Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitdagingen van Basel III door prof. Jan Annaert

De uiteenzetting van Prof. Jan Annaert op het financieel forum van 27 september in Gent.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Uitdagingen van Basel III door prof. Jan Annaert

 1. 1. Financieel Forum Gent<br />Uitdagingen van Basel III<br />Jan Annaert<br />Universiteit Antwerpen<br />Jan.Annaert@ua.ac.be<br />27 september 2011<br />
 2. 2. Inleiding en overzicht<br />Waarom nieuwe regulering?<br />Waarom kapitaal?<br />Vorige regulering: Bazel I en II.<br />RWA.<br />Wat is kapitaal?<br />Wat is nieuw in Bazel III?<br />Mogelijke gevolgen.<br />
 3. 3. Waaromreglementering?<br />Waarom is de banksectorzosterkgereglementeerd?<br />Centralerol in het betaalsysteem.<br />Het belang van vertrouwen vertrouwenscrisiskaneenmassaleopvraging van deposito’simpliceren.<br />Eenbankcrisiskankredietbeperking tot gevolghebben.<br />Expliciete en/of implicietedepositogarantie.<br />
 4. 4. Patronenvoor de financiële crisis<br />IMF (2010)<br />
 5. 5. Watkwambovendrijven?<br />Inadequate kapitaalvereisten en standaarden.<br />Ontbreken van liquiditeitsregels.<br />Noodzaakaantoezicht op systeemrisico.<br />Noodzaakaangedisciplineerdeontbindingsprocedure.<br />Inadequaatrisicobeheer.<br />Problematischebeloningssystemen.<br />Inadequate consumenten-bescherming.<br />
 6. 6. Rol leverage<br />Bank A<br />Bank B<br />100 @ 6%<br />95 @ 4%<br />100 @ 6%<br />90 @ 4%<br />Kap: 10<br />Kap: 5<br />NII = 6 – 3.8 = 2.2<br />ROA = 2.2/100 = 2.2%<br />ROE = 2.2/5 = 44%<br />Leverage = 100/5 =20<br />NII = 6 – 3.6 = 2.4<br />ROA = 2.4/100 = 2.4%<br />ROE = 2.4/10 = 24%<br />Leverage = 100/10 = 10<br />
 7. 7. Kapitaal is een buffer tegenverliezen.<br />Stelafboeking van 3% kredieten.<br />Rol kapitaal<br />Bank A<br />Bank B<br />97<br />95<br />97<br />90<br />Kap: 7<br />Kap: 2<br />
 8. 8. Afnemendesolvabiliteit<br />FDIC (1933)<br />NBA (1863)<br />Basel (1990)<br />Fed (1914)<br />Hanson, S.G., A.K. Kashyap, & J.C. Stein, 2011, “A macroprudential approach to financial regulation,” Journal of Economic Perspectives 25(1), 3-28.<br />Berger, A.N., R.J. Herring, & G.P. Szegö, 1995, The role of capital in financial institutions, Journal of Banking and Finance 19(3-4), 393-430.<br />
 9. 9. Deleveraging of herkapitaliseren?<br />70<br />63<br />Bank B<br />Kap: 7<br />97<br />90<br />100 <br />90 <br />Kap: 7<br />Kap: 10<br />Probleem van ‘credit crunch’.<br />Probleem van ‘debt overhang’.<br />Probleem van systeemrisico.<br />
 10. 10. Hogekostbankencrisis<br />International monetary Fund, 2011, United Kingdom: Stress Testing the Banking Sector Technical Note, IMF Country Report, International Monetary Fund, 11/227.<br />
 11. 11. OrganisatievormenBelang banksector<br />Febelfin<br />
 12. 12. Regulering: Bazel I & II<br />Basel Committee on Banking Supervision.<br />Forum om samenwerking op prudentieel toezicht te bevorderen.<br />27 lidstaten.<br />Secretariaat in Bazel (BIB).<br />Afspraken, geen formele wetgevende macht.<br />
 13. 13. Bazel I<br />1988  stabiliteit en level playing field:<br />Definitie van risico’s.<br />Risicogewichten.<br />RWA, incl. buitenbalansactiviteiten.<br />Definitie van kapitaal.<br />Tier 1.<br />Tier 2.<br />(Tier 3.)<br />Minimale ratio (Cooke ratio): 8%.<br />Krediet- en later (1996) marktrisico.<br />
 14. 14. Bazel II<br />1999-2004:<br />Krediet-, markt- en operationeel risico.<br />Drie pijlers:<br />Kapitaalvereisten.<br />Prudentieel toezicht en nazicht.<br />Marktdiscipline.<br />Kapitaalvereisten = f(ratings).<br />Standaard.<br />Intern model.<br />
 15. 15. Wat was ermis met Bazel II?<br />Leek te leiden tot lagerekapitaalvereisten hogere leverage.<br />Procyclicaliteit.<br />Ontbrekenformeleliquiditeitsregels.<br />Banking vs trading book arbitrage.<br />Te veelvertrouwen in interne modellen?<br />Te veelvertrouwen/belangvoor de ratingbureaus.<br />Quid systeemrisico?<br />Kapitaalvereistent.o.v. risicoindividueleleningen.<br />
 16. 16. BedoelingenBazel III<br />Verhogenkwaliteit, consistentie en transparantiekapitaalbasis.<br />Verhoging van de risicodekking.<br />Toevoeging van een leverage ratio.<br />Verminderingprocyclicaliteit en bevorderen buffers.<br />Systeemrisico en verwevenheidaanpakken.<br />Liquiditeitbevorderen.<br />
 17. 17. Wat is nieuw in Bazel III?<br /><ul><li>Verhogingkapitaalvereisten.
 18. 18. Definitiekapitaal.
 19. 19. Leverage ratio: 3%.
 20. 20. Maatregelenomprocyclicaliteittegentegaan.
 21. 21. Systeemrisico’s.
 22. 22. Systeeminstellingen.
 23. 23. OTC markten.
 24. 24. Liquiditeitsratio’s.</li></li></ul><li>KapitaalvereistenMeer en beter<br />Basel Committee on Banking Supervision, 2011, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - post BCBS meeting, 189.<br />
 25. 25. IMF, Global Financial Stability Report, April 2011<br />
 26. 26. Liquiditeitsvereisten<br />Liquidity coverage ratio:<br />Liquiditeit op kortetermijn.<br />Voldoendeliquideactivaomtegemoettekomenaangroteopvragingen?<br />Net stable funding ratio:<br />Liquiditeit op langeretermijn.<br />Voldoendestabiele financiering?<br />
 27. 27. IMF, Global Financial Stability Report, April 2011<br />
 28. 28. Failure predictor?<br />IMF, Global Financial Stability Report, April 2011<br />
 29. 29. Aandachtspunten<br />Verlagen van de bankrendabiliteit.<br />Is dit erg?<br />Mogelijke deleveraging.<br />Dit is erg. Kan ditvermedenworden?<br />Moeilijkerekredietverlening.<br />Is ditwelzo?<br />Verplaatsing van activiteitenbuiten de banksector.<br />Kan ditbeheerstblijven?<br />
 30. 30. Coördinaten<br />Jan Annaert<br />Departement Accounting & Financiering<br />Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School<br />Prinsstraat 13<br />2000 Antwerpen<br />Jan.Annaert@ua.ac.be<br />

×