Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KOMUNIKASYONKomumikasyon A.  Kahulugan    Proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simboliko...
-  daluyang sensori o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig,             pang-amoy, panlasa at pandama   ...
tindig, ekspresyon ng mukha at paralanguage (pitch, volyum, bilis at kalidad ng tinig.  Mahalaga ang komunikasyong di-ber...
6. Instrumentalities (Ano ang midyum ng usapan?) – tsanel o daluyan ng       komunikasyon. Ang midyum ang humuhubog...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komunikasyon

78,791 views

Published on

Komunikasyon

 1. 1. KOMUNIKASYONKomumikasyon A. Kahulugan Proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring berbal o di-berbal. (Bernales, et al., 2002) Sining ng pagpapahayag ng kaisipan o ideya sa paraang pasalita at pasulat. (Tanawan, et al., 2004) B. Katangian 1. Ang komunikasyon ay isang proseso • Encoding - ano ang mensahe, paano ipadadala, anu-anong salita ang gagamitin, paano isasaayos, anong daluyan ang gagamitin at ano ang inaasahang reaksyon ng tatanggap. • Decoding – ano ang kahulugan ng mensahe, ano ang inaasahang reaksyon mula sa kanya, paano niya tutugunan at paanong paraan niya ito tutugunan. 2. Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko • Nagbabago ang komunikasyon dahil sa impluwensya ng lugar, oras, mga pangyayari at mga taong sangkot sa proseso. 3. Ang komunikasyon ay komplikado • Ito ay dahil sa : persepsyon ng isa sa kanyang sarili, sa kausap, iniisip niyang persepsyon ng kanyang kausap sa kanya at ang tunay na persepsyon ng kanyang kausap sa kanya. 4. Mensahe, hindi kahulugan, ang naipadadala at natatanggap sa komunikasyon • Ang pagpapakahulugan ay depende sa tumatanggap nito. 5. Hindi tayo maaaring umiwas sa komunikasyon • Hindi man tayo magsalita, sa ating mga kilos, galaw, kumpas at anyo, hindi man sinasadya ay nakapagpapadala tayo ng mensahe. 6. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon • Relasyunal – di berbal na pagpapahiwatig ng damdamin o pagtingin sa kausap • Panlinggwistika – pasalita, gamit ang wika C. Sangkap at Proseso 1. Nagpapadala ng mensahe/sender • Tao o pangkat ng mga taong pinagmumulan ng mensahe. 2. Mensahe • Dalawang uri ng mensahe - mensaheng pangnilalaman/panlinggwistika - mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal 3. Daluyan/Tsanel • Kategorya ng daluyan
 2. 2. - daluyang sensori o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pandama - daluyang institusyunal – mga kagamitang elektroniko tulad ng telepono, e-mail, fax, mobile phone. 4. Tagatanggap ng Mensahe • Nagbibigay-kahulugan o magde-decode sa mensaheng kanyang natanggap. 5. Tugon • Tatlong uri - tuwirang tugon - di-tuwirang tugon - naantalang tugon 6. Mga potensyal na sagabal • Ito ang mga dahilan kung minsan ng hindi pagkakaunawaan. - semantikong sagabal - pisikal na sagabal - pisyolohikal - saykolohikalD. Antas ng Komunikasyon 1. Intrapersonal – komunikasyong pansarili 2. Interpersonal – nagaganap sa pagitan ng dalawa o mahigit pang mga tao, o sa isang tao at isang maliit na pangkat 3. Pampubliko – nagaganap sa pagitan ng isang tagapagsalita at maraming tagapakinig 4. Pangmasa o Pangmadla – nagaganap sa pagitan ng malawakang media, tulad ng radio, TV, Internet, pahayagan, atbp. 5. Pang-organisasyon – organisado at nakatutok sa isang hangarin o adhikain. 6. Pangkaunlaran – aspekto ng kultura ng mga kalahok ang pinag-uusapan sa antas na ito. 7. Pangkaunlaran – naglalayong gamitin sa pagpapaunlad ng bansaE. Modelo ng Komunikasyon 1. Modelo ni Berlo • Pinanggalingan • Mensahe • Tagatanggap 2. Modelo ni Aristotle • Pagtuklas ng kaalamang lohikal, emosyunal o etikal • Pagsasaayos ng mga kaalaman sa parang istratehikal • Pagbibihis ng ideya sa malinaw na salita • Paghahatid ng mensahe mula sa pinanggagalingan tungo sa tagatanggapF. Komunikasyong Di Berbal Komunikasyong naipapakita sa pamamagitan ng galaw ng katawan, pagtingin, tikas o
 3. 3. tindig, ekspresyon ng mukha at paralanguage (pitch, volyum, bilis at kalidad ng tinig. Mahalaga ang komunikasyong di-berbal dahil: 1. Inilalantad o ipinahihiwatig nito ang kalagayang emosyunal ng isang tao. 2. Nililinaw nito ang kahulugan ng isang mensahe 3. Pinananatili nito ang interaksyong resiprokal ng tagapagpadala at tagatanggap ng mensahe. Iba’t ibang anyo ng komunikasyong di-berbal 1. Oras (Chronemics) – ang paggamit o pagpapahalaga ng oras ay maaaring kaakibatan ng mensahe. 2. Espasyo (proxemics) – maaaring may kahulugan ang espasyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao. Intimate, personal, social o public • Espasyo sa pakikipag-usap, fisikala na kaayusan ng mga bagay-bagay sa isang lugar. 3. Katawan (kinesics) – kilos ng katawan: mata, mukha, pananamit at kaanyuan, tindig at kilos, kumpas ng kamay 4. Pandama (haptics) – paggamit ng sense of touch sa paghahatid ng mensahe • Hawak, pindot, hablot, pisil, tapik, batok, haplos at hipo 5. Simbulo (Iconics) – mga simbolo sa bilding, lansangan, botelya, reseta atbp 6. Kulay (Chromatics) – maaaring magpahiwatig ng damdamin o oryentasyon. 7. Paralanguage – paraan ng pagbigkas sa isang salita 8. Bagay (objectics) – paggamit ng mga bagay o objects sa komunikasyonG. Mga Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon Ayon kay Dell Hymes (Bernales, et al., 2002), kailangang isaalang-alang ang ilang konsiderasyon upang matiyak na magiging mabisa ang komunikasyon. Ginamit niya ang akronim na SPEAKING. 1. Setting (saan nag-uusap?) – ang lugar ay may malaking impluwensya sa komunikasyon. Kung hindi ito isaalang-alang ay maaaring mapagkamalang- bastos o walang pinag-aralan. 2. Participants (Sino ang kausap?) – pabagu-bago ang paraan n gating pakikipag- usap depende sa kung sino ang kinakausap. Binibigyang pansin ang edad, kasarian, katungkulan, propesyon atbp. 3. Ends (Ano ang layunin sa pag-uusap?) – ibagay ang pananalita sa layunin gaya ng pagiging malumanay, may awtoridad, seryoso, masaya atbp. 4. Act Sequence (Paano ang takbo ng Pag-uusap?) – ang komunikasyon ay dinamiko, samakatuwid ang isang usapan ay nagbabago. Kasama ditto ang pagbabago ng paksa at paraan ng pag-uusap. 5. Keys (Formal ba o informal ang usapan?) – pagpili ng salitang gagamitin na babagay sa formalidad ng okasyon.
 4. 4. 6. Instrumentalities (Ano ang midyum ng usapan?) – tsanel o daluyan ng komunikasyon. Ang midyum ang humuhubog at naglilimita sa isang mensahe. 7. Norms (Ano ang paksa ng usapa?) – Mahalagang maisaalang-alang ang paksa ng usapan. 8. Genre (Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo o nagmamatwid? Naglalarawan? O nagpapaliwanag?). Mahalagang batid ng isang tao kung ano ang genre na ginagamit ng kanyang kausap, nang sa gayo’y malaman din niya kung anong genre ang kanyang gagamitin.Mga SanggunianArrogante, J. et al. (2007). Sining ng komunikasyon sa akademikong Filipino. Manila: National Bookstore.Bernales, R. et al. (2002). Komunikasyon sa makabagong panahon. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.Garcia, L. et al. (2010). Komunikasyon sa akademikong Filipino. Cabanutuan City: Jimcy Publishing House.Pagkalinawan, et al. (2004). Filipinno I: komunikasyon sa akademikong Filipino. Valenzuela City: Mutya Publishing House, Inc.Tanawan, et al. (2004). Sining ng mabisang komunikasyon. Bulacan: Trinitas Publishing, Inc.Inihanda ni :GEMMA M PEREY

×