Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reutilització, propietat intel·lectual, llicències..

5,870 views

Published on

Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta. Sessió formació DGAC a EAPC. Barcelona, 26 de febrer de 2010

Published in: Business

Reutilització, propietat intel·lectual, llicències..

 1. 1. Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta Sessió impartida per: Jordi Graells Cristina Ribas EAPC, 26 de febrer de 2010 www.slideshare.net/gencat Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. 1
 2. 2. 1.Introducció 2 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 3. 3. En la compartir societat actual... 3 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 4. 4. ... la reutilització és arreu http://approbo.citilab.eu 4 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 5. 5. Dóna lloc a noves iniciatives de negoci ;-) http://approbo.citilab.eu 5 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 6. 6. 2. La propietat intel·lectual a l’Administració 6 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 7. 7. El règim de drets d’autor és molt difícil d’aplicar al món digital i en l’Administració Amb la irrupció d’Internet i les TIC, sorgeixen problemes en l’aplicació de la normativa vigent fins aleshores per protegir els drets dels autors i, al mateix temps, fer compatible l’accés al coneixement per part de les persones i facilitar la possibilitat de compartir-lo. En el cas de la plataforma de treball col·laboratiu e-Catalunya, ens toca ser escrupolosament curosos amb els materials que tenen drets d’autor a l’hora de publicar-hi continguts. 7 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 8. 8. Què és una obra i què no segons la LPI? Art. 10.1 TRLPI: «Són objecte de la propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, conegut actualment o que s’inventi en el futur, entre les quals s’inclouen: [...]». Art. 13 TRLPI: «No són objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i els seus projectes corresponents, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, els acords, les deliberacions i els dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots aquests textos». 8 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 9. 9. A l’Administració, és aplicable el règim de drets d’autor? La Llei de propietat intel·lectual (LPI) a l’Administració és aplicable des de 2 punts de vista: 1. Com a usuària d’obres alienes amb drets d’autor (DA). Aleshores cal assegurar que l’Administració obtingui els drets d’explotació per als usos concrets que es desitgin o bé garantir que està emparada per alguna de les excepcions previstes a la LPI. 2. Com a titular. La informació continguda en les obres creades per personal de l’Administració [o fetes pel seu encàrrec] no està afectada pel règim de PI. Solament en queda afectada en la mesura que estigui continguda en una obra (p.ex. BD creada per l’Administració) o si és una obra protegida en si mateixa (plànol, fotografia...). 9 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 10. 10. Quins són els drets d’autor sobre l’obra? Els drets d’autoria són un intent per compensar l’exclusivitat de l’autor sobre l’obra, per raons d’interès social (de possibilitar l’accés universal a la cultura, etc.). 1. Drets morals (art. 14-16 TRLPI). Són d’atribució, no econòmics. L’autor no pot renunciar a l’autoria; per això els contractes d’autors que fan de negre no són legals: - Atribució (paternitat). L’autor pot decidir que es difongui com a anònim. - Integritat. Modificació no autoritzada que suposi perjudici per a l’autor. - Divulgació. L’Administració pot obligar a hereus d’autor a divulgar amb fins públics. - Retirar l’obra del comerç (penediment). Però amb indemnització. 2. Drets d’explotació. Són patrimonials; d’explotació i de simple remuneració. - Reproducció (art. 18). Fer còpies (transitòries o permanents, tangibles o no). - Distribució (art. 19). Posar exemplars al públic (venda, lloguer, préstec, etc.). - Comunicació pública (art. 20). Posar l’obra a disposició del públic sense distribució prèvia d’exemplars (performance, display, radiodifusió, Internet). Concepte públic. - Transformació (art. 21). Fer obres derivades (traducció, adaptació, etc.). 10 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 11. 11. LPI actual: protectora dels drets d’autor La Llei de propietat intel·lectual (LPI) atorga a l’autor de l’obra drets exclusius (a reproduir, distribuir, comunicar al públic i transformar) que li permeten controlar l’explotació i l’ús que es fa de l’obra per a fer qualsevol d’aquests actes. Ara bé, la LPI també recull supòsits –anomenats excepcions– en què no cal sol·licitar l’autorització de l’autor i en què s’autoritza aquest ús concret: - Còpia privada - Temes i esdeveniments d’actualitat (dret a la informació, art. 33 i 35.1) - Paròdia (llibertat d’expressió, art. 39) - Dret de cita (llibertat d’expressió, art. 32) - Docència i investigació (dret de cita, ús BD, reproduccions per a museus i biblioteques (art. 32, 34.2b i 37.1). - Accés a la cultura (dret de préstec, restricció al dret d’inèdit post-mortem, art. 37.2 i 40). 11 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 12. 12. Drets d’autor en les obres creades pel personal al servei de l’Administració Obres creades en virtut d’una relació laboral Art. 51.2 TRLPI: «Si no hi ha pacte escrit, es considera que els drets d’explotació han estat cedits en exclusiva i amb l’abast necessari per a l’exercici de l’activitat habitual de l’empresari en el moment de lliurar l’obra en virtut de la relació laboral». Aquest article cobreix les relacions funcionarials (creació no espontània, subordinació, alienació del resultat). Però, fixem-nos que són ben diferents les comunicacions que tenen lloc a la plataforma e-Catalunya. 12 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 13. 13. 3. La reutilització 13 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 14. 14. Els autors i usuaris que volen un model Compass © Ocean Flynn - CC NC SA 2.0 obert… ¿pot orientar l’Administració? www.flickr.com/photos/oceanflynn/2142800130 © Ocean Flynn - CC NC SA 2.0 McHugh Bluff Architectural Reflections 14 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 15. 15. La situació ideal: que el coneixement que es generi en el sector públic passi directament a domini públic 15 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 16. 16. La llei no ens hi ha ajudat TECNOLOGIA Continguts Tecnologia Nous productes i serveis LEGISLACIÓ Lleis Ø Tecnologia Lleis 16 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 17. 17. La reutilització a la Generalitat Pautes proposades: A. La reutilització de la informació de l’Administració pública perquè persones i agents del mercat es beneficiïn de la documentació pública segons la Llei 37/2007. B. El cas específic de les bases de dades (BD). C. Llicències per a continguts oberts, com les Creative Commons (CC) per a materials propis i, sobretot, de tercers amb drets de propietat intel·lectual. 17 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 18. 18. A. Reutilització general del coneixement públic a partir de la Llei 37/2007 18 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 19. 19. La reutilització a la Administració La reutilització de la informació de l’Administració pública consisteix en el fet que persones físiques o jurídiques utilitzin, amb fins comercials o no, documents que estan en poder del sector públic. La reutilització está regulada per la Directiva 2003/CE, transposada a la legislació espanyola per la Llei 37/2007. La Llei estableix el marc pel qual la ciutadania i el sector privat poden explotar la documentació i les dades generades pel sector públic. Així mateix, descarta la que està sotmesa a drets de protecció intel·lectual. L’accés a la documentació susceptible de tenir drets d’autor es pot formular mitjançant l’ús de llicències per a continguts oberts, com les llicències Creative Commons. 19 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 20. 20. Avís legal basat en la Llei 37/2007 Avís legal relatiu a la reutilització de la informació La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer- ne obres derivades. Cal contactar amb el departament o organisme responsable corresponent. [enllaç a bústies de correu electrònic de departaments i organismes] i citar sempre l'autor o el titular dels drets: Generalitat de Catalunya. Departament de -------------. Per reutilitzar la informació s’han de seguir les condicions generals següents: a) No desnaturalitzar el sentit de la informació b) Citar la font c) Mencionar la data de l'última actualització Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals (objecte d'un altre avís legal), la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formular mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin. 20 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 21. 21. B. La reutilització de les bases de dades 21 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 22. 22. Bases de dades i llicències CC Opció 1. Pel sol fet de de crear una base de dades (BD), es pot aplicar el dret sui generis (15 anys de protecció). Les llicències CC 3.0 renuncien expressament a aquest dret. Opció 2. Si per selecció o disposició dels continguts (art. 12 TRPI) les BD constitueixen creacions intel·lectuals (col·leccions, catàlegs…), llavors se’ls pot aplicar llicències per a l’obertura de continguts com les Creative Commons (CC). Opció 3. Si a una BD de documents públics no subjectes a drets d’autoria se li afegeix continguts, com comentaris i anotacions, aleshores estem davant una obra nova, a la qual es pot aplicar llicències Creative Commons. 22 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 23. 23. Planeta App Govern britànic. Obertura el gener de 2010 de 3.000 BD perquè la gent en pugui fer aplicacions útils. Presentació de les 28 primeres aplicacions sobre: - geolocalització de serveis i professionals (dentistes, centres...) - dades de la despesa pública - carreteres amb trànsit de camions - punts negres de trànsit Estat espanyol: Astúries (per web semàntica: formació ocupacional, edificis públics i serveis de l’Administració), País Basc i Catalunya. 23 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 24. 24. Què és la reutilització? Open Data – Dada oberta Per desenvolupar les polítiques, els governs han de col·laborar amb la ciutadania i ser transparents obrint les dades públiques. És el concepte opendata, que té l’objectiu de proporcionar tota la informació pública a la ciutadania, en un format fàcil de manipular, perquè es puguin convertir en serveis públics o privats. Per exemple: dades meteorològiques, d’equipaments, de pressupostos... De fet, hi ha força dades publicades en webs i diaris oficials, però el seu format de publicació actual en dificulta el tractament i reaprofitament fàcil. 24 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 25. 25. Data.gov 25 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 26. 26. Data.gov.uk 26 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 27. 27. Astúries, País Basc, Catalunya... www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-11692x/es/acuerdos/indice3_c.apl#DPTO1 Bravo!!! 27 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 28. 28. 4. Llicències de difusió oberta: les Creative Commons 28 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 29. 29. Propietat intel·lectual i drets d’autor ¿Podem innovar amb «tots els drets reservats» sobre les obres? Problemes en la propietat intel·lectual (PI) i els drets d’autor (DA) amb la irrupció d’Internet i les TIC. Trobar equilibri entre: - L’interès privat de l’autor i titulars de drets de l’obra. - I l’interès públic social per accedir a cultura i informació. Amb les llicències Creative Commons, es tracta de canviar el «tots els drets reservats» per «alguns drets reservats». Diferenciació entre copyright i drets d’autor. 29 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 30. 30. Quina diferència hi ha? © Sydney Morning Herald www.smh.com.au Eiffel Tower at night © rednuht, www.flickr.com/photos/rednuht/275062341/ CC BY 2.0 30 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 31. 31. De fet no ens estem inventant res... No és propietat de ningú. Es pot reproduir sense temença de cap mena. 31 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 32. 32. El juny de 2007 la Generalitat publica 1a obra en llicències Creative Commons Centre Penitenciari Brians 2 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement- NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc- sa/2.5/es/legalcode.ca. © Generalitat de Catalunya Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia Primera edició: juny de 2007 Projecte gràfic i impressió: Arts Gràfiques ... Dipòsit legal: ... 32 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 33. 33. Llicències CC a la Generalitat Cd-rom. © Anton Peck. CC BY-NC-ND 2.0 Edició de les publicacions de la Generalitat amb llicències Creative Commons: © Departament de Justícia. CC BY - DG d’Atenció Ciutadana - Departament de Justícia - Escola d’Administració Pública - Departament de Cultura 33 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 34. 34. Publicacions de la Generalitat 1/2 http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques 34 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 35. 35. Publicacions de la Generalitat 2/2 www.eapc.cat 35 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 36. 36. Publicacions de la Generalitat 3/4 www.eapc.cat [...] 36 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 37. 37. Presentacions Gencat en CC www.slideshare.net/gencat 37 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 38. 38. Audiovisuals amb llicències CC Mesures penals alternatives Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement- NoComercial-NoDerivada 2.5 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia) i no se’n faci ús comercial. No es pot transformar aquesta obra per crear obres derivades. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc- nd/2.5/es/legalcode.ca. © Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i Departament de Justícia www.gencat.cat Primera edició: Setembre 2007 Ver video Mesures penals alternatives 38 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 39. 39. Webs amb llicències CC Materials de les sessions web llicenciats amb CC www.gencat.cat/justicia/temes/cejfe/formacio/prop_sessions/index.html 39 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 40. 40. El cas més recent: el web de l’Idescat www.idescat.cat 40 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 41. 41. 6. Com registrar una obra en Creative Commons 41 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 42. 42. Enregistrar foto o imatge amb llicències CC Tenim una imatge i la volem llicenciar en CC Si la reproducció és digital 1. Escrivim el títol de la imatge i fem l’enllaç a la URL si la tenim desada en algun repositori 2. Inserim el símbol de copyright 3. Escrivim el nostre nom 4. Anem al web de CC, triem el tipus de llicència, el reproduïm després del nom i hi fem un enllaç cap a la pàgina on s’explica la llicència Paret 2 © jordigraells. CC BY 2.0 Si la reproducció no és digital 1. L’única diferència és que s’ha d’escriure la URL de la imatge, si en té, i de la pàgina de CC Paret 2 © jordigraells www.flickr.com/photos/jordigraells/538828801/ CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 42 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 43. 43. Enregistrar webs amb llicències CC Materials de les sessions web llicenciats amb CC www.gencat.cat/justicia/temes/cejfe/formacio/prop_sessions/index.html 43 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 44. 44. Enregistrar publicacions amb llicències CC Centre Penitenciari Brians 2 Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement- NoComercial-CompartirIgual 2.5 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi el titular dels drets (Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia) i no se'n faci un ús comercial. Si transformeu aquesta obra per generar una nova obra derivada, heu de distribuir-la amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc- sa/2.5/es/legalcode.ca. © Generalitat de Catalunya Departament de Justícia www.gencat.cat/justicia Primera edició: juny de 2007 Projecte gràfic i impressió: Arts Gràfiques ... Dipòsit legal: ... 44 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 45. 45. 6. PMF - FAQ 45 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 46. 46. A. Dret a còpia privada 46 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 47. 47. Còpia a la Llei de la propietat intel·lectual Còpia privada i compensació «No necessita autorització de l’autor la reproducció, en qualsevol suport, d’obres ja divulgades quan es porti a terme per una persona física per al seu ús privat a partir d’obres a les que hagi accedit legalment [...] i la còpia obtinguda no sigui objecte d’una utilització col·lectiva ni lucrativa, sens perjudici de la compensació equitativa prevista». 47 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 48. 48. Podem fer còpia dels materials digitals? Fer còpies de CD i programes, imatges i textos al web Per fer còpia de CD: - És necessària l’autorització prèvia de l’autor. - O bé fer una per a ús privat segons article 31.2 de la LPI. Per copiar o reproduir programes, imatges o articles de web: - Podem desar-ne còpia al nostre PC. - Podem fer un enllaç des del nostre web (s’entén consentiment implícit). - Però només podem redistribuir o republicar-los amb autorització de l’autor (amb llicència CC, amb ‘condicions d’ús’, amb missatge de correu electrònic exprés). 48 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 49. 49. B. Més legislació 49 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 50. 50. Més legislació que complementa l’LPI Codi penal (art. 270). Perquè hi hagi delicte contra DA cal que hi hagi ànim de lucre a més de copiar, distribuir i comunicar sense permís de l’autor. LSSI (art. 11). Segons la clàusula de salvaguarda del dret de PI, es recorrerà a la intervenció judicial quan es vegin afectats els drets i llibertats fonamentals de la CE. Tancament administratiu, per exemple, de webs que atemptaven contra la salut. Directiva europea (nov 2009): l’accés a Internet es pot restringir, si és necessari i proporcional, «després d’un procediment just i imparcial, que inclou el dret de l’usuari a ser escoltat» (exclou referència a intervenció judicial). Els estats UE tenen fins mitjan 2011 per transposar-la. Avantprojecte de llei d’economia sostenible (disposició). Es crea Comissió de Propietat Intel·lectual (CPI) que permetrà bloquejar webs que allotgin o facilitin sense permís enllaços a arxius subjectes a drets (pel·lícules, cançons, videojocs...). Reglament futur de la CPI dirimirà el seu rol i on queda la garantia judicial. 50 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 51. 51. Enllaços des del nostre bloc/web Per enllaçar des del nostre bloc a una sèrie de TV, per exemple, o a altre material amb drets, ¿ens poden tallar el subministrament segons la nova legislació? Segons l’art. 270 del Codi penal, cal confluència de dos factors: 1. Copiar, distribuir i comunicar públicament sense permís de l’autor. 2. Que hi hagi ànim de lucre. 51 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 52. 52. C. Els enllaços vulneren la propietat intel·lectual. Arguments a favor 52 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 53. 53. Pàgines enllaços = vulneració PI L’Avantprojecte de llei de l’economia sostenible estableix el supòsit d’infracció a la PI com a causa de restricció a la prestació de serveis. De moment no estableix el procediment perquè cal reglament que la desplegui. 1. Descàrrega P2P = còpia. Perquè, segons l’art. 31.2 LPI (reformat el 2006), el suport de procedència de la còpia ha de ser legal. 2. Posar arxius en carpeta pública a P2P perquè els altres se’ls descarreguin és comunicació pública, que és un dels drets reservats al creador de l’obra (que no n’ha autoritzat l’explotació). 3. Cercador (Google) no és equivalent a web d’enllaços. El primer enllaça a tot tipus de continguts. Les fonts del segon són il·lícites (=infracció). 53 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 54. 54. D. Els enllaços vulneren la propietat intel·lectual. Arguments en contra 54 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 55. 55. Pàgines enllaços no vulneren PI 1/2 Manifest ‘En defensa dels drets fonamentals a Internet’. Demanen que el Govern central faci una veritable reforma de la PI orientada a promoure el domini públic i limitar els abusos de les societats de gestió de DA, per no perjudicar els nous sectors econòmics emergents. (Jesús Encinar, Enrique Dans, Gumersindo Lafuente...) L’avantprojecte és un intent de perpetuar un model de negoci caduc enfront de l’economia del coneixement. Les entitats gestores de drets d’autors i els fabricants d’aparells digitals van pactar gravar amb cànon els CD, DVD... Situació d’esquizofrènia actual: - Sistema polític i productiu que intenta retardar la defunció del sistema analògic de cànon per còpia. - Indústria (telecomunicacions, maquinari, productores...) que continuen produint aparells per a descàrregues (!!!). 55 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 56. 56. Pàgines enllaços no vulneren PI 2/2 Un enllaç no vulnera la PI perquè no copia, ni distribueix, ni comunica públicament: 1. Per enllaçar des del nostre bloc a la sèrie favorita o altre material, no ens poden tallar subministrament perquè no hi ha publicitat (per tant, guany econòmic). 2. Per la redacció actual de l’avantprojecte, es podria tancar els webs d’enllaços P2P i tot tipus de pàgina que enllaci a llocs de descàrregues. 3. I es podrien tancar també webs que publiquin fotos o cites sense permís perquè es refereix a la PI en general. 4. La PI no pot afectar els enllaços perquè un enllaç és sols índex/info que assenyala a una altra info (com graella TV, cartellera diari, catàleg biblio...) Per protegir la PI a Internet cal eficàcia; però no es pot ser eficaç en la intervenció de les comunicacions de la gran fotocopiadora Internet. 56 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 57. 57. 7. Algunes conclusions 57 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 58. 58. Debat enquistat en propietat intel·lectual i DA Les Coneixement = descàrregues obert, com a actiu són il·legals per generar riquesa 30173-ni_web © MarkHaertl. CC BY-NC-SA 2.0 58 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 59. 59. Com superar-lo? Propostes d’acció - Respectar possible termini reduït de protecció de les obres. - Accés públic a l’obra si no hi ha ànim de lucre. - Reutilització de coneixement de l’Administració. - Obres protegides per DA i difoses en obert. Cal citar obra en CC. - Suport a reconversió indústria tradicional de continguts. - Ser més flexibles per a usos lícits en un espai més ampli, a l’estil del ‘fair use’ de la legislació anglosaxona - Etc. 59 “Reutilització, propietat intel·lectual i llicències de difusió oberta” EAPC, 26 de febrer de 2010
 60. 60. Gràcies! Sessió impartida per: Jordi Graells Cristina Ribas EAPC, 26 de febrer de 2010 www.slideshare.net/gencat Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 3.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l’autor (Jordi Graells Costa) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una imatge i que és la que preval. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca. 60

×