Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decàleg 'Riscs empresarials a les xarxes socials'

  • Login to see the comments

Decàleg 'Riscs empresarials a les xarxes socials'

  1. 1. Jornada ‘Riscs empresarials a les xarxes socials’CEG (Club Excel·lència en Gestió). COEIC. Barcelona, 27 de febrer de 2013Grup de treball liderat per Jordi Graells i Costa. Generalitat de Catalunya1. Les organitzacions –empreses i administracions– han de ser a les xarxes socials ja que les ajudarà en la millora de la seva operativa –modificació de processos– i de l’actitud dels seus professionals.2. En el nou paradigma social i econòmic actual, el client o la ciutadania entra a formar part dels processos de l’organització (crowdsourcing, intel·ligència col·lectiva...).3. La seguretat i la confiança en les xarxes socials són dues qüestions diferents. Cal aprendre a gestionar l’actitud dels professionals en aquests entorns. El mal ús d’aquests mitjans és atribuïble principalment a l’encàrrec de feines i compte de resultats del professional i no pas a les eines mateixes.4. La separació cada cop més difusa entre usos personals i usos professionals en el món de les xarxes. Aquí són rellevants les regles de joc fixades: guies d’ús i estil, conjunt de valors de l’organització, normes de participació...5. L’actitud i la manera de comunicar dels professionals és el major atractiu per convèncer a través del canal de les xarxes socials.6. La comunicació a les xarxes socials s’ha d’inserir dins el pla de comunicació estratègic de tota l’organització.7. Les tecnologies de la informació i comunicació i, especialment, les xarxes socials poden ajudar a gestionar el model d’addició de valor als productes i serveis a través de la integració dels professionals i dels clients-usuaris.8. Les xarxes socials es relacionen amb l’obertura de dades i els serveis mòbils. Per atorgar-los intel·ligència, les organitzacions han d’obrir les seves dades i posar-les en entorns relacionals (xarxes socials) i facilitar-hi l’accés ubic des de dispositius mòbils.9. Cal mesurar l’impacte de la presència de les organitzacions a les xarxes socials. En quina mesura els resultats obtinguts són atribuïbles a la presència activa de l’organització a les xarxes socials?10. Una bona política de presència d’una organització a les xarxes socials comporta un canvi molt profund en l’estratègia, l’operativa i la cultura organitzativa. L’empresa o administració ha d’afrontar aquesta nova lògica com més aviat millor. _________________________________
  2. 2. Jornada ‘Riesgos empresariales en las redes sociales’CEG (Club Excelencia en Gestión). COEIC. Barcelona, 27 de febrero de 2013Grupo de trabajo liderado per Jordi Graells i Costa. Generalitat de Catalunya1. Les organizaciones –empresas y administraciones– han de estar en las redes sociales puesto que los ayudará en la mejora de su operativa – modificación de procesos– y en la actitud de sus profesionales.2. En el nuevo paradigma social y económico actual, el cliente o la ciudadanía entra a formar parte de los procesos de la organización (crowdsourcing, inteligencia colectiva...).3. La seguridad y la confianza en las redes sociales son dos cuestiones diferentes. Hay que aprender a gestionar la actitud de los profesionales en estos entornos. El mal uso de estos medios es atribuible principalmente al encargo de trabajos y cuenta de resultados del profesional y no a las herramientas mismas.4. La separación cada vez es más difusa entre usos personales y usos profesionales en el mundo de las redes. Aquí son relevantes las reglas de juego fijadas: guías de uso y estilo, conjunto de valores de la organización, normas de participación...5. La actitud y la manera de comunicar de los profesionales es el mayor atractivo para convencer a través del canal de las redes sociales.6. La comunicación en las redes sociales se tiene que insertar dentro del plan de comunicación estratégico de toda la organización.7. Las tecnologías de la información y comunicación y, especialmente, las redes sociales pueden ayudar a gestionar el modelo de adición de valor a los productos y servicios a través de la integración de los profesionales y de los clientes-usuarios.8. Las redes sociales se relacionan con la apertura de datos y los servicios móviles. Para otorgarlos inteligencia, las organizaciones tienen que abrir sus datos y ponerlas en entornos relacionales (redes sociales) y facilitar el acceso ubicuo desde dispositivos móviles.9. Hay que medir el impacto de la presencia de las organizaciones en las redes sociales. ¿En qué medida los resultados obtenidos son atribuibles a la presencia activa de la organización a las redes sociales?10. Una buena política de presencia de una organización en las redes sociales comporta un cambio muy profundo en la estrategia, la operativa y la cultura organizativa. La empresa o administración tiene que afrontar esta nueva lógica cuanto antes mejor. _________________________________

×