Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional

992 views

Published on

CCD Alba (ianuarie-februarie 2017)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional

 1. 1. Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional Program de formare continuă acreditat MENCŞ
 2. 2. Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional Program de formare conceput în cadrul programului bilateral româno-francez „PROFIL FLE, programme de renouvellement de l’enseignement-apprentissage du français” în sistemul educativ românesc derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul Francez din România începând cu anul 2012. http://profilfle.wordpress.com/
 3. 3. Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional • Program de formare acreditat de Casa Corpului Didactic Alba • Durata programului: 50 de ore • 12 credite profesionale transferabile – Categoria 2. Programe de dezvoltare profesională în concordanţă cu politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale, conform art.244 alin.(5) lit.e) şi f) din Legea 1/2011. – Dobândirea unor competenţe complementare prin care se extinde categoria de activităţi ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educaţională şi orientarea în carieră, educaţia adulţilor și altele. – Programul de formare vizează formarea continuă a profesorilor de limba franceză care predau în ciclul gimnazial, liceal pentru utilizarea modernizarea practicilor pedagogice în predarea limbii franceze.
 4. 4. GRUPUL ŢINTĂ • Cadrele didactice cu specializarea Limba şi literatura franceză din învăţământul preuniversitar (profesori, metodişti ai ISJ, profesori metodişti din CCD, inspectori de specialitate) şi profesori de discipline non- lingvistice (DNL), predate în limba franceză
 5. 5. SCOPUL PROGRAMULUI • Dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba franceză ale elevilor prin aplicarea principiilor demersului comunicativ-acţional în activitatea de predare, învăţare şi evaluare la disciplina Limba franceză
 6. 6. OBIECTIVELE PROGRAMULUI Obiectivul general • Dezvoltarea competenţelor necesare proiectării şi implementării unor unităţi de acţiune în predarea limbii franceze, utilizând principiile demersului comunicativ-acţional. Obiectivele specifice • O1. Însuşirea conceptelor-cheie prezentate în CECRL şi ale demersului comunicativ- acţional în predarea limbii franceze; • O2. Dezvoltarea deprinderilor de proiectare a unei unităţi de acţiune în conformitate cu principiile demersului comunicativ-acţional; • O3. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor specifice implementării unei unităţi de acţiune, realizată conform principiilor demersului comunicativ-acţional; • O4. Orientarea strategiei de evaluare în funcţie de specificul competenţelor vizate într-un demers comunicativ-acţional; • O5. Dezvoltarea deprinderilor de elaborare a instrumentelor necesare evaluării într-o unitate de acţiune.
 7. 7. COMPETENŢE SPECIFICE • C1. Proiectarea activităţilor de învăţare într-o unitate de acţiune aplicând principiile generale ale demersului comunicativ-acţional; • C2. Utilizarea cunoştinţelor privind CECRL şi demersul comunicativ- acţional în conceperea activităţilor de învăţare; • C3. Utilizarea cunoştinţelor privind aspectele evaluării în demersul comunicativ-acţional pentru programarea, planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare într-o unitate de acţiune; • C4. Selectarea cunoştinţelor specifice disciplinei pentru aplicarea demersului comunicativ-acţional în funcţie de capacităţile de învăţare, nevoile, interesele şi aspiraţiile elevilor; • C5. Autonomie în căutarea, selectarea, şi prelucrarea şi comunicarea informaţiilor; • C6. Utilizarea resurselor info-documentare pe suporturi multiple în pregătirea cursurilor, în predare şi evaluare.
 8. 8. STRUCTURA PROGRAMULUI MODULUL I Concepte-cheie din CECRL: către noi practici pedagogice (16 ore) Tema I • Principalele curente didactice în predarea limbilor străine (1960 – prezent). Concepte cheie în principalele curentele didactice.  metodologia SGAV  metoda noţional-funcţională,  abordarea comunicativă Tema II • Cadrul European Comun pentru Limbile Străine:  concepte-cheie  competenţe  descriptori de performanţă  perspectiva acţională  elemente novatoare Tema III • Demersul comunicativ-acţional: de la teorie la practică  concepte cheie  de la unitate tematică la unitate de acţiune
 9. 9. STRUCTURA PROGRAMULUI MODULUL II Elaborarea unei unităţi de acţiune: de la teorie la practică (16 ore) Tema I • Locul şi rolul gramaticii într-o unitate de acţiune Tema II • De la reperarea informaţiei la îndeplinirea misiunii în unitatea de acţiune Tema III • Construirea unei unităţi de acţiune
 10. 10. STRUCTURA PROGRAMULUI MODULUL III Evaluarea într-un demers comunicativ-acţional: de la controlul cunoștinţei la evaluarea competenţei (16 ore) Tema I • Concepte-cheie în evaluarea integrată demersului comunicativ-acţional Tema II • Situaţii de evaluare şi grile de evaluare: specificitatea demersului comunic- acţional a) Grile de evaluare şi adaptarea lor demersului didactic b) Grile de evaluare în demersul comunicativ-acţional Tema III • Integrarea evaluării într-o unitate de acţiune
 11. 11. EVALUAREA PROGRAMULUI • Evaluarea pe parcurs (3 ore – câte 1 oră la fiecare modul) – fişe de evaluare pe bază de itemi cu alegere duală/multiplă – fişe de evaluare cu itemi cu întrebări deschise
 12. 12. EVALUAREA PROGRAMULUI • Evaluarea finală (2 ore) – Portofoliul cursantului (suport electronic)  o unitate de acţiune conţinând cel puţin o activitate (receptarea scrisă sau orală) folosind un document audio, video sau text şi respectând demersul comunicativ-acţional;  1 grilă de evaluare multinivel (producţie orală sau scrisă), comportând o axă pragmatică şi una lingvistică, adaptată demersului comunicativ-acţional.
 13. 13. INFORMAȚII SUPLIMENTARE • Detalii : – http://profilfle.wordpress.com • http://www.ccdab.ro/oferta%20de%20programe/progr • Formator: • Georgeta Bădău– profesor metodist/ lb. franceza /grad didactic I • Responsabil program: • Laurenţiu Jude, profesor metodist CCD Alba

×