Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stop activitatilor ilegale in PN Portile de Fier

1,124 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stop activitatilor ilegale in PN Portile de Fier

 1. 1. WWatchdog şatchdog şi ai advocacydvocacy destinate stopăriidestinate stopării activităţilor antropiceactivităţilor antropice ilegale în aria Parculilegale în aria Parcul Natural Porţile de FierNatural Porţile de Fier
 2. 2. ARIA DE IMPLEMENTAREARIA DE IMPLEMENTARE -comunele Socol, Pojejena, Coronini, Sicheviţa, Berzasca-comunele Socol, Pojejena, Coronini, Sicheviţa, Berzasca şi oraşşi oraşeleele Moldova NouăMoldova Nouă şi Oraviţaşi Oraviţa din Judeţul Caraş-din Judeţul Caraş- SeverinSeverin -comunele-comunele Şviniţa şi Dubova din judeţul MehedinţiŞviniţa şi Dubova din judeţul Mehedinţi PERIOADA DE IMPLEMENTAREPERIOADA DE IMPLEMENTARE:: 11 septembrieseptembrie 2012012 – 302 – 30 iunie 2013iunie 2013 PARTENERII PROIECTULUIPARTENERII PROIECTULUI:: Grupul Ecologic de Colaborare NERAGrupul Ecologic de Colaborare NERA (partener leader),(partener leader), Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş - SeverinAgenţia pentru Protecţia Mediului Caraş - Severin COLABORATORII PROIECTULUICOLABORATORII PROIECTULUI:: Administraţia Parcul Natural Porţile de Fier, GrupulAdministraţia Parcul Natural Porţile de Fier, Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă, Grupul Şcolar “MathiasŞcolar Industrial Moldova Nouă, Grupul Şcolar “Mathias Hammer” Anina, Grupul Şcolar Agricol OraviţaHammer” Anina, Grupul Şcolar Agricol Oraviţa FINANŢAFINANŢATOR:TOR: ProgramulProgramul INOVARE CIVICĂ, o iniţiativă a FundaţieiINOVARE CIVICĂ, o iniţiativă a Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile susţinută de Trustpentru Dezvoltarea Societăţii Civile susţinută de Trust for Civil Society in Central and Estern Europe şifor Civil Society in Central and Estern Europe şi sponsorizata de Raiffeisen Banksponsorizata de Raiffeisen Bank.. BUGETUL TOTAL:BUGETUL TOTAL: 554565 Lei4565 Lei
 3. 3. În ciuda faptului că domeniul ariilor naturaleÎn ciuda faptului că domeniul ariilor naturale protejate este bine reglementatprotejate este bine reglementat,, factorii de mediu şifactorii de mediu şi biodiversitatea din interiorul Parcului Naţional Porţile debiodiversitatea din interiorul Parcului Naţional Porţile de Fier sunt în permanenţă supuşi agresiunii prin activităţiFier sunt în permanenţă supuşi agresiunii prin activităţi antropice ilegale.antropice ilegale. Cele mai relevante cauze ale agresiunii împotrivaCele mai relevante cauze ale agresiunii împotriva patrimoniului naturalpatrimoniului natural dindin PN Porţile de Fier, menţionatePN Porţile de Fier, menţionate în rapoartele de monitorizare din ultimii aniîn rapoartele de monitorizare din ultimii ani de catrede catre GEC Nera şi în apariţiile din presă, sunt următoarele:GEC Nera şi în apariţiile din presă, sunt următoarele: poluarea cu praf de deşeuri miniere provenind de la SCpoluarea cu praf de deşeuri miniere provenind de la SC Moldomin Moldova Nouă a terenurilor agricole,Moldomin Moldova Nouă a terenurilor agricole, rezervaţiilor naturale, surselor de apă potabilă,rezervaţiilor naturale, surselor de apă potabilă, gospodăriilor populaţiei şi pensiunilor turistice; scădereagospodăriilor populaţiei şi pensiunilor turistice; scăderea pe durată indelungată şi în mod frecvent a nivelului apeipe durată indelungată şi în mod frecvent a nivelului apei in lacul din spatele barajului de la Porţile de Fier cuin lacul din spatele barajului de la Porţile de Fier cu impact negativ asupra microflorei şi microfaunei de laimpact negativ asupra microflorei şi microfaunei de la malul Dunării; braconajul la fauna piscicolă cu mijloacemalul Dunării; braconajul la fauna piscicolă cu mijloace neconvenţionale; depunerea de cantităţi mari deneconvenţionale; depunerea de cantităţi mari de ambalaje de plastic pe malul Dunării şi în Delta Nerei cuambalaje de plastic pe malul Dunării şi în Delta Nerei cu impact negativ asupra avifaunei acvatice şi dezvoltăriiimpact negativ asupra avifaunei acvatice şi dezvoltării ecoturismului; depunerea de moloz şi deşeuri dinecoturismului; depunerea de moloz şi deşeuri din construcţii în interiorul zonelor de protecţie integrală cuconstrucţii în interiorul zonelor de protecţie integrală cu impact negativ asupra avifaunei acvatice; tăierile ilegaleimpact negativ asupra avifaunei acvatice; tăierile ilegale de arbori; turismul neorganizat (abandonarea în natură ade arbori; turismul neorganizat (abandonarea în natură a ambalajelor şi gunoiului menajer, vetre de foc, vandali-ambalajelor şi gunoiului menajer, vetre de foc, vandali- zarea panourilor de informare, inscripţionarea copacilorzarea panourilor de informare, inscripţionarea copacilor şi stâncilor)şi stâncilor)
 4. 4. Datorită unei slabe reacţii atât din parteaDatorită unei slabe reacţii atât din partea autorităţilor/ instituţiilor teritoriale cu atrib tii directe înțautorităţilor/ instituţiilor teritoriale cu atrib tii directe înț domeniul stopării activităţilor ilegale în PN Porţile de Fierdomeniul stopării activităţilor ilegale în PN Porţile de Fier (Administraţia Parcului, Inspectoratele de regim silvic,(Administraţia Parcului, Inspectoratele de regim silvic, Comisariatele Gărzii de mediu, Administraţia ApeleComisariatele Gărzii de mediu, Administraţia Apele Române, Primăriile, Poliţia Locală, Poliţia de Frontieră,Române, Primăriile, Poliţia Locală, Poliţia de Frontieră, Academia Română – Filiala Timişoara), a unei incoerenţe înAcademia Română – Filiala Timişoara), a unei incoerenţe în ultimii 10 ani în implementarea politicilor publice înultimii 10 ani în implementarea politicilor publice în domeniul protecţiei naturii din partea factorilor majori dedomeniul protecţiei naturii din partea factorilor majori de decizie (Parlamentul, Guvernul, Ministerul Mediului,decizie (Parlamentul, Guvernul, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, Agenţiile pentru protecţia mediului),Ministerul Agriculturii, Agenţiile pentru protecţia mediului), cât şi a unei lipse de reacţii la activităţile ilegale dincât şi a unei lipse de reacţii la activităţile ilegale din partea cetăţenilor din localităţile plasate în aria parcului,partea cetăţenilor din localităţile plasate în aria parcului, astfel de activităţi nu au putut fi stopate în timp, iarastfel de activităţi nu au putut fi stopate în timp, iar făptaşii în majoritatea cazurilor, nu au fost pedepsiţi.făptaşii în majoritatea cazurilor, nu au fost pedepsiţi. Este important de menţionat că lipsa de reacţie aEste important de menţionat că lipsa de reacţie a cetăţenilor poate fi explicată şi prin gradul redus decetăţenilor poate fi explicată şi prin gradul redus de acceptare a parcului din partea acestora din cauzaacceptare a parcului din partea acestora din cauza multiplelor conflicte de interese între deţinătorii demultiplelor conflicte de interese între deţinătorii de terenuri din în interiorul rezervaţiilor naturale şiterenuri din în interiorul rezervaţiilor naturale şi administraţia parcului.administraţia parcului.
 5. 5. Implementarea proiectului contribuie la:Implementarea proiectului contribuie la: - o mai mare implicare civică a localnicilor, în- o mai mare implicare civică a localnicilor, în special a tinerilor care activează în ONG-urilespecial a tinerilor care activează în ONG-urile implicate în proiect, în reducerea activităţilorimplicate în proiect, în reducerea activităţilor antropice ilegale în aria PNPF prin realizarea uneiantropice ilegale în aria PNPF prin realizarea unei monitorizări alternative/complementare a acestormonitorizări alternative/complementare a acestor activităţi.activităţi. - creşterea gradului de informare/sensibilizare a- creşterea gradului de informare/sensibilizare a la nivelul comunita ilor locale în legătură cu nevoiațla nivelul comunita ilor locale în legătură cu nevoiaț de protejare a patrimoniului natural din PNPF prinde protejare a patrimoniului natural din PNPF prin existenţa unei structuri de tip arie naturală protejatăexistenţa unei structuri de tip arie naturală protejată (ANP) coordonată de administraţia parcului. (ANP) coordonată de administraţia parcului.  - creşterea gradului de responsabilitate a- creşterea gradului de responsabilitate a autorităţilor teritoriale cu atrib ii directe înțautorităţilor teritoriale cu atrib ii directe înț domeniul stopării activităţilor ilegale în PN Porţile dedomeniul stopării activităţilor ilegale în PN Porţile de Fier şi a factorilor majori de decizie de la nivelFier şi a factorilor majori de decizie de la nivel central în ce priveşte implementarea politicilorcentral în ce priveşte implementarea politicilor publice în domeniul protecţiei naturii.publice în domeniul protecţiei naturii.
 6. 6. SCOPUL PROIECTULUISCOPUL PROIECTULUI:: Să implice societatea civilă înSă implice societatea civilă în reducerea/stoparea activităţilorreducerea/stoparea activităţilor antropice ilegale din aria PNPFantropice ilegale din aria PNPF .. OBIECTIVELEOBIECTIVELE PROIECTULUIPROIECTULUI:: ►►Să sporească gradul de implicareSă sporească gradul de implicare civică a localnicilor, in special acivică a localnicilor, in special a tinerilor, în reducerea activităţilortinerilor, în reducerea activităţilor antropice ilegale în aria PNPFantropice ilegale în aria PNPF ►►Să sporească gradul deSă sporească gradul de responsabilitate a autorităţilor publiceresponsabilitate a autorităţilor publice cu atribuţii directe privind reducerea şicu atribuţii directe privind reducerea şi stoparea activităţilor antropice ilegalestoparea activităţilor antropice ilegale în aria PNPF.în aria PNPF.
 7. 7. GRUPURI ŢINTĂGRUPURI ŢINTĂ :: -T-Tineri voluntari implicaţi în activităţi civiceineri voluntari implicaţi în activităţi civice destinate reducerii activităţilor antropice ilegale îndestinate reducerii activităţilor antropice ilegale în aria PNPFaria PNPF.. ––ReprezentanţiReprezentanţiii autorităţilor/instituţiilor publice dinautorităţilor/instituţiilor publice din judeţele Caraş – Severin şi Mehedinţi cu atribuţiijudeţele Caraş – Severin şi Mehedinţi cu atribuţii directe în stoparea activităţilor antropice ilegale îndirecte în stoparea activităţilor antropice ilegale în aria PNPF şi reprezentanţi ai factorilor majori dearia PNPF şi reprezentanţi ai factorilor majori de decizie de la nivel central privind implementaredecizie de la nivel central privind implementareaa politicilor publice în domeniul protecţiei naturii.politicilor publice în domeniul protecţiei naturii. –Reprezentanţi ai populaţiei din comunităţile locale–Reprezentanţi ai populaţiei din comunităţile locale plasate în aria parcului precum întreprinzătoriplasate în aria parcului precum întreprinzători individuali aflaţi într-un potenţial conflict deindividuali aflaţi într-un potenţial conflict de interese cu regimul de protecţie şi conservare alinterese cu regimul de protecţie şi conservare al PNPF, şcoli, ONG-uri etc.PNPF, şcoli, ONG-uri etc. -Întreaga populaţie din zona proiectului.-Întreaga populaţie din zona proiectului.
 8. 8. ACTIVITĂŢIACTIVITĂŢI:: ►►CursCurs dede educaţie civică a voluntarilor pentru dobândireaeducaţie civică a voluntarilor pentru dobândirea de abilităţi în monitorizarea alternativă a activităţilorde abilităţi în monitorizarea alternativă a activităţilor antropice ilegale din aria PNPFantropice ilegale din aria PNPF.. ►►Monitorizarea activităţilor antropice ilegale care agreseazăMonitorizarea activităţilor antropice ilegale care agresează frecvent factorii de mediu cfrecvent factorii de mediu cum ar fium ar fi apapaa, ae, aerulrul, sol, solulul şişi biodiversitatebiodiversitatea,a, din aria parculuidin aria parcului.. ►►Contactarea oficialilor cu putere de decizie si solicitareaContactarea oficialilor cu putere de decizie si solicitarea de puncte de vedere în legde puncte de vedere în legăătură cu concluziile rapoartelortură cu concluziile rapoartelor de monitorizare a activităţilor ilegale şi de măsuri concretede monitorizare a activităţilor ilegale şi de măsuri concrete ce urmează a fi întreprinse de către autorităţice urmează a fi întreprinse de către autorităţi .. ►►Întruniri şi dezbateri la nivelul comunitatilor localeÎntruniri şi dezbateri la nivelul comunitatilor locale destinate informării şi sensibilizării populaţiei în vedereadestinate informării şi sensibilizării populaţiei în vederea creşterii gradului de implicare în combaterea activităţilorcreşterii gradului de implicare în combaterea activităţilor ilegale din aria PNPFilegale din aria PNPF.. ►►Informarea şi sensibilizarea populaţiei locale, realizateInformarea şi sensibilizarea populaţiei locale, realizate prin voluntariat, în vederea creşterii gradului de implicareprin voluntariat, în vederea creşterii gradului de implicare în combaterea activităţilor ilegale din aria PNPFîn combaterea activităţilor ilegale din aria PNPF ►►Implicarea mediei locale şi centrale în mediatizareaImplicarea mediei locale şi centrale în mediatizarea activităţilor ilegale din aria PNPF şi a modului de implicareactivităţilor ilegale din aria PNPF şi a modului de implicare a autorităţilor în combaterea acestor activităţia autorităţilor în combaterea acestor activităţi .. ►► Elaborarea publicaţiilor şi materialelor de vizibilitateElaborarea publicaţiilor şi materialelor de vizibilitate
 9. 9. REZULTATEREZULTATE :: ►►20 agenţi ecologici voluntari abilitaţi pentru prestarea de20 agenţi ecologici voluntari abilitaţi pentru prestarea de activităţi de specifice proiectului.activităţi de specifice proiectului. ►►4 rapoarte de monitorizare a activităţilor ilegale de pe4 rapoarte de monitorizare a activităţilor ilegale de pe teritoriul PNPFteritoriul PNPF ►►Raport privind gradul de implicare aRaport privind gradul de implicare a instituţiilor/autorităţilor publice în combaterea agresiunilorinstituţiilor/autorităţilor publice în combaterea agresiunilor frecvente asupra patrimoniului natural din aria PNPF.frecvente asupra patrimoniului natural din aria PNPF. ►►Publicaţii şi materiale de vizibilitatePublicaţii şi materiale de vizibilitate ►►Campanie de advocacy destinată cre terii gradului deșCampanie de advocacy destinată cre terii gradului deș responsabilitate a autorităţilor cu atribuţii directe înresponsabilitate a autorităţilor cu atribuţii directe în domeniul stopării activităţilor antropice ilegale în aria PNPFdomeniul stopării activităţilor antropice ilegale în aria PNPF.. ►► Campanie publică de informare şi sensibilizare a populaţieiCampanie publică de informare şi sensibilizare a populaţiei din comunităţile locale destinată creşterii gradului dedin comunităţile locale destinată creşterii gradului de înţelegere a necesitînţelegere a necesită iiță iiț protecţiei şi conservăriiprotecţiei şi conservării patrimoniului natural al PNPF prin structură de tip ANP.patrimoniului natural al PNPF prin structură de tip ANP. ►► Concurs de anchete jurnalisticeConcurs de anchete jurnalistice privind acţiuni ilegaleprivind acţiuni ilegale relevante în aria PNPF.relevante în aria PNPF.
 10. 10. IMPACTUIMPACTUL PROIECTULUIL PROIECTULUI:: Impactul nr.1Impactul nr.1:: Creşterea gradului deCreşterea gradului de informare şi înţelegere a cetăţenilorinformare şi înţelegere a cetăţenilor privind nevoia de implicare înprivind nevoia de implicare în combaterea activităţilor ilegale carecombaterea activităţilor ilegale care agresează mediul din interiorulagresează mediul din interiorul PNPF.PNPF. Impactul nr.2Impactul nr.2:: creşterecreştereaa gradului degradului de implicare a instituţiilor/autorităţilorimplicare a instituţiilor/autorităţilor publice în combaterea agresiunilorpublice în combaterea agresiunilor frecvente asupra patrimoniuluifrecvente asupra patrimoniului natural din aria PNPF.natural din aria PNPF.
 11. 11. GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MOLDOVA NOUĂGRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MOLDOVA NOUĂ:: Corina ConCorina Conţescu, Mariana Lupuţescu, Mariana Lupu GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIALGRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „„MATHIAS HAMMER”MATHIAS HAMMER” ANINAANINA:: Florina BenghiaFlorina Benghia GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢAGRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢA:: Radu BompaRadu Bompa ECHIPA DE PROIECTECHIPA DE PROIECT:: GEC NERAGEC NERA:: Cornel Popovici Sturza -Cornel Popovici Sturza - coordonator decoordonator de proiect,proiect, Alin Şuşan, Maria Sava, MarielaAlin Şuşan, Maria Sava, Mariela Popovici SturzaPopovici Sturza AAPM CARAŞ – SEVERINPM CARAŞ – SEVERIN:: Carmen Sorescu, Ciomaga ElenaCarmen Sorescu, Ciomaga Elena Consultant independent informareConsultant independent informare RotaruRotaru Ileana CristinaIleana Cristina

×