საჯარო სამსახურის რეფორმა

6,618 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
643
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

საჯარო სამსახურის რეფორმა

 1. 1. saqarTvelos ganviTarebis kvleviTi instituti GEORGIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTElevan izoria paata turava sajaro samsaxuris reformis koncefcia Tbilisi, 2012
 2. 2. saqarTvelos ganviTarebis kvleviTi instituti GEORGIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTElevan izoria, paata turava sajaro samsaxurisreformis koncefcia Tbilisi, 2012
 3. 3. saqarTvelos ganviTarebis kvleviTi instituti (GDRI) _ da-moukidebeli, arakomerciuli organizacia, dafuZnda 2011wels. institutis amocanaa demokratiis ganviTarebis, politi-kuri, ekonomikuri, socialuri da sxva reformebis xelSewyobasaTanado kvlevebisa da diskusiebis meSveobiT.veb-gverdi: www.gdri.geel.fosta: gdri@gdri.ge ufaso gamocema© saqarTvelos ganviTarebis kvleviTi instituti, 2012© l. izoria, p. turava, 2012gamomcemloba `nekeri~, 2012ISBN 978-9941-436-26-0
 4. 4. sarCevi1. Sesavali ....................................................................................................................... 42. sajaro samsaxuris reformirebis ZiriTadi orientirebi saqarTveloSi . ............................. 63. ucxouri gamocdileba. ............................................................................. 9 3.1. biurokratia .................................................................................................. 9 3.2. aqtiuri saxelmwifo ....................................................................... 11 3.3. moqnili saxelmwifo......................................................................... 11 3.3.1. saxelmwifos neoliberaluri kritika ......... 11 3.3.2. axali sajaro menejmenti (NPM) .................. 124. sajaro samsaxuris reformis ZiriTadi aspeqtebi ..................................................................................... 19 4.1. sajaro samsaxuris ZiriTadi institutebi ........ 19 4.1.1. sajaro samarTlis korporacia ................... 21 4.1.2. sajaro samarTlis dawesebuleba ................ 22 4.1.3. sajaro samarTlis fondi ............................. 22 4.2. saxelmwifo samsaxuris sistema .......................................... 23 4.2.1. sajaro mosamsaxure da sajaro moxele ..... 24 4.2.2. sajaro samsaxurSi dasaqmebulTa Tanafardoba .................................................. 25 4.2.3. profesiuli moxelisa da damxmare/daqiravebuli muSakis gamijvnis kriteriumebi . ............................... 26 4.2.4. profesiuli moxelis ZiriTadi niSnebi........ 26 -3-
 5. 5. 4.2.5. sajaro moxeleTa klasifikacia ................... 26 4.2.6. samoxeleo-samarTlebrivi urTierToba ..... 27 4.3. `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanonis ZiriTadi problemebi da maTi gadaWris gzebi ....................................................................... 27 4.3.1. samsaxurSi miReba . ........................................ 27 4.3.2. gamosacdeli vada . ........................................ 28 4.3.3. atestacia ...................................................... 28 4.3.4. kvalifikaciis amaRleba . .............................. 29 4.3.5. kadrebis stabiluroba, rogorc profesiuli sajaro moxelis institutis qvakuTxedi . ............................... 29 4.3.6. rangireba ......................................................... 31 4.3.7. socialuri garantiebi ................................... 32 4.3.8. uflebebis dacvis garantia ......................... 32 4.3.9. disciplinuri pasuxismgebloba . .................. 32 4.3.10. SromiTi davebi ............................................. 33 4.3.11. sajaro samsaxuris eTika ............................ 33 4.3.12. Sromis kanonmdeblobis moqmedeba ............ 34 4.3.13. sajaro samsaxuris sabWo ........................... 345. gamoyenebuli literatura ............................................................. 35 -4-
 6. 6. 1. Sesavali koncefciis mizania xeli Seuwyos sajaro samsaxurisTanamedrove modelis Camoyalibebas. analizs safuZvladudevs saqarTvelos moqmedi kanoni `sajaro samsaxurisSesaxeb~. aseve gaTvaliswinebulia saqarTvelos parla-mentSi Setanili kanonproeqti `sajaro samsaxuris Ses-axeb~. warmodgenili koncefciis Tanaxmad, sajaro samsax-uris modeli efuZneba profesiuli sajaro moxelis in-stituts. tradiciuli biurokratiuli modelis gver-diT, `marTvis axali modelis~ ZiriTadi aspeqtebis gaT-valiswinebiT, unda Seiqmnas politikuri zegavlenisagandamoukidebeli marTvis ganxorcielebis meqanizmebi. sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonma unda gansazRvrosprofesiuli sajaro moxelis samarTlebrivi statusi daSeqmnas misi samarTlebrivi dacvis meqanizmebi. sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonma unda gansazRvrossajaro samsaxuris sistema, sajaro samsaxuris klasifi-kacia, sajaro samsaxuris karieris principis Sesabamisadgavlis wesi, sajaro mosamsaxureTa socialuri dacvisgarantiebi, sajaro mosamsaxureTa ganaTlebis, momza-debisa da gadamzadebis sitema. sajaro samsaxuris siste-mis funqcionirebis uzrunvelyofis mizniT unda Seiqm-nas sajaro samsaxuris sabWo, romelic aRWurvili iqnebarealuri uflebamosilebebiT, raTa xeli Seuwyos mmarT-velobis erTiani standartebis danergvas sajaro samsax-urSi. sajaro samsaxuris Sesaxeb moqmedi kanoni formal-urad cnobs sajaro moxelis instituts, moxelisa, ro- -5-
 7. 7. melic iniSneba uvadod, Tumca kanoni ar gansazRvravs imsamarTlebriv garantiebs, romelic Sinaarss SesZenda aminstituts. saqarTvelos parlamentSi Setanili kanonproeqtiuars ambobs profesiuli sajaro moxelis institutzeda samoxeleo samarTlebrivi urTierToba gadaჰyavs sax-elSekrulebo urTierTobaze. rogorc kanonproeqtisdasabuTebaSi vkiTxulobT, koncefcia efuZneba `axalimarTvis~ modelis elementebs, rac gulisxmobs kerZo se-qtoris elementebis Semotanas sajaro samsaxurSi. `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanoni miRebuli iqna1997 wlis 31 oqtombers da masSi dRemde 74-jer Sevidacvlilebebi da damatebebi. TiToeuli cvlileba atareb-da fragmentul xasiaTs, emsaxureboda mimdinare poli-tikuri miznebis miRwevas da, amdenad, ar iyo sajarosamsaxuris Tanamedrove koncefciis Sesabamisi kanonisCamoyalibebisken gadadgmuli nabiji. sajaro samsaxuris reformis kompleqsurobis gaT-valiswinebiT, mniSvnelovania politikuri kursis gansaz-Rvra saxelmwifo funqciebTan mimarTebiT. ekonomikurikrizisisa da saxelmwifo biujetis deficitis gaTval-iswinebiT, aqtualuri xdeba `gansaxelmwifoebriobis~Tema. sakiTxi exeba, erTi mxriv, saxelmwifo mosaxurebissferos axleburad gaazrebas da, meore mxriv, misi ganx-orcielebis efeqturi organizaciuli strategiis Cam-oyalibebas. aRniSnuli miznis miRwevis saSualebas war-moadgens `privatizacia~. saxelmwifo funqciebis priva-tizaciis procesSi, pirvel rigSi, unda ganisazRvrosis aqtiurobebi, romelTa gansaxelmwifoebriobac undamoxdes kerZo seqtoris sasargeblod. meore didi nawiliRonisZiebebisa, romelic eqceva saxelmwifo funqci-is cnebis qveS, unda gaiyos sam nawilad: 1. saxelmwifofunqciebi, romelic xorcieldeba mxolod saxelmwifoorganoebis mier; 2. saxelmwifo funqciebi, romelic -6-
 8. 8. xorcieldeba saxelmwifos mier organizaciuli mowyo-bis kerZo-samarTlebrivi formis gamoyenebiT da 3. sax-elmwifo funqciebi, romelic xorcieldeba kerZo subi-eqtebis mier. `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanonis mowes-rigebis farglebSi eqceva mxolod pirveli nawili, Tum-ca, danarCeni samic ar aris naklebad saintereso, Tundacimis gaTvaliswinebiT, rom kerZo samarTlebrivi formisgamoyenebis an kerZo pirebis mier sajaro funqciebisganxorcielebis dros warmoSobili zianis anazRaurebissakiTxi saWiroebs naTlad mowesrigebas. saxelmwifo funqciaTa gaazrebis konteqstSi undadaisvas sakiTxi, Tu ramdenad aris aucilebeli saxelm-wifo organoebis (Sesabamisad, iq dasaqmebuli sajaromoxeleebis) mier konkretuli funqciis ganxorcieleba(mag., Sss-s sakuTrebis dacvis policia), rodesac aRniS-nuli funqcia imave xarisxiT da naklebi danaxarjebiTSeiZleba Sesruldes kerZo pirebis mier. sajaro samsax-uris sistema im SemTxvevaSi aris efeqturi, rodesac sax-elmwifo koncentrirebulia mxolod arsebiTi sakiTxebis,rogorc sakuTari funqciis, saxelmwifo organoebis meS-veobiT gadaWrisaken. sajaro samsaxuri da misi ZiriTadiinstituti _ `profesiuli moxele~ _ aris is ZviradRire-buli resursi, romelsac sWirdeba gafrTxileba da swo-rad gamoyeneba, raTa miviRoT danaxarjebis SesabamisiSedegi. sajaro samsaxuris koncefcia, rogorc saxelmwifoe-brivi mowyobis politikuri xedvis erTi konkretulisfero, moicavs mxolod sajaro samsaxuris mowyobisZiriTad elementebs da misi warmatebulad ganxorciele-ba damokidebulia saerTo politikis sworad gaazrebaze. -7-
 9. 9. 2. sajaro samsaxuris reformirebis ZiriTadi orientirebi saqarTveloSi ganviTarebul qveynebSi sajaro administraciis re-formis mTavari orintirebis gansazRvram cxadi gaxada,rom yovel reformas konkretuli sazogadoebrivi gan-viTarebis adekvaturi gamowvevebi udevs safuZvlad.saqarTveloSi sajaro administraciis reformis strate-giuli mimarTulebebis dadgenisTvis es, pirvel rigSi,niSnavs konkretuli istoriuli situaciis pragmatulanalizs da realobidan gamomdinare reformebis prior-itetebis gansazRvras. sabWoTa kavSiris daSlidan `vardebis revoluciamde~(2003 w.) postkomunistur saqarTveloSi saxelmwifo damisi administraciuli struqturebi, ZiriTadad, sab-WoTa kavSirSi danergili muSaobis stiliTa da formiTganagrZobda saqmianobas. sabWoTa administracia imiTgamoirCeoda, rom igi sazogadoebrivi urTierTobisTiTqmis yvela sferos aregulirebda. saxelmwifos amyovlismomcveli regulirebis moTxovnebs sajaro admin-istraciul struqturebSi dasaqmebuli personalis didi`armia~ akmayofilebda, romlis Senaxvac saxelmwifosudidesi Tanxebi ujdeboda. `vardebis revoluciamde~postkomunistur saqarTveloSi saxelmwifo struqtureb-Si dasaqmebul pirTa raodenoba ZiriTadad SenarCunda,Tumca, ukve Zalian mcire saxelfaso ganakveTebiT, rom-liTac elementaruli sayofacxovrebo moTxovnilebisdakmayofilebac ki SeuZlebeli iyo. amitom am periodSisajaro moxeleTa arsebobis umTavres wyarod korufciaiqca. saxelmwifosa da misi administraciis safuZvelsaraformaluri institutebi, korufcia da klienteliz- -8-
 10. 10. mi warmoadgenda. igi Zalian waagavda feodaluri tipissaxelmwifos, sadac saxelisuflebo struqturas piradiurTierTobebi gansazRvravda. aseT pirobebSi postko-munistur saqarTveloSi saxelmwifosa da sajaro admin-istraciis reforma aqtualur Temad sinamdvileSi aras-dros qceula. dRes saqarTveloSi politikis mTavari amocana arisdemokratiuli da samarTlebrivi saxelmwifos princi-pebis Sesabamisi institutebis, maT Soris, damoukidebe-li sajaro administraciis, Camoyalibeba. saqarTvelomsaxelmwifosa da sajaro administraciis reformireba iminstituciuri sawyisebiT unda daiwyos, riTac daiwyoganviTarebul qveynebSi Tanamedrove saxelmwifos Camo-yalibeba, kerZod, demokratiuli samarTlebrivi saxelm-wifos SeqmniT. saqarTveloSi saxelmwifosa da sajaro administra-ciis reformis mTavar orientirebs gansazRvravs evro-pis samezoblo politikis farglebSi saqarTvelosTvisSemuSavebuli samoqmedo gegma. aRniSnuli dokumentismixedviT, evrokomisia sxvadasxva sferoSi iTvaliswinebssaqarTvelosTvis finansur mxardaWeras. pirvel adgilsikavebs demokratiis, samarTlebrivi saxelmwifosa dakargi mmarTvelobis (`Good Governance~) uzrunvelyofa.am etapze saqarTveloSi aucilebelia demokratiuli dasamarTlebrivi saxelmwifosTvis damaxasiaTebeli insti-tuciuri safuZvlebis Seqmna da mxolod amis Semdeg _mowinave qveynebis saxelmwifosa da sajaro administra-ciis ganviTarebis Tanamedrove tendenciebis gaTval-iswineba. aRniSnuli winapirobebis uzrunvelyofis gareSe,ganviTarebuli qveynebidan garkveuli koncefciebis Tumodelebis saqarTveloSi brmad gadmotana ar mogvcemsdadebiT Sedegs. noyieri niadagis gareSe, konkretulirealobis gauTvaliswineblad, saqarTveloSi maTi dan- -9-
 11. 11. ergvis mcdeloba usargeblo iqneba. marTalia, `vardebis revoluciis~ Semdeg saqarT-veloSi saxelmwifosa da sajaro administraciis re-formirebis kuTxiT mniSvnelovani nabijebi gadaidga,rogoricaa zedmeti Statebis gauqmeba, korufciasTanbrZola, xelfasebis momateba, samuSao infrastruqturisgaumjobeseba da sxv., magram aucilebelia sajaro sam-saxuris ganviTarebis erTiani strategiis Camoyalibeba,romelic instituciuri reformebis ganxorcielebazeiqneba orientirebuli. saqarTvelos politikur-administraciuli sistemajer kidev ar aris myari. gansakuTrebiT TvalSisace-mia saxelmwifo institutebis damoukideblobis daba-li xarisxi, saxelmwifo saqmianobaSi moqalaqeTa Tana-monawileobis SezRuduloba, demokratiuli kontrolissistemis sisuste. saxelmwifo moxeleTa muSaobis sti-li gamoirCeva mkacri centralizmiT, efeqtiani dageg-marebisa da kontrolis deficitiT. personalis sferoSinaTlad Cans TanamSromelTa kvalifikaciis dabali done,klientelizmi da partiuli patronaJi. aRniSnuli realobis gamo, mowinave qveynebis saxelm-wifosa da sajaro administraciis Tanamedrove koncef-ciebis upirobo danergva saqarTveloSi iqneba kontra-produqtiuli. amis sailustraciod axali sajaro mene-jmentis koncefciis saqarTvelos dRevandel pirobebSiganxorcielebis perspeqtivis warmoCena dagvexmareba. aRniSnuli koncefciis ganxorcieleba, pirvel rigSi,SesaZlebelia kargad funqcionirebadi sabazro ekonomi-kis pirobebSi, sadac uzrunvelyofilia kerZo sakuTrebisdacva da saxelSekrulebo avtonomia, gansakuTrebiT ki_ damoukidebeli sasamarTlo xelisuflebis pirobebSi.transformaciis procesSi myofi qveynisTvis, rogor-ic saqarTveloa, tipuria is faqti, rom ekonomika bo-lomde ar aris saxelmwifo regulaciisgan Tavisufali. - 10 -
 12. 12. formaluri institutebis nacvlad Zlieria araformal-uri urTierTobebi, patronaJi. aseTi realoba saTanadoniadags ar qmnis axali sajaro menejmentis koncefciissrulyofili ganxorcielebisaTvis, romlis erT-erTmTavar princips warmoadgens kerZo struqturebisTvissajaro amocanebis rac SeiZleba metad gadacema. axali sajaro menejmentis koncefciis ganxorcielebi-sTvis aucilebeli winapirobaa Zlieri, ganxorcielebisunaris mqone saxelmwifo, damoukidebeli sakanonmdebloda sasamarTlo xelisuflebis sistemiTa da kompeten-turi, politikurad neitraluri sajaro administraciisarsebobiT. gansakuTrebiT paralamentma, rogorc da-moukidebelma politikurma institutma, unda uzrunve-lyos sajaro administraciis Zalauflebis balansi. am-denad, axali sajaro administraciis koncefciis mTavariorientiri – moqnili saxelmwifo _ ar niSnavs saxelmwi-fos dasustebas, aramed, piriqiT, gulisxmobs Zlier in-stitutebs, romlebic demokratiuli da samarTlebrivisaxelmwifos princips Seesabameba. amasTan, axali sajaro menejmentis koncefciis zo-gierTi elementis ganxorcieleba, ramdenadac kargad arunda JRerdnen isini rotorikis doneze, CamoyalibebisprocesSi myofi saqarTvelos dRevandeli politikur-ad-ministraciuli sistemisTvis safrTxis Semcveli ufroa.erTi SexedviT, sajaro administraciis farglebSi pasux-ismgeblobis decentralizacia, qvemdgomi rgolebisTvismeti avtonomiis miniWeba Sesabamisi biujetis gamoyofiTSeiZleba pozitiurad Sefasdes, magram susti saxelmwifostruqturebis pirobebSi igi xels Seuwyobs, erTi mxriv,dekoordinacias da, meore mxriv, korufcias. Tavad gan-viTarebul saxelmwifo struqturebSi decentraliza-ciis praqtikis danergva naTelyofs, rom sinamdvileSicalkeul organoebs Soris koordinaciis problemam dakorufciam iCina Tavi. - 11 -
 13. 13. naklebi safrTxis Semcvelia reformis is elementebi,romlebic sajaro administraciis saqmianobaSi moqalaqe-Ta Tanamonawileobas iTvaliswinebs, iqneba es mrgvalimagidis, gamokiTxvebisa Tu komunikaciis sxva formebiT,Tumca, amisaTvis aucilebelia, rom saxelmwifoSi arse-bobdes demokratiis maRali xarisxi, samoqalaqo sazoga-doebis TviTorganizaciis, sakuTar Tavze meti pasux-ismgeblobis aRebis kultura. winaaRmdeg SemTxvevaSi,didia imis albaToba, rom moxdes saxelmwifo xelisu-flebis mier moqalaqeTa Tanamonawileobis manipulaciada maTi sakuTari Zalauflebis interesebisadmi daqvem-debareba. myari demokratiuli institutebis gareSe,susti samoqalaqo sazogadoebis pirobebSi, aRniSnulireformis elementebi kargaven Tavis daniSnulebas. yovelive zemoTqmulidan gamomdinare, saqarTveloSisaxelmwifosa da sajaro administraciis reformirebi-sTvis, pirvel rigSi, aucilebelia, strategiuli prior-itetebis gansazRvra da maTi ganxorcieleba. es politi-kis prerogativaa. sajaro administraciis reformirebi-sTvis pragmatuli da mizanmimarTuli politika, pirvelrigSi, orientirebuli unda iyos demokratiuli dasamarTlebrivi saxelmwifos instituciuri infrastruq-turis Seqmnaze. ganviTarebuli qveynebis saxelmwifosada sajaro administraciis modernizaciis Tanamedrovetendenciebi upirobod ki ar unda gadmoviRoT, aramedreformis calkeuli elementis danergvis saWiroebakonkretuli situaciis analizze dafuZnebulma sarge-blianobam unda ganapirobos. - 12 -
 14. 14. 3. ucxouri gamocdileba sajaro samsaxuris reforma aris dinamikuri proce-si, romelic, sazogadoebrivi gamowvevebis Sesabamisad,miznad isaxavs administraciis qmedunarianobisa da pa-suxismgeblobis amaRlebas. sajaro samsaxuris reformebi yovelTvis misi kla-sikuri funqciebis, kerZod, dagegmarebis, organizaciis,personalis, gadawyvetilebis miRebis, finansebisa dakontrolis, farglebSi xorcieldeba. sajaro samsaxurisTiToeuli reforma aris aRniSnuli funqciebis optimi-zaciis konkretuli gegma, romelic garkveuli saxelmZ-Rvanelo orientirebiT aris ganpirobebuli. Tavad re-formis es ZiriTadi orientirebi saxemwifos konkretuligagebidan gamomdinareobs. am TvalsazrisiT, mniSvnelovania ganviTarebuliqveynebis gamocdilebis Seswavla. is naTelyofs, romsajaro samsaxuris reforma yovelTvis ganpirobebuliasaxelmwifos axali koncefciiT. es gamocdileba gvac-nobs, aseve, Tanamedrove sajaro administraciis ganviTa-rebis tendenciebs msoflioSi da iZleva saqarTveloSimisi ganxorcielebis Teoriul safuZvels. marTalia, mowinave qveynebis sajaro samsaxuris re-formebis gacnobis TvalsazrisiT, saqarTvelos evro-puli orientaciidan gamomdinare, gansakuTrebuli yur-adReba klasikur-evropuli administraciis ganviTarebasdaeTmoba, magram es ganviTareba, garkveuli Tavisebure-bebis miuxedavad, zogadad asaxavs msoflios ganviTa-rebuli qveynebis sajaro administraciis reformirebissaerTo elementebs. - 13 -
 15. 15. 3.1. biurokratia veberiseuli klasikur-biurokratiuli sajaro ad-ministraciis saqmianobaSi TvalSisacemia kanonis uzenae-soba da kompetenciebis mkacri gansazRvra. TviTneburimmarTvelobis formebisgan gasxvavebiT, sadac adminis-traciis moxele sajaro resursebs sakuTari Sexedulebi-samebr gankargavs da sadac garkveuli Tanamdebobis da-kaveba nepotizms, klientelizms an korufcias ukavSird-eba da ukontroloba sufevs, klasikur-biurokratiulimodelis farglebSi sajaro administraciis mTeli saqmi-anoba samarTlebrivi uflebamosilebebiTaa dadgenili,ganawilebuli da gakontrolebuli. veberiseuli biurokratiuli organizacia gamoxat-ulebas hpovebs, erTi mxriv, piramidis msgavs ierarqiulmowyobaSi da, meore mxriv, Sidaorganizaciuli proce-durebis standartizaciaSi. ierarqiuli mowyobis Tval-sazrisiT, biurokratiuli administracia xasiaTdebaSromis mkacri ganawilebiTa da specializaciiT. sworedaqedan gamomdinareobs garkveuli sferoebis mixedviTsajaro moxeleebis dasaqmebisTvis specialuri kompeten-ciis (codnisa da gamocdilebis) arsebobis aucilebloba.amasTan, biurokratiul organizaciaSi TiToeuli orga-nizaciuli erTeuli zemdgomi erTeulis daqvemdebare-baSia. biurokratiuli organizaciis Sida procedurebisdaxasiaTebisas aRsaniSnavia administraciuli saqmiano-bis mkacri standartizacia da garkveul Sinaganawesebzedamokidebuleba. aRniSnuli saqmianoba xorcieldeba mx-olod werilobiTi formiT, rac xels uwyobs mis gam-Wirvalobasa da gakontrolebas. ierarqiulobasTan daspecializaciasTan erTad, organizaciis aseTi Sida pro-cedurebi karg safuZvels iZleva sajaro administraciisdemokratiuli da samarTlebrivi saxelmwifos Sesabamisi - 14 -
 16. 16. marTvisa da kontrolisaTvis. biurokratiuli administraciis erT-erTi mTavaridamaxasiaTebeli niSani misi personalis profesionalizmida kompetenturobaa. profesiuli saqmianoba `sicocxlismanZilze~, uvadod xorcieldeba. aRniSnuli principi sa-jaro moxeleTa piradi interesebis gaTvaliswinebiT kiar aris nakarnaxevi, aramed maTi profesiuli damoukide-blobis gamyarebisTvisaa gamiznuli, rac, saboloo jamSi,sajaro administraciis instituciur ganmtkicebas isax-avs miznad. sajaro moxelis profesiuli winsvla kari-eris princips efuZneba, romelic maTi kvalifikaciismudmivad amaRlebas iTvaliswinebs. fuladi anazRaurebaxdeba winawar dadgenili saxelfaso ganakveTiT. sajaromoxele valdebulia, miukerZoeblad ganaxorcielos Ta-visi profesiuli saqmianoba. es valdebuleba zemdgomipiris mimarT erTgulebaSi ki ar unda gamoixatebodes,aramed institutis mimarT damokidebulebaSi, ramac, sab-olood, politikisagan biurokratiuli organizaciisdamoukidebloba unda uzrunvelyos. biurokratiuli organizaciis saqmianoba moqalaqee-bisaTvis winaswar gaTvladia, radgan igi mxolod kanonissafuZvelze xorcieldeba. is, Tu ramdenad kanonismieriacalkeuli administraciuli qmedeba, SeiZleba sasamarT-los gziT gakontroldes. biurokratiuli administra-ciis werilobiTi formiT muSaoba amis karg safuZvelsiZleva. sasamarTlo kontrolTan erTad, ierarqiuli or-ganizaciisTvis mniSvnelovania saparlamento kontrolisprincipis arseboba. calkeulma ministrma unda uzrun-velyos, rom uwyebis farglebSi misi brZanebebi konsti-tuciisa da kanonis Sesabamisad Sesruldes. winaaRmdegSemTxvevaSi, misi politikuri pasuxismgeblobis sakiTxidadgeba. biurokratiuli organizaciis zemoT moyvanili el-ementebis mixedviT SesaZlebelia dajamdes, Tu ra niS- - 15 -
 17. 17. nebiT gansxvavdeba demokratiuli da samarTlebrivi sax-elmwifos principis safuZvelze momuSave Tanamedrovebiurokratia ganuviTarebeli administraciis modelisa-gan. ganuviTarebeli administracia pirovnul Zalaufle-basTanaa gaigivebuli, maSin, rodesac Tanamedrove bi-urokratiul modelSi administracia saxelmwifo insti-tutis saxiT aris warmodgenili. ganuviTarebeli admin-istraciisTvis damaxasiaTebelia moxeleTa TviTneboba,maTi sakuTari interesebis win dayeneba, ukontroloba.ganviTarebuli biurokratiisTvis ki _ muSaobis mkacriformalizmi, moxeleTa profesionalizmi, instituciuridamoukidebloba da saqmianobis rogorc sasamarTlo, isesistematuri ierarqiuli kontroli. amdenad, sajaro administraciis biurokratiulimodeli saukeTeso pasuxi iyo meore msoflio omis Semd-gom evropaSi sazogadoebriv gamowvevaze, romlis mTavarmizans demokratiisa da samarTlebrivi saxelmwifos ganx-orcieleba warmoadgenda. am models dResac ar daukar-gavs Tavisi mniSvneloba. marTalia, misi reformireba daoptimireba administraciuli politikis dRis wesrigSimravaljer damdgara, magram alternatiuli modeliTmisi sruli Secvla SeuZlebelia. biurokratiuli mod-elis aseTi warmateba imiT aixsneba, rom igi, uwinaresad,maRalganviTarebuli samarTlebrivi da instituciurikulturis nayofia da ara mxolod organizaciuli kat-egoria.3.2. aqtiuri saxelmwifo samociani wlebis Sua periodidan evropaSi saxelmwi-fosa da sajaro administraciis reformis ZiriTadi ori-entiri Seicvala. germanul administraciul mecnierebaSies etapi „aqtiuri saxelmwifos“ an „aqtiuri politikis“ - 16 -
 18. 18. saxeliT aris cnobili. saxelmwifos axali koncefciaevropaSi imJamindeli pirveli seriozuli ekonomikurikrizisiT iyo ganpirobebuli. axali SexedulebiT, ekonomikuri krizisis Tavidanacilebis saSualebas aqtiuri saxelmwifo warmoadgen-da, rac saxelmwifos mxridan TiToeulis mimarT ufromet mzrunvelobas, xolo ekonomikis mimarT ufro metdagegmarebas gulisxmobda. saxelmwifos SesaZleblobe-bi did optimizmTan iyo dakavSirebuli. am optimizmisSesabamisad, saxelmwifo ufro meti ZalisxmeviT undaCareuliyo sazogadoebriv urTierTobebSi. meti dageg-marebis politikiT mas unda gamoesworebina sabazro eko-nomikis „xarvezebi“ da mniSvnelovani Sesworebebi undaSeetana masSi. istoriulma ganviTarebam cxadyo aqtiuri saxelm-wifos SezRuduli SesaZleblobebi. me-20 saukunis sa-mocdaaTiani wlebis bolos man Tavisi kariera daasrula.morigma ekonomikurma krizisma naTeli gaxada, rom sax-elmwifom imaze meti aiRo sakuTar Tavze, vidre realu-rad SeeZlo.3.3. moqnili saxelmwifo moqnili saxelmwifos idea me-20 saukunis samocdaa-Tiani wlebis bolodan iqca saxelmwifosa da sajaroadministraciis reformierebis mTavar orientirad.misi ganviTareba SeiZleba or etapad daiyos. pirvelietapi moicavs saxelmwifos neoliberalur kritikas,xolo meore etapi ukavSirdeba axali sajaro menejmen-tis warmoSobas, romelic saerTaSoriso enaze `New PublikManagement~-is saxeliT aris cnobili. - 17 -
 19. 19. 3.3.1. saxelmwifos neoliberaluri kritika XX saukunis 70-iani wlebis bolosTvis ganviTarebulqveynebSi gavrceleba daiwyo saxelmwifos neoliberal-urma kritikam, romlis mixedviT, socialur-ekonomikuriprogresis mTavar Semaferxebel faqtors arsebuli bi-urokratiuli saxelmwifo sistema warmoadgenda. saerTa-Soriso specialur literaturaSi igi TetCerisa (Thatch-erism 1978 wlidan) da reiganis (Reagonomics 1980 wlidan)ekonomikur programebs ukavSirdeba. aRniSnuli koncefciis mixedviT, gasakuTrebuli kri-tikis obieqti gaxda is garemoeba, rom saxelmwifo sulufro da ufro meti amocanis Sesrulebas iRebda sakuTarTavze, rasac saxelmwifo biujetis xarjviTi nawilisgazrda, biurokratiuli aparatis gadideba, kanonebis si-Warbe da detaluri regulirebis tendencia mohyva. yove-live amis Sedegad ki moqalaqe da kerZo biznesi zaral-deboda. mewarmis Tavisufleba zomaze metad izRudebodada is saxelmwifo biurokratiaze damokidebuli xdeboda. am tendeciis sapirispirod, iseT iniciativebs mien-iWa upiratesoba, romelTac sajaro administraciisa dakanonmdeblobis gamartiveba hqondaT miznad dasaxuli.neoliberaluri reformebis ganxorcielebis Sedegadsaxelmwifo da misi sajaro administracia unda gamx-dariyo ufro moqnili da martivi. is rac SeiZleba na-klebad unda Careuliyo ekonomikur procesebSi, undadaezoga meti Tanxa, unda Seemcirebina personali da es-aubra martivi sakanonmdeblo eniT. yovelive amis ganx-orcieleba `moqnili saxelmwifos~ pirvel etapze (me-20saukunis oTxmociani wlebis dasrulebamde) ZiriTadadSidaorganizaciuli tradiciuli marTvis meqanizmebisada struqturebis SenarCunebiT hqondaT warmodgenili.am etapisTvis isini ar gamxdara kritikis obieqtebi. - 18 -
 20. 20. 3.3.2. axali sajaro menejmenti (NPM) me-20 saukunis oTxmociani wlebis bolos ganviTare-buli qveynebis saxelmwifosa da sajaro administraciisreformirebis ZiriTad orientirad, marTalia, kvlavmoqnili saxelmwifos idea da misi amocanebi – sajaroadministraciis gamartiveba, gansaxelmwifoebrioba daarabiurokratiuloba _ rCeba, magram ukve tradiciulimarTvis formebis Secvlis moTxovniT. amisaTvis axalisajaro menejmentis koncefcia aqcents akeTebs kerZoseqtoris marTvis Taviseburebebze da misi gamocdile-bidan iZens sajaro administraciis reformirebisTvisaucilebel codnas. aRniSnuli koncefcia Tavdapirve-lad imdenad popularuli gaxda mTel msoflioSi, romqveynebi, sadac administraciis reformebi dRis wesrigSiidga, misi gavrcelebis erTgvarma eiforiamac ki moicva.igi dResac samecniero ganxilvis aqtualuri Temaa, ami-tom mis gadmocemas ufro meti yuradReba daeTmoba.a) ZiriTadi Tezisebi axali sajaro menejmenti tradiciuli biurokratiisqmedunarianobas eWvqveS ayenebs da administraciisTvissruliad axal struqturas da axali muSaobis stils ani-Webs upiratesobas. axali sajaro menejmentis mixedviT, politika de-talurad ki ar unda marTavdes sajaro administraciassamarTlebrivi normebisa da biujetis mkafiod gansaz-Rvruli muxlebis meSveobiT, aramed is, ZiriTadad, undaSemoifarglos, erTi mxriv, administraciisTvis zogadimiznebis, strategiis an garkveuli standartebis gansaz-RvriT da, meore mxriv, iseTi biujetis dadgeniT, ro-melic ar iqneba winawar detalurad gawerili da amiTadministracias dautovebs biujetis sakuTari pasux-ismgeblobiT gamoyenebis SesaZleblobas. amdenad, poli-tikasa da sajaro administracias Soris xelisuflebis - 19 -
 21. 21. biT, is aqcents akeTebs swraf da moqnil saqmiswarmoebaze,sadac Semcirebuli iqneba procesebis standartizacia,sadac naklebi iqneba Sromis danawileba sxvadasxva gan-yofilebaSi da aseve Semoklebuli iqneba saqmiswarmoebisxangrZlivoba. sajaro administraciis Sida procesebis TiToeulimonawile (TanamSromeli), pirvel rigSi, ganixileba, ro-gorc Sida klienti. TanamSromlebi erTmaneTs erTgvarmomsaxurebas uweven, rogorc klientebi, ramac samsax-urSi sabolood erTiani jaWvuri procesis optimizaciaunda uzrunvelyos. amiT izrdeba organizaciaSi TanamS-romlobis xarisxi da, aseve, TiToeulis erTian procesSiTanamonawileobis Segneba. amas emateba sajaro adminis-traciis Sida procesebis gare klientze (moqalaqeze)orientacia, rac imas niSnavs, rom ZiriTadad moqalaqisinteresebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT unda iyos uz-runvelyofili organizaciaSi procesebis optimizacia. tradiciulad, sajaro administracia struqturu-lad warmodgenilia mravali ganyofilebiTa Tu samsaxu-riT, romlebic xSirad muSaobis biurokratiuli stiliTgamoirCevian. klientis (moqalaqis) konkretuli proble-mis faqtobrivi Semadgenloba ki, romlis mosagvarebla-dac is sajaro administracias mimarTavs, xSirad dayo-fas ar eqvemdebareba. amitom, klientis interesebidangamomdinare, mniSvnelovania, rom sajaro administraciammisi saqme erTiani, swrafi, moqnili momsaxurebiT uz-runvelyos. am mizans emsaxureba klientis erTi xelidan,erTi fanjridan momsaxurebis gawevis principi (one stoppagency; Bürgerbüros). moqalaqeebisTvis, erTiani momsaxurebis centrebisSeqmnasTan erTad, mniSvnelovania administraciis muSao-baSi maTi Tanamonawileobis uzrunvelyofac. am mizansemsaxureba sajaro administraciasa da moqalaqeTa SorisTanamSromlobis is organizaciuli formebi, romlebic - 23 -
 22. 22. mrgvali magidis, moqalaqeTa gamokiTxvis, sajaro admin-istraciis werilobiTi kritikis Tu sxva saxiT aris praq-tikaSi cnobili. aseTi TanamSromlobis farglebSi ganx-ilvis sagani SeiZleba iseTi mniSvnelovani Temac iyos,rogoricaa administraciuli momsaxurebis (produqtis)Rirebuleba da xarisxi. TanamSromlobis TiToeuli ase-Ti forma uzrunvelyofs moqalaqis (klientis), rogorcinovatoris, monawileobas sajaro administraciis mod-ernizaciasa da misi praqtikis daxvewaSi. klientze orientacia sajaro administraciisTvisniSnavs momsaxurebis mudmiv gaumjobesebas, inovacias.momsaxurebis xarisxis sazomi unda iyos klientis kmayo-fileba. amitom sajaro administraciam unda Seqmnas mo-qalaqisaTvis momsaxurebis iseTi pirobebi, romelic masnaklebi danaxarjebiTa da drois umokles monakveTSisaWiro momsaxurebas sTavazobs. magaliTisTvis, aRsaniS-navia piradobis mowmobis gacemis iseTi praqtika, rode-sac administracia moqalaqes winaswar atyobinebs, Turodis gauva vada Zvel piradobis mowmobas da ra sabuTe-bia saWiro axlis misaRebad. sajaro administraciasa da moqalaqes Soris urT-ierTobis gamartivebasa da momsaxurebis gaumjobesebaSiudides rols TamaSobs Tanamedrove teqnologiuri miR-wevebis efeqtiani gamoyeneba. internetis saSualebiT ad-ministraciis mier moqalaqisaTvis informaciis miwodebaan misTvis konkretuli momsaxurebis ganxorcieleba arisklientze orientirebuli administraciis mniSvnelovanielementi.d) decentralizebuli pasuxismgebloba da centraluri marTva axali sajaro administraciis koncefciaSi gansa-kuTrebuli adgili ukavia pasuxismgeblobis decentral-izacias. es exeba, erTi mxriv, rogorc politikisa da sa- - 24 -
 23. 23. jaro administraciis, ise uSualod sajaro administra-ciis farglebSi xelmZRvanel rgolsa da qvemdgom rgolsSoris urTierTobis sakiTxs. aRniSnul urTierTobebSi did mniSvnelobas iZenserTgvari sakontraqto menejmenti. politikuri xelmZ-Rvaneloba da sajaro administracia Tanxmdebian imisSesaxeb, Tu ra produqti (momsaxurebis saxe, misi Rire-buleba, xarisxi) ra moculobis biujetiT unda ganxor-cieldes. dakisrebuli amocanebis Sesrulebis procesSiadministracia damoukidebelia. politikisTvis mTavariadasaxuli mizani da miRweuli Sedegi. sakontraqto menejmentis principi moqmedebs Tavadsajaro administraciis farglebSic. aq calkeuli or-ganizaciuli qveda rgoli xelmZRvanelobisgan gansaz-Rvruli momsaxurebis Sesasruleblad iRebs konkretuldavalebebs Sesabamisi biujetiT. davalebis SesrulebaSiqveda rgoli sargeblobs didi avtonomiiT. metic, misfarglebSi TiToeul TanamSromelsac ki miniWebuli aqvsdamoukidebloba garkveuli amocanebis Sesrulebisas. amdenad, axali sajaro administraciis koncefciis Se-sabamisad, sajaro amocanebis Sesasruleblad pasuxismge-bloba decentralizebulia. amis mixedviT, marTva xor-cieldeba ara zemodan dadgenili detaluri brZanebebiTaTu miTiTebebiT, aramed zemdgom da qvemdgom rgolebsSoris saerTo miznebsa da Sedegebze miRweuli SeTanxme-bebiT. marTvis decentralizeba iTxovs administraciisfarglebSi axali komunikaciisa da SeTanxmebis kulturas. decentralizebuli pasuxismgebloba efeqtiani mar-TvisTvis qvemdgomi rgolebis koordinaciis aucile-blobas warmoSobs. calkeuli avtonomiuri erTeulebiskoordinacia miiRweva, erTi mxriv, saerTo orientirebisgansazRvriTa da konkretul miznebze SeTanxmebiT,xolo, meore mxriv, e.w. Semowmebis sistemis uzrunve-lyofiT (Controlling) da perioduli saangariSo moxsenebe- - 25 -
 24. 24. biT. aRniSnuli elementebi qmnis marTvisa da kontroliserTian process da amiT uzrunvelyofs decentralize-buli administraciis erTianobas.e) TanamSromelTa kvalifikacia da motivacia axali sajaro menejmenti gasakuTrebul mniSvnelo-bas aniWebs organizaciis TanamSromelTa kvalifikaciisada motivaciis amaRlebis sakiTxs. Tavdapirvelad axalisajaro menejmentis koncefcia prioritets aniWebda or-ganizaciaSi marTvis axali modelis SemoRebis teqnikurmxareebs, magram male cxadi gaxda, romOorganizaciaSiaxali sajaro menejmentis modelis warmatebuli ganxor-cieleba mniSvnelovanwilad iqneboda damokidebuli ima-ze, Tu ramdenad SeZlebda igi dasaqmebul pirTa gonebisada gulis mogebas. axali modelis srulfasovani ganxorcieleba Sesa-Zlebelia TanamSromelTa Sesabamisi kvalifikaciisa damotivaciis arsebobis SemTxvevaSi. aRniSnuli modelismixedviT, administracia pasiuri rolisgan unda gaTavi-sufldes da igi SemoqmedebiT organod unda gardaiqm-nas. es moTxovna administraciis personalisTvis gansa-kuTrebuli gamowvevaa _ mas unda hqondes axali marTvismodelis Sesabamisi codna da unari. swored aRniSnulicodnis SeZenis Sedegad aris SesaZlebeli organizacia-Si momsaxurebis donisa da gaweuli saqmianobis Sedegisxarisxis amaRleba. is uzrunvelyofs, aseve, organizaci-is maRal konkurentunarianobas. saqmisadmi SemoqmedebiTi, inovaciuri midgoma zrdisTanamSromelTa motivacias. sajaro administraciis far-glebSi decentralizebuli pasuxismgeblobis SemoRebiT,romelic TiToeuli TanamSromlisTvis meti moqmedebisasparezs uzrunvelyofs, izrdeba dasaqmebuli persona-lis kmayofileba. xelmZRvanelobasTan erTad miznebze Se-Tanxmeba da perioduli TaTbirebi xels uwyobs imas, rom - 26 -
 25. 25. TiToeulma TanamSromelma ukeT gaigos Tavisi saqmianobisarsi da aRiqvas is, rogorc erTiani procesis ganuyofelinawili. klientze orientacia da sxva administraciasTankonkurencia amaRlebs administraciis personalis Semoq-medebiT potencials da misi momsaxurebis xarisxs. axali sajaro administracis koncefcia dRis wesrig-Si ayenebs organizaciaSi xelmZRvanelobis axali stilisSemoRebis aucileblobas. ierarqiuli marTva, romelicformaluri brZanebebis aRsrulebiT Semoifargleba daTanamSromlebTan diskusias gamoricxavs, ver upasuxebsmarTvis axali modelis moTxovnebs. TanamSromlebTan in-tensiur urTierTobaze damyarebuli marTvis stili kiorganizaciis xelmZRvanეlisagan iTxovs, rom man TanamS-romlebs periodulad acnobos, Tu ra miznebs emsaxure-bian erTad, rogor afasebs is maT saqmianobas da gan-viTarebis ra perspeqtivebs xedavs momavalSi. yoveliveamisაTvis, aucilebelia organizaciaSi xelmZRvanelsada TanamSromlebs Soris konstruqciuli urTierTobispraqtikis damkvidreba da ara mxolod qaRaldze gaweri-li xelmZRvanelobis ZiriTadi mimarTulebebi. marTvis axali modelis mixedviT, saqmianobis stand-artizaciis, mkacri kontrolisa da undoblobis adgilsikavebs ndobisa da pasuxismgeblobis kultura. kultu-ris es cvla unda ganxorcieldes TiToeulis SegnebaSi.am TvalsazrisiT, organizaciaSi gansakuTrebiT xelmZ-Rvanelzea damokidebuli iseTi atmosferos Seqmna,romelSic TiToeuli TanamSromeli sakuTar personalurmniSvnelobasა da pasuxismgeblobas aRiqvams administra-ciis warmatebuli saqmianobisTvis.v) administracia, romelic swavlobs administraciis biurokratiuli modelidan marTvisaxal modelze gadasvla Sesabamis kompetencias (cod-nas, gamocdilebasa da unars) iTxovs. axali menejmen- - 27 -
 26. 26. ti, ZiriTadad, ekonomiuri azrovnebiT gamsWvaluli daklientze orientirebuli unda iyos. miznebze SeTanxmebi-sa da sakontraqto marTvis stils unda SeesabamebodesTanamSromlobaze agebuli xelmZRvanelobis stili. kom-pleqsuri faqtobrivi Semadgenlobebis mosagvarebladorganizaciaSi saWiroa TiToeuli TanamSromlis gun-duri muSaobisa da sistemuri azrovnebis unari. adminis-traciis mudmivi dinamikuri ganviTarebisTvis aucilebe-lia inovaciuri midgomebi. aRniSnuli unaris gamomuSavebas administracia mx-olod im SemTxvevaSi SeZlebs, rodesac misi TanamS-romlebi axali moTxovnebis Sesabamisad swavloben, Turogor Seasrulon maTze dakisrebuli funqciebi ufrooptimalurad. swavlis es procesi unda iyos sazogadoe-brivi ganviTarebis dinamikis adekvaturi da maqsimalu-rad unda pasuxobdes adamianebis mzard moTxovnebs. TanamSromelTa Sesabamisi momzadebis programebisparalelurad, administraciaSi, romelic mudmivi swav-lis procesSi imyofeba, didi mniSvneloba eniWeba klient-Ta da TanamSromelTa gamokiTxvis instituts. man undauzrunvelyos administraciis erTgvari TviTSemecnebisprocesi, romlis mixedviTac SesaZlebeli iqneba muSao-baSi susti da Zlieri mxareebis analizi da samomavloorientirebis gansazRvra. am procesebis Sedegad yalib-deba konkretuli proeqtebi da samoqmedo gegmebi, maTSoris, moqalaqeTa monawileobiT. reformebis ganxorcielebis procesSi TiToeuli ad-ministracia sakuTar gamocdilebas iZens. sxvaTa gamoc-dilebis gaziareba reformis warmatebisTvis mniSvnelo-van winapirobas warmoadgens. administracia, romelicswavlobs, sxvasac unda aswavlides. aRniSnuli procesikvalificiuri specialistebisa da mecnierebis monawile-obiT sistemur xasiaTs iZens. es xels uwyobs adminis-traciuli reformebis mecnierul ganzogadebas da karg - 28 -
 27. 27. safuZvels qmnis rogorc nacionalur, ise saerTaSor-iso doneze warmatebuli sajaro administraciis gamoc-dilebis Sesaswavlad.z) sazogadoebriv zemoqmedebaze orientirebuli admin- istracia axali sajaro menejmentis reformebis ganxor-cielebis procesma cxadyo, rom marto kerZo seqtorismarTvis elementebze orientacia, rogoricaa produqti,klienti, Sidaorganizaciuli avtonomia da sxv., Sei-cavs safrTxes, rom sajaro administraciis saqmianoba,ZiriTadad, finansur da ekonomikur faqtorebze iqne-boda damokidebuli. kerZo seqtorisgan gansxvavebiT,sajaro administraciis mizans ar warmoadgens mogebismiReba. amitom axali sajaro menejmentis reformebis mx-olod wminda finansur-ekonomikuri kategoriebiT Semo-fargvla srulad ver upasuxebda sajaro administraciisdaniSnulebas. sajaro administraciis reformirebis yvela inicia-tiva, maT Soris, axali sajaro menejmentis element-ebis ganxorcieleba, maSin iqneba warmatebuli, rodesacTvalsawieridan ar daikargeba sajaro administraciissaqmianobis sazrisi – calkeuli adamianisTvis, sazoga-doebisTvis samsaxuri. sajaro administraciis nebismierisaxis reformisTvis mniSvnelovania, Tu ra zemoqmedebasiqoniebs dagegmili cvlilebebi sazogadoebriv ganviTa-rebaze, sazogadoebaSi TiToeuli moqalaqis Tanacxovre-baze. demokratiul saxelmwifoSi sajaro administraciisumTavresi amocana aris sazogadoebaSi saerTo sikeTisuzrunvelyofa. am amocanas igi konstituciiT gansaz-Rvruli ZiriTadi principebis Sesabamisad axorcielebs.konkretul Sinaars is im miznebsa da programebSi iZens,romlebic sxvadasxva sferoSi (socialuri, garemos dac- - 29 -
 28. 28. vis, ganaTlebis, kulturis da sxv.) garkveuli politi-kis gatarebaSi iCens Tavs. saboloo warmatebis sazomiaris is, Tu ra zemoqmedeba iqonia reformis politikamTiToeuli moqalaqis cxovrebis xarisxis amaRlebaze. axali sajaro menejmentis koncefciisTvis es imasniSnavs, rom sajaro administraciis reformirebi-sas aucilebelia Sidaorganizaciuli aspeqtebis iseTmTlianobaSi integrireba, romelic sajaro administra-ciis mTavar daniSnulebas gamoxatavs. reformis Tval-sawieri yovelTvis im saboloo Sedegze unda iyos kon-centrirebuli, rasac adamianis pirobebis gaumjobesebahqvia. amis gauTvaliswineblad sajaro admistraciissaqmianobis gaumjobesebis yoveli mcdeloba sakuTarisawyisebidan izolaciis safrTxes Seicavs. Sveicariasa da avstriaSi axali sajaro menejmentiskoncefcia Tavidanve swored am moTxovnebis Sesabamisiiyo. aRniSnul qveynebSi igi zemoqmedebaze orientire-buli administraciis cnebiT damkvidrda. es saxelwodebagamoxatavs im konceftualur xedvas, romlis mixedviTacadministraciis reformebis mniSvneloba imiT ganisaz-Rvreba, Tu ra zemoqmedebas axdens igi calkeul moqa-laqesa da sazogadoebaze. ganviTarebul qveynebSi axalisajaro menejmentis Semdgomi ganviTareba swored am ten-dencias usvams xazs. - 30 -
 29. 29. 4. sajaro samsaxuris reformis ZiriTadi aspeqtebi4.1. sajaro samsaxuris ZiriTadi institutebi `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniserT-erTi problemaa kanonis ZiriTadi cnebebisa da subi-eqtebis bundovaneba. pirvel rigSi, unda ganisazRvroskanonis moqmedebis sfero. es, Tavis mxriv, moiTxovs sax-elmwifo samsaxuris, sajaro samsaxuris, sajaro mosam-saxurisa da sajaro moxelis statusebis naTlad Camoya-libebas. koncefciis Tanaxmad, saxelmwifo samsaxuri arissaqmianoba arCeviT an daniSvniT Tanamdebobaze im dawe-sebulebaSi, romelic kanonmdeblobis safuZvelze axor-cielebs sakanonmdeblo, aRmasrulebel an sasamarTloxelisuflebas, saxelmwifo zedamxedvelobas da kon-trols, agreTve, saxelmwifo Tavdacvas. saxelmwifo samsaxurs ewevian, agreTve, kerZo pirebi,romlebic axorcieleben sajaro samarTlebriv ufle-bamosilebebs maTTvis aseTi uflebamosilebis gadacemis(delegirebis) safuZvelze. koncefciis Tanaxmad, saxelmwifo samsaxuris sistemaSedgeba oTxi jgufisagan: 1. saxelmwifo politikuri samsaxuri. saxelmwifo politikur samsaxurs axorcieleben: _ saqarTvelos prezidenti; _ saqarTvelos parlamentis wevrebi; _ saqarTvelos mTavrobis meTauri da wevrebi; _ afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respub- - 31 -
 30. 30. likebis umaRlesi warmomadgenlobiTi orga- noebis wevrebi; _ afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respub- likebis aRmasrulebeli xelisuflebis umaR- lesi organoebis xelmZRvanelebi da wevrebi; _ adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomad- genlobiTi organos wevrebi (administraciu- li funqciis gareSe). 2. sajaro samsaxuri. 3. savaldebulo samxedro da alternatiuli samoqa- laqo samsaxuri. 4. kerZo pirebis mier sajaro-samarTlebrivi ufle- bamosilebis ganxorcieleba. winamdebare koncefciis ganxilvis sagania sajarosamsaxuri, romelic eqceva ,,sajaro samsaxuris Sesaxeb“kanonis mowesrigebis farglebSi. sajaro samsaxurs axor-cieleben sajaro mosamsaxure da sajaro moxele. sajaro samsaxuri warmoadgens saxelmwifo samsax-uris erT-erT konkretul formas. sajaro samsaxuriscnebis dadgena SesaZlebelia gamoricxvis (subtraqciis)meTodiT: saxelmwifo samsaxurs – X = sajaro samsaxurs. winamdebare koncefciis Tanaxmad, `sajaro samsax-uris Sesaxeb~ kanonis TvalsazrisiT, sajaro samsaxursar axorcieleben (formulaSi X-s warmoadgens): _ saxelmwifo politikur samsaxurSi myofi pirebi; _ pirebi, romlebic imyofebian savaldebulo samx- edro an alternatiul samoqalaqo samsaxurSi; _ kerZo pirebi, romlebic axorcieleben sajaro- samarTlebriv uflebamosilebas (administraciu- li organos funqcionaluri gageba). - 32 -
 31. 31. sajaro samsaxuri SeiZleba ganimartos, rogorc sa-jaro uflebamosilebis ganxorcielebis mizniT anazRau-rebadi saqmianoba saxazino dawesebulebis arCeviT an dan-iSvniT saStato Tanamdebobaze. imisaTvis, rom gvqondessajaro samsaxuri, mas unda hqondes Semdegi elementebi: _ saxazino dawesebuleba; _ sajaro uflebamosilebis ganxorcielebis mizani; _ arCevis an daniSvnis aqti; _ saStato ganrigi; _ anazRaureba. aRniSnulis gaTvaliswinebiT, `sajaro samsaxurisSesaxeb~ kanonis mowesrigebis farglebSi srulad eqceva: _ aRmasrulebeli xelisuflebis samoqalaqo nawi- lis warmomadgenlebis saqmianoba; _ sakanonmdeblo xelisuflebis, afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis umaRlesi warmomadgenlobiTi organoebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organoe- bis marTvis (administraciuli) funqciis ganmax- orcielebeli subieqtebis saqmianoba. ZiriTadad `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanonis mowes-rigebisa da specialur kanonebSi mocemuli damatebiTi,specifikuri mowesrigebis farglebSi eqceva: samarTal-damcavi organoebi; daqiravebuli samxedro samsaxuri;diplomatiuri samsaxuri; kontrolis palata; saarCevnoadministracia; sagadasaxado da sabaJo organoebi. rac Seexeba sasamarTloSi, damoukidebel maregu-lirebel organoebsa da saxalxo damcvelis ofisSi sam-saxuris gavlas, is ZiriTadad mowesrigdeba specialurikanonebiT da, agreTve, `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kan-onis calkeuli debulebebiT. - 33 -
 32. 32. daskvna: saxelmwifo samsaxuri xorcieldeba `saja-ro samsaxuris Sesaxeb~ kanoniT mowesrigebisa da/an da-moukidebeli mowesrigebis farglebSi. saxelmwifo sakuTari funqciebis ganxorcielebismizniT xSirad iyenebs organizaciuli mowyobis kerZosamarTlis formebs. sajaro samsaxuris cnebis gansazRvri-saTvis arsebiTia ara ganxorcielebuli saqmianobis buneba,anu emsaxureba Tu ara is sajaro funqciebis ganxorciele-bas, aramed mniSvnelovania, rom subieqtis saqmianoba xor-cieldeba sajaro samarTlis iuridiuli piris samsaxurSi. sajaro samsaxuris samarTali saxelmwifo organoebsada sxva sajaro samarTlis iuridiul pirebSi dasaqmebul-Ta samarTalia. is ar moicavs subieqtebs, romlebic dasaqmebulniarian kerZo samarTlis iuridiul pirebSi, im SemTxveva-Sic ki, rodesac saxelmwifo sakuTari amocanebis Sesas-ruleblad iyenebs organizaciuli mowyobis kerZo samar-Tlis formas. sajaro samsaxuris koncefciis aucilebeli elemen-tia `sajaro samarTlis iuridiuli piris Sesaxeb~ kanonisreforma. unda Camoyalibdes sajaro samarTlis iuridi-uli piris axali gageba: sajaro samarTlis iuridiuli piri SesaZlebelia Cam-oyalibdes organizaciuli mowyobis sxvadasxva formisgamoyenebiT: 1. sajaro samarTlis korporaciebi, 2. sajaro samarTlis dawesebulebebi, 3. sajaro samarTlis fondebi.4.1.1. sajaro samarTlis korporacia sajaro samarTlis korporacia aris wevrobaze da-fuZnebuli da wevrebis cvlilebisagan damoukideblad - 34 -
 33. 33. arsebuli organizaciuli gaerTianeba, romlis samar-Talsubieqtoba efuZneba ara mis kerZo avtonomias, ar-amed saxelisuflo samarTlebriv aqts. sajaro samarTlis korporacias kerZo samarTlis ko-rporaciisagan ganasxvavebs misi organizaciuli mowyobisda saqmianobis sajaro-samarTlebrivi forma. teritoriuli korporacia aris konkretul teri-toriaze xangrZlivad mcxovreb pirTa (iZulebiT) gaer-Tianebaze damyarebuli erToba. sajaro samarTlis teritoriuli korporaciis for-mis gamoyenebis mTavari SemTxvevaa adgilobrivi TviTm-marTvelobis erTeulebis Seqmna. arateritoriuli korporacia moicavs im adamianebs,romlebic erTiandebian ara teritoriuli, aramed pro-fesiuli an/da sxva niSnebiT. sajaro samarTlis korporaciebi, romlebic Seqm-nilni ar arian teritoriuli niSniT, gxvdeba profesiulgaerTianebebSi, mag., advokatTa gaerTianeba, rogorc sa-jaro samarTlis korporacia. sajaro samarTlis korporaciis Seqmnis mizani isaa,rom, erTi mxriv, is organizaciulad imijneba saxelmwi-fosgan da warmoadgens TviTmmarTvel erTeuls, romelicaxorcielebs sajaro-samarTlebriv uflebamosilebebs,meore mxriv, uzrunvelyofilia kanonisadmi misi daqvem-debareba da saxelmwifo zedamxedveloba. kerZo samarTlis korporaciisgan gansxvavebiT, sa-jaro samarTlis korporacia uflebamosilia, hyavdes sa-jaro moxeleebi, gamosces kanonqvemdebare normatiuliaqtebi da daawesos momsaxurebis safasuri da mosakre-blebi. saxelmwifom SesaZlebelia sajaro samarTlis korpo-raciis statusi mianiWos iseT organizacias, romelic araxorcielebs sajaro-samarTlebriv uflebamosilebas, ma-gram warmoadgens farTo sazogadoebis interesebs. amis - 35 -
 34. 34. mizania, moxdes misi moRvaweobisa da damsaxurebis aRiare-ba da misTvis sapatio samarTlebrivi statusis _ sajarosamarTlis iuridiuli piris statusis _ miniWeba. aRniS-nuli forma gvxvdeba, magaliTad, wiTeli jvris sazoga-doebis, religiuri sazogadoebebisa da politikuri par-tiebis SemTxvevaSi. aRniSnul statuss aseve ukavSirdebamTeli rigi sajaro-samarTlebrivi uflebebi da movaleo-bebi. aseT organizaciebs, miuxedavad maTi sajaro-samarT-lebrivi statusisa, ar hyavT sajaro moxeleebi. `sajaro samarTlis iuridiuli piris Sesaxeb~ saqa-rTvelos kanonis farglebSi religiuri organizaciebissamarTlebrivi statusis gansazRvrisas SesaZlebeliaerTmaneTisagan gaimijnos saqarTvelos marTlmadide-bluri eklesia, romlis samarTlebrivi mdgomareoba, iu-ridiuli statusi, urTierToba saxelmwifosTan da sxvasubieqtebTan gansazRvrulia saxelmwifosa da eklesiasSoris dadebuli konstituciuri SeTanxmebiT (konkor-datiT), da sxva religiuri organizaciebi.4.1.2. sajaro samarTlis dawesebuleba sajaro samarTlis dawesebuleba aris sajaro-samar-Tlebrivi uflebamosilebiT aRWurvili instituti. isaxdens im materialuri da adamianuri resursebis or-ganizebas, romelic aucilebelia miniWebuli ufle-bamosilebis gansaxorcieleblad. sajaro samarTlis dawesebuleba damyarebulia araiZulebiT wevrobaze (es ganasxvavebs mas korporaciisa-gan), aramed momxmarebelze. misi Seqmnis mizania momsax-urebis gaweva. saxelmwifo an adgilobrivi TviTmmarTv-elobis organo, romelic iRebs sajaro samarTlis dawe-sebulebis Seqmnis gadawyvetilebas, valdebulia, izru-nos imaze, rom Seqmnas misi mdgradi funqcionirebisaTvisaucilebeli materialuri da finansuri safuZvlebi da - 36 -
 35. 35. Seqmnas zianis anazRaurebis meqanizmebi. sajaro samarTlis dawesebulebis formiT SesaZlebe-lia Seiqmnas sazogadoebrivi mauwyebeli, universitete- - 37 -
 36. 36. • karieris principi • Sesabamisi wodebis tarebis ufleba • Sesabamisi uzrunvelyofis ufleba (alimentacia) • uzrunvelyofis sakanonmdeblo mowesrigebis ufleba Tanamdebobidan TviTneburi gaTavisuflebisagan • dacva administraciuli sasamarTlosadmi mimarTvis • ufleba.4.2.5. sajaro moxeleTa klasifikacia • moxele saxelmwifo samsaxurSi • moxele adgilobrivi TviTmmarTvelobis samsax- urSi • moxele sajaro samarTlis sxva iuridiuli piris samsaxurSi.4.2.6. samoxeleo-samarTlebrivi urTierToba • uvado: uvado daniSvna aris profesiuli moxelis institutis mniSvnelovani elementi. uvadoba em- saxureba moxelis profesiuli damoukideblobis uzrunvelyofas; • vadiani: vadiani samoxeleo-samarTlebrivi urT- ierToba warmoadgens gamonakliss, romelic ZiriTadad gamoiyeneba adgilobrivi TviTmmarT- velobis sferoSi, arCeviT Tanamdebobebze; • gamosacdeli vadiT: gamosacdeli vada unda gax- des uvado urTierTobis warmoSobis aucilebeli winapiroba. is emsaxureba moxelis Sesabamisobis dadgenas. `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ moqmedi kanonis mowesrigeba ar Seesabameba im minimalur moTxovnebs, rasac unda akmayofilebdes gamo- sacdeli vadis instituti. - 43 -
 37. 37. 4.3. `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanonis ZiriTadi problemebi da maTi gadaWris gzebi4.3.1. samsaxurSi miReba `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ moqmedi kanonis xarvezswarmoadgens is, rom bundovani da arasrulyofilianormebi, romelic awesrigebs sajaro samsaxurSi miRebissakiTxs. sajaro samsaxurSi miRebis erT-erTi winapirobaa asa-ki – saxelmwifo moxelisaTvis 21 weli, xolo adgilo-brivi TviTmmarTvelobis moxelisaTvis 18 weli. koncefciis Tanaxmad, sajaro samsaxurSi miRebisasakad unda ganisazRvros 18 weli, miuxedavad imisa, Turomel kategoriazea saubari: • moxele saxelmwifo samsaxurSi • moxele adgilobrivi TviTmmarTvelobis samsaxurSi • moxele sajaro samarTlis sxva iuridiuli piris samsaxurSi. 18 wlis asakis miRweva ar gulisxmobs nebismierdoneze sajaro samsaxurSi miRebis moTxovnis uflebas.moqmed kanonSi mocemuli damatebiTi moTxovna – saTa-nado codna da gamocdileba saWiroebs zedmiwevniT dakonkretulad gansazRvras. unda dadgindes ganaTlebiskonkretuli cenzi da is gamocdileba, rac aucilebeliakonkretuli sajaro samsaxurisaTvis. sajaro samsaxurSi miRebas safuZvlad unda daedoskarieris principi, rac gulisxmobs sajaro samsaxurissafexurovan sistemaSi erTi safexuridan meore safex-urze gadasvlas dawinaurebis safuZvelze – ganaTlebisაda gamocdilebis donis gaTvaliswinebiT. aRniSnuli mod-eli xsnis asakTan dakavSirebულ kiTxvas da gamoricxavs18 wlis asakSi karieris dawyebas zeda eSelonebidan. - 44 -
 38. 38. aRniSnuli sistema ar gavrceldeba damxmare mosam-saxureze/daqiravebul muSakze. aRniSnuli kategoriasamsaxurSi miiReba moxelis profesiuli gamocdilebisada samsaxuris interesebis gaTvaliswinebiT. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonma unda daadginosis ZiriTadi moTxovnebi, romelic aucilebelia pirissamsaxurSi misaRebad. samsaxuris specifikis gaTval-iswinebiT samsaxuris xelmZRvanels unda SeeZlos kan-onis safuZvelze da farglebSi daadginos damatebiTimoTxovnebi. moqmedi kanonis mixedviT, kompetenciis ganvrcoba-dobisa da uflebamosilebis donis mixedviT sajaro sam-saxurSi Tanamdebobebi iyofa Semdeg rangebad: a) mTavari sajaro Tanamdeboba; b) wamyvani sajaro Tanamdeboba; g) ufrosi sajaro Tanamdeboba; d) umcrosi sajaro Tanamdeboba. aRniSnuli doneebisTvis zustad unda gaiweros spe-cialuri sakvalifikacio moTxovnebi: Sesabamisi gana-Tleba, praqtikuli gamocdileba, sakvalifikacio gamoc-dis warmatebiT Cabareba. sajaro samsaxurSi daniSvna unda moxdes mxolodkonkursis wesiT. aRniSnuli vrceldeba rogorc profe-siul moxeleze, aseve damxmare mosamsaxuresa da daqi-ravebul muSakze. profesiul moxelesTan mimarTebiTes vrceldeba mxolod samsaxurebrivi karieris sawyisTanamdebobaze daniSvnisas, xolo Semdgomi winsvla xdebakarieris principiT. konkursi SeiZleba iyos 3 formis: gare, Sida daSereuli. unda mowesrigdes TiToeulis gamoyenebis wina-pirobebi. aseve mniSvnelovania sakonkurso komisiis Seqm-nis wesis sakanonmdeblo mowesrigeba. - 45 -
 39. 39. 4.3.2. gamosacdeli vada `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ moqmedi kanoni iTval-iswinebs moxelis samsaxurSi miRebisas gamosacdeli vadisgamoyenebis SesaZleblobas, rac ar unda aRematebodes 6Tves. aucilebelia, rom gamosacdeli vadis institutiar atarebdes formalur xasiaTs da unda warmoadgendessamsaxurebrivi karieris aucilebel safexurs. sxvadasxvasamsaxurisTvis, maTi specifikidan gamomdinare, es vadaSeiZleba gansxvavebuli iyos, magram igi ar unda iyos 1welze naklebi da 3 welze meti.4.3.3. atestacia sajaro samsaxuris karierul sistemaSi mniSvnelovaniroli ukavia atestaciis instituts. misi mizania moxelisdakavebul samsaxurTan Sesabamisobisa da misi gadamza-debis saWiroebis dadgena, aseve, misi gaTavisuflebis andawinaurebisaTvis safuZvlebis Seqmna. qarTul sinamdvileSi atestaciis instituti armuSaobs. mis asamuSaveblad aucilebelia Sesabamisi or-ganizaciuli da saproceso safuZvlebis Seqmna – undaganisazRvros atestaciis Catarebis sakanonmdeblosafuZvlebi, uflebamosili struqtura, misi muSaobisada Sefasebis wesis mkacrad Camoyalibebuli reglamen-ti. atestacia unda atarebdes mkacrad reglamentirebulda sistemur xasiaTs. misi sixSire unda ganisazRvrossazRvargareTis qveynebis gamocdilebisa da qarTulirealobis gaTvaliswinebiT. qveyanaSi, rogoricaa saqa-rTvelo, sadac sakanonmdeblo sistema da instituciurimowyoba formirebis procesSia, SesaZlebelia dadgindesmisi yovelwliurad Catarebis valdebuleba. - 46 -
 40. 40. 4.3.4. kvalifikaciis amaRleba `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ moqmedi kanoni formal-urad iTvaliswinebs sajaro moxelis kvalifikaciis ama-Rlebis RonisZiebebs, rac gulisxmobs imas, rom moxeles5 weliwadSi erTxel, Tanamdebobrivi sargos SenarCu-nebiT, eZleva 3 Tvemde vadiT saswavlo Svebuleba. asevegansazRvrulia kadrebis samsaxuris valdebuleba, orga-nizeba gauwios mosamsaxureTa gadamzadebasa da kvalifi-kaciis amaRlebas. sajaro samsaxuris erT-erT funqciadganisazRvra sajaro mosamsaxureTa profesiuli momza-debis, gadamzadebisa da kvalifikaciis amaRlebis pro-cesis koordinacia. aRniSnuli RonisZiebebi dRemde arCatarebula. aucilebelia saxelmwifom Camoayalibos koncefcia,romelic uzrunvelyofs sajaro moxeleTa momzadebisada gadamzadebis procesis efeqturad warmarTvas. aucilebelia Seiqmnas sajaro moxeleTa swavlebisspecialuri programa da sajaro mmarTvelobis umaRlesiskola. imis gaTvaliswinebiT, rom samuSao moculobiTia,aucilebelia sxva moTamaSeTa CarTva. sajaro samsax-uris mier ganxorcielebuli akreditaciis safuZvelzeSesaZlebelia saxelmwifo da kerZo saswavleblebisa damosamzadebeli centrebis monawileoba moxeleTa kvali-fikaciis amaRlebis saqmeSi.4.3.5. kadrebis stabiluroba, rogorc profesiuli saja- ro moxelis institutis qvakuTxedi sajaro samsaxuris gamarTuli muSaobis aucilebelielementia kadrebis stabiluroba, romelic miiRweva sa-jaro samsaxurSi uvadod daniSvnis institutis realu-rad amuSavebiT. kadrebis stabiluroba ar gulisxmobskadrebis ucvlelobas da axali kadrebis miRebaze uaris - 47 -
 41. 41. Tqmas. karieris principi uzrunvelyofs kadrebis ga-naxlebis process. karieris principis Tanaxmad, kanonizustad unda gansazRvravdes samsaxurSi miRebis samarT-lebriv da faqtobriv garemoebebs, moxele unda daeqvem-debaros regularul Sefasebas da kvalifikaciis amaR-lebis mizniT Sesabamis gadamzadebas. misi samsaxurebriviwinsvla damokidebuli unda iyos profesiul momzade-basa da profesiul unar-Cvevebze. kadrebis stabilurobis pricipi moiTxovs, rom kano-ni zustad gansazRvravdes moxelis samsaxuridan gaTa-visuflebis samarTlebriv safuZvels da misi dacvissamarTlebriv da socialur garantiebs. `sajaro samsax-uris Sesaxeb~ moqmediUkanonis analizis Sedegad undagamovyoT Semdegi problemebi: 1. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 96-e muxli gansazRvravs samsaxuridan gaTavisu- flebas dawesebulebis likvidaciis gamo. norma saWiroebs Semdgom srulyofas. samsaxuris likvi- dacia ar unda aTavisuflebdes saxelmwifos sa- jaro moxelis Semdgom dasaqmebaze zrunvisagan, saWiroebis SemTxvevaSi, Sesabamisi gadamzadebis safuZvelze; 2. aRniSnuli muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, dawese- bulebis reorganizacia ar qmnis safuZvels mox- elis gasaTavisufleblad. Tumca, aRniSnuli nor- mis gverdis avla xdeba ori gziT. xSirad reorga- nizacia xorcieldeba dawesebulebis likvidaciis saxelwodebiT da iqmneba imave funqciis mqone axali dawesebuleba. meore mxriv, norma uSvebs moxelis gaTavisuflebis SesaZleblobas, rode- sac reorganizacias Tan sdevs Statebis Semcire- ba. aucilebelia ganisazRvros Semdgomi bariere- bi (tolfasi samuSaos SeTavazeba, gadamzadebis - 48 -
 42. 42. programis SeTavazeba, fuladi kompensaciis Se- Tavazeba wliuri Semosavlis odenobiT da a.S.), romelTa gamoyenebis Semdgom SesaZlebeli gax- deba moxelis samsaxuridan gaTavisufleba. dawe- sebulebis reorganizacia ar unda gulisxmobdes misi Semdgomi dasaqmebis valdebulebisagan srul Tavisuflebas;3. sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonis 97-e muxlis Tanaxmad, moxele SeiZleba gaaTavisuflon samsax- uridan arakanonierad gaTavisuflebuli moxelis samsaxurSi aRdgenisas. aRniSnuli norma emsaxure- ba ukanonod gaTavisuflebuli moxelis uflebis dacvas, magram iwvevs samsaxurSi daniSnuli mox- elis konstituciuri uflebis SezRudvas;4. sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonis 98-e muxliT gansazRvruli dakavebul TanamdebobasTan Seu- sabamobis gamo samsaxuridan gaTavisuflebis meqanizmi saWiroebs kanonmdeblis mxridan ufro konkretulad gansazRvras, rodesac es xdeba ga- mosacdeli vadis aradamakmayofilebeli Sedegebis safuZvelze da atestaciis Sedegebis safuZvelze. xolo im SemTxvevaSi, rodesac moxelis janmrT- elobis mdgomareoba ar iZleva saSualebas, sa- Tanadod Seasrulos samsaxurebrivi movaleoba, aucilebelia ganisazRvros samsaxuris valdeb- uleba, daasaqmos igi janmrTelobis Sesabamisi sa- muSaos Sesrulebis funqciiT;5. sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonis 99-e muxliT dadgenilia moxelis gaTavisuflebis SesaZle- bloba disciplinuri gadacdomisaTvis da discip- linuri pasuxismgeblobis moqmedebis gareSec, Tu igi uxeSad daarRvevs samsaxurebriv movaleobebs. - 49 -
 43. 43. aRniSnuli safuZvlebi imdenad zogadia, rom iZl- eva samsaxuridan TviTneburad gaTavisuflebis SesaZleblobas; 6. sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonis 108-e da 109-e muxlebiT gansazRvruli safuZvliT samsaxuri- dan gaTavisuflebis SemTxvevaSi gafrTxilebis valdebuleba da kompensaciis meqanizmi abso- luturad ar Seesabameba uvado sajaro samsax- uris princips. aucilebelia misi srulyofilad mowesrigeba da socialuri dacvis damatebiTi meqanizmebis Semotana (fuladi kompensaciis maRali standartebi da sajaro moxeleebisaT- vis dadgenili socialuri dacvis meqanizmebis garkveuli nawilis gavrceleba gaTavisuflebul pirebze).4.3.6. rangireba sajaro samsaxuris TanamdebobaTa reestrSi undaCamoyalibdes erTgvarovani midgoma. TanamdebobaTaCamonaTvali saministroebis, saqveuwyebo daweseb-ulebebis, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoe-bisa da sxva sajaro samarTlis iuridiuli pirebissistemis SigniT unda iyos erTiani, romelic Sesa-Zlebels gaxdis sajaro moxeleTa mobilobis proce-sis gamartivebas. TanamdebobaTa klasifikatorSi arSeiZleba erT saministroSi, magaliTad, samsaxurisufrosi iyos wamyvani sajaro Tanamdebobis rangSi dameore saministroSi ki _ ufrosi sajaro Tanamdebo-bis rangSi. moqmedi kanonis mixedviT, kompetenciis ganvrcoba-dobisa da uflebamosilebis donis mixedviT sajaro sam-saxurSi Tanamdebobebi iyofa Semdeg rangebad: - 50 -
 44. 44. a) mTavari sajaro Tanamdeboba; b) wamyvani sajaro Tanamdeboba; g) ufrosi sajaro Tanamdeboba; d) umcrosi sajaro Tanamdeboba. SesaZlebelia rangirebis arsebuli sistemis Senar-Cuneba. mniSvnelovania rangirebis unificirebis sakiTxi.unda ganisazRvros is moTxovnebi da procedurebi, ro-melic gansazRvravs TiToeuli rangis miniWebis Sesa-Zleblobas. rangireba ukavSirdeba piris profesiul un-ars da kvalifikaciis dones, moxelisaTvis dakisrebuluflebamosilebas da anazRaurebis odenobas. pirvelrigSi, aucilebelia sajaro samsaxuris sistemaSi samsax-urebis struqturebisa da Tanamdebobebis dasaxelebisunificireba; mxolod am SemTxvevaSia SesaZlebeli ran-girebis erTiani sistemas amoqmedeba. dReisaTvis, mag-aliTad, sxvadasxva saministroSi, erTi da imave funq-cias asrulebs sxvadasva dasaxelebis samsaxuri da erTida imave rangis TanamSromlebi iReben gansxvavebul gas-amrjelos. moxelis saklaso Cini unda Seesabamebodes Tanamde-bobaTa rangirebis sistemas da misi sistema, miniWebiswinapirobebi da procedura mkafiod unda iyos mowes-rigebuli. saklaso Cinis moqnili sistema SesaZleblobasiZleva, sajaro samsaxuris interesebis gaTvaliswinebiT,moxelis ufro dabal Tanamdebobriv rangSi gadayvanisSemTxvevaSi moxdes misi interesebis kompensireba sak-laso CinisaTvis gaTvaliswinebuli danamatis SenasrCu-nebiT. damxmare mosamsaxuris/daqiravebuli muSakis SemTx-vevaSi SesaZlebelia Sida rangirebis sistemis gamoyeneba. - 51 -
 45. 45. Tanam- anazR. rangi ganaTleba deboba jgufiumcrosi saSualo ganaTleba, 6-Tvianisajaro specialuri momzadebaTanamdebobaufrosi saSualo ganaTleba, 18-Tvianisajaro specialuri praqtikuli momza-Tanamdeboba deba, sakvalifikacio gamocda specialuri ganaTleba, 36-Tvi-wamyvani ani specialuri praqtikulisajaro momzadeba, sakvalifikacio ga-Tanamdeboba mocdamTavari umaRlesi ganaTleba, 24-Tvianisajaro specialuri praqtikuli momza-Tanamdeboba deba, sakvalifikacio gamocda4.3.7. socialuri garantiebi socialuri garantiis mniSvnelovani elementiaSromiTi gasamrjelo, romelic moicavs Tanamdebobrivsargos, premias da sxva danamatebs (samsaxuris specifi-kis, wodebis, namsaxurobis mixedviT da a.S.). unda moxdes Sromis anazRaurebis wesis mkacri regla-mentacia. unda ganisazRvros anazRaurebis skala saja-ro samsaxuris mTeli sistemisaTvis rangirebis erTianisqemis gaTvaliswinebiT, xolo damxmare mosamsaxuris/daqiravebuli muSakis SemTxvevaSi _ is sakanonmdeblofarglebi, romelic damsaqmebels miscems diskreciuligadawyvetilebis miRebis SesaZleblobas kvalifikaciisada Sromis efeqturobis Sesabamisad. garda saxelfaso anazRaurebisa, unda ganisazRvrossxva socialuri daxmarebis miRebis meqanizmebi, gansa-kuTrebiT specialuri sadazRvevo da sapensio sqema (ro-gorc moxelis, aseve, misi gardacvalebis SemTxvevaSi,ojaxis wevrebis mimarT). - 52 -
 46. 46. unda aRmoifxvras sajaro mosamsaxureTa premirebismankieri praqtika. mkacr sakanonmdeblo mowesrigebasunda daeqvemdebaros premiis odenoba da misi gacemis we-sebi.4.3.8. uflebebis dacvis garantia sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonma unda uzrunvelyosmoxelis aramaterialuri da materialuri uflebebisdacva: aramaterialuri materialurisajaro moxelesa da mis ojaxze zrunva: sargos miRebisRirsebisa da pativis dacvauflebasamsaxurTan dakavSirebuli ufleba: finansuri garan-misi statusis Sesabamisi samuSao; tiebis miRebisufleba, ataros samsaxurebrivi wodeba uflebaSvebulebiT sargeblobis ufleba zianis anazRaurebaSeTavsebiTi saqmianobis uflebaSefasebis uflebadamadasturebeli mowmoბis tarebisuflebaprofesiul gaerTianebebSi gawevri-anebis ufleba4.3.9. disciplinuri pasuxismgebloba disciplinur saqmiswarmoebas, rogorc adminis-traciuli warmoebis gansakuTrebuli saxes, unda daeT-mos `sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis calke Tavi. undaganisazRvros disciplinuri gadacdomisa da pasuxismge- - 53 -
 47. 47. blobis saxeebi, saqmiswarmoebis subieqtebi da proce-durebi, iseve, rogorc uflebis dacvis saSualebebi. sasurvelia disciplinuri davebis ganxilva xdebodesdawesebulebis gareT, sajaro samsaxuris sabWoSi Seqm-nili disciplinuri komisiis mier. gadawyvetileba Ses-aZlebelia gasaCivrdes administraciul sasamarTloSisaerTo wesiT.4.3.10. SromiTi davebi `sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanoniT unda moxdes sam-saxurebrivi davebis ganxilvis meqanizmis reglamentire-ba. unda ganisazRvros davis ganxilvis Sida meqanizme-bi. unda Seiqmnas davebis ganxilvis Sidasamsaxurebrivikomisia, romlis SemadgenlobaSi Tanabari raodenobiTSevlen damsaqmebelTa da dasaqmebulTa warmomadgenlebi.mudmivmoqmedma komisiam unda imuSaos winaswar dadge-nili reglamentis safuZvelze. komisiis gadawyvetilebaSesaZlebelia gasaCivrdes sasamarTloSi. kanonma unda gansazRvros SromiTi davebis is kat-egoria, romlis ganxilva da gadawyveta SesaZlebelia mx-olod sasamarTlosaTvis mimarTvis gziT. gansakuTrebiT problemuria moxelis samsaxuridangaTavisuflebis sakiTxi, rac saWiroebs zedmiwevniTgansazRvras. garantirebuli unda iyos sajaro samsax-uris stabiluroba, rac niSnavs imas, rom is ar unda iyosdamokidebuli xelisuflebisa da sajaro samsaxurisxelmZRvanelobis cvlilebebze. samsaxuridan gaTavisu-fleba SesaZlebeli unda iyos kanoniT zustad gansaz-Rvruli safuZvlebiT da procedurebis dacviT. undaaRmoifxvras likvidaciisa da reorganizaciis mankierimeqanizmi, rogorc samsaxuridan gaTavisuflebis xe-lovnuri meqanizmi. unda Seiqmnas moxelis samsaxuridangaTavisuflebis gamWvirvale meqanizmi da samarTlebrivi - 54 -
 48. 48. da socialuri dacvis garantiebi. piris samsaxurSi aRd-gena ar unda iwvevdes am Tanamdebobaze daniSnuli sxvapiris gaTavisuflebas. dauSvebelia uflebis dacva sx-visi uflebis darRvevis gziT. SromiTi davebis sasamarTloSi ganxilvis meqanizmiunda gaiyos or nawilad: profesiuli moxeleebis SemTx-vevaSi dava administraciuli xasiaTisaa da mas ixilavssaerTo sasamarTlo administraciuli samarTalwarmoe-bis wesiT, xolo damxmare mosamsaxuris/daqiravebuli mu-Sakis SemTxvevaSi urTierToba kerZosamarTlebrivi xasi-aTisaa da dava saerTo sasamarTloebis mier ganixilebasamoqalaqo samarTalwarmoebis wesiT.4.3.11. sajaro samsaxuris eTika `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanoni unda moicavdes sa-jaro samsaxuris eTikis normebs, romelic gavrceldebayvela sajaro samsaxurze. calkeuli uwyebis specifikisgaTvaliswinebiT unda Seiqmnas calkeuli eTikis kode-qsebi. eTikis normebis dacvis kontrolisa da adminis-trirebis uflebamosileba unda mieniWos sajaro samsax-uris sabWos specalur samsaxurs, xolo TiToeul uwye-baSi unda gamoiyos zedamxedveli piri.4.3.12. Sromis kanonmdeblobis moqmedeba sajaro samsaxuris Sesaxeb kanoni axdens sajaro mox-elis SromiTi uflebebis mowesrigebas avtonomiur re-JimSi, rac gamoricxavs saqarTvelos Sromis kodeqsisparalelurad gamoyenebis saWiroebas. damxmare mosamsax-urisa da daqiravebuli muSakis SemTxvevaSi SromiTi urT-ierToba wesrigdeba Sromis kodeqsis safuZvelze. aRniS-nulis gaTvaliswinebiT aucilebeli xdeba Sromis kod-eqsis reforma da im minimaluri garantiebis gansazRvra, - 55 -
 49. 49. rac uzrunvelyofs dasaqmebulis dacvas. damatebiTigarantiebi SeiZleba ganisazRvros koleqtiuri xelSek-rulebebis safuZvelze, romelic daideba damsaqmebelsada dasaqmebulTa gaerTianebas Soris.4.3.13. sajaro samsaxuris sabWo sajaro samsaxuris sabWo, rogorc damoukidebeliorgano, uzrunvelyofs saxelmwifo samsaxuris sferoSiZiriTadi politikis SemuSavebas da mis ganxorcielebas.sabWo angariSvaldebuli unda iyos parlamentis winaSe.sabWo adgens sajaro samsaxurSi miRebis erTian stan-dartebs, koordinacias uwevs sajaro moxeleTa momza-debis da gadamzadebis sakiTxebs. qmnis davebis ganmxil-vel da eTikis dacvis samsaxurebs. - 56 -
 50. 50. 5. gamoyenebuli literatura1. levan izoria. Tanamedrove saxelmwifo Tanamedrove administracia, 2009 w.2. Semajamebeli angariSi sajaro samsaxuris Sesaxeb. gaeros asociaciis publikacia, 2005.3. Arthur Benz. Der modern Staat, 2001.4. Lewan Isoria. Transformation der Verwaltung Georgiens in eine klassischßeuropäische Verwaltung, DÖV, 2008.5. Martin Albrow. Bürokratie, 1972.6. Stephen p. Osborne (Editor). The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Gov- ernance, 2010.7. Kerry Brown, Stephen P. Osborne. Managing Change and Inno- vation in Public Service Organizations, 2005.8. Christopher Pollitt, Geert Bouckaert. Public Management Re- form: A Comparative Analysis - New Public Management, Gov- ernance, and the Neo-Weberian State, 2011.9. Frieder Naschold. Modernisierung des Staates, 1993.10. Kuno Schedler, Isabella Proeller. New Public Management, 2003.11. Wulf Damkowski, Claus Precht. Public Management – neue Steuerungskonzept für den öffentlichen Sektor, 1995.12. Siegfried Magiera und Heinrich Siedentopf. Das Recht des öffentlichen Dienstes in den Mitgliedstaaten derEuropäischen Gemeinschaft.13. Johannes Dellit. Die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeam- tentums (German Edition), 2001. - 57 -
 51. 51. 14. Rolf Meier. Beamtenrecht, 2004.15. Andreas Vosskuhle. Verfassungsrechtliche Traditionsrezep- tion in Zeiten des Wandels: Die institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums(Art. 33 Abs. 4, 5 GG) und die Reform des öffentlichen Deinstrechts, 2008.16. Ulrich Battis. Das Dienstrechtsneuordnungsgesetz, Neue Zeit- schrift für Verwaltungsrecht, 7, 2009. pp. 409-480.17. Ulrich Battis. Reform des Beamtenrechts – eine Zwischenbilanz, ZBR 1-2, 2010. pp. 21- 31.18. Ulrich Battis. Entwicklungstendenzen und Probleme derEinfüh- rung des Dienstrechts in den neuen Ländern, Neue Justiz, 1991. pp. 89.19. Wolfgang Bernet. Vom Staatsdienst zum öffentlichen Dienst, DÖV, 1991. pp. 185. - 58 -
 52. 52. Se ni Sv n e b is T vis - 59 -
 53. 53. - 60 -
 54. 54. levan izoria _ sruli profesori, samarTlis skola, grigol robaqiZis universiteti 2002 w. _ samarTlis doqtori, gotingenis universitetis samarT-lis fakulteti (germania); 1999 w. _ samarTlis magistri, gotingenisuniversitetis samarTlis fakulteti (germania); 1996 w. _ diplomiwarCinebiT, iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis iu-ridiuli fakulteti; 2010-2011 w.w. _ samecniero kvleviTi mivlinebamaqs plankis SedarebiTi samarTlisa da saerTaSoriso samarTlis in-stitutSi; 2007-2009 w.w. _ samecniero kvleva germaniis Spaieris sa-jaro mmarTvelobis umaRles skolaSi (humboldtis stipendia); 2006-2007 w.w. _ samarTlis skolis dekani, saqarTvelos universiteti;2004-2006 w.w. _ Sss policiis akademiis reqtori; 2002-2005 w.w. _ do-centi, iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridi-uli fakulteti; 2003-2004 w.w. _ germaniis konrad adenaueris fondisxelmZRvaneli samxreT kavkasiaSi.paata turava _ asocirebuli profesori, samarTlis skola, sajaro mmarTvelobis institutis direqtori, grigol robaqiZis universiteti 2006 w. _ samarTlis doqtori, potsdamis universitetis samarTlisfakulteti (germania); 2002 w. _ samarTlis magistri, potsdamis uni-versitetis samarTlis fakulteti (germania); 1997-1998 w.w. _ potsda-mis universitetis administraciaTmcodneobis fakultetis ZiriTadikursi; 1996 w. _ diplomi warCinebiT, iv. javaxiSvilis Tbilisis sax-elmwifo universitetis iuridiuli fakulteti; 2008-2011 w.w. _ aso-cirebuli profesori, iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo univer-sitetis iuridiuli fakulteti; 2003-2007 w.w. _ mecnieri TanamSrom-eli, TinaTin wereTlis saxelobis saxelmwifosa da samarTlis insti-tuti; 2004-2006 w.w. _ ufrosi maswavlebeli, Sss policiis akademia. ISBN 978-9941-436-26-0

×