Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011

Presentatie over de voortgang van het project Tracé A2-Ladonk-Kapelweg (TALK)

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TALK presentatie Keulsebaan 8 september 2011

 1. 1. Tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg (TALK) 8 september 2011
 2. 2. Programma <ul><li>opening en welkom door wethouder Van der Zanden </li></ul><ul><li>toelichting door projectleider van Duren </li></ul><ul><li>pauze en gelegenheid voor vragen </li></ul><ul><li>beantwoording vragen </li></ul><ul><li>sluiting </li></ul>
 3. 3. Aanleiding <ul><li>Doelstellingen uit het in december 2008 vastgesteld Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP): </li></ul><ul><li>verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid in Kalksheuvel </li></ul><ul><li>oplossen problematiek dubbele spoorwegovergang Tongersestraat </li></ul><ul><li>verbeteren verkeersveiligheid Ladonk </li></ul><ul><li>waarborgen bereikbaarheid Ladonk en Boxtel-Zuid </li></ul>
 4. 4. Studie <ul><li>Met de tracéstudie A2 – Ladonk – Kapelweg wordt gezocht naar maatregelen om de doelstellingen van het GVVP te realiseren. </li></ul>
 5. 5. Planproces <ul><li>probleemanalyse </li></ul><ul><li>variantenstudie </li></ul><ul><li>nadere vergelijking kansrijke alternatieven </li></ul><ul><li>gebiedsvisie + voorlopig ontwerp </li></ul><ul><li>bestemmingsplan + definitief ontwerp </li></ul><ul><li>realisatie </li></ul>
 6. 6. Klankbordgroep <ul><li>Stichting Kalksheuvel Leefbaar </li></ul><ul><li>Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel </li></ul><ul><li>Werkgeversvereniging Boxtel </li></ul><ul><li>Ondernemersvereniging Boxtel </li></ul><ul><li>Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Boxtel – Liempde </li></ul><ul><li>Fietsersbond Boxtel </li></ul><ul><li>Heemkundige Studiekring voor Boxtel e.o. </li></ul><ul><li>Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel </li></ul>
 7. 7. Studiegebied
 8. 8. Probleemanalyse <ul><li>Onderzocht is: </li></ul><ul><li>welk probleem (bereikbaarheid / leefbaarheid)? </li></ul><ul><li>omvang? </li></ul><ul><li>oorzaak? </li></ul><ul><li>waar? </li></ul><ul><li>wanneer? </li></ul>
 9. 9. Analyse huidige situatie (Keulsebaan) <ul><li>afwikkelingsknelpunten rotonde </li></ul><ul><ul><li>Keulsebaan – Eindhovenseweg </li></ul></ul><ul><ul><li>Keulsebaan – Parallelweg Zuid </li></ul></ul><ul><li>afwikkelingsknelpunt verkeerslicht Oirschotseweg </li></ul><ul><li>conflicten tussen langzaam verkeer en vrachtverkeer o.a. op kruispunt Keulsebaan - Eindhovenseweg </li></ul>
 10. 10. Analyse huidige situatie
 11. 11. Analyse huidige situatie
 12. 12. Analyse toekomstige situatie <ul><li>tot 2020 toename verkeersintensiteiten in Boxtel (voor Keulsebaan ca. 35% en voor Oirschotseweg ca. 55%) </li></ul><ul><li>afwikkelingsproblemen op Keulsebaan tussen A2 en Parallelweg Zuid </li></ul><ul><li>tussen 2020 en 2030 toename verkeersintensiteit met gemiddeld 20% </li></ul><ul><li>na 2020 ook afwikkelingsproblemen in spitsperioden tussen Parallelweg Zuid en aansluiting Vorst </li></ul>
 13. 13. S amenvattende conclusies probleemanalyse <ul><li>tracé A2 – Ladonk – Kapelweg belangrijke ontsluitingsroute voor (vracht)verkeer </li></ul><ul><li>afwikkelingsknelpunten </li></ul><ul><ul><li>Keulsebaan </li></ul></ul><ul><ul><li>rotonde Keulsebaan – Eindhovenseweg </li></ul></ul><ul><ul><li>rotonde Keulsebaan – Parallelweg Zuid </li></ul></ul><ul><ul><li>verkeerslicht Keulsebaan - Oirschotseweg </li></ul></ul><ul><ul><li>dubbele spoorwegovergang Tongersestraat </li></ul></ul><ul><li>leefbaarheids– en verkeersveiligheidsknelpunten Kalksheuvel </li></ul><ul><li>conflicten tussen vrachtverkeer en fietsverkeer (Keulsebaan en Kapelweg) </li></ul>
 14. 14. Variantenstudie <ul><li>een quick scan naar verschillende alternatieven die bijdrage aan het oplossen van de in de probleemanalyse vastgestelde bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen </li></ul><ul><li>alle reële alternatieven en varianten globaal onderzocht op effecten op het gebied van o.a. bereikbaarheid, milieu, natuur en cultuurhistorie </li></ul>
 15. 15. Doelstelling <ul><li>Hoofddoelstelling: </li></ul><ul><li>vergroten leefbaarheid en verkeersveiligheid Kalksheuvel </li></ul><ul><li>verbeteren bereikbaarheid Ladonk </li></ul><ul><li>Nevendoelstelling: </li></ul><ul><li>zoeken naar versterking landschap </li></ul><ul><li>benutten van bestaande infrastructuur i.p.v. het aanleggen van nieuwe wegen </li></ul><ul><li>bereikbaar houden Kalksheuvel </li></ul><ul><li>verbeteren verkeersveiligheid (brom)fietsverkeer </li></ul>
 16. 16. Randvoorwaarden <ul><li>voorkomen van een (regionale) doorgaande route tussen de A2 en de N65 </li></ul><ul><li>een noordelijke ontsluiting niet onmogelijk maken </li></ul>
 17. 17. Alternatieven / varianten
 18. 18. Onderzoek effecten <ul><li>verkeersstromen </li></ul><ul><li>bereikbaarheid / verkeersafwikkeling </li></ul><ul><li>verkeersveiligheid </li></ul><ul><li>leefbaarheid </li></ul><ul><li>natuur / landschap en cultuurhistorie </li></ul><ul><li>lucht en geluid </li></ul><ul><li>duurzaamheid </li></ul><ul><li>economie </li></ul><ul><li>kosten </li></ul>
 19. 19. Beoordelingskader <ul><li>leefbaarheid Kapelweg (Kalksheuvel) </li></ul><ul><li>bereikbaarheid Ladonk </li></ul><ul><li>andere criteria </li></ul>
 20. 20. Bereikbaarheid Ladonk <ul><li>verkeersstructuur </li></ul><ul><li>wegvakbelasting (IC-verhouding) </li></ul>
 21. 21. Andere criteria <ul><li>doorgaand verkeer van/naar Oisterwijk </li></ul><ul><li>toekomstbestendigheid </li></ul><ul><li>fiets </li></ul><ul><li>ruimtelijke inpasbaarheid </li></ul><ul><li>water </li></ul><ul><li>natuurwaarden </li></ul><ul><li>cultuurhistorie </li></ul><ul><li>archeologie </li></ul><ul><li>geluid </li></ul><ul><li>lucht </li></ul><ul><li>procedures </li></ul>
 22. 22. Beoordelingstabel
 23. 23. Samenvattende conclusies Variantenstudie <ul><li>alternatief 0+/0++ (optimalisatie van het huidige wegennet) leiden niet tot een sterke verbetering </li></ul><ul><li>alternatief 1, 3A en 4 leiden tot een sterke bijdrage aan het behalen van de doelstellingen </li></ul>
 24. 24. Resultaten variantenstudie <ul><li>nader onderzoek kansrijke alternatieven </li></ul><ul><li>advies noodzaak MER-procedure </li></ul>
 25. 25. MER-advies <ul><li>Geen MER-plicht omdat: </li></ul><ul><li>verbreding (Keulsebaan) over een beperkte lengte (vanaf 10 km MER-plicht) </li></ul><ul><li>geen nieuwe hoofdweg (tracébesluit minister), autosnelweg of autoweg (geen langzaam verkeer en landbouwvoertuigen, toegankelijk via knooppunten of verkeerslichten, stop- en parkeerverbod) </li></ul>
 26. 26. MER-advies (2) <ul><li>Geen vrijwillige MER omdat: </li></ul><ul><li>zorgvuldig planproces </li></ul><ul><li>variantenstudie biedt weloverwogen keuze op basis van alternatieven en een breed spectrum van criteria </li></ul><ul><li>betrokkenheid belangengroeperingen in planproces (klankbordgroep) </li></ul>
 27. 27. Conclusie alternatief 0+ / 0++ <ul><li>onvoldoende verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid Kalksheuvel </li></ul><ul><ul><li>beperkte afname autoverkeer a.g.v. ontbreken alternatief </li></ul></ul><ul><ul><li>beperkte afname vrachtverkeer a.g.v. ontbreken alternatief </li></ul></ul><ul><ul><li>verbod vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer) niet handhaafbaar </li></ul></ul><ul><li>geen goede bereikbaarheid Ladonk in westelijke richting </li></ul><ul><li>onvoldoende effect op verkeersveiligheid en –afwikkeling t.p.v. dubbele overweg </li></ul><ul><li>-> d us: onvoldoende oplossend vermogen voor Kalksheuvel </li></ul>
 28. 28. Voorkeursalternatief
 29. 29. Vervolg <ul><li>gebiedsvisie </li></ul><ul><li>voorlopig ontwerp </li></ul><ul><li>bestemmingsplan </li></ul><ul><li>definitief ontwerp </li></ul><ul><li>aanbesteding </li></ul><ul><li>realisatie </li></ul>
 30. 30. Gebiedsvisie en voorlopig ontwerp <ul><li>basis voor bestemmingsplan </li></ul><ul><li>optimale inpassing o.a. </li></ul><ul><ul><li>grondeigendommen </li></ul></ul><ul><ul><li>archeologie </li></ul></ul><ul><ul><li>flora en fauna </li></ul></ul><ul><ul><li>compensatieplicht en –mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>waterhuishouding </li></ul></ul><ul><ul><li>kostenefficiency </li></ul></ul><ul><ul><li>optimale inpassing o.a. </li></ul></ul><ul><li>intensief overleg met omgeving en klankbordgroep </li></ul>
 31. 31. Bestemmingsplan <ul><li>planologisch-juridisch vertaling ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>inspraak </li></ul>
 32. 32. Planning <ul><li>juli - december 2011 voorlopig ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>december 2011 besluitvorming (Raad) voorlopig ontwerp en gebiedsvisie </li></ul><ul><li>januari 2012 start bestemmingsplanprocedure </li></ul><ul><li>december 2012 besluitvorming bestemmingsplan </li></ul><ul><li>december 2013 uitspraak eventueel Hoger Beroep </li></ul><ul><li>december 2012 definitief ontwerp </li></ul><ul><li>medio 2013 start realisatie </li></ul>
 33. 33. Pauze
 34. 34. Vragen <ul><li>Waarom wordt de Keulsebaan niet gelaten zoals die nu is? </li></ul><ul><ul><li>De Keulsebaan heeft in de toekomst onvoldoende capaciteit om al het verkeer te kunnen verwerken. </li></ul></ul>
 35. 35. Vragen <ul><li>Is er een mogelijkheid onderzocht voor een andere ontsluiting van Ladonk (noordelijke ontsluiting)? </li></ul><ul><ul><li>Nagenoeg al het verkeer op de Keulsebaan heeft de bestemming kern Boxtel of Ladonk (de weg is dus noodzakelijk). De hoeveelheid verkeer vanaf de aansluiting Boxtel-Noord met bestemming Ladonk heeft een dusdanige omvang dat de realisatie van een noordelijke een ontsluitingsweg niet te rechtvaardigen is. (resultaten verkeersmodel) </li></ul></ul>
 36. 36. Vragen <ul><li>Wordt er rekening gehouden met de leefbaarheid op de Liempdseweg / Keulsebaan / Goorestraat? </li></ul><ul><ul><li>Ja, in de verschillende onderzoeken worden de gevolgen voor leefbaarheid voor de weg en de omgeving meegenomen. Daarnaast dient voldaan te worden aan alle wettelijke normen. </li></ul></ul>
 37. 37. Vragen <ul><li>Is het al bekend hoe en waar de verbrede Keulsebaan gaat lopen? Komen er kruisingen of afslagen? </li></ul><ul><ul><li>Het exacte ontwerp van de verbrede Keulsebaan is nog niet bekend. Uitgangspunt is echter dat bestaande kruisingen en afslagen in principe gehandhaafd blijven. </li></ul></ul>
 38. 38. Vragen <ul><li>Er wordt gesproken over een parallelweg langs de A2. Is dit een oostelijke of een westelijke (of beide)? </li></ul><ul><ul><li>In deze studie (variantenstudie) is modelmatig een verbinding tussen de Schijndelseweg en de afrit Boxtel (26) onderzocht. Deze verbinding is in de rapportage indicatief weergegeven. </li></ul></ul>
 39. 39. Vragen <ul><li>Waarom wordt een ontsluitingsroute voor Oost (doortrekken Europalaan - Liempdseweg) niet onderzocht? </li></ul><ul><ul><li>Deze ontsluitingsroute is niet in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) opgenomen, en maakt ook geen onderdeel uit van deze studie. </li></ul></ul>
 40. 40. Vragen <ul><li>In hoeverre is er aandacht voor de veiligheid van de fietsers (o.a. bij de rotonde de Goor)? </li></ul><ul><ul><li>Bij de uitwerking van het ontwerp en in de gebiedsvisie zal (uiteraard) aandacht zijn voor (brom)fietsverkeer, zowel m.b.t. de veiligheid als de bereikbaarheid en het comfort. </li></ul></ul>
 41. 41. Vragen <ul><li>Wordt er gekeken naar een scenario waarbij het Duits Lijntje niet gebruikt wordt voor de verdubbeling van de Keulsebaan? </li></ul><ul><ul><li>Met betrekking tot het Duits Lijntje is er op het moment nog geen duidelijkheid. Mogelijk worden er verschillende scenario’s ontwikkeld en uitgewerkt. </li></ul></ul>
 42. 42. Vragen <ul><li>Maakt een parallelweg langs de A2 wel of geen onderdeel uit van dit plan? </li></ul><ul><ul><li>Nee, een parallelweg maakt geen onderdeel uit van deze studie. Wel is in deze studie gekeken naar de effecten van een parallelweg op de verkeersintensiteiten en –afwikkeling binnen het studiegebied. Dit om een eventuele toekomstige extra toename van verkeer of een eventueel toekomstige overcapaciteit van de weg te voorkomen. </li></ul></ul>
 43. 43. Vragen <ul><li>Blijft de toeritdosering op de A2 gehandhaafd na de uitbouw van de A2 naar 2 keer 3 rijstroken? </li></ul><ul><ul><li>Nee, na de verbreding van de A2 zal de toeritdosering naar verwachting verdwijnen of uitgeschakeld worden. </li></ul></ul>
 44. 44. <ul><li>Presentatie, vragen en antwoorden vanaf vrijdag 9 september op </li></ul><ul><li>http://projecten.boxtel.nl </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentatie over de voortgang van het project Tracé A2-Ladonk-Kapelweg (TALK)

Views

Total views

517

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×