Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 9

Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials

2

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials

  1. 1. Pre cions per al 2012 edicc s sob A inist ió bre Admi traci i xa arxes soc s s cials Avís legal A Aquesta obra està su A ubjecta a una llicènci a Reconeixement 3.0 de Creative Comm mons. Se'n permet la reproducció, la distri ibució, la comunicació pública i la transformació pe generar una obra derivada, sense cap restricció sempre qu se'n citi l’autor (Ge c er d ue eneralitat de d Catalunya) i no es contradigui amb la llicència específica que pugui tenir una im s q matge i que és la que preval. La llicència completa e es e pot consultar a htt tp://creativecommons s.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.
  2. 2. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 1 David Alcubierre, consultor Tot apunta que aquest any 2012 serà un social media (@Kedume) any complicat per a l'Administració. O almenys això és el que sembla que succeirà atès el context de crisi econòmica en què ens trobem. Pensant, doncs, en aquest context, crec que el 2012 serà un any de consolidació, un any per estabilitzar tota la presència de l'Administració a la Xarxa i per continuar endavant amb projectes com els d’open data. “Crec que el 2012 serà un any de consolidació, un any per Caldrà estar atent a possibles iniciatives al voltant de la presència en mobilitat estabilitzar tota la presència (aplicacions per a smartphones), no de l'Administració a la Xarxa i solament per part de l’Administració per continuar endavant amb mateixa, sinó, sobretot, per part de la ciutadania (traient profit de les dades projectes com els d’open obertes). També serà interessant veure l'ús data”. que de les xarxes puguin fer els professionals de l'Administració, especialment en determinats àmbits (i dins el context de crisi) en què s'espera una atenció més personalitzada i menys corporativa (sanitat, educació, treball, etc.). Finalment, un desig més que una predicció: m'agradaria molt que l'Administració intensifiqués l'escolta activa de la Xarxa. Això vol dir escoltar el que la ciutadania li diu als espais corporatius de la Xarxa (Facebook, Twitter, etc.) però també el que diu a les xarxes fora dels seus espais corporatius. Implicarà un gran esforç per part de l'Administració, no tant de recursos sinó de canvi de xip.
  3. 3. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 2 Francesca Cañas, experta La dinàmica està canviant i l'Administració en disseny i desenvolupament comença a entendre que s'ha d'apropar als d'entorns col·laboratius espais on la ciutadania es comunica i (@FrancescaBcn) començar a escoltar, com un més, el que demana. Serà una escolta activa i reactiva en què serà primordial la transparència. L'aplanament de les relacions entre Administració i ciutadania, l'obertura de dades i la promoció i la utilització d'espais de conversa i col·laboració amb la ciutadania, seran les claus d'una Administració que vol donar respostes “L'aplanament de les relacions ràpides a les necessitats, amb la entre Administració i incorporació de la ciutadania en la detecció dels problemes, però també en la ciutadania, l'obertura de construcció de les possibles solucions i en dades i la promoció i la l'establiment dels objectius en molts dels casos. utilització d'espais de conversa i col·laboració amb la Les eines 2.0 ho permeten i la voluntat de ciutadania, seran les claus l'Administració ha de ser la de construir la societat del futur obrint les portes a la d'una Administració que vol col·laboració ciutadana activa i aprofitant donar respostes ràpides a les un coneixement molt valuós que afavorirà l'acceptació d'accions en les quals la necessitats”. ciutadania se sentirà implicada i no sols representat.
  4. 4. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 3 Miquel Duran, professor Queda encara una part significativa de la de la UdG, investigador ciutadania que no fa servir les xarxes de l'Institut de Química socials o no les pot fer servir. L’any 2012 Computacional, comissionat ha de veure com aquesta situació millora de la Rectora per al Programa amb noves eines simplificades i per a la UdG 2.0 (@miquelduran) implicació més alta de les administracions, que faran un ús més intel·ligent de les xarxes socials. Cada cop es faran servir més de canal de reclamacions i per rebre les opinions dels administrats, fet que demanarà més esforços i sobretot una nova actitud. L’entrada de noves xarxes socials com Google+ i la segmentació en altres xarxes “[Les xarxes] cada cop es de temes específics o col·lectius particulars comportarà un esforç per faran servir més de canal de atendre-les adequadament. Es veurà, reclamacions i per rebre les doncs, un progrés en les eines de opinions dels administrats, fet monitorització i gestió de les diverses xarxes i canals, en un entorn que demanarà més esforços i d’interconnexió complicada entre els sobretot una nova actitud”. diferents sistemes. Continuarà incrementant-se la diferència entre Twitter, per un cantó, i Facebook i Google+, per un altre, que comporten un ús força diferent per part de les institucions. A les universitats hi haurà un salt en l’ús de les xarxes socials especialment en l’àmbit de la comunicació del coneixement que s’hi crea i la relació amb l’ensenyament preuniversitari. En l’àmbit de la docència, el nombre d’experiències a l’aula pujarà, especialment en livetweeting i liveblogging. Hi haurà més iniciatives intraemprenedores, evolucionant cap al concepte d’Universitat de Catalunya.
  5. 5. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 4 Francesc Grau, consultor L’etiqueta (hashtag) que arribarà a de comunicació digital trending topic el proper 2012 serà (@FGrau) #retallades. I davant d’aquest escenari de necessitat pressupostària, tant en organismes públics com en privats, s’hauran de posar en pràctica els coneixements que, sobretot durant aquests dos últims anys, s’hagin adquirit. Coneixements sobre la Internet social que ja viuen molts ciutadans, els quals necessiten que els seus governs siguin sensibles a aquest aspecte quan es relacionen amb ells. “Serà l’any en què es necessitarà més de la Serà l’any dels recursos propis per instaurar i executar estratègies iniciativa intraemprenedora d’informació i relació digital amb les dels membres de les persones usuàries de serveis públics. Serà l’any d’optimitzar processos interns per organitzacions públiques. fer-los molt més eficaços i eficients. Serà Potser mai abans, fins aquest l’any en què es necessitarà més de la moment, no havia estat tan iniciativa intraemprenedora dels membres de les organitzacions públiques. Potser mai imprescindible comptar amb abans, fins aquest moment, no havia estat el potencial individual per tan imprescindible comptar amb el potencial individual per sumar en una sumar en una missió conjunta missió conjunta amb uns objectius tan amb uns objectius tan glocals. glocals”. Estic convençut que el costat positiu d’aquesta situació complexa és que servirà per treure el millor de tots nosaltres als llocs que ocupem, sigui a l’Administració pública o a l’empresa privada, per tirar endavant sumant els coneixements sobre societat digital i posar-los en pràctica al servei de tothom.
  6. 6. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 5 Antoni Gutiérrez-Rubí, 1. Increment dels concursos d'aplicacions assessor de comunicació a partir de dades públiques. Especial (@antonigr) atenció a les aplicacions relacionades amb el transport públic. 2. Adaptació a web mòbil, i navegació per a tabletes dels webs municipals. Així com la seves versions per a Facebook. 3. Primeres iniciatives d'informació a partir dels canals de Messenger i WhatsApp. Informació instantània i directa agrupada per interessos i/o personalitzada. “Increment dels concursos 4. Integració dels Codis QR en grans d'aplicacions a partir de dades equipaments, edificis públics i espais singulars. públiques. Especial atenció a 5. Ampliació de grans zones wifi en les aplicacions relacionades espais públics, amb especial atenció a les amb el transport públic”. zones esportives o espais socials. 6. Twitter com a canal de referència per a emergències, avisos, senyalitzacions, etc. Les etiquetes que s’utilitzen habitualment generaran autèntiques comunitats d’usuaris agrupats per interessos. 7. D’smart cities a smart citizens. El concepte de ciutats intel·ligents evolucionarà cap al de ciutadania intel·ligent, que afavorirà propostes d’innovació de baix a dalt. 8. Plataformes municipals per a la participació ciutadana. Per aprofitar la iniciativa de la ciutadania, l’Administració oferirà i dinamitzarà plataformes perquè la creativitat per trobar solucions tecnològiques als nous reptes tingui espais on fer-ho.
  7. 7. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 6 Cristina Juesas, assessora Les administracions públiques ja s’han de noves tecnologies adonat de la importància que té la de la comunicació del Govern transparència, conversar i col·laborar en basc (@Maripuchi) xarxa i seguiran desembarcant a les xarxes socials de forma massiva. Els treballadors de les administracions es conscienciaran de la necessitat de l’ús d’eines d’Internet i aprendran a utilitzar les eines del web social amb fins corporatius, a més de per a l’oci. Seguint exemples propers, altres “Els treballadors de les administracions presentaran els seus administracions es portals d’opendata i open government. Els que ja existeixen es renovaran per conscienciaran de la adequar-los a les necessitats veritables de necessitat de l’ús d’eines la ciutadania, que segueix reclamant poder participar més del que és públic. d’Internet i aprendran a utilitzar les eines del web Les administracions cada vegada tindran social amb fins corporatius, a més en compte els usuaris mòbils i veuran la llum aplicacions per a smartphones amb més de per a l’oci”. informació meteorològica, sanitària, turística, etc. A semblança de la Generalitat de Catalunya i el Govern basc, i en col·laboració amb aquestes administracions, altres administracions crearan les seves pròpies guies d’ús i estil a les xarxes socials, la qual cosa redundarà en una millora dels procediments per a tothom i, és clar, en un ús centrat en l’usuari de les xarxes. Les guies aprofundiran més en els per què que en els com. Es tindran en compte aspectes menys vistosos d’Internet com l’obertura de llicències i continguts o la protecció de dades personals.
  8. 8. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 7 Xavier Tomàs, cap Les xarxes socials han vingut per quedar- de comunicació web i xarxes se. Des de les administracions l'aposta és socials a l’Ajuntament oferir una millor comunicació amb la de Barcelona (@xtomas) ciutadania i afavorir la immediatesa que proporcionen les TIC en general i les xarxes socials en concret. El ciutadà, entès com a centre, ha de participar de la ciutat proporcionant informació per a la seva millora, per això, les aplicacions mòbils, la geolocalització i les noves eines de gestió i canalització de les queixes 2.0, són els principals eixos de la e-Administració i sobretot, la social-Administració. “Des de les administracions Tot això amb una claríssima vocació de servei públic, que gràcies a les xarxes l'aposta és oferir una millor socials va més enllà i trenca barreres en la comunicació amb la ciutadania interlocució Administració-ciutadà. El gran afavorint la immediatesa que repte és saber incentivar (1) i canalitzar, digerir i donar resposta (2) a l’enorme proporcionen les TIC en volum de nodes i missatges, ara ja sí, general i les xarxes socials en bidireccionals ciutadà-administració en un món on la comunicació en línia i la de fora concret”. línia convergeixen.
  9. 9. Prediccions per al 2012 sobre Administració i xarxes socials gencat bloc 8 José Luis Rodríguez, social La situació econòmica actual ha col·locat a media strategist (@Iusufr) les administracions públiques en l’epicentre polític i mediàtic de l’anomenada era de l’austeritat. En aquest context, durant els propers mesos, el sector públic no solament haurà d’adequar el seu funcionament al desafiament pressupostari proposat sinó que, a més, haurà de mantenir la seva cobertura de serveis i ampliar, fins i tot, la seva base social de participació. “Es planteja (...) el Dins d’aquest escenari complex i com a resposta als reptes citats, la incorporació desenvolupament d’una massiva dels nostres gestors i empleats autèntica cultura del que és públics a les xarxes socials esdevé clau per social dins de cada a aquest any 2012. Amb això, el que es pretén és desenvolupar fórmules de gestió departament o àrea pública, tan imaginatives com eficients i de forma que la identitat corresponsables gràcies a una interacció més sincera, directa i útil amb els digital de la nostra ciutadans. Administració s’enriqueixi i es complementi amb la dels seus D’aquesta forma, es planteja no sols el desplegament d’estratègies de community propis actius humans”. management a càrrec d’especialistes propis o externs, sinó el desenvolupament d’una autèntica cultura del que és social dins de cada departament o àrea pública, de forma que la identitat digital de la nostra Administració s’enriqueixi i es complementi amb la dels seus propis actius humans. Les tasques de formació interna, de sensibilització i de participació individual de cada responsable i empleat públic a la Xarxa seran, doncs, tan importants en el context 2.0 com el desenvolupament d’una política veritablement open i alineada amb les expectatives de la ciutadania.

×