs fàcil fer Sabem allò que ha de menester promeses d’actuacions espec- el nostre poble. En part ja ho té taculars que després la realitat gràcies als qui han estat respon- deixa en evidència. El nostre po- sables de la gestió municipal des ble no s’ho mereix. Per això ens de principis dels 90. Però de la hem estimat més fer un progra- mateixa manera que el món no ma realista que puguem complir, s’atura, la nostra vila tampoc pot si no al cent per cent (perquè a aturar-se, és necessari anar enda- vegades s’ajunten circumstàncies vant procurant aprofitar les coses insuperables) sí en una gran part. bones d’allò que en deim “pro- Aquest programa està pensat per grés” o “civilització” i procurant al defensar els interessos de la gent mateix temps protegir-nos i evitar que viu a Santa Maria, tant dels fins allà on sigui possible els seus qui hi estan arrelats des de sem- efectes negatius. pre com d’aquells que fa poc que han arribat. Volem enfortir la per- sonalitat del nostre poble, conti- nuar fent un poble per viure.
 3. 3. ECOLOGIA, MEDI AMBIENT I AIGUA Ara es parla molt del canvi climà- sensibilització adreçades a aug- tic i de la necessitat de preservar mentar el nivell de reciclatge. La el medi ambient. Per a nosaltres recollida selectiva a domicili ha l’ecologia i la sostenibilitat me- estat una millora important, ara diambiental han estat una pre- ens fa falta minvar els efectes se- ocupació permanent des de fa cundaris que ha provocat (com la anys, un dels puntals de les nos- brutor als carrers) i arbitrar siste- tres actuacions i un deure cap al mes per corregir-los. nostre entorn. Per això, sempre • Fomentar la utilització de les hem defensat un creixement mo- aigües residuals provinents de la derat enfront de polítiques des- depuradora de tercer nivell. envolupadores d’altres forces po- • Fomentar polítiques lítiques i de pobles veïns. Santa d’aprofitament dels sobrants de Maria ha estat capdavantera en l’aigua. molts de temes de preservació de • Construir un segon dipòsit per la natura. Ara més que mai hem emmagatzemar i tractar els so- de continuar treballant per un fu- brants de la sèquia de Coane- tur possible on les persones vis- gra. quem en harmonia amb el nostre • Millorar la xarxa de pluvials. entorn. Amb aquest objectiu ens • Continuar promovent l’ús proposam: d’energies alternatives. • Executar els programes d’alta • Fomentar l’educació i la sensi- prioritat de l’Agenda Local 21. bilització de tots, i especialment • Comprar noves maquines agra- dels més joves, en l’ús respon- nadores per augmentar la qualitat sable dels recursos naturals i del del servei de neteja. territori. • Millorar el pla de neteja del • Millorar la recollida selectiva mercat. de fems, impulsar campanyes de
 4. 4. VIES, OBRES I URBANISME Durant els anys de govern hem per facilitar-hi l’accés als santa- aconseguit que, malgrat la proxi- mariers amb rendes més baixes. mitat a Palma, el nostre no si- • Construir una banys públics a la gui un poble dormitori, sinó que Plaça Nova. continuï tenint una entitat i una • Revisar i continuar aplicant personalitat pròpies. La gran l’estudi de circulació del poble. pressió urbanística que sofreixen • Desenvolupar la unitat els pobles propers a l’àrea me- d’actuació de l’antic escorxador tropolitana de Ciutat fa necessari i crear unes noves dependències plantejar-se ara més que mai la com a magatzem i per a equipa- necessitat de regular el creixe- ment municipal. ment i que aquest sigui moderat • Continuar amb la tramitació de i socialment sostenible, obeint a les normes subsidiàries fins a la les necessitats de la població i no seva aprovació definitiva. dels especuladors. Hem fet obres • Adaptar les normes subsidiàries públiques per millorar els espais al Pla territorial de Mallorca. de trobada i convivència, i volem • Preservar els elements arqui- seguir en aquesta direcció. El po- tectònics més valuosos i mantenir ble que volem és un poble on faci el caràcter tradicional del nostre bon estar i on els espais públics casc antic. facilitin la vida social, un poble • Arreglar més camins municipals per viure i per conviure. El nostre i millorar-ne la visibilitat. propòsit és: • Impulsar l’habilitació i l’enjardinament de l’aparcament • Rehabilitar zones verdes i crear- davant el cementeri. ne de noves. • Habilitar nous aparcaments pú- • Continuar l’embelliment de dife- blics. rents zones del nucli urbà. D’una • Aconseguir la supressió del pas manera concreta continuarem mi- a nivell sense barreres del camí llorant tot l’entorn de la Plaça de d’en Tiró. la Vila (Carrer Església, Plaça de • Dur a terme l’ampliació del ce- Can Capó, etc.). menteri amb la millora del tana- • Promocionar la construcció tori actual i de la resta de depen- d’habitatges de protecció oficial dències.
 5. 5. ECONOMIA, COMERÇ I HISENDA L’economia d’una població és • Mantenir els imposts i les taxes un dels motors més importants municipals a un nivell raonable. del seu desenvolupament. Per • Lluitar per obtenir tant del go- això, s’ha de promoure l’activitat vern central com de l’autonòmic econòmica de Santa Maria incen- una millora del finançament mu- tivant la creació de llocs de feina i nicipal. col·laborant amb les nostres em- • Donar prioritat a la comerciali- preses. Entre altres mesures, plan- tzació de productes agraris i arte- tejam les següents: sanals santamariers. • Bonificar fiscalment les famílies • Impulsar l’activitat econòmica i nombroses. comercial del poble. • Informar i ajudar els pagesos i • Elaborar i difondre un catàleg els empresaris santamariers en la de comerços del municipi per tal tramitació d’ajudes de les institu- de donar a conèixer i afavorir cions insulars i del govern cen- l’activitat comercial. tral. • Fomentar Santa Maria com a • Continuar potenciant i millorant municipi turístic. el mercat dels diumenges. • Redactar un pla d’usos agrí- • Rebre finalment, en les condi- coles per consolidar les activitats cions adequades, el polígon in- agràries existents. dustrial de Son Llaüt. ESPORTS El suport a les entitats esportives més grans i amb pressuposts mu- ha estat una prioritat en la present nicipals molt més elevats. El camp legislatura; així, el nostre poble d’esports és un lloc d’encontre ple ha tengut un camp de gespa arti- de vida i d’activitat. Per tant volem ficial molt abans que pobles molt continuar donant suport a l’esport
 6. 6. perquè pensam que és bàsic per • Dotar d’instal·lacions esportives a totes les edats però sobretot per sa Voltadora de Ca n’Andria. als infants i els joves. Per això pro- • Construir noves pistes de tennis posam: i pàdel. • Continuar potenciant les esco- • Potenciar i millorar l’oferta de letes esportives. l’esport per a totes les edats i ni- • Construir oficines per als clubs vells. esportius, per tal que puguin dur • Construir un nou pavelló espor- més còmodament la seva pròpia tiu. la gestió. • Construir un gimnàs municipal. • Millorar els serveis del camp • Construir una piscina coberta. municipal d’esports. EDUCACIÓ L’educació és un pilar bàsic de la • Fomentar els convenis amb les societat democràtica. És l’essència diferents institucions per a la rein- mateixa de la nostra identitat, ens serció de joves amb problemes de aporta una manera de valorar el fracàs escolar. món i també és un puntal de la • Millorar el servei psicopedagò- convivència i el progrés. Per tant gic a les escoles. l’Ajuntament ha de continuar fent- • Continuar col·laborant amb les se càrrec de totes les competèn- associacions de pares i mares del cies educatives que la llei li per- poble. meti. D’acord amb això volem: • Continuar oferint activitats al- ternatives als infants durant els • Construir una nova escoleta períodes no lectius. municipal de 0 a 3 anys. • Seguir en la línia de subvencions • Facilitar i impulsar l’execució del a les escoles del nostre municipi projecte de la nova escola. per tal de contribuir a la qualitat • Continuar treballant per acon- de l’ensenyament. seguir que Santa Maria tengui un • Posar en funcionament a les institut de secundaria. Cases dels Mestres el centre de
 7. 7. la Universitat oberta, que perme- ocupacional. ti als joves la possibilitat de con- • Continuar impulsant els estudis nexió directa amb els serveis de musicals al nostre poble i facilitar la UIB. la integració de nous alumnes a • Impulsar la formació d’adults, la banda municipal. en especial cursos de formació JOVENTUT La joventut és una etapa molt im- casal perquè puguin gestionar portant per al futur de les persones i decidir les seves pròpies activi- i els joves constitueixen un grup tats. especialment sensible del qual • Crear un casal per als més jo- depèn també el futur de la nos- ves, per al grup d’edat comprès tra societat. Des de l’Ajuntament entre els 10 i els 15 anys. sempre hem atès els joves i ara • Posar en funcionament una ens proposam augmentar els es- xarxa de connexió entre el centre forços per complementar la seva universitari de les Cases del Mes- educació, orientar-los en el seu tres i el casal de joves. futur professional i motivar-los • Potenciar i divulgar la ràdio mu- perquè participin en la vida del nicipal (Ràdio Rebull). poble. Treballarem per: • Insistir al Govern per a la im- plantació d’un servei ferroviari • Promoure la construcció nocturn els caps de setmanes i els d’habitatges de protecció oficial festius. destinats al joves del municipi. • Assessorar els joves en tot el que • Posar en marxa i assegurar el fa referència a formació i sortides funcionament del consell munici- professionals. pal de la joventut. • Donar continuïtat al punt • Continuar donant alternatives d’informació juvenil. d’oci i formatives, una vegada • Elaborar programes d’educació que ja s’ha obert el casal de joves afectiva i sexual als joves. Facilitar S’estació. l’accés a la informació per evitar • Facilitar i ajudar els joves del embarassos no desitjats.
 8. 8. CULTURA Santa Maria del Camí és cone- connexió sense fils a Internet de gut arreu de Mallorca per ser un banda ampla. poble amb una intensa vida cul- • Continuar promovent l’ús de la tural. Des de fa anys l’Ajuntament nostra llengua en l’àmbit social i i les associacions del poble han econòmic del nostre poble, amb fet possible una important oferta la implantació de mesures com el cultural de cap a cap d’any, po- voluntariat lingüístic. tenciant els grups de teatre, la • Continuar conservant i promo- lectura i l’accés a la cultura dels vent el patrimoni històric, arqui- més petits. D’altra banda, s’han tectònic i artístic del nostre poble, de continuar potenciant les festes catalogant-lo i protegint-lo. com a lloc de trobada de la gent • Continuar impulsant el funcio- i de manteniment de les tradicio- nament de l’assemblea d’entitats ns. Els nostres objectius en aquest ciutadanes. camp són: • Impulsar, fomentar i ajudar en totes les activitats culturals i edu- • Construir un nou casal catives que siguin possibles, com d’entitats. conferencies, activitats de foment • Rehabilitar les cases de Son de la lectura, excursions, etc. Llaüt. • Continuar fomentant unes fes- • Millorar les instal·lacions de la tes populars, participatives i arre- biblioteca de Cas Metge Rei i do- lades en la tradició, que ajudin tar-les de més recursos. a mantenir la identitat del poble • Estudiar la implantació d’un amb la incorporació de les perso- sistema municipal inalàmbric de nes que hi vénen a viure.
 9. 9. POLITIQUES SOCIALS L’atenció a les persones més ne- població.. cessitades de la nostra societat • Seguir donant suport en la co- -els infants, els discapacitats i les bertura de necessitats bàsiques a famílies amb dificultats- és un ob- famílies amb greus problemes so- jectiu de la màxima prioritat. Fer cioeconòmics. un poble per conviure és també • Donar continuïtat a la preven- fer un poble solidari. Les nostres ció, detecció e intervenció en si- línies d’actuació seran: tuacions de desatenció i maltrac- tament de menors. • Millorar les instal·lacions, al • Seguir donant suport socio- Centre de Dia i als altres serveis educatiu a joves amb dificultats: prestats per la Residència de Cas PISE i amb l’Educador de carrer Metge Rei. (EMO). • Seguir millorant els programes • Seguir col·laborant en la inser- d’atenció domiciliària i el servei ció laboral de persones amb dis- de teleassistència gratuït. capacitat. I donant suport a les • Seguir donant el servei de su- associacions de persones amb port a famílies amb persones ma- discapacitat. jors al seu càrrec. • Donar atenció social als immi- • Donar suport a les associacio- grants extracomunitaris. ns de la tercera edat i a les seves • Impulsar el Pla municipal activitats. d’atenció i prevenció de Drogo- • Informar, orientar i assessorar dependències. sobre els Serveis Socials a tota la
 10. 10. SANITAT Santa Maria és un municipi ca- rrecta realització de les revisions pdavanter en temes sanitaris. escolars, la salut animal, l’anàlisi L’Ajuntament ha aconseguit que d’aigües, les campanyes contra tenguem més professionals sani- les diverses plagues, etc. taris per nombre d’habitants que • Continuar realitzant campanyes molts dels pobles veïns. El fet informatives a totes les edats so- d’haver construït un centre sani- bre els bons hàbits per al mante- tari amb instal·lacions modernes niment de la salut i evitar la malal- i capacitat ha permès donar als tia, tant la física com la mental. santamariers una millor oferta sa- • Realitzar campanyes de sensibili- nitària. Ara ens comprometem a: tzació a nivell local per a la reduc- ció de les conductes perjudicials • Continuar treballant amb per a la salut com el tabaquisme, Atenció Primària per aconseguir el consum abusiu d’alcohol i dro- l’ampliació de la dotació mèdica i gues il·legals, especialment entre d’infermeria. I, sobretot, augmen- la població jove, evitant l’extensió tar el temps d’atenció pediàtrica, d’hàbits nocius. incorporar una comare a temps • Promoure la sanitat ambiental complet i un/una especialista en amb l’establiment d’una xarxa de ginecologia. vigilància i avaluació de riscs me- • Ampliar l’horari d’atenció psi- diambientals sobre la salut. cològica en l’àmbit sanitari que • Promoure un pla d’atenció a la l’Ajuntament ofereix al poble des salut sexual i reproductiva que in- de fa 8 anys. tegri els programes educatius de • Continuar assegurant el bon prevenció i actuació de tota la manteniment del centre de salut. població. • Crear d’un comitè local que ve- • Promoure la lactància materna tlli per les mesures de salut am- i donar-hi suport. biental, com per exemple la co-
 11. 11. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL Els serveis que proporciona modelació general de l’edifici. l’Ajuntament han de tenir una mi- • Posar en marxa les noves de- llora constant en la seva eficàcia. pendències de la Plaça de la Vila La recent reforma del local dels per a la Policia Municipal i els baixos de Ca na Mena per ubicar Serveis Socials. les oficines dels Serveis Socials i • Dotar de més recursos humans de la Policia Local representa una i materials diverses àrees (econo- primera passa per a l’esponjament mia, urbanisme, serveis generals, dels serveis municipals. La Casa atenció als ciutadans...) de la Vila ha de modernitzar-se i • Fer passes en el camí de dotar-se de més recursos humans l’administració digital per a facili- i materials per acostar-se a la gent tar tot tipus de tramitacions. i donar un bon servei. La nostra • Millorar l’atenció administrativa proposta és: i la informació als ciutadans. • Ampliar la dotació de la Policia • Millorar l’accessibilitat i moder- Municipal i el seu equipament. nitzar les instal·lacions de la Casa • Impulsar el programari lliure de la Vila dins el marc d’una re- dins l’administració municipal.

×