Reflexions l'assetjament escolar

381 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reflexions l'assetjament escolar

  1. 1. DIRECCIÓ TERRITORIAL DE EDUCACIÓ FORMACIÓ I TREBALL. CASTELLÓ Inspecció Territorial d’Educació Avda. del Mar, 23 12003 Castelló de la Plana LA INVISIBILITAT DE L’ASSETJAMENT ESCOLARLes noves modalitats d’assetjament a través de les tecnologies de la informació icomunicació i de l’extensió de l’ús de les xarxes entre els xiquets i els joves han ocultat elcontingut i les formes de la comunicació, però han multiplicat el nombre de receptors iaugmentat la potència dels missatges. Aquestes tecnologies han fet més invisiblel’assetjament perquè els missatges circulen sense control per la xarxa. A més, el fenomens’ha desvinculat de l’espai i el temps i no és possible determinar si el ciberassetjaments’ha produït en espai i temps escolar o no. L’únic que resta clar al final és que un xiquet ojove està afectat per una conducta il·lícita.Ocasionalment, però amb àmplia repercussió mediàtica, apareixen notícies sobrealumnes que després de viure un calvari continuat d agressions físiques o psicològiques ino poder resoldre els seus problemes en relació amb el seu grup d edat, decidixen posar fia la seua vida. La denúncia, generalment dels pares, a la direcció del centre, a lainspecció educativa i, fins i tot, als mitjans de comunicació s produït quan la violència ja haha danyat la personalitat del xiquet o jove.El bus, el pati, el passadís, els serveis i el menjador són els llocs on els acaçadors escobren les seues preses. L’aula no ix indemne de la caça: una mirada, un senyal, un sms,una acció fora de la mirada dels professors o sota la seua mirada, però desvinculada delreferent, causen paor a l’alumne que sent el perill o la humiliació, sense que ningú façares per ell. Ningú ha vist res, o si ho ha vist ha pensat que són coses de xiquets o joves. Amés, els alumnes pensen que tal vegada és millor que fustiguen eixe alumne que hoaguanta tot, que a ell o ella mateix.El que sorprèn és que, quan es produeix un succés luctuós, tothom recorda en el seutrànsit per les institucions escolars, com a xiquets o joves, situacions similars si bé no ambdesenllaços tan terribles. Fins i tot no causa estremiment el fet d haver participat enqualsevol dels rols d’assetjament al dèbil. La qüestió és que si tothom té més d’unaexperiència vital referida a l’assetjament, com és que als pares o als professors els resultatan difícil detectar una situació semblant en els fills o en els alumnes?Els factors que coadjuven a fer invisible l’assetjament o a denunciar-lo quan els danysencara no són irreparables tenen el seu origen en la manca de comunicació de pares iprofessors entre ells i amb els xiquets i joves.Els pares només escarben en l’assetjament quan és el fill el subjecte pacient de l’acciódels altres, però no és fàcil que la relació entre companys siga objecte de conversació, imenys encara l’esbrinament del rol que el fill puga fer en el context d’assetjament d’unsaltres. És necessari que la institució educativa faça arribar els pares la necessitat quecol·laboren en el desentranyament dels fets il·lícits que es produeixen a l’àmbit escolar pertal de posar-hi remei. D’una banda advertint el fill que està cometent un acte il·lícit i,d’altra, posant en coneixement de la institució educativa les circumstàncies del fet. 1
  2. 2. DIRECCIÓ TERRITORIAL DE EDUCACIÓ FORMACIÓ I TREBALL. CASTELLÓ Inspecció Territorial d’Educació Avda. del Mar, 23 12003 Castelló de la PlanaTambé la institució educativa, mestres i professors, han abandonat o no han aprofunditprou en la comunicació amb els alumnes. No és suficient la tutoria burocràtica, calrescatar la idea de gratuïtat en l’exercici de la tutoria i de l’educació front al concepted’ensenyament. La tutoria ha de tenir cura de la relació amb cada alumne, l’única quepermet anar més enllà del grup, dels seus codis i regles imposats per a fer-se opac alsmajors, per encobrir els vincles de poder i submissió inherents al grup, causa de conflictesi menyspreu dels dèbils. Només una labor continuada de vigilància té cura del creixementmoral de tots els alumnes i extrema la protecció dels més dèbils del grup.Si l’assetjament no es mostra, caldrà anar a buscar-lo. Aquest és l’objectiu principald’aquest escrit. Amb seguretat el pla de convivència s’ocupa d’ell, però el que manca enl’acció docent és definir les estratègies per anar a buscar l’assetjament i com organitzarels centres perquè cap espai ni temps siga causa d’impunitat. La invisibilitat del’assetjament només és possible si s’abandonen no sols els espais dels centres o serveis,sinó també les interaccions entre els alumnes. La idea que la relació professor alumne esbasa exclusivament en una relació per a l’aprenentatge i no per a l’educació, abandona lapart més dèbil del creixement dels infants i joves, el creixement moral, deixat a l’atzard’influències estranyes i potser nocives. Només la vigilància sobre les relacions ques’estableixen entre els alumnes permet conèixer-los amb profunditat i fer visible allò queels preocupa o els il·lícits que hi participen.Fora bo que la direcció del centre fera arribar aquest escrit a departaments, seminaris iespecialment als tutors a través de la Comissió de Coordinació Pedagògica (COCOPE)perquè es prengueren les mesures adients per a vigilar les relacions entre els alumnes iprevenir l’assetjament. Caldria que els SPE i els departaments d’orientació, així com elsdepartaments d’informàtica, pel que fa a l’assetjament a través de les TIC, proveïren dematerials i estratègies la resta de mestres i professors per al desenvolupament de lesseues funcions, tant del treball a classe com en les sessions de tutoria amb els pares,incloses implícitament a l’article 91 de la LOE, ( Llei 2/2006, de 3 de maig, BOE 04-05-2006) .Caldria, també, que s’instruïren les COCOPE i els tutors perquè, en les reunions amb elspares s’incloguera en l’ordre del dia un punt per a tractar l’assetjament, en qualsevol deles modalitats, com són les anomenades bullying, ciberbullying, grooming o sexting. Aixímateix, convindria que les conclusions d’aquestes reunions s’arreplegaren en l’informe delConsell escolar sobre la convivència prescrit a l’article quint (seguiment i avaluació) del’Ordre de 31 de març de 2006, que regula el Pla de Convivència (2006/X5282).Per últim, es recorda l’obligatorietat de comunicar els conflictes greus tal com diu l’Ordrede 12 de setembre de 2007, que regula la notificació de les incidències que alteren laconvivència escolar (2007/11772). José Joaquín Bennasar Solsona Salvador Martí Colera Unitat d’Atenció i Intervenció (UAI) del PREVI 2
  3. 3. DIRECCIÓ TERRITORIAL DE EDUCACIÓ FORMACIÓ I TREBALL. CASTELLÓ Inspecció Territorial d’Educació Avda. del Mar, 23 12003 Castelló de la PlanaEnllaços que poden facilitar la intervenció dels professors• Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid: Ciberbullying. Guía de recursos paracentros educativos en casos de ciberacoso.• Fundación Telefónica. Menores y redes sociales, de Xavier Bringué y Charo Sádaba.• Inteco: Guía legal sobre cibebullying y grooming.• Inteco: Guía sobre adolescencia y sexting.• Pantallas Amigas: http://ciberacoso.net• Ministerio de Educación: Ciberconducta y relaciones en la red. Rosario Ortega, (directora).Cal recordar també que els problemes informàtics derivats del registre del PREVI podenconsultar-se al telèfon següent: 961970155 3

×