Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Com es calcula la nota d'admissió

175 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Com es calcula la nota d'admissió

  1. 1. Nota dadmissió i paràmetres de ponderacióCom es calcula la nota dadmissió i els paràmetres de ponderacions de les diferentsuniversitats.Com es calcula la nota dadmissió?La nota dadmissió (mínim de 5 i màxim de 14) a un determinat estudi de grau incorporales qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficientque li correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries han destar vinculades a la branca deconeixement que està adscrit el títol de grau al qual es vol accedir.La nota dadmissió a les diferents titulacions de grau es calcula aplicant la fórmulasegüent:Nota dadmissió = Nota daccés + a * M1 + b * M2Nota daccés: mitjana del batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%)M1, M2: Dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor notadadmissióa, b: Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)Exemple:En Pau es presenta aquest any a la selectivitat, ell vol estudiar bioquímica a laUniversitat de Barcelona. A més de realitzar la fase general de la selectivitat ha fet lafase específica per poder assegurar la seva plaça, les seves notes i la nota dadmissió a launiversitat han estat les següents: Fase General Nota Llengua catalana i 7.50 literatura Llengua castellana i 6.85 literatura Llengua estrangera 7.12 (anglès) Història 8.03 Matèria de modalitat: 8.25 Física Nota mitjana fase 7.55 general (FG) Nota mitjana del 8.50 batxillerat Mitjana FG + 8.12 batxillerat
  2. 2. Nota Paràmetre de Nota Fase específica examen ponderació ponderada Biologia 8 0.2 1.6 Química 8.36 0.2 1.67 Matemàtiques 7.65 0.1 0.76 NOTA DADMISSIÓ 11.39Les seves dues millors notes ponderades són les dels exàmens de biologia i química,aquestes es sumen a la seva nota mitjana de la fase general de la selectivitat i delbatxillerat. Finalment la seva nota daccés per als estudis de bioquímica per laUniversitat de Barcelona serà de 11,39.

×