Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La població

234 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La població

 1. 1. Gemma Busquets Rodríguez2n Batxillerat ALa població
 2. 2. ÍNDEX Evolució de la població catalana en el segle XX La població catalana actual Les migracions
 3. 3. Evolució de la població catalana en el segle XX
 4. 4. 1. Introducció Hi ha censos de població des del segle XIV Primer cens fiable Any 1857 1,5 milionsd’habitants Últim cens Any 2001 En el decurs del segle XX la població de Catalunya esva triplicar:Va passar dels 2 als 6 milions d’habitants L’evolució demogràfica d’aquest periode ha tingutd’alts i baixos: hi ha hagut èpoques d’un creixement
 5. 5.  Causes del creixement:1. Migracions: Catalunya és un focus d’atracció pelseu pes econòmic2. Augment de la natalitat3. Reducció de la mortalitat Han tingut protagonisme durant el segle XX:1. Les migracions2. Crescuda del nombre d’habitants3. Envelliment progressiu de la població (sobretot afinals)A causa de lamillora en lescondicions de vidade la població
 6. 6. 2. Etapes1. Abans de 1910Primer cens modern: 1857 = 1 652 611 habitants1900: 1 966 382 habitants1910: 2 084 868 habitantsEntre 1901-1910: creixement més accentuatCAUSA PRINCIPAL: Reducció de la mortalitatCreixement natural > Creixement migratori50% població agrícola
 7. 7.  1911-1930:1920: 2 344 719 habitants1930: 2 791 292 habitantsENLAIRAMENT DEMOGRÀFICCreixement migratori > Creixement natural1918: Augment de la mortalitat a causa de la grip espanyola1911-1930: Creixement significatiu de la població urbana. Barcelonadeixa enrere la marca del milió d’habitantsNatalitat baixa: impuls del factor migratoriA destacar:1) La població catalana incrementa el seu pes respecte a la delconjunt d’Espanya.2) L’esperança de vida puja3) Arribada de gent provinent de Múrcia i de les províncies quetanquen per oest i sud l’espai català
 8. 8.  1931-1950:El creixement demogràfic es suavitza: hi ha un increment total de menys demig milió d’habitants: Això va ser a causa, principalment, de la Guerra Civil i lapostguerra, que provoquen una davallada a la natalitat, un augment de lamortalitat i un feble dinamisme de moviments migratoris. Resumint, és unaetapa plena de dificultats. 1951-1975:Es podria resumir com l’etapa del major augment de la població de tots elstempsEn aquesta època la taxa anual de creixement va ser d’entre un 2-3%En aquest període es dóna un saldo migratori de 100 000 persones l’anyImmigració > Emigració1960-1964: Moviments migratoris molt intensos (arribada de molts immigrants)Al principi venia gent jove, després gent de totes les edats.
 9. 9.  1975-Finals de segle:Estat d’estancament amb un creixement zero:1. Decau el fenòmen migratori2. Descens de la fecunditat.Augment de l’esperança de vida
 10. 10. La població catalana actual
 11. 11.  La situació actual es fruit de:1. Moviment migratori2. Moviment natural A partir dels 90 s’observen un conjunt de canvis de linia emergent:Es produeix un BOOM MIGRATORI (no previst): Creix la població Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més pes demogràfic(darrere d’Andalusia)Cens per nacionalitats (any 2005):1. Espanyols: 6 196 302 persones2. Amèrica del sud: 266 054 persones3. Africans: 224 383 persones4. Resta Unió Europea: 109 606 persones5. Resta d’europeus: 82 355 persones6. Àsia i Oceania: 73 479 persones7. Amèrica del Nord i Central: 43 027 persones
 12. 12. Les migracions
 13. 13. 1950-1975 És l’etapa més sòlida i notable en quant alsmoviments migratoris, en especial, els anys 60són els més destacats. Els immigrants que van desplaçar-se cap aCatalunya en aquest periode venien atrets peldinamisme que mostra Catalunya. Els immigrants d’aquest periode erenprincipalment del sud d’Espanya
 14. 14. Actualitat A partir dels anys 80 s’aturen les immigracionsinternes a Espanya i comencen a venirimmigrants d’altres països d’Europa i de la restadel món A finals de la decada dels 90 aquest moviment esva accentuar a tota Espanya: el nombred’extrangers es va triplicar entre els 90 i el 2000. El 12,2% de la població catalana als inicis de2006 era estrangera.

×