Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials

2,596 views

Published on

  • Be the first to comment

Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials

  1. 1. Pre cions per al 2012 edicc s sob A inist ió bre Admi traci i xa arxes soc s s cialsAvís legalAAquesta obra està suA ubjecta a una llicènci a Reconeixement 3.0 de Creative Comm mons. Sen permet la reproducció, la distri ibució, lacomunicació pública i la transformació pe generar una obra derivada, sense cap restricció sempre qu sen citi l’autor (Gec er d ue eneralitatded Catalunya) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una im s q matge i que és la que preval. La llicència completa eese pot consultar a htt tp://creativecommons s.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
  2. 2. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 1David Alcubierre, consultor Tot apunta que aquest any 2012 serà unsocial media (@Kedume) any complicat per a lAdministració. O almenys això és el que sembla que succeirà atès el context de crisi econòmica en què ens trobem. Pensant, doncs, en aquest context, crec que el 2012 serà un any de consolidació, un any per estabilitzar tota la presència de lAdministració a la Xarxa i per continuar endavant amb projectes com els d’open data.“Crec que el 2012 serà un anyde consolidació, un any per Caldrà estar atent a possibles iniciatives al voltant de la presència en mobilitatestabilitzar tota la presència (aplicacions per a smartphones), node lAdministració a la Xarxa i solament per part de l’Administracióper continuar endavant amb mateixa, sinó, sobretot, per part de la ciutadania (traient profit de les dadesprojectes com els d’open obertes). També serà interessant veure lúsdata”. que de les xarxes puguin fer els professionals de lAdministració, especialment en determinats àmbits (i dins el context de crisi) en què sespera una atenció més personalitzada i menys corporativa (sanitat, educació, treball, etc.). Finalment, un desig més que una predicció: magradaria molt que lAdministració intensifiqués lescolta activa de la Xarxa. Això vol dir escoltar el que la ciutadania li diu als espais corporatius de la Xarxa (Facebook, Twitter, etc.) però també el que diu a les xarxes fora dels seus espais corporatius. Implicarà un gran esforç per part de lAdministració, no tant de recursos sinó de canvi de xip.
  3. 3. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 2Francesca Cañas, experta La dinàmica està canviant i lAdministracióen disseny i desenvolupament comença a entendre que sha dapropar alsdentorns col·laboratius espais on la ciutadania es comunica i(@FrancescaBcn) començar a escoltar, com un més, el que demana. Serà una escolta activa i reactiva en què serà primordial la transparència. Laplanament de les relacions entre Administració i ciutadania, lobertura de dades i la promoció i la utilització despais de conversa i col·laboració amb la ciutadania, seran les claus duna Administració que vol donar respostes“Laplanament de les relacions ràpides a les necessitats, amb laentre Administració i incorporació de la ciutadania en la detecció dels problemes, però també en laciutadania, lobertura de construcció de les possibles solucions i endades i la promoció i la lestabliment dels objectius en molts dels casos.utilització despais de conversai col·laboració amb la Les eines 2.0 ho permeten i la voluntat deciutadania, seran les claus lAdministració ha de ser la de construir la societat del futur obrint les portes a laduna Administració que vol col·laboració ciutadana activa i aprofitantdonar respostes ràpides a les un coneixement molt valuós que afavorirà lacceptació daccions en les quals lanecessitats”. ciutadania se sentirà implicada i no sols representat.
  4. 4. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 3Miquel Duran, professor Queda encara una part significativa de lade la UdG, investigador ciutadania que no fa servir les xarxesde lInstitut de Química socials o no les pot fer servir. L’any 2012Computacional, comissionat ha de veure com aquesta situació millorade la Rectora per al Programa amb noves eines simplificades i per a laUdG 2.0 (@miquelduran) implicació més alta de les administracions, que faran un ús més intel·ligent de les xarxes socials. Cada cop es faran servir més de canal de reclamacions i per rebre les opinions dels administrats, fet que demanarà més esforços i sobretot una nova actitud. L’entrada de noves xarxes socials com Google+ i la segmentació en altres xarxes“[Les xarxes] cada cop es de temes específics o col·lectius particulars comportarà un esforç perfaran servir més de canal de atendre-les adequadament. Es veurà,reclamacions i per rebre les doncs, un progrés en les eines deopinions dels administrats, fet monitorització i gestió de les diverses xarxes i canals, en un entornque demanarà més esforços i d’interconnexió complicada entre elssobretot una nova actitud”. diferents sistemes. Continuarà incrementant-se la diferència entre Twitter, per un cantó, i Facebook i Google+, per un altre, que comporten un ús força diferent per part de les institucions. A les universitats hi haurà un salt en l’ús de les xarxes socials especialment en l’àmbit de la comunicació del coneixement que s’hi crea i la relació amb l’ensenyament preuniversitari. En l’àmbit de la docència, el nombre d’experiències a l’aula pujarà, especialment en livetweeting i liveblogging. Hi haurà més iniciatives intraemprenedores, evolucionant cap al concepte d’Universitat de Catalunya.
  5. 5. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 4Francesc Grau, consultor L’etiqueta (hashtag) que arribarà ade comunicació digital trending topic el proper 2012 serà(@FGrau) #retallades. I davant d’aquest escenari de necessitat pressupostària, tant en organismes públics com en privats, s’hauran de posar en pràctica els coneixements que, sobretot durant aquests dos últims anys, s’hagin adquirit. Coneixements sobre la Internet social que ja viuen molts ciutadans, els quals necessiten que els seus governs siguin sensibles a aquest aspecte quan es relacionen amb ells.“Serà l’any en què esnecessitarà més de la Serà l’any dels recursos propis per instaurar i executar estratègiesiniciativa intraemprenedora d’informació i relació digital amb lesdels membres de les persones usuàries de serveis públics. Serà l’any d’optimitzar processos interns perorganitzacions públiques. fer-los molt més eficaços i eficients. SeràPotser mai abans, fins aquest l’any en què es necessitarà més de lamoment, no havia estat tan iniciativa intraemprenedora dels membres de les organitzacions públiques. Potser maiimprescindible comptar amb abans, fins aquest moment, no havia estatel potencial individual per tan imprescindible comptar amb el potencial individual per sumar en unasumar en una missió conjunta missió conjunta amb uns objectius tanamb uns objectius tan glocals.glocals”. Estic convençut que el costat positiu d’aquesta situació complexa és que servirà per treure el millor de tots nosaltres als llocs que ocupem, sigui a l’Administració pública o a l’empresa privada, per tirar endavant sumant els coneixements sobre societat digital i posar-los en pràctica al servei de tothom.
  6. 6. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 5Antoni Gutiérrez-Rubí, 1. Increment dels concursos daplicacionsassessor de comunicació a partir de dades públiques. Especial(@antonigr) atenció a les aplicacions relacionades amb el transport públic. 2. Adaptació a web mòbil, i navegació per a tabletes dels webs municipals. Així com la seves versions per a Facebook. 3. Primeres iniciatives dinformació a partir dels canals de Messenger i WhatsApp. Informació instantània i directa agrupada per interessos i/o personalitzada.“Increment dels concursos 4. Integració dels Codis QR en gransdaplicacions a partir de dades equipaments, edificis públics i espais singulars.públiques. Especial atenció a 5. Ampliació de grans zones wifi enles aplicacions relacionades espais públics, amb especial atenció a lesamb el transport públic”. zones esportives o espais socials. 6. Twitter com a canal de referència per a emergències, avisos, senyalitzacions, etc. Les etiquetes que s’utilitzen habitualment generaran autèntiques comunitats d’usuaris agrupats per interessos. 7. D’smart cities a smart citizens. El concepte de ciutats intel·ligents evolucionarà cap al de ciutadania intel·ligent, que afavorirà propostes d’innovació de baix a dalt. 8. Plataformes municipals per a la participació ciutadana. Per aprofitar la iniciativa de la ciutadania, l’Administració oferirà i dinamitzarà plataformes perquè la creativitat per trobar solucions tecnològiques als nous reptes tingui espais on fer-ho.
  7. 7. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 6Cristina Juesas, assessora Les administracions públiques ja s’hande noves tecnologies adonat de la importància que té lade la comunicació del Govern transparència, conversar i col·laborar enbasc (@Maripuchi) xarxa i seguiran desembarcant a les xarxes socials de forma massiva. Els treballadors de les administracions es conscienciaran de la necessitat de l’ús d’eines d’Internet i aprendran a utilitzar les eines del web social amb fins corporatius, a més de per a l’oci. Seguint exemples propers, altres“Els treballadors de les administracions presentaran els seusadministracions es portals d’opendata i open government. Els que ja existeixen es renovaran perconscienciaran de la adequar-los a les necessitats veritables denecessitat de l’ús d’eines la ciutadania, que segueix reclamant poder participar més del que és públic.d’Internet i aprendran autilitzar les eines del web Les administracions cada vegada tindransocial amb fins corporatius, a més en compte els usuaris mòbils i veuran la llum aplicacions per a smartphones ambmés de per a l’oci”. informació meteorològica, sanitària, turística, etc. A semblança de la Generalitat de Catalunya i el Govern basc, i en col·laboració amb aquestes administracions, altres administracions crearan les seves pròpies guies d’ús i estil a les xarxes socials, la qual cosa redundarà en una millora dels procediments per a tothom i, és clar, en un ús centrat en l’usuari de les xarxes. Les guies aprofundiran més en els per què que en els com. Es tindran en compte aspectes menys vistosos d’Internet com l’obertura de llicències i continguts o la protecció de dades personals.
  8. 8. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 7Xavier Tomàs, cap Les xarxes socials han vingut per quedar-de comunicació web i xarxes se. Des de les administracions laposta éssocials a l’Ajuntament oferir una millor comunicació amb lade Barcelona (@xtomas) ciutadania i afavorir la immediatesa que proporcionen les TIC en general i les xarxes socials en concret. El ciutadà, entès com a centre, ha de participar de la ciutat proporcionant informació per a la seva millora, per això, les aplicacions mòbils, la geolocalització i les noves eines de gestió i canalització de les queixes 2.0, són els principals eixos de la e-Administració i sobretot, la social-Administració.“Des de les administracions Tot això amb una claríssima vocació de servei públic, que gràcies a les xarxeslaposta és oferir una millor socials va més enllà i trenca barreres en lacomunicació amb la ciutadania interlocució Administració-ciutadà. El granafavorint la immediatesa que repte és saber incentivar (1) i canalitzar, digerir i donar resposta (2) a l’enormeproporcionen les TIC en volum de nodes i missatges, ara ja sí,general i les xarxes socials en bidireccionals ciutadà-administració en un món on la comunicació en línia i la de foraconcret”. línia convergeixen.
  9. 9. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 8José Luis Rodríguez, social La situació econòmica actual ha col·locat amedia strategist (@Iusufr) les administracions públiques en l’epicentre polític i mediàtic de l’anomenada era de l’austeritat. En aquest context, durant els propers mesos, el sector públic no solament haurà d’adequar el seu funcionament al desafiament pressupostari proposat sinó que, a més, haurà de mantenir la seva cobertura de serveis i ampliar, fins i tot, la seva base social de participació.“Es planteja (...) el Dins d’aquest escenari complex i com a resposta als reptes citats, la incorporaciódesenvolupament d’una massiva dels nostres gestors i empleatsautèntica cultura del que és públics a les xarxes socials esdevé clau persocial dins de cada a aquest any 2012. Amb això, el que es pretén és desenvolupar fórmules de gestiódepartament o àrea pública, tan imaginatives com eficients ide forma que la identitat corresponsables gràcies a una interacció més sincera, directa i útil amb elsdigital de la nostra ciutadans.Administració s’enriqueixi i escomplementi amb la dels seus D’aquesta forma, es planteja no sols el desplegament d’estratègies de communitypropis actius humans”. management a càrrec d’especialistes propis o externs, sinó el desenvolupament d’una autèntica cultura del que és social dins de cada departament o àrea pública, de forma que la identitat digital de la nostra Administració s’enriqueixi i es complementi amb la dels seus propis actius humans. Les tasques de formació interna, de sensibilització i de participació individual de cada responsable i empleat públic a la Xarxa seran, doncs, tan importants en el context 2.0 com el desenvolupament d’una política veritablement open i alineada amb les expectatives de la ciutadania.

×