Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hutulbur bolovsruulah arga zyi

9,853 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Hutulbur bolovsruulah arga zyi

 1. 1. Сургалтын хөтөлбөрболовсруулах асуудал түүнийг шийдвэрлэх арга зам Ìатематикийн багш Ë.Îþóíãýðýë
 2. 2. “Yíäýñëýë” “Çîðèëãî, çîðèëò”“Дүгнэлт, санал” “Онол, арга зүй” “ͺºö õýðýãëýãäýõ¿¿í ” “Туршилт, судалгаа”
 3. 3. Yíäýñëýë Орчин үед аль ч улсад нийт хүн ардынбүтээх чадавхи л нийтийн хөгжлийн гол хөшүүрэгболж байгаагаас улс орон бүр хүн төвт хөгжлийнбодлого барих болжээ. Хөгжлийн хүн төвт бодлогыгхэрэгжүүлэхдээ нэн тэргүүнд боловсролоонийгмийн тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлэх,нийтиргэнийхээ боловсролын чанарыг эрсдээшлүүлэхэд үлэмжийн их анхаарал тавьдагболсон нь дэлхий дахины өнөөгийн түгээмэлхандлага боллоо. Дидактикийн уламжлалтай европын орнуудад1970аад оноос эхэлсэн нийгмийг ардчилах үйлявцтай холбогдон киррикюлимын уламжлал өргөннэвтэрч өнөөдөр боловсролын түвшин бүрдхаргалзах киррикюлимыг боловсруулж хөгжүүлэх ньулс орон бүрд өөр өөрийн онцлогтойгоор хэрэгжиж
 4. 4. Yíäýñëýë Манай оронд 1990ээд оноос эхэлсэн ардчилалшинэчлэлийн үйл явц, гадаад харилцааны олонтулгуурт бодлогын нөлөөгөөр боловсролын системдкиррикюлимийн уламжлал дээр боловсорсонсургалтын аргууд нэвтэрч манай багш нар эдгээрсургалтын орчин үеийн шинэ аргуудтай танилцанэзэмшиж байна. Өнөөдрийн байдлаар та биднийхувьд киррикюлимийн тухай асуудал нь цоо шинэзүйл биш юм.
 5. 5. Киррикюлимийн агуулгын тодорхойлолтыг авчүзвэл:.
 6. 6. Киррикюлим нь улсын, орон нутгийн,сургуулийн, жилийн, улирлын, бүлэг сэдвийн,нэгж хичээлийн гэсэн олон түвшинтэй. Гэсэнхэдий ч эдгээр нь бүтэц бүрэлдэхүүний хувьдтөстэй. Эдгээрээс бүлэг сэдвийн болон нэгжхичээлийн киррикюлимүүдийг боловсруулахадтулгарч буй асуудлыг шийдэхийн тулд энэхүүсэдвийг сонголоо.
 7. 7. “ÇîðèëãБоловсролын шинэчлэлтийг хийхийн тулдсургалтын хөтөлбөр боловсруулах хэв маягийгөөрчлөх арга замыг тодорхойлох•Өнөөгийн байдалд тулгуурлан дүгнэлт хийх замаарсургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах арга замыгтодорхойлоход чиглэнэ. “Çîðèëò” •Ñóðãàëòàíä øèíýëýã àãóóëãà, àðãà ç¿éã íýâòð¿¿ëæ, ñóðãàëòûí ÷àíàð, ¿ð íºëººã ñàéæðóóëàõàä òóñ äºõºì áîëîõ, •Багш нар бүлэг сэдвийн болон нэгж хичээлийн киррикюлим боловсруулах аргачлалтай болох
 8. 8. Онол арга зүйХичээлийн жилийн Бүлэг сэдвийн Нэгж хичээлийн киррикюлим киррикюлим киррикюлимХичээлийн жилийн Бүлэг сэдвийн Бүлэг сэдвийнкиррикюлимийг заах киррикюлим киррикюлимаргын нэгдлээрээ боловсруулахдаа бүлэг хийсний дараа сэдвийн зорилго,хэлэлцэн, тухайн цаг зорилт, агуулга, аргажилийн сургалтын хуваарилалтын зүй, үнэлгээг төлөвлөнө.төлөвлөгөөнд Агуулга нь уг бүлэг дагуу нэгжнийцүүлэн, тухайн сэдвийг дэд сэдвүүдэд хичээлийнангид, аль улиралд хуваарилсан цагийн киррикюлимааямар бүлэг сэдвийг задаргаа байдалтай боловсруулна.хэдэн цагаар байх бол үнэлгээ ньсудлахыг төлөвлөнө. тухайн бүлэг сэдвийн эцэст суралцагчдын эзэмшсэн мэдлэг чадварыг үнэлэх үнэлгээний шалгуур болон жишиг даалгавраас тогтоно
 9. 9. Киррикюлим боловсруулах чиглэл
 10. 10. Бүлэг сэдвийн киррикюлим боловсруулах чиглэл: 1.Бүлэг сэдвийн нэр Агуулгыг айлах/хэт жижиг сэдэв авахгүй байх/ Нэрийг онож өгөх 2. Хамрах хүрээ Танин мэдэхүйн тухайн төвшинг тодорхойлох Өмнөх төсөөллийг оношлох 3. Хэрэгцээ Суралцагч –хэрэглэгчийн талаас хандах Танин мэдэхүйн хэрэгцээнээс эхлэх Ахуй амьдрал, ажил үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг тооцох Суралцах хэрэгцээнд үндэслэх Чанартай амьдрах арга ухаан эзэмших хэрэгцээг тусгах Нийгмийн эрэлт хэрэгцээ, захиалгыг харгалзах Хэрэгцээг зорилт бус хэрэгцээ байдлаар тодорхойлох
 11. 11. Бүлэг сэдвийн киррикюлим боловсруулах чиглэл: 4. Зорилго зорилтууд: Багш –нийлүүлэгчийн талаас хандах Зорилгоос зорилт, зорилтоос зорилго гэсэн аль ч чиглэлээр байж болох Зорилтын 4 “to”-д харгалзуулах Зорилтыг танин мэдэхүйн тухайн төвшинд нийцүүлэн томьёолох ......ийг мэдэх аргыг таниулах, өвлүүлэх, эзэмшүүлэх гэсэн аясаар бичих “to” тус бүрийн ерөнхий цогц чадамжид тухайн сэдвээр ажиллуулах 4”to” цогц чадамжууд өөр хоорондоо уялдаатай, уламжилсан байх Зорилтыг тодорхойлох үйлдлүүдийг төрөлжүүлэх Хэл техникт тайлагдах Хэмжих, боловсруулах, тооцоолох, дүрслэх аргад суралцах, амьдрал ахуйдаа зохистой хэрэглэх Тухайн агуулгыг цаашид гүнзгийрүүлэн судлах бэлтгэлийг хангах 5. Агуулга: Аргаа танилцуулах Судлагдахуун, ур ухааны жагсаалт гаргах Энэ мэдээллээр хүрдээ боловсруулах : агуулгыг хийхдээ зөвхөн 1,2-р “to” –г баримжаа болгох, үйлийн баримжаа, түүний сургалтын хэлбэрүүдийг ялгах/энд үйл ажиллагааг нэрлэхгүй зөвхөн ур ухаан
 12. 12. Бүлэг сэдвийн киррикюлим боловсруулах чиглэл:6. Арга зүй: Эзэмшихүйн үе шатууд тэдгээрийн шинж чанарыг товч тайлбарлах Сэдвийн агуулга суралцагчдын өмнөх төсөөлөл, туршлага, цаг хугацаа, бусад зүйлийн хүчин зүйлсийг тооцож үйлийн баримжааг ялгаж бэлнээр өгөх үү? Өөрсдөөр нь гаргуулах уу? Гэдгээ шийдэж сонголт хийх Үйлийн баримжааг бэлнээр өгөх бол бүх зүйлийг тайлбарлах Үйлийн баримжааг гаргуулах бол мэдээлэл боловсруулах, механизмыг тайлбарлах, бүтээлч аргуудыг сануулах Эхлээд өмнөх төсөөллийг тодорхойлох, сэргээн сануулах Өмнөх төсөөллийг жишиж ерөнхийлөн нэгтгэх Зөвлөн туслах Шинэ баримжааг зүгшрүүлэх Хөгжүүлэх шатан дээр сурагчаас багш суралцах боломжийг анхаарах Эзэмшихүйн үе шатууд зохион байгуулах, анги танхимын менежментийг төлөвлөх Агуулгын багтаамж ихтэй тулгуур дохионуудыг боловсруулах Багш бүрийн арга зүй өөр байхаар уян хатан байх Анги бүрийн онцлогт тохирсон арга зүйг бодолцох
 13. 13. Бүлэг сэдвийн киррикюлим боловсруулах чиглэл: 7. Хяналт Оношлуур ба даалгавар боловсруулахдаа 4”to”-г үнэлэхээр хийх, янз бүрийн тавилыг тодорхойлох Үнэлгээний шалгуур гэдэгт тухайн даалгавраас илрүүлэх үнэлэх чадваруудыг ялгах Ялгагдсан чадваруудыг нь бүлгийн зорилтууд агуулга дах ур ухаан, арга зүйн хэсэг дэх үйл ажиллагааны томьёолол нь үйл үгээр төгсөх ба тэдгээрийг харьцуулах замаар тухайн хэсэгт харгалзах эсэхийг нягтлан шүүнэ. Энэ ерөнхий чиглэлд баримталж киррикюлимээ боловсруулах юм. Гэхдээ киррикюлим нь суралцагчийн онцлогт тохирсон өөр өөр хэлбэрээр бичигдэж болно.
 14. 14. ººðèéí ¿íýëãýý                  1 2 3 4 5 6 7 8 10 ÄÀÐÀÀÕ 10 ¯Ç¯¯ËÝËÒ Á¯ÕÈÉ ØÓÃÀÌÀÀÐ ªªÐÈÉà ÍÜ ¯ÍÝ˯¯ËÍÝ1.L=2Πr èéã ìýääýã2. èéã ìýääýã3.ªíöãèéí õýìæýýñèéí øèëæèëò õèéæ ñóðñàí4.1ðàä ºíöãèéí ãðàäóñàí õýìæýýã ìýäíý5.1ðàä ºíöãèéã òîäîðõîéëæ ÷àäíà6.α ðàäèàí ºíöºãò òóëñàí íóìûí óðòûí òîìú¸îã áè÷íý7.Òîìú¸îëîã õóâèëáàðóóä áè÷íý8. α Ðàä òºâ ºíöºã á¿õèé ñåêòîðûí S îëæ ÷àäíà9.α , r èéã îëæ ÷àäíà10.Áîäëîãî áîäîõäîî äýýðõ á¿õ ìýäëýãèéã àøèãëàæ ÷àäíà ãýäýãò èòãýëòýé áàéíà ¯íýëãýýíèé õóóäàñ Õè÷ýýë………….. Ñýäýâ………………… Îí,ñàð,ºäºð………………………………. øàëãóóð Õýí ¿íýëýõ ¿íýëãýýíèé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 õóâü ººõºº                       Áóñàä ñóðàã÷äààñ                       Áàãøààñ                      
 15. 15. Нэгж хичээлийн киррикюлим боловсруулах чиглэл: Нэг талаас чанартай боловсрол эзэмших, дотоод нөөцийг бүтээх чадвараа хөгжүүлэхгэсэн хувь хүний хэрэгцээ сонирхлыг, нөгөө талаас бодит чадвартай, бүтээлч, тасралтгүй боловсорч хөгжих ёс зүйтэй хариуцлагатай иргэдтэй байх нийгмийн захиалга, шаардлагыг тооцож, мөн боловсролын зорилгод нийцүүлэн тухайн хичээлээс үзэх сэдвийн хэрэгцээг үндэслэх, хүний хэрэгцээгээ хангах сэдлээр төрөгдсөн үйл, үйлдэл, үйл ажиллагааны үр дүн болж, оюун ухаан сэтгэлгээ хөгждөг байна. Хүний Сэдэл Үйл, үйлдэл, Бүтээл буюу мэдлэг хэрэгцээ үйл ажиллагаа бүтээгдэнэ
 16. 16. Нэгж хичээлийн киррикюлим боловсруулах чиглэл Тухайн хичээлийн зорилго зорилт ыг тодорхойлохдоо : Аливаа боловсролын зорилго болж тавигдах мэдэх, бүтээх, бие даан амьдрах, иргэнших, нийгэмших, арга ухаанд сургах Цогц чадамжуудын төлөвшилд хувь нэмрээ оруулах мэдлэг чадвар төлөвшүүлэх Нэгж хичээлийн агуулгыг сонгохдоо агуулгын тухайн айн түвшний зорилт, мэдлэг чадварт баримжаалан залгамж холбооны кодыг ашиглан дараах зарчмуудад тулгуурлах хэрэгтэй . Агуулга нь шинжлэх ухааны баримт, мэдээлэл шинжтэй мэдлэг байхаас илүүтэйгээр хүний танин мэдэх үйл үйл ажиллагаа, арга барил байх Агуулга нь хувь хүний практик үйл ажиллагаа, хэрэгцээнд тулгуурласан прагматик шинжтэй байх Нийгмийн захиалга шаардлага, бүлгийн сонирхлыг харгалзан үзсэн, түүнд нийцсэн байх Агуулга шинжлэх ухаанч байх
 17. 17. Нэгж хичээлийн киррикюлим боловсруулах чиглэл Багш арга зүйгээ боловсруулахдаа: Багшийн дидактик нийцэл нь гүн ухааны, арга судлалын сэтгэл судлалын, менежментийн, социологийн, эрүүл ахуйн гэх мэт үндэслэлтэй байх Мэдээлэл, харилцааны технологийн ололтыг хичээл, сургалтанд өргөн хэрэглэх, мөн мэдлэг боловсролоо мэдээлэл харилцааны технологид суралцахдаа хэрэглэх зэрэг зарчмуудыг мөрдөн ажиллах Сургалтын үр дүнг хянаж үнэлэхдээ : Суралцагчдад төлөвшсөн цогц чадамжийн болон чадварын төлөвшлийг танин мэдэхүйн түвшний шалгуураар хэмжээсжүүлэх Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийг тэдний гүйцэтгэж буй танин мэдэхүйн үйл үйлдэл үйл ажиллагааны чанараар үнэлэх Танин мэдэхүйн түвшний шалгуурууд болон жишиг даалгаврыг баримжаалан суралцагчдын мэдлэг чадварын төлөвшлийг шалган үнэлэхэд хэрэглэх асуулт, бодлого, дасгалаа сонгох, зохиох Суралцагчийг үнэлэх ажлын зорилго нь тэднийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх
 18. 18. Нэгж хичээлийн киррикюлим боловсруулах чиглэл Нэгж хичээлийн киррикюлимийн хамгийн гол чухал хэсэг нь хичээл дээр явагдах үйл ажиллагаа буюу явц байдаг. Энэ хэсэгт суралцагсдад мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхийн тулд багш дидактикийн ямар шийдэл хийх, ямар хэрэглэгдэхүүн ашиглах, суралцагчдыг хэрхэн зохион байгуулах, мэдлэг бүтээх үйл ажиллагааг хэрхэн төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах зэргийг урьдчилан төлөвлөх үйл ажиллагаа явагдана. Нэгж хичээлийн киррикюлим төлөвлөхөд багш нь суралцагчдад олгох гэж байгаа мэдлэгээ асуултуудад задалбал зүйтэй. Асуултууд нь хүүхдэд ойлгомжтой үгээр, оновчтой тавигдах ёстой. Сурагчид асуултанд янз бүрээр хариулах ба янз бүрийн үйл, үйлдэл, үйл ажиллагаа хийсээр шинэ мэдлэгийг өөрсдөө гаргаж авахаар байвал зохимжтой. Хичээл явуулах материаллаг, сэтгэл зүйн, үйлийн гэсэн 3 орчинг сайн бүрдүүлэх талаар киррикюлимдээ сайн тусгах нь зүйтэй
 19. 19. Туршилт судалгаа:Судалгааны хэрэгсэл: 1. Хөтөлбөрийн харьцуулалт /оноор/ 2. Санал асуулга /багш нарын хөтөлбөрийн тухай ойлголт/Судалгааны үр дүн: Судалгаа нь дараах асуудлыг олж илрүүлэх зорилготой чанарын судалгаа байлаа . o Шинэ хуучин стандартын ялгаа o Тулгарч буй асуудал o Шийдвэрлэхэд тус болж буй хүчин зүйлс
 20. 20. ë àñóóëãà Ìýðãýæèë _____________ Ажилласан жил_____ ñóðãàëòûí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõäàà þó þó àøèãëàäàã âý? ____________________ _____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ºëáºð áîëîâñðóóëàõàä ÿìàð ÿìàð áýðõøýýë òóëãàðäàã âý? ____________________ _____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ãàðñàí àñóóäëàà õýðõýí ÿàæ øèéäâýðëýäýã âý? ___________________________________________________________ëîâñðóóëñàí õºòºëáºðºº ñóðãàëòàíäàà àøèãëàäàã ýñýõì á.¿ã¿é æ õè÷ýýëèéí õºòºëáºðºº àøèãëàäàã óó?ì á.¿ã¿é ºëáºð áîëîâñðóóëàõàä òà õýí íýãíýýñ çºâºë㺺 òóñëàëöàà àâäàã óó?í àõëàã÷,ñóðãàëòûí òåõíîëîãè÷ áàãø íàð ãýõ ìýò….) __________________________________________________________ íý,õóó÷èí ñòàíäàðòóóäûí ÿëãàà íü þó âý? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
 21. 21. 1.Òà ñóðãàëòûí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõäàà þó þó àøèãëàäàã âý?1._сурах бичиг_______________________2. холбогдох гарын авлага, зөвлөмж3. стандарт4.компьютер5._____________2.Õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä ÿìàð ÿìàð áýðõøýýë òóëãàðäàã âý?1.Шинэ аргууд2.Шинэ стандартаа ойлгохгүй3.Техник технологийн дэвшил4.Цаг хугацаа5.________________________3.Òóëãàðñàí àñóóäëàà õýðõýí ÿàæ øèéäâýðëýäýã âý?Судалгаанд оролцогчдын 30 хувь нь ЗАН-ээрээ, хамт олноосоо асууж,70 % нь шинэ стандартаар хийсэн киррикюлимийг судалж асуудлаашийдвэрлэдэг гэжээ4.Áîëîâñðóóëñàí õºòºëáºðºº ñóðãàëòàíäàà àøèãëàäàã ýñýõà.òèéì -95% á.¿ã¿é-5%5.Íýãæ õè÷ýýëèéí õºòºëáºðºº àøèãëàäàã óó?à.òèéì-50% á.¿ã¿é-50%6.Õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõàä òà õýí íýãíýýñ çºâºë㺺 òóñëàëöàààâäàã óó?(ÇÀÍ-í àõëàã÷,ñóðãàëòûí òåõíîëîãè÷ áàãø íàð ãýõ ìýò….)ЗАН-ийн ахлагчаас гэж 88%
 22. 22. Энэ судалгаанаас дүгнэж үзэхэд судалгаанд оролцогчдын 80 гаруй хувь нь шинэ хуучин стандартын ялгааг мэдэхгүй гэсэн хариулт өгсөн.Тулгарч буй асуудал д дараах зүйлүүд нэрлэгдсэн1.Шинэ аргууд2.Шинэ стандартаа ойлгохгүй3.Техник технологийн дэвшил4.Цаг хугацаа Шийдвэрлэхэд тус болж буй хүчин зүйлс Судалгаанд оролцогчдын 30 хувь нь ЗАН-ээрээ, хамт олноосоо асууж, 70 % нь шинэ стандартаар хийсэн киррикюлимийг судалж асуудлаа шийдвэрлэдэг гэжээ  Энэ судалгааг хийсний дүнд шинэ хуучин стандартын ялгааг гаргасан  Энэ илтгэлээр шинэ стандартын дагуу хөтөлбөр боловсруулах чиглэл заавартай болно  Шинэ стандартаар цахим хөтөлбөр боловсруулсан
 23. 23. Киррикюлим боловсруулах шинэ хуучин стандартын харьцуулалт 2002 оноос өмнөх 2002оноос хойш Өмнөх стандарт Шинэ стандарт Судлагдахуун төвтэй Цогц чадамж төвтэй Зөвхөн боловсролын оролт Боловсролын үйл явцыг бүхэлд нь гаралтанд судлагдахууны агуулгыг стандартчилах замаар стандартчилах замаар боловсролын чанарыг киррикюлим боловсруулж суралцагчдад төлөвшсөн ц.чаар хэрэгжүүлэх үндсэн дээр хэмжиж кр-ийг төлөвлөх, суралцагчдын эзэмшсэн мэдлэг хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл чадварыг үнэлэхэд чиглэсэн ажиллагааг нь хөгжилд хөтлөхөд чиглэсэн Судлах агуулгыг: судлагдахуунд Судлах агуулгыг: ц.ч-д баримжаалж, цөм хөтөлбөрийн баримжаалж, агуулгын айн хүрээнд сургууль , багш нар хүрээнд сургууль, багш нар өөрсдөө баяжуулж хэрэгжүүлэх өөрсдөө сонгож хэрэгжүүлэх боломжтой. боломжтой
 24. 24. Арга зүйн хувьд: багшийн заах , Арга зүйн хувьд: сурагчийнномлох үйл ажиллагаанд суралцах үйл ажиллагаандтөвлөрсөн мэдээлэл дамжуулах төвлөрсөн мэдлэг бүтээлгэхтехнологи давамгай,судлагдахууны түвшинд технологи илүү шаардсан.категоричилсон агуулгыг Ц.ч-ийн түвшинд интеграциэзэмшүүлэх, цээжлэн тогтоолгох хийсэн. Агуулгыг эзэмшүүлэх,арга зүй давамгайлсан мэдлэгээ хэрэглэх арга зүй давамгайлсан.Үнэлгээ нь: судлагдахууны Үнэлгээ нь: ц.ч бүрийг танинжагсаалтын дагуу эзэмшсэн мэдэхүйн түвшин бүрийн тодорхойсалангид мэдлэг, чадварыг шалгуураар үнэлж илрүүлэххэмжээсжүүлээгүй ерөнхийүзүүлэлтээр илрүүлэхКиррикюлим нь: хичээлийн эрх Киррикюлим нь: боловсролынзүйн баримт гэж үздэг чанарыг дээшлүүлэх үйл явц, хүчин чармайлт гэж үздэгСтандарт нь: агуулгын ерөнхий Стандарт нь: боловсролын үйлшаардлагыг тодорхойлоход ажиллагааны бүтэцчилсэн хүрээгчиглэгдсэн тодорхойлоход чиглэгдсэнАгуулгын стандарт Боловсролын стандартНийгмийн хэрэгцээ Хувь хүний хэрэгцээМэдлэгт суурилсан зорилго Ц.ч-д суурилсан зорилго болсонбайсанТогтвортой агуулга Нээлттэй агуулга болсон
 25. 25. Дүгнэлт, санал: Багш бидний гол зорилго бол суралцагчдын цогц чадамжийг илрүүлж,хөгжүүлж, төлөвшүүлэх чиглэлээр боловсруулсан сургалтын хөтөлбөрөөчанартай хийж сургалт үйл ажиллагаандаа ашиглах, өөрсдийн ажлыгхөнгөвчлөх, ойлгомжтой, хялбар байх сургалтын хөтөлбөр боловсруулахявдал юм. Энэхүү илтгэл нь сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах арга зүй , хэвмаягийг шинэ стандартад уялдуулан өөрчилсөнөөр дараах дүгнэлтэд хүрчбайна.1. Хөтөлбөр нь хичээлийг төлөвлөх, зохион байгуулах, заах, үнэлэх, дүгнэх үндэс болох2. Хөтөлбөрийн зорилго зорилтыг сайн тодорхойлох3. Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн холбоо хамаарлыг зөв гаргах4. Сурагчдын идэвхитэй оролцооны аргыг өргөн ашиглаж сурах бололцоотойболно. Ашиглах аргуудыг хөтөлбөрт тодорхой тусгаж яаж хэрэглэх талаартайлбарлана.5. Төлөвших 4 цогц чадамжийг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ6. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг нэгж хичээлийн хөтөлбөр бүр дээр оновчтой гаргах
 26. 26. Дүгнэлт, санал: Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад бэрхшээл их байсан. Энэбэрхшээлээс гарахын тулд шинэ стандартаа уншиж судлах, өөрийн болонбусад багш нарын арга туршлагаас санаа авах, өөрөө бүтээлч байжшинэчлэгдэх, боловсруулсан хөтөлбөртөө ашигласны дараа дахинболовсруулалт хийх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Хөтөлбөр нь суралцагчдын судлах зүйлийн хүрээ хязгаарыг тогтоохтөдийгүй сургалтыг зохион байгуулах арга хэлбэр, сургалтын орчингбүрдүүлэх чиг хандлагыг тодорхойлох, багш суралцагч хамтран ажиллахнөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдэн багш суралцагчдын хамтраншинжлэн судлах үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болдог байхшаардлагатай. Боловсролын шинэ стандартын дагуу хөтөлбөр хийхдээсэдвийн агуулга, арга зүй, жишиг даалгавар, үнэлгээ зэргийг сургалтын аргахэлбэрт нийцүүлэн хөтөлж явуулахад ойлгомжтой байх нь чухал юм.Тухайлбал нэгж хичээлийн хөтөлбөрт дүгнэлт гарган анхаарах зүйлийнхөтлөлт хийн дараагийн хөтөлбөртөө ололт, дутагдалтай талыг тусганоруулах. Жишиг даалгавар үнэлгээний боловсруулалтыг чанартайойлгомжтой хийж, суралцагчдыг бодитой үнэлэх нь хөтөлбөрийн хамгийнчухал хэсэг юм гэж дүгнэж байна. Ер нь багш нар киррикюлим
 27. 27. Ном зүйМатематикийн боловсролын стандартМатематикийн боловсролын стандартын зөвлөмжБодит юмсыг загварчлан тооцоолох үйлд хүүхдийг сургах арга зүй-200Айн киррикюлим боловсруулах арга зүй-2007Сургууль соёлын хөгжлийн шинэ чиг хандлага-2002Боловсрол судлал-1985Шинэ зууны боловсролын асуудал-1997Орхон аймагт зохиогдсон”Хөтөлбөрийн сургалт”2007Математикийн боловсролын судалгаа арга зүйн сэтгүүл/14-17-р хуудасхба
 28. 28. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×